REPRESENTANTSKAPSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REPRESENTANTSKAPSMØTE"

Transkript

1 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: E-post: 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 1/ 2014 MANDAG 24. FEBRUAR KL Møtet holdes på Nordre Follo renseanlegg. SAK R 14-1: Godkjenning av innkalling og saksliste SAK R 14-2: Innkjøp gassturbin SAK R 14-3: Budsjettjustering 2014 Eventuelt Vinterbro den 12.februar 2014 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG. Johan Alnes (sign.) Representantskapets leder Bjørn Buller Driftssjef NB!!! VED FORFALL VARSLER MEDLEMMENE ADMINISTRASJONEN VED NORDRE FOLLO RENSEANLEGG I TELEFON Innkalling til representatntskapet m/sakspapirer sendes: Medlemmer av representantskapet Styrets leder Sakspapirer til informasjon sendes til: Revisor Teknisk Etat og Formannskapene i kommunene FIKS

2 SAK R 14-2 : INNKJØP GASSTURBIN Vi viser til SAK S 14-3, Innkjøp av gassturbin, og styrets vedtak om å akseptere det innhentede tilbud fra firma Adigo AS, og å oversende saken til representantskapet for finansiering av prosjektet ved opptak av lån. Det er gjennomført et besøk ved et renseanlegg utenfor Berlin, hvor utstyr tilsvarende det vi har innhentet pris på er installert. Driften av gassturbinen var utførlig dokumentert, og viste høy driftssikkerhet, og ytelser i tråd med spesifikasjoner. Uttalelser fra driftspersonalet styrket inntrykket av at dette er en robust maskin, med beskjedent behov for vedlikehold. Det var også et fullt akseptabelt støynivå rundt maskinen. Elementer i anbudet og lønnsomhetsanalysen er gjennomgått, spesielt vedlikeholdskostnader. Med de forutsetninger som vi etter beste evne kan legge inn i beregningsmodellen, viser analysen at vi vil ha en positiv nåverdi. Kopi av beregningen legges ved. Pris for leveransen som en totalentreprise er satt til kr.4,2 millioner. Bygningsmessige arbeider og ventilasjon er stipulert til hhv kr og kr , til sammen kr Vi ser en økning i kalkylen fra juni 2013 på ca. kr Kursen på norske kroner i forhold til både Euro og Dollar er betydelig svekket det siste halve året, og forklarer mesteparten av differansen. Tilpasningskostnader og uforutsette kostnader er stipulert til hhv kr og kr er Vedlagt følger et regneark med kalkyle og lønnsomhetsberegning med de forutsetninger vi har antatt. Totalt vil sum prosjektkostnader beløpe seg til kr 5.3 millioner, hvorav tilsagn om støtte fra Enova beløper seg til ca.kr.1,3 millioner. Langsiktig låneopptak vi da beløpe seg til kr. 4.0 millioner Styret vedtok at det nedsettes en styringsgruppe for prosjektet, med deltakere fra eierkommunene og styret, og med daglig leder som prosjektleder. Samlet låneopptak i selskapet vil med totalt låneopptak på kr.5,3 millioner fortsatt være innenfor den totale lånerammen på kr.30 millioner. Forslag til vedtak: 1. Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar opptak av lån stort kr. 5.3 millioner for finansiering av prosjektet Innkjøp gassturbin. 2. Representantskapet gir styrets leder fullmakt til å innhente tilbud på lån, og akseptere mest fordelaktige tilbud.

3 Lønnsomhetskalkyle gassturbinanlegg ved NFR Kalkyle Tilbud fra Adigo Bygging av rom for turbiner, tilbud fra KM-bygg Ventilasjon/brannspjeld Tilpasningskostnader Uforutsette kostnader Sum prosjektkostnader Finansiering Lån Tilskudd fra Enova Lønnsomhet Netto nåverdi for gassturbiner, 20 års levetid, 6% kalkylerente Netto nåverdi for gassturbiner, 20 års levetid, 4% kalkylerente Forutsetninger: Anlegget beregnes å ha en levetid på 20 år Det inngås en serviceavtale på 10 år med Adigo med en fast årlig kostnad på kr Avtalen fornyes med samme årlige beløp f.o.m. år 11. Øvrige årlige vedlikeholdskostnader og uforutsette utgifter kr /år Antatt strømpris i hele perioden er beregnet kr, 0,80/kwh Oppetid - 96% Gjennomsnittlig årlig energibesparelse, kwh Kr i brutto årlige besparelse i hele anleggets levetid i løpende kroner (nominell verdi) kr i brutto årlige besparelser i hele anleggets levetid i løpende kroner (nominell verdi) Gassproduksjonen blir den samme i hele prosjektets levetid Kalkylerente alternativ 1 = 6% Kalkylerente alternativ 2 = 4%

4 Investeringskalkyle År Netto nåverdi av investering k=6% Netto nåverdi av investering k=4% Grunnlags-investering Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Kostnadsbesparelse Sum NPV over 20 år

5 År Netto nåverdi av investering k=6% Netto nåverdi av investering k=4%

6 SAK R 14-3 : BUDSJETTJUSTERING 2014 Vi viser til sak S14-4: Budsjettjustering 2014, hvor styret ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtok nytt budsjett for 2014, korrigert Ved innlesing av budsjettet for 2014, oppdaget Ås kommune feil i oppstillingen for fordeling av utgifter mellom eierkommunene. I forhold til utgifter i ansvar Administrasjon_ var det overført kr for lite, og for ansvar 1100 Fellesutgifter- var det overført kr for lite. Vi fikk i forbindelse med oversendelse av regnskap 2013 beskjed fra regnskapsfører at pensjonsutgifter for 2014 trolig vil øke betydelig i forhold til hva som er budsjettert. Dette som følge av resultatet for 2013, og forventet videre utvikling. Regnskapsfører anbefaler en sats på 18%, hvilket vi har tatt til etterretning, og innarbeidet i budsjettet. Disse forhold medfører en økning i rammen for budsjett 2014 på kr Forslag til vedtak; Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar nytt budsjett 2014, korrigert

7 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG Org.nr. BUDSJETT 2014 Korrigert Budsjett Budsjett Regnskap 1000 Administrasjon Lønn faste stillinger Lønn i faste stillinger Feriepengeavsetning faste stillinger Feriepengeavsetning faste stillinger Lønn ekstrahjelp Feriepengeavsetning Godtgjørelse styre og folkevalgte Pensjon fellesordning Pensjon fellesordning Pensjon ekstraordinær Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Premieavvik arb.giveravgift Sum Lønn og sosiale utgifter Kontorrekvisita Abonnement aviser, tidsskrifter Bevertning/ matvarer Andre driftsutgifter Arbeidstøy/ verneutstyr Portoutgifter Kurs og opplæring Telefongodtgjørelse Transp.utg/ skyssgodtgj Personforsikring Avgifter,gebyr,lisenser Kontingent KS Inventar Leie/leasing kontormaskiner Renhold Konsulenttjenester Sum Kjøp av varer og tjenester Godtgjørelse revisjon Bedriftshelsetjeneste Godtgjørelse Ås kommune Sum Kjøp av tjenester som erstatter egenpr Sum driftsutgifter Refusjon sykepenger Refusjon fra andre Morarenter/gebyrer Fordelte hovedadm.utgifter Sum Interne overføringer Netto utgift Fellesutgifter Renter og omkostninger Renteinntekter Fordelte fellesutgifter

8 Budsjett Budsjett Regnskap 1200 Drift renseanlegg Lønn i faste stillinger Andre tillegg Feriepengeavsetning Ekstrahjelp Feriepengeavsetning Overtid Feriepengeavsetning Lønn lærling Pensjon fellesordning Arbeidsgiveravgift Sum lønn og sosiale utgifter Andre Driftsutgifter Kjemikalier Rengjøringsmateriell Telefonutgifter Skyss- og kostgodtgjørelse Telefongodtgjørelse Drift av bil og traktor Transport av slam Vedlikehold av maskiner Reservedeler maskiner Drivstoff, olje m.v Strøm Forsikring bygn. Ansvar, maskiner og utstyr Avgifter, gebyrer, lisenser Inventar Kjøp av utstyr Vedlikehold av bygning Pumpestasjon Haugbro Utløpsledning Sjødalstrand Vedlikehold elektroutstyr Vedlikehold verktøy og redskap Vedlikehold VVS-utstyr Vedlikehold instrumenter Vedlikehold av utomhusanlegg Analyser Reservedeler el.utstyr Reservedeler verktøy og redskap Elektronikk til prosessstyring Kjøp av varer og tjenester Tilskudd driftsassistanse Kjøp av varer og tjenester som erstatter Sum driftsutgifter Mottak av septik Sykelønnsrefusjon Lærlingetilskudd Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre Sum driftsinntekter Fordelte utgifter drift av anlegg Netto 0 0 0

9 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG BALANSE 5.1 OMLØPSMIDLER Kasse Gjensidige Nor, (drift) Gjensidige Nor, Gjensidige Nor, skattetrekk, KASSE, BANKINNSKUDD Arb.g.avgift av premieavvik - Klp Premieavvik Klp Fordring på deltagerkommunene 513 KORTSIKTIGE FORDRINGER Ref.sykepenger og arb.g.avgift Ref. feriepenger Inngående merverdiavgift Oppgjørskonto for MVA 514 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utestående fordringer Div. utestående fordringer 518 KORTSIKTIGE FORDRINGER 5.2 ANLEGGSMIDLER Klp egenkapitalinnskudd Pensjonsmidler Klp 521 AKSJER OG ANDELER Prosessovervåking, EDB-utstyr Traktor Cont.Kjør-1995 År/avskr Sandavvanner Nytt septik mottak UTSTYR, MASKINER, TRANSPORTM Anlegg Nybygg Anlegg nitrogenfjerning Renovering pumpestasjon Ås

10 527 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 5.3 KORTSIKTIG GJELD Utgående MVA Påløpte, ikke forfalte renter Diverse kreditorer 532 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Forskuddstrekk 534 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Pensjonsinnskudd KLP Kontingent - Kommuneforbundet Kontingent - Nito Nito - Ski Kommunegruppe Norsk Kommuneforbund 534 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Ski Kommune Oppegård Komune Ås kommune 535 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Skyldig arbeidsgiveravgift 537 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Kredittkassen ANNEN KORTSIKTIG GJELD 537 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Interimskonto lønn KS Evu trekk Skyldige feriepenger Skyldige feriepenger Skyldige feriepenger Skyldige feriepenger Leverandørreskontro gjeld Avregning remitering Avregning manuelle betalinger Interimskonto lønn Interimskonto arb.g.avgift Interimskonto pensjon Feilkonto lønn Skyldig arb.g.avgift av feriepenger Skyldig arb.g.avgift av feriepenger 2002

11 Skyldig arb.g.avgift av feriepenger Skyldig arb.g.avgift av feriepenger ANNEN KORTSIKTIG GJELD 5.4 LANGSIKTIG GJELD Arb.g.avgift av netto pensjonsforpliktelse - Klp 545 ANDRE LÅN FRA: Pensjonsforpliktelse Klp 545 ANDRE LÅN FRA: Kommunekreditt Norge Kommunekreditt Norge ANDRE LÅN FRA: 5.5 EGENKAPITAL Generelt fond kapitalmidler 553 UBUNDNE KAPITALFOND Anlegg Nitrogenfjerning ( ) 555 BUNDNE KAPITALFOND Kaptial Ski Kaptial Oppegård Kapital ÅS 559 BOKFØRT EGENKAPITAL

12 1500 Fordeling av utgifter Budsjett Budsjett Regnskap Fordelte utg. hovedadministrasjon Fordelte utg. andre fellesutgifter Fordelte utg. drift av anlegg Sum driftsutgifter Tilskudd drift- Ski komm 62% Tilskudd drift- Oppegård komm 31% Tilskudd drift - Ås - kommune 7% Sum driftsinntekter Netto Lån og avsetninger Avdrag lån Avsatt til ubundet kapitalfond Sum finansutgifter Andel finansutgifter Ski kommune Andel finansutgifter - Oppegård kommune Andel finansutgifter - Ås kommune Sum refusjoner Netto Nybygg og nyanlegg Step- screen inntakshus Nytt slambehandlingsanlegg Ventilasjonsanlegg avvanning Taktekking Nitrogenfj.bygg Taktekking UTB-bygg Etablering av gassturbin Rehabilitering Haugbro pst Utvidelse slamplass 500 Sum utgifter Tilskudd nyanlegg - Ski kommune Tilskudd nyanlegg - Oppegård kommune Tilskudd nyanlegg - Ås kommune Sum inntekter Netto

13 2004 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG KONTOKLASSE 3 DRIFT ANSVAR 1000 ADMINISTRASJON 1100 FELLESUTGIFTER 1200 KLOAKKRENSEANLEGG 1300 PUMPESTASJONER 1400 LEDNINGER 1500 OPPGJØR DRIFT- OG DELTAKERKOMMUNER 1600 NYBYGG OG NYANLEGG 1900 LÅN OG AVDRAG FUNKSJON 350 ART Samme artskontoplan som Ås kommune KONTOKLASSE 4 INVESTERING KONTOKLASSE 5 BALANSE

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s. 2 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. 3 3. Regnskapsmessig behandling av tap på krav s. 6 4. Regnskapsmessig

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Medlemskommunene IUA Vestfold INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer