HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum"

Transkript

1 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum LESEVEILEDNING: Slik er bestemmelsene bygget opp: 1 Felles bestemmelser inkl. tillegg/avvik for enkeltfelt 2-7 Bestemmelser for byggeområder inkl. tillegg/avvik for enkeltfelt 8 Bestemmelser for offentlige trafikkområder inkl. tillegg/avvik for enkeltfelt 9 Bestemmelser for offentlige friområder 10 Bestemmelser for spesialområder 11 Bestemmelser for fellesområder med spesifisering for enkeltfelt 12 Bestemmelser om rekkefølger Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på plankartet. Tallkode refererer til norm for digitale plandata, jf. Miljøverndept. veileder T Planområdet er regulert med følgende formål: Byggeområder (Plan-og bygningslovens 25, 1. ledd nr.1 ) 110 Boliger (B) 120 Forretning (F) 150 Fritidsbebyggelse (Fb) 191 Garasjeanlegg (GA) Offentlige trafikkområder (Plan- og bygningslovens 25, 1. ledd nr. 3) 310 Kjøreveg (V) 319 Annen veigrunn (Av) 322 Gangvei/fortau (G) 331 Torg (GG) 333 Parkeringsplass (PP) 342 Bussholdeplass (BHP) 350 Jernbane (J) 399 Annet trafikkområde, gatetun/parkering (GP) Offentlige friområder (Plan- og bygningslovens 25, 1. ledd nr. 4) 410 Park (P) 459 Annet friområde, uspesifisert grøntareal (U) Spesialområder (Plan- og bygningslovens 25, 1. ledd nr. 6) 617 Grav- og urnelund 1

2 640 Frisiktsoner 661 Bevaring av bygninger (S) 661 Bevaring av bygninger (BVB) 699 Annet spesialområde, annen grønnstruktur Fellesområder (Plan- og bygningslovens 25, 1. ledd nr. 7) 710 Felles avkjørsel (FeA) 720 Felles gangareal (FG) 730 Felles parkerinsgplass (FeP) 750 Felles lekearealfor barn (FeL) 770 Fellesareal for garasjer (FAG) 780 Felles grøntanlegg (FeG) 790 Annet fellesareal (AFU/AFT) Kombinerte formål (Plan- og bygningslovens 25, 2. ledd) 920 Forretning/kontor (FK) 990 Annet kombinert formål: Bolig/forretning/bevertning/turistbedrift/fritidsleiligheter (BFT) 990 Annet kombinert formål: Bensinstasjon/garasjeanlegg (BG) 990 Annet kombinert formål: Forretning/felles lek (FFeL) 990 Annet komb. formål: Bolig/forretn./bevertn./turistbedr./fritidsleil./bensinstasjon (BFTB) 990 Annet kombinert formål: Terminal/forretning/kontor (TFK) 990 Annet kombinert formål: Turistbedrift/fritidsleilighet (HBTF) 990 Annet kombinert formål: Herberg/bevertning/turistbedrift (HBT) 990 Annet kombinert formål: Fritidsbolig/turistbedrift (TB) 991 Rekkefølgebsetmmelser; annet formål i overliggende etasje 2

3 1. FELLESBESTEMMELSER 1.1. Estetikk- generell utforming Bestemmelse 1.1 gjelder kun for byggeområder og områder med kombinerte formål Kommunen skal ved behandling av byggesøknader påse at bebyggelsen får en god estetisk utforming og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en harmonisk utforming. Ved renovering/tilbygg eller nybygging skal bebyggelsen i størst mulig grad gis en enhetlig form og materialuttrykk. Nybygg skal gis en plassering og utforming m.h.t. orientering, størrelse, form, materialer, farger og lignende, som harmonerer med den eksisterende bebyggelse i området. Nybygg og tilbygg skal tilpasses topografi og terrengforskjeller, dvs. at bygningene skal nedtrappes mot lavereliggende gater og områder. 1.2 Estetikk- fasadeutforming Bestemmelse 1.2 gjelder kun for byggeområder og områder med kombinerte formål. Bestemmelse 1.2 gjelder ikke for feltene TB1a-h og HBT1-HBT2. Bestemmelse gjelder ikke for feltene BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT Materialbruk i eksteriøret skal i hovedsak være av tre. Dersom synlig grunnmur overstiger 0,8 m skal den forblendes med fortrinnsvis steinmaterialer eller andre materialer som harmonerer med bygningsmiljøet i området. Fargesetting av fasader og større flater skal være i jordfargespekteret eller i kvitt. Skarpe farger er ikke tillatt. Det skal tilstrebes en vertikal oppdeling av fasadene som ikke overstiger større lengder enn m. Bebyggelse langs gate skal i hovedsak orienteres med langsiden mot gaten Bygningene skal tilpasses terrengforskjeller som gjenspeiles i vegghøyder og mønehøydene. Synlig fasadevegg i sør kan ikke være høyere enn synlig fasadevegg i nord. Dette kan i særlige tilfeller fravikes, for bygg som bygges med lavere mønehøyde enn maksimalt nivå angitt i bestemmelsene under de ulike formål For feltene BFT1a, BFT1b BFT1c og BFT2 innebærer nedtrapping av bygninger at det samlet (ikke innenfor det enkelte byggeområde) skal skje en nedtrapping mellom Geilovn. og riksvei 7. For BFT1a skal nybygg nedtrappes mot vest, og for BFT2 skal bebyggelsen avtrappes i takt med terreng mellom Geilovegen og Vesleslåttvegen Estetikk - takutforming Bestemmelse 1.3 gjelder kun for byggeområder og områder med kombinerte formål. 3

4 1.3.2 Alle bygninger skal ha saltak med en takvinkel på mellom 25 og 40 grader, dersom det ikke er gitt eksplisitt unntak i bestemmelsene for det enkelte byggeområde. Takvinkler kan etter nærmere vurdering i hvert enkelt tilfelle fravikes. Valmet tak kan tillates der det inngår i en arkitektonisk helhetsløsning. Møneretningen skal følge gateretningen eller orienteres 90 grader i forhold til gateretningen. Ved takutforming må det tas hensyn til takrasfare. Takmateriale skal være skifer, spontak, skiferlignende, matte røde eller matte svarte tak Innenfor feltene TB1a-h og HBT1-HBT2 skal nye bygninger gis samme takvinkel som eksisterende bebyggelse For å bryte opp fasaden og markere forretningenes inngangspartier, kan takvinkel over inngangspartiene i felt BFT10 ha 60 grader Garasjekjellers tak på felt BFT5b vil ligge på bakkenivå fra Geilovn. og vil være flatt. Det kan også tillates flatt tak på felt Fc og Fd I område BFTB tillates det mot nord og sør at deler av hovedtaket kan ha 7 grader takvinkel og at deler av trappe- og heishus mot vest kan ha flatt tak. Det forutsettes at fasadetegninger som viser dette legges frem i bebyggelsesplanen I byggeområde BG kan det tillates unntak fra bestemmelse om saltak Estetikk skilting Bestemmelse 1.4 gjelder kun for byggeområder og områder med kombinerte formål For bygg som inneholder næringsvirksomhet skal prinsipp for skilting av bygningen vises i forbindelse med byggesøknaden Situasjonsplan Bestemmelse 1.5 gjelder kun for byggeområder og områder med kombinerte formål Samtidig med byggesøknad skal det foreligge en situasjonsplan i M 1:200 som viser arealdisponering mht. bygningers plassering og organisering, fasadeorientering og møneretning, adkomst- og kommunikasjon, varelevering, renovasjonsavhenting, parkering, uteoppholdsarealer, leikeareal, grøntanlegg og terrengbehandling, gjerder og forstøtningsmurer Tilgjengelighet Geilo sentrums uteområder (gater, plasser, parker etc.) skal ha universell tilgjengelighet, og utformes slik at de kan brukes på like vilkår av alle Arealer foran hovedinnganger for publikum m.v. samt viktige gangforbindelser til disse, skal tilrettelegges for personer med ulike fysiske behov og skilles fra kjøreareal og parkeringsareal. 4

5 1.6.3 For alle deler av planen skal det tilstrebes en optimal innpassing av begrepet Universell utforming også innenfor bebyggelsen. Det skal således være alment tilrettelagte forbindelser mellom hovedinngang(er) og alle plan med inngang til overnattings- og boenheter, til parkeringsetasjer og ellers til arealer med publikumsrettete funksjoner og daglige arbeidsoppgaver Parkering Det skal opparbeides parkeringsplasser som tilfredsstiller følgende krav til parkeringsdekning: Boenheter mindre enn 65 m² T-BRA: 1 biloppstillingsplass pr. enhet. Boenheter mellom m² T-BRA: 1,5 biloppstillingsplasser pr. enhet. Boenheter over 85 m² T-BRA: 2 biloppstillingsplasser pr. enhet. Dersom det bygges felles parkeringsanlegg for flere enn 10 boenheter reduseres ovennevnte krav med inntil 25%, dog skal hver boenhet ha minst 1 biloppstillingsplass For fritidsleiligheter gjelder samme krav til parkeringsdekning som for boenheter For herberger og turistbedrifter kreves 1 biloppstillingsplass pr. utleie-enhet (rom). For virksomheter som hver for seg eller i samarbeid med andre turistbedrifter opparbeider felles parkeringsanlegg for flere enn 10 utleie-enheter, reduseres kravet med inntil 25% Forretnings- og kontorbebyggelse skal ha 1 biloppstillingsplass pr. 50 m² bruksareal (T- BRA). For virksomheter som hver for seg eller i samarbeid med andre forretninger/kontorer opparbeider felles parkeringsanlegg for mer enn 500 m² bruksareal (T-BRA), reduseres kravet med inntil 25% For feltene TB1a-h og HBT1-HBT2 kan kravene tilfredsstilles i felles garasje (FAG). For feltene BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2 kan parkeringsbehovet oppfylles i egen underetasje eller innenfor feltene GA1-2. Det er innenfor feltet GG1-2 ingen avsatte byggeformål som utløser krav til parkeringsdekning. Antall parkeringsplasser som opparbeides innenfor GG1, må sees i sammenheng med tilstøtende felt, og generelt krav til besøksparkering for Geilo sentrum Ved tilbygg/nybygg i byggeområder for boliger, fritidsbebyggelse, forretning/kontor og bevertning (BFT), forretning/kontor (FK) og herberger/turistbedrifter (TB) skal minimum 50% av det økte parkeringsbehovet etableres som parkeringsplasser under tak. For TB1a-h, HBT1- HBT2, FK1 og FK2 er det tilstrekkelig med minimum 40% parkeringsplasser under tak I fellesanlegg for parkering skal minimum 5% av parkeringsplassene reserveres og være tilrettelagt for funksjonshemmede i samsvar med veileder til teknisk forskrift P-plassene skal plasseres lett tilgjengelig i forhold til hovedinnganger, og slik at en ikke må krysse kjørevei. 5

6 1.7.8 Det kan ikke gis byggetillatelser innenfor planområdet som utløser parkeringsbehov, før dokumentert parkeringsdekning foreligger Følgende krav til parkeringsdekning må oppfylles innen det enkelte byggeområde: BFT1a, BFT1b og BFT1c- 90 plasser (uavhengig av beregningsgrunnlaget i best ). BFT2 50 plasser (uavhengig av beregningsgrunnlaget i best ). BFT3 og BFT3/V1 75 plasser BFT4-65 plasser BFT10, GP1 og GP2-210 plasser Parkeringsplasser i hht ovennevnte krav skal innefor feltene BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2 inndekkes i underetasjer innenfor eget byggeområde, eller i tilliggende/underliggende garasjeanlegg (egetreguleringsformål GA og FG1). Totalt kan det innefor feltene BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2 med underliggende arealer opparbeides parkeringsplasser for inntil 400 biler. 1.8 Bruksareal under terreng (Bestemmelsen utgår, jfr vedtak i saknr 0123/04) 1.9 Avfallshåndtering Avfallshåndtering skal løses innenfor de enkelte byggeområder og skal utgreies i bebyggelsesplan der det er krav til dette, eller i byggesøknad der det ikke er krav til bebyggelsesplan Renovasjon for felt BFT5b skal anlegges i innebygget rom i 1. etasje. Henting av avfall vil skje fra Geiloveien. Lokalisering og størrelse skal skje i samråd med lokal renovatør. Før en evt. videre utbygging av felt BFT5a, Fc og Fd kan finne sted, må avfallsløsning være avklart i samråd med Hallingdal Renovasjon Felt GA1-2 skal gi mulighet for vareleveranse og avfallshåndtering i byggeformål i tilstøtende felt. Det tillates at feltene BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2 løser behovene for avfallshåndtering innenfor felt GA 1-2 og felt FG Ved full utbygging av feltene TB1a-h og HBT1-HBT2 skal varemottak og avfallshåndtering ordnes via felles avkjørsel/felles parkeringshus i underetasje. Høyde og utforming av avkjørsel skal utføres i samråd med lokalt renovasjonsvesen Vegetasjon Ved nyplanting av vekster i tilknytning til sentrale uteoppholdsarealer bør det benyttes vekster med lite pollenutslipp av hensyn til allergikere. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad tas vare på ved nybygging. 6

7 For feltene TB1a-h og HBT1-HBT2 gjelder i steden for følgende: Det er ikke eksisterende vegetasjon som vil bli ivaretatt. Ubebygde områder på tomten skal gis en parkmessig behandling med tilsåing og beplantning Støy Trafikkstøy: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442 fra Miljøverndepartementet), fastsatt av Miljøverndept , skal legges tilgrunn for behandling av bebyggelsesplaner og byggesøknader. Ved byggemelding skal det dokumenteres for hver boenhet (jfr ny støyforskrift) hvordan kravet blir tilfredsstilt Annen støy. Ved søknad om byggetillatelse eller bruksendring av areal til restaurant, diskotek, eller lignende arealbruk med fare for støy kreves det redegjørelse fra akustisk sakkyndig om at byggforskriftenes krav er tilfredstilt, før tillatelse/endringsløyve kan gis. Det skal vurderes støydempende tiltake som avstand, orientering, skjerming, adkomst, inngangspartier, lydisolering, begrensning av driftstid, og det kreves støykyndig utredning ved byggemelding av slike støyende tiltak Der det er krav om bebyggelsesplan skal i bebyggelsesplaner utføres støyberegninger av de planlagte tiltak i planen, og det må vurderes støymessige konsekvenser av tiltaket for de omliggende arealer. Det må gjennomføres tiltak som sikrer at retningsgivende støyverdier fra statlige myndigheter overholdes For feltene TB1a-h og HBT1-HBT2 er det utarbeidet en støyrapport, revidert , som viser støysituasjonen gitt at hele byggevolumet i planen blir realisert. Ved byggemelding skal det dokumenteres hvordan krav gitt i T-1442 oppfylles med utgangpunkt i støyrapporten. Kravet til trafikkstøy skal for disse feltene tilfredsstilles for hvert byggetrinn For feltene HBT1-HBT2 skal fasadene konstrueres slik at innendørs støy blir liggende innenfor de krav som gjelder for bruken av lokalene Lekeareal for barn og unge For bygninger som innbefatter bolig-/fritidsenheter skal det tilordnes eller opparbeides felles lekeplass for barn og unge. Totalt leke- og oppholdsareal skal innenfor grenselinje for handelssentrum være minimum 25 m² pr. leilighet/boenhet opp til 2 enheter, og 10 m² pr. leilighet/boenhet fra og med 3 enheter, dvs 2 enheter 50m² og 3 enheter 60m². Utenfor handelssentrum settes kravet til 25 m² pr. leilighet/boenhet. Utomhusareal ( fellesareal, leke- og oppholdsareal m.m.) kan omfatte areal på dekke over overbygget etasje på kjellerplan, dersom det har adkomster som gir forskriftsmessig tilgjengelighet. Uteoppholdsareal på balkonger eller takterrasser kommer i tillegg. Mangler utbygger egnet areal, kan det inngås avtale med kommunen/andre innenfor planområdet for å løse arealproblemet. Følgende krav skal tilfredsstilles: 7

8 a. 5m 2 av leikearealet skal være tilrettelagt for aldersgruppen 1-5 år sandleikeplass gjennom sikring, solforhold, støyforhold og universell utforming. Arealet skal være minimum 50m 2 b. Resten av leikearealet skal være tilrettelagt for aldersgruppen 5-13 år nærleikeplass, dvs være egnet for aktiviteter som ballek, skating, sykling, tauhopping, aking m.m. Arealet skal ha universell utforming og tilfredstillende støy- og lysforhold. c. Leikeplasser reguleres spesifikt i den enkelte bebyggelsesplan med formål felles leikeareal, spesifisert med hvilke områder de skal betjene. d. Arealene skal være egnet til formålet og eventuelle sikringstiltak og støydemping skal beskrives i planbeskrivelse og eventuelt sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. e. Gågater og gatetun skal gis en utforming skal gjøre dem egnet til leik og opphold for barn og unge, uavhengig av funksjonsdyktighet og i samspill med øvrige brukere av arealene. f. Også dersom det gis byggetillatelse, uten at det utarbeides detaljplan, skal disse forutsetninger gjelde Avsatt lekeareal FeL5 skal underordne seg og hensynta bevaringsformålet. Lekearealet skal således ha en lav grad av opparbeidelse. FeL5 er felles for felt BFT5b og S3. Uteoppholdsareal for eventuelle boliger/fritidsboliger på felt BFT5a og Fc tillates anlagt på takterrasse på felt Fc FFeL og takterasse i 7. etg. skal være felles arealer for beboerne på BFT10. FFeL skal ligge på 2. etg. plan over forretningsbygg. Arealene skal ha universell tilgjengelighet. FFeL skal opparbeides med lekeutstyr, benker, bord o.a Manglende uteoppholdsareal innenfor feltene BFT1a, BFT1b, BFT1c eller BFT2 kan kompenseres med felles bruk av tilsvarende areal i nærliggende byggeområder Felt FeL4 skal inneholde min.5 m² sandkasse, og min. tre lekeredskaper, benk, og noe fast dekke. Det skal være mulighet for mest mulig allsidig aktivitet for aldersgruppen 1-7 år Forberedelse for alternative energi Ved nybygg/tilbygg er det ønskelig at det forberedes for tilkobling av fjernvarme. I bebyggelsesplan stilles det krav om vurdering av ENØK-tiltak og alternative energikilder i planområdet For energikrevende tiltak som planlegges i tilknytning til gatebruksplan, er det ønskelig at det forberedes for tilkobling av fjernvarme Bestemmelse gjelder ikke for feltene TB1a-h, HBT1-HBT2, BFT5a-BFT5b, Fc-Fd og BFT10. 8

9 I felt BFT 10 skal det ved nybygg/tilbygg forberedes for tilkobling til fjernvarme. I BFT10 skal det installeres fyrkjele som forberedelse for fjernevarme Byggelinjer Bestemmelse gjelder ikke for feltene BFT5a-BFT5b, Fc-Fd, GG1-2, TB1a-h og HBT1-HBT Bebyggelsen kan plasseres i formålsgrense eller eiendomsgrense mot naboeiendom der det ikke er angitt særskilt byggegrense på plankartet. Byggegrense kan fravikes i enkelttilfeller der helhetsløsningen vil framstå som bedre Bebyggelsen på GA1-2 (garasjeanlegg under terreng) kan plasseres i formålsgrense eller eiendomsgrense mot naboeiendom der det ikke er angitt særskilt byggegrense på plankartet På feltene BFT5a-BFT5b og Fc-Fd er omriss av bebyggelse på plankartet å anse som byggegrenser og ikke byggelinjer Plassering av virksomhet som kan forstyrre omgivelsene (Bestemmelsen utgår, jfr vedtak i saknr 0123/04) 1.16 Overbygging av gangarealer og passasjer Bestemmelse 1.16 gjelder ikke for feltene TB1a-h og HBT1-HBT Det åpnes for overbygging av gangarealer mellom de ulike nivåer i sentrum, men at det stilles krav til at utforming av disse skal harmonere med de tilknyttede bygninger, samt at siktlinjer prioriteres i utformingen. Passasjer mellom gatenivåene kan også integreres i bygningene i byggeområdene Det åpnes for at det kan bygges ut over fortau langs Vesleslåttveien på felt BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2. Tilsvarende åpnes det for overbygning av kjøreveg V1 mellom byggeområdene BFT1b og BFT1c. Fri høyde for veibanen skal ved overbygning av kjøreveg V1 være min. 4,5 meter. Områdene hvor det tillates overbygning av gangarealer er vist med egen skravur på plankartet Automatisk fredete kulturminner Dersom det under anleggsarbeidet skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommune varsles, jmf kulturminneloven Sanering av avkjørsler 9

10 Bortregulerte avkjørsler til rv.7 skal saneres og ny adkomst gis til bakenforliggende vegnett Eksisterende rettigheter for av/påkjøring til RV7 fra 65/104 består med dagens bruk av eiendommen Adkomstpiler på plankartet Innnenfor feltene BFT5a, BFT5b, Fc, Fd og S3 angir adkomstpiler på plankartet at det kan anlegges adkomst til eiendommen fra tilliggende vei. Pilene angir ikke den nøyaktige plasseringen av adkomstene. 10

11 2. BYGGEOMRÅDER FOR BOLIGER (B) 2.1 Boligfelt med middels utnyttelse I byggeområdene B1-B7 kan det bygges med maksimal mønehøyde 9 meter. Høydebegrensninger angir gjennomsnittshøyde over planert terreng. Tillatt BYA er 40 %. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. 2.2 Boligfelt med høy utnyttelse I byggeområdet B13 kan det bygges med maksimal mønehøyde 15 meter. Høydebegrensninger angir gjennomsnittshøyde over planert terreng. Tillatt BYA er 50 %. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. Bebyggelsen skal nedtrappes mot riksveg Plankrav Innenfor byggeområdene B4, B5 og B13 kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens 93 ikke finne sted før området inngår i bebyggelsesplan etter samme lovs I forbindelse med utarbeidelse av bebyggelsesplan for B13 skal tiltak for støyskjerming av boliger i forhold til trafikk på riksveg 7 vurderes særskilt. 3. BYGGEOMRÅDER FOR BOLIGER, FRITIDSBEBYGGELSE, FORRETNING/KONTOR, TURISTBEDRIFT OG BEVERTNING (BFT) OG BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER, FRITIDSBEBYGGELSE, FORRETNING/KONTOR, TURISTBEDRIFT, BEVERTNING OG BENSINSTASJON (BFTB) 3.1. Planformål Innenfor byggeområdene BFT kan det oppføres bebyggelse for boliger, forretninger, bevertning og kontorer- eller forretningsmessig servicevirksomhet som har naturlig tilhørighet til Geilo sentrum. Innenfor byggeområdene BFTB kan det i tillegg oppføres veiserviceanlegg/bensinstasjonsanlegg. Etasjer som har en eller flere fasader mot gateplan skal i sin helhet nyttes til forretninger eller annen servicevirksomhet. Fasadene i første etasje som vender ut mot gågate/torg (GG1-2, GP1), Vesleslåttvegen, Kyrkjevegen eller Geilovegen innenfor grenselinje for handelssentrum, skal ha utstillingsvinduer. Det tillates ikke utstillingsvindu mot Rv7 i BFT1a, BFTB, BFT15 eller BFT19. I BFT1b og BFT1c tilllates utstillingsvinduer over kote +785 mot vei V Det kan i hver bygning etableres maksimalt 30 % fritidsleiligheter. 30 % regnes ut fra totalt BRA i bygningen, eksklusiv parkeringsareal. Bestemmelse gjelder ikke for BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT I BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2 kan det i hver bygning etableres maksimalt 30% fritidsleiligheter, regnet ut fra totalt BRA i bygningen. (Ved overbygging over V1 kan bebyggelse i BFT1b og BFT1c oppføres som én bygning.) 30 % skal regnes ut fra totalt BRA i bygningen, 11

12 inklusiv parkeringsareal som genereres av bygningen (men som plasseres i tilliggende/underliggende felles parkeringsanlegg) I området BFTB tillates bensinstasjonsanlegg mot riksveg 7, dersom anlegg integreres eller etableres frittstående med en enhetlig materialbruk og utforming i forhold til bygning/ sentrumsgård. Det kan i forbindelse med bebyggelsesplan og/eller byggetillatelse settes vilkår for driften av bensinstasjonsanlegget knyttet til sikkerhet, trafikkforhold, tiltak for å avbøte ulemper, støy- og luktforhold Område BFT kan bygges ut med en kombinasjon av bolig/forretning/bevertning/ turistbedrift, uten mulighet for andel fritidsbolig. Etasjer som har en eller flere fasader mot gateplan skal i sin helhet nyttes til forretninger eller annen servicevirksomhet Innenfor byggeområdene BFT1a, BFT1b, BFT1c, BFT2, BFT3, BFT7, BFTB, BFT13, BFT14, BFT15, BFT16, BFT17, BFT18 og BFT19 kan det etableres bevertningssted som naturlig hører til i Geilo sentrum, slik som restaurant, kafe, bar, gatekjøkken etc. Drift av bevertningssted skal ikke forstyrre natteroen for beboere i området. Bygg skal utformes slik at virksomheter som kan medføre røyk, lukt, støy, trafikk etc ikke er til sjenanse for omgivelsene. Det kan i forbindelse med byggetillatelse settes vilkår for bevertningsdrift knyttet til sikkerhetet, tiltak for å avbøte ulemper fra trafikk, ferdsel, støy- og luktforhold. Ventilasjonsanlegg må planlegges slik at de ikke gir sjenanse for boliger i samme og tilstøtende bygg Byggehøyder og grad av utnytting Tillatt mønekote er angitt med maksimalverdi (kotehøyde over havet) i tabellen nedenfor. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. I tillegg er det stilt krav til utforming, samt krav om takvinkel i reguleringsbestemmelsenes pkt.1.3. For feltene BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2 regnes netto tomteareal inklusive overbygde arealer av fortau og veger, hvor det er gitt mulighet for dette. Område Maks. møne-kote Utnyttelse (BYA) Utforming BFT1 800,0 90 % Vedr. nedtrapping av bygg, se bestemmelse BFT2 805,0 100 % BFT3 800,0 100 % BFT4 797,0 80 % Det tillates rausting fra eksisterende gesims Geilovegen 58 (Bukkespranget). Vedr. nedtrapping av bygg, se bestemmelse BFT5a 802,0 80 % S3 max mønekote 800,5 moh. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal samlet for opprinnelig felt BF5 (jfr. reguleringsplan vedtatt ). BFT5b 802,0 80 % S3 max mønekote 800,5 moh. BYA er % bebygget areal pr. netto 12

13 tomteareal samlet for opprinnelig felt BF5. (jfr. reguleringsplan vedtatt ). BFT6 802,0 80 % S4 og S5 max mønekote 802 moh. BFT7 802,5 100 % Tilbygg skal nedtrappes og henvende seg mot gågate (GG1) BFTB 794,0 80 % Bygning skal nedtrappes mot riksveg 7. BFT9 801,0 100 % BFT10 805, % Tilbygg skal nedtrappes mot Geilo kyrkje og mot Kyrkjevegen. Sikten fra GG1 til kirken skal ikke gjenbygges. BFT11 798,5 80 % BFT12 801,5 80 % S7 max mønekote 801 moh. BFT13 803,0 80 % BFT14 798,0 60 % Bygg skal nedtrappes mot Fossgårdjordet BFT15 797,0 60 % Bygg skal nedtrappes langs Tverrvegen I område BFT16, BFT17, BFT18 og BFT19 kan det bygges med maksimal mønehøyde15 meter. Høydebegrensninger angir gjennomsnittshøyde over planert terreng. Tillatt BYA er 50 %. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. Bebyggelsen skal nedtrappes langs riksveg Kjøpesenter Utenfor grenselinje for handelssentrum tillates ikke etablert detaljvarehandel med maksimal utnyttelse større enn BRA = 3000 m². 3.5 Plankrav Innenfor byggeområdene BFT1a, BFT1b, BFT1c, BFT2, BFT3, BFT5, BFT7, BFTB, BFT13, BFT14, BFT15, BFT16, BFT17, BFT18 og BFT19 kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens 93 ikke finne sted før området inngår i bebyggelsesplan etter samme lovs I forbindelse med utarbeidelse av bebyggelsesplan for BFT-områdene skal tiltak for støyskjerming av boliger/fritidsleiligheter i forhold til trafikk på riksveg 7 vurderes særskilt. 4. BYGGEOMRÅDER FOR HERBERGER, BEVERTNINGSSTEDER, TURISTBEDRIFTER OG FRITIDSLEILIGHETER (HBTF), HERBERGE/BEVERTNING/TURISTBEDRIFT (HBT) OG FRITIDSBOLIG/TURISTBEDRIFT (TB) 4.1. Planformål Innenfor byggeområdene kan det oppføres bebyggelse for herberger, bevertningssteder og turistbedrifter. Det tillates 30% fritidsleiligheter av totalt BRA innenfor alle HBTF- og TBområdene i planen. Det kan også etableres boleiligheter (hybelbygg) for personalet ved turistbedriftene i byggeområdene Innenfor feltene TB1a-h og HBT1-HBT2 er eksisterende og planlagt bebyggelse oppdelt i hht følgende: A Eksisterende hotell. 13

14 B C D-G Planlagt ny bebyggelse mot nordvest, hotell- og fridtidsbebyggelse. Parkering og hotellfunksjoner i underetasjer. Fløyer med hotell- og fridtidsbebyggelse over terreng. Det gis mulighet til en trinnvis utbygning (ikke nødvendigvis i alfabetisk rekkefølge). Krav i hht andre bestemmelser skal være oppfylt for den til enhver tid samlede oppførte bygningsmasse Fritidsleiligheter innenfor feltene TB1a-h med fasade mot Gamlevegen og jernbanelinja skal bygges gjennomgående, slik at det kan etableres en stille side vendt inn i byggeområdet, jfr støyrapport datert og pkt 1.11 foran Byggehøyder og grad av utnytting Tillatt mønekote er angitt med maksimalverdi (kotehøyde over havet) i tabellen nedenfor. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. I tillegg er det stilt krav til utforming, samt krav om takvinkel i reguleringsbestemmelsenes pkt.1.3. Område TB1a-h og HBT1-2 Maks. mønekote Utnyttelse (BYA) 795,0-804,0 60 % Utforming Bygninger skal nedtrappes i takt med fallende terreng mot riksveg 7, gjenspeilet i gesims- og mønehøyder. Mot sør er maksimal byggehøyde 759 moh, mot nord er maksimal byggehøyde 804 moh. På plankartet er det på de ulike deler av tomten angitt maks etasjer tillatt bygget over terreng. I tillegg kan det bygges inntil 2 underetasjer under terreng. HBTF 3 798,5 60 % Bygninger skal nedtrappes i takt med fallende terreng mot riksveg 7 HBTF 6 829,5 60 % Bygninger skal nedtrappes i takt med fallende terreng mot Timrehaugvegen/Hegnavegen HBTF 7 805,0 20 % Vern S8 HBTF 8 793,0 60 % HBTF 9 792,0 60 % HBTF 11 80% Det tillates rausting fra eksisterende gesims Geilovegen 57 (Ro hotell) Siktlinja fra GG1 til Geilohovda skal fortrinnsvis være ubebygd Det skal i bebyggelsesplan avklares byggegrense mot jernbanespor i samråd med Jernbaneverket Fasadene i første etasje i HBTF11 som vender ut mot Geilovn. skal ha utstillingsvinduer Det er anledning til å bygge viadukt over Geiligutu Steingjerdet i grensen mellom 66/1, 65/1 og 64/463,520 skal ikke utsettes for inngrep. Graving nærmere steingjerdet enn 1 meter tillates ikke. Ved graving i nærheten av steingjerdet skal det sikres mot utgliding. 14

15 4.3. Plankrav Innenfor byggeområdene TB1a-h og HBT1-2, HBTF3, HBTF6 og HBTF9 kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens 93 ikke finne sted før området inngår i bebyggelsesplan etter samme lovs I forbindelse med utarbeidelse av bebyggelsesplan for HBTF3 skal tiltak for støyskjerming av fritidsboliger i forhold til trafikk på riksveg 7 vurderes særskilt. 5. BYGGEOMRÅDER FOR BENSINSTASJONER OG GARASJER (BG) 5.1. Planformål Innenfor byggeområde BG kan det oppføres bebyggelse for garasjer og bensinstasjoner Byggehøyder og grad av utnytting I område BG kan det oppføres bensinstasjon med tilhørende garasjeanlegg. Tillatt BYA er 40 %. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. 6. BYGGEOMRÅDER FOR SKYSSTASJON/TERMINAL (T), FORRETNING/KONTOR (FK) 6.1 Skysstasjon/terminal, forretning/kontor Område T1 og T2 skal benyttes til skysstasjon/terminal (tog, rutebuss og taxi ). Tillatt BYA er 40 %. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. For stasjonsbygningen vises for øvrig til reguleringsbestemmelsene om spesialområde-bevaring. Adkomst til områdene T1 og T2 skal skje via eksisterende adkomster i øst og vest Det kan tillates byggeområder for forretninger/kontorer, bevertning eller andre servicefunksjoner under terminalen med adkomst fra terrengnivå i Geilovegen Innenfor feltene TFK1 og TFK2 kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens 93 ikke finne sted før området inngår i bebyggelsesplan etter samme lovs Område FK1 kan bebygges med maks mønekote 792 moh og 60 % utnyttelse (BYA). 7. ANDRE BYGGEOMRÅDER 7.1. Fritidsbebyggelse (Fb) I byggeområde Fb1 kan det bygges fritidsbebyggelse med maksimal mønehøyde til kote 825 meter over havet. Tillatt BYA er 60 %. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. I byggeområdene Fb3 og Fb4 gjelder følgende for eksisterende fritidsbebyggelse: Bebyggelsen på tomten skal ikke overskride 150 m 2 T-BRA. Areal uten måleverdig bruksareal tillates bare på loft. Dersom utomhus biloppstillingsplasser blir lagt inne på tomten, kommer arealet til disse i tillegg til tillatt T-BRA. Arealet kan ikke omgjøres 15

16 til bygningsmasse. Mønehøyden skal ikke overstige 5,5 meter, målt til gjennomsnittlig planert terreng. Fritidsboligen skal ha saltak, takvinkel mellom 22 O og 35 O. Fargevalg på vegger og tak skal være mørke naturfarger. Parsellen må tilknyttes offentlig avløpsledning. 7.2 Garasjeanlegg (GA1-3) Innenfor GA1-2 kan det oppføres parkeringsanlegg under overliggende byggeområder, trafikk- og parkarealer. Anlegg på GA1-2 skal planlegges i sammenheng. Maksimalt kan det innefor GA1-2 opparbeides 400 parkeringsplasser. I anlegget kan det innpasses vareleveranse og andre logistikkfunksjoner i tilknytning til overliggende byggeområder BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2 og tilliggende bygningsområder BFT3, BFT4, BFT7 og BFT GA1-2 skal sammen med tilsvarende underjordiske parkeringsanlegg i tilstøtende reguleringsplaner inndekke parkeringsbehovet som genereres ut fra eksisterende og ny bebyggelse i byggeområder BFT1a, BFT1b, BFT1c, BFT2, BFT3, BFT4, BFT9 og BFT10. I tillegg skal parkeringsanleggene gi parkeringsplasser for generell offentlig parkering i Geilo sentrum GA1-2 skal alene inndekke parkeringsbehovet som genereres ut fra ny bebyggelse i overliggende byggeområder BFT1a, BFT1b, BFT1c og BF2 - minimum beregnet til 140 plasser. I tillegg skal parkeringsanlegget gi min. 60 parkeringsplasser for generell offentlig parkering til Geilo sentrum. Anlegget skal gis en utforming slik at det i sin helhet fremstår som et parkeringsanlegg under bakken. Det kan bygges i inntil 4 etasjer under terreng, inklusiv innkjøringsetasje. Arealer som ikke dekkes av overliggende bebyggelse eller trafikkarealer skal ha en parkmessig overflateutforming. GA1-2 skal minimum for deler av anlegget som beregnes som offentlig parkering - ha innganger/utganger til offentlige gate- og torgarealer uavhengig av overliggende bygningsfunksjoner. Disse atkomstene skal utformes i samsvar med bestemmelse 1.6 (tilgjengelighet for alle). 7.3 Forretning (F) For felt Fc og Fd er maksimal tillatt mønehøyde 791,0 moh. Mindre bygningsdeler som for eksempel heisoppbygg kan tillates over den maksimale mønehøyden for felt Fc. Det kan tillates takterrasse på felt Fc I tilknytning til garasjeanlegg under terreng (GA1-2) kan det i sokkeletasje mot V1 oppføres bebyggelse for forretninger eller forretningsmessig servicevirksomhet på felt FG1 som har naturlig tilhørighet til Geilo sentrum. Innenfor arealet kan også innpasses vareleveranse og andre logistikkfunksjoner i tilknytning til overliggende byggeområder BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2. 16

17 8. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER ( J, V, T, GP, GG, G, PP, BP) De offentlige trafikkområdene er inndelt i underkategoriene gågate, torg, plass (GG1-2) gatetun (GT1) gatetun med parkering (GP1-2) Gangveg (G24-25) Gang- og sykkelvei (G4, 8, 11-12, 14, 17-18, 20-22, 26, 28, 30) Fortau (G2, 5-7, 9-10, 13, 15-16, 19, 23, 27, 29) kjøreveg (V1-7) parkeringsplass (PP1-3) jernbane (J1-2) bussholdeplass (BHP1-2) 8.1 Gågate, torg, plass (GG1-2) GG1-2 skal utformes som et sammenhengende gatemiljø. Dette skal gi rom for ulike aktiviteter som bidrar til at gaten fremstår som et naturlig møtepunkt og aktivitetssenter for Geilo sentrum. GG1-2 skal forbeholdes gående, syklister og utrykningskjøretøyer. Nyttekjøring (renovasjonsbiler og kjøretøyer for nødvendig varelevering, drift og vedlikehold av bygninger) skal primært søkes løst andre steder enn over GG Det skal utarbeides en gatebruksplan som redegjør for installasjoner, belegning, beplantning lyssetting, skilting etc. Planen skal ha et høyt ambisjonsnivå og legge vekt på at gaterommet gis en tydelig identitet med høye kvaliteter både i materialbruk og visuell utforming Innenfor formålet kan det etableres bygningsmessige konstruksjoner i tilknytning til heisog trappehus for kommunikasjon til underliggende parkeringsetasjer, og forøvrig bygningsmessige konstruksjoner som er nødvendige for aktiviteter/installasjoner som planlegges i gaterommet. Det skal legges til grunn prinsipp om Universell utforming slik at det gis an allmenn tilkomst til alle gågatens nivåer, og til bygninger som har sin adkomst fra gaten. 8.2 Gatetun GT Det skal anlegges plass/uterom med høy standard på materialbruk og parkmessig utforming. Mindre byggverk, kunstnerisk utsmykning eller møblering som har naturlig tilknytning til plassen er tillatt innenfor områdene. Det kan etableres anlegg for ski- og sykkelparkering i området. Tillatt BYA i området er 10%. 8.3 Gatetun med parkering (GP1-GP2) Gatetunene skal inneholde adkomst, parkering gangveg og torgfunksjoner. Endelig fordeling mellom disse blir avklart i situasjonsplan for rammesøknad. GP1 kan ha inntil 25 p- plasser. GP2 kan ha inntil 8 p-plasser Det skal anlegges plass/uterom med høy standard på materialbruk og parkmessig utforming. Mindre byggverk, kunstnerisk utsmykning eller møblering som har naturlig 17

18 tilknytning til plassen er tillatt innenfor områdene. Det kan etableres anlegg for ski- og sykkelparkering i områdene. Tillatt BYA i områdene er 10%. 8.5 Gang- og sykkelvei (G4, 8, 11-12, 14, 17-18, 20-22, 26, 28) Dersom nødvendig, kan det tillates at biler for varelevering og kjøring til eiendommer kan krysse gang- og sykkelveger. Dette må avklares i bebyggelsesplan/gatebruksplan 8.6 Fortau (G2, 5-7, 9-10, 13, 15-16, 19, 23, 27, 29) Dersom nødvendig, kan det tillates at biler for varelevering og kjøring til eiendommer kan krysse fortau. Dette må avklares i bebyggelsesplan/gatebruksplan 8.7 Jernbaneformål (J1-2) Byggeområde regulert til jernbaneformål (J1-2) kan benyttes til praktiske formål knyttet til jernbanens drift og vedlikehold. Området skal uformes og bebygges på en måte som sikrer at det framstår på en ryddig og estetisk god måte for de omkringliggende arealer. Området kan også benyttes som byggeområde for parkeringsanlegg for jernbanen Innenfor J1-2 kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens 93 ikke finne sted før området inngår i bebyggelsesplan etter samme lovs I forbindelse med utarbeidelse av bebyggelsesplan for skal tiltak for støyskjerming mot omkringliggende områder vurderes. 9. OFFENTLIGE FRIOMRÅDER (P og U) 9.1 Område P2 skal benyttes til park/grøntanlegg. Eksisterende vegetasjon må ikke fjernes uten nødvendig tillatelse. Små paviljonger/byggverk for kunstnerisk utsmykning, trapper og lignende av høy materialkvalitet og standard kan plasseres i områdene. 9.2 Område U1 skal benyttes til skiløype. Øvrige mindre grøntområder skal benyttes til snøopplag, sikringsareal, grøntanlegg, skiløype, turvei etc. 9.3 U6 mellom Kyrkjevegen og GG1 skal gis en tiltalende planering og beplantning. Arealet kan med fordel inngå som en del av gatebruksplan. 9.4 Området P3 skal benyttes til park/grøntanlegg og til felles oppholdsareal for boenheter/fritidsleiligheter i tilstøtende byggeområder. Arealet skal utformes i naturlig tilknytning til tilliggende kjørbar gangveg, og til eventuelt felles friområde i byggeområde BFT2. Dette skal fremgå av bebyggelsesplan for dette byggeområdet. 18

19 10. SPESIALOMRÅDER (S) Bevaring av bygninger og bygningsmiljøer Bygninger og bygningsmiljøer som nevnt i tabellen nedenfor er regulert til spesialområde bevaring. Nr Lokalitet Beskrivelse Antall bygninger Spesialområde S1 Geilovegen 31 (T2) Stasjonsbygningen 1 Bevaring av del av bygning S2 Kyrkjevegen 22 Geilo kyrkje 1 Bevaring av bygning S3 Geilovegen 62 (S3) Kveldsro 2 Bevaring av bygninger og hage S4 Geilovegen 59 (BFT6) Geilo bakeri 1 Bevaring av bygning S5 Geilovegen 61 (BFT6) Geilo trykkeri 1 Bevaring av bygning S7 Geilovegen 21 (BFT12) Aksdalbygningen 1 Bevaring av bygning S8 Timrehaugvegen 1(Tb7) Solbakken 3 Bevaring av bygninger og tun S9 Kyrkjevegen 11 (B13) Fossgård 2 Bevaring av våningshus, låve, stabbur og tun a) Den bestående bebyggelsen i bevaringsområdet tillates ikke revet. Bestående bygninger kan utbedres forutsatt at bygningenes eksteriør med hensyn til målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger blir opprettholdt. Kommunen kan krever at fasadene føres tilbake til tidligere dokumentert utseende, eller til fasadeuttrykk i samsvar med bygningens alder eller områdets karakter. b) Ved utbedring, reparasjon eller eventuell gjenoppføring skal opprinnelige bygningsdeler i størst mulig grad tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng. c) Innvendig modernisering, teknisk og bygningsmessig, kan skje i tråd med huseiers ønsker innenfor rammen av plan- og bygningslovgivningen. Interiørmessige endringer i Geilo kyrkje skal imidlertid godkjennes av antikvarisk myndighet. d) Eventuell byggemelding som omfatter bygninger eller bygningsmiljø skal forelegges fylkeskonservator til uttalelse før den behandles av kommunen. e) Tun og hage innenfor B13, S3 og HBTF7 som er markert med skravur på plankartet, er regulert til spesialområder for bevaring av bygningsmiljø med tun og hage Telekommunikasjon m.m. I område BFT1a tillates telekommunikasjonsmast med tilhørende anlegg Frisiktsoner Områdene skal være fri for sikthindrende gjenstander som rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. 19

20 10.4. Spesialområde grav-og urnelund Spesialområdet skal benyttes til kyrkje, grav- og urnelund. Tillatt BYA er 20 %. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. Kyrkjebygningen er regulert til spesialområde bevaring. Eksisterende byggehøyder på kyrkjebygningen skal opprettholdes Spesialområde grønnstruktur Spesialområdet skal benyttes som buffersone mellom kommunikasjonsanlegg /naturområde i tettbebyggelsen. 20

21 11. FELLESOMRÅDER (Fe og F) 11.1 Felles avkjørsel FeA1 er felles for eiendommene Geilovegen (like nr.) 11.2 Felles avkjørsel FeA2 er felles for eiendommene Hegnaveien (ulike nr.) 11.3 Felles avkjørsel FeA3 er felles for eiendommene Hegnaveien (ulike nr.) 11.4 Felles avkjørsel FeA4 er felles for eiendommene Hegnaveien (ulike nr.) 11.5 Felles avkjørsel FeA5 er felles for eiendommene Timrehaugveien 2-10 (like nr.) 11.6 Felles avkjørsel FeA6 er felles for eiendommene Timrehaugveien 25 og Felles avkjørsel FeA7 er felles for eiendommene i felt TB6, Fb 1 og gnr. 64, bnr Felles avkjørsel FeA8 er felles for eiendommene Lienvegen 8 og Kyrkjevegen Felles lekeområde FeL1 er felles for eiendommene i felt B1, B2, B3, TB1a-g og HBTF Felles lekeområde FeL2 er felles for eiendommene i Timrehaugveien 1-42 (like og ulike nr.) Felles lekeområde FeL3 er felles for eiendommene rundt Felles gangareal FG1 og felles avkjørsel FaA10 er felles for eiendommen i BFT10 og FFeL Avsatte fellesarealer (FeA, FG, FPA, FeL, FAG, FeG, AFU, AFT) er felles for bebygde eiendommer innenfor TB1a-h og HBT1-HBT2. Fellesområdene omfatter følgende underformål: A. Felles Avkjørsel (FeA9): Felles avkjøring fra Gamlevegen/Gjeilegutu skal gi avkjøring til Geilo for turistbusser, taxi og annen trafikk til Geilo Hotell. Felles avkjørsel til garasjer, vareleveranse og avfallssentral skal skje i overbygget Gjeilegutu. B. Felles Gangareal (FG1-3): Disse arealene skal utformes slik at de gir en god forbindelse mellom overordede fortau/gang/sykkelveier og bebyggelsens ulike innganger. Arealene skal utformes på fotgjengeres premisser. Det tillates likevel innkjøring/oppstilling av kjøretøy i forbindelse med transport av gjester. C. Felles Parkeringsplass (FPA1): Felles parkeringsplass, merket FPA1 på plankartet, gir overflateparkering for ca biloppstillingsplasser i forbindelse med avkjøring og inngang til hotellet. D. Felles Lekeareal for barn (FeL4):Felles lekeplass, merket FeL4 på plankartet, skal inneholde min.5 m² sandkasse, og min. tre lekeredskaper, benk, og noe fast dekke. Det skal være mulighet for mest mulig allsidig aktivitet for aldersgruppen 1-7 år. 21

22 E. Fellesareal for Garasjer (FAG): Fellesareal for garasjer i underetasjer, viser utstrekning av 2 parkeringsplan i bebyggelsens underetasjer som dekker parkeringsbehovet for hotellgjester og fritidsleiligheter, jfr pkt 1.7 foran. F. Felles Grøntanlegg (FeG1-7): Disse arealene skal opparbeides slik at de ivaretar behovet for felles uteopphold og rekreasjon - for turistbedriftens gjester og for beboere i fritidsleilighetene. Uteoppholdsareal på balkonger eller takterrasser kommer i tillegg. Arealer på dekket over overbygget etasje skal ha en parkmessig utforming med god tilkomst og naturlig visuell sammenheng til grøntarealer utenfor etasjenes utstrekning. G. Annet fellesareal (AFU): Arealer for konstruksjoner i forbindelse med støttemurer, støyskjermer, sant annet uspesifisert areal mellom andre avsatte fellesarealer. H. Annet fellesareal, torg (AFT): Uteareal i tilknytning til planområdets funksjoner innenfor herberge/bevertning- og turistbedrift. Innenfor disse arealene kan det oppføres bygningsmessige installasjoner i tilknytning til uteservering og andre friluftsaktiviteter for hotellets gjester og innehavere av fritidsleiligheter. 22

23 12. REKKEFØLGE 12.0 Kanaliserte kryss til riksveg Før det gis tillatelse til igangsetting av byggetiltak i Geilo sentrum, må det være etablert kanalisert kryss fra Vesleslåttvegen og Kyrkjevegen til riksveg 7 og frisiktsoner må være etablert. Bestemmelsen gjelder ikke for BFT10/FFeL og TB1a-h og HBT Før det gis brukstillatelse i BF10/FFeL, må det være etablert kanalisert kryss fra Vesleslåttvegen og Kyrkjevegen til riksveg 7 og frisiktsoner må være etablert Ny kjøreveg V1 langs riksveg Det kan totalt i hvert byggeområde ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med BRA større enn 100 m² innenfor felt BFT1 t.o.m BFT13, før ny kjøreveg V1 er etablert, samt avkjøring sør for BFT3 er stengt. Bestemmelsen gjelder ikke for BFT10/FFeL og TB1a-h og HBT Det kan ikke gis brukstillatelse for nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med T-BRA større enn 100 m² innenfor felt BF10/FFeL, før ny kjøreveg V1 er etablert, samt avkjøring sør for BF3 er stengt Ny kjøreveg V2 ( Fossgårdvegen ) Det kan totalt i hvert byggeområde ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med BRA større enn 100 m² innenfor felt B13, BFT13, BFT14, BFT15 eller BFT19 før ny kjøreveg V2 er etablert Ny trasè V3 for Gjeilegutu inkludert nytt kryss med riksveg 7 Det kan totalt i hvert byggeområde ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med BRA større enn 100 m² innenfor felt TB1a-h, HBT1-HBT2 eller HBTF3 før ny trase for Geilogutu er etablert og gangvei G27 langs denne er opparbeidet Gatetun med parkering GP1 GP1 skal etableres senest samtidig med ferdigstillelse av nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med BRA større enn 100 m² (på den enkelte grunneiendom) innenfor felt HBTF7, HBTF9 eller BFT Gågate, torg, plass GG1-2 Det kan totalt i hvert byggeområde ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med BRA større enn 100 m² innenfor felt BFT2, BFT3, BFT4, BFT7 og BFT9 før GG1-2 er etablert Gatetun med parkering GP1-2 og gatetun GT1 GP1-2 skal etableres senest samtidig med ferdigstillelse av nybygg/tilbygg på BFT10. 23

24 12.7 Fortau G27 langs Geilovegen vest for stasjonen Fortau G27 skal etableres senest samtidig med ferdigstillelse av nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med BRA større enn 100 m² (på den enkelte grunneiendom) innenfor felt BFT2, BFT5a, BFT5b eller BFT Fortau G19 langs Geilovegen øst for stasjonen Fortau G19 skal etableres senest samtidig med ferdigstillelse av nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med BRA større enn 100 m² (på den enkelte grunneiendom) innenfor felt BFT7, BFT9 eller BFT Ny planskilt kryssing av jernbane ved Rønsgård og fortau G6, G7, G15 Det kan i hvert byggeområde innenfor felt B4, B5, B6, B7, Fb3, Fb4, Fb1, HBTF6 og HBTF7 ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) som genererer økt trafikkbelastning til og fra nordsiden av jernbanen før ny planskilt kryssing av jernbanen ved Rønsgård og fortau G6, G7, G15 er etablert. Tiltak som medfører økt trafikkbelastning defineres her som nye boenheter, nye fritidsboliger/fritidsleiligheter, utvidelse av overnattingskapasitet på turistbedrifter, etablering av nye næringsvirksomheter og offentlig parkeringsareal. For andre tiltak må det før byggetillatelse gis foretas en konkret vurdering om tiltaket medfører økt trafikkbelastning til/ fra nordsiden av jernbanen Gang- og sykkelvei G5 Det kan ikke gis byggetillatelse for nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med T-BRA større enn 100 m² (på den enkelte grunneiendom) innenfor felt BFTB før G5 er etablert Felles avkjørsel V7 til HBTF9 og Fk1. Før byggetillatelse kan gis i område HBTF9 og FK1 må det være etablert godkjent samleveg og felles avkjørsel til riksveg 7. I tillegg må dagens avkjørsler direkte til riksveg, være sanert som vist på reguleringsplankartet Sanering av avkjørsler ved BG Før byggetillatelse kan gis i område BG, må ny inn/utkjørsel være opparbeidet og dagens utkjørsler være sanert som vist på reguleringskartet Parkeringsplass PP1 PP1 kan ikke tas i bruk før omlegging av riksveg er gjennomført i tråd med planen. De to parkeringsplassene inntegnet på PP1 ved rundkjøringen, nærmest den regulerte frisiktsonen, må avvente omleggingen av rv.7 for å oppnå optimal frisiktsone i eksisterende kryss Østre avkjøring til område BFTB Før det kan igangsettes bygging på felt BFTB, må østre avkjøring være ombygd slik at den bare kan benyttes for utkjøring av tankbiler. Avkjørselen skal normalt holdes fysisk stengt med låst bom og bare åpnes for å slippe ut tankbil etter fylling Etablering av FeL3 Lekeplassen på FeL3 skal etableres senest ved ferdigstillelse av første boenhet i ett av de tilgrensende områdene. 24

25 12.17 Avkjøring til RV7 fra BFT1a Eksisterende direkte avkjøring til RV 7for felt BFT1a/b må være stengt før området kan tas ytterligere i bruk Etablering av lekeareal Innen ferdigattest gis på bygninger med nye boenheter skal leikeareal i henhold til bestemmelsene pkt 1.12 være etablert Stigning Vesleslåttvegen. Planlagt utflating av Vesleslåttvegen ned mot kryss til riksveg 7 skal være utført før det tas i bruk utvidet/ ny bebyggelse innenfor BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2. Bestemmelsene sist revidert etter kommunestyrets vedtak om flytting av vei V1. 25

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 30.10.2013 Hol kommune Gnr. 64, bnr. 465, 476, 20, 3, m.fl. Dr Holms hotell, Detaljregulering Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INNLEDNING... 2 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN OSLO KOMMUNE, Byrådsavdelingene REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN Som vedtatt av Oslo bystyre 27.08.2003, sak 274 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Bestemmelser og retningslinjer 08.05.2014 Innhold Vedtatt dato.. Sist revidert: 08.05.2014 Veiledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 Forholdet til andre planer, plankrav

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Høringsforslag vedtatt av formannskapet 26.06.13 Innledning Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. 370 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. INNHOLD 1 GENERELT 1.1 Planområdet 1.2 Hensikten med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM 1 REGULERINGSBESTEMMELSER INNHOLD: KAP. 1: KAP. 2: KAP. 3: KAP. 4: KAP 1. REGULERINGSPLANEN. REGULERINGSFORMÅL. FELLES BESTEMMELSER. BESTEMMELSER VEDR. DE ENKELTE OMRÅDER

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1 Gjeldende planer... 4 1-1.2 Reguleringsplaner som oppheves... 4

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 SILJAN KOMMUNE Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 16.06.2015 side 1 av 31 Innhold 1 Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav...

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 SIST REVIDERT: 05.03.2015 Vedtatt: 1 BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Iht. plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 11 er det utarbeidet kommuneplan

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Foreløpig versjon 10/3 2014 Innhold Innhold... 1 Kap. I Generelle bestemmelser... 3 1-1. Gjeldende planer... 3 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 3

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015, revidert og vedtatt 10. juni 2015 Områder med innsigelser er markert med rød kursiv Kommuneplan 2015-2026 PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser...

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate

Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate SANDNES KOMMUNE Vedlegg 1 Bestemmelser for Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate Datert 31.01.2014. Sist revidert: 15.06.2015 (Høringsutkast).

Detaljer

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser

Detaljplan for Halstein Gård. Reguleringsbestemmelser Detaljplan for Halstein Gård Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.04.15 Dato for godkjenning av bygningsrådet : xx.xx.xx 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med

Detaljer

Kommuneplan for Frogn 2013 2025

Kommuneplan for Frogn 2013 2025 Kommuneplan for Frogn 2013 2025 og retningslinjer Vedtatt av Frogn kommunestyre 17.06.2013 Innhold Bestemmelser Generelle bestemmelser 1-16 Bestemmelser til arealformål 17-20 Bestemmelser til hensynssoner

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer