RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESULTATER FOR DNB-KONSERNET"

Transkript

1 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans)

2 Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende basis Resultatfremgang i alle forretningsområder Lavere nedskrivninger på utlån Styrket ren kjernekapitaldekning fra 9,6 til 10,0 prosent

3 Positiv trend i underliggende drift Driftsresultat før nedskrivninger og skatt (Millioner kroner) Driftsresultat før nedskrivninger og skatt ekskl. basisswapper (Millioner kroner) kv. 1. kv. 2. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv

4 Resultat per kvartal Resultat for perioden (Millioner kroner) Resultat for perioden ekskl. basisswapper (Millioner kroner) kv. 1. kv. 2. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv

5 Egenkapitalavkastning og kostnadsgrad Egenkapitalavkastning (Prosent) Egenkapitalavkastning ekskl. basisswapper (Prosent) 8,8 13,8 6,0 15,3 11,4 5,2 8,8 11,9 12,7 12,7 4. kv. 1. kv. 2. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. Kostnadsgrad (Prosent) Kostnadsgrad ekskl. basisswapper (Prosent) 61,8 55,9 48,2 48,8 50,4 47,7 47,9 46,3 42,0 43,5 4. kv. 1. kv. 2. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv

6 Innskuddsdekning og resultat per aksje Innskuddsdekning (Prosent) Resultat per aksje (Kroner) 62,7 65,3 64,5 2,82 60,3 57,8 2,51 2,15 1,53 1, sept. 31. des. 31. mars 30. juni 30. sept. 4. kv. 1. kv. 2. kv

7 Resultatfremgang i alle forretningsområder Driftsresultat etter nedskrivninger før skatt i 3. kvartal (Millioner kroner) 3. kvartal 3. kvartal (481) Retail Norge Storkunder og internasjonal DNB Markets (689) Forsikring og kapitalforvaltning DNB Baltikum og Polen

8 Utvikling i utlån Milliarder kroner Utlån ved utgangen av perioden Utlån valutakorrigert

9 Utvikling i innskudd Milliarder kroner Innskudd ved utgangen av perioden Innskudd valutakorrigert

10 Netto renteinntekter rullerende 12-måneder Millioner kroner ,3 prosent ,4 prosent ,3 prosent mars 30. juni 30. sept. 31. des. 31. mars 30. juni 30. sept

11 Utvikling i gjennomsnittlige marginer DNB-konsernet Prosent 1,83 1,98 2,01 Utlånsmarginer 1,57 1,67 1,61 1,55 1,55 1,64 1,16 1,17 1,13 1,10 1,11 1,14 1,16 1,18 1,18 Sum rentemarginer - volumvektet 0,41 0,27 0,29 0,31 0,33 0,28 0,04 (0,11) (0,13) Innskuddsmarginer 4. kv. 1. kv. 2. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv

12 Utvikling i gjennomsnittlige marginer Retail Norge Prosent 2,03 2,04 Utlånsmarginer 1,61 1,69 1,63 1,24 1,24 1,21 1,51 1,46 1,15 1,13 1,57 1,18 1,82 1,23 1,29 1,29 Sum rentemarginer - volumvektet 0,53 0,37 0,40 0,45 0,50 0,43 0,09 (0,12) (0,12) Innskuddsmarginer 4. kv. 1. kv. 2. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv

13 Utvikling i gjennomsnittlige marginer Storkunder og internasjonal Prosent 1,48 1,52 1,56 1,62 1,68 1,76 1,81 1,87 1,95 Utlånsmarginer 0,96 0,94 0,96 0,99 1,04 1,08 1,06 1,02 1,03 Sum rentemarginer - volumvektet 0,11 0,06 0,05 0,03 0,01 ( 0,01) ( 0,07) ( 0,17) ( 0,20) Innskuddsmarginer 4. kv. 1. kv. 2. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv

14 Resultatregnskap 2. kv. 1. kv. 4. kv. Januar - september Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto provisjoner og gebyrer, kjerneaktiviteter Netto finansielle poster (143) Netto andre driftsinntekter, totalt Sum inntekter Driftskostnader ekskl. nedskrivninger av goodwill og immaterielle eiendeler Nedskrivninger av goodwill og immaterielle eiendeler Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler (1) Nedskrivninger på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat virksomhet holdt for salg (5) Resultat for perioden

15 Spesielle poster 2. kv. 1. kv. 4. kv. Januar - september Beløp i millioner kroner Verdijustering basisswapper (566) (2 432) (1 921) 962 Verdijustering andre poster, netto (26) Nedskrivninger av goodwill og immaterielle eiendeler Effekt på driftsresultat før nedskrivninger og skatt (573) (2 256) (1 676)

16 Endringer i netto renteinntekter Millioner kroner Fra 3. kvartal til 3. kvartal (116) (117) (373) Andre netto renteinntekter Utlånsog innskuddsmarginer Utlånsog innskuddsvolum Valutakurseffekter Amortiseringseffekter internasjonal obligasjonsportefølje Egenkapital og ikke rentebærende poster Langsiktige f inansieringskostnader

17 Endringer i netto renteinntekter Millioner kroner Fra 2. kvartal til 3. kvartal (24) (29) (35) kv. Utlånsog innskuddsvolum Rentedag Egenkapital og ikke rentebærende poster Andre netto renteinntekter Utlånsog innskuddsmarginer Amortiseringseffekter internasjonal obligasjonsportefølje Langsiktige f inansieringskostnader

18 Endringer i netto andre driftsinntekter Millioner kroner Fra 3. kvartal til 3. kvartal (52) (89) (1 964) Netto f inansog risikoresultat fra DNB Livsforsikring Netto gevinster på valuta og renteinstrumenter Resultat fra tilknyttede selskaper Øvrige drif tsinntekter Netto andre provisjoner og gebyrer Netto gevinster på investeringseiendommer Basisswapper

19 Endringer i netto andre driftsinntekter Millioner kroner Fra 2. kvartal til 3. kvartal (30) (131) (139) (1 644) kv. Netto gevinster på investeringseiendommer Resultat fra tilknyttede selskaper Netto aksjemarkedsrelaterte inntekter Øvrige drif tsinntekter Netto andre provisjoner og gebyrer Netto gevinster på valuta og renteinstrumenter Basisswapper

20 Endringer i driftskostnader 3. kvartal 3. kvartal Endringer Beløp i millioner kroner Endringer i prosent Sum driftskostnader ,8 Kostnader til virksomhet utenom kjernevirksomheten 30 Engangskostnader Nedskrivning av goodwill og immaterielle eiendeler 85 Restruktureringskostnader 44 Sum justerte driftskostnader ,5 Inntektsrelaterte kostnader Operasjonell leasing 29 Resultatbasert lønn (28) Driftsrelaterte kostnader Kostnadsprogrammet (71) Lønns- og prisvekst 160 IT-kostnader (52) Økte pensjonskostnader 96 Øvrige kostnader

21 Endringer i driftskostnader 3. kvartal 2. kvartal Endringer Beløp i millioner kroner Endringer i prosent Sum driftskostnader ,8 Engangskostnader Nedskrivning av goodwill og immaterielle eiendeler 85 Frikjøp av leiekontrakter i forbindelse med flytting til nytt hovedkontor (54) Restruktureringskostnader 33 Sum justerte driftskostnader (21) (0,4) Inntektsrelaterte kostnader Resultatbasert lønn (18) Driftsrelaterte kostnader Kostnadsprogrammet (22) Økte pensjonskostnader 17 Øvrige kostnader

22 Netto misligholdte og netto tapsutsatte engasjementer 1) 2) Prosent 0,99 0,73 1,71 1,05 1,55 1,56 0,88 0,93 1,31 1,14 0,69 0,63 1,50 1,56 1,10 1,18 1,45 1,47 1,09 1,09 Milliarder kroner 19,1 18,4 18,9 19,5 20,3 19,3 19,6 16,1 14,5 11, ) Omfatter misligholdte engasjementer og engasjementer som har vært gjenstand for individuelle nedskrivninger. Tallene er fratrukket akkumulerte individuelle nedskrivninger. 2) Tall for DNB Baltikum og Polen/DnB NORD før 31. desember inkluderer tidligere DnB NORDs engasjementer i Danmark og Finland. DNB Baltikum og Polen/DnB NORD DNB-konsernet ekskl. DNB Baltikum og Polen/DnB NORD I prosent av netto utlån I prosent av netto utlån ekskl. DNB Baltikum og Polen/DnB NORD

23 Nedskrivninger på utlån og garantier 2. kv. 1. kv. 4. kv. Januar - september Beløp i millioner kroner Individuelle nedskrivninger: Retail Norge - Personkunder Bedriftskunder DNB Finans 1) Storkunder og internasjonal - Nordiske konsernkunder (14) (22) (12) 144 (3) (48) Internasjonale konsernkunder Shipping, offshore og logistikk Energi (9) - Andre enheter 2) (1) 151 (2) DNB ekskl. tidligere DnB NORD Tidligere DnB NORD - DNB Baltikum og Polen Andre enheter Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger: DNB ekskl. DNB Baltikum og Polen (90) (44) DNB Baltikum og Polen (58) (32) (42) (50) 208 (132) 196 Totale gruppenedskrivninger på utlån (148) (94) Nedskrivninger på utlån og garantier ) Omfatter leasing, factoring og kredittkort og forbruksfinansiering. 2) Nedskrivninger på engasjementer overført fra tidligere DnB NORD

24 Nedskrivninger i prosent av utlån 2. kv. 1. kv. 4. kv. Januar - september Prosent Sum nedskrivninger i forhold til gjennomsnittlige volumer (årsbasis) 0,16 0,21 0,25 0,29 0,38 0,21 0,28 - DNB ekskl. DNB Baltikum og Polen 0,15 0,19 0,24 0,23 0,16 0,19 0,16 - DNB Baltikum og Polen 0,43 0,74 0,47 1,56 5,18 0,55 2,

25 Balanser DNB-konsernet DNB Bank ASA 30. sept. 30. juni 31. des. 30. sept. 31. des. Beløp i milliarder kroner Fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Kortsiktig verdipapirgjeld Langsiktig verdipapirgjeld Annen gjeld og avsetninger Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Innskuddsdekning i prosent 64,5 65,3 57,8 115,8 98,9 Justert innskuddsdekning i prosent 1) 60,8 62,3 57,3 108,8 97,9 Sum forvaltet kapital Utlån til kunder valutajustert Innskudd fra kunder valutajustert ) Eksklusive kortsiktige pengemarkedsplasseringer i DNB New York

26 God tilgang til langsiktig finansiering Finansiering Milliarder Margin (bp) Margin (bp) kroner Løpetid 3-mnd Euribor 3-mnd Nibor Obligasjonslån med fortrinnsrett 50,6 7, Senior obligasjonslån 43,5 6, Totalt 94,1 7, Ansvarlig lån 5,6 5, Totalt inkludert ansvarlig lån 99,7 7, I tillegg: ECB likviditetsfasilitet (LTRO) 9,0 3,0 Forfallsprofil Milliarder kroner >2016 Senior obligasjonslån Obligasjoner med f ortrinnsrett 26 ECB likviditetsfasilitet (LTRO)

27 Ren kjernekapitaldekning Prosent 9,6 11,2 10,6 10,0 11,4 10,8 30. juni 1) 30. september 1) Ren kjernekapitaldekning (overgangsregler) Ren kjernekapitaldekning f orutsatt f ull innf asing av IRB Ren kjernekapitaldekning Basel III (estimat) 1) Inkluderer 50 prosent av resultat hittil i år

28 Ren kjernekapitaldekning sammenlignet med nordiske banker Prosent 17,3 17,9 15,1 12,2 10,0 11,4 10,6 8,8 9,8 4,6 4,2 3,5 3,1 DNB Bank 1 Bank 2 Bank 3 Ren kjernekapital/sum eiendeler ("leverage ratio") Ren kjernekapitaldekning f ull IRB Ren kjernekapitaldekning (overgangsregler) Ren kjernekapitaldekning justert f or nordiske risikovekter 1) 1) DNBs risikovekter er konservativt vurdert på grunn av Finanstilsynets krav. Justert kapitaldekning er anslått på basis av gjennomsnittlig observerte risikovekter på tilsvarende porteføljer i nordiske banker

29 Belåningsgrad i personmarkedet Nye utlån fordelt på belåningsgrad 1) (Prosent) DNBs fordeling av boliglån på belåningsgrad (Prosent) Andel fastrenteutlån (Prosent) ,6 11,0 9,2 6,9 5,2 5,1 5, Over Over 100 DNB Norske banker 1) Kilde: Finanstilsynets boliglånsundersøkelse juli og august 30. juni 30. september 1. kv. 2. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv

30 Betjening av bedriftsmarkedet i Norge Norske ikke-finansielle obligasjonsutstedelser (Millioner kroner) Antall nye bedriftskunder i Norge Jan.-sept. Jan.-sept. Jan.-sept. Jan.-sept

31 Fremtidsutsikter for DNB Retail Norge Fortsatt utlånsvekst i personmarkedet, noe høyere utlånsmarginer, press på innskuddsmarginer og lave nedskrivninger Storkunder og internasjonal Høyere utlånsmarginer, press på innskuddsmarginer og fortsatt lave nedskrivninger med unntak av shipping. Rebalansering av porteføljen innebærer reduksjon i utlån til shipping og næringseiendom DNB Markets Inntektene påvirkes positivt av høy volatilitet. Prispress og lavere aktivitet, spesielt i aksjemarkedet, har motsatt effekt Forsikring og kapitalforvaltning Lavere risiko og redusert aksjeandel gir større forutsigbarhet i resultater. Fokus på økte produktpriser, kostnadseffektivisering og prioritering av kapitaleffektive produkter DNB Baltikum Forbedret drift og lavere nedskrivninger

32 32 dnb.no

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2001

Rapport for 1. kvartal 2001 1984 Rapport for 1. kvartal 2001 Rapport for 1. kvartal 2001 DnB hadde solid resultatfremgang i første kvartal, til tross for den dårlige utviklingen i aksjemarkedene. Ved å tilby andre produkter oppnådde

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2001

Rapport for 2. kvartal 2001 1984 Rapport for 2. kvartal 2001 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal 2001. Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 1. kvartal 2014 30. april 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO FØRSTE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2013 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Overskudd etter skatt på 1.400 millioner kroner Resultat før skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 4. kvartal 2013 30. januar 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO 4 FREMTIDSUTSIKTER ÅRET

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern 2. KVARTAL 2015 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2015

Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2015 31.03.2015 31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014 Resultat før skatt 21.147 7.986 37.629 33.363 21.055 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE

VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE VI GJØR GODE INVESTERINGER OPTIMALE Delårsrapport 2. kvartal 2014 16. juli 2014 SIDE 1 SIDE 2 1 FINANSIELL INFORMASJON 2 UTLÅN OG KREDITTRISIKO 3 FINANSIERING OG LIKVIDITETSRISKO ANDRE KVARTAL 2014 Resultat

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1.282 millioner kroner (1.053 millioner) Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer