STYREMØTE NR. 5/ 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE NR. 5/ 2014"

Transkript

1 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: Vinterbro STYREMØTE NR. 5/ 2014 Herved innkalles det til styremøte nr. 6/ 14 TIRSDAG 23 September 2014 Kl Møte holdes i adm.bygget på Nordre Follo renseanlegg. SAK S 14-26: Godkjenning av innkalling og saksliste SAK S 14-27: Innkjøp gassturbin- status SAK S 14-28: Påslipp av slam fra Stangåsen vannverk. SAK S 14-29: Budsjettkontroll Eventuelt Vinterbro 16. September 2014 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG Hans Martin Larssen(sign.) Styrets leder Bjørn Buller Driftssjef NB!!! VED FORFALL VARSLER MEDLEMMENE ADMINISTRASJONEN VED NORDRE FOLLO RENSEANLEGG I TELEFON Innkalling til styremøte m/vedlegg sendes: Medlemmer og varamedlemmer av styret Leder for representantskapet Revisor Teknisk etat og Formannskapet i kommunene Kommunekasserer i Ås

2 SAK S : INNKJØP GASSTURBIN Status Kontrakt med leverandøren av gassturbiner, firma Adigo AS, ble undertegnet den Lån til prosjektet, kr. 5.3 millioner, er innvilget og utbetalt av Kommunalbanken, etter vedtak om opptak av lån i møte i Representantskapet den 24.februar. Det er nedsatt en styringsgruppe for prosjektet, som hadde et oppstartmøte den Møte nr. 4 i styringsgruppen ble avholdt den 29. august Representant for de ansatte, Steinar Iversen, er innlemmet i styringsgruppen. Det er utarbeidet en ROS (Risiko Og Sårbarhet) analyse for prosjektet i samarbeid med vårt verneombud, Øystein Juul. Innhenting av biogass for analyse ble utført av firma Molab den 12.juni. Resultatene ble oversendt 4.juli, og viste et lavere innhold av metan enn forventet (ca.50% mot forventet ca. 60%). Samtidig viste analysen et høyere innhold av H2S enn forventet. Vi har kjøpt et instrument for å måle innholdet av metan kontinuerlig. Dette er satt i drift, og viser en stabil verdi på ca.50% metan. Vi ønsker å gjennomføre et forsøk med tilsetting av jern til slammet før innpumping i råtnetårn. Dette for å redusere mengden H2S og samtidig øke mengden metan i fra råtnetårn. Legging av gassrør samt trekkerør for luftslanger og signalkabler fra kum ved gassfakkel inn i UTB-bygning er utført. Bygningsmessige arbeider er utført, med unntak av noen mindre arbeider. Varmeveksler er ankommet, og plassert oppe på taket av turbinrommet. Anlegg for gassbehandling og turbiner er ankommet, og plassert i turbinrommet. Firma Adigo bekrefter at leveranser fra deres leverandører fortsatt er i henhold til ordrebekreftelse, og at arbeidene følger oppsatt fremdriftsplan. Forslag til vedtak: 1. Styret ved Nordre Follo renseanlegg IKS tar statusrapport om innkjøp av gassturbin datert til orientering.

3 SAK S : PÅSLIPP AV SLAM FRA STANGÅSEN VANNVERK Status Etter vårt møte med Oppegård kommune den 20.desember 2013, hvor tema var ukontrollert utslipp av slam på avløpsnettet fra Stangåsen vannverk, var det enighet om at Oppegård kommune skulle iverksette strakstiltak i form av montering av en motorstyrt ventil på utløpet fra fordrøyningsmagasinet for spylevann på Stangåsen. Videre skulle Oppegård kommune se på mulige løsninger for å kunne behandle slamvann lokalt på Stangåsen, uten å ha utslipp til avløpsnettet. Vi har så langt ennå ikke sett noe resultat av arbeidet med rullering av Hovedplan for vann og avløp i Oppegård kommune, men har i dag fått beskjed av kommunalsjefen om at arbeidet er forsinket, og at planen vil bli behandlet politisk «på nyåret», når nå det kan bli. Vi har heller ikke fått noen signaler om at teknisk etat har igangsatt vurdering av mulighetene for behandling av slam ved vannverket, til tross for at dette kan gjøres helt uavhengig av overnevnte Hovedplan. Vi oppfatter at manglende vilje er årsaken til at ingen ting skjer. Vi har i løpet av sommeren og høsten vært forskånet for påslipp som vi ikke har greid å håndtere. Tømming av sedimenteringsbassengene må skje hyppig nok til at slammengdene ikke blir for store. Det er viktig at driftspersonalet på Stangåsen får dette innarbeidet i sine rutiner, som også innbefatter varsling av påslipp til oss. Forslag til vedtak; Styret ved Nordre Follo renseanlegg IKS tar sak om påslipp av slam fra Stangåsen datert til orientering.

4 Konto Konto(T) Funksjon Regnskap Periodisert bud Pronose Oppr.budsjett (1) Fast lønn , ,00 0, , Fast lønn , , , , Andre tillegg 350 0, , , , Feriepengeavsetning , ,00 0, , Feriepengeavsetning , , , , Ekstrahjelp , , , , Feriepengeavsetning 350 0, , , , Overtid , , , , Feriepengeavsetning 350 0, , , , Godtgjørelse til folkevalgte , , , , Pensjon fellesordning , ,00 0, , Pensjon fellesordning , , , , Arbeidsgiveravgift , ,00 0, , Arbeidsgiveravgift , , , , Arbeidsgiveravgift premieavvik 350 0,00 0,00 0,00 0, Lønn og sosiale utgifter , , , , Kontorrekvisita , , , , Abonnement aviser, tidsskrifter, faglitteratur , , , , Bevertning , , , , Andre driftsutgifter , , , , Kjemikaler , , , , Arbeidstøy/ verneutstyr , , , , Rengjøringsmateriell , , , , Portoutgifter , , , , Telefonutgifter , , , , Post og bankgebyrer ,85 0, ,00 0, Kurs og opplæring , , , , Skyss- og kostgodtgjørelse , , , , Telefongodtgjørelse , , , , Drift og vedlikehold egne transportmidler , , , , Transport av slam , , , , Vedlikehold av maskiner , , , ,00

5 Reservedeler maskiner , , , , Drivstoff og rekvisita , , , , Andre transportutgifter/utg.dekning skyss , , , , Strøm/elektrisk kraft , , , , Personforsikring , , , , Forsikring bygning, anlegg, eiendom, bil, mask. og utstyr , , , , Avgifter, gebyrer og lisenser , , , , Kontigenter , , , , Inventar , , , , Utstyr , , , , Leie/leasing kontormaskiner , , , , Vedlikehold, rehabilitering av bygg , , , , Pumpestasjon Haugbro 350 0, , , , Vedlikehold Sjødalsstrand , , , , Vedlikehold el-utstyr , , , , Vedlikehold av verktøy/redskaper , , , , Vedlikehold av VVS utstyr , , , , Vedlikehold av instrumenter , , , , Vedlikehold av utenomhus anlegg , , , , Analyser , , , , Reservedeler el.utstyr , , , , Reservedeler verktøy/redskaper , , , , Elektronikk til prosesstyre , , , , Renhold , , , , Konsulenttjenester , , , , Kjøp av varer/tjenester , , , , Godtgjørelse revisjon , , , , Tilskudd til driftsassistanse , , , , Bedriftshelsetjenesten , , , , Godtgjørelse Ås kommune 350 0, , , , Kjøp fra andre , , , , Renteutgifter , , , , Avdrag , , , ,00

6 35400 Avsetn. Til disp.fond ,00 0, Avskrivning , , , Finansutgifter , , , , Mottak av septik , , , , Andre salgsinntekter , ,00 0, Salgsinntekter , , , , Sykelønnsrefusjon , , , , Lærlingetilskudd , , , , Refusjon fra andre kommuner 350 0, , , , Mottak septik fra Ski kommune ,00 0, ,00 0, Mottak av septikk fra Oppegård Kommune ,00 0, ,00 0, Mottak av septikk fra Ås kommune ,00 0, ,00 0, Refusjoner , , , , Tilskudd drift Ski kommune , , , Tilskudd drift Oppegård kommune , , , Tilskudd drift Ås kommune , , , Andel finansutgifter Ski kommune , , , Andel finansutgifter Oppegård kommune , , , Andel finansutgifter Ås kommune , , , Overføringer fra andre , , , Renteinntekter , , , , Renteinntekter 350 0,00 0,00 0,00 0, Morarenter og gebyrer ,78 0,00 0,00 0, Tidl års regnskapsm mindreforbruk ,00 0, Motpost avskrivninger , , , Finansinntekter , , , , ,00 0,00

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 E-post: post@nfra.no 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 1/ 2014 MANDAG 24. FEBRUAR KL. 13.00

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS

ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 31. august kl 18.00 Jnr.160/11 Arkiv 325 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Medlemskommunene IUA Vestfold INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 7.12.29 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92. Vararepresentanter

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 AS Maridalsveien 205 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 25. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer