Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger"

Transkript

1 Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42

2 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse med tilbud om tegning eller kjøp av Utsteders verdipapirer som angitt i EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, Artikkel 14, første ledd, og eventuelt søknad om opptak av ett eller flere av disse på Oslo Børs eller annen relevant børs. Oslo Børs har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter offentliggjøring av Registreringsdokumentet, men før tegningsperiodens utløp eller notering av verdipapirer som angitt i EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, Artikkel 14, første ledd. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Oslo Børs' kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmoding om å kjøpe verdipapirer som angitt i EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, Artikkel 14, første ledd. Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver eier av verdipapirer som angitt i EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, Artikkel 14, første ledd, bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fåes ved henvendelse til Selskapet eller Tilretteleggeren. * Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i avsnittet Definisjoner Utarbeidet av DnB NOR Markets 2 av 42

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Risikofaktorer Definisjoner Ansvarlige Revisorer Opplysninger om utsteder Oversikt over forretningsområder Organisasjonsstruktur Fremtidsutsikter Styre, ledelse og tilsynsorganer Større aksjonærer Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, finansielle stilling og resultater Dokumentasjonsmateriale...36 Kryssreferanseliste...37 Vedlegg 1, vedtekter...38 Utarbeidet av DnB NOR Markets 3 av 42

4 1. Risikofaktorer 1.1 Risikofaktorer Løpende status Pr 1. kvartal 2008: Risikobildet i første kvartal 2008 var preget av fortsatt finansuro. Aksjemarkedene både i Norge og internasjonalt gikk betydelig ned, særlig i begynnelsen av kvartalet. Bankkonsernet klarte seg relativt godt gjennom perioden og opprettholdt en tilfredsstillende likviditet. Bankkonsernet tok opp nye obligasjonsinnlån tilsvarende 44 milliarder kroner. Gjennomsnittlig løpetid for obligasjonsinnlånene økte fra årsskiftet. Bankkonsernet opprettholdt en balanse mellom kortsiktig og langsiktig finansiering i samsvar med styrefastsatte mål, som ratingbyråene karakteriserer som konservative. Økningen i kredittrisikomarginer fortsatte også i første kvartal og medførte ytterligere nedskrivninger på 1,6 milliarder kroner på den ratingbaserte handelsporteføljen i DnB NOR Markets. Akkumulerte nedskrivninger på porteføljen siden juni 2007 kom dermed opp i 2,8 milliarder kroner. Bankkonsernet kvantifiserer risiko gjennom beregning av risikojustert kapitalbehov, kalt risikojustert kapital. Netto risikojustert kapital økte i første kvartal med 4,4 milliarder kroner til 50,8 milliarder. Det var sterk vekst i kredittvolumene i første kvartal. Det største bidraget kom fra Bedriftsmarked og betalingstjenester. Årsaken var økt volum innen storkundedivisjonene og vekst i DnB NOR Finans som følge av oppkjøp av leasingvirksomhet. Kredittkvaliteten var stabil og god. Selv i et vanskelig marked gjennomførte DnB NOR Bank syndikering av utlånsvolum innen shipping og offshoresegmentet. Misligholdte og nedskrevne engasjementer viste en marginal økning fra et svært lavt nivå. Beregningsgrunnlaget for kapitaldekningen gikk opp med 10 milliarder kroner i kvartalet til 896 milliarder. I sammenheng med overgangen til Basel II-reglene, kunne bankkonsernets risikovektede beregningsgrunnlag i 2007 maksimalt reduseres til 95 prosent av Basel I-grunnlaget. I 2008 er begrensningen 90 prosent. Det gir en reduksjon i beregningsgrunnlaget i første kvartal 2008 på 50 milliarder kroner fra første kvartal Den underliggende økningen fra årsskiftet er preget av overtagelse av utlånsporteføljer og sterk vekst. Kjernekapitaldekningen utgjorde 7,6 prosent, mens samlet kapitaldekning utgjorde 10,2 prosent, inklusive 50 prosent av periodens resultat. Pr 2. kvartal 2008 Netto risikojustert kapital økte i andre kvartal med 1,3 milliarder kroner til 53,4 milliarder. Det var betydelig vekst i kredittvolumene også i andre kvartal. De største bidragene var fra Bedriftsmarked og betalingstjenester, som opplevde sterk internasjonal vekst, og fra DnB NORD. Kredittkvaliteten var stabil og god. Selv i et vanskelig marked var det mulig for bankkonsernet å syndikere utlån innen shipping og offshore. Misligholdte og nedskrevne engasjementer viste en marginal økning fra et svært lavt nivå. Beregningsgrunnlaget for kapitaldekningen gikk opp i kvartalet med 47 milliarder kroner til 943 milliarder. Det ble tatt opp ny ansvarlig lånekapital på 5,5 milliarder kroner i juni. Kjernekapitaldekningen utgjorde 7,4 prosent, mens samlet kapitaldekning utgjorde 10,5 prosent, inklusive 50 prosent av delårsresultatet. Pr 3. kvartal 2008: Risikojustert kapital for kreditt økte med 2,1 milliarder kroner fra forrige kvartal, til 50,7 milliarder. Økningen skyldtes i stor grad en svakere kronekurs mot dollar og euro som medførte at valutalånene vokste målt i norske kroner. Den målte kredittkvaliteten var stabil i Bedriftsmarked og betalingstjenester og i Personmarked. For DnB NORD var det en svekkelse, og risikojustert kapital som andel av eksponeringen økte gjennom kvartalet fra 5,9 prosent til 6,4 prosent. Utarbeidet av DnB NOR Markets 4 av 42

5 Beregningene av risikojustert kapital for kreditt bygger i betydelig grad på bedriftenes regnskapsinformasjon, som innebærer at risikomålingen kan ha et tidsmessig etterslep i forhold til den faktiske utviklingen. Det var en økning i mislighold av ordinære lån i Personmarked fra 0,48 prosent i andre kvartal til 0,56 i tredje kvartal. For Bedriftsmarked og betalingstjenester var det en økning i volumet av misligholdte og tapsutsatte engasjementer på 1 milliard kroner fra andre til tredje kvartal. DnB NORD hadde en økning på 0,7 milliarder kroner til 1,9 milliarder i samme periode. Økningen i den målte markedsrisikoen skyldtes et høyere rentenivå og økt rammeutnyttelse. Risikojustert kapital for operasjonell risiko og forretningsrisiko henholdsvis økte med 0,1 milliarder og minsket med 0,2 milliarder kroner. Beregningene oppdateres halvårlig med virkning for første og tredje kvartal. Beregningsgrunnlaget for kapitaldekningen gikk opp med 74 milliarder kroner i tredje kvartal, til milliarder. Kjernekapitaldekningen utgjorde 7,1 prosent, mens samlet kapitaldekning utgjorde 10,0 prosent, når 50 prosent av delårsresultatet tas med i beregningen Spesifikke risikofaktorer For risikostyringsformål skiller DnB NOR Bank ASA mellom nedenfor nevnte risikoformer. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder, i hovedsak utlån. Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at Selskapets motparter (kunder) ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, i hovedsak utlån, men også ansvar i henhold til andre utstedte kreditter, garantier, rentebærende verdipapirer, innvilgede, ikke trukne kreditter samt motpartsrisiko som oppstår gjennom derivater og valutakontrakter. Oppgjørsrisiko, som oppstår i forbindelse med betalingsformidling som et resultat av at ikke alle transaksjonene skjer i realtid, medfører også motpartsrisiko. Selskapets kredittprosess er knyttet til DnB NOR-konsernets kredittpolitikk, som er vedtatt av DnB NOR-konsernets styre. Det overordnede mål for kredittvirksomheten er en engasjementsportefølje med en kvalitet og sammensetning som sikrer bankens lønnsomhet på kort og lang sikt. Engasjementsporteføljen skal ha en kvalitet som er forenlig med DnB NOR ASAs mål om en lav risikoprofil. Det er et siktemål å unngå større risikokonsentrasjoner, herunder store engasjementer med enkeltkunder eller kundegrupper og grupper av engasjementer innenfor høyere risikoklasser, bransjer og geografiske områder. Utviklingen i risikokonsentrasjoner følges nøye med hensyn til volum, klasse og risikojustert kapital. Store kunder og kundegrupper følges opp etter risikoklasse og risikojustert kapital. Risikoklassifiseringssystemene anvendes så vel for beslutningsstøtte som for løpende risikoovervåkning og rapportering. Forventet misligholdsfrekvens, forventede tap og risikojustert kapital for enkeltengasjementer og porteføljer inngår som en integrert del av kredittprosessen og oppfølgingen, herunder også oppfølging av kredittstrategiene. Innenfor Personmarked, hvor det er et stort antall kunder, er det et mål at flest mulig saker skal besluttes ved hjelp av automatiserte måle- og beslutningsstøttesystemer. Markedsrisiko relaterer seg primært til bankvirksomhetens langsiktige investeringer i egenkapitalinstrumenter. Markedsrisiko oppstår som følge av Selskapets åpne posisjoner i valuta-, rente- og egenkapitalmarkedene, og risikoen er knyttet til resultatvariasjoner som følge av endringer i markedspriser eller -kurser. Utover risikoen tilknyttet Selskapets investeringsportefølje oppstår markedsrisiko som følge av handelsaktiviteter samt tradisjonelle bankaktiviteter som kundeutlån og -innskudd. For sistnevnte er blant annet ulike rentebindingstider for eiendeler og gjeld en kilde til markedsrisiko. Markedsrisiko i handelsporteføljen oppstår gjennom handelsaktiviteter i rente-, valuta- og Utarbeidet av DnB NOR Markets 5 av 42

6 egenkapitalmarkedet. Risikoen kommer dels fra kunderettede aktiviteter, men det er også tilrettelagt for en moderat risikotagning i egenhandel med valuta og finansielle instrumenter. Ansvaret for alle DnB NOR Bank-konsernets handelsaktiviteter, med unntak for DnB NORD, tilligger DnB NOR Markets. Rammer for markedsrisiko i DnB NOR Markets gjennomgås minst årlig og fastsettes av bankens styre. Det er et hovedprinsipp at summen av tildelte rammer på lavere nivåer ikke skal overstige rammen på et høyere nivå. Rammene for valutarisiko og egenkapitalrisiko er fastsatt i nominelle posisjonsbeløp, mens rammene for renterisiko er fastsatt som verdiendring ved en renteendring på ett basispunkt. I tillegg er det definert sensitivitetsrammer for opsjoner. En egen enhet som er uavhengig av meglerne, kontrollerer daglig posisjoner og sammenholder disse med rammer og resultater. Markedsrisiko måles i form av risikojustert kapital. I tillegg benyttes stresscenarier, sensitivitetstester samt daglige beregninger fra en Value-at-Risk - modell til operativ beslutningsstøtte og kontroll i DnB NOR Markets. Likviditetsrisiko er risikoen for at Selskapet ikke kan overholde sine betalingsforpliktelser. Likviditetsrisiko blir styrt og målt ved hjelp av flere målemetoder. Det er etablert kortsiktige rammer som legger begrensninger på bankens kortsiktige likviditetsforfall innenfor ulike tidsperioder. I tillegg er det etablert rammer for strukturell likviditetsrisiko som innebærer at utlån til publikum i det alt vesentlige skal finansieres ved innskudd fra kunder, ansvarlig kapital og langsiktige innlån. Likviditetsrisikostyringen inkluderer også stresstester der man simulerer likviditetseffekten av at bankens internasjonale kredittrating svekkes som følge av en eller flere negative hendelser. Resultatet av slike stresstester inngår videre i informasjonsgrunnlaget for bankkonsernets beredskapsplan for likviditetsstyring under en finansiell krise. Treasury-funksjonen er ansvarlig for den operasjonelle likviditetsstyringen. Enheten Investor Relations/kapitalanskaffelse, som inngår i stabsområdet Konsern finans og risikostyring, har ansvar for prinsipper og rammer for likviditetsstyringen samt å skaffe til veie den langsiktige innlåningen. DnB NOR Bank-konsernet styrer sin likviditet samlet ved at DnB NOR Bank ASA har ansvar for finansieringen av døtre som Nordlandsbanken og DnB NOR Finans samt filialer og datterbanker i utlandet. DnB NORD finansieres med en andel som tilsvarer DnB NOR-konsernets eierandel i banken. Operasjonell risiko er risikoen for tap som skyldes svakheter eller feil ved prosesser og systemer, feil begått av ansatte eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko er en risikokategori som fanger opp det alt vesentlige av kostnader forbundet med kvalitetsbrister i den løpende virksomhet. Som på andre risikoområder er en også her opptatt av å kunne dokumentere lav risiko og høy kvalitet. Det legges derfor stor vekt på risiko og kvalitet i driften og styringen av konsernet, herunder DnB NOR Bank ASA. Det er fastsatt rammer for styringen av operasjonell risiko. Operasjonell risiko skal være lav, og det er lagt klare føringer for både ansvar, organisering og arbeidsmetodikk i styringen av denne risikoen. Fundamentet er et entydig krav til alle ledere om å ha solid kunnskap om operasjonell risiko innenfor eget ansvarsområde. Dette sikres gjennom fortløpende risikovurderinger både av den løpende drift, av alle vesentlige endringer i virksomheten og av spesielt kritiske funksjoner. Når vurderingene påviser behov for forbedringstiltak, blir disse fulgt opp spesielt. Inntrufne tapshendelser registreres i et hendelsesregister og utgjør en viktig erfaringsbase for operasjonell risiko. For å begrense konsekvensene av alvorlige hendelser, driftsstans etc. er det utarbeidet omfattende krise-, beredskaps- og kontinuitetsplaner. Disse blir jevnlig testet og oppdatert. I alle forretningsområdene er det etablert miljøer som skal støtte ledelsen i styringen av operasjonell risiko. Disse kontrollerer og rapporterer de risikoer som er identifisert, og bidrar til å forebygge tapstilfeller og utbedre områdets risikobilde. Funksjonen inngår i de respektive stabsmiljøer i områdene for å sikre uavhengighet i forhold til forretningsdriften. Arbeidet omfatter også tilrettelegging for å påse at virksomheten er i samsvar med alle lover og regler (compliance). All rapportering fra disse miljøene skjer todelt, både gjennom egen linjeorganisasjon og gjennom konsernets sentrale risikomiljø. Det sentrale arbeidet med styring av operasjonell risiko er organisert i en egen enhet innenfor stabsområdet Konsern finans og risikostyring, mens konsernets sentrale compliancefunksjon inngår i Konsernjuridisk, som er en del av samme stabsområde. Utarbeidet av DnB NOR Markets 6 av 42

7 DnB NOR konsernet har et bredt anlagt forsikringsprogram som vil fange opp vesentlige deler av tapene ved større katastrofer som branner, alvorlig driftsstans, kriminelle anslag og lignende. Dekning av tap etter alvorlige erstatningssøksmål inngår også. Forsikringsprogrammene er meget kostnadseffektive og tar primært sikte på dekke større tapshendelser. Egenandelsrisikoen blir ivaretatt gjennom konsernets eget egenforsikringsselskap (captive), DnB NOR Reinsurance SA. Forretningsrisiko er risiko for tap på grunn av endringer i eksterne forhold som markedssituasjonen eller myndighetenes reguleringer. Risikoen inkluderer også omdømmerisiko. Forretningsrisiko oppstår på grunn av uventede endringer i inntektene knyttet til eksterne faktorer. Årsakene til forretningsrisiko kan være konkurranseforhold som fører til reduserte volumer og prispress, eller reguleringer som reduserer lønnsomheten gjennom enten bortfall av inntekter eller økte kostnader. Tapene oppstår dersom en ikke makter å tilpasse seg endringer. Endringer i omdømme kan være en konsekvens av andre risikoformer. Et svekket omdømme kan ramme alle forretningsområder, uavhengig av hvor den opprinnelige hendelsen oppsto. Et svekket omdømme kan også skyldes tap i andre institusjoner dersom markedet grupperer Banken i samme kategori. DnB NOR ASA, som DnB NOR Bank ASA er en vesentlig del av, har valgt å eksplisitt beregne risikojustert kapital for forretningsrisiko. Det er i tråd med pilar 2 i Basel II-regelverket, som krever at finansinstitusjoner skal ta stilling til hvordan risikokategorier som ikke er inkludert i pilar 1, kan påvirke kapitalbehovet. Kapitalberegningene er basert på estimerte svingninger i inntekter og kostnader justert for effekter som kan knyttes til andre risikoformer Basel II Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring og forvaltning av risiko. God risikostyring er i DnB NOR et strategisk virkemiddel for å øke verdiskapingen. Risikojustert avkastning er et viktig økonomisk styringsparameter i den interne styringen i DnB NOR Bank-konsernet. Bankkonsernets risiko tallfestes i form av risikojustert kapitalbehov, som beregnes for hovedkategorier av risiko og for alle forretningsområder i konsernet. Det innebærer at forretningsområdene tildeles kapital i henhold til den beregnede risikoen ved virksomheten og at det foretas en løpende oppfølging av kapitalavkastningen. Nye kapitalkrav, Basel II, trådte i kraft 1. januar De nye kapitalkravene er et EU-direktiv som samtidig ble innført i Norge gjennom EØS-avtalen. Regelverket medfører at det blir et større samsvar mellom hvordan myndighetene setter krav til kapitaldekning i finansinstitusjonene og den metodikken finansinstitusjonene selv benytter når de beregner sitt kapitalbehov. De nye kapitalkravene er et tredelt system inndelt i såkalte pilarer. En nærmere beskrivelse av pilarene finnes i DnB NOR Årsrapport 2007, side 64. Utarbeidet av DnB NOR Markets 7 av 42

8 2. Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette Registreringsdokumentet ha følgende betyding: Utsteder/Selskapet: DnB NOR Bank ASA. Heleid datterselskap av DnB NOR ASA og inngår i DnB NOR-konsernet, se også pkt 7.1 Beskrivelse av konsernmodell. NOK: Prospekt: Registreringsdokument: Norske kroner. Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp og/eller søknad om notering av verdipapirer som angitt i EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, Artikkel 14, første ledd, på Oslo Børs, ABM (Oslo Børs' Alternative Bond Market) eller annen relevant børs. Dette dokumentet. Gyldig i 12 måneder etter publisering. Prospekt vil i denne perioden kunne utgjøres av Registreringsdokumentet sammen med nytt Verdipapirdokument for hvert nytt verdipapir som angitt i EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, Artikkel 14, første ledd, som utstedes. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter offentliggjøring av Registreringsdokumentet, men før tegningsperiodens utløp eller notering av verdipapirer som angitt i EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, Artikkel 14, første ledd,. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet og er å betrakte som en del av prospektet. DnB NOR/ DnB NOR ASA/ DnB NOR-konsernet: Konsern bestående av DnB NOR Bank ASA, Vital, DnB NOR Kapitalforvaltning og DnB NORD, se også pkt 7.1 Beskrivelse av konsernmodell. Tilrettelegger: DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets. Verdipapirdokument: Dokument som beskriver verdipapirer som angitt i EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, Artikkel 14, første ledd, utarbeidet som en del av Prospekt. Det utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert nytt verdipapirer som angitt i EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, Artikkel 14, første ledd, som utstedes av Selskapet. VPS: Årsrapport 2007 DnB NOR Bank: Årsrapport 2006 DnB NOR Bank: DnB NOR årsrapport 2006: DnB NOR årsrapport 2007: Verdipapirsentralen. Selskapets årsrapport for 2007 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Selskapets årsrapport for 2006 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. DnB NOR konsernets årsrapport for 2006 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. DnB NOR konsernets årsrapport for 2007 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 8 av 42

9 DnB NOR Bank : Selskapets kvartalsrapport for første kvartal 2008 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 DnB NOR Bank: Selskapets kvartalsrapport for andre kvartal 2008 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 DnB NOR Bank: Selskapets kvartalsrapport for tredje kvartal 2008 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. DnB NOR Kvartalsrapport 1. kvartal 2008: DnB NOR konsernets kvartalsrapport for første kvartal 2008 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. DnB NOR Kvartalsrapport 2. kvartal 2008: DnB NOR konsernets kvartalsrapport for andre kvartal 2008 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. DnB NOR Kvartalsrapport 3. kvartal 2008: DnB NOR konsernets kvartalsrapport for tredje kvartal 2008 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Utarbeidet av DnB NOR Markets 9 av 42

10 3. Ansvarlige 3.1 Personer Ansatte i følgende selskaper har deltatt i utarbeidelsen av Registreringsdokumentet: DnB NOR Bank ASA, 0021 Oslo, Norge 3.2 Ansvarserklæringer Utsteders ansvarserklæring: DnB NOR Bank ASA bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Selskapet kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre Registreringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo, 19. november 2008 DnB NOR Bank ASA Tilretteleggers ansvarserklæring: DnB NOR Bank ASA v/ DnB NOR Markets har som Tilrettelegger for Selskapet bistått med å utarbeide dette Registreringsdokumentet. De opplysninger som fremkommer i Registreringsdokumentet er så langt Tilrettelegger kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er ikke særskilt kontrollert av Tilrettelegger og Tilrettelegger eller ansatte hos Tilrettelegger kan derfor ikke påta seg noen slags form for ansvar for innholdet av eller fullstendigheten av informasjonen i Registreringsdokumentet. Tilsvarende kan ikke Tilrettelegger påta seg noe ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som blir gitt i forbindelse med presentasjon av Selskapet eller av dette dokumentet. Enhver som mottar dette Registreringsdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette Registreringsdokumentet og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin investeringsbeslutning. Oslo, 19. november 2008 DnB NOR Bank ASA DnB NOR Markets Utarbeidet av DnB NOR Markets 10 av 42

11 4. Revisorer 4.1 Navn og adresse Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet vært PricewaterhouseCoopers AS, Karenslyst allé 12, 0278 Oslo, Norge. Statsautorisert revisor Geir Julsvoll har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for 2006 og Geir Julsvoll er medlem av Den norske Revisorforening. Ordinær generalforsamling i DnB NOR ASA, avholdt 30. april 2008, valgte i henhold til vedtektenes 7-3 Ernst & Young AS som ny revisor fra og med I henhold til finansieringsvirksomhetsloven 2a-11, tredje ledd skal alle selskapene i konsernet ha samme revisor. Ernst & Young AS blir derfor samtidig ny revisor for DnB NOR Bank ASA fra og med Utarbeidet av DnB NOR Markets 11 av 42

12 5. Opplysninger om utsteder 5.1 Utsteders historie og utvikling Selskapsnavn Selskapets registrerte navn er DnB NOR Bank ASA, det kommersielle navnet er DnB NOR Hjemsted og registreringsnummer Utsteder er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Registreringsdato Selskapet ble stiftet 10. september 2002, men har røtter tilbake til 1822 ved stiftelsen av Christiania Sparebank Nærmere om utstederen Utsteder er et allmennaksjeselskap (ASA) underlagt norsk lovgivning og er hjemmehørende i Oslo. Selskapet har en rekke datterselskaper, oversikt over eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper finnes i pkt DnB NOR Bank ASA. Se punkt 7 Organisasjonsstruktur for en nærmere redegjørelse for konsernets oppbygging. Nedenfor gis en oversikt over resultatregnskap, gjennomsnittlige balanseposter og nøkkeltall for DnB NOR Bank ASA 3. kvartal 2008 sammenliknet med tilsvarende tidspunkt foregående år samt nøkkeltallsutvikling for DnB NOR Bank konsernet. Resultatregnskap DnB NOR Bank ASA 3. kvartal: Gjennomsnittlige balanseposter DnB NOR Bank ASA 3. kvartal: Utarbeidet av DnB NOR Markets 12 av 42

13 Nøkkeltall DnB NOR Bank ASA 3. kvartal: Nøkkeltallsutvikling DnB NOR Bank konsernet: Utsteders post- og besøksadresse er Stranden 21, 0021 Oslo, Norge. Selskapets telefonnummer er Nylig inntrufne forhold som påvirker utsteders betalingsdyktighet Konsernbidrag og utbytter DnB NOR Bank ASA har i tredje kvartal 2008 mottatt konsernbidrag og utbytter fra flere heleide datterselskaper med til sammen 906 millioner kroner. Konsernbidragene er mottatt som oppgjør av ordinære årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret Det ble ikke gitt konsernbidrag fra DnB NOR Bank ASA til DnB NOR ASA i Utarbeidet av DnB NOR Markets 13 av 42

14 6. Oversikt over forretningsområder 6.1 Hovedvirksomhet Historie DnB NOR ASA, som DnB NOR Bank ASA er en vesentlig del av, representerer mer enn 180 års finanshistorie, fra etableringen av Christiania Sparebank i 1822 til etableringen av DnB NOR ASA som en betydelig finansinstitusjonen i Nedenfor følger utviklingen fra 1990 og frem til i dag. Svensk Fastighetsförmedling AB DnB NOR Bank ASA kjøpte samtlige aksjer i den svenske meglerkjeden Svensk Fastighetsförmedling AB i andre kvartal 2007 for en samlet kostpris på 443 millioner svenske kroner. DnB NOR Bank-konsernet ble med dette kjøpet en betydelig aktør innen eiendomsmegling i Norden. DnB NOR Boligkreditt AS DnB NOR Boligkreditt har med virkning fra 6. juni 2007 hatt konsesjon fra Kredittilsynet som kredittforetak og er DnB NOR-konsernets selskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet er et heleid datterselskap av DnB NOR Bank ASA. BISE Bank Ved utgangen av 2006 inngikk DnB NOR Bank avtale om å kjøpe 76,3 prosent av den polske banken BISE Bank gjennom sitt deleide datterselskap DnB NORD. 1. november 2007 ble selskapet fusjonert med DnB NORD Polska. DnB NORD DnB NORD, etablert 2. januar 2006, er et samarbeid mellom DnB NOR Bank ASA og den tyske banken Norddeutsche Landesbank (NORD/LB). DnB NOR Bank ASA eier 51 prosent av selskapet. Samarbeidet innebærer at de to bankenes aktivitet i Danmark, Finland, Polen, Estland, Latvia og Litauen samles under én paraply og merkenavnet DnB NORD. Hovedkontoret ligger i København. DnB NOR ASA DnB og Gjensidige NOR ble i mars 2003 enig om å fusjonere og fikk konsesjon i november Det nye finanskonsernet, DnB NOR ASA, ble etablert den 4. desember 2003 og DnB NOR Bank ASA den 19. januar Nordlandsbanken I desember 2002 kjøpte DnB Nordlandsbanken for millioner kroner, og fikk i februar 2003 lov til å overta alle aksjene. Nordlandsbankens utlånsportefølje utenfor Nordland ble overtatt av DnB slik at Nordlandsbanken kunne konsentrere sin virksomhet til Nordland, som et datterselskap av DnB. Gjensidige NOR ASA I september 2002 ble Gjensidige NOR Sparebank og livsforsikringsselskapet Gjensidige NOR Spareforsikring omdannet til aksjeselskaper i et børsnotert konsern - Gjensidige NOR ASA. Skandias kapitalforvaltning I januar 2002 kjøpte DnB Skandias globale kapitalforvaltning for 3,2 milliarder svenske kroner, som innebar at man overtok forvaltningen av om lag 245 milliarder kroner og inngikk en langsiktig forvaltningsavtale med Skandia Liv. DnB fikk i mai alle nødvendige godkjennelser for å kunne fullføre oppkjøpet. Gjensidige NOR I 1999 etablerte Sparebanken NOR og Gjensidige-gruppen finanskonsernet Gjensidige NOR. Med konserndannelsen fikk Sparebanken NOR et landsdekkende distribusjonsnett. DnB Holding ASA I 1999 ble det etablert en ny konsernstruktur der DnB Holding ASA ble morselskap i et finanskonsern bestående av bl.a. Den norske Bank ASA og Vital Forsikring ASA. Utarbeidet av DnB NOR Markets 14 av 42

15 Postbanken I 1999 fusjonerte DnB og Postbanken. Bakgrunnen for fusjonen var å skape en god norsk løsning i en næring med økende internasjonal konkurranse. Vital I 1996 kjøpte DnB livs- og pensjonsforsikringsselskapet Vital. Kjøpet styrket DnBs markedsposisjon innenfor livsforsikring og kapitalforvaltning, og ga konsernet muligheten til å utnytte veksten innenfor pensjonssparing. Sparebanken NOR I 1990 ble Sparebanken NOR etablert etter en fusjon mellom Sparebanken ABC og fire større sparebanker på Østlandet. Den norske Bank I april 1990 fusjonerte Bergen Bank og Den norske Creditbank (DnC) med Bergen Bank som det overtakende selskapet til Den norske Bank (DnB) Strategi DnB NOR Bank ASA har ingen egen uttalt strategi, men favnes av DnB NOR-konsernets mål og strategi. DnB NOR-konsernets forretningsidé uttrykker dets ambisjoner: DnB NOR skal være kundenes beste finansielle samarbeidspartner og dekke deres behov for finansielle løsninger. DnB NOR har en betydelig kundebase og et utstrakt distribusjonsnettet i det norske finansmarkedet og er blant markedslederne i de fleste delmarkedene. Markedsposisjonen er et godt utgangspunkt for å skape videre vekst gjennom å utvikle og styrke relasjonene til norske kunder. Kompetente og motiverte medarbeidere skal bidra til effektivisering og videreutvikling av den norske virksomheten. DnB NOR ønsker dessuten å vokse internasjonalt innenfor bransjer og geografiske områder der konsernet har spesielt gode forutsetninger for å lykkes. DnB NORs styrke er nærheten til kundene og bredden i produktspekteret. Et felles verdigrunnlag og en felles kultur er forutsetninger for at DnB NOR skal fremstå enhetlig i markedet. Konsernets felles verdier, lagånd, enkelhet og verdiskaping, beskriver hva som skal kjennetegne organisasjonen og arbeidsprosessene både internt og overfor kundene. Intern og ekstern kommunikasjon skal være åpen, ærlig og forståelig. DnB NOR prioriterer langsiktig verdiskaping for aksjonærene, og målet er at egenkapitalavkastning og aksjekursutvikling skal være konkurransedyktige i nordisk sammenheng. De finansielle målene er utledet av målsettingen om å skape aksjonærverdier. Nye finansielle måltall ble lansert i forbindelse med kapitalmarkedsdagen i London i oktober Finansielle hovedmål: Et driftsresultat før nedskrivninger og skatt på 20 milliarder kroner i 2010 En egenkapitalavkastning på over 16 prosent 10 prosent gjennomsnittlig årlig vekst i driftsresultat før nedskrivninger og skatt frem til 2010 Andre ambisjoner: En kostnadsgrad på under 46 prosent ved utgangen av 2010 Kapitalstrategi og utbyttepolitikk: En kjernekapitaldekning for konsernet på om lag 6,5 prosent. Målet for kjernekapitaldekning er utledet av konsernets kapitaliseringspolicy, som fastsetter at kjernekapitalen, regnet uten fondsobligasjoner, over tid skal ha en kapitalbuffer som overstiger det formelle minimumskravet. Bufferen er knyttet opp mot konsernets modell for beregning av risikojustert kapitalbehov. Et utbytte på rundt 50 prosent av overskuddet. Ved fastsettelse av utbytte vil det bli tatt hensyn til forventet resultat i en normalsituasjon, eksterne rammebetingelser og behovet for å pprettholde en tilfredsstillende soliditet. Utarbeidet av DnB NOR Markets 15 av 42

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

DNB-konsernet RISIKO- OG KAPITALSTYRING

DNB-konsernet RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet RISIKO- OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3 2011 DNB-KONSERNET 1 INNHOLD 2 INNLEDNING 3 VIKTIGE UTVIKLINGSTREKK 5 RISIKOSTYRING OG RAMMESTRUKTUR I DNB 5 Styring og kontroll

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Prospekt Registreringsdokument for FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Sandnes, 12. januar 2012 SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO 001

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Haltdalen, 28.02.2012 Innholdet i rapporten er hentet fra årsrapport, kapitaldekningsoppgave og ICAAP for Haltdalen Sparebank. 1 KORT

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

PILAR III 2013 August 2014

PILAR III 2013 August 2014 PILAR III 2013 August 2014 1 Innledning...3 2 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)...4 3 Konsernstruktur...4 4 Nåværende kapitalsituasjon...5 5 Innfasing nye og økende formelle kapitalkrav...6

Detaljer

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013 BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013 Administrerende direktør Årets høydepunkter Innhold BN Bank - en enkel, effektiv og forutsigbar spesialist... 3 Oppsummering 2013... 4 Nøkkeltall... 5 Historikk... 6 Styret...

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA. Årsrapport 2008 1 Innhold Fem år i sammendrag... 3 Styrets beretning ets organisering... 4 Forretningsutvikling i 2007... 4 Kommentarer til resultatregnskapet...

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Styrets årsberetning - et solid år for Eika i 2013

Styrets årsberetning - et solid år for Eika i 2013 Styrets årsberetning - et solid år for Eika i 2013 Eika Alliansen består av Eika Gruppen, lokalbankene i Eika Alliansen og Eika Boligkreditt. Alliansen er en stor og viktig aktør i det norske finansmarkedet,

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør 2014 ÅRSRAPPORT 1 2 Innhold 4 Året 2014 6 Styrets beretning 16 Resultatregnskap 17 Balanse 18 Endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter regnskap 70 Eierstyring og selskapsledelse 75 Erklæring

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer