Politiets sikkerhetstjeneste 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiets sikkerhetstjeneste 2016"

Transkript

1 Oppstilling av bevilgningsrapportering, Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 216 Merutgift (-) og mindreutgift 444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 1 Driftsutgifter A, B Justis- og beredskapsdepartemente 1 Driftsutgifter Politidirektoratet- politi og lensmann 1 Driftsutgifter Nettoordning, statlig betalt merverd 1 Driftsutgifter Sum utgiftsført Inntektskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling Regnskap 216 Merinntekt og mindreinntekt (-) 3444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 2 Refusjoner B Tilfeldige inntekter 29 Ymse Folketrygdens inntekter 72 Arbeidsgiveravgift Sum inntektsført Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Kapitalkontoer 6193 Norges Bank KK /innbetalinger Norges Bank KK/utbetalinger Endring i mellomværende med statskassen Sum rapportert Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen * Samlet tildeling skal ikke reduseres med eventuelle avgitte belastningsfullmakter. Se note B for nærmere forklaring.

2 Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter Kapittel og post Overført fra i fjor Årets tildelinger Samlet tildeling xxxxxx xxxxxx xxxxxx

3 Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste Merinntekter / Omdisponering fra Utgiftsført av Merutgift(-)/ Merutgift(- mindreinntekter(-) post 1 til 45 eller Kapittel andre iht. avgitte mindreutgift etter Stikkord )/ mindre iht. til post 1/21 fra og post belastningsfullmakter(-fullmakter avgitte belastnings- utgift merinntektsfullmak neste års t bevilgning Innsparinger (-) Sum grunnlag for overføring Maks. overførbart beløp * Mulig overførbart beløp beregnet av virksomheten tildeling i note A] *Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 1-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se årlig rundskriv R-2 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger. Forklaring til bruk av budsjettfullmakter Avgitte belastningsfullmakter (utgiftsført av andre) PST har gitt en belastningsfullmakt på kapittel/post til PSTs lokale enheter ved 12 politidistrikt (inkludert Svalbar d) pålydende kr og en belastningsfullmakt til Oslo PD på henholdsvis kr 5. og kr Lokale enheter har regnskapsført kr på virksomhetens kapitte l/post 444.1, i tillegg er det rapportert kr på kapittel/post Netto utgjør dette kr Oslo PD har rapportert kr på kapittel/post PSTs mindreutgift inkludert utgifter rapportert av andre viser en total mindreutgift på kr Andre fullmakter PST har i 216 innteksført kr 12. på kap/post som følge av tilfeldige inntekter til staten. PST har også mottatt en tildeling fra JD på kap/post 44.1 på kr 76. og kap/post 4.1 på kr 1... PST har på grunnlag av dette belastet kap/post 44.1 med kr og kap/pos t 4.1 med kr Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter ,84 PST er i tildelingsbrevet fra JD gitt fullmakt til overskridelse av driftsbevilgningen (444) med merinntekter Merinntekter på kapittel/post utgjør kr inkludert avgitte belastningsfullmakter, jamfør bevilgningsrapporteringen. Merinntektene er benyttet til å kunne overskride på kapittel Mulig overførbart beløp PSTs ubrukte bevilgning på kapittel/post beløper seg til kr , inkludert merinntekter. Da dette beløpet er under grensen på 5 % regnes hele beløpet som mulig overføring til neste budsjettår. Mulig overføring til neste år er en beregning, og virksomheten får tilbakemelding fra overordnet departement om endelig beløp som overføres til neste år. Overførbarheten er begrenset til 5 % av bevilgningen for hele posten, jamfør bestemmelser i bevilgnin gsreglementet og det årlige rundskrivet om overførbare bevilgninger (R-2). Beregningene over viser PSTs andel av bevilgning på den enkelte kombinasjon av kap/post

4 Oppstilling av artskontorapporteringen Note Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet Salgs- og leieinnbetalinger Andre innbetalinger 1 Sum innbetalinger fra drift Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet Utbetalinger til lønn Andre utbetalinger til drift Sum utbetalinger til drift Netto rapporterte driftsutgifter Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet Innbetaling av finansinntekter 4 Sum investerings- og finansinntekter Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet Utbetaling til investeringer Utbetaling til kjøp av aksjer 5,8 Utbetaling av finansutgifter Sum investerings- og finansutgifter Netto rapporterte investerings- og finansutgifter Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 12 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Utbetalinger av tilskudd og stønader 7 Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler * Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 539, inntekt) Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 57, inntekt) Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap Netto 1633, rapporterte utgift) utgifter på felleskapitler Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oversikt over mellomværende med statskassen ** Eiendeler og gjeld Fordringer Kasse Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter Annen gjeld Sum mellomværende med statskassen * Andre ev. inntekter/utgifter rapportert på felleskapitler spesifiseres på egne linjer ved behov. ** Spesifiser og legg til linjer ved behov.

5 Note 1 Innbetalinger fra drift Salgs- og leieinnbetalinger Refusjoner oppdrag etaten Andre inntekter Tilfeldige inntekter Skadeerstatning, avsavngodtgjørelse og vrakpant Sum salgs- og leieinnbetalinger Andre innbetalinger Andre innbetalinger 1 Andre innbetalinger 2 Sum andre innbetalinger Sum innbetalinger fra drift

6 Note 2 Utbetalinger til lønn Lønnsrelaterte kostnader Godtgjørelse og honorarer Gruppeliv Yrkesskadepremie Arbeidsgiveravgift Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser Sum utbetalinger til lønn Antall årsverk:

7 Note 3 Andre utbetalinger til drift Bygningers drift og lokaleie Vedlikehold av leide lokaler Leie av data, kontormaskiner og lignende Leie av biler og andre transportmidler IKT-relaterte utstyrsanskaffelser Møbler og inventar Arbeidsklær, verneutstyr og våpenutstyr Reparasjon og vedlikehold infrastruktureiendeler Konsulenter IKT-utvikling Konsulenter IKT-drift og vedlikehold Andre konsulenter og kjøp av tjenester Kjøp av polititjenester fra andre distrikter Kontorrekvisita, bøker og møter Kurs og seminarer eksterne og interne Telefon, porto og lignende Kostnad transportmidler Reiser og diett Øvrige driftsutgifter Sum andre utbetalinger til drift

8 Note 4 Finansinntekter og finansutgifter Innbetaling av finansinntekter Renteinntekter Valutagevinst Annen finansinntekt Sum innbetaling av finansinntekter Utbetaling av finansutgifter Renteutgifter Valutatap Annen finansutgift Sum utbetaling av finansutgifter

9 Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer Utbetaling til investeringer Maskiner og anlegg Biler og andre transportmidler Møbler og inventar Fast bygningsinventar med annen levetid enn bygningen Data- og telefoniutstyr (infrastruktureiendeler) Operativt og teknisk utstyr Sum utbetaling til investeringer Utbetaling til kjøp av aksjer Kapitalinnskudd Obligasjoner Investeringer i aksjer og andeler Sum utbetaling til kjøp av aksjer

10 Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Andre tilfeldige inntekter til staten 12 Avgift 2 Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 12

11 Note 7 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Ikke aktuelt Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

12 Note 8 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen Spesifisering av bokført avregning med statskassen Spesifisering av rapportert mellomværende med statskassen Forskjell Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler* Obligasjoner Sum Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer** Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum Langsiktige gjeld Annen langsiktig gjeld Sum Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum Sum * Virksomheter som eier finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og selskapsandeler fyller også ut note 8 B. ** Andre fordringer består av en dobbeltbetalt faktura. Beløpet er tilbakebetalt per januar 217. Del B Spesifisering av investeringer i aksjer og selskapsandeler Selskap 1 Selskap 2 Ervervsdato Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Årets resultat i selskapet Balanseført egenkapital i selskapet Balanseført verdi i regnskap* Balanseført verdi * Investeringer i aksjer er bokført til anskaffelseskost. Balanseført verdi er den samme i både virksomhetens kontospesifikasjon og kapitalregnskapet.

Oppstilling av bevilgningsrapportering, Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling mindreutgift

Oppstilling av bevilgningsrapportering, Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling mindreutgift Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2017 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2017 Merutgift (-) og mindreutgift * 0444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering, Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling mindreutgift

Oppstilling av bevilgningsrapportering, Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling mindreutgift Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2018 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2018 Merutgift (-) og mindreutgift * 0444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Detaljer

Inntektskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling* Regnskap 2017 Merinntekt og

Inntektskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling* Regnskap 2017 Merinntekt og Virksomhet: JB - Den høyere påtalemyndighet Rapport kjørt: 29.01.2018 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2017 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2017

Detaljer

Rapport kjørt:

Rapport kjørt: Virksomhet: JA - Generaladvokaten Rapport kjørt: 18.01.2019 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2018 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2018 Merutgift (-)

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

,59. Rapport kjørt:

,59. Rapport kjørt: Virksomhet: JA - Generaladvokaten Rapport kjørt: 24.01.2018 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2017 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2017 Merutgift

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Mal for bevilgningsrapportering og artskontorapportering med noter

Mal for bevilgningsrapportering og artskontorapportering med noter Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2017 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2017 Merutgift (-) og mindreutgift 1810 Oljedirektoratet 01 Driftsutgifter

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering 2018 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2018 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Statsministerens kontor 01 Driftsutgifter

Detaljer

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter Oppstilling av bevilgningsrapportering 2017 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2017 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 A,B 123 059 000

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Note Samlet tildeling* Regnskap 2018 Merutgift (-) og mindreutgift

Oppstilling av bevilgningsrapportering Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Note Samlet tildeling* Regnskap 2018 Merutgift (-) og mindreutgift Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2018 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Note Samlet tildeling* Regnskap 2018 Merutgift (-) og mindreutgift 0741 Driftsutgifter 01 A+B 201 749 000 215 162 436-13

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Vedlegg 3 Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter Kapittel og post Overført fra i fjor Årets tildelinger Samlet tildeling

Vedlegg 3 Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter Kapittel og post Overført fra i fjor Årets tildelinger Samlet tildeling Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2018 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2018 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Tolletaten 01 Driftsutgifter A, B

Detaljer

Vedlegg 3. Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter Kapittel og post

Vedlegg 3. Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter Kapittel og post Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2017 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2017 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Tolletaten 01 Driftsutgifter A, B

Detaljer

Rapport kjørt:

Rapport kjørt: Virksomhet: Kriminalomsorgen Rapport kjørt: 22.01.2019 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2018 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2018 Merutgift (-) og

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0254 Tilskudd til voksenopplæring 70 Tilskudd

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

_control Endringer i rapporteringspakken Bevilgningsrapportering Note A Artskontorapportering Note 1 - Innbetalinger Note 2 - Lønn Note 3 - Andre

_control Endringer i rapporteringspakken Bevilgningsrapportering Note A Artskontorapportering Note 1 - Innbetalinger Note 2 - Lønn Note 3 - Andre _control Endringer i rapporteringspakken Bevilgningsrapportering Note A Artskontorapportering Note 1 - Innbetalinger Note 2 - Lønn Note 3 - Andre driftsutgifter Note 4 - Finans Note 5 - Utbetalinger Note

Detaljer

Kompetanse Norge ,9

Kompetanse Norge ,9 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2017 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2017 Merutgift (-) og mindreutgift 0254 Tilskudd til voksenopplæring 70 Tilskudd

Detaljer

Side 2 av 30

Side 2 av 30 Side 2 av 30 Side 3 av 30 Side 4 av 30 Side 5 av 30 Side 6 av 30 Side 7 av 30 Side 8 av 30 Side 9 av 30 Side 10 av 30 Side 11 av 30 Side 12 av 30 Side 13 av 30 Side 14 av 30 Side 15 av 30 Side 16 av 30

Detaljer

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: :31

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: :31 Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport kjørt: 09.02.2016 17:31 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Årsregnskap Styrets beretning

Årsregnskap Styrets beretning Årsregnskap 2017 Vår referanse: 2018/153 Styrets beretning 1. Innledning Med dette legges det fram årsregnskap for (heretter NIM) for 2017. Det legges fram et årsregnskap i tråd med økonomiregelverkets

Detaljer

Årsregnskapet utgjør del VI i årsrapporten til Kunnskapsdepartementet.

Årsregnskapet utgjør del VI i årsrapporten til Kunnskapsdepartementet. Del VI Årsregnskapet 2017 Senter for IKT i utdanningen Ledelseskommentar til årsregnskapet 2017 Senter for IKT i utdanningen (senteret) ble opprettet i 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger

Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Eksempel på et statlig årsregnskap utformet etter nye krav Årsregnskap 2015 for Statens senter for sammenligninger Statens senter for sammenligninger Årsregnskap 2015 Side 1 Eksempel på et statlig årsregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet

Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet Ledelseskommentar til årsregnskapet 2014 Virksomhetens formål Departementet har det overordede ansvaret for politikken på følgende områder: arbeidsmarkedspolitikk,

Detaljer

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 23.02.2015 11:50 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering,

Oppstilling av bevilgningsrapportering, Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2016 Utgiftska pittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Vedlegg 4 Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Tolletaten 01 Driftsutgifter

Detaljer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud. Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2015 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

Å rsregnskap 2015 for Årbeids- og sosialdepartementet

Å rsregnskap 2015 for Årbeids- og sosialdepartementet Å rsregnskap 2015 for Årbeids- og sosialdepartementet Ledelseskommentar til årsregnskapet 2015 Virksomhetens formål Departementet har det overordnede ansvaret for politikken på følgende områder: arbeidsmarkedspolitikk,

Detaljer

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Vedlegg 17 til årsrapport 2014 Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016

Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016 Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2016 Ledelseskommentar Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak,

Detaljer

Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2018

Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2018 Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2018 Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav fra virksomhets- og økonomiinstruks

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2016 Olje og energidepartementet Årsregnskap for Olje- og energidepartementet for 2016 Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25

Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Lim inn Virksomhet: AE - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapporteringsperiode: 201414 Rapport kjørt: 13.02.2015 14:25 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn

Detaljer

Olje og energidepartementet

Olje og energidepartementet 2017 Olje og energidepartementet 1 Ledelseskommentar 1.1 Formål Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk. Departementet har i 2017 hatt ansvaret

Detaljer

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og Tolletaten årsregnskap 2015 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Toll-

Detaljer

Olje og energidepartementet

Olje og energidepartementet 2018 Olje og energidepartementet Årsregnskap for Olje- og energidepartementet for 2018 Innhold 1 Ledelseskommentar 3 1.1 Formål 3 1.2 Bekreftelse 3 1.3 Vurderinger av vesentlige forhold 3 1.4 Tilleggsopplysninger

Detaljer

Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings og fiskeridepartementet.

Årsregnskapet utgjør kapittel 6 av årsrapporten til Nærings og fiskeridepartementet. 6 Årsregnskap 6.1 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Formål NA er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, slik det fremgår av prinsippnoten til årsregnskapet.

Detaljer

Side 2 av 21

Side 2 av 21 Side 2 av 21 Side 3 av 21 Side 4 av 21 Side 5 av 21 Side 6 av 21 Side 7 av 21 Side 8 av 21 Side 9 av 21 Side 10 av 21 Side 11 av 21 Side 12 av 21 Side 13 av 21 Side 14 av 21 Side 15 av 21 Side 16 av 21

Detaljer

Sum inntektsført

Sum inntektsført Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2018 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2018 Merutgift (-) og mindreutgift 0220 Utdanningsdirektoratet 01

Detaljer

Ledelseskommentar årsregnskapet 2017

Ledelseskommentar årsregnskapet 2017 Ledelseskommentar årsregnskapet 2017 Fylkesmannen er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Årsregnskap 2014 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2017

Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2017 Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2017 Ledelseskommentar Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak,

Detaljer

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015

Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Å rsregnskap for Sivilombudsmannen 2015 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2018

Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2018 Ledelseskommentarer Fylkesmannen i Buskerud Årsregnskap 2018 Ledelseskommentar Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og

Detaljer

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport kjørt: :07

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport kjørt: :07 Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport kjørt: 26.01.2016 09:07 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Mellomværende med statskassen utgjorde pr kr som i hovedsak er forskuddstrekk skatt for 6. termin (nov./des.).

Mellomværende med statskassen utgjorde pr kr som i hovedsak er forskuddstrekk skatt for 6. termin (nov./des.). Del VI Årsregnskap for Fylkesmannen i Hedmark Ledelseskommentar til årsregnskapet 2017 Formål Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Ledelseskommentarer Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Årsregnskap 2016

Helse- og omsorgsdepartementet. Årsregnskap 2016 Helse- og omsorgsdepartementet Årsregnskap 2016 1 Ledelseskommentar årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R 115 fra Finansdepartementet.

Detaljer

Side 2 av 28

Side 2 av 28 Side 2 av 28 Side 3 av 28 Side 4 av 28 Side 5 av 28 Side 6 av 28 Side 7 av 28 Side 8 av 28 Side 9 av 28 Side 10 av 28 Side 11 av 28 Side 12 av 28 Side 13 av 28 Side 14 av 28 Side 15 av 28 Side 16 av 28

Detaljer

Det ble i 2015 utbetalt kr til ulike investeringer som i hovedsak er knyttet til innkjøp av maskiner og inventar.

Det ble i 2015 utbetalt kr til ulike investeringer som i hovedsak er knyttet til innkjøp av maskiner og inventar. Ledelseskommentar årsregnskapet 2015 Bekreftelse Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R-115 fra Finansdepartementet. Vi mener regnskapet gir et dekkende

Detaljer

Årsregnskap. Olje og energidepartementet

Årsregnskap. Olje og energidepartementet Årsregnskap 2015 Olje og energidepartementet Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige forhold... 3 1.4 Tilleggsopplysninger... 4 2

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departement Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-14 24.11.2016 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Side 2 av 20

Side 2 av 20 Side 2 av 20 Side 3 av 20 Side 4 av 20 Side 5 av 20 Side 6 av 20 Side 7 av 20 Side 8 av 20 Side 9 av 20 Side 10 av 20 Side 11 av 20 Side 12 av 20 Side 13 av 20 Side 14 av 20 Side 15 av 20 Side 16 av 20

Detaljer

Del VI Årsregnskap for Fylkesmannen i Hedmark. Ledelseskommentar til årsregnskapet Formål. Bekreftelse. Vurdering av vesentlige forhold

Del VI Årsregnskap for Fylkesmannen i Hedmark. Ledelseskommentar til årsregnskapet Formål. Bekreftelse. Vurdering av vesentlige forhold Del VI Årsregnskap for Fylkesmannen i Hedmark Ledelseskommentar til årsregnskapet 2018 Formål Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet 2016

Prinsippnote for årsregnskapet 2016 Prinsippnote for årsregnskapet 2016 Årsregnskap for Klima- og miljødepartementet (KLD) er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene.

Detaljer

Virksomhet: AB - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport kjørt: 7.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

AÅ rsregnskap for Sivilombudsmannen 2017

AÅ rsregnskap for Sivilombudsmannen 2017 AÅ rsregnskap for Sivilombudsmannen 2017 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen,

Detaljer

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Fylkesmannen er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer

Detaljer

VirksoAB - Fylkesmannen i Oslo og Viken. Rapport kjørt:

VirksoAB - Fylkesmannen i Oslo og Viken. Rapport kjørt: VirksoAB - Fylkesmannen i Oslo og Viken Rapport kjørt: 30.01.2019 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2018 UtgiftskKapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2018 Merutgift (-)

Detaljer

Side 2 av 17

Side 2 av 17 Side 2 av 17 Side 3 av 17 Side 4 av 17 Side 5 av 17 Side 6 av 17 Side 7 av 17 Side 8 av 17 Side 9 av 17 Side 10 av 17 Side 11 av 17 Side 12 av 17 Side 13 av 17 Side 14 av 17 Side 15 av 17 Side 16 av 17

Detaljer

Oslo 13. mars Bjørn-Inge Larsen Departementsråd Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo 13. mars Bjørn-Inge Larsen Departementsråd Helse- og omsorgsdepartementet Årsregnskap 2017 1 Ledelseskommentar til årsregnskapet Innledning Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Detaljer

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Toll- og avgiftsetaten 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift

Detaljer

IV Årsregnskap. Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål

IV Årsregnskap. Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015. Formål IV Årsregnskap Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2015 Formål Fylkesmannen i Vest-Agder er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen er et statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

Årsregnskap Helse- og omsorgsdepartementet Årsregnskap 2018

Årsregnskap Helse- og omsorgsdepartementet Årsregnskap 2018 1 Årsregnskap 2018 2 Ledelseskommentar til årsregnskapet Innledning Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Detaljer

Side 2 av 22

Side 2 av 22 Side 2 av 22 Side 3 av 22 Side 4 av 22 Side 5 av 22 Side 6 av 22 Side 7 av 22 Side 8 av 22 Side 9 av 22 Side 10 av 22 Side 11 av 22 Side 12 av 22 Side 13 av 22 Side 14 av 22 Side 15 av 22 Side 16 av 22

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Årsregnskap Samferdselsdepartementet

Årsregnskap Samferdselsdepartementet Årsregnskap 2014 Samferdselsdepartementet Årsregnskap 2014 for Samferdselsdepartementet - Ledelseskommentar Innledning Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og

Detaljer

Årsregnskap mars 2015

Årsregnskap mars 2015 Årsregnskap 2014 15. mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 Ledelseskommentar... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Bekreftelse... 3 1.3 Vurderinger av vesentlige forhold... 3 1.4 Tilleggsopplysninger... 4 2 Prinsippnote

Detaljer

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn

2015. Videre er det i punkt 9.3 tatt inn overgangsbestemmelser på bakgrunn av endringer i de statlige regnskapsstandardene i Rundskrivets inn Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 15/2391-6 11.11.2015 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Side 2 av 21

Side 2 av 21 Side 2 av 21 Side 3 av 21 Side 4 av 21 Side 5 av 21 Side 6 av 21 Side 7 av 21 Side 8 av 21 Side 9 av 21 Side 10 av 21 Side 11 av 21 Side 12 av 21 Side 13 av 21 Side 14 av 21 Side 15 av 21 Side 16 av 21

Detaljer

Side 2 av 24

Side 2 av 24 Side 2 av 24 Side 3 av 24 Side 4 av 24 Side 5 av 24 Side 6 av 24 Side 7 av 24 Side 8 av 24 Side 9 av 24 Side 10 av 24 Side 11 av 24 Side 12 av 24 Side 13 av 24 Side 14 av 24 Side 15 av 24 Side 16 av 24

Detaljer

Ledelseskommentarer til regnskapet 2015.

Ledelseskommentarer til regnskapet 2015. Ledelseskommentarer til regnskapet 2015. Formål Fylkesmannen i Telemark er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Embetet er et ordinært statlig forvaltningsorgan og fører regnskapet i henhold

Detaljer

Ledelseskommentarer til regnskapet

Ledelseskommentarer til regnskapet Ledelseskommentarer til regnskapet Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmannens

Detaljer

Jeg mener at regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld.

Jeg mener at regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter, eiendeler og gjeld. Ledelseskommentarer til regnskapet 2014. Formål Fylkesmannen i Telemark er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Embetet er et ordinært statlig forvaltningsorgan og fører regnskapet i henhold

Detaljer

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Ledelseskommentarer Formål Fylkesmannen i Nordland er underlagt Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Embetet er et statlig forvaltningsorgan

Detaljer

Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet

Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet Årsregnskapet 2014 Klima- og miljødepartementet Prinsippnote årsregnskapet Årsregnskap for Klima- og miljødepartementet (KLD) er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2016

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2016 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2016 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Forvaltning og utbetaling av tilskudd utgjorde kr ,- derav kr ,- til kommuner.

Forvaltning og utbetaling av tilskudd utgjorde kr ,- derav kr ,- til kommuner. Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Bekreftelse Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R-115 fra Finansdepartementet. Vi mener regnskapet gir et dekkende

Detaljer

Mellomværende med statskassen utgjorde pr kr , og det er en reduksjon på kr ,99 fra 2016.

Mellomværende med statskassen utgjorde pr kr , og det er en reduksjon på kr ,99 fra 2016. Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2017 Fylkesmannen i Telemark er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Embetet er et ordinært statlig forvaltningsorgan og fører regnskap i henhold til

Detaljer

Del VI Årsregnskap for Fylkesmannen i Hedmark. Ledelseskommentar til årsregnskapet Formål. Bekreftelse. Vurdering av vesentlige forhold

Del VI Årsregnskap for Fylkesmannen i Hedmark. Ledelseskommentar til årsregnskapet Formål. Bekreftelse. Vurdering av vesentlige forhold Del VI Årsregnskap for Fylkesmannen i Hedmark Ledelseskommentar til årsregnskapet 2016 Formål Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

Del VI. Årsregnskap. Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2018

Del VI. Årsregnskap. Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2018 Del VI. Årsregnskap Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2018 Formål Fylkesmannen i Nordland er underlagt Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Embetet er et statlig forvaltningsorgan som fører regnskap

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er eit ordinært statleg forvaltningsorgan og er direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er eit ordinært statleg forvaltningsorgan og er direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Leiingskommentar årsrekneskapen 2017 Formål Fylkesmannen er Kongens og regjeringa sin representant i fylket og skal arbeide for at vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa vert fulgt

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0021 Statsrådet 01 Driftsutgifter B 529

Detaljer

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift (-) og mindreutgift 0125 Driftsutgifter 01 Driftsutgifter

Detaljer

Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine tildelingar og av rekneskapsførte utgifter og inntekter.

Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine tildelingar og av rekneskapsførte utgifter og inntekter. Leiingskommentar årsrekneskapen 2014 Eg bekrefter at årsregnskapet er avlagt jfr økonomistyring i staten, rundskriv frå Finansdepartementet og krav frå KMD. Årsrekneskapen gir eit dekkjande bilde av Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er eit ordinært statleg forvaltningsorgan og er direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er eit ordinært statleg forvaltningsorgan og er direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Leiingskommentar årsrekneskapen 2016 Formål Fylkesmannen er Kongens og regjeringa sin representant i fylket og skal arbeide for at vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa vert fulgt

Detaljer

Arne Malme Fung. fylkesmann

Arne Malme Fung. fylkesmann Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2018 Fylkesmannen i Telemark er underlagt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Embetet er et ordinært statlig forvaltningsorgan og fører regnskap i henhold til

Detaljer

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016

Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Ledelseskommentar årsregnskapet 2016 Bekreftelse Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, Finansdepartementets rundskriv R-115 og krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

Regnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på kroner ,- for kapittel 0525 post 01, som i sin helhet søkes overført til 2018, jf. note B.

Regnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på kroner ,- for kapittel 0525 post 01, som i sin helhet søkes overført til 2018, jf. note B. Del VI. Årsregnskap Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2017 Formål Fylkesmannen i Nordland er underlagt Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Embetet er et statlig forvaltningsorgan som fører regnskap

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er eit ordinært statleg forvaltningsorgan og er direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er eit ordinært statleg forvaltningsorgan og er direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Leiingskommentar årsrekneskapen 2018 Formål Fylkesmannen er Kongens og regjeringa sin representant i fylket og skal arbeide for at vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa vert fulgt

Detaljer

Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter.

Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av Fylkesmannens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter og inntekter. Del VI. Årsregnskap Ledelseskommentarer til årsregnskapet 2016 Formål Fylkesmannen i Nordland er underlagt Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Embetet er et statlig forvaltningsorgan som fører regnskap

Detaljer

AÅ rsregnskap 2016 for Arbeids- og sosialdepartementet

AÅ rsregnskap 2016 for Arbeids- og sosialdepartementet AÅ rsregnskap 2016 for Arbeids- og sosialdepartementet Ledelseskommentar Virksomhetens formål Departementet har det overordnede ansvaret for politikken på følgende områder: arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsmiljø

Detaljer

Side 2 av 24

Side 2 av 24 Side 2 av 24 Side 3 av 24 Side 4 av 24 Side 5 av 24 Side 6 av 24 Side 7 av 24 Side 8 av 24 Side 9 av 24 Side 10 av 24 Side 11 av 24 Side 12 av 24 Side 13 av 24 Side 14 av 24 Side 15 av 24 Side 16 av 24

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Samferdselsdepartement

ÅRSREGNSKAP Samferdselsdepartement ÅRSREGNSKAP 2018 0 Samferdselsdepartement Ledelseskommentar Innledning Samferdselsdepartementet hadde i 2018 det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfart-, vei-

Detaljer