HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum"

Transkript

1 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum LESEVEILEDNING: Slik er bestemmelsene bygget opp: 1 Felles bestemmelser inkl. tillegg/avvik for enkeltfelt 2-7 Bestemmelser for byggeområder inkl. tillegg/avvik for enkeltfelt 8 Bestemmelser for offentlige trafikkområder inkl. tillegg/avvik for enkeltfelt 9 Bestemmelser for offentlige friområder 10 Bestemmelser for spesialområder 11 Bestemmelser for fellesområder med spesifisering for enkeltfelt 12 Bestemmelser om rekkefølger Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på plankartet. Tallkode refererer til norm for digitale plandata, jf. Miljøverndept. veileder T Planområdet er regulert med følgende formål: Byggeområder (Plan-og bygningslovens 25, 1. ledd nr.1 ) 110 Boliger (B) 120 Forretning (F) 150 Fritidsbebyggelse (Fb) 191 Garasjeanlegg (GA) Offentlige trafikkområder (Plan- og bygningslovens 25, 1. ledd nr. 3) 310 Kjøreveg (V) 319 Annen veigrunn (Av) 322 Gangvei/fortau (G) 331 Torg (GG) 333 Parkeringsplass (PP) 342 Bussholdeplass (BHP) 350 Jernbane (J) 399 Annet trafikkområde, gatetun/parkering (GP) Offentlige friområder (Plan- og bygningslovens 25, 1. ledd nr. 4) 410 Park (P) 459 Annet friområde, uspesifisert grøntareal (U) Spesialområder (Plan- og bygningslovens 25, 1. ledd nr. 6) 617 Grav- og urnelund 1

2 640 Frisiktsoner 661 Bevaring av bygninger (S) 661 Bevaring av bygninger (BVB) 699 Annet spesialområde, annen grønnstruktur Fellesområder (Plan- og bygningslovens 25, 1. ledd nr. 7) 710 Felles avkjørsel (FeA) 720 Felles gangareal (FG) 730 Felles parkerinsgplass (FeP) 750 Felles lekearealfor barn (FeL) 770 Fellesareal for garasjer (FAG) 780 Felles grøntanlegg (FeG) 790 Annet fellesareal (AFU/AFT) Kombinerte formål (Plan- og bygningslovens 25, 2. ledd) 920 Forretning/kontor (FK) 990 Annet kombinert formål: Bolig/forretning/bevertning/turistbedrift/fritidsleiligheter (BFT) 990 Annet kombinert formål: Bensinstasjon/garasjeanlegg (BG) 990 Annet kombinert formål: Forretning/felles lek (FFeL) 990 Annet komb. formål: Bolig/forretn./bevertn./turistbedr./fritidsleil./bensinstasjon (BFTB) 990 Annet kombinert formål: Terminal/forretning/kontor (TFK) 990 Annet kombinert formål: Turistbedrift/fritidsleilighet (HBTF) 990 Annet kombinert formål: Herberg/bevertning/turistbedrift (HBT) 990 Annet kombinert formål: Fritidsbolig/turistbedrift (TB) 991 Rekkefølgebsetmmelser; annet formål i overliggende etasje 2

3 1. FELLESBESTEMMELSER 1.1. Estetikk- generell utforming Bestemmelse 1.1 gjelder kun for byggeområder og områder med kombinerte formål Kommunen skal ved behandling av byggesøknader påse at bebyggelsen får en god estetisk utforming og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en harmonisk utforming. Ved renovering/tilbygg eller nybygging skal bebyggelsen i størst mulig grad gis en enhetlig form og materialuttrykk. Nybygg skal gis en plassering og utforming m.h.t. orientering, størrelse, form, materialer, farger og lignende, som harmonerer med den eksisterende bebyggelse i området. Nybygg og tilbygg skal tilpasses topografi og terrengforskjeller, dvs. at bygningene skal nedtrappes mot lavereliggende gater og områder. 1.2 Estetikk- fasadeutforming Bestemmelse 1.2 gjelder kun for byggeområder og områder med kombinerte formål. Bestemmelse 1.2 gjelder ikke for feltene TB1a-h og HBT1-HBT2. Bestemmelse gjelder ikke for feltene BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT Materialbruk i eksteriøret skal i hovedsak være av tre. Dersom synlig grunnmur overstiger 0,8 m skal den forblendes med fortrinnsvis steinmaterialer eller andre materialer som harmonerer med bygningsmiljøet i området. Fargesetting av fasader og større flater skal være i jordfargespekteret eller i kvitt. Skarpe farger er ikke tillatt. Det skal tilstrebes en vertikal oppdeling av fasadene som ikke overstiger større lengder enn m. Bebyggelse langs gate skal i hovedsak orienteres med langsiden mot gaten Bygningene skal tilpasses terrengforskjeller som gjenspeiles i vegghøyder og mønehøydene. Synlig fasadevegg i sør kan ikke være høyere enn synlig fasadevegg i nord. Dette kan i særlige tilfeller fravikes, for bygg som bygges med lavere mønehøyde enn maksimalt nivå angitt i bestemmelsene under de ulike formål For feltene BFT1a, BFT1b BFT1c og BFT2 innebærer nedtrapping av bygninger at det samlet (ikke innenfor det enkelte byggeområde) skal skje en nedtrapping mellom Geilovn. og riksvei 7. For BFT1a skal nybygg nedtrappes mot vest, og for BFT2 skal bebyggelsen avtrappes i takt med terreng mellom Geilovegen og Vesleslåttvegen Estetikk - takutforming Bestemmelse 1.3 gjelder kun for byggeområder og områder med kombinerte formål. 3

4 1.3.2 Alle bygninger skal ha saltak med en takvinkel på mellom 25 og 40 grader, dersom det ikke er gitt eksplisitt unntak i bestemmelsene for det enkelte byggeområde. Takvinkler kan etter nærmere vurdering i hvert enkelt tilfelle fravikes. Valmet tak kan tillates der det inngår i en arkitektonisk helhetsløsning. Møneretningen skal følge gateretningen eller orienteres 90 grader i forhold til gateretningen. Ved takutforming må det tas hensyn til takrasfare. Takmateriale skal være skifer, spontak, skiferlignende, matte røde eller matte svarte tak Innenfor feltene TB1a-h og HBT1-HBT2 skal nye bygninger gis samme takvinkel som eksisterende bebyggelse For å bryte opp fasaden og markere forretningenes inngangspartier, kan takvinkel over inngangspartiene i felt BFT10 ha 60 grader Garasjekjellers tak på felt BFT5b vil ligge på bakkenivå fra Geilovn. og vil være flatt. Det kan også tillates flatt tak på felt Fc og Fd I område BFTB tillates det mot nord og sør at deler av hovedtaket kan ha 7 grader takvinkel og at deler av trappe- og heishus mot vest kan ha flatt tak. Det forutsettes at fasadetegninger som viser dette legges frem i bebyggelsesplanen I byggeområde BG kan det tillates unntak fra bestemmelse om saltak Estetikk skilting Bestemmelse 1.4 gjelder kun for byggeområder og områder med kombinerte formål For bygg som inneholder næringsvirksomhet skal prinsipp for skilting av bygningen vises i forbindelse med byggesøknaden Situasjonsplan Bestemmelse 1.5 gjelder kun for byggeområder og områder med kombinerte formål Samtidig med byggesøknad skal det foreligge en situasjonsplan i M 1:200 som viser arealdisponering mht. bygningers plassering og organisering, fasadeorientering og møneretning, adkomst- og kommunikasjon, varelevering, renovasjonsavhenting, parkering, uteoppholdsarealer, leikeareal, grøntanlegg og terrengbehandling, gjerder og forstøtningsmurer Tilgjengelighet Geilo sentrums uteområder (gater, plasser, parker etc.) skal ha universell tilgjengelighet, og utformes slik at de kan brukes på like vilkår av alle Arealer foran hovedinnganger for publikum m.v. samt viktige gangforbindelser til disse, skal tilrettelegges for personer med ulike fysiske behov og skilles fra kjøreareal og parkeringsareal. 4

5 1.6.3 For alle deler av planen skal det tilstrebes en optimal innpassing av begrepet Universell utforming også innenfor bebyggelsen. Det skal således være alment tilrettelagte forbindelser mellom hovedinngang(er) og alle plan med inngang til overnattings- og boenheter, til parkeringsetasjer og ellers til arealer med publikumsrettete funksjoner og daglige arbeidsoppgaver Parkering Det skal opparbeides parkeringsplasser som tilfredsstiller følgende krav til parkeringsdekning: Boenheter mindre enn 65 m² T-BRA: 1 biloppstillingsplass pr. enhet. Boenheter mellom m² T-BRA: 1,5 biloppstillingsplasser pr. enhet. Boenheter over 85 m² T-BRA: 2 biloppstillingsplasser pr. enhet. Dersom det bygges felles parkeringsanlegg for flere enn 10 boenheter reduseres ovennevnte krav med inntil 25%, dog skal hver boenhet ha minst 1 biloppstillingsplass For fritidsleiligheter gjelder samme krav til parkeringsdekning som for boenheter For herberger og turistbedrifter kreves 1 biloppstillingsplass pr. utleie-enhet (rom). For virksomheter som hver for seg eller i samarbeid med andre turistbedrifter opparbeider felles parkeringsanlegg for flere enn 10 utleie-enheter, reduseres kravet med inntil 25% Forretnings- og kontorbebyggelse skal ha 1 biloppstillingsplass pr. 50 m² bruksareal (T- BRA). For virksomheter som hver for seg eller i samarbeid med andre forretninger/kontorer opparbeider felles parkeringsanlegg for mer enn 500 m² bruksareal (T-BRA), reduseres kravet med inntil 25% For feltene TB1a-h og HBT1-HBT2 kan kravene tilfredsstilles i felles garasje (FAG). For feltene BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2 kan parkeringsbehovet oppfylles i egen underetasje eller innenfor feltene GA1-2. Det er innenfor feltet GG1-2 ingen avsatte byggeformål som utløser krav til parkeringsdekning. Antall parkeringsplasser som opparbeides innenfor GG1, må sees i sammenheng med tilstøtende felt, og generelt krav til besøksparkering for Geilo sentrum Ved tilbygg/nybygg i byggeområder for boliger, fritidsbebyggelse, forretning/kontor og bevertning (BFT), forretning/kontor (FK) og herberger/turistbedrifter (TB) skal minimum 50% av det økte parkeringsbehovet etableres som parkeringsplasser under tak. For TB1a-h, HBT1- HBT2, FK1 og FK2 er det tilstrekkelig med minimum 40% parkeringsplasser under tak I fellesanlegg for parkering skal minimum 5% av parkeringsplassene reserveres og være tilrettelagt for funksjonshemmede i samsvar med veileder til teknisk forskrift P-plassene skal plasseres lett tilgjengelig i forhold til hovedinnganger, og slik at en ikke må krysse kjørevei. 5

6 1.7.8 Det kan ikke gis byggetillatelser innenfor planområdet som utløser parkeringsbehov, før dokumentert parkeringsdekning foreligger Følgende krav til parkeringsdekning må oppfylles innen det enkelte byggeområde: BFT1a, BFT1b og BFT1c- 90 plasser (uavhengig av beregningsgrunnlaget i best ). BFT2 50 plasser (uavhengig av beregningsgrunnlaget i best ). BFT3 og BFT3/V1 75 plasser BFT4-65 plasser BFT10, GP1 og GP2-210 plasser Parkeringsplasser i hht ovennevnte krav skal innefor feltene BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2 inndekkes i underetasjer innenfor eget byggeområde, eller i tilliggende/underliggende garasjeanlegg (egetreguleringsformål GA og FG1). Totalt kan det innefor feltene BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2 med underliggende arealer opparbeides parkeringsplasser for inntil 400 biler. 1.8 Bruksareal under terreng (Bestemmelsen utgår, jfr vedtak i saknr 0123/04) 1.9 Avfallshåndtering Avfallshåndtering skal løses innenfor de enkelte byggeområder og skal utgreies i bebyggelsesplan der det er krav til dette, eller i byggesøknad der det ikke er krav til bebyggelsesplan Renovasjon for felt BFT5b skal anlegges i innebygget rom i 1. etasje. Henting av avfall vil skje fra Geiloveien. Lokalisering og størrelse skal skje i samråd med lokal renovatør. Før en evt. videre utbygging av felt BFT5a, Fc og Fd kan finne sted, må avfallsløsning være avklart i samråd med Hallingdal Renovasjon Felt GA1-2 skal gi mulighet for vareleveranse og avfallshåndtering i byggeformål i tilstøtende felt. Det tillates at feltene BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2 løser behovene for avfallshåndtering innenfor felt GA 1-2 og felt FG Ved full utbygging av feltene TB1a-h og HBT1-HBT2 skal varemottak og avfallshåndtering ordnes via felles avkjørsel/felles parkeringshus i underetasje. Høyde og utforming av avkjørsel skal utføres i samråd med lokalt renovasjonsvesen Vegetasjon Ved nyplanting av vekster i tilknytning til sentrale uteoppholdsarealer bør det benyttes vekster med lite pollenutslipp av hensyn til allergikere. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad tas vare på ved nybygging. 6

7 For feltene TB1a-h og HBT1-HBT2 gjelder i steden for følgende: Det er ikke eksisterende vegetasjon som vil bli ivaretatt. Ubebygde områder på tomten skal gis en parkmessig behandling med tilsåing og beplantning Støy Trafikkstøy: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442 fra Miljøverndepartementet), fastsatt av Miljøverndept , skal legges tilgrunn for behandling av bebyggelsesplaner og byggesøknader. Ved byggemelding skal det dokumenteres for hver boenhet (jfr ny støyforskrift) hvordan kravet blir tilfredsstilt Annen støy. Ved søknad om byggetillatelse eller bruksendring av areal til restaurant, diskotek, eller lignende arealbruk med fare for støy kreves det redegjørelse fra akustisk sakkyndig om at byggforskriftenes krav er tilfredstilt, før tillatelse/endringsløyve kan gis. Det skal vurderes støydempende tiltake som avstand, orientering, skjerming, adkomst, inngangspartier, lydisolering, begrensning av driftstid, og det kreves støykyndig utredning ved byggemelding av slike støyende tiltak Der det er krav om bebyggelsesplan skal i bebyggelsesplaner utføres støyberegninger av de planlagte tiltak i planen, og det må vurderes støymessige konsekvenser av tiltaket for de omliggende arealer. Det må gjennomføres tiltak som sikrer at retningsgivende støyverdier fra statlige myndigheter overholdes For feltene TB1a-h og HBT1-HBT2 er det utarbeidet en støyrapport, revidert , som viser støysituasjonen gitt at hele byggevolumet i planen blir realisert. Ved byggemelding skal det dokumenteres hvordan krav gitt i T-1442 oppfylles med utgangpunkt i støyrapporten. Kravet til trafikkstøy skal for disse feltene tilfredsstilles for hvert byggetrinn For feltene HBT1-HBT2 skal fasadene konstrueres slik at innendørs støy blir liggende innenfor de krav som gjelder for bruken av lokalene Lekeareal for barn og unge For bygninger som innbefatter bolig-/fritidsenheter skal det tilordnes eller opparbeides felles lekeplass for barn og unge. Totalt leke- og oppholdsareal skal innenfor grenselinje for handelssentrum være minimum 25 m² pr. leilighet/boenhet opp til 2 enheter, og 10 m² pr. leilighet/boenhet fra og med 3 enheter, dvs 2 enheter 50m² og 3 enheter 60m². Utenfor handelssentrum settes kravet til 25 m² pr. leilighet/boenhet. Utomhusareal ( fellesareal, leke- og oppholdsareal m.m.) kan omfatte areal på dekke over overbygget etasje på kjellerplan, dersom det har adkomster som gir forskriftsmessig tilgjengelighet. Uteoppholdsareal på balkonger eller takterrasser kommer i tillegg. Mangler utbygger egnet areal, kan det inngås avtale med kommunen/andre innenfor planområdet for å løse arealproblemet. Følgende krav skal tilfredsstilles: 7

8 a. 5m 2 av leikearealet skal være tilrettelagt for aldersgruppen 1-5 år sandleikeplass gjennom sikring, solforhold, støyforhold og universell utforming. Arealet skal være minimum 50m 2 b. Resten av leikearealet skal være tilrettelagt for aldersgruppen 5-13 år nærleikeplass, dvs være egnet for aktiviteter som ballek, skating, sykling, tauhopping, aking m.m. Arealet skal ha universell utforming og tilfredstillende støy- og lysforhold. c. Leikeplasser reguleres spesifikt i den enkelte bebyggelsesplan med formål felles leikeareal, spesifisert med hvilke områder de skal betjene. d. Arealene skal være egnet til formålet og eventuelle sikringstiltak og støydemping skal beskrives i planbeskrivelse og eventuelt sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. e. Gågater og gatetun skal gis en utforming skal gjøre dem egnet til leik og opphold for barn og unge, uavhengig av funksjonsdyktighet og i samspill med øvrige brukere av arealene. f. Også dersom det gis byggetillatelse, uten at det utarbeides detaljplan, skal disse forutsetninger gjelde Avsatt lekeareal FeL5 skal underordne seg og hensynta bevaringsformålet. Lekearealet skal således ha en lav grad av opparbeidelse. FeL5 er felles for felt BFT5b og S3. Uteoppholdsareal for eventuelle boliger/fritidsboliger på felt BFT5a og Fc tillates anlagt på takterrasse på felt Fc FFeL og takterasse i 7. etg. skal være felles arealer for beboerne på BFT10. FFeL skal ligge på 2. etg. plan over forretningsbygg. Arealene skal ha universell tilgjengelighet. FFeL skal opparbeides med lekeutstyr, benker, bord o.a Manglende uteoppholdsareal innenfor feltene BFT1a, BFT1b, BFT1c eller BFT2 kan kompenseres med felles bruk av tilsvarende areal i nærliggende byggeområder Felt FeL4 skal inneholde min.5 m² sandkasse, og min. tre lekeredskaper, benk, og noe fast dekke. Det skal være mulighet for mest mulig allsidig aktivitet for aldersgruppen 1-7 år Forberedelse for alternative energi Ved nybygg/tilbygg er det ønskelig at det forberedes for tilkobling av fjernvarme. I bebyggelsesplan stilles det krav om vurdering av ENØK-tiltak og alternative energikilder i planområdet For energikrevende tiltak som planlegges i tilknytning til gatebruksplan, er det ønskelig at det forberedes for tilkobling av fjernvarme Bestemmelse gjelder ikke for feltene TB1a-h, HBT1-HBT2, BFT5a-BFT5b, Fc-Fd og BFT10. 8

9 I felt BFT 10 skal det ved nybygg/tilbygg forberedes for tilkobling til fjernvarme. I BFT10 skal det installeres fyrkjele som forberedelse for fjernevarme Byggelinjer Bestemmelse gjelder ikke for feltene BFT5a-BFT5b, Fc-Fd, GG1-2, TB1a-h og HBT1-HBT Bebyggelsen kan plasseres i formålsgrense eller eiendomsgrense mot naboeiendom der det ikke er angitt særskilt byggegrense på plankartet. Byggegrense kan fravikes i enkelttilfeller der helhetsløsningen vil framstå som bedre Bebyggelsen på GA1-2 (garasjeanlegg under terreng) kan plasseres i formålsgrense eller eiendomsgrense mot naboeiendom der det ikke er angitt særskilt byggegrense på plankartet På feltene BFT5a-BFT5b og Fc-Fd er omriss av bebyggelse på plankartet å anse som byggegrenser og ikke byggelinjer Plassering av virksomhet som kan forstyrre omgivelsene (Bestemmelsen utgår, jfr vedtak i saknr 0123/04) 1.16 Overbygging av gangarealer og passasjer Bestemmelse 1.16 gjelder ikke for feltene TB1a-h og HBT1-HBT Det åpnes for overbygging av gangarealer mellom de ulike nivåer i sentrum, men at det stilles krav til at utforming av disse skal harmonere med de tilknyttede bygninger, samt at siktlinjer prioriteres i utformingen. Passasjer mellom gatenivåene kan også integreres i bygningene i byggeområdene Det åpnes for at det kan bygges ut over fortau langs Vesleslåttveien på felt BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2. Tilsvarende åpnes det for overbygning av kjøreveg V1 mellom byggeområdene BFT1b og BFT1c. Fri høyde for veibanen skal ved overbygning av kjøreveg V1 være min. 4,5 meter. Områdene hvor det tillates overbygning av gangarealer er vist med egen skravur på plankartet Automatisk fredete kulturminner Dersom det under anleggsarbeidet skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommune varsles, jmf kulturminneloven Sanering av avkjørsler 9

10 Bortregulerte avkjørsler til rv.7 skal saneres og ny adkomst gis til bakenforliggende vegnett Eksisterende rettigheter for av/påkjøring til RV7 fra 65/104 består med dagens bruk av eiendommen Adkomstpiler på plankartet Innnenfor feltene BFT5a, BFT5b, Fc, Fd og S3 angir adkomstpiler på plankartet at det kan anlegges adkomst til eiendommen fra tilliggende vei. Pilene angir ikke den nøyaktige plasseringen av adkomstene. 10

11 2. BYGGEOMRÅDER FOR BOLIGER (B) 2.1 Boligfelt med middels utnyttelse I byggeområdene B1-B7 kan det bygges med maksimal mønehøyde 9 meter. Høydebegrensninger angir gjennomsnittshøyde over planert terreng. Tillatt BYA er 40 %. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. 2.2 Boligfelt med høy utnyttelse I byggeområdet B13 kan det bygges med maksimal mønehøyde 15 meter. Høydebegrensninger angir gjennomsnittshøyde over planert terreng. Tillatt BYA er 50 %. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. Bebyggelsen skal nedtrappes mot riksveg Plankrav Innenfor byggeområdene B4, B5 og B13 kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens 93 ikke finne sted før området inngår i bebyggelsesplan etter samme lovs I forbindelse med utarbeidelse av bebyggelsesplan for B13 skal tiltak for støyskjerming av boliger i forhold til trafikk på riksveg 7 vurderes særskilt. 3. BYGGEOMRÅDER FOR BOLIGER, FRITIDSBEBYGGELSE, FORRETNING/KONTOR, TURISTBEDRIFT OG BEVERTNING (BFT) OG BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER, FRITIDSBEBYGGELSE, FORRETNING/KONTOR, TURISTBEDRIFT, BEVERTNING OG BENSINSTASJON (BFTB) 3.1. Planformål Innenfor byggeområdene BFT kan det oppføres bebyggelse for boliger, forretninger, bevertning og kontorer- eller forretningsmessig servicevirksomhet som har naturlig tilhørighet til Geilo sentrum. Innenfor byggeområdene BFTB kan det i tillegg oppføres veiserviceanlegg/bensinstasjonsanlegg. Etasjer som har en eller flere fasader mot gateplan skal i sin helhet nyttes til forretninger eller annen servicevirksomhet. Fasadene i første etasje som vender ut mot gågate/torg (GG1-2, GP1), Vesleslåttvegen, Kyrkjevegen eller Geilovegen innenfor grenselinje for handelssentrum, skal ha utstillingsvinduer. Det tillates ikke utstillingsvindu mot Rv7 i BFT1a, BFTB, BFT15 eller BFT19. I BFT1b og BFT1c tilllates utstillingsvinduer over kote +785 mot vei V Det kan i hver bygning etableres maksimalt 30 % fritidsleiligheter. 30 % regnes ut fra totalt BRA i bygningen, eksklusiv parkeringsareal. Bestemmelse gjelder ikke for BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT I BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2 kan det i hver bygning etableres maksimalt 30% fritidsleiligheter, regnet ut fra totalt BRA i bygningen. (Ved overbygging over V1 kan bebyggelse i BFT1b og BFT1c oppføres som én bygning.) 30 % skal regnes ut fra totalt BRA i bygningen, 11

12 inklusiv parkeringsareal som genereres av bygningen (men som plasseres i tilliggende/underliggende felles parkeringsanlegg) I området BFTB tillates bensinstasjonsanlegg mot riksveg 7, dersom anlegg integreres eller etableres frittstående med en enhetlig materialbruk og utforming i forhold til bygning/ sentrumsgård. Det kan i forbindelse med bebyggelsesplan og/eller byggetillatelse settes vilkår for driften av bensinstasjonsanlegget knyttet til sikkerhet, trafikkforhold, tiltak for å avbøte ulemper, støy- og luktforhold Område BFT kan bygges ut med en kombinasjon av bolig/forretning/bevertning/ turistbedrift, uten mulighet for andel fritidsbolig. Etasjer som har en eller flere fasader mot gateplan skal i sin helhet nyttes til forretninger eller annen servicevirksomhet Innenfor byggeområdene BFT1a, BFT1b, BFT1c, BFT2, BFT3, BFT7, BFTB, BFT13, BFT14, BFT15, BFT16, BFT17, BFT18 og BFT19 kan det etableres bevertningssted som naturlig hører til i Geilo sentrum, slik som restaurant, kafe, bar, gatekjøkken etc. Drift av bevertningssted skal ikke forstyrre natteroen for beboere i området. Bygg skal utformes slik at virksomheter som kan medføre røyk, lukt, støy, trafikk etc ikke er til sjenanse for omgivelsene. Det kan i forbindelse med byggetillatelse settes vilkår for bevertningsdrift knyttet til sikkerhetet, tiltak for å avbøte ulemper fra trafikk, ferdsel, støy- og luktforhold. Ventilasjonsanlegg må planlegges slik at de ikke gir sjenanse for boliger i samme og tilstøtende bygg Byggehøyder og grad av utnytting Tillatt mønekote er angitt med maksimalverdi (kotehøyde over havet) i tabellen nedenfor. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. I tillegg er det stilt krav til utforming, samt krav om takvinkel i reguleringsbestemmelsenes pkt.1.3. For feltene BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2 regnes netto tomteareal inklusive overbygde arealer av fortau og veger, hvor det er gitt mulighet for dette. Område Maks. møne-kote Utnyttelse (BYA) Utforming BFT1 800,0 90 % Vedr. nedtrapping av bygg, se bestemmelse BFT2 805,0 100 % BFT3 800,0 100 % BFT4 797,0 80 % Det tillates rausting fra eksisterende gesims Geilovegen 58 (Bukkespranget). Vedr. nedtrapping av bygg, se bestemmelse BFT5a 802,0 80 % S3 max mønekote 800,5 moh. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal samlet for opprinnelig felt BF5 (jfr. reguleringsplan vedtatt ). BFT5b 802,0 80 % S3 max mønekote 800,5 moh. BYA er % bebygget areal pr. netto 12

13 tomteareal samlet for opprinnelig felt BF5. (jfr. reguleringsplan vedtatt ). BFT6 802,0 80 % S4 og S5 max mønekote 802 moh. BFT7 802,5 100 % Tilbygg skal nedtrappes og henvende seg mot gågate (GG1) BFTB 794,0 80 % Bygning skal nedtrappes mot riksveg 7. BFT9 801,0 100 % BFT10 805, % Tilbygg skal nedtrappes mot Geilo kyrkje og mot Kyrkjevegen. Sikten fra GG1 til kirken skal ikke gjenbygges. BFT11 798,5 80 % BFT12 801,5 80 % S7 max mønekote 801 moh. BFT13 803,0 80 % BFT14 798,0 60 % Bygg skal nedtrappes mot Fossgårdjordet BFT15 797,0 60 % Bygg skal nedtrappes langs Tverrvegen I område BFT16, BFT17, BFT18 og BFT19 kan det bygges med maksimal mønehøyde15 meter. Høydebegrensninger angir gjennomsnittshøyde over planert terreng. Tillatt BYA er 50 %. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. Bebyggelsen skal nedtrappes langs riksveg Kjøpesenter Utenfor grenselinje for handelssentrum tillates ikke etablert detaljvarehandel med maksimal utnyttelse større enn BRA = 3000 m². 3.5 Plankrav Innenfor byggeområdene BFT1a, BFT1b, BFT1c, BFT2, BFT3, BFT5, BFT7, BFTB, BFT13, BFT14, BFT15, BFT16, BFT17, BFT18 og BFT19 kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens 93 ikke finne sted før området inngår i bebyggelsesplan etter samme lovs I forbindelse med utarbeidelse av bebyggelsesplan for BFT-områdene skal tiltak for støyskjerming av boliger/fritidsleiligheter i forhold til trafikk på riksveg 7 vurderes særskilt. 4. BYGGEOMRÅDER FOR HERBERGER, BEVERTNINGSSTEDER, TURISTBEDRIFTER OG FRITIDSLEILIGHETER (HBTF), HERBERGE/BEVERTNING/TURISTBEDRIFT (HBT) OG FRITIDSBOLIG/TURISTBEDRIFT (TB) 4.1. Planformål Innenfor byggeområdene kan det oppføres bebyggelse for herberger, bevertningssteder og turistbedrifter. Det tillates 30% fritidsleiligheter av totalt BRA innenfor alle HBTF- og TBområdene i planen. Det kan også etableres boleiligheter (hybelbygg) for personalet ved turistbedriftene i byggeområdene Innenfor feltene TB1a-h og HBT1-HBT2 er eksisterende og planlagt bebyggelse oppdelt i hht følgende: A Eksisterende hotell. 13

14 B C D-G Planlagt ny bebyggelse mot nordvest, hotell- og fridtidsbebyggelse. Parkering og hotellfunksjoner i underetasjer. Fløyer med hotell- og fridtidsbebyggelse over terreng. Det gis mulighet til en trinnvis utbygning (ikke nødvendigvis i alfabetisk rekkefølge). Krav i hht andre bestemmelser skal være oppfylt for den til enhver tid samlede oppførte bygningsmasse Fritidsleiligheter innenfor feltene TB1a-h med fasade mot Gamlevegen og jernbanelinja skal bygges gjennomgående, slik at det kan etableres en stille side vendt inn i byggeområdet, jfr støyrapport datert og pkt 1.11 foran Byggehøyder og grad av utnytting Tillatt mønekote er angitt med maksimalverdi (kotehøyde over havet) i tabellen nedenfor. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. I tillegg er det stilt krav til utforming, samt krav om takvinkel i reguleringsbestemmelsenes pkt.1.3. Område TB1a-h og HBT1-2 Maks. mønekote Utnyttelse (BYA) 795,0-804,0 60 % Utforming Bygninger skal nedtrappes i takt med fallende terreng mot riksveg 7, gjenspeilet i gesims- og mønehøyder. Mot sør er maksimal byggehøyde 759 moh, mot nord er maksimal byggehøyde 804 moh. På plankartet er det på de ulike deler av tomten angitt maks etasjer tillatt bygget over terreng. I tillegg kan det bygges inntil 2 underetasjer under terreng. HBTF 3 798,5 60 % Bygninger skal nedtrappes i takt med fallende terreng mot riksveg 7 HBTF 6 829,5 60 % Bygninger skal nedtrappes i takt med fallende terreng mot Timrehaugvegen/Hegnavegen HBTF 7 805,0 20 % Vern S8 HBTF 8 793,0 60 % HBTF 9 792,0 60 % HBTF 11 80% Det tillates rausting fra eksisterende gesims Geilovegen 57 (Ro hotell) Siktlinja fra GG1 til Geilohovda skal fortrinnsvis være ubebygd Det skal i bebyggelsesplan avklares byggegrense mot jernbanespor i samråd med Jernbaneverket Fasadene i første etasje i HBTF11 som vender ut mot Geilovn. skal ha utstillingsvinduer Det er anledning til å bygge viadukt over Geiligutu Steingjerdet i grensen mellom 66/1, 65/1 og 64/463,520 skal ikke utsettes for inngrep. Graving nærmere steingjerdet enn 1 meter tillates ikke. Ved graving i nærheten av steingjerdet skal det sikres mot utgliding. 14

15 4.3. Plankrav Innenfor byggeområdene TB1a-h og HBT1-2, HBTF3, HBTF6 og HBTF9 kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens 93 ikke finne sted før området inngår i bebyggelsesplan etter samme lovs I forbindelse med utarbeidelse av bebyggelsesplan for HBTF3 skal tiltak for støyskjerming av fritidsboliger i forhold til trafikk på riksveg 7 vurderes særskilt. 5. BYGGEOMRÅDER FOR BENSINSTASJONER OG GARASJER (BG) 5.1. Planformål Innenfor byggeområde BG kan det oppføres bebyggelse for garasjer og bensinstasjoner Byggehøyder og grad av utnytting I område BG kan det oppføres bensinstasjon med tilhørende garasjeanlegg. Tillatt BYA er 40 %. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. 6. BYGGEOMRÅDER FOR SKYSSTASJON/TERMINAL (T), FORRETNING/KONTOR (FK) 6.1 Skysstasjon/terminal, forretning/kontor Område T1 og T2 skal benyttes til skysstasjon/terminal (tog, rutebuss og taxi ). Tillatt BYA er 40 %. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. For stasjonsbygningen vises for øvrig til reguleringsbestemmelsene om spesialområde-bevaring. Adkomst til områdene T1 og T2 skal skje via eksisterende adkomster i øst og vest Det kan tillates byggeområder for forretninger/kontorer, bevertning eller andre servicefunksjoner under terminalen med adkomst fra terrengnivå i Geilovegen Innenfor feltene TFK1 og TFK2 kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens 93 ikke finne sted før området inngår i bebyggelsesplan etter samme lovs Område FK1 kan bebygges med maks mønekote 792 moh og 60 % utnyttelse (BYA). 7. ANDRE BYGGEOMRÅDER 7.1. Fritidsbebyggelse (Fb) I byggeområde Fb1 kan det bygges fritidsbebyggelse med maksimal mønehøyde til kote 825 meter over havet. Tillatt BYA er 60 %. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. I byggeområdene Fb3 og Fb4 gjelder følgende for eksisterende fritidsbebyggelse: Bebyggelsen på tomten skal ikke overskride 150 m 2 T-BRA. Areal uten måleverdig bruksareal tillates bare på loft. Dersom utomhus biloppstillingsplasser blir lagt inne på tomten, kommer arealet til disse i tillegg til tillatt T-BRA. Arealet kan ikke omgjøres 15

16 til bygningsmasse. Mønehøyden skal ikke overstige 5,5 meter, målt til gjennomsnittlig planert terreng. Fritidsboligen skal ha saltak, takvinkel mellom 22 O og 35 O. Fargevalg på vegger og tak skal være mørke naturfarger. Parsellen må tilknyttes offentlig avløpsledning. 7.2 Garasjeanlegg (GA1-3) Innenfor GA1-2 kan det oppføres parkeringsanlegg under overliggende byggeområder, trafikk- og parkarealer. Anlegg på GA1-2 skal planlegges i sammenheng. Maksimalt kan det innefor GA1-2 opparbeides 400 parkeringsplasser. I anlegget kan det innpasses vareleveranse og andre logistikkfunksjoner i tilknytning til overliggende byggeområder BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2 og tilliggende bygningsområder BFT3, BFT4, BFT7 og BFT GA1-2 skal sammen med tilsvarende underjordiske parkeringsanlegg i tilstøtende reguleringsplaner inndekke parkeringsbehovet som genereres ut fra eksisterende og ny bebyggelse i byggeområder BFT1a, BFT1b, BFT1c, BFT2, BFT3, BFT4, BFT9 og BFT10. I tillegg skal parkeringsanleggene gi parkeringsplasser for generell offentlig parkering i Geilo sentrum GA1-2 skal alene inndekke parkeringsbehovet som genereres ut fra ny bebyggelse i overliggende byggeområder BFT1a, BFT1b, BFT1c og BF2 - minimum beregnet til 140 plasser. I tillegg skal parkeringsanlegget gi min. 60 parkeringsplasser for generell offentlig parkering til Geilo sentrum. Anlegget skal gis en utforming slik at det i sin helhet fremstår som et parkeringsanlegg under bakken. Det kan bygges i inntil 4 etasjer under terreng, inklusiv innkjøringsetasje. Arealer som ikke dekkes av overliggende bebyggelse eller trafikkarealer skal ha en parkmessig overflateutforming. GA1-2 skal minimum for deler av anlegget som beregnes som offentlig parkering - ha innganger/utganger til offentlige gate- og torgarealer uavhengig av overliggende bygningsfunksjoner. Disse atkomstene skal utformes i samsvar med bestemmelse 1.6 (tilgjengelighet for alle). 7.3 Forretning (F) For felt Fc og Fd er maksimal tillatt mønehøyde 791,0 moh. Mindre bygningsdeler som for eksempel heisoppbygg kan tillates over den maksimale mønehøyden for felt Fc. Det kan tillates takterrasse på felt Fc I tilknytning til garasjeanlegg under terreng (GA1-2) kan det i sokkeletasje mot V1 oppføres bebyggelse for forretninger eller forretningsmessig servicevirksomhet på felt FG1 som har naturlig tilhørighet til Geilo sentrum. Innenfor arealet kan også innpasses vareleveranse og andre logistikkfunksjoner i tilknytning til overliggende byggeområder BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2. 16

17 8. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER ( J, V, T, GP, GG, G, PP, BP) De offentlige trafikkområdene er inndelt i underkategoriene gågate, torg, plass (GG1-2) gatetun (GT1) gatetun med parkering (GP1-2) Gangveg (G24-25) Gang- og sykkelvei (G4, 8, 11-12, 14, 17-18, 20-22, 26, 28, 30) Fortau (G2, 5-7, 9-10, 13, 15-16, 19, 23, 27, 29) kjøreveg (V1-7) parkeringsplass (PP1-3) jernbane (J1-2) bussholdeplass (BHP1-2) 8.1 Gågate, torg, plass (GG1-2) GG1-2 skal utformes som et sammenhengende gatemiljø. Dette skal gi rom for ulike aktiviteter som bidrar til at gaten fremstår som et naturlig møtepunkt og aktivitetssenter for Geilo sentrum. GG1-2 skal forbeholdes gående, syklister og utrykningskjøretøyer. Nyttekjøring (renovasjonsbiler og kjøretøyer for nødvendig varelevering, drift og vedlikehold av bygninger) skal primært søkes løst andre steder enn over GG Det skal utarbeides en gatebruksplan som redegjør for installasjoner, belegning, beplantning lyssetting, skilting etc. Planen skal ha et høyt ambisjonsnivå og legge vekt på at gaterommet gis en tydelig identitet med høye kvaliteter både i materialbruk og visuell utforming Innenfor formålet kan det etableres bygningsmessige konstruksjoner i tilknytning til heisog trappehus for kommunikasjon til underliggende parkeringsetasjer, og forøvrig bygningsmessige konstruksjoner som er nødvendige for aktiviteter/installasjoner som planlegges i gaterommet. Det skal legges til grunn prinsipp om Universell utforming slik at det gis an allmenn tilkomst til alle gågatens nivåer, og til bygninger som har sin adkomst fra gaten. 8.2 Gatetun GT Det skal anlegges plass/uterom med høy standard på materialbruk og parkmessig utforming. Mindre byggverk, kunstnerisk utsmykning eller møblering som har naturlig tilknytning til plassen er tillatt innenfor områdene. Det kan etableres anlegg for ski- og sykkelparkering i området. Tillatt BYA i området er 10%. 8.3 Gatetun med parkering (GP1-GP2) Gatetunene skal inneholde adkomst, parkering gangveg og torgfunksjoner. Endelig fordeling mellom disse blir avklart i situasjonsplan for rammesøknad. GP1 kan ha inntil 25 p- plasser. GP2 kan ha inntil 8 p-plasser Det skal anlegges plass/uterom med høy standard på materialbruk og parkmessig utforming. Mindre byggverk, kunstnerisk utsmykning eller møblering som har naturlig 17

18 tilknytning til plassen er tillatt innenfor områdene. Det kan etableres anlegg for ski- og sykkelparkering i områdene. Tillatt BYA i områdene er 10%. 8.5 Gang- og sykkelvei (G4, 8, 11-12, 14, 17-18, 20-22, 26, 28) Dersom nødvendig, kan det tillates at biler for varelevering og kjøring til eiendommer kan krysse gang- og sykkelveger. Dette må avklares i bebyggelsesplan/gatebruksplan 8.6 Fortau (G2, 5-7, 9-10, 13, 15-16, 19, 23, 27, 29) Dersom nødvendig, kan det tillates at biler for varelevering og kjøring til eiendommer kan krysse fortau. Dette må avklares i bebyggelsesplan/gatebruksplan 8.7 Jernbaneformål (J1-2) Byggeområde regulert til jernbaneformål (J1-2) kan benyttes til praktiske formål knyttet til jernbanens drift og vedlikehold. Området skal uformes og bebygges på en måte som sikrer at det framstår på en ryddig og estetisk god måte for de omkringliggende arealer. Området kan også benyttes som byggeområde for parkeringsanlegg for jernbanen Innenfor J1-2 kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens 93 ikke finne sted før området inngår i bebyggelsesplan etter samme lovs I forbindelse med utarbeidelse av bebyggelsesplan for skal tiltak for støyskjerming mot omkringliggende områder vurderes. 9. OFFENTLIGE FRIOMRÅDER (P og U) 9.1 Område P2 skal benyttes til park/grøntanlegg. Eksisterende vegetasjon må ikke fjernes uten nødvendig tillatelse. Små paviljonger/byggverk for kunstnerisk utsmykning, trapper og lignende av høy materialkvalitet og standard kan plasseres i områdene. 9.2 Område U1 skal benyttes til skiløype. Øvrige mindre grøntområder skal benyttes til snøopplag, sikringsareal, grøntanlegg, skiløype, turvei etc. 9.3 U6 mellom Kyrkjevegen og GG1 skal gis en tiltalende planering og beplantning. Arealet kan med fordel inngå som en del av gatebruksplan. 9.4 Området P3 skal benyttes til park/grøntanlegg og til felles oppholdsareal for boenheter/fritidsleiligheter i tilstøtende byggeområder. Arealet skal utformes i naturlig tilknytning til tilliggende kjørbar gangveg, og til eventuelt felles friområde i byggeområde BFT2. Dette skal fremgå av bebyggelsesplan for dette byggeområdet. 18

19 10. SPESIALOMRÅDER (S) Bevaring av bygninger og bygningsmiljøer Bygninger og bygningsmiljøer som nevnt i tabellen nedenfor er regulert til spesialområde bevaring. Nr Lokalitet Beskrivelse Antall bygninger Spesialområde S1 Geilovegen 31 (T2) Stasjonsbygningen 1 Bevaring av del av bygning S2 Kyrkjevegen 22 Geilo kyrkje 1 Bevaring av bygning S3 Geilovegen 62 (S3) Kveldsro 2 Bevaring av bygninger og hage S4 Geilovegen 59 (BFT6) Geilo bakeri 1 Bevaring av bygning S5 Geilovegen 61 (BFT6) Geilo trykkeri 1 Bevaring av bygning S7 Geilovegen 21 (BFT12) Aksdalbygningen 1 Bevaring av bygning S8 Timrehaugvegen 1(Tb7) Solbakken 3 Bevaring av bygninger og tun S9 Kyrkjevegen 11 (B13) Fossgård 2 Bevaring av våningshus, låve, stabbur og tun a) Den bestående bebyggelsen i bevaringsområdet tillates ikke revet. Bestående bygninger kan utbedres forutsatt at bygningenes eksteriør med hensyn til målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger blir opprettholdt. Kommunen kan krever at fasadene føres tilbake til tidligere dokumentert utseende, eller til fasadeuttrykk i samsvar med bygningens alder eller områdets karakter. b) Ved utbedring, reparasjon eller eventuell gjenoppføring skal opprinnelige bygningsdeler i størst mulig grad tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng. c) Innvendig modernisering, teknisk og bygningsmessig, kan skje i tråd med huseiers ønsker innenfor rammen av plan- og bygningslovgivningen. Interiørmessige endringer i Geilo kyrkje skal imidlertid godkjennes av antikvarisk myndighet. d) Eventuell byggemelding som omfatter bygninger eller bygningsmiljø skal forelegges fylkeskonservator til uttalelse før den behandles av kommunen. e) Tun og hage innenfor B13, S3 og HBTF7 som er markert med skravur på plankartet, er regulert til spesialområder for bevaring av bygningsmiljø med tun og hage Telekommunikasjon m.m. I område BFT1a tillates telekommunikasjonsmast med tilhørende anlegg Frisiktsoner Områdene skal være fri for sikthindrende gjenstander som rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. 19

20 10.4. Spesialområde grav-og urnelund Spesialområdet skal benyttes til kyrkje, grav- og urnelund. Tillatt BYA er 20 %. BYA er % bebygget areal pr. netto tomteareal. Kyrkjebygningen er regulert til spesialområde bevaring. Eksisterende byggehøyder på kyrkjebygningen skal opprettholdes Spesialområde grønnstruktur Spesialområdet skal benyttes som buffersone mellom kommunikasjonsanlegg /naturområde i tettbebyggelsen. 20

21 11. FELLESOMRÅDER (Fe og F) 11.1 Felles avkjørsel FeA1 er felles for eiendommene Geilovegen (like nr.) 11.2 Felles avkjørsel FeA2 er felles for eiendommene Hegnaveien (ulike nr.) 11.3 Felles avkjørsel FeA3 er felles for eiendommene Hegnaveien (ulike nr.) 11.4 Felles avkjørsel FeA4 er felles for eiendommene Hegnaveien (ulike nr.) 11.5 Felles avkjørsel FeA5 er felles for eiendommene Timrehaugveien 2-10 (like nr.) 11.6 Felles avkjørsel FeA6 er felles for eiendommene Timrehaugveien 25 og Felles avkjørsel FeA7 er felles for eiendommene i felt TB6, Fb 1 og gnr. 64, bnr Felles avkjørsel FeA8 er felles for eiendommene Lienvegen 8 og Kyrkjevegen Felles lekeområde FeL1 er felles for eiendommene i felt B1, B2, B3, TB1a-g og HBTF Felles lekeområde FeL2 er felles for eiendommene i Timrehaugveien 1-42 (like og ulike nr.) Felles lekeområde FeL3 er felles for eiendommene rundt Felles gangareal FG1 og felles avkjørsel FaA10 er felles for eiendommen i BFT10 og FFeL Avsatte fellesarealer (FeA, FG, FPA, FeL, FAG, FeG, AFU, AFT) er felles for bebygde eiendommer innenfor TB1a-h og HBT1-HBT2. Fellesområdene omfatter følgende underformål: A. Felles Avkjørsel (FeA9): Felles avkjøring fra Gamlevegen/Gjeilegutu skal gi avkjøring til Geilo for turistbusser, taxi og annen trafikk til Geilo Hotell. Felles avkjørsel til garasjer, vareleveranse og avfallssentral skal skje i overbygget Gjeilegutu. B. Felles Gangareal (FG1-3): Disse arealene skal utformes slik at de gir en god forbindelse mellom overordede fortau/gang/sykkelveier og bebyggelsens ulike innganger. Arealene skal utformes på fotgjengeres premisser. Det tillates likevel innkjøring/oppstilling av kjøretøy i forbindelse med transport av gjester. C. Felles Parkeringsplass (FPA1): Felles parkeringsplass, merket FPA1 på plankartet, gir overflateparkering for ca biloppstillingsplasser i forbindelse med avkjøring og inngang til hotellet. D. Felles Lekeareal for barn (FeL4):Felles lekeplass, merket FeL4 på plankartet, skal inneholde min.5 m² sandkasse, og min. tre lekeredskaper, benk, og noe fast dekke. Det skal være mulighet for mest mulig allsidig aktivitet for aldersgruppen 1-7 år. 21

22 E. Fellesareal for Garasjer (FAG): Fellesareal for garasjer i underetasjer, viser utstrekning av 2 parkeringsplan i bebyggelsens underetasjer som dekker parkeringsbehovet for hotellgjester og fritidsleiligheter, jfr pkt 1.7 foran. F. Felles Grøntanlegg (FeG1-7): Disse arealene skal opparbeides slik at de ivaretar behovet for felles uteopphold og rekreasjon - for turistbedriftens gjester og for beboere i fritidsleilighetene. Uteoppholdsareal på balkonger eller takterrasser kommer i tillegg. Arealer på dekket over overbygget etasje skal ha en parkmessig utforming med god tilkomst og naturlig visuell sammenheng til grøntarealer utenfor etasjenes utstrekning. G. Annet fellesareal (AFU): Arealer for konstruksjoner i forbindelse med støttemurer, støyskjermer, sant annet uspesifisert areal mellom andre avsatte fellesarealer. H. Annet fellesareal, torg (AFT): Uteareal i tilknytning til planområdets funksjoner innenfor herberge/bevertning- og turistbedrift. Innenfor disse arealene kan det oppføres bygningsmessige installasjoner i tilknytning til uteservering og andre friluftsaktiviteter for hotellets gjester og innehavere av fritidsleiligheter. 22

23 12. REKKEFØLGE 12.0 Kanaliserte kryss til riksveg Før det gis tillatelse til igangsetting av byggetiltak i Geilo sentrum, må det være etablert kanalisert kryss fra Vesleslåttvegen og Kyrkjevegen til riksveg 7 og frisiktsoner må være etablert. Bestemmelsen gjelder ikke for BFT10/FFeL og TB1a-h og HBT Før det gis brukstillatelse i BF10/FFeL, må det være etablert kanalisert kryss fra Vesleslåttvegen og Kyrkjevegen til riksveg 7 og frisiktsoner må være etablert Ny kjøreveg V1 langs riksveg Det kan totalt i hvert byggeområde ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med BRA større enn 100 m² innenfor felt BFT1 t.o.m BFT13, før ny kjøreveg V1 er etablert, samt avkjøring sør for BFT3 er stengt. Bestemmelsen gjelder ikke for BFT10/FFeL og TB1a-h og HBT Det kan ikke gis brukstillatelse for nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med T-BRA større enn 100 m² innenfor felt BF10/FFeL, før ny kjøreveg V1 er etablert, samt avkjøring sør for BF3 er stengt Ny kjøreveg V2 ( Fossgårdvegen ) Det kan totalt i hvert byggeområde ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med BRA større enn 100 m² innenfor felt B13, BFT13, BFT14, BFT15 eller BFT19 før ny kjøreveg V2 er etablert Ny trasè V3 for Gjeilegutu inkludert nytt kryss med riksveg 7 Det kan totalt i hvert byggeområde ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med BRA større enn 100 m² innenfor felt TB1a-h, HBT1-HBT2 eller HBTF3 før ny trase for Geilogutu er etablert og gangvei G27 langs denne er opparbeidet Gatetun med parkering GP1 GP1 skal etableres senest samtidig med ferdigstillelse av nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med BRA større enn 100 m² (på den enkelte grunneiendom) innenfor felt HBTF7, HBTF9 eller BFT Gågate, torg, plass GG1-2 Det kan totalt i hvert byggeområde ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med BRA større enn 100 m² innenfor felt BFT2, BFT3, BFT4, BFT7 og BFT9 før GG1-2 er etablert Gatetun med parkering GP1-2 og gatetun GT1 GP1-2 skal etableres senest samtidig med ferdigstillelse av nybygg/tilbygg på BFT10. 23

24 12.7 Fortau G27 langs Geilovegen vest for stasjonen Fortau G27 skal etableres senest samtidig med ferdigstillelse av nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med BRA større enn 100 m² (på den enkelte grunneiendom) innenfor felt BFT2, BFT5a, BFT5b eller BFT Fortau G19 langs Geilovegen øst for stasjonen Fortau G19 skal etableres senest samtidig med ferdigstillelse av nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med BRA større enn 100 m² (på den enkelte grunneiendom) innenfor felt BFT7, BFT9 eller BFT Ny planskilt kryssing av jernbane ved Rønsgård og fortau G6, G7, G15 Det kan i hvert byggeområde innenfor felt B4, B5, B6, B7, Fb3, Fb4, Fb1, HBTF6 og HBTF7 ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) som genererer økt trafikkbelastning til og fra nordsiden av jernbanen før ny planskilt kryssing av jernbanen ved Rønsgård og fortau G6, G7, G15 er etablert. Tiltak som medfører økt trafikkbelastning defineres her som nye boenheter, nye fritidsboliger/fritidsleiligheter, utvidelse av overnattingskapasitet på turistbedrifter, etablering av nye næringsvirksomheter og offentlig parkeringsareal. For andre tiltak må det før byggetillatelse gis foretas en konkret vurdering om tiltaket medfører økt trafikkbelastning til/ fra nordsiden av jernbanen Gang- og sykkelvei G5 Det kan ikke gis byggetillatelse for nye bygninger (inkl. tilbygg/påbygg) med T-BRA større enn 100 m² (på den enkelte grunneiendom) innenfor felt BFTB før G5 er etablert Felles avkjørsel V7 til HBTF9 og Fk1. Før byggetillatelse kan gis i område HBTF9 og FK1 må det være etablert godkjent samleveg og felles avkjørsel til riksveg 7. I tillegg må dagens avkjørsler direkte til riksveg, være sanert som vist på reguleringsplankartet Sanering av avkjørsler ved BG Før byggetillatelse kan gis i område BG, må ny inn/utkjørsel være opparbeidet og dagens utkjørsler være sanert som vist på reguleringskartet Parkeringsplass PP1 PP1 kan ikke tas i bruk før omlegging av riksveg er gjennomført i tråd med planen. De to parkeringsplassene inntegnet på PP1 ved rundkjøringen, nærmest den regulerte frisiktsonen, må avvente omleggingen av rv.7 for å oppnå optimal frisiktsone i eksisterende kryss Østre avkjøring til område BFTB Før det kan igangsettes bygging på felt BFTB, må østre avkjøring være ombygd slik at den bare kan benyttes for utkjøring av tankbiler. Avkjørselen skal normalt holdes fysisk stengt med låst bom og bare åpnes for å slippe ut tankbil etter fylling Etablering av FeL3 Lekeplassen på FeL3 skal etableres senest ved ferdigstillelse av første boenhet i ett av de tilgrensende områdene. 24

25 12.17 Avkjøring til RV7 fra BFT1a Eksisterende direkte avkjøring til RV 7for felt BFT1a/b må være stengt før området kan tas ytterligere i bruk Etablering av lekeareal Innen ferdigattest gis på bygninger med nye boenheter skal leikeareal i henhold til bestemmelsene pkt 1.12 være etablert Stigning Vesleslåttvegen. Planlagt utflating av Vesleslåttvegen ned mot kryss til riksveg 7 skal være utført før det tas i bruk utvidet/ ny bebyggelse innenfor BFT1a, BFT1b, BFT1c og BFT2. Bestemmelsene sist revidert etter kommunestyrets vedtak om flytting av vei V1. 25

HOL KOMMUNE. Forslag til Planbestemmelser til

HOL KOMMUNE. Forslag til Planbestemmelser til PLANFORSLAGET HOL KOMMUNE Forslag til Planbestemmelser til detaljreguleringsplan for felt BFT1a, BFT1b og del av BFT2. Telegraftomta og Geilovegen 58 Geilo sentrum Bestemmelsene gjelder for det området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 1 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Hovdinntunet Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64 Oppdal kommune Planbestemmelser datert : 04/11/2008 Dato for siste rev. av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet Sist revidert 16.06.09 2.gangsbehandling Oppstart vedtatt i HMA 13.06.05 1.gangs behandling i planutvalget 17.04.07 sak

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN.

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. Arkiv nr. P60 Egengodkjent dato Stadfestet dato: 26.04.85. ARKIVERTE KART: A - ORIGINAL TRANSPARENT MED EVT. ENDRINGER B - STADFESTET PLAN

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: ID 71V Reguleringsplan for Ridabu 1 Vedtatt: 26.06.1987

Planen opphever deler av plan nr.: ID 71V Reguleringsplan for Ridabu 1 Vedtatt: 26.06.1987 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL 672 Toneheim folkehøgskole Arkivopplysinger: Saksbeh.: Anne Marie Stenmark Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 11.06.2009 Sist revidert: KOMMUNESTYRETS VEDTAK: (her gjengis

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2 SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18 Alternativ 2 Planen er datert 20.05.2009 sist revidert 07.10.2010 Bestemmelsene er datert 20.05.2009, sist revidert 21.01.2011

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Dato: 09.01.04 Rev dato: 16.06.04 Rev nr: 1 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STØLEHALVØYA, GRIMSTAD KOMMUNE. Kap 1 Generelt. 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 1.2 Formålet med planen er å etablere

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune

Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan Setermoen sentrum Bardu kommune Dato for siste revisjon: 20.10.05 Dato for kommunestyrevedtak: 1 GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802)

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802) Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Rev.12.05.2014 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ).

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HESSELBERGSGT. - BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGT. - MAGNUSGT. - NORDRAAKSGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 07-43 1. Generelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 1.1. Omfang og formål. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området begrenset

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75.

Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75. Fet kommune Bestemmelser i tilknytning til detaljreguleringsplan for: Løkenåsen, Boligfelt B5 Gnr/bnr: 40/85 og deler av 40/2 og 40/75. 1 - FORMÅL 1.1 Formålet med planen er å detaljregulere delfelt B5

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1.

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. 83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Asker kommune, teknisk sjef, 1. februar 1999. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE

BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅTEN, BEGBY FREDRIKSTAD KOMMUNE Reguleringsplan datert: 10.02.03, rev 01.09.04 Reguleringsbestemmelser datert: 10.02.03, rev. 01.09.04 Planutvalgets vedtak,

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 171c Stadfestet 06.04.1978 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Etter fullmakt Örjan Miljeteig-Olssen (sign.) BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 1. Det regulerte område er på plankart

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner:

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner: 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 10.08.2011 og sist revidert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 319 Soknedalsveien 10-12. Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 08.11.

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 319 Soknedalsveien 10-12. Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 08.11. RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 319 Soknedalsveien 10-12 Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 08.11.06 Varsel om oppstart,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012. Byplankontoret Planident: r20090018 Arkivsak: 11/46102 Detaljregulering av Bratsbergvegen 23 og Sluppenvegen 2 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 30.6.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER

REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER PLANBESTEMMELSER Vedtatt i bystyret, 27.03.03 i sak 0014/03. Vedtatt

Detaljer

Reguleringsplan 2007132

Reguleringsplan 2007132 Reguleringsplan 2007132 Godkjent 23.10.2012 Plan Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 1 Den: Ordføreren i Sandnes Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for industriområde,

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn BUL idrettspark Arkivsak 05/01042 Arkivkode 20050012 Vedtatt 29.01.07 Oppdatert etter MVE 27.10.09 Oppdatert etter mindre endring 11.11.10 1 Planens intensjon Plankart og

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert:

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert: HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 10.05.10 Sist revidert: Opplysninger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata Bestemmelser i tilknytning til REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KAFÉHEIA, FEVIK Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER 1 GENERELT. 1.01 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på kart i M 1:1000, dat. 11.05.01, sist revidert 06.11.02. 1.02

Detaljer

5 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STØLEHALVØYA, GRIMSTAD KOMMUNE. Kap 1 Generelt. 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 1.2 Formålet med planen er å etablere

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Forslag datert 24/9 2013 Revidert 17.12.13 Forslag til revidering datert 1.1.15 1 Felles bestemmelser 1.1 Området som omfattes av bestemmelsene er tegnet inn på plankart i målestokk

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtatt av Stokke kommunestyre den Hensikten med områdereguleringen er å legge til rette for videre planlegging og utvikling

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen Kommunens arkivsaksnummer: 200903 Planforslag er datert: 28.05.2009 Dato for siste revisjon av plankartet: 10.01.2013 Dato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer