Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] [0006] [0007] [0008] [0009] [0010]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] [0006] [0007] [0008] [0009] [0010]"

Transkript

1 1 Beskrivelse [0001] Foreliggende oppfinnelse angår en fremgangsmåte for bruk ved gjennomføring av forbrenning i en industriell ovn. [0002] Mer spesifikt, vedrører oppfinnelsen en slik fremgangsmåte under bruk av en industriell ovn som er varmet opp av en matrise av et større antall av nedadrettede takbrennere, for eksempel såkalte "flatflame" type, som gir en plateformet flamme som ofte roterer. Generelt gir en slik ordning god termisk homogenitet i ovnensrommet, hvilket er ønskelig. DE beskriver en ovn med takbrennere. [0003] På grunn av den høye risiko for å skade overflaten til et materiale som er oppvarmet i ovnen ved overoppheting, blir slike takbrennere vanligvis drevet med luft som oksidant. [0004] Et problem med en slik oppvarming er at den medfølgende luft inneholder store mengder nitrogenballast, noe som fører til redusert energieffektivitet og derfor økte utslipp av CO2. [000] For å øke energieffektiviteten, kan hver enkelt takbrenner være utformet som en regenerativ brenner. På den annen side, utgjør dette en stor investering. [0006] Et annet problem er at relativt høye konsentrasjoner av NO X dannes ved oppvarming med en slik matrise av takbrennere. [0007] Videre ville det være ønskelig å være i stand til å øke den maksimale kapasitet i eksisterende ovner med takbrennermatriser, uten uakseptable temperaturgradienter som følge vises i ovnsrommet. [0008] Den foreliggende oppfinnelse løser problemene beskrevet ovenfor. [0009] Således vedrører oppfinnelsen en fremgangsmåte for å utføre en forbrenning i en industriell ovn, hvor det indre er forårsaket til å bli oppvarmet av en matrise av nedadrettede takbrennere, anordnet i minst to rader i taket av den industriell ovnen, hvor takbrennere drives med et brennstoff og en første oksidant for å varme et materiale i det indre av ovnen karakterisert ved at minst én dysestav er anordnet i en sidevegg av ovnen ved at en andre oksidant med et oksygeninnhold på minst 8 vektprosent injiseres i det indre av ovnen gjennom dysestaven ved sonisk hastighet eller mer, i form av en jetstråle av den andre oksidant, ved at jetstrålen til den andre oksidant injiseres i horisontalplanet over materialet mellom og i hovedsak parallelt til to etterfølgende rader av takbrennere, og ved at mengden av andre oksidant som injiseres per tidsenhet er balansert slik at det oksygen som injiseres via den andre oksidant utgjør minst 0 vektprosent av den totalt leverte oksygen per tidsenhet i ovnen. [00] I det følgende vil oppfinnelsen bli beskrevet i detalj, med henvisning til utførelseseksempler av oppfinnelsen og til de vedføyde tegninger, der:

2 2 Fig. 1 er et tverrsnitt tatt ovenfra av en del av en konvensjonell industriell ovn; Figur 2 er et tverrsnitt tatt fra siden av den delen av den konvensjonelle industriell ovn som er vist i figur 1; Fig. 3 er et tverrsnitt tatt ovenfra av en del av en industriell ovn, hvori en fremgangsmåte ifølge en første foretrukket utførelsesform i henhold til den foreliggende oppfinnelse blir anvendt; Figur 4 er et tverrsnitts tatt fra siden av den delen av industriell ovn vist i figur 3, og Fig. er et tverrsnitt tatt ovenfra av en del av en industriell ovn hvori en fremgangsmåte ifølge en andre foretrukket utførelsesform ifølge den foreliggende oppfinnelsen blir anvendt [0011] I figur 1 er det vist, i tverrsnitt ovenfra, en del av en industriell ovn 0, der, mellom de motsatte respektive sidevegger 1 av ovnen 0, et materiale 2, i figur 1 eksemplifisert ved et metallemne, blir transportert i en retning L av forlengelse under oppvarming. Figur 2 viser den samme del av den industrielle ovnen 0, men i tverrsnitt sett fra siden. Figurene 1 og 2 har like henvisningstall for like deler. [0012] Ifølge en foretrukket utførelsesform, utgjør ovnsdelen vist i figur 1 en av flere ovnsoner i en industriell ovn 0, der hensikten til den illustrerte sonen er en oppvarming som er så jevn som mulig over hele overflaten av metallmaterialet 2. For å oppnå en slik jevn oppvarming, er en matrise med nedadrettede takbrennere 3 anordnet for å munne ut over det oppvarmede materiale 2, med deres flammer rettet nedover. [0013] Det er foretrukket at takbrennerene er av såkalt "flatflamme" type, dvs. at de gir opphav til plateformede flammer med stor spredningsvinkel, som resulterer i redusert risiko for overoppheting av overflaten av materialet 2, og at temperaturhomogeniteten i rommet over den øvre overflate av materialet 2 blir høy. [0014] Takbrennerene 3 blir drevet med fast, flytende eller gassbrensel, som for eksempel naturgass, og en oksidant. Oksidanten kan være luft eller en annen oksidant med et oksygeninnhold på høyst prosenter etter volum. [001] Det er foretrukket at takbrennerene 3 er installert i taket av ovnen 0, og at den vertikale avstand mellom nevnte tak og materialet 2 er mellom 1 og 3 meter, fortrinnsvis mellom 1 og 2 meter. [0016] Ifølge oppfinnelsen, blir takbrennerene 3 anordnet i minst to rader, som strekker seg i en vinkelrett retning T som hensiktsmessig står vinkelrett på retningen L av forlengelsen. I figurene 1 og 2, to eksempler på slike rader a blir b vist med respektive stiplede markeringer. Det er foretrukket at avstanden mellom to slike hosliggende rader a, b av takbrennere er mellom 1 og 3 meter. [0017] Slik oppvarming gir en jevn oppvarming over den øvre overflate av materialet 2, men lider av de innledningsvis nevnte ulemper.

3 [0018] Figurene 3 og 4 viser, på en måte tilsvarende den i figurene 1 og 2, henholdsvis i tverrsnitt ovenfra og fra siden og ved hjelp av delte henvisningstall, en industriell ovn 0 ifølge foreliggende oppfinnelse. Ovnen 0 har sidevegger 1, og er forbundet med en retning L av forlengelse, langs hvilken et materiale 2 transporteres gjennom ovnen 0 mens det blir oppvarmet av en matrise av i og for seg konvensjonelle takbrennere 3 med flammer 4 hvor brennere 3 er av typen som er beskrevet ovenfor i tilknytning til figurene 1 og 2 og anordnet i minst to rader a, B i en vinkelrett retning T, som hensiktsmessig er vinkelrett til retningen L av forlengelse. De ovenfor gitte avstander, mellom brennerrader a, B og mellom materialet 2 og taket, er gyldige også for bruk av utførelsesformen illustrert i figurene 3-. [0019] Det er foretrukket at takbrennere 3 er anordnet i minst tre rader, fortrinnsvis minst fem rader, aller best minst syv rader, hver omfattende minst fire, fortrinnsvis minst seks, aller best minst åtte tak brennere. En anordning med så mange takbrennere medfører betydelige kostnader for å modifisere den enkelte takbrenner for å oppnå økt effektivitet og redusert utslipp. Slik modifikasjon kan for eksempel bestå i at hver brenner er modifisert slik at den blir regenerativ, ved hjelp av en respektiv gjenoppretter. Siden foreliggende fremgangsmåte frembringer disse fordeler på en vesentlig mer kostnadseffektiv måte, er det spesielt fordelaktig i ovner med et stort antall av takbrennere 3 i nevnte brennermatrise. [00] Ifølge oppfinnelsen anordnes minst én stavdyse 6 for en andre oksidant, med et oksygeninnhold på minst 8 vektprosent i en sidevegg 1 av ovnen 0. Stavdysen 6 er anordnet for å injisere andre oksidant til det indre oppvarmede rommet av ovnen 0 i form av en jetstråle 7 av den andre oksidant, med høy hastighet. Ifølge oppfinnelsen, blir den andre oksidant injisert i form av en jetstråle 7 med minst sonisk hastighet. [0021] Videre er jetstrålen 7 rettet slik at den går i det horisontale planet, over den øvre overflaten av materialet 2, og som en konsekvens, mellom materialet 2 og det indre tak av ovnen 0, så vel som mellom og hovedsakelig parallelt med et par påfølgende og derfor tilstøtende rader a, B av takbrennere 3. At strålen 7 går "i horisontalplanet" skal forstås slik at den går hovedsakelig horisontalt, selv om dens retning også kan ha en mindre vertikal komponent. Det som er viktig er at strålen 7 går langs den plassen som finnes mellom materialet 2 og taket. [0022] Dessuten er det foretrukket at jetstrålen 7 er anrettet til å gå parallelt med den øvre, horisontale flate av materialet 2. Avhengig av hvilken type materiale som skal varmes opp, kan denne øvre overflaten ha ulike konfigurasjoner, men i det eksemplifiserte tilfellet av et metallemne eller en glassmelte, vil nevnte øvre overflate stort sett være plan og horisontal. [0023] Videre er mengden av andre oksidant som tilføres per tidsenhet balansert slik at oksygen som leveres via den andre oksidant omfatter minst 0 vektprosent av det totale oksygenet som leveres i ovnen 0 per tidsenhet, og slik at de ønskede støkiometriske

4 betingelser er oppnådd med hensyn til mengden av oksygen i forhold til mengden av brennstoff. [0024] Tilførselen av slikt andre oksidasjonsmiddel med høy oksygenkonsentrasjon, høy hastighet og mellom og langs to rekker a, B av taket brennere 3, resulterer i en rekke fordeler. [002] For det første kan effektiviteten av oppvarmingen i den aktuelle ovnsdelen 0 økes, siden en mindre mengde nitrogen tilføres ovnens atmosfære i forhold til om en oksidant med mindre oksygeninnhold, for eksempel luft, ville utgjøre en større andel av totalt levert oksidant. Således kan varmeeffekten økes mens drivstofforbruket stabiliseres, noe som fører til fordeler blant annet med tanke på miljøpåvirkning og økonomi. Samtidig, er det ingen risiko for overoppheting av overflaten av materialet 2, siden andre oksidant, som er innsprøytet med høy hastighet, medfører kraftig turbulens i ovnen, som resulterer i at det totale flamme volumet øker mens den maksimale flammetemperaturen reduseres. [0026] At den maksimale flammetemperaturen reduseres resulterer også i at produksjonen av NO X reduseres, noe som er ønskelig. Det er oppdaget at den relative mengde av dannet NO x, men også av CO2, avtar sterkt som en funksjon av den andel av den totale mengden av oksygen som stammer fra den andre oksidant, opp til ca 0 vektprosent, i visse tilfeller opp til 70 vektprosent, oksygen fra andre oksidant. [0027] Siden stavdysen 6 er rettet slik at strålen 7 løper parallelt med og mellom rekkene a, B av takbrennere 3, kan det ordnes slik at den bare forstyrrer den normale funksjon av takbrennere 3 minimalt, noe som resulterer i at den gode spredning av varmeeffektiviteten fra disse takbrennerene 3 kan opprettholdes. Samtidig, kan de positive effektene av økt turbulens utnyttes. For å oppnå dette, er det foretrukket at spredningsvinkelen til jetstrålen 7 er maksimalt [0028] Videre kan den maksimale varmeeffekt økes ytterligere, avhengig av hvilken type takbrennere 3 som brukes, uten å endre takbrennerkonstruksjonen 3. I mange tilfeller er det nemlig mulig å øke mengden av drivstoff som tilføres via takbrennerene 3, og deretter balansere denne økte mengden drivstoff mot den totale mengden av tilført oksidant ved å øke mengden av tilført andre oksidant per tidsenhet. Som en konsekvens av den kraftige turbulensen som oppnås ved jetstrålen 7, vil slik økt effekt ikke føre til økt risiko for overoppheting av materialet 2 [0029] Faktisk fører den ovenfor beskrevne høyhastighetsinjisering av andre oksidant til at temperaturhomogeniteten i volumet oppvarmet av takbrennerene 3, mellom den øvre overflate av materialet 2 og det indre tak av ovnen 0, øker som en følge av den økte turbulensen deri. [00] Dessuten kan disse fordelene oppnås ved hjelp av bare en dysestav 6 til et antall, for eksempel minst fem, av taket brennere 3. Å installere en slik dysestav 6 er betydelig rimeligere å enn modifisere minst fem takbrennere på andre måter.

5 1 2 3 [0031] Sonisk hastighet" eller "Mach 1" skal, i denne sammenheng, tolkes som den soniske hastigheten i det indre av ovnen 0 ved den rådende temperatur og gassammensetning deri. Ifølge en foretrukket utførelsesform, blir den andre oksidant injisert, med den tilsvarende betydning, ved en hastighet på minst Mach 1,. Slike høye dysehastigheter vil resultere i såkalt flammeløs forbrenning, der det totale flammevolum er svært stort og maksimal flammetemperatur derfor svært lav, og temperaturhomogeniteten meget høy. Det er spesielt foretrukket å bruke Venturidyser i munningen av stavdysene 6. [0032] Ifølge en spesielt foretrukket utførelsesform, har den andre oksidant et oksygeninnhold på minst 9 vektprosent, og omfatter aller helst industrielt rent oksygen. Dette resulterer i at mengden av nitrogengassballast er minimert, og at effektiviteten derfor er maksimert. Dessuten kan jetstrålen 7 gjøres mindre og smalere og med en mer nøyaktig kontrollerbar volumutbredelse, som så resulterer i at driftsforstyrrelser av takbrennerene 3 kan minimeres. [0033] Videre, er det foretrukket at mengden av andre oksidant levert per tidsenhet er balansert slik at oksygen som injiseres via den andre oksidant omfatter minst 60 % av det totalt leverte oksygen per tidsenhet i ovnen 0. [0034] I det foretrukne tilfelle hvor minst en, eller et antall, mest foretrukket alle, takbrennere 3 er konvensjonelle brennere drevet med en oksidant med et forholdsvis lavt oksygeninnhold, for eksempel konvensjonelle luftbrennere, er det foretrukket at disse er luftkjølt. I dette tilfellet, er det i tillegg foretrukket at luftstrømmen gjennom de berørte takbrennerene 3, mest foretrukket alle luftkjølte takbrennere 3 i matrisen, ved drift med injisering av en andre oksidant, er satt til et lavest mulig nivå slik at tilstrekkelig kjøling av takbrennerene 3 fortsatt er mulig, og det er også foretrukket at mengden av injisert andre oksidant styres slik at en ønsket global støkiometrisk likevekt oppnås i ovnen 0. Lavest mulig nivå av lufttilførsel for tilstrekkelig kjøling vil naturligvis avhenge av utformingsdetaljene i de aktuelle luftkjølte takbrennerene, og av andre driftsbetingelser, men slik kontroll av lufttilførselen fører til muligheten for å maksimere fordelene av oppfinnelsen samtidig som det ikke er nødvendig med noen modifikasjon av de eksisterende luftkjølte takbrennerene 3. [003] Det er foretrukket at dysestaven 6 munner ut mellom materialet 2 og det indre tak av ovnen 0 på en vertikal avstand B, fra det høyeste punktet av den øvre overflaten av materialet 2, på mellom 40 % og 70 %, mer foretrukket mellom 0 % og 60 %, av den minste vertikale avstand A mellom materialet 2 og det indre tak av ovnen 0. En posisjonering for langt opp mot det indre tak vil føre til at flammene fra takbrennerene 3 blir mer forstyrret enn nødvendig, til at den andre oksidant gir mer termisk energi høyere oppe i ovnsatmosfæren enn ønskelig, og til at jetstrålen 7 blir trukket mot ovnstaket. For lav posisjonering vil medføre økt risiko for skadelige oksidering av den øvre overflaten av

6 materialet 2. Det angitte intervall har vist seg ideelt for å unngå disse problemene under anvendelse av den foreliggende oppfinnelse i konvensjonelle ovner. [0036] Som vist på figurene 3 og 4, er respektive stavdyser 6 for den andre oksidant installert i ovnsveggene 1, og er anordnet til å injisere de respektive jetstråler 7 av den andre oksidant i alle mellomrom mellom rekkene av takbrennere 3 i matrisen av slike brennere. Et slikt arrangement er å foretrekke, men ikke nødvendig. Fordelene ved oppfinnelsen vil oppstå i korresponderende grad selv om slike lanser 6 er installert kun for tilførsel av oksidantjetstråler 7 mellom kun ett bestemt par a, B av rekker av taket brennere 3 eller mellom bare et visst antall av slike par. [0037] Figurene 3 og 4 illustrerer videre en foretrukket utførelsesform når smelteovnen 0 er minst 8 meter bred i en retning som er parallell med radene a, B av takbrennere 3. I dette tilfellet, er det således foretrukket at en respektiv stavdyse 8A 8B er anordnet til å injisere andre oksidant på den ovenfor beskrevne måte fra en respektiv stavdysemunning anordnet på hver side av ovnen 0, motsatt hverandre, slik at de respektive dysene av andre oksidant går parallelt men i motsatte retninger mot hverandre. I dette tilfellet, blir oksidant således injisert fra to motsatte retninger til ett og samme rom mellom to tilstøtende rader a, B av takbrennere 3. Selv om avstanden i dette tilfelle er minst ca 8 meter mellom de respektive munninger av disse motsatte stavdyser 8A, 8B, kan gode effekter oppnås langs stort sett hele rommet mellom radene a, B. [0038] Figur viser på den annen side, i et riss korresponderende og lignende til det som vises i figur 3, en foretrukket utførelsesform for en industriell ovn 0 som på det meste er meter bred i en retning parallelt med radene a, B av takbrennere 3 i en matrise. Ovnen 0 omfatter sidevegger 1, og et materiale 2 som skal oppvarmes ved hjelp av takbrennere 3 og blir transportert i en retning L av forlengelse. Radene a, B går i en vinkelrett retning T, passende vinkelrett på retningen L av forlengelse. Den andre oksidant leveres i form av høyhastighets jetstråler 7 gjennom stavdyser 6, som alle er lik det som har blitt beskrevet ovenfor i forbindelse med figurene 3 og 4.. [0039] I dette tilfellet, er det foretrukket at flere respektive stavdyser 8A, 8B til den andre oksidant er anordnet til å injisere andre oksidant i den ovenfor beskrevne måte, fra respektive munninger anordnet på begge sider av ovnen 0 og slik at de respektive jetstråler av andre oksidant injiseres i forskjellige, motsatte retninger langs rader a, B av takbrennere 3 i ulike respektive rom mellom slike rader. I figur, er jetstrålene 7 anordnet i en retning i rommet mellom annenhver rad a, B, og i motsatt retning mellom de andre radene, selv om andre arrangementer også er mulig. Fortrinnsvis er stavdysene 6 i dette tilfellet anordnet, slik at en lukket sløyfesirkulasjon for andre oksidant oppstår i ovnen 0, langs de forskjellige mellomrom mellom radene a, B, på grunn av den motsatte orientering av de forskjellige stavdysene 6. Uttrykket "lukket sløyfesirkulasjon" betegner her en sirkulasjon drevet av den kinetiske energien fra de

7 7 1 2 forskjellige stavdyser 7 av den andre oksidant, som resulterer i minst én lukket sirkulasjonssløyfe av gasser. For å oppnå en slik sirkulasjonssløyfe er det foretrukket at matrisen omfatter minst tre rader av takbrennere 3. Slik sirkulasjon frembringer tilstrekkelig termisk homogenitet, selv i relativt små industriovner. [0040] Ifølge en spesielt foretrukken utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse, er oppfinnelsen anvendt på en eksisterende industriell ovn 0, for å øke effektivitet og temperaturhomogenitet så vel som for å redusere mengden av dannet NOx og CO2 under drift. Den industrielle ovn 0 omfatter da, som beskrevet ovenfor, en matrise av konvensjonelle, luftdrevne takbrennere 3, som i et første trinn blir supplert med minst én 6 stavdyse, 6 for en andre oksidant som har et høyt innhold av oksygen og høy hastighet, som beskrevet ovenfor. Mengden av tilført luft og andre oksidant blir deretter balansert under drift, for å oppnå en økt støkiometrisk blanding av oksidant og drivstoff på måten beskrevet ovenfor. Dette utgjør en kostnadseffektiv måte å oppnå fordelene ved den foreliggende oppfinnelse. [0041] Ifølge en foretrukket utførelsesform, som et første trinn suppleres matrisen av eksisterende lufttakbrennere 3 med en eller flere stavdyser 6, 6 i henhold til det ovennevnte, og deretter justeres mengden drivstoff injisert per tidsenhet gjennom luftbrenneren 3opp når det er nødvendig, i kombinasjon med en økning av den totale mengden av tilført oksygen per tidsenhet for å oppnå støkiometrisk likevekt. Dette forutsetter at takbrennerene 3 er av en type som tillater å justere opp tilførselen av drivstoff, og oppnår at maksimal oppvarmingseffektivitet i ovnen 0, 0 øker sammenlignet med det konvensjonelle tilfellet, uten å risikere overoppheting av overflaten av materialet 2, 2. [0042] For eksempel, er det ikke nødvendig at radene av takbrennere i matrisen er vinkelrett til retningen for transport av materialet i ovnen. De kan også, for eksempel, være i det vesentlige parallell med nevnte transportretning eller anordnet i en ikke-rett vinkel i forhold til denne. I dette tilfellet kan stavdysene for andre oksidant anordnes i en kortende av ovnen, eller på annen egnet måte for å oppnå de ovenfor beskrevne formål. [0043] Således skal oppfinnelsen ikke være begrenset til de ovenfor beskrevne utførelsesformer, men kan varieres innenfor rammen av de vedlagte patentkrav

8 8 Patentkrav 1 1. Fremgangsmåte for å utføre en forbrenning i en industriell ovn (0, 0), der det indre er forårsaket til å bli oppvarmet av en matrise av nedadrettede takbrennere (3; 3), anordnet i minst to rader (a, B; a, B) i taket av den industrielle ovnen (0, 0), hvor takbrennere (3; 3) drives med et brennstoff og en første oksidant for å varme et materiale (2; 2) i det indre av ovnen (0, 0), karakterisert ved at minst én dysestav (6; 6) er anordnet i en sidevegg (1; 1) av ovnen (0, 0), ved at en andre oksidant med et oksygeninnhold på minst 8 vektprosent injiseres i det indre av ovnen (0, 0) gjennom dysestaven (6; 6) ved sonisk hastighet eller mer, i form av en jetstråle (7; 7) av den andre oksidant, ved at jetstrålen (7; 7) til den andre oksidant injiseres i horisontalplanet over materialet (2, 2), mellom og i hovedsak parallelt til to etterfølgende rader (a, B; a, B) av takbrennere (3; 3), og ved at mengden av andre oksidant som injiseres per tidsenhet er balansert slik at det oksygen som tilføres via den andre oksidant utgjør minst 0 vektprosent av det totalt leverte oksygen per tidsenhet i ovnen (0; 0). 2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at den andre oksidant leveres med en hastighet på minst Mach 1,. 3. Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at den andre oksidant har et oksygeninnhold på minst 9 vektprosent Fremgangsmåte ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at mengden av andre oksidant som injiseres per tidsenhet er balansert slik at det oksygen som tilføres via den andre oksidant utgjør minst 70 vektprosent av det totalt leverte oksygen pr tidsenhet i ovnen (0, 0).. Fremgangsmåte ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at det første oksidasjonsmiddelet er luft Fremgangsmåte ifølge krav, karakterisert ved at takbrennerene (3; 3) er konvensjonelle, luftkjølt luft brennere, ved at luftstrømmen gjennom takbrennerene (3; 3) reguleres til et lavest mulig nivå hvor tilstrekkelig kjøling av takbrennerene (3; 3) fortsatt er mulig, og ved at mengden av tilført andre oksidant reguleres slik at en ønsket global støkiometrisk likevekt er oppnådd i ovnen (0, 0).

9 9 7. Fremgangsmåte ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at det indre av ovnen er oppvarmet av en matrise av tak brennere (3; 3) som omfatter minst tre rader, omfattende minst fire takbrennere hver. 8. Fremgangsmåte ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at den andre oksidant leveres til det indre av ovnen i en høyde langs ovnsveggen (1; 1) mellom den øvre overflaten av materialet (2, 2) og det indre tak av ovnen (0, 0), på en vertikal avstand fra det høyeste punktet av den øvre overflaten av materialet (2; 2) på mellom 0 % og 60 % av den minste vertikale avstand mellom materialet (2; 2 ) og det indre taket av ovnen (0, 0) Fremgangsmåte ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at ovnen (0) er minst 8 meter bred i en retning (T) som er parallell til radene (a, B) av takbrennere (3), og ved at en respektive stavdyse (8A, 8B) for den andre oksidant er anordnet til å forsyne andre oksidant med nevnte høye hastighet fra en respektiv munning anordnet ved hver side av ovnen (0), motsatt hverandre, slik at de respektive jetstråler (7) av andre oksidant er parallelle, men rettet i motsatte retninger mot hverandre. 2. Fremgangsmåte ifølge ett av kravene 1-8, karakterisert ved at matrisen av takbrennere (3) bringes til å omfatte minst tre rader, ved at ovnen (0) på det meste er meter bred i en retning parallelt med radene (a, B) av takbrennere (3), og ved at flere respektive stavdyser (8A, 8B) for andre oksidant er forårsaket til å bli innrettet til å injisere andre oksidant ved nevnte høye hastighet fra respektive munninger anordnet på begge sider av ovnen (0) og slik at respektive jetstråler (7) av andre oksidant injiseres i forskjellige motsatte retninger mot hverandre langs rader av takbrennere (3) i forskjellige respektive mellomrom mellom slike rader, slik at en lukket sløyfesirkulasjon av andre oksidant oppstår på grunn av den motsatte orienteringen mot hverandre av de forskjellige stavdyser (8A, 8B). 11. Fremgangsmåte ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at spredningsvinkelen for jetstrålen av andre oksidant er eller mindre Metode for å øke effektivitet og temperaturhomogenitet, samt for å redusere mengden av NOx og CO2 dannet i en eksisterende industriell ovn (0, 0) ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at etter et innledende trinn, er ovnen supplert med stavdysen (6; 6) for den andre oksidant

10 13. Fremgangsmåte ifølge krav 12, karakterisert ved at mengden av tilført brennstoff per tidsenhet gjennom den eksisterende takbrenneren (3; 3) er balansert støkiometrisk til injisert oksygen per tidsenhet under drift og når det trengs, kan maksimal oppvarmingseffekt bringes til å øke for den industrielle ovnen (0, 0).

11 11 V1468NO00-CPN EP Tittel: Fremgangsmåte for bruk ved gjennomføring av forbrenning i en industriell ovn.

12 1/3

13 2/3

14 3/3

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Søknadsnr.: 121478 Søker: Lyng Pro Tech AS Referanse: P121478NO Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Varmeveksler 1 Varmeveksler Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler

Detaljer

Oppfinnelsens tekniske område

Oppfinnelsens tekniske område 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen angår tanker for lagring og transportering av fluider slik som hydrokarboner, inkludert lavtemperatur flytende naturgass. Dette inkluderer

Detaljer

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL 1 TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt transport av levende fjærfe fra avls- til slaktesteder. Kjent teknikk 10

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstilling av tette og varmeisolerte tanker integrert i en bæresktruktur, særlig skroget

Detaljer

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen

Oppfinnelsens område. Bakgrunn for oppfinnelsen 1 Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører smelting av metall i en metallsmelteovn for støping. Oppfinnelsen er nyttig ved smelting av flere metaller og er særlig nyttig ved smelting av aluminium. Bakgrunn

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav.

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 2 Innen feltet emballasje er åttekantede pakker kjente, de er vanligvis laget av kartong eller

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

Fremgangsmåte og anordning til fremstilling av en stansing

Fremgangsmåte og anordning til fremstilling av en stansing V04NO00 EP2184141 Tittel: Fremgangsmåte og anordning til fremstilling av en stansing 1 [0001] Foreliggende oppfinnelse gjelder en fremgangsmåte og en anordning til produksjon av en stansing, særlig en

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som 1 PNEUMATISK MADRASS Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelse vedrører en pneumatisk madrass. En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som er forbundet slik at settene

Detaljer

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse

GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT. Beskrivelse 1 GUMMIBELEGG TIL ET SPALTERISTELEMENT Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et gummibelegg til et spalteristelement med et avlangt, i det vesentlige plateformet profillegeme, i hvis midtre tverrsnittsområde

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre

Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre 1 1 2 3 40 Oppfinnelsen angår et skaputtrekk, eksempelvis skaputtrekk for høyskap, omfattende en translatorisk bevegelig uttrekksramme med en øvre skaplegemeføring for anordning i innerrommet av et skaplegeme,

Detaljer

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak

Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak 1 Kanalbæreelement, fremgangsmåte for å fremstille kanalbæreelement og bæresystem for et tørrveggstak Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kanalbæreelement ifølge krav 1. Den foreliggende

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B63B 25/08 ( ) B63B 3/20 ( ) B63B 3/62 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 200967 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 200967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 20.07.02

Detaljer

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall.

Dagens teknikk kombinerer stive eller fleksible føringsrør med glidende metallagre eller gummilagre som kan være forsterket med lameller av metall. 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en føringsanordning for et rørsystem forbundet med en brønn for produksjon av olje eller naturgass for eksport av disse produktene, eller injisering

Detaljer

FREMGANGSMÅTE FOR IFYLLING AV ET VÆSKEFORMIG PRODUKT

FREMGANGSMÅTE FOR IFYLLING AV ET VÆSKEFORMIG PRODUKT 1 FREMGANGSMÅTE FOR IFYLLING AV ET VÆSKEFORMIG PRODUKT 1 2 3 Oppfinnelsen gjelder en fremgangsmåte for emballering eller ifylling av et produkt i form av væske og finner sin særskilte, men ikke begrensende

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft. 1 PROPELL FOR BÅT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Detaljer

Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv

Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv Fremgangsmåte for fremstilling av et eksplosiv 1 Foreliggende oppfinnelse vedrører i store trekk ammoniumnitrat/brenseloljeeksplosiver, også kjent som ANFO- eller ANFEX-eksplosiver, og heretter også vist

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121478 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (2006.01) F28F 1/32 (2006.01) F2B 39/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Bruk av den kjente slangekjettingposen for emballering av næringsmidler er ofte, selv om denne kjettingposen i praksis oppnådde et utbredt bruk som

Bruk av den kjente slangekjettingposen for emballering av næringsmidler er ofte, selv om denne kjettingposen i praksis oppnådde et utbredt bruk som 1 Kjettingpose 5 10 15 20 25 30 Oppfinnelsen angår en kjettingpose som består av flere poser fremstilt av en plastfolie som ligger fiskeskjelliknende over hverandre, løsbart festet til minst to bevegelige

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120717 (13) A1. (51) Int Cl. G01N 1/22 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1717 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G01N 1/22 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1717 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.06. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 12.06. (30)

Detaljer

Tittel: Fremgangsmåte for fjerning av karbondioksid fra en gass

Tittel: Fremgangsmåte for fjerning av karbondioksid fra en gass V1682NO00 EP222386 Tittel: Fremgangsmåte for fjerning av karbondioksid fra en gass 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen angår en fremgangsmåte for fjerning av karbondioksid (CO 2 ) fra en gass. 1 2 [0002]

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler.

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler. 1 Leketøysbyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et leketøysbyggesett omfattende en gruppe av byggeelementer, som hvert har minst én kule anordnet på byggeelementet, og hvor kulen er koblet til andre

Detaljer

Tittel: Fremgangsmåte og innretning for drift av et fermenteringsanlegg

Tittel: Fremgangsmåte og innretning for drift av et fermenteringsanlegg 1 Tittel: Fremgangsmåte og innretning for drift av et fermenteringsanlegg 1 Oppfinnelsen angår en fremgangsmåte for drift av et fermenteringsanlegg i henhold til ingressen i krav 1. Ved tilsvarende fremgangsmåter

Detaljer

ai) UTLEGNINGSSKRIFT

ai) UTLEGNINGSSKRIFT ai) UTLEGNINGSSKRIFT (19) NO (U) 176159 (13) B NORGE (5i) Int Cl 5 G 21 F 3/00 Styret for det industrielle rettsvern (21) Seknadsnr (22) Inng. dag (24) Løpedag (41) Alm. tilgj. (44) llllegningsdato 901429

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336628 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (06.01) F28F 1/32 (06.01) F2B 39/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.12.07

Detaljer

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn.

- 1 - P3891NO00-KM. Fra GB er det kjent en gjenget spindel, slik som en spindel som brukes for å farge garn. - 1 - P3891NO00-KM Aktuator med forutbestemt feil-modus Denne oppfinnelsen vedrører aktuatorer, og særlig elektrisk eller hydraulisk drevne aktuatorer for betjening av anordninger så som hydrauliske styringsventiler.

Detaljer

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig.

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig. 1 Gravlanterne Oppfinnelsen vedrører en gravlanterne med et hus og en dør som er vippbart anordnet på huset, hvor huset sett i langsgående retning har et renneaktig tverrsnitt med en basis og to bein,

Detaljer

Oppfinnelsen angår et pneumatisk kjøretøydekk med en slitebane som har profilelementer dannet av i det minste én omkretsrille som er omløpende i

Oppfinnelsen angår et pneumatisk kjøretøydekk med en slitebane som har profilelementer dannet av i det minste én omkretsrille som er omløpende i 1 1 2 30 3 Oppfinnelsen angår et pneumatisk kjøretøydekk med en slitebane som har profilelementer dannet av i det minste én omkretsrille som er omløpende i omkretsretningen, og av tverrgående riller, skråriller

Detaljer

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige

Europeisk patent nr P16219NOEP. P.O. Box Tranås Sverige. Strandgaten Bergen. Stallbergavägen 1B S Sommen Sverige 1 Europeisk patent nr. 237066 NORWAY P16219NOEP Søker: Telesteps AB P.O. Box 362 73 24 Tranås Sverige Fullmektig: ACAPO AS Strandgaten 198 004 Bergen Oppfinner: Ake Winbladh Stallbergavägen 1B S-73 61

Detaljer

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR

KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR - 1 - P4488NO00-KM KOBLINGSVERKTØY FOR STIGERØR Foreliggende oppfinnelse vedrører et koblingsverktøy for stigerør, anpasset for å sammenkoble og frakoble stigerørsegmenter. Verktøyet er også egnet med

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et 1 1 2 3 Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et rør. Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis

Detaljer

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag.

P28416NO05. Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. P28416NO05 1 5 30 35 Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. Bakgrunn Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis fremstilt av

Detaljer

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord

konstruksjon Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 589, Strømsteinen 4003 STAVANGER Rytterfaret Hafrsfjord OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å sikre en konstruksjon SØKER: Aker Kværner Offshore Partner AS Postboks 89, Strømsteinen 4003 STAVANGER OPPFINNER: Eirik Engevik Rytterfaret 34

Detaljer

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å rense en brønns øvre parti SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes FULLMEKTIG:

Detaljer

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND

LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND 1 LØFTEINNRETNING OG FREMGANGSMÅTE FOR Å POSISJONERE EN UHÅNDTERLIG GJENSTAND OPPFINNELSENS TEKNISKE OMRÅDE Oppfinnelsen vedrører en løfteinnretning for å posisjonere en uhåndterlig gjenstand på en slik

Detaljer

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Anordning og fremgangsmåte for å knuse et glasslegeme samt anvendelse av anordningen SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

Andre brett er kjent fra EP , FR , FR og US

Andre brett er kjent fra EP , FR , FR og US 1 Teknisk felt Den foreliggende oppfinnelsen vedrører feltet, systemer for pakking av iskrem, for eksempel brett eller nivåer som er pakket i kartonger på en stablingsmåte. Foreliggende oppfinnelse vedrører

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

Mer spesielt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelsen en undervannsklemme i samsvar med ingressen til patentkrav 1.

Mer spesielt tilveiebringer den foreliggende oppfinnelsen en undervannsklemme i samsvar med ingressen til patentkrav 1. - 1 - P4064NO00-KM Undervannsklemme Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en undervannsklemme for å holde én rørformet struktur sammen med en langstrakt guidestruktur anvendt i en undervannsoperasjon.

Detaljer

[0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP /96 A er det kjent en

[0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP /96 A er det kjent en 1 1 2 30 3 [0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP 326002/96 A er det kjent en skinnegående kran som er oppbygd på en transportvogn

Detaljer

Anordning og fremgangsmåte for fjerning av barrer fra støpeformer og støpeinstallasjoner med en slik anordning

Anordning og fremgangsmåte for fjerning av barrer fra støpeformer og støpeinstallasjoner med en slik anordning Anordning og fremgangsmåte for fjerning av barrer fra støpeformer og støpeinstallasjoner med en slik anordning Foreliggende oppfinnelse angår en innretning for tildanning av støpejernbarrer fra kokiller.

Detaljer

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1 Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Oppfinnelsen vedrører WC-skåler og spesielt WC-skåler som omfatter verktøy for å forenkle monteringen av disse, og verktøyene for å forenkle

Detaljer

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område

INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN. 1. Oppfinnelsens område 1 INFRARØD OPPVARMING-TILBEREDNINGSAPPARAT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelse vedrører infrarød stråling-tilberedningsinnretninger, og, mer spesifikt, et infrarødstråling-tilberedningsapparat

Detaljer

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse

INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL. Beskrivelse 1 INNRETNING FOR FREMSTILLING AV EN DRIKKE EKSTRAHERT FRA EN KAPSEL Beskrivelse 5 Oppfinnelsens område [0001] 10 Den foreliggende oppfinnelsen angår området fremstilling av drikker, f.eks. basert på kaffe,

Detaljer

JUSTERBART ORTOPEDISK KORSETT FOR STØTTE AV RYGGSØYLEN

JUSTERBART ORTOPEDISK KORSETT FOR STØTTE AV RYGGSØYLEN 1 JUSTERBART ORTOPEDISK KORSETT FOR STØTTE AV RYGGSØYLEN 5 10 15 20 25 30 35 Denne oppfinnelsen vedrører et justerbart ortopedisk korsett for støtte av ryggsøylen, spesielt for bruk ved behandling av leddproblemer

Detaljer

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn:

Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy. Bakgrunn: - 1 - P4461NO00-AGI Slingrebøyle (Gimbal) for stigerør til bruk på fartøy Bakgrunn: Oppfinnelsen angår et fleksibelt oppheng som er innrettet til å bli anordnet på et fartøy, for eksempel intervensjonsskip.

Detaljer

Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning

Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning 1 Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning Teknisk område Den foreliggende oppfinnelsen angår en anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning ved bevegelse

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en seng ifølge ingressen til krav 1.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en seng ifølge ingressen til krav 1. 1 Seng Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en seng ifølge ingressen til krav 1. Slike senger med underfjæring og liggemadrass, som f.eks. i EP 0 3 772 A2, har allerede vært kjent lenge. Underfjæringen

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i

Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i 1 Oppfinnelsen vedrører en sykkel som har en ramme, et sykkelstyre og en kopling som er utformet for festing og låsing på en fast holder anbrakt i overensstemmelse med innledningen til krav 1. 3 Sykler

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer

V2522NO00-CPN EP Tittel: Fremgangsmåte for å beskytte en gassylinder med en plasthylse

V2522NO00-CPN EP Tittel: Fremgangsmåte for å beskytte en gassylinder med en plasthylse V22NO00-CPN EP 2619498 Tittel: Fremgangsmåte for å beskytte en gassylinder med en plasthylse 1 30 3 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen vedrører gassflasker. Mer spesielt angår den en fremgangsmåte for å beskytte

Detaljer

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN

SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN 1 SKRUEMATER FOR BETONGBLANDING OG FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV SKRUEMATEREN Oppfinnelsen vedrører en betongmasseskruemater for anvendelse i glideforskalingsstøping av betongelementer. Mer spesifikt

Detaljer

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178.

som fortrinnsvis ligger i området 160 til 178. 1 P A T E N T K R A V 1. En anordning for å overføre fluid som er egnet for å være anordnet fra en støtte (1) installert til sjøs, på bunnen eller på en flytende måte (1-2, 1-1), mellom en nevnte støtte

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

Anordning for brygging av øl BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE

Anordning for brygging av øl BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE 1 Anordning for brygging av øl BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE Oppfinnelsen vedrører en anordning for ølbrygging som kan anvendes så vel for mengder vanlige innen husholdning som for stortekniske anlegg. For

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331928 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100482 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.03.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Tittel: Fremstilling av en blokkformet byggeblokk med isolerende kjerne.

Tittel: Fremstilling av en blokkformet byggeblokk med isolerende kjerne. 1 Tittel: Fremstilling av en blokkformet byggeblokk med isolerende kjerne. 1 2 Oppfinnelsens område Denne oppfinnelsen gjelder en fremgangsmåte for å fremstille en blokkformet byggeblokk med isolerende

Detaljer

FR A (Lecesne, Robert Claude (FR)) 24. april 1964 ( ) beskriver et kjent mudringsfartøy.

FR A (Lecesne, Robert Claude (FR)) 24. april 1964 ( ) beskriver et kjent mudringsfartøy. 1 Tittel: MUDRINGSFARTØY Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører et mudringsfartøy. FR 1 39 3 A (Lecesne, Robert Claude (FR)) 24. april 1964 (1964-04-24) beskriver et kjent mudringsfartøy. 1 30 Ifølge foreliggende

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

FREMGANGSMÅTE FOR Å SORTERE POSTFORSENDELSER I FLIP/FLOP MODUS

FREMGANGSMÅTE FOR Å SORTERE POSTFORSENDELSER I FLIP/FLOP MODUS 1 FREMGANGSMÅTE FOR Å SORTERE POSTFORSENDELSER I FLIP/FLOP MODUS Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for å sortere postforsendelser for å forberede postombæringsrunder, hvor postforsendelsene

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. B65G 57/18 ( ) B65G 57/20 ( ) B65G 1/08 (2006. (12) SØKNAD (19) NO (21) 0739 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B6G 7/18 (06.01) B6G 7/ (06.01) B6G 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0739 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.0. (8) Videreføringsdag

Detaljer

akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen

akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen 1 Oppfinnelsen vedrører en strømningsmaskin som angitt i innledningen til patentkrav 1. En slik strømningsmaskin er eksempelvis kjent fra EP 1 972 4 A1. 1 2 3 40 EP 1 972 4 A1 anses å representere den

Detaljer

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO.

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO. Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 9. november 2016 Vår ref: E31787 SAA/SAA Patentsøknad/registrering nr.: 20034282

Detaljer

Spesielt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en strekkramme i henhold til ingressen av krav 1.

Spesielt gjelder den foreliggende oppfinnelsen en strekkramme i henhold til ingressen av krav 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt en strekkramme for anvendelse sammen med et stigerørssystem, og da spesielt en strekkramme som huser minst to forhåndsinstallerte innretninger

Detaljer

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. 5 Bakgrunn Fleksible rør er

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

BAGASJE MED MELLOMLIGGENDE PLATE

BAGASJE MED MELLOMLIGGENDE PLATE 1 BAGASJE MED MELLOMLIGGENDE PLATE 1 2 3 Oppfinnelsen angår en bagasje som angitt i innledningen i krav 1. En slik bagasje, kjent fra teknikkens stand (GB 161 117 A) har vanligvis en bagasjevegg, et lokk

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Tittel: PROSEDYRE FOR STYRING AV RISIKOEN FOR KORROSJON I PROSEDYRER FOR RØYKRENSING

Tittel: PROSEDYRE FOR STYRING AV RISIKOEN FOR KORROSJON I PROSEDYRER FOR RØYKRENSING V2293NO00 EP2397213 Tittel: PROSEDYRE FOR STYRING AV RISIKOEN FOR KORROSJON I PROSEDYRER FOR RØYKRENSING 1 1 2 3 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen dreier seg om styringen av risikoen for korrosjon og for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder

Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder 1 Tittel: Fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder Beskrivelse Oppfinnelsen gjelder et fresehode for en sveisetangs to punktsveiseelektroder, hvorved punktsveiseelektrodene hver har et sentralt

Detaljer

filmen i kontakt med mikroperforeringene slik at den modifiserte atmosfæren er i kontakt med matproduktet via mikroperforeringene.

filmen i kontakt med mikroperforeringene slik at den modifiserte atmosfæren er i kontakt med matproduktet via mikroperforeringene. 1 Matpakkingsbeholder Foreliggende oppfinnelse vedrører matpakkingsbeholdere, og mer spesifikt beholdere for pakking av fluideksuderende og oksygenfølsomme matvarer samt en fremgangsmåte for pakking av

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331387 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B6D 90/08 (2006.01) B6D 88/10 (2006.01) F17C 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100968 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

"Steglist på frittfall livbåter"

Steglist på frittfall livbåter 11979/JH/OM 13/06/03 Patentsøknad nr.: 1171 [ev. PCT-nr.] Patentsøker: Norsafe AS Tittel: "Steglist på frittfall livbåter" Basisdokument 1 Teknisk område [0001] Foreliggende oppfinnelse vedrører livbåter,

Detaljer

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning

Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 1 Produkt bygget opp av et sett av strenger og et dekke forbundet til strengene ved hjelp av en festeanordning 0001 Oppfinnelsen omhandler et produkt bestående av et sett med tråder, holdt sammen av minst

Detaljer

Patentsøknad nr O.nr /AFI/UNN

Patentsøknad nr O.nr /AFI/UNN 0 Patentsøknad nr. 04 1831 O.nr. 641 /AFI/UNN 21.04.16 Søker : AB TETRA PAK Tittel : Emballasjelaminat for emballasjebeholder som kan anbringes i retorte, emballasjebeholder og fremgangsmåte for å forlenge

Detaljer

Tittel: STRUKTUR FOR MOTORKJØRETØY MED UTBYTTBART AKKUMULATORBATTERI

Tittel: STRUKTUR FOR MOTORKJØRETØY MED UTBYTTBART AKKUMULATORBATTERI V2390NO00 EP2616291 Tittel: STRUKTUR FOR MOTORKJØRETØY MED UTBYTTBART AKKUMULATORBATTERI 1 3 Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelsen dreier seg om en struktur til et motorkjøretøy med elektrisk

Detaljer

forsyningssøyler er det derfor nødvendig med to personer, hvor en person holder søylen, mens den andre personen fikserer glideren.

forsyningssøyler er det derfor nødvendig med to personer, hvor en person holder søylen, mens den andre personen fikserer glideren. 1 Beskrivelse 1 Foreliggende oppfinnelse vedrører en spennanordning for forsyningssøyler eller romsøyler med tilslutninger og apparater for elektrisk energi, telekommunikasjon og/eller data ifølge innledningen

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) B65D 5/489 (2006.01) B65D 90/02 (2006.01) B65D 90/52 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100974 (86)

Detaljer

Tittel: Anordning for oppbevaring av to produkter som skal blandes, og for å gi ut blandingen av disse produkter.

Tittel: Anordning for oppbevaring av to produkter som skal blandes, og for å gi ut blandingen av disse produkter. V1409NO00 EP2327638 Tittel: Anordning for oppbevaring av to produkter som skal blandes, og for å gi ut blandingen av disse produkter. 1 3 [0001] Den foreliggende oppfinnelse gjelder generelt en anordning

Detaljer

Tittel: Innretning for sortering av gjenstander

Tittel: Innretning for sortering av gjenstander V2449NO00 EP2666738 Tittel: Innretning for sortering av gjenstander 1 1 2 30 3 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen gjelder en innretning for sortering av gjenstander som transporteres på et transportbånd med

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

LÅS MED ET SELEKTORELEMENT

LÅS MED ET SELEKTORELEMENT LÅS MED ET SELEKTORELEMENT Beskrivelse 2 3 [0001] Den foreliggende oppfinnelsen retter seg mot en lås for en dør, et vindu eller lignende, med en låskasse hvor det er anbrakt en låsmekanisme med et reileelement

Detaljer

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN NORGE Utlegningsskrift nr. 126192 Int. Cl. H Ol 0 33/02 Kl. 21g-13/22 Patentsøknad nr. 802/69 Inngitt 26.2.1969 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.8.1969

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer