REPRESENTANTSKAPSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REPRESENTANTSKAPSMØTE"

Transkript

1 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: E-post: 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 3/ 2014 MANDAG 22. SEPTEMBER KL Møtet holdes i Ski Rådhus. SAK R 14-9: Godkjenning av innkalling og saksliste SAK R 14-10: Budsjett 2015 SAK R 14-11: Økonomiplan Eventuelt Vinterbro den 15.September 2014 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG. Johan Alnes (sign.) Representantskapets leder Bjørn Buller Driftssjef NB!!! VED FORFALL VARSLER MEDLEMMENE ADMINISTRASJONEN VED NORDRE FOLLO RENSEANLEGG I TELEFON Innkalling til representatntskapet m/sakspapirer sendes: Medlemmer av representantskapet Styrets leder Sakspapirer til informasjon sendes til: Revisor Teknisk Etat og Formannskapene i kommunene FIKS

2 SAK R14 10: BUDSJETT 2015 Forslag til budsjett 2015 bygger på vedtatt budsjett for 2014, korrigert , samt regnskap for 2013, som hadde et lite overskudd som driftsresultat. Utarbeidet prognose pr gir en pekepinn om at også årets resultat er under kontroll, og også avvik i forhold til enkelte poster i budsjettet.. Av enkeltposter økes post for konsulenttjenester. Pålegg fra fylkesmannen om utarbeidelse av planverk for beredskap og kapasitet både på kort og lang sikt, vil uten tvil utløse en del kostnader, noen tilbud er allerede innhentet. Post for innkjøp av kjemikalier økes noe. Vi ser at øket mengde kjemikalier både for vannbehandling og ikke minst slambehandling er nødvendig for å imøtekomme rensekravene. Post for innkjøp av strøm reduseres noe. I og med at dette er første driftsår for turbinene, er vi litt forsiktig med anslag for produksjon av strøm. Vedlikehold av utomhusanlegg økes noe som følge av planlagt asfaltering, og utskifting av masse i det ene biofilteret. Ellers mindre justeringer. Posten for Vedlikehold elektroutstyr er budsjettert i forhold til at stilling som elektriker fortsatt holdes vakant. På investeringssiden er det planlagt ny peling for å sette fast administrasjonsbygningen. Peling i 2005 har vist seg ikke å være vellykket, da det ene hushjørnet fortsetter å synke. Forslag til vedtak: Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2015.

3 2004 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG KONTOKLASSE 3 DRIFT ANSVAR 1000 ADMINISTRASJON 1100 FELLESUTGIFTER 1200 KLOAKKRENSEANLEGG 1300 PUMPESTASJONER 1400 LEDNINGER 1500 OPPGJØR DRIFT- OG DELTAKERKOMMUNER 1600 NYBYGG OG NYANLEGG 1900 LÅN OG AVDRAG FUNKSJON 350 ART Samme artskontoplan som Ås kommune KONTOKLASSE 4 INVESTERING KONTOKLASSE 5 BALANSE

4 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG Org.nr. BUDSJETT Budsjett Budsjett Regnskap 1000 Administrasjon Lønn faste stillinger Lønn i faste stillinger Feriepengeavsetning faste stillinger Feriepengeavsetning faste stillinger Lønn ekstrahjelp Feriepengeavsetning Godtgjørelse styre og folkevalgte Pensjon fellesordning Pensjon fellesordning Pensjon ekstraordinær Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Premieavvik arb.giveravgift Sum Lønn og sosiale utgifter Kontorrekvisita Abonnement aviser, tidsskrifter Bevertning/ matvarer Andre driftsutgifter Arbeidstøy/ verneutstyr Portoutgifter Kurs og opplæring Telefongodtgjørelse Transp.utg/ skyssgodtgj Personforsikring Avgifter,gebyr,lisenser Kontingent KS Inventar Leie/leasing kontormaskiner Renhold Konsulenttjenester Sum Kjøp av varer og tjenester Godtgjørelse revisjon Bedriftshelsetjeneste Godtgjørelse Ås kommune Sum Kjøp av tjenester som erstatter egenpr Sum driftsutgifter Refusjon sykepenger Refusjon fra andre Morarenter/gebyrer Fordelte hovedadm.utgifter Sum Interne overføringer Netto utgift Fellesutgifter Renter og omkostninger Avskrivning Renteinntekter

5 Motpost avskrivning Fordelte fellesutgifter Budsjett Budsjett Regnskap 1200 Drift renseanlegg Lønn i faste stillinger Andre tillegg Feriepengeavsetning Ekstrahjelp Feriepengeavsetning Overtid Feriepengeavsetning Lønn lærling Pensjon fellesordning Arbeidsgiveravgift Sum lønn og sosiale utgifter Andre Driftsutgifter Kjemikalier Rengjøringsmateriell Telefonutgifter Skyss- og kostgodtgjørelse Telefongodtgjørelse Drift av bil og traktor Transport av slam Vedlikehold av maskiner Reservedeler maskiner Drivstoff, olje m.v Strøm Forsikring bygn. Ansvar, maskiner og utstyr Avgifter, gebyrer, lisenser Inventar Kjøp av utstyr Vedlikehold av bygning Pumpestasjon Haugbro Utløpsledning Sjødalstrand Vedlikehold elektroutstyr Vedlikehold verktøy og redskap Vedlikehold VVS-utstyr Vedlikehold instrumenter Vedlikehold av utomhusanlegg Analyser Reservedeler el.utstyr Reservedeler verktøy og redskap Elektronikk til prosessstyring Kjøp av varer og tjenester Tilskudd driftsassistanse Kjøp av varer og tjenester som erstatter Sum driftsutgifter Mottak av septik Sykelønnsrefusjon Lærlingetilskudd Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre Sum driftsinntekter Fordelte utgifter drift av anlegg

6 1500 Fordeling av utgifter Budsjett Budsjett Regnskap Fordelte utg. hovedadministrasjon Fordelte utg. andre fellesutgifter Fordelte utg. drift av anlegg Sum driftsutgifter Tilskudd drift - Ski kommune 60% Tilskudd drift Oppegård komm. 33% Tilskudd drift - Ås - kommune 7% Sum driftsinntekter Netto Lån og avsetninger Avdrag lån Avsatt til ubundet kapitalfond Sum finansutgifter Andel finansutgifter Ski kommune Andel finansutgifter - Oppegård kommune Andel finansutgifter - Ås kommune Sum refusjoner Nybygg og nyanlegg Netto Step- screen inntakshus Nytt slambehandlingsanlegg Ventilasjonsanlegg avvanning Taktekking Nitrogenfj.bygg Taktekking UTB-bygg Etablering av gassturbin Utvidelse slamplass Rehab sandfang Peling adm.bygg 500 Sum utgifter Tilskudd nyanlegg - Ski kommune Tilskudd nyanlegg - Oppegård kommune Tilskudd nyanlegg - Ås kommune Sum inntekter Netto

7 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG BALANSE 5.1 OMLØPSMIDLER Kasse Gjensidige Nor, (drift) Gjensidige Nor, Gjensidige Nor, skattetrekk, KASSE, BANKINNSKUDD Arb.g.avgift av premieavvik - Klp Premieavvik Klp Fordring på deltagerkommunene 513 KORTSIKTIGE FORDRINGER Ref.sykepenger og arb.g.avgift Ref. feriepenger Inngående merverdiavgift Oppgjørskonto for MVA 514 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utestående fordringer Div. utestående fordringer 518 KORTSIKTIGE FORDRINGER 5.2 ANLEGGSMIDLER Klp egenkapitalinnskudd Pensjonsmidler Klp 521 AKSJER OG ANDELER Prosessovervåking, EDB-utstyr Traktor Cont.Kjør-1995 År/avskr Sandavvanner Nytt septik mottak UTSTYR, MASKINER, TRANSPORTM Anlegg Nybygg Anlegg nitrogenfjerning Renovering pumpestasjon Ås

8 527 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 5.3 KORTSIKTIG GJELD Utgående MVA Påløpte, ikke forfalte renter Diverse kreditorer 532 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Forskuddstrekk 534 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Pensjonsinnskudd KLP Kontingent - Kommuneforbundet Kontingent - Nito Nito - Ski Kommunegruppe Norsk Kommuneforbund 534 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Ski Kommune Oppegård Komune Ås kommune 535 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Skyldig arbeidsgiveravgift 537 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Kredittkassen ANNEN KORTSIKTIG GJELD 537 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Interimskonto lønn KS Evu trekk Skyldige feriepenger Skyldige feriepenger Skyldige feriepenger Skyldige feriepenger Leverandørreskontro gjeld Avregning remitering Avregning manuelle betalinger Interimskonto lønn Interimskonto arb.g.avgift Interimskonto pensjon Feilkonto lønn Skyldig arb.g.avgift av feriepenger Skyldig arb.g.avgift av feriepenger 2002

9 Skyldig arb.g.avgift av feriepenger Skyldig arb.g.avgift av feriepenger ANNEN KORTSIKTIG GJELD 5.4 LANGSIKTIG GJELD Arb.g.avgift av netto pensjonsforpliktelse - Klp 545 ANDRE LÅN FRA: Pensjonsforpliktelse Klp 545 ANDRE LÅN FRA: Kommunekreditt Norge Kommunekreditt Norge ANDRE LÅN FRA: 5.5 EGENKAPITAL Generelt fond kapitalmidler 553 UBUNDNE KAPITALFOND Anlegg Nitrogenfjerning ( ) 555 BUNDNE KAPITALFOND Kaptial Ski Kaptial Oppegård Kapital ÅS 559 BOKFØRT EGENKAPITAL

10 SAK R 14 11: Økonomiplan I det følgende har vi satt opp forslag til økonomiplan Utgangspunkt er budsjett for 2014 og regnskap for 2013, som hadde et lite overskudd som driftsresultat, med justering for kjente endringer. Alle poster er i hele 1000,- kroner. Endringer fra budsjett 2014 til budsjett 2015 og videre fremover i økonomiplanen med hensyn til drift, er en økning i posten for konsulenttjenester. Pålegg fra Fylkesmannen om utarbeidelse av planverk for beredskap og kapasitet både på kort og lang sikt, vil utvilsomt utløse en del kostnader. Vi foreslår å øke utgifter til kjøp av kjemikalier, etter reelle utgifter registrert i Vi ser at øket mengde kjemikalier, både for vannbehandling og ikke minst slambehandling, er nødvendig for å imøtekomme rensekravene. Post for innkjøp av strøm reduseres noe, i første omgang et forsiktig anslag, til vi får driftserfaring med gassturbinene. Generelt økes utgifter til drift og vedlikehold med 2,5 % pr.år. Utgifter til lønnsøkning stipuleres til 3,5 % pr.år. I investeringsplanen har vi ført opp prosjekt hvor vi forventer tyngre vedlikeholdsoppgaver, og innkjøp av spesielt kostbart utstyr. Det første vi må gjøre, er omfundamentering av administrasjonsbygget. Peling utført i 2005 har vist seg ikke å ha vært vellykket. Det ene hushjørnet, som skulle vært satt fast, fortsetter å synke, sakte men sikkert. Forslag til vedtak: Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar det fremlagte forslag til økonomiplan for

11 Ark1 NORDRE FOLLO RENSEANLEG G IKS ØKONOMI PLAN Post Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Administrasjon Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Feriepengeavsetning Feriepengeavsetning Ekstrahjelp Feriepengeavsetning Godtgjørelse styret Pensjon fellesord Pensjon fellesord Pensjon ekstraord Arbeidsgiveravg Arbeidsgiveravg Arb.giveravg.premieav Lønn og sos.utgifter Kontorutgifter Aviser,tidsskrifter Bevertning Andre driftsutgifter Arbeidstøy/ verneutst Portoutgifter Kurs/ opplæring Telefongodtgj Skyss - kostgodtgj Forsikring personer Avg/Gebyr/lisenser Konting.KS Inventar Leie kontormaskiner Renhold Konsulenttjenester Sum Kjøp av varer og tjen Godtgjørelse revisjon Bedriftshelsetjeneste Godtgj.regnskapsfører Sum driftsutgifter Fellesutgifter Renter og omkostn Renteinntekter Fordelte fellesutg Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Side 1

12 Ark1 Post Tekst Drift av renseanlegg Lønn faste stillinger Andre tillegg Feriepengeavsetn Ekstrahjelp Feriepengeavsetn Overtid Feriepengeavsetn Pensjon Arbeidsgiveravgift Sum Lønn og sos.utgifter Andre driftsutgifter Kjemikalier Rengj.materiell Telefonutgifter Skyss- og kostgodtgj Telefongodtgjørelse Drift av bil, traktor Transport av slam Vedlikehold maskiner Reservedeler maskine Drivstoff, olje o.l Strøm Forsikr.bygn.ansvar Avgifter,gebyrer,lisens Inventar Kjøp av utstyr Vedl.hold bygninger Pumpestasjon Haugbr Vedl.hold Sjødalstrand Vedl.hold el.utstyr Vedl.hold verktøy Vedl.hold VVS-utstyr Vedl.hold instrumente Vedl.hold utomhusanl Analyser Reservedeler el.utstyr Reserved. Verktøy Elektronikk prosess Kjøp av varer og tjen Tilskudd driftsassist Sum driftsutgifter Mottak av septik Refusjon NAV Lærlingtilskudd Refusj. andre komm Refusj.fra andre Sum driftsinntekter Ford. Utg.drift NFR Side 2

13 Ark1 Post Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Fordeling utgifter Fordelte utg.h.adm Ford. Utg. renter Ford.utg.drift renseanl Sum driftsutgifter Tilsk.drift Ski-60% Tilsk.drift Oppeg.33% Tilsk.drift Ås(7%) ,00 Lån og avdrag Andel fin.utg Ski (58% Andel fin.utg Opp(33% Andel fin.utg Ås(9%) Nybygg og nyanlegg Step-screen/ omløp nytt slambeh.anlegg Taktekking nitr. Bygg Taktekking UTB bygg Etablering gassturbin Utvidelse slamplass Stikkrenner i bekk Rehab. Sandfang Peling adm.bygg Ford.utg.Ski (58%) Ford.utg.Opp(33% Ford.utg. Ås (9%) Side 3

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 E-post: post@nfra.no 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 1/ 2014 MANDAG 24. FEBRUAR KL. 13.00

Detaljer

STYREMØTE NR. 5/ 2014

STYREMØTE NR. 5/ 2014 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 1407 Vinterbro STYREMØTE NR. 5/ 2014 Herved innkalles det til styremøte nr. 6/ 14 TIRSDAG 23 September 2014 Kl. 18.00 Møte holdes i adm.bygget på Nordre

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer