REPRESENTANTSKAPSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REPRESENTANTSKAPSMØTE"

Transkript

1 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: E-post: 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 2/ 2015 MANDAG 21. SEPTEMBER KL Møtet holdes i Ski Rådhus. SAK R 15-6: Godkjenning av innkalling og saksliste SAK R 15-8: Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan justert SAK R 15-9: Forslag til endring av selskapsavtalen Eventuelt Vinterbro den 17.september 2015 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG. Johan Alnes (sign.) Representantskapets leder Bjørn Buller Driftssjef NB!!! VED FORFALL VARSLER MEDLEMMENE ADMINISTRASJONEN VED NORDRE FOLLO RENSEANLEGG I TELEFON Innkalling til representatntskapet m/sakspapirer sendes: Medlemmer av representantskapet Styrets leder Sakspapirer til informasjon sendes til: Revisor Teknisk Etat og Formannskapene i kommunene FIKS

2 ØKONOMIPLAN NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS 1.0 Anvarsområde Selskapets ansvar er å eie. utbygge drive og vedlikeholde et felles avløpssystem med renseanlegg på strekningen Haugbro Fåleslora(Vinterbro) Sjødalsstrand for de tre kommunene Oppegård, Ski og Ås. 1.1 Utfordringer fram mot 2019 Viktigste utfordring fram mot 2019 blir å sikre at vi har tilstrekkelig kapasitet til å rense avløpsvann i det kjemiske rensetrinnet(flotasjonsanlegget) og anlegg for fjerning av nitrogen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i et brev datert gitt renseanlegget pålegg om å utarbeide en kapasitetsplan frem mot , med kopi til eierkommunene. Planen skal vise kapasitet i forhold til antatt befolkningsvekst, økt tilknytning samt andel fremmedvann for hvert år frem mot Frist for fremlegging av planen er satt til , i et senere møte utsatt til Planen ble oversendt Fylkesmannen den 2.juni Et skisseprosjekt for å se på alternativene på kort(2025) eller mellomlang(2040) sikt er igangsatt, og rapport vil foreligge i begynnelsen av Mål for virksomheten Mål for virksomheten er å oppfylle kravene i utslippstillatelsen fra Fylkesmannen med hensyn til utslipp av næringsstoffer og tungmetaller til resipient, og utslipp til det ytre miljø. Videre skal vi oppfylle kravene til slambehandling fra Mattilsynet med hensyn til innhold til tungmetaller og organiske miljøgifter, for at slammet skal kunne brukes til gjødsel og jordforbedring. Vi skal også imøtekomme kravene i Arbeidsmiljøloven med hensyn til dokumentasjon av arbeid med HMS( Helse- Miljø- Sikkerhet) og internkontroll, og krav fra brannvesen og DSB( Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap) med hensyn til beredskap, brann- og eksplosjonsvern. Alt dette innenfor en forsvarlig økonomisk kostnad. 3. Utviklingsrelaterte mål 3.1 Forbedre kapasiteten for innkommende vannmengder til kjemisk felling. Utredning av valg av løsning(er) for å øke kapasitet for innkommende vannmengder til kjemisk felling Forbedre kapasiteten for fjerning av nitrogen i biologisk rensetrinn.

3 Utredning av valg av løsning(er) for å øke kapasiteten eller redusere belastningen i anlegg for nitrogenfjerning Opparbeide tilstrekkelig lagringsplass for slam for å håndtere unormale situasjoner. Utvidelse av slamplass. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt tillatelse til utvidelse av eksisterende slamplass. Vi har imidlertid sendt ut anbudsforespørsel på transport og avhending av slam, hvor ansvar for mellomlagring delvis blir overført til kontraktøren. Vi avventer derfor utbygging til vi ser om behovet fortsatt er aktuelt 3.4. Gjennomføre kost/nyttevurderinger av eldre driftsmateriell og infrastruktur for å kunne ta stilling til når utskifting/utbedring bør skje. - Peling for fastsetting av driftsbygning i 2005 har vist seg ikke å være vellykket, da et hushjørne som skulle vært fastsatt fortsetter å synke. Ny peling må derfor gjennomføres. Vi tar sikte på gjennomføring høsten Utskifting av blåsemaskiner. Eksisterende blåsemaskiner i nitrogenfjerningstrinnet er fra 1996, og har normalt en avskrivningstid på 15 år. Større reparasjonskostnader etter denne tid bør normalt utløse en utskifting av maskinen(e). Vi har allerede sett på ulike tekniske løsninger, og fått inn budsjettpriser fra flere leverandører. - Kulverter ved innkjøringer til renseanlegget ( tre stk). Bekken Fåleslora er lagt i kulverter av metall ved de tre innkjøringene til renseanlegget. Disse bør inspiseres og vurderes i forhold til utskifting Gjennomføre analyse av utslippsledningen ved Sjødalstrand med hensyn til målsetninger og krav. Utslippsledningen ved Sjødalstrand undersøkes hvert tredje år ved hjelp av ROV/ dykkere, sist sommeren Vi bør undersøke kapasitet/ tilstand i forhold til økt mengde avløpsvann. Samtidig bør vi vurdere hvilket dyp som er optimalt i forhold til påvirkning av vannmassene i Bunnefjorden. Dagens utslipp ligger på 50 meters dyp.

4 5. NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Rammer for økonomiplanperioden Basis Brutto driftsutgifter Herav: Lønn Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer Brutto driftsinntekter -1 Herav: Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Netto driftsutgifter Herav tilskudd fra kommunene ( 1000-kr R 2014 B B 2017 B 2018 B 2019 Oppegård Ski Ås

5 2004 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG KONTOKLASSE 3 DRIFT ANSVAR 1000 ADMINISTRASJON 1100 FELLESUTGIFTER 1200 KLOAKKRENSEANLEGG 1300 PUMPESTASJONER 1400 LEDNINGER 1500 OPPGJØR DRIFT- OG DELTAKERKOMMUNER 1600 NYBYGG OG NYANLEGG 1900 LÅN OG AVDRAG FUNKSJON 350 ART Samme artskontoplan som Ås kommune KONTOKLASSE 4 INVESTERING KONTOKLASSE 5 BALANSE

6 NORDRE FOLLO RA IKS Org.nr. BUDSJETT 2016 revidert Budsjett Budsjett Regnskap Fast lønn Andre tillegg Feriepengeavsetning Ekstrahjelp Feriepengeavsetning Overtid Godtgjørelse til folkevalgte Pensjon fellesordning Premieavvik Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravvik premieavvik Sum Lønn og sosiale utgifter Kontorrekvisita Abonnement aviser, tidsskrifter Bevertning/ matvarer Andre driftsutgifter Kjemikalier Arbeidstøy/verneutstyr Rengjøringsmateriell Portoutgifter Telefonutgifter Post- og bankgebyr Kurs og opplæring Skyss- og kostgodtgj Telefongodtgjørelse Drift/vedlikehold egne transportmidler Transport av slam Vedlikehold av maskiner Reservedeler maskiner Drivstoff og rekvisita Andre transportutg./utg.dekning skyss Kjøp av strøm, linjeleie Personforsikring Forsikring bygg,anlegg,maskiner/utstyr Avgifter, gebyrer og lisenser Kontingenter Inventar Utstyr Leie/leasing kontormaskiner Vedlikehold bygg Pumpestasjon Haugbro Vedlikehold Sjødalstrand Vedlikehold Elektro Vedlikehold verktøy/ redskap Vedlikehold VVS- utstyr Vedlikehold instrumenter Vedlikehold utomhusanlegg Analyser Reservedeler elektroutstyr

7 32501 Resevedeler verktøy/redskap Budsjett Budsjett Regnskap Elektronikk til prosesstyring Renhold Konsulenttjenester Sum Kjøp av varer/tjenester Godtgjørelse Revisjon Tilskudd til driftsassistanse Bedriftshelsetjeneste Godtgjørelse Ås kommune Sum Kjøp fra andre Renteutgifter Avdrag Avsetning til disp.fond Avskrivninger Sum Finansutgifter Mottak av septik Sum Salgsinntekter Refusjon sykelønn Tilskudd lærling Refusjon feriepenger Refusjon fra andre Mottak av septik fra Ski kommune Mottak av septik fra Oppegård kommune Mottak av septik fra Ås kommune Sum Refusjoner Tilsk. Drift- Ski komm. 55% Tilsk. Drift Oppegård komm. 37% Tilsk.drift Ås komm. 8% Andel finansutgifter Ski kommune Andel finansutgifter Oppegård kommune Andel finansutgifter Ås kommune Sum Overføringer fra andre Renteinntekter Tidligere års regnskapsm. Mindreforbruk Motpost Avskrivninger Sum Finansinntekter Nybygg og nyanlegg Taktekking Nitrogenfj.bygg Taktekking UTB-bygg Etablering av gassturbin Utvidelse slamplass Rehab sandfang Peling adm.bygg Rehab.luktfj.anl. Inntakshus/sept.mottak

8 Sum utgifter Tilskudd nyanlegg - Ski kommune Tilskudd nyanlegg - Oppegård kommune Tilskudd nyanlegg - Ås kommune Sum inntekter Netto 0 0

9 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG BALANSE 5.1 OMLØPSMIDLER Kasse Gjensidige Nor, (drift) Gjensidige Nor, Gjensidige Nor, skattetrekk, KASSE, BANKINNSKUDD Arb.g.avgift av premieavvik - Klp Premieavvik Klp Fordring på deltagerkommunene 513 KORTSIKTIGE FORDRINGER Ref.sykepenger og arb.g.avgift Ref. feriepenger Inngående merverdiavgift Oppgjørskonto for MVA 514 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utestående fordringer Div. utestående fordringer 518 KORTSIKTIGE FORDRINGER 5.2 ANLEGGSMIDLER Klp egenkapitalinnskudd Pensjonsmidler Klp 521 AKSJER OG ANDELER Prosessovervåking, EDB-utstyr Traktor Cont.Kjør-1995 År/avskr Sandavvanner Nytt septik mottak UTSTYR, MASKINER, TRANSPORTM Anlegg Nybygg Anlegg nitrogenfjerning Renovering pumpestasjon Ås

10 527 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 5.3 KORTSIKTIG GJELD Utgående MVA Påløpte, ikke forfalte renter Diverse kreditorer 532 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Forskuddstrekk 534 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Pensjonsinnskudd KLP Kontingent - Kommuneforbundet Kontingent - Nito Nito - Ski Kommunegruppe Norsk Kommuneforbund 534 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Ski Kommune Oppegård Komune Ås kommune 535 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Skyldig arbeidsgiveravgift 537 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Kredittkassen ANNEN KORTSIKTIG GJELD 537 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Interimskonto lønn KS Evu trekk Skyldige feriepenger Skyldige feriepenger Skyldige feriepenger Skyldige feriepenger Leverandørreskontro gjeld Avregning remitering Avregning manuelle betalinger Interimskonto lønn Interimskonto arb.g.avgift Interimskonto pensjon Feilkonto lønn Skyldig arb.g.avgift av feriepenger Skyldig arb.g.avgift av feriepenger 2002

11 Skyldig arb.g.avgift av feriepenger Skyldig arb.g.avgift av feriepenger ANNEN KORTSIKTIG GJELD 5.4 LANGSIKTIG GJELD Arb.g.avgift av netto pensjonsforpliktelse - Klp 545 ANDRE LÅN FRA: Pensjonsforpliktelse Klp 545 ANDRE LÅN FRA: Kommunekreditt Norge Kommunekreditt Norge ANDRE LÅN FRA: 5.5 EGENKAPITAL Generelt fond kapitalmidler 553 UBUNDNE KAPITALFOND Anlegg Nitrogenfjerning ( ) 555 BUNDNE KAPITALFOND Kaptial Ski Kaptial Oppegård Kapital ÅS 559 BOKFØRT EGENKAPITAL

12 Ark1 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS ØKONOMIPLAN revidert Post Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Lønn faste stillinger Andre tillegg Feriepengeavsetning Ekstrahjelp Feriepengeavsetning Overtid Godtgjørelse styret Pensjon fellesord Pensjon ekstraord Arbeidsgiveravg Arb.giveravg.premieavik Sum Lønn og sos.utgifter Kontorutgifter Aviser,tidsskrifter Bevertning/matvarer Andre driftsutgifter Kjemikalier Arbeidstøy/ verneutst Rengjøringsmateriell Portoutgifter Telefonutgifter Post- og bankgebyr Kurs/ opplæring Skyss - kostgodtgj Telefongodtgjørelse Drift/vedlikeh. Bil/trakt Transport av slam Vedlikeh. Maskiner Reserved. Maskiner Drivstoff/ rekvisita Transp.utg./skyss Kjøp av strøm/linjeleie Forsikring personer Forsikr. Bygg/anlegg Avg/Gebyr/lisenser Konting.KS Inventar Kjøp av utstyr Leie kontormaskiner Vedlikeh. Bygg P.st. Haugbro Utløp Sjødalstrand Vedlikeh. Elektro Vedlikeh verktøy/redsk Vedlikeh. VVS- utsyr Vedlikeh. Instrumenter Vedlikeh. Utomhusanl Analyser Reservedeler elektro Side 1

13 Ark1 Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Reservedeler verktøy Elektron. Prosesstyring Renhold Konsulenttjenester Sum Kjøp av varer og tjene Godtgjørelse revisjon Godtgkj. Driftsassist Bedriftshelsetjeneste Godtgj.regnskapsfører Sum Kjøp fra andre Renteutgifter Avdrag Avsetn. Disp.fond Avskrivninger Sum Finansutgifter Mottak av septik Sum Salgsinntekter Refusjon sykelønn Refusjon lærling Refusjon feriepenger Refusjon fra andre Refusjon septik Ski Ref. septik Oppegård Refusjon septik Ås Sum Refusjoner Tilsk.drift Ski -55% Tilsk.drift Oppeg. 37% Tilsk.drift Ås- 8% Andel fin.utg. Ski (58%) Andel fin.utg.oppeg(33% Andel fin.utg.ås ()%) Sum Overføring fra andre Renteinntekter Tidl.års mindreforbruk Motpost avskrivninger Side 2

14 Ark1 Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Nybygg og nyanlegg Taktekking nitrog.bygg Taktekking UTB- bygg Etablering gassturbin Utvidelse slamplass Etablering gassturbin Utvidelse slamplass Rehab.sandfang Peling adm.bygg Rehab. luktfj.anl Sum utgifter Ford.utg.Ski (58%) Ford.utg.Opp(33% Ford.utg. Ås (9%) Side 3

15 Sak R 15 9: Forslag til endring av selskapsavtalen Bakgrunn Selskapsavtalens kapittel 8.5, første setning lyder: «Styret ansetter daglig leder og øvrige ansatte.» I flg. «Instruks for driftsbestyrer Arbeidsmiljø, personalansvar og medarbeiderutvikling» skal daglig leder: «Ivareta arbeidsgiveransvar innen stillingens arbeidsområde. Dette er en selvmotsigelse. Det er daglig leder som vet hvem han vil ansette, og som skal leve med dem i hverdagen. Styret har ikke mulighet til å følge opp dette på en tilfredsstillende måte. Daglig leder bør ha fullmakt til å foreta alle ansettelser av driftspersonell ved renseanlegget. Saken ble behandlet i styremøte den 5.mai 2015, med vedtak likelydende med forslag til vedtak i representantskapet. Forslag til vedtak: Selskapsavtalens kapittel 8.5, første setning foreslås endret slik: Styret ansetter daglig leder. Vedtaket oversendes eierkommunene for videre behandling.

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 E-post: post@nfra.no 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 3/ 2014 MANDAG 22. SEPTEMBER KL.

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 E-post: post@nfra.no 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 1/ 2014 MANDAG 24. FEBRUAR KL. 13.00

Detaljer

STYREMØTE NR. 5/ 2014

STYREMØTE NR. 5/ 2014 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 1407 Vinterbro STYREMØTE NR. 5/ 2014 Herved innkalles det til styremøte nr. 6/ 14 TIRSDAG 23 September 2014 Kl. 18.00 Møte holdes i adm.bygget på Nordre

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF

Årsmelding og årsregnskap 2011. Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsmelding og årsregnskap 2011 Sørum kommunale eiendomsselskap KF Styrets vedtak av 20.03.2012 1 Innholdsfortegnelse Årsmelding... 3 For videre behandling av dokumentet... 3 Styrets vedtak... 3 Daglig

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 27 Vestfjorden Avløpsselskap Sammen for en renere oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i

Detaljer

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 21 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS torsdag 24 november 2011, kl.17.00 Innkalling og saksdokumenter Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte 2011 Med dette oversendes

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 24.10.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011.

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. 1 Budsjett 2011 for NRV IKS Økonomiplan for 2012-2014 Innledning Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. Selskapets formål Selskapets formål er å sørge for

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015

INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015 Ordfører John Ødbehr, Vestby. Leder Varaordfører Trygve Thorsen, Vestby Ordfører Thore Vestby, Frogn. Nestleder Varaordfører Rita Hirsum Lystad, Frogn Ordfører Anne Kristine Linnestad, Ski Varaordfører

Detaljer

Årsmelding 2006 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2006 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 26 Vestfjorden Avløpsselskap Renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 147 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt selskap med hjemmel i kommunelovens 27.

Detaljer

Årsmelding 2008 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2008 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 28 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

ÅRSMELDING 2002 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD

ÅRSMELDING 2002 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD ÅRSMELDING 2002 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD Bjerkåsholmen 125, 3470 Slemmestad Tlf. 98 20 86 00 - www.veas.nu Vestfjorden Avløpsselskap Er et interkommunalt selskap med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 23.09.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap 2013 14/2-2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter 4 1.1 Regnskapsskjema 1A drift 4 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON SAKSFRAMLEGG MØTEBOK STYRER/RÅD/UTVALG SAKSNR. MØTEDATO Styret 6/2011 15.04.2011 SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 I _61z4 Daglig leders innstilling til styret

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer