Roterende varmeveksler. Den foreliggende oppfinnelse angår i et første aspekt en roterende varmeveksler ifølge den innledende del av krav 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Roterende varmeveksler. Den foreliggende oppfinnelse angår i et første aspekt en roterende varmeveksler ifølge den innledende del av krav 1."

Transkript

1 Roterende varmeveksler Den foreliggende oppfinnelse angår i et første aspekt en roterende varmeveksler ifølge den innledende del av krav 1. I roterende varmevekslere veksles varme fra en forurenset fluidgang til en ren fluidgang ved hjelp av en vanligvis skiveformet rotor, jf. internasjonal patentklasse nr. F28D19/04. Kanalvegger som er fremstilt av et materiale med en høy varmekapasitet, definerer tverrgående kanaler av rotoren av relativt liten diameter. Under drift roterer rotoren, og forurenset fluid strømmer gjennom rotorkanalene i den forurensede fluidgangen, idet varmeenergi overføres fra fluidet til kanalveggene. Når en rotorkanal har rotert omkring en halv omdreining med rotoren, kommer kanalen inn i den rene fluidgangen, idet dens akkumulerte varmeenergi overføres til det rene fluidet som nå strømmer gjennom kanalen. Dette tilveiebringer en svært effektiv varmeveksling sammenlignet med andre varmevekslingssystemer. En ulempe ved roterende varmevekslere er at når rotorkanalene roterer fra den forurensede sone inn i den rene sone, forblir en liten mengde forurenset fluid i hver kanal, idet denne mengde av forurenset fluid blandes inn i det rene fluid. I mange bruksområder for roterende varmevekslere, slik som ventilasjon av boligbygg eller kontorbygg, tilveiebringer denne lekkasje mengder av forurenset fluid som er tilstrekkelig store til å kontaminere det rene fluid. Det er blitt forsøkt å løse dette problemet ved å tilveiebringe en strømningsvei mellom gangene med rent fluid og forurenset fluid gjennom et antall av rotorkanalene, jf. for eksempel JP A. Rent fluid blåser ut eller renser herigjennom rotorkanalene inn i den forurensede fluidgang før kanalene roterer for å gå inn i den rene fluidgang. En forutsetning for denne løsningen er at trykket alltid er passende større på den rene side enn på den forurensede side. Oppfinneren av den foreliggende oppfinnelse har oppdaget at denne fremgangsmåte for rengjøring av rotorkanalene ikke er tilstrekkelig for roterende varmevekslere som er installert for å ventilere et boligbygg eller et kontorbygg. I slike bygg er det vanligvis ikke akseptabelt at en hvilken som helst luktmengde fra forurensende stoffer kommer inn i ren luft som skal blåses inn i bygget. Vanligvis installeres ett enkelt ventilasjonssystem i én bolig- eller leilighetsblokk eller et kontorbygg, idet én sentral ventilasjonsgang tilveiebringer ren luft til alle leiligheter eller kontorer. Hvis forurenset luft som ventileres fra en leilighet eller et kontor blandes med den rene luften, vil alle leiligheter eller kontorer i bygningen bli ventilert med denne kontaminerte forurensede rene luften. Sterke lukter slik som matlagingslukt,

2 tobakksrøyk eller bioeffluenter vil kontaminere den rene luften, også selv om de kun er tilveiebrakt i veldig små mengder. Med den ovenfor forklarte løsningen i bolig- og kontorbygg kan det ikke i tilstrekkelig grad sikres at fluid ikke kommer inn i den rene fluidgang fra den forurensede fluidgang, hvilket gjør det nødvendig å anvende andre, mindre energieffektive varmevekslingsinnretninger. I WO A2 beskrives et ventilasjonssystem som utgjør en forutgående rettighet i forhold til den foreliggende oppfinnelse innenfor innholdet av paragraf 4(3) EPC. Dette dokumentet beskriver ikke at trykkdifferansen mellom det rene fluidkammer og det forurensede fluidkammer kontinuerlig måles, og at kontrollmidler er anordnet for kontinuerlig å styre en trykktapsinnretning på basis av trykkdifferansen. På denne bakgrunn er det formålet med det første aspekt ifølge den foreliggende oppfinnelse å forbedre en roterende varmeveksler av den ovennevnte type slik at den kan anvendes i bolig- og kontorbygg med en mindre risiko for å kontaminere inntaksluft. For å imøtekomme dette formålet kjennetegnes den roterende varmeveksler ifølge det første aspekt av den foreliggende oppfinnelse ved ytterligere å omfatte trekkene ifølge den kjennetegnende del av krav 1. Oppfinneren av den foreliggende oppfinnelse har oppdaget at de beskrevne lekkasjeproblemer ved den ovenfor beskrevne løsning skyldes dynamisk endrende trykkdifferanser mellom kamrene inne i den roterende varmeveksler. Disse endringer kan skyldes smusspartikler som sitter fast i rotorkanalene, temperaturvariasjoner i inntaks- og avløpsluft osv. Med den roterende varmeveksler ifølge det første aspekt av den foreliggende oppfinnelse er det mulig kontinuerlig å styre de relevante trykkdifferanser mellom varmevekslerens respektive trykkamre for å sikre at intet forurenset fluid blandes med rent inntaksfluid. I en foretrukket utførelsesform av det første aspekt av oppfinnelsen forbinder strømningsveien det oppstrøms rene fluidkammer og det oppstrøms forurensede fluidkammer. Denne tilveiebringelse av strømningsveien har vist seg å være en optimal løsning med hensyn til konstruksjon og styring av varmeveksleren så vel som til rengjøring av rotorkanalene. I en annen utførelsesform er styringsmidlene anordnet til kontinuerlig å styre at i det vesentlige alt forurenset fluid og i det vesentlige intet rent fluid av kanalenes strømningsveier

3 kontinuerlig blåses ut eller renses. Dette sørger for optimalt rent luft kombinert med effektive driftsforhold i forhold til vifteenergiforbruk. I en annen utførelsesform er målemidlene anordnet for å måle en trykkdifferanse mellom trykk i hvert av de fire kamrene i forhold til et felles referansetrykk. Dette tilveiebringer et antall muligheter i forhold til installasjon og styring av innretningen, og sikrer en optimal drift; for eksempel kan strømningsveiene for henholdsvis rent fluid og forurenset fluid reverseres. I en ytterligere utvikling av denne utførelsesform anordnes styringsmidlene til å registrere, og fortrinnsvis aktivere en alarm, når en trykkdifferanse mellom de forurensede fluidkamre eller mellom de rene fluidkamre går over en terskelverdi. Dette kan, f.eks. via fjernstyring, tilveiebringe en indikasjon til en operatør om at rotorkanalene trenger rengjøring eller avisning. I en annen utførelsesform strekker kanalene seg i det vesentlige parallelt med en rotasjonsakse av rotoren, idet en del av separasjonsveggen er forskutt i en retning vinkelrett på separasjonsveggen for på den måte å tilveiebringe strømningsveien. I en annen utførelsesform er målemidlene og styringsmidlene i form av elektroniske innretninger. I en annen utførelsesform er trykktapsinnretningen tilveiebrakt i form av et fluidspjeld som er drevet av en elektrisk motor, fortrinnsvis plassert i en gangdel som er tilveiebrakt utenfor kamrene, mer foretrukket plassert utenfor det oppstrøms forurensede fluidkammeret. I et andre aspekt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelse en fremgangsmåte for ventilasjon av en bygning ifølge trinn 9. Det andre aspekt ifølge oppfinnelsen tilveiebringer fordeler som ligner de som beskrives ovenfor i forbindelse med det første aspekt ifølge oppfinnelsen. I en foretrukket utførelsesform av det andre aspekt ifølge den foreliggende oppfinnelse gjennomføres fremgangsmåten ved hjelp av en roterende varmeveksler ifølge én av utførelsesformene ovenfor av det første aspekt ifølge oppfinnelsen. I en annen utførelsesform tilveiebringes fremgangsmåten for ventilasjon av et boligbygg eller et kontorbygg. Oppfinnelsen vil i det følgende bli beskrevet i detalj ved hjelp av eksempler på

4 utførelsesformer under henvisning til den skjematiske tegning, hvor Fig. 1 er et sideriss av en utførelsesform av den roterende varmeveksler ifølge det første aspekt ifølge den foreliggende oppfinnelse montert i en første posisjon, Fig. 2 er et sideriss som er tatt perpendikulært på risset i fig. 1, som viser en detalj av varmeveksleren ifølge fig. 1, Fig. 3 er et flytdiagram av en utførelsesform av det andre aspekt ifølge den foreliggende oppfinnelse, og Fig. 4 er et sideriss av den roterende varmeveksler ifølge fig. 1 montert i en alternativ posisjon. Fig. 1 og 2 viser en utførelsesform av en roterende varmeveksler ifølge det første aspekt ifølge oppfinnelsen, og er installert i et boligbygg eller et kontorbygg (ikke vist). I fig. 1 er den roterende varmeveksler vist fra siden, idet en sidevegg av et metallhus 6 har blitt fjernet. Den roterende varmeveksler omfatter en ren fluidgang i form av luftgang 1, og en forurenset fluidgang i form av luftgang 2, separert av en metallseparasjonsvegg 3. Sugemidler i form av en vifte 4 montert på en skråstilt plate 4a i gangen 1, og en vifte montert på en skråstilt plate a i gangen 2, er anordnet til å trekke luft gjennom gangene 4,. De diagonalt plasserte skråstilte plater 4a, a separerer respektive lavtrykkssider av viftene 4, fra respektive høytrykkssider. Gangene 1, 2 er omsluttet av metallhuset 6. En skiveformet, sirkulærsylindrisk rotor 7 separerer gangen 1 i henholdsvis et oppstrøms og et nedstrøms rent fluidkammer i form av luftkamre 8, 9. Rotoren 7 separerer også gangen 2 i henholdsvis et oppstrøms og et nedstrøms forurenset fluidkammer i form av luftkamre, 11. Rotoren 7 omfatter et tynt periferisk metallag som omslutter lag av korrugert eller bølgeformet metall som danner tverrgående kanaler 12 av hvilke kun noen få er vist i fig. 1 og 2. Kanalene 12's vegger har relativt liten diameter og er fremstilt av et metall med en høy varmekapasitet. Kanalene strekker seg parallelt med en vertikal rotasjonsakse (7b, jf. fig. 2) av rotoren 7. Kamrene 8 til 11 strekker seg inn i respektive luftganger 13 til 16 som forbinder ett eller flere av byggets rom eller kontorer (ikke vist) med utsiden for å ventilere bygningen. I drift trekker viften 4 ren, kald luft fra utsiden gjennom gangen 13 inn i kammeret 8, gjennom et antall av kanalene 12 inn i kammeret 9, og endelig gjennom gangen 14 til et rom eller et kontor i bygget. Tilsvarende trekker viften forurenset, varm luft fra kontoret eller rommet

5 gjennom gangen inn i kammeret, gjennom et antall av kanalene 12 inn i kammeret 11, og endelig gjennom gangen 16 til utsiden. Kamrene 9, 11 er definert av separasjonsveggen 3, sideveggene av huset 6, rotor 7 og vifter 4,, idet viftene 4, og fiksturer 4a, a således separerer henholdsvis kamrene 9, 11 og ganger 14, 16, fra hverandre. Kamrene 8, defineres av separasjonsveggen 3, sidevegger og en bunn av huset 6, rotor 7, og strekker seg direkte inn i gangene 13,. Imens veksles varme fra den forurensede luftgang 2 til den rene luftgang 1 ved hjelp av rotasjon av rotoren 7 i pilene 7a's retning, hvilket oppnås ved hjelp av en elektrisk motor som ikke er vist. Den forurensede luft strømmer gjennom rotorkanalene 12 i luftgangen 2, idet varmeenergi overføres fra den varme luft til kanalveggene. Når en rotorkanal har rotert omkring 180 med rotoren 7, går kanalen inn i luftgangen 1, idet den overfører sin akkumulerte varmeenergi til den rene luft som nå strømmer den motsatte vei gjennom kanalen. Fig. 2 viser en detalj av den roterende varmeveksler sett fra venstre side i fig. 1, idet en høyre del av rotoren 7 vises. Som er synlig i både fig. 1 og 2 er en liten del av separasjonsveggen 3 mellom kamrene 8 og 11 og nærliggende rotoren 7 forskutt i en retning vinkelrett på de resterende deler av separasjonsveggen 3. Mer spesifikt har et smalt, langsgående avsnitt av separasjonsveggen 3 nærliggende rotoren 7 blitt erstattet av ev metallisk, vinklet veggavsnitt 3a med et vertikalt avsnitt 3b som strekker seg fra separasjonsveggen 3 inn i et horisontalt avsnitt 3c, som strekker seg til en sideflate av rotoren 7. Veggavsnittet 3a's horisontale avsnitt 3c skråner lett nedover til å nå det generelle nivå av separasjonsveggen 3 i rotoren 7's rotasjonsakse, dvs. veggavsnittet 3a strekker seg omkring halvveis i en tverrgående retning av den roterende varmeveksler. Herved tilveiebringes en smal strømningsvei illustrert ved hjelp av pil 17, som ved en hvilken som helst gitt rotasjonsposisjon av rotoren 7 strekker seg fra kammeret 8 til kammeret gjennom kanaler 12a (av hvilke kun noen få er vist i fig. 2) av kanalene 12. I drift gjennomføres således en utblåsing eller rensing av kanalene 12 (dvs. kanalene 12a) gjennom strømningsveien 17, før kanalene 12 roterer fra luftgangen 12 for å gå inn i luftgangen 1. En forutsetning for dette er at et lufttrykk p 8 i kammeret 8 alltid er større enn lufttrykket p i kammeret. Et elektronisk trykkmålingsmiddel er tilveiebrakt i en styringsenhet som er plassert over rotoren 7 og anordnet for kontinuerlig å måle lufttrykk p 8 til p 11 i de respektive kamre 8 til 11. I denne anvendelse skal uttrykket «kontinuerlig» i forbindelse med styring og målinger oppfattes som omfattende «periodisk» eller «trinnvis». Målingen kan gjennomføres på en hvilken som helst måte som er kjent for fagfolk, f.eks. ved hjelp av et manometer. I praksis er

6 målemidlene anordnet for å måle trykkdifferanser Δp 8 til Δp 11 mellom trykkene p 8 til p 11, og et felles referansetrykk p ref, idet sistnevnte måles utenfor den roterende varmeveksler. Algebraisk uttrykt, Δp x = p ref - p x, hvor x uttrykker ett av kamrene 8 til 11. Legg merke til at p 9 og p 11 angir de respektive lufttrykkene på siden av de respektive vifter,4 nærliggende rotoren 7. Videre er et elektronisk styringsmiddel anordnet i styringsenheten for kontinuerlig å styre en trykktapsinnretning i form av et luftspjeld 18 drevet av en elektrisk motor, plassert i gangen. I den viste utførelsesform omfatter luftspjeldet 18 et antall elektrisk drevne metallplater som er roterbare omkring horisontale akser for på den måte å tilveiebringe et trykkfall i kammeret. I andre utførelsesformer kan trykktapsinnretningen være tilveiebrakt i form av en hvilken som helst annen egnet enhet, hvilken enhet kan være elektronisk styrt for kontinuerlig å tilveiebringe varierende trykktap. Kontrollmidlet beregner et passende trykkfall som skal tilveiebringes av luftspjeldet 18 på basis av en differanse mellom trykkdifferanser Δp 8 og Δp sammenlignet med en måldifferanse Δp mål. Δp mål beregnes kontinuerlig slik at i det vesentlige all forurenset luft og i det vesentlige ingen ren luft av strømningsbanen 17's kanaler 12a kontinuerlig blåses ut fra kammeret 8 inn i kammeret før kanalene 12a roterer inn i den rene luftgang 1. Måldifferansen Δp mål avhenger naturligvis av rotoren 7's rotasjonshastighet, hvilken verdi det tas høyde for i beregningene som gjennomføres av kontrollmidlenes elektronikk. Idet det tas høyde for det automatiske styringssystems tidskonstant, settes Δp mål i praksis noe høyere enn den optimale verdi for å sikre at ingen forurenset luft kommer inn i den rene luftgang 1 under trykkvariasjoner. Det elektroniske styringsmiddel som er tilveiebrakt i styringsenheten, er anordnet til å registrere når trykkfallet over rotoren 7 i én av gangene 1 eller 2 har økt til å bli for stort (dvs. når p 9 - p 8 eller p - p 11 overstiger en bestemt forhåndsdefinert terskelverdi). Dette tilveiebringer en indikasjon på at rotorkanalene 12 muligvis trenger rengjøring eller avisning, idet en tilsvarende melding sendes via fjernstyring til en operatør. Videre er det elektroniske styringsmiddel anordnet til å sikre at trykkdifferansene mellom henholdsvis trykk p 8 og p 11 og p 9 og p, ikke vokser til å bli for store, da det kan utilsiktet trekke luft gjennom tetninger mellom den rene luftgang 1 og den forurensede luftgang 2. Alt i alt styres de relevante trykkdifferansene mellom varmevekslerens respektive kamre 8 til 11 kontinuerlig for å sikre at ingen forurenset luft blandes med ren inntaksluft, og for å sikre optimal drift av varmeveksleren.

7 I fig. 3 vises et flytdiagram med trinn I til VI av en fremgangsmåte for ventilasjon av en bygning ifølge en utførelsesform av det andre aspekt ifølge den foreliggende oppfinnelse. Fremgangsmåten gjennomføres på den roterende varmeveksler som vises i fig. 1 og 2, og omfatter trinnene av I. å tilveiebringe den roterende varmeveksler i fig. 1 og 2, idet den har ganger 1 og 2 for ventilasjon av et boligbygg, II. å trekke luft gjennom gangene 1 og 2, III. å varmeveksle luft mellom gangene 1 og 2 ved hjelp av rotor 7 med tverrgående kanaler 12, IV. å rense eller blåse ut kanalene 12 før rotering til å gå inn i gangen 1 ved hjelp av strømningsvei 17 som forbinder kammer 8 og kammer, V. kontinuerlig å måle en trykkdifferanse mellom kammeret 8 og kammeret så vel som mellom kammeret 9 og kammeret, og VI. kontinuerlig å styre luftspjeld 18 på basis av trykkdifferansen for på den måte å sikre at lufttrykk p 8 i kammer 8 kontinuerlig er større med den nødvendige mengde enn lufttrykk p i kammer, og at lufttrykk p 9 i kammer 9 kontinuerlig er større enn lufttrykk p i kammer. Målingene av trykkdifferansene Δp 8 - Δp 11 av de fire luftkamrene 8 til 11 ifølge utførelsesformen av en roterende varmeveksler ifølge et første aspekt av oppfinnelsen vist i fig. 1, tilveiebringer muligheten av å montere varmeveksleren i en rekke forskjellige posisjoner. Dette har den fordel at en installatør kan installere varmeveksleren i en hvilken som helst av de mulige installasjonsposisjoner, idet det kun er nødvendig å programmere styringsenheten tilsvarende. I fig. 4 vises et sideriss tilsvarende det i fig. 1 av den roterende varmeveksler ifølge fig. 1 montert i en alternativ posisjon. I det følgende beskrives kun forskjeller fra posisjonen av den roterende varmeveksleren i fig. 1. I fig. 4 har strømningsveiene til luftganger 1 og 2 blitt reversert slik at gangen 1 nå fører ren luft, og gang 2 fører forurenset luft. Dette betyr at rotoren spinner den motsatte vei, jf. pil 7a, og luftspjeldet 18 er plassert i gang 13. Videre strømmer den rene luft den motsatte vei gjennom strømningsveien som vist av den reverserte pilen 17. I en hvilken som helst av de monterte posisjoner som vises i fig. 1 og 4, kan den roterende varmeveksler, som ytterligere alternativer, monteres opp-ned. Reversering av varmeveksleren på en hvilken som helst av de beskrevne måter vil ikke bibringe noen

8 vesentlige forskjeller på funksjonen eller effektiviteten til den roterende varmeveksleren i fig. 1. Det kan imidlertid vise seg nødvendig å endre strukturmessige detaljer slik som plasseringer av fittings og lignende. Den roterende varmeveksler ifølge det første aspekt av oppfinnelsen kan utformes på andre måter enn de ovenfor beskrevne, herunder - tilveiebringende strømningsveien ved hjelp av å skråstille rotorkanalene i en grad som er tilstrekkelig til å strekke seg fra den rene sone til den forurensede sone ved rotorkanalenes overgang fra den rene sone til den forurensede sone (idet veggavsnitt 3a gjøres overflødig), - trykkdifferanser måles ved å måle trykk i to kamre og trekke det ene fra det andre (i stedet for å anvende en referansemåling), - strømningsveien strekker seg mellom nedstrøms fluidkamre eller mellom og oppstrøms og nedstrøms fluidkamre (i stedet for mellom oppstrøms fluidkamre), - rotorhastigheter varieres for å styre trykkdifferanser, og - temperaturer måles i ett eller flere av kamrene for bedre å styre driften av den roterende varmeveksleren.

9 Patentkrav 1. Roterende varmeveksler som omfatter en ren fluidgang (1) og en forurenset fluidgang (2) separert ved hjelp av en separasjonsvegg (3), idet sugemidler (4) er anordnet for å trekke fluid gjennom de nevnte gangene (2, 3), en rotor (7) som separerer hver av de nevnte gangene (2, 3) i henholdsvis et oppstrøms og et nedstrøms rent fluidkammer (8; 9) og et nedstrøms og et oppstrøms forurenset fluidkammer (; 11), idet den nevnte rotoren (7) har tverrgående kanaler (12) som forbinder henholdsvis nevnte oppstrøms og nedstrøms rene fluidkamre (8, 9) og nevnte oppstrøms og nedstrøms forurensede fluidkamre (, 11), en strømningsvei (17) ved en hvilket som helst gitt rotasjonsposisjon av den nevnte rotoren (7), som forbinder ett rent fluidkammer (8) og ett forurenset fluidkammer () gjennom et antall av de nevnte kanaler (12a) for på den måte å blåse ut eller rense kanalene (12a) før den roterer for å gå inn i den nevnte rene fluidgang (1), målemidler som er anordnet for kontinuerlig å måle en trykkdifferanse mellom det nevnte ene rene fluidkammer (8) og nevnte ene forurensede fluidkammer (), og styringsmidler som er anordnet til kontinuerlig å styre en trykktapsinnretning (18) på basis av den nevnte trykkdifferanse for på den måte å sikre at et fluidtrykk i det nevnte ene rene fluidkammer (8) er større enn et fluidtrykk i det nevnte ene forurensede fluidkammer (). 2. Roterende varmeveksler ifølge krav 1, hvor den nevnte strømningsvei (17) forbinder det nevnte oppstrøms rene fluidkammer (8) og det nevnte oppstrøms forurensede fluidkammer (11). 3. Roterende varmeveksler ifølge krav 1 eller 2, hvor de nevnte styringsmidler er anordnet til kontinuerlig å styre at i det vesentlige alt forurenset fluid og i det vesentlige intet rent fluid av nevnte strømningsveis (17) nevnte kanaler (12a) kontinuerlig blåses ut. 4. Roterende varmeveksler ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvor de nevnte målemidlene er anordnet til å måle en trykkdifferanse mellom trykk i hvert av de nevnte fire kamre (8-11) i forhold til et felles referansetrykk.. Roterende varmeveksler ifølge krav 4, hvor nevnte styringsmidler er anordnet til å registrere, og fortrinnsvis aktivere en alarm, når en trykkdifferanse mellom nevnte forurensede fluidkamre (, 11) eller mellom nevnte rene fluidkamre (8, 9) går over en

10 terskelverdi. 6. Roterende varmeveksler ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvor de nevnte kanaler (12, 12a) strekker seg i det vesentlige parallelt med en rotasjonsakse av nevnte rotor (7), idet en del (3a) av nevnte separasjonsvegg (3) er forskutt i en retning vinkelrett på nevnte separasjonsvegg (3) for på den måte å tilveiebringe nevnte strømningsvei (17). 7. Roterende varmeveksler ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvor nevnte målemidler og nevnte styringsmidler er i form av elektroniske innretninger. 8. Roterende varmeveksler ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvor nevnte trykktapsinnretning (18) er tilveiebrakt i form av et fluidspjeld som er drevet av en elektrisk motor, fortrinnsvis plassert i en gangdel () som er tilveiebrakt utenfor nevnte kamre (8-11), mer foretrukket plassert utenfor nevnte oppstrøms forurensede fluidkammer (11). 9. Fremgangsmåte for ventilasjon av en bygning, som omfatter trinnene av å tilveiebringe en roterende varmeveksler som har en ren fluidgang (1) og en forurenset fluidgang (2) separert av en separasjonsvegg (3), å trekke fluid gjennom nevnte ganger (1, 2), å varmeveksle fluid mellom de nevnte to fluidganger (1, 2) ved hjelp av en rotor (7) med tverrgående kanaler (12), å rense eller blåse ut de nevnte kanaler (12) før rotasjon for å gå inn i den nevnte rene fluidgang (1) ved hjelp av en strømningsvei (17) som forbinder ett rent fluidkammer (8) og ett forurenset fluidkammer (), kontinuerlig å måle en trykkdifferanse mellom det nevnte ene rene fluidkammer (8) det og nevnte ene forurensede fluidkammer (), og kontinuerlig å styre en trykktapsinnretning (18) på basis av den nevnte trykkdifferanse for på den måte å sikre at et fluidtrykk i det nevnte ene rene fluidkammer (8) er større enn et fluidtrykk i det nevnte ene forurensede fluidkammer ().. Fremgangsmåte ifølge krav 9, hvor nevnte fremgangsmåte gjennomføres ved hjelp av en roterende varmeveksler ifølge et hvilket som av kravene 1 til 8. MURG *

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21137 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F28F 27/00 (06.01) F24F 12/00 (06.01) F28D 19/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.27 (80)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL 1 TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt transport av levende fjærfe fra avls- til slaktesteder. Kjent teknikk 10

Detaljer

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Søknadsnr.: 121478 Søker: Lyng Pro Tech AS Referanse: P121478NO Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Varmeveksler 1 Varmeveksler Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336628 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (06.01) F28F 1/32 (06.01) F2B 39/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.12.07

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstilling av tette og varmeisolerte tanker integrert i en bæresktruktur, særlig skroget

Detaljer

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak 1 Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kanalbæreelement ifølge krav 1. Den foreliggende

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

Ifølge ett aspekt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremdriftsanordning tilveiebrakt inne i et skrog til et marint fartøy.

Ifølge ett aspekt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremdriftsanordning tilveiebrakt inne i et skrog til et marint fartøy. 1 Tittel: FREMDRIFTSANORDNING MED FINNE Beskrivelse Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et fremdriftssystem til et marint fartøy hvori det anvendte middelet til fremdrift omfatter

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121478 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (2006.01) F28F 1/32 (2006.01) F2B 39/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft. 1 PROPELL FOR BÅT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Detaljer

Mer spesielt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelsen en undervannsklemme i samsvar med ingressen til patentkrav 1.

Mer spesielt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelsen en undervannsklemme i samsvar med ingressen til patentkrav 1. - 1 - P4064NO00-KM Undervannsklemme Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en undervannsklemme for å holde én rørformet struktur sammen med en langstrakt guidestruktur anvendt i en undervannsoperasjon.

Detaljer

Oppfinnelsens tekniske område

Oppfinnelsens tekniske område 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen angår tanker for lagring og transportering av fluider slik som hydrokarboner, inkludert lavtemperatur flytende naturgass. Dette inkluderer

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1 Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Oppfinnelsen vedrører WC-skåler og spesielt WC-skåler som omfatter verktøy for å forenkle monteringen av disse, og verktøyene for å forenkle

Detaljer

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler.

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler. 1 Leketøysbyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et leketøysbyggesett omfattende en gruppe av byggeelementer, som hvert har minst én kule anordnet på byggeelementet, og hvor kulen er koblet til andre

Detaljer

Teknisk område Bakgrunn

Teknisk område Bakgrunn 1 Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører en installasjonsboks i overensstemmelse med innledningen i tilhørende krav 1. Spesifikt vedrører foreliggende oppfinnelse en forbedret installasjonsboks

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111598 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 11198 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F16K 3/02 (06.01) F16K 1/42 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 11198 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.22 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel

Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel Tittel: Anordning og fremgangsmåte for å separere en avlingsdel 1 Beskrivelse 20 2 30 3 40 4 [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en anordning for fjerning av en del, slik som blad eller frukt,

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en slingringsdemper for å dempe slingringsbevegelser mellom to kjøretøydeler, ifølge

Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en slingringsdemper for å dempe slingringsbevegelser mellom to kjøretøydeler, ifølge 1 1 2 3 Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en slingringsdemper for å dempe slingringsbevegelser mellom to kjøretøydeler, ifølge ingressen i krav 1. [0002] En slingringsdemper av denne

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

Utadåpnende vindus- eller døranordning

Utadåpnende vindus- eller døranordning 1 Utadåpnende vindus- eller døranordning 1 Den foreliggende oppfinnelse angår en utadåpnende vindus- eller døranordning som omfatter en karm og en ramme som bærer en vindusrute eller et dørblad og som

Detaljer

JUSTERBART ORTOPEDISK KORSETT FOR STØTTE AV RYGGSØYLEN

JUSTERBART ORTOPEDISK KORSETT FOR STØTTE AV RYGGSØYLEN 1 JUSTERBART ORTOPEDISK KORSETT FOR STØTTE AV RYGGSØYLEN 5 10 15 20 25 30 35 Denne oppfinnelsen vedrører et justerbart ortopedisk korsett for støtte av ryggsøylen, spesielt for bruk ved behandling av leddproblemer

Detaljer

Fremgangsmåte for å operere en serieforbundet brenselcellestabelmodulenhet Beskrivelse Oppfinnelsen omhandler en fremgangsmåte for å operere

Fremgangsmåte for å operere en serieforbundet brenselcellestabelmodulenhet Beskrivelse Oppfinnelsen omhandler en fremgangsmåte for å operere 1 1 2 3 Fremgangsmåte for å operere en serieforbundet brenselcellestabelmodulenhet Beskrivelse Oppfinnelsen omhandler en fremgangsmåte for å operere modulformig brenselcellestabel, mer spesifikt stabelmoduler

Detaljer

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND 1 LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND OPPFINNELSENS TEKNISKE OMRÅDE Oppfinnelsen vedrører en løfteinnretning for å posisjonere en uhåndterlig gjenstand på en slik

Detaljer

EN GANGBROKONSTRUKSJON SOM HAR EN STYREANORDNING MED TRINSEHJUL OG STYRINGSKABLER Patentkrav

EN GANGBROKONSTRUKSJON SOM HAR EN STYREANORDNING MED TRINSEHJUL OG STYRINGSKABLER Patentkrav EN GANGBROKONSTRUKSJON SOM HAR EN STYREANORDNING MED TRINSEHJUL OG STYRINGSKABLER Patentkrav 1. Gangbrokonstruksjon (1) for å tilveiebringe tilgang mellom et fartøy (3) og et offshoreobjekt (33) omfattende:

Detaljer

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR - 1 - P4488NO00-KM KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR Foreliggende oppfinnelse vedrører et koblingsverktøy for stigerør, anpasset for å sammenkoble og frakoble stigerørsegmenter. Verktøyet er også egnet med

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig.

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig. 1 Gravlanterne Oppfinnelsen vedrører en gravlanterne med et hus og en dør som er vippbart anordnet på huset, hvor huset sett i langsgående retning har et renneaktig tverrsnitt med en basis og to bein,

Detaljer

Patentkrav karakterisert ved at

Patentkrav karakterisert ved at 1 Patentkrav 1. Anordning for å forsyne et kjøretøy (81) med elektrisk energi, hvori anordningen omfatter en mottaksinnretning (8) tilpasset for å motta et vekslende elektromagnetisk felt og for å fremstille

Detaljer

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178.

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178. 1 P A T E N T K R A V 1. En anordning for å overføre fluid som er egnet for å være anordnet fra en støtte (1) installert til sjøs, på bunnen eller på en flytende måte (1-2, 1-1), mellom en nevnte støtte

Detaljer

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som 1 PNEUMATISK MADRASS Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelse vedrører en pneumatisk madrass. En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som er forbundet slik at settene

Detaljer

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn.

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn. - 1 - P3891NO00-KM Aktuator med forutbestemt feil-modus Denne oppfinnelsen vedrører aktuatorer, og særlig elektrisk eller hydraulisk drevne aktuatorer for betjening av anordninger så som hydrauliske styringsventiler.

Detaljer

SEISMISK KLEMME. spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene.

SEISMISK KLEMME. spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene. 1 SEISMISK KLEMME [0001] Oppfinnelsen angår tilbehør for opphengt himlingsskjelettkonstruksjon og, spesielt, en seismisk klemme for stabilisering av skjelettdelene. KJENT TEKNIKK [0002] US-patenter 046294;

Detaljer

Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning

Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning 1 Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning Teknisk område Den foreliggende oppfinnelsen angår en anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning ved bevegelse

Detaljer

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall.

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall. 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en føringsanordning for et rørsystem forbundet med en brønn for produksjon av olje eller naturgass for eksport av disse produktene, eller injisering

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse 1 GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et gummibelegg til et spalteristelement med et avlangt, i det vesentlige plateformet profillegeme, i hvis midtre tverrsnittsområde

Detaljer

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre 1 1 2 3 40 Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre skaplegemeføring for anordning i innerrommet av et skaplegeme,

Detaljer

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et 1 1 2 3 Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et rør. Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 1 Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 0001 Oppfinnelsen omhandler et produkt bestående av et sett med tråder, holdt sammen av minst

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 200967 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 200967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 20.07.02

Detaljer

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter.

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter. 1 Avrullingsapparat Oppfinnelsen vedrører et avrullingsapparat for et bånd av enkeltvekter forbundet med hverandre ved hjelp av en folie eller lignende. Vekter av denne typen tjener eksempelvis til balansering

Detaljer

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag.

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. P28416NO05 1 5 30 35 Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. Bakgrunn Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis fremstilt av

Detaljer

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område 1 INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelse vedrører infrarød stråling-tilberedningsinnretninger, og, mer spesifikt, et infrarødstråling-tilberedningsapparat

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1.

Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1. 1 Fot, spesielt møbelfot Oppfinnelsen vedrører en fot, spesielt en møbelfot ifølge ingressen til krav 1. 5 Spesielt ved tunge møbler, for eksempel polstermøbler med en fot, spesielt en rundfot, er det

Detaljer

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS

Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea AS P602.doc Patentstyret Sandakerveien 64 Postboks 8160 Dep. 0033 OSLO Oslo, 6. oktober 2014 Vår ref.: P22021NO00 / GLA Håvard Larsen Deres ref.:op2014/00168 Patent i Norge nr. 333597 FMC Kongsberg Subsea

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO.

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO. Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 9. november 2016 Vår ref: E31787 SAA/SAA Patentsøknad/registrering nr.: 20034282

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE.

BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. BORBESKYTTER FOR EN RØRHENGER SAMT ANVENDELSE AV DENNE. 5 Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder boring etter og produksjon av hydrokarboner fra brønner som befinner seg under vann.

Detaljer

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse 1 INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL Beskrivelse 5 Oppfinnelsens område [0001] 10 Den foreliggende oppfinnelsen angår området fremstilling av drikker, f.eks. basert på kaffe,

Detaljer

Fremgangsmåte og anordning til fremstilling av en stansing

Fremgangsmåte og anordning til fremstilling av en stansing V04NO00 EP2184141 Tittel: Fremgangsmåte og anordning til fremstilling av en stansing 1 [0001] Foreliggende oppfinnelse gjelder en fremgangsmåte og en anordning til produksjon av en stansing, særlig en

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. 5 Bakgrunn Fleksible rør er

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 0739 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B6G 7/18 (06.01) B6G 7/ (06.01) B6G 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0739 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.0. (8) Videreføringsdag

Detaljer

NEDIHULLSVENTIL FOR Å FORHINDRE SONEVIS KRYSSTRØM

NEDIHULLSVENTIL FOR Å FORHINDRE SONEVIS KRYSSTRØM 1 NEDIHULLSVENTIL FOR Å FORHINDRE SONEVIS KRYSSTRØM BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 5 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt underjordiske brønnkompletteringer, og flytregulering av

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32933 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F03B 9/00 (06.01) F03B 17/06 (06.01) F03D /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092798 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.07.31 (8)

Detaljer

En ulempe med en slik anordning er at den komprimerte gassen etter det midtre trykktrinnet har en mye lavere temperatur enn den komprimerte gassen

En ulempe med en slik anordning er at den komprimerte gassen etter det midtre trykktrinnet har en mye lavere temperatur enn den komprimerte gassen 1 Beskrivelse 2 3 Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en anordning for å komprimere og tørke gass. Rørvarmevekslere er allerede kjent, som består av et hus i hvilket et eller flere rør strekker seg

Detaljer

Spesielt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en strekkramme i henhold til ingressen av krav 1.

Spesielt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en strekkramme i henhold til ingressen av krav 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en strekkramme for anvendelse sammen med et stigerørssystem, og da spesielt en strekkramme som huser minst to forhåndsinstallerte innretninger

Detaljer

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN NORGE Utlegningsskrift nr. 126192 Int. Cl. H Ol 0 33/02 Kl. 21g-13/22 Patentsøknad nr. 802/69 Inngitt 26.2.1969 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.8.1969

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1.

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1. 1 Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en dempningskonstruksjon for en flytende fasilitet, i henhold til ingressen av etterfølgende krav 1. Flytende fasiliteter, så som fartøyer for frakt av væsker, så

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.01 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.01

Detaljer

[0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP /96 A er det kjent en

[0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP /96 A er det kjent en 1 1 2 30 3 [0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP 326002/96 A er det kjent en skinnegående kran som er oppbygd på en transportvogn

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Anordning og fremgangsmåte for å knuse et glasslegeme samt anvendelse av anordningen SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en forbrenningsgassrenseinnretning med et vasketårn, også kalt en tårnvasker eller et absorpsjonstårn.

Oppfinnelsen vedrører en forbrenningsgassrenseinnretning med et vasketårn, også kalt en tårnvasker eller et absorpsjonstårn. 1 Forbrenningsgassrenseinnretning 5 10 20 25 Oppfinnelsen vedrører en forbrenningsgassrenseinnretning med et vasketårn, også kalt en tårnvasker eller et absorpsjonstårn. Oppfinnelsen vedrører spesielt

Detaljer

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å rense en brønns øvre parti SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes FULLMEKTIG:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen

akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen 1 Oppfinnelsen vedrører en strømningsmaskin som angitt i innledningen til patentkrav 1. En slik strømningsmaskin er eksempelvis kjent fra EP 1 972 4 A1. 1 2 3 40 EP 1 972 4 A1 anses å representere den

Detaljer

BAGASJE MED MELLOMLIGGENDE PLATE

BAGASJE MED MELLOMLIGGENDE PLATE 1 BAGASJE MED MELLOMLIGGENDE PLATE 1 2 3 Oppfinnelsen angår en bagasje som angitt i innledningen i krav 1. En slik bagasje, kjent fra teknikkens stand (GB 161 117 A) har vanligvis en bagasjevegg, et lokk

Detaljer

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] [0006] [0007] [0008] [0009] [0010]

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] [0006] [0007] [0008] [0009] [0010] 1 Beskrivelse 1 2 3 [0001] Foreliggende oppfinnelse angår en fremgangsmåte for bruk ved gjennomføring av forbrenning i en industriell ovn. [0002] Mer spesifikt, vedrører oppfinnelsen en slik fremgangsmåte

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni. 143551 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551 NORGE [NO] [C] (45) PATETTT MEDDELT 4.MAES 1981 (51) Inf Cl. 1 G 21 C 13/02 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsølcnad nr. 761334 (22) Inngiti 2 0. 0

Detaljer

V2522NO00-CPN EP Tittel: Fremgangsmåte for å beskytte en gassylinder med en plasthylse

V2522NO00-CPN EP Tittel: Fremgangsmåte for å beskytte en gassylinder med en plasthylse V22NO00-CPN EP 2619498 Tittel: Fremgangsmåte for å beskytte en gassylinder med en plasthylse 1 30 3 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen vedrører gassflasker. Mer spesielt angår den en fremgangsmåte for å beskytte

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

forsyningssøyler er det derfor nødvendig med to personer, hvor en person holder søylen, mens den andre personen fikserer glideren.

forsyningssøyler er det derfor nødvendig med to personer, hvor en person holder søylen, mens den andre personen fikserer glideren. 1 Beskrivelse 1 Foreliggende oppfinnelse vedrører en spennanordning for forsyningssøyler eller romsøyler med tilslutninger og apparater for elektrisk energi, telekommunikasjon og/eller data ifølge innledningen

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse angår området utvekslingsreaktorer for utførelse av

Foreliggende oppfinnelse angår området utvekslingsreaktorer for utførelse av 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse angår området utvekslingsreaktorer for utførelse av endoterme reaksjoner som dampreforming av oljefraksjoner eller alkoholer, med tanke på produksjon av

Detaljer

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning Innovativt system for nybygg og rehabilitering e² + e go Boligventilasjon med og e go i desentralt system varmegjenvinning 2 3 Prinsipp og System Ventilasjon

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336599 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 35/44 (2006.01) B63B 13/00 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130825 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 328728 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F16K 3/02 (2006.01) E21B 34/00 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20065317 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.11.20 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/06 (2006.01) E21B 19/00 (2006.01) E21B 29/00 (2006.01) E21B 19/09 (2006.01) E21B 17/01 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20120665 (86) Int.inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213646 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A63C 11/22 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i

Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i 1 1 2 3 Foreliggende oppfinnelse vedrører en tank for et fluid, spesielt hydrokarboner inkludert flytende naturgass med lav temperatur, som definert i innledningen til det selvstendige krav 1. Tanken kan

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav.

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 2 Innen feltet emballasje er åttekantede pakker kjente, de er vanligvis laget av kartong eller

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer