Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2. Valg av møteleder/dirigent 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen etter årsmøtet 4. Valg av tellekorps 5. Godkjenning av innkallingen 6. Godkjenning av styrets årsberetning for Godkjenning av regnskapet for Fastsetting av kontingenten for Godkjenning av budsjettet for Valg av leder og styremedlemmer 11. Valg av valgkomite 12. Valg av avdelingens representanter til generalforsamlingen i Norsk Retrieverklubb 13. Valg av avdelingens representant NKK-Rogalands årsmøte 14. Styrets orientering om aktuelle saker: - saker som skal opp på årets generalforsamling Vedlagt følger årsberetningen, regnskapet for 2010, budsjett for 2011 valgkomiteens forslag (med stemmeseddel til bruk ved eventuell forhåndstemming), styrets forslag til kontingent. VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER VELKOMMEN! Side 1 av 13

2 SAK 6 ÅRSBERETNING 2010 Styret har i perioden bestått av: Leder: Torun Larsen Nestleder Stig Harald Soligard fram til januar 11 Kasserer: Tove Nina Klemmetsrud Sekretær: Øyvind Torgersen Styremedlemmer: Marina Kaptjin Vararepresentanter: Kari Melberg Torleiv A. Sirevåg Antall medlemmer pr : 392 pr Styret har hatt 9 ordinære styremøter, hvor saker er blitt behandlet. Det er blitt avholdt 1 samarbeidsmøte med komiteene, i november Det nye styret har hatt fokus på følgende: Forbedre informasjonsflyten mellom Styret og Komiteene. Kvalitetsikre alle aktivitetene i klubbens regi Planer for å videreutvikle området på Sviland, Styret har fortsatt hatt stor fokus på området på Sviland, og områdekomiteen har lagt ned et betydelig arbeid med å få oppgradert området, med dugnader. Det er nå kommet lys på området, og styret registrerer med glede at det er god aktivitet på området. Vi hadde et eget samarbeidsmøte med områdekomiteen, hvor vi diskuterte framtidig utvikling av område, og ble enige om at dette skulle drøftes videre i samarbeidsmøte med alle komiteer. På dette samarbeidsmøte ble styret bedt om å videreutvikle område med en målsetting å sette opp et klubbhus brakke e.l Videre har styret sammen med områdekomiteen hatt et uformelt møte med grunneier på Sviland i forbindelse med Sandnesmarkå, som kan påvirke leieforholdet. Styret vil holde løpende kontakt med grunneier omkring denne saken, og legge eventuelle nye momenter som et tillegg i leieavtalen. Det er med glede at vi registrerer at de forskjellige aktiviteter blomstrer, og at det er mange nye hyggelige snuter og se på de forskjellige arrangementer. Styret har som målsetting å avholde 3 medlemssamlinger med aktuelle foredragsholdere. Det første planlegges til våren. Videre skal vi arrangere et forsinket jubileumsarrangement på Sviland i mai. Side 2 av 13

3 Deltakelse på kurs og møter NRK s Kontaktmøte NRK s generalforsamling NKK, region Rogaland årsmøte : Torun Larsen : Tove Nina Klemmetsrud ( kunne ikke reise pga vulkan utbrudd) : Øyvind Torgersen ÅRSBERETNING FOR OMRÅDEKOMITEEN 2010 Områdekomiteen arrangerte én dugnad på området i Det var bra oppmøte med god grillmat og hyggelig samvær. Det ble montert porter og satt opp Det ble også gravd en grøft for strømkabel på Rogaland Hundeparks område. Gjengraving av bekken er senere utført av grunneier Lys er installert I år, som tidligere, har vi hatt liste for klipping av plenen på området, noe som for det meste har fungert greit. ÅRSBERETNING FOR BRUKSKOMITEEN 2010 Brukskomiteen har bestått av Leder: Gro Larsen Sekretær, kasserer og webkontakt: Aud Venke G Østerhus Komitémedlemmer: Marina Kaptijn og Anne Lise Østhus Komiteen har hatt 7 møter i 2010 Vi er ansvarlige for å lage terminliste for treningene og arrangerer kurs i spor og rundering. Terminlista blir lagt ut på retrieverklubben sin hjemmeside. Kurs/aktiviteter: Motivasjonskurs med Tone Larsen, NRH, for komitémedlemmene. Det ble også gitt et tilbud på to plasser til aktive medlemmer i bruksgruppa. Deltakere: 6 (fulltegnet) Sporkurs april, avlyst p.g.a. for få påmeldte. 2 sosiale kvelder (sommer og jul) koselige kvelder med god mat og sosialt samvær. Runderingskurs 30. oktober og 2-3.oktober, 9 deltakere (fulltegnet) Vi har arrangert 2 valpetreff på området på Sviland. (april og oktober) Aktiviteter gjennom året: Vi har fast runderingstrening hver lørdag, men siste lørdag i måneden er avsatt til sportrening. Vårhalvåret 2010 har vi hatt brukslydighetstrening og sportrening på mandagene på området vårt på Sviland. I starten på året, før det ble lyst nok, har vi også vært på OD. Vi har etter runderingskurset fått med oss 4-5 nye ekvipasjer som nå trener rundering jevnlig sammen med oss. Dette er vi veldig fornøyd med. Vi har også fått meget positive tilbakemeldinger på kurset under evalueringen. I og med at pågangen til runderingskurs i høst var så stor at vi måtte avvise noen pga fullt kurs, har vi bestemt oss for å ha et nytt tilbud om runderingskurs i vårhalvåret 2011, i tillegg til sporkurs. Side 3 av 13

4 ÅRSBERETNING FOR LYDIGHETSKOMITEEN 2010: Lydighetskomiteen i 2010 har bestått av: Anita Midtun - Kursansvarlig * Tove Nina Klemmetsrud - Aktivitetsansvarlig Gunhild Grøtteland - Kasserer Torun Larsen Christine Rekdal Anita Edvardsen *) *) Gikk ut av komiteen i oktober 2010 Hovedaktiviteten i Lydighetskomiteen har i år som i fjor vært kursvirksomheten med 49 deltagere fordelt på 5 kurs (valpekurs, grunnkurs, videregående/appellmerkekurs) vår og høst, en økning på ca 40% i forhold til I tillegg ble det avholdt appellmerkeprøve i juni med godt resultat. Komiteen har også arrangert tre valpetreff i løpet av året. Området på Sviland har blitt brukt både til kurs og faste ukentlige treningskvelder i tillegg til valpetreffene, og vi har fått gjennomgående positive tilbakemeldinger fra kursdeltagerne på området som kursplass. Når lyset kom på plass på tampen av året lå det til rette for kveldstrening gjennom vinterhalvåret også. Selv om det har vært en kjerne av trofaste deltagere på tirsdagstreningene hadde det vært ønskelig at flere fant veien til disse treningskveldene etter avsluttet kurs, men det har vist seg vanskelig å rekruttere til dette. Monica Bakken stilte opp som trener på motivasjonshelgen for instruktørene som ble arrangert i april og delte villig ut treningstips og ideer fra sin lange erfaring med lydighetsarbeid. Etter mange års innsats for klubben valgte Anita Midtun og Anita Edvardsen å trekke seg ut av komiteen på senhøsten. Samtidig varslet Tove Nina Klemmetsrud sin avgang fra komiteen fra årsskiftet 2010/2011. Komiteen takker for innsatsen og søker etter nye krefter som kan tenke seg å jobbe med videreutviklingen av lydighetsmiljøet i klubben framover ettersom aktiviteten i lydighetskomiteen utgjør en svært viktig del av klubbens virksomhet. ÅRSBERETNING FOR JAKTKOMITEEN 2010 Det har vært noen utskiftninger i jaktkomiteen i Kjetil Pollestad har gått ut av komiteen og Tove Svindland har kommet inn. Frank Hermansen har permisjon. Hege C. Dahl er ny leder, Marianne Svensen og Ove Kjell Sandvand fortsetter som henholdsvis sekretær og kasserer. Vår årlige jaktprøve (B-prøve) måtte dessverre avlyses i 2010 på grunn av så store mengder snø at vi ikke fant det mulig å kunne gjennomføre en prøve. Komiteen arrangerte ikke jaktkurs våren Det ble annonsert med jaktkurs på høsten, men dette ble avlyst på grunn av kun en påmeldt deltager. Komiteen arrangerte et motivasjonskurs for jaktkomiteen, i tillegg hadde vi tilbudt noen andre å bli med. Instruktør var Heidi Kvan, og kurset var svært vellykket. Det ble også i 2010 arrangert praktisk jaktprøve. En hund ble godkjent og en ble underkjent. Dommer var Pål Bådsvik. Det var også en ekvipasje som kom fra Narvik i desember for å stille på praktisk prøve, men prøven ble innstilt dagen før pga is på vannet og ingen trekk på fuglene. Tove Svindland og Hege C. Dahl stilte på klubbens område i november for annonsert valpetreff med jakt som tema. Ingen valper møtte opp. For jaktkomiteen Hege C. Dahl Side 4 av 13

5 SAK 7/11 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSREGNSKAP OG BUDSJETT RESULTAT BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent Medlemsmøter/ 3100 fellesarrangementer Salgsartikler Utstillinger Offentlig støtte Prøver Kurs Div inntekter Sum - Driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER 4000 Administrasjon Medlemsregister Motivasjonspenger Regnskapsføring Møter/reiser Medlemsmøter/ 4100 fellesarrangementer Diverse kjøp Utstillinger Leie av jaktområde Dysjaland Prøver Kurs Diverse utgifter Klubbområdet på Sviland Sum - Driftsutgifter FINANSPOSTER 7000 Renteinntekter Renteutgifter og gebyrer Sum - Finansposter DRIFTSRESULTAT Side 5 av 13

6 Side 6 av 13

7 Side 7 av 13

8 Side 8 av 13

9 NOTER TIL REGNSKAPET: Regnskapet er gjort opp med en underskudd på totalt kr 81,331 kr som er ca mer enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak høyere kostnader for installasjon av strøm på klubbens område på Sviland. Årsmøtet i 2010 ga imidlertid Styret fullmakt til å gå utover budsjettet på denne posten p.g.a. usikkerheten i kostnads overslaget. Se forøvrig kommentarer for de enkelte avdelingene nedenfor. Klubben søkte i 2010 om tilskudd fra SR Banks Gavefond og fikk tildelt kr , men disse pengene ble ikke overført til klubbens konto før etter årsslutt og vil dermed bokføres som inntekt i Klubben fikk i 2010 også innvilget kompensasjon fra Norsk Retrieverklubb for moms på varer og tjenester betalt i Disse pengene vil også bli bokført i regnskapsåret 2011 siden de ble overført klubbens konto i januar Offentlig støtte bokført mot Styrets konto (kr 1500) er tilskudd fra Studieforbundet i forbindelse med kurs i Brukskomiteen. Avd Styret - Noe lavere medlemskontingent enn forutsatt i budsjettet - Offentlige tilskudd lavere enn budsjettert p.g.a. at støtte fra Fylkeskommunen ikke ble innvilget - Kostnad til regnskapsfører lavere enn budsjettert da ekstern regnskapsfører trakk seg fra oppdraget - Reisekostnader høyere enn budsjettert p.g.a. deltagelse i Retrieverklubbens 50-års jubileumsarrangement - Kostnader for medlemsmøter lavere enn budsjett; avholdt bare ett medlemsmøte i løpet av året - Høyere kostnader for installasjon av strøm på klubbområdet enn budsjettert. Side 9 av 13

10 Avd Utstillingskomiteen - Overskudd på kr mot budsjett på som i hovedsak skyldes større deltagelse på utstillingen og utstillingsteknikk-kurs avhold i forkant av utstillingen. Avd Lydighetskomiteen - Overskudd på kr mot budsjett på kr Dette skyldes i hovedsak mindre utgifter til administrasjon og innkjøp av utstyr/materiell enn budsjettert Avd Brukskomiteen - Overskudd på kr mot budsjett på kr Noe lavere kursdeltagelse enn budsjettert er balansert ut av lavere utgifter til avholdelse av kurs. Offentlige tilskudd er støtte fra Studieforbundet for kurs virksomhet. Avd Jaktkomiteen - Underskudd på kr skyldes avlysning av jaktprøven i mars og ikke-refunderbare kostnader i forbindelse med dette. Side 10 av 13

11 SAK 11 GODKJENNING AV BUDSJETT 2011 SAK 9 FASTSETTING AV KONTINGENTEN FOR 2011 Styret foreslår ingen kontingentendring for Side 11 av 13

12 SAK 10, VALG Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak: Valg 2011 Valg for 2011 gjennomføres i.h.t. NRKs vedtekter for Lokalavdelinger, 19. Det skal velges leder, to styremedlemmer for to år, to medlemmer til valgkomiteen, og tre representanter til NRKs generalforsamling samt en representant til NKK-Rogalands årsmøte. Forslag basert på valgkomiteens kandidater: Leder ( inntil 1 x): Torun Larsen 2 styremedlemmer (inntil 3x): Tove Nina Klemmetsrud ikke på valg Marina Kaptijn ikke på valg Øyvind Torgersen ikke på valg Kari Melberg på valg for 2 år Torleiv A Sirevåg på valg for 2 år Sak 11 Valgkomite, 2medl.. ( inntil 2 x): Inger Lise Løvneset Thor A. Jakobsen Revisor ( inntil 1 x): Børge Espeland på valg 1 år Vararevisor ( inntil 1 x): Linda Olsen på valg 1 år Sak 12 3 representanter til NRKs generalforsamling ( inntil 3 x):satt opp i alfabetisk rekkefølge Tove Nina Klemmetsrud Torleiv A. Sirevåg Torun Larsen Sak 13 1 representant til NKK-Rogalands årsmøte (inntil 1 x) Øyvind Torgersen Side 12 av 13

13 Retningslinjer for utfylling av stemmeseddelen og forhåndsstemming: To kandidater velges inn som styremedlemmer for to år. Den kandidaten som får minst stemmer velges som varamedlem for to år Det velges revisor og vararevisor for ett år Det velges tre personer til valgkomiteen for ett år Det velges tre representanter til NRKs generalforsamling og to varamedlemmer. Ved ikke å sette alle x du kan sette i.h.t. det som fremgår ovenfor, påvirker du utfallet av valget. Stemmerett har bare medlemmer og familiemedlemmer av NRK avd. Rogaland som har betalt kontingenten for inneværende år. De som er forhindret fra å møte personlig på årsmøtet kan gi skriftlig forhåndsstemme. Forhåndsstemmeseddelen må legges i en nøytral konvolutt som merkes forhåndsstemme. Denne legges i en ny konvolutt med avsenders navn og adresse påført, og sendes avdelingens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet, og åpnes av tellekorpset på årsmøtet. Side 13 av 13

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Tid: Onsdag 19.mars

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling Dagsorden: Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling 2014 Lørdag 31. mai kl. 18:00 (med forbehold om utsettelse av tidspunkt pga NKK utstilling Drammen) Homannsberget camping, Svelvik Innkalling til

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

GENERALFORSAMLING 04.02.2015

GENERALFORSAMLING 04.02.2015 GENERALFORSAMLING 04.02.2015 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling

Detaljer

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer