(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F28F 27/00 (06.01) F24F 12/00 (06.01) F28D 19/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , DK, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver VKR Holding A/S, Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, Danmark (72) Oppfinner Nielsen, Finn, Slåenhaven 9, 0 Langeskov, Danmark (74) Fullmektig Murgitroyd & Company, Scotland Street, GB-G8PL GLASGOW, Storbritannia (4) Benevnelse Roterende varmeveksler (6) Anførte publikasjoner GB-A JP-A US-B WO-A-08/08211

2 1 Roterende varmeveksler 1 Den foreliggende oppfinnelse angår i et første aspekt en roterende varmeveksler ifølge den innledende del av krav 1. I roterende varmevekslere veksles varme fra en forurenset fluidgang til en ren fluidgang ved hjelp av en vanligvis skiveformet rotor, jf. internasjonal patentklasse nr. F28D19/04. Kanalvegger som er fremstilt av et materiale med en høy varmekapasitet, definerer tverrgående kanaler av rotoren av relativt liten diameter. Under drift roterer rotoren, og forurenset fluid strømmer gjennom rotorkanalene i den forurensede fluidgangen, idet varmeenergi overføres fra fluidet til kanalveggene. Når en rotorkanal har rotert omkring en halv omdreining med rotoren, kommer kanalen inn i den rene fluidgangen, idet dens akkumulerte varmeenergi overføres til det rene fluidet som nå strømmer gjennom kanalen. Dette tilveiebringer en svært effektiv varmeveksling sammenlignet med andre varmevekslingssystemer. En ulempe ved roterende varmevekslere er at når rotorkanalene roterer fra den forurensede sone inn i den rene sone, forblir en liten mengde forurenset fluid i hver kanal, idet denne mengde av forurenset fluid blandes inn i det rene fluid. I mange bruksområder for roterende varmevekslere, slik som ventilasjon av boligbygg eller kontorbygg, tilveiebringer denne lekkasje mengder av forurenset fluid som er tilstrekkelig store til å kontaminere det rene fluid. 2 Det er blitt forsøkt å løse dette problemet ved å tilveiebringe en strømningsvei mellom gangene med rent fluid og forurenset fluid gjennom et antall av rotorkanalene, jf. for eksempel JP A. Rent fluid blåser ut eller renser herigjennom rotorkanalene inn i den forurensede fluidgang før kanalene roterer for å gå inn i den rene fluidgang. En forutsetning for denne løsningen er at trykket alltid er passende større på den rene side enn på den forurensede side. 3 Oppfinneren av den foreliggende oppfinnelse har oppdaget at denne fremgangsmåte for rengjøring av rotorkanalene ikke er tilstrekkelig for roterende varmevekslere som er installert for å ventilere et boligbygg eller et kontorbygg. I slike bygg er det vanligvis ikke akseptabelt at en hvilken som helst luktmengde fra forurensende stoffer kommer inn i ren luft som skal blåses inn i bygget. Vanligvis installeres ett enkelt ventilasjonssystem i én bolig- eller leilighetsblokk eller et kontorbygg, idet én sentral ventilasjonsgang tilveiebringer ren luft til alle leiligheter eller kontorer. Hvis forurenset luft som ventileres fra en leilighet eller et kontor blandes med den rene luften, vil alle leiligheter eller kontorer i bygningen bli ventilert med denne kontaminerte forurensede rene luften. Sterke lukter slik som matlagingslukt,

3 2 tobakksrøyk eller bioeffluenter vil kontaminere den rene luften, også selv om de kun er tilveiebrakt i veldig små mengder. Med den ovenfor forklarte løsningen i bolig- og kontorbygg kan det ikke i tilstrekkelig grad sikres at fluid ikke kommer inn i den rene fluidgang fra den forurensede fluidgang, hvilket gjør det nødvendig å anvende andre, mindre energieffektive varmevekslingsinnretninger. I WO A2 beskrives et ventilasjonssystem som utgjør en forutgående rettighet i forhold til den foreliggende oppfinnelse innenfor innholdet av paragraf 4(3) EPC. Dette dokumentet beskriver ikke at trykkdifferansen mellom det rene fluidkammer og det forurensede fluidkammer kontinuerlig måles, og at kontrollmidler er anordnet for kontinuerlig å styre en trykktapsinnretning på basis av trykkdifferansen. 1 På denne bakgrunn er det formålet med det første aspekt ifølge den foreliggende oppfinnelse å forbedre en roterende varmeveksler av den ovennevnte type slik at den kan anvendes i bolig- og kontorbygg med en mindre risiko for å kontaminere inntaksluft. For å imøtekomme dette formålet kjennetegnes den roterende varmeveksler ifølge det første aspekt av den foreliggende oppfinnelse ved ytterligere å omfatte trekkene ifølge den kjennetegnende del av krav 1. 2 Oppfinneren av den foreliggende oppfinnelse har oppdaget at de beskrevne lekkasjeproblemer ved den ovenfor beskrevne løsning skyldes dynamisk endrende trykkdifferanser mellom kamrene inne i den roterende varmeveksler. Disse endringer kan skyldes smusspartikler som sitter fast i rotorkanalene, temperaturvariasjoner i inntaks- og avløpsluft osv. Med den roterende varmeveksler ifølge det første aspekt av den foreliggende oppfinnelse er det mulig kontinuerlig å styre de relevante trykkdifferanser mellom varmevekslerens respektive trykkamre for å sikre at intet forurenset fluid blandes med rent inntaksfluid. 3 I en foretrukket utførelsesform av det første aspekt av oppfinnelsen forbinder strømningsveien det oppstrøms rene fluidkammer og det oppstrøms forurensede fluidkammer. Denne tilveiebringelse av strømningsveien har vist seg å være en optimal løsning med hensyn til konstruksjon og styring av varmeveksleren så vel som til rengjøring av rotorkanalene. I en annen utførelsesform er styringsmidlene anordnet til kontinuerlig å styre at i det vesentlige alt forurenset fluid og i det vesentlige intet rent fluid av kanalenes strømningsveier

4 3 kontinuerlig blåses ut eller renses. Dette sørger for optimalt rent luft kombinert med effektive driftsforhold i forhold til vifteenergiforbruk. I en annen utførelsesform er målemidlene anordnet for å måle en trykkdifferanse mellom trykk i hvert av de fire kamrene i forhold til et felles referansetrykk. Dette tilveiebringer et antall muligheter i forhold til installasjon og styring av innretningen, og sikrer en optimal drift; for eksempel kan strømningsveiene for henholdsvis rent fluid og forurenset fluid reverseres. I en ytterligere utvikling av denne utførelsesform anordnes styringsmidlene til å registrere, og fortrinnsvis aktivere en alarm, når en trykkdifferanse mellom de forurensede fluidkamre eller mellom de rene fluidkamre går over en terskelverdi. Dette kan, f.eks. via fjernstyring, tilveiebringe en indikasjon til en operatør om at rotorkanalene trenger rengjøring eller avisning. 1 I en annen utførelsesform strekker kanalene seg i det vesentlige parallelt med en rotasjonsakse av rotoren, idet en del av separasjonsveggen er forskutt i en retning vinkelrett på separasjonsveggen for på den måte å tilveiebringe strømningsveien. I en annen utførelsesform er målemidlene og styringsmidlene i form av elektroniske innretninger. I en annen utførelsesform er trykktapsinnretningen tilveiebrakt i form av et fluidspjeld som er drevet av en elektrisk motor, fortrinnsvis plassert i en gangdel som er tilveiebrakt utenfor kamrene, mer foretrukket plassert utenfor det oppstrøms forurensede fluidkammeret. 2 I et andre aspekt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelse en fremgangsmåte for ventilasjon av en bygning ifølge trinn 9. Det andre aspekt ifølge oppfinnelsen tilveiebringer fordeler som ligner de som beskrives ovenfor i forbindelse med det første aspekt ifølge oppfinnelsen. I en foretrukket utførelsesform av det andre aspekt ifølge den foreliggende oppfinnelse gjennomføres fremgangsmåten ved hjelp av en roterende varmeveksler ifølge én av utførelsesformene ovenfor av det første aspekt ifølge oppfinnelsen. 3 I en annen utførelsesform tilveiebringes fremgangsmåten for ventilasjon av et boligbygg eller et kontorbygg. Oppfinnelsen vil i det følgende bli beskrevet i detalj ved hjelp av eksempler på

5 4 utførelsesformer under henvisning til den skjematiske tegning, hvor Fig. 1 er et sideriss av en utførelsesform av den roterende varmeveksler ifølge det første aspekt ifølge den foreliggende oppfinnelse montert i en første posisjon, Fig. 2 er et sideriss som er tatt perpendikulært på risset i fig. 1, som viser en detalj av varmeveksleren ifølge fig. 1, Fig. 3 er et flytdiagram av en utførelsesform av det andre aspekt ifølge den foreliggende oppfinnelse, og Fig. 4 er et sideriss av den roterende varmeveksler ifølge fig. 1 montert i en alternativ posisjon. 1 Fig. 1 og 2 viser en utførelsesform av en roterende varmeveksler ifølge det første aspekt ifølge oppfinnelsen, og er installert i et boligbygg eller et kontorbygg (ikke vist). I fig. 1 er den roterende varmeveksler vist fra siden, idet en sidevegg av et metallhus 6 har blitt fjernet. Den roterende varmeveksler omfatter en ren fluidgang i form av luftgang 1, og en forurenset fluidgang i form av luftgang 2, separert av en metallseparasjonsvegg 3. Sugemidler i form av en vifte 4 montert på en skråstilt plate 4a i gangen 1, og en vifte montert på en skråstilt plate a i gangen 2, er anordnet til å trekke luft gjennom gangene 4,. De diagonalt plasserte skråstilte plater 4a, a separerer respektive lavtrykkssider av viftene 4, fra respektive høytrykkssider. Gangene 1, 2 er omsluttet av metallhuset 6. 2 En skiveformet, sirkulærsylindrisk rotor 7 separerer gangen 1 i henholdsvis et oppstrøms og et nedstrøms rent fluidkammer i form av luftkamre 8, 9. Rotoren 7 separerer også gangen 2 i henholdsvis et oppstrøms og et nedstrøms forurenset fluidkammer i form av luftkamre, 11. Rotoren 7 omfatter et tynt periferisk metallag som omslutter lag av korrugert eller bølgeformet metall som danner tverrgående kanaler 12 av hvilke kun noen få er vist i fig. 1 og 2. Kanalene 12's vegger har relativt liten diameter og er fremstilt av et metall med en høy varmekapasitet. Kanalene strekker seg parallelt med en vertikal rotasjonsakse (7b, jf. fig. 2) av rotoren 7. 3 Kamrene 8 til 11 strekker seg inn i respektive luftganger 13 til 16 som forbinder ett eller flere av byggets rom eller kontorer (ikke vist) med utsiden for å ventilere bygningen. I drift trekker viften 4 ren, kald luft fra utsiden gjennom gangen 13 inn i kammeret 8, gjennom et antall av kanalene 12 inn i kammeret 9, og endelig gjennom gangen 14 til et rom eller et kontor i bygget. Tilsvarende trekker viften forurenset, varm luft fra kontoret eller rommet

6 gjennom gangen 1 inn i kammeret, gjennom et antall av kanalene 12 inn i kammeret 11, og endelig gjennom gangen 16 til utsiden. Kamrene 9, 11 er definert av separasjonsveggen 3, sideveggene av huset 6, rotor 7 og vifter 4,, idet viftene 4, og fiksturer 4a, a således separerer henholdsvis kamrene 9, 11 og ganger 14, 16, fra hverandre. Kamrene 8, defineres av separasjonsveggen 3, sidevegger og en bunn av huset 6, rotor 7, og strekker seg direkte inn i gangene 13, Imens veksles varme fra den forurensede luftgang 2 til den rene luftgang 1 ved hjelp av rotasjon av rotoren 7 i pilene 7a's retning, hvilket oppnås ved hjelp av en elektrisk motor som ikke er vist. Den forurensede luft strømmer gjennom rotorkanalene 12 i luftgangen 2, idet varmeenergi overføres fra den varme luft til kanalveggene. Når en rotorkanal har rotert omkring 180 med rotoren 7, går kanalen inn i luftgangen 1, idet den overfører sin akkumulerte varmeenergi til den rene luft som nå strømmer den motsatte vei gjennom kanalen. Fig. 2 viser en detalj av den roterende varmeveksler sett fra venstre side i fig. 1, idet en høyre del av rotoren 7 vises. Som er synlig i både fig. 1 og 2 er en liten del av separasjonsveggen 3 mellom kamrene 8 og 11 og nærliggende rotoren 7 forskutt i en retning vinkelrett på de resterende deler av separasjonsveggen 3. Mer spesifikt har et smalt, langsgående avsnitt av separasjonsveggen 3 nærliggende rotoren 7 blitt erstattet av ev metallisk, vinklet veggavsnitt 3a med et vertikalt avsnitt 3b som strekker seg fra separasjonsveggen 3 inn i et horisontalt avsnitt 3c, som strekker seg til en sideflate av rotoren 7. Veggavsnittet 3a's horisontale avsnitt 3c skråner lett nedover til å nå det generelle nivå av separasjonsveggen 3 i rotoren 7's rotasjonsakse, dvs. veggavsnittet 3a strekker seg omkring halvveis i en tverrgående retning av den roterende varmeveksler. Herved tilveiebringes en smal strømningsvei illustrert ved hjelp av pil 17, som ved en hvilken som helst gitt rotasjonsposisjon av rotoren 7 strekker seg fra kammeret 8 til kammeret gjennom kanaler 12a (av hvilke kun noen få er vist i fig. 2) av kanalene 12. I drift gjennomføres således en utblåsing eller rensing av kanalene 12 (dvs. kanalene 12a) gjennom strømningsveien 17, før kanalene 12 roterer fra luftgangen 12 for å gå inn i luftgangen 1. En forutsetning for dette er at et lufttrykk p 8 i kammeret 8 alltid er større enn lufttrykket p i kammeret. 3 Et elektronisk trykkmålingsmiddel er tilveiebrakt i en styringsenhet som er plassert over rotoren 7 og anordnet for kontinuerlig å måle lufttrykk p 8 til p 11 i de respektive kamre 8 til 11. I denne anvendelse skal uttrykket «kontinuerlig» i forbindelse med styring og målinger oppfattes som omfattende «periodisk» eller «trinnvis». Målingen kan gjennomføres på en hvilken som helst måte som er kjent for fagfolk, f.eks. ved hjelp av et manometer. I praksis er

7 6 målemidlene anordnet for å måle trykkdifferanser Δp 8 til Δp 11 mellom trykkene p 8 til p 11, og et felles referansetrykk p ref, idet sistnevnte måles utenfor den roterende varmeveksler. Algebraisk uttrykt, Δp x = p ref - p x, hvor x uttrykker ett av kamrene 8 til 11. Legg merke til at p 9 og p 11 angir de respektive lufttrykkene på siden av de respektive vifter,4 nærliggende rotoren 7. Videre er et elektronisk styringsmiddel anordnet i styringsenheten for kontinuerlig å styre en trykktapsinnretning i form av et luftspjeld 18 drevet av en elektrisk motor, plassert i gangen 1. I den viste utførelsesform omfatter luftspjeldet 18 et antall elektrisk drevne metallplater som er roterbare omkring horisontale akser for på den måte å tilveiebringe et trykkfall i kammeret. I andre utførelsesformer kan trykktapsinnretningen være tilveiebrakt i form av en hvilken som helst annen egnet enhet, hvilken enhet kan være elektronisk styrt for kontinuerlig å tilveiebringe varierende trykktap. 1 2 Kontrollmidlet beregner et passende trykkfall som skal tilveiebringes av luftspjeldet 18 på basis av en differanse mellom trykkdifferanser Δp 8 og Δp sammenlignet med en måldifferanse Δp mål. Δp mål beregnes kontinuerlig slik at i det vesentlige all forurenset luft og i det vesentlige ingen ren luft av strømningsbanen 17's kanaler 12a kontinuerlig blåses ut fra kammeret 8 inn i kammeret før kanalene 12a roterer inn i den rene luftgang 1. Måldifferansen Δp mål avhenger naturligvis av rotoren 7's rotasjonshastighet, hvilken verdi det tas høyde for i beregningene som gjennomføres av kontrollmidlenes elektronikk. Idet det tas høyde for det automatiske styringssystems tidskonstant, settes Δp mål i praksis noe høyere enn den optimale verdi for å sikre at ingen forurenset luft kommer inn i den rene luftgang 1 under trykkvariasjoner. Det elektroniske styringsmiddel som er tilveiebrakt i styringsenheten, er anordnet til å registrere når trykkfallet over rotoren 7 i én av gangene 1 eller 2 har økt til å bli for stort (dvs. når p 9 -p 8 eller p -p 11 overstiger en bestemt forhåndsdefinert terskelverdi). Dette tilveiebringer en indikasjon på at rotorkanalene 12 muligvis trenger rengjøring eller avisning, idet en tilsvarende melding sendes via fjernstyring til en operatør. 3 Videre er det elektroniske styringsmiddel anordnet til å sikre at trykkdifferansene mellom henholdsvis trykk p 8 og p 11 og p 9 og p, ikke vokser til å bli for store, da det kan utilsiktet trekke luft gjennom tetninger mellom den rene luftgang 1 og den forurensede luftgang 2. Alt i alt styres de relevante trykkdifferansene mellom varmevekslerens respektive kamre 8 til 11 kontinuerlig for å sikre at ingen forurenset luft blandes med ren inntaksluft, og for å sikre optimal drift av varmeveksleren.

8 7 1 I fig. 3 vises et flytdiagram med trinn I til VI av en fremgangsmåte for ventilasjon av en bygning ifølge en utførelsesform av det andre aspekt ifølge den foreliggende oppfinnelse. Fremgangsmåten gjennomføres på den roterende varmeveksler som vises i fig. 1 og 2, og omfatter trinnene av I. å tilveiebringe den roterende varmeveksler i fig. 1 og 2, idet den har ganger 1 og 2 for ventilasjon av et boligbygg, II. å trekke luft gjennom gangene 1 og 2, III. å varmeveksle luft mellom gangene 1 og 2 ved hjelp av rotor 7 med tverrgående kanaler 12, IV. å rense eller blåse ut kanalene 12 før rotering til å gå inn i gangen 1 ved hjelp av strømningsvei 17 som forbinder kammer 8 og kammer, V. kontinuerlig å måle en trykkdifferanse mellom kammeret 8 og kammeret så vel som mellom kammeret 9 og kammeret, og VI. kontinuerlig å styre luftspjeld 18 på basis av trykkdifferansen for på den måte å sikre at lufttrykk p 8 i kammer 8 kontinuerlig er større med den nødvendige mengde enn lufttrykk p i kammer, og at lufttrykk p 9 i kammer 9 kontinuerlig er større enn lufttrykk p i kammer. 2 Målingene av trykkdifferansene Δp 8 -Δp 11 av de fire luftkamrene 8 til 11 ifølge utførelsesformen av en roterende varmeveksler ifølge et første aspekt av oppfinnelsen vist i fig. 1, tilveiebringer muligheten av å montere varmeveksleren i en rekke forskjellige posisjoner. Dette har den fordel at en installatør kan installere varmeveksleren i en hvilken som helst av de mulige installasjonsposisjoner, idet det kun er nødvendig å programmere styringsenheten tilsvarende. 3 I fig. 4 vises et sideriss tilsvarende det i fig. 1 av den roterende varmeveksler ifølge fig. 1 montert i en alternativ posisjon. I det følgende beskrives kun forskjeller fra posisjonen av den roterende varmeveksleren i fig. 1. I fig. 4 har strømningsveiene til luftganger 1 og 2 blitt reversert slik at gangen 1 nå fører ren luft, og gang 2 fører forurenset luft. Dette betyr at rotoren spinner den motsatte vei, jf. pil 7a, og luftspjeldet 18 er plassert i gang 13. Videre strømmer den rene luft den motsatte vei gjennom strømningsveien som vist av den reverserte pilen 17. I en hvilken som helst av de monterte posisjoner som vises i fig. 1 og 4, kan den roterende varmeveksler, som ytterligere alternativer, monteres opp-ned. Reversering av varmeveksleren på en hvilken som helst av de beskrevne måter vil ikke bibringe noen

9 8 vesentlige forskjeller på funksjonen eller effektiviteten til den roterende varmeveksleren i fig. 1. Det kan imidlertid vise seg nødvendig å endre strukturmessige detaljer slik som plasseringer av fittings og lignende. Den roterende varmeveksler ifølge det første aspekt av oppfinnelsen kan utformes på andre måter enn de ovenfor beskrevne, herunder 1 - tilveiebringende strømningsveien ved hjelp av å skråstille rotorkanalene i en grad som er tilstrekkelig til å strekke seg fra den rene sone til den forurensede sone ved rotorkanalenes overgang fra den rene sone til den forurensede sone (idet veggavsnitt 3a gjøres overflødig), - trykkdifferanser måles ved å måle trykk i to kamre og trekke det ene fra det andre (i stedet for å anvende en referansemåling), - strømningsveien strekker seg mellom nedstrøms fluidkamre eller mellom og oppstrøms og nedstrøms fluidkamre (i stedet for mellom oppstrøms fluidkamre), - rotorhastigheter varieres for å styre trykkdifferanser, og - temperaturer måles i ett eller flere av kamrene for bedre å styre driften av den roterende varmeveksleren.

10 9 Patentkrav 1 1. Roterende varmeveksler som omfatter en ren fluidgang (1) og en forurenset fluidgang (2) separert ved hjelp av en separasjonsvegg (3), idet sugemidler (4) er anordnet for å trekke fluid gjennom de nevnte gangene (2, 3), en rotor (7) som separerer hver av de nevnte gangene (2, 3) i henholdsvis et oppstrøms og et nedstrøms rent fluidkammer (8; 9) og et nedstrøms og et oppstrøms forurenset fluidkammer (; 11), idet den nevnte rotoren (7) har tverrgående kanaler (12) som forbinder henholdsvis nevnte oppstrøms og nedstrøms rene fluidkamre (8, 9) og nevnte oppstrøms og nedstrøms forurensede fluidkamre (, 11), en strømningsvei (17) ved en hvilket som helst gitt rotasjonsposisjon av den nevnte rotoren (7), som forbinder ett rent fluidkammer (8) og ett forurenset fluidkammer () gjennom et antall av de nevnte kanaler (12a) for på den måte å blåse ut eller rense kanalene (12a) før den roterer for å gå inn i den nevnte rene fluidgang (1), målemidler som er anordnet for kontinuerlig å måle en trykkdifferanse mellom det nevnte ene rene fluidkammer (8) og nevnte ene forurensede fluidkammer (), og styringsmidler som er anordnet til kontinuerlig å styre en trykktapsinnretning (18) på basis av den nevnte trykkdifferanse for på den måte å sikre at et fluidtrykk i det nevnte ene rene fluidkammer (8) er større enn et fluidtrykk i det nevnte ene forurensede fluidkammer () Roterende varmeveksler ifølge krav 1, hvor den nevnte strømningsvei (17) forbinder det nevnte oppstrøms rene fluidkammer (8) og det nevnte oppstrøms forurensede fluidkammer (11). 3. Roterende varmeveksler ifølge krav 1 eller 2, hvor de nevnte styringsmidler er anordnet til kontinuerlig å styre at i det vesentlige alt forurenset fluid og i det vesentlige intet rent fluid av nevnte strømningsveis (17) nevnte kanaler (12a) kontinuerlig blåses ut Roterende varmeveksler ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvor de nevnte målemidlene er anordnet til å måle en trykkdifferanse mellom trykk i hvert av de nevnte fire kamre (8-11) i forhold til et felles referansetrykk.. Roterende varmeveksler ifølge krav 4, hvor nevnte styringsmidler er anordnet til å registrere, og fortrinnsvis aktivere en alarm, når en trykkdifferanse mellom nevnte forurensede fluidkamre (, 11) eller mellom nevnte rene fluidkamre (8, 9) går over en

11 terskelverdi. 6. Roterende varmeveksler ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvor de nevnte kanaler (12, 12a) strekker seg i det vesentlige parallelt med en rotasjonsakse av nevnte rotor (7), idet en del (3a) av nevnte separasjonsvegg (3) er forskutt i en retning vinkelrett på nevnte separasjonsvegg (3) for på den måte å tilveiebringe nevnte strømningsvei (17). 7. Roterende varmeveksler ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvor nevnte målemidler og nevnte styringsmidler er i form av elektroniske innretninger Roterende varmeveksler ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvor nevnte trykktapsinnretning (18) er tilveiebrakt i form av et fluidspjeld som er drevet av en elektrisk motor, fortrinnsvis plassert i en gangdel (1) som er tilveiebrakt utenfor nevnte kamre (8-11), mer foretrukket plassert utenfor nevnte oppstrøms forurensede fluidkammer (11) Fremgangsmåte for ventilasjon av en bygning, som omfatter trinnene av å tilveiebringe en roterende varmeveksler som har en ren fluidgang (1) og en forurenset fluidgang (2) separert av en separasjonsvegg (3), å trekke fluid gjennom nevnte ganger (1, 2), å varmeveksle fluid mellom de nevnte to fluidganger (1, 2) ved hjelp av en rotor (7) med tverrgående kanaler (12), å rense eller blåse ut de nevnte kanaler (12) før rotasjon for å gå inn i den nevnte rene fluidgang (1) ved hjelp av en strømningsvei (17) som forbinder ett rent fluidkammer (8) og ett forurenset fluidkammer (), kontinuerlig å måle en trykkdifferanse mellom det nevnte ene rene fluidkammer (8) det og nevnte ene forurensede fluidkammer (), og kontinuerlig å styre en trykktapsinnretning (18) på basis av den nevnte trykkdifferanse for på den måte å sikre at et fluidtrykk i det nevnte ene rene fluidkammer (8) er større enn et fluidtrykk i det nevnte ene forurensede fluidkammer ().. Fremgangsmåte ifølge krav 9, hvor nevnte fremgangsmåte gjennomføres ved hjelp av en roterende varmeveksler ifølge et hvilket som av kravene 1 til 8. MURG *

12 11 1/2 Inne (forurenset) Fig. 1 Inne (forurenset) Ute (ren) Ute (ren) Fig. 4

13 12 2/2 Fig. 2 Fig. 3

Roterende varmeveksler. Den foreliggende oppfinnelse angår i et første aspekt en roterende varmeveksler ifølge den innledende del av krav 1.

Roterende varmeveksler. Den foreliggende oppfinnelse angår i et første aspekt en roterende varmeveksler ifølge den innledende del av krav 1. Roterende varmeveksler Den foreliggende oppfinnelse angår i et første aspekt en roterende varmeveksler ifølge den innledende del av krav 1. I roterende varmevekslere veksles varme fra en forurenset fluidgang

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22332 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 1/00 (06.01) B21C 9/00 (06.01) B21C 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2190 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 14/28 (06.01) C23C 14/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.04. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer