Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen"

Transkript

1 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk

2 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2

3 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notatet trekker opp rammer, og diskuterer og illustrerer alternativer for arealbruk i området, med særlig vekt på følgende aktuelle spørsmål: Lokalisering av videregående skole og idrettsanlegg, prinsipper for arealbruk og parkering. Nordbymoen nord Skoletomt? Atkomst og kommunikasjonslinjer Det aktuelle planområdet har to hovedatkomster fra riksvei 174. Den nordligste atkomsten ligger ved det nordøstligste hjørnet av industriområdet og kommer inn nord for den nybygde barneskolen. Den sydligste ligger ved sydhjørnet av industriområdet, og er atkomsten til Gystadmyra. En sentral trafikkåre gjennom området blir forlengelsen av den nord/ sydgående aksen fra Gystadmyra. De mest trafikkskapende virksomhetene bør ligge nærmest mulig atkomstkryssene med riksvei 174, og det nordligste krysset er mest sentralt i det aktuelle planområdet. Regulert avkjørsel Ca 42 dekar Ca 50 dekar Torg Myrveien Jessheim Nord/Øst Overordnede planskisser 1: desember 2001 Offentlig formål Bolig og/eller offentlig bebyggelse Bolig og/eller næring Gate Mulig fremtidig gate Gang/sykkelvei Kanal - vann Grøntsone SELBERG ARKITEKTKONTOR AS Plan - Arkitektur - Landskap Bebyggelsestruktur og grøntdrag Bebyggelsen skal ha en relativ stram avgrensning mot de tilliggende trafikale hovedaksene, som er viktige deler av det offentlige rom. Sentralt i dette området ligger den øst-vestgående grønne hovedaksen mellom sentrum i vest og store friluftsarealer i øst. I og inntil denne aksen skal det gis plass til parker, samt leke- og idrettsarealer knyttet til boligområdene, skolene og et evt. større idrettsanlegg som ønsket av Ullensaker-Kisa. Det er naturlig at bebyggelsen åpner seg mot disse grøntområdene. Grøntaksen planlegges å krysse riksvei 174 i en undergang, som etterhvert skal følges opp med gode gang- og sykkelforbindelser mot sentrum og stasjonsområdet. AB-området, slik det ble illustrert i kommunens overordnede planskisser i 2001 Arealbruk, tomteverdi og parkering Tomteverdiene i området er sterkt stigende. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet planlegging av areal og transport tilsier også en arealintensiv utbygging. Parkering bør i hovedsak legges under bebyggelse. Grunnvannstanden er høy, og parkeringskjellere bør ikke legges for dypt. Ved samlet og fremtidsrettet planlegging og utbygging kan bakkenivå og bebyggelse legges gunstig og løsningene totalt sett gi god økonomi. Parkering bør sees på som et formål for seg, og ikke knyttes for sterkt opp til den enkelte bygning eller funksjon. Dette må reguleres gjennom samlet planlegging og avtaler, slik at det ikke oppstår uønsket trafikk inn i områdets grønne hjerte. Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side

4 Lokalisering, funksjon og identitet Lokalisering av de ulike aktivitetene skaper en identitet som er vesentlig for opplevelse av området og dets kvaliteter dermed også dets attraktivitet og markedsverdi. Hensynet til klarhet og sammenheng funksjonelt, hensyn til flerbruksmulighet for eksempelvis idrettsanlegg er viktig. Videregående skole kontra annen offentlig virksomhet eller boliger Valg av lokalisering av en videregående skole er viktig for hvordan områdets øvrige funksjoner plasseres. I alternativene 1 og 2 forutsettes skolen å lande sydligst i dette området. Alternativene 3 og 4 baseres på at skolen lokaliseres til nåværende tomt i Jessheim sentrum, og tomten benyttes til andre formål offentlige og/eller boligformål. Alternativ 1 Tidsperspektiver og etapper Det er også viktig å se for seg hvordan området kan vokse og utvikle seg på en sammenhengende og funksjonell måte, og slik at det hele tiden vil oppleves som en helhet. Blir aktivitetene lenge liggende spredt, betyr det også at man må forskuttere infrastruktur i området uten uttelling. Alternativ 1 Baserer seg på at videregående skole plasseres syd i området. Skoler og idrettsanlegg utgjør en integrert helhet rundt grønnstrukturen, og markerer seg samlet langs riksvei 174. Nord for nordre kryss legges et sammenhengende boligområde. Det kan åpnes for noe sentrumsdannelse knyttet til denne atkomstaksen, og det bør legges opp til at bebyggelsen her på begge sider gis tilstrekkelig plass også til parkering knyttet til skole- og idrettsaktiviteter. Alternativ 2 Alternativ 2 Baserer seg likeledes på at videregående skole plasseres syd i området. Løsningen illustrerer en plassering av idrettsanlegg samlet nord for hovedatkomsten, som opprinnelig foreslått av Ullensaker-Kisa. Boliger er foreslått plassert der idrettsanleggene var foreslått i alternativ 1. Prinsippet svekker den samlete funksjonaliteten og identiteten for skole- og idrettsanleggene, og reduserer også tilsvarende kvaliteter for boligområdene. Det kan også her åpnes for noe sentrumsdannelse knyttet til atkomstaksen i nord, og det bør legges opp til at bebyggelsen på begge sider gis tilstrekkelig plass også til parkering knyttet til skole- og idrettsaktiviteter. Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 4

5 Alternativ 3 Baserer seg på at videregående skole plasseres i sentrum. I stedet lokaliseres ungdomsskole til den sydvestligste delen av planområdet. Skoler og idrettsanlegg utgjør en integrert helhet langs grønnstrukturen, og markerer seg samlet langs riksvei 174. Langs den nord-sydgående hovedveiens vestside og nord for nordre kryss legges et sammenhengende boligområde. Det kan også her åpnes for noe sentrumsdannelse knyttet til atkomstaksen, og det bør legges opp til at bebyggelsen her på begge sider gis tilstrekkelig plass også til parkering knyttet til skole- og idrettsaktiviteter. Alternativ 3 Alternativ 4 Baserer seg likeledes på at videregående skole plasseres i sentrum. I stedet lokaliseres ungdomsskole til den sydvestligste delen av planområdet. Løsningen illustrerer en plassering av fotballstadion nord for hovedatkomsten, som opprinnelig foreslått av Ullensaker- Kisa, mens friidrettsbane orienteres sentralt i området sammen med idrettshall og grøntområder forøvrig. Langs den nord-sydgående hovedveiens vestside og nord for barneskolen kryss legges et sammenhengende boligområde. Boliger er også illustrert sammen med forretninger vest for barneskolen alternativt kan det opprettholdes som offentlig formål. Prinsippet svekker den samlete funksjonaliteten og identiteten for skole- og idrettsanleggene noe, og reduserer også tilsvarende kvaliteter for boligområdene. Det kan også her åpnes for noe sentrumsdannelse knyttet til atkomstaksen i nord, og det bør legges opp til at bebyggelsen på begge sider gis tilstrekkelig plass også til parkering knyttet til skole- og idrettsaktiviteter. Konklusjon Alternativene 1 og 3 gir best samlet funksjonalitet og identitet, og trolig også størst markedsverdi for arealene. De gir trolig også de beste forutsetningene for en etappevis utbygging som hele tiden gir mening og brukbarhet til området som helhet. Valg av 1 eller 3 avhenger av valg av tomt for videregående skole. Alternativene 2 og 4 gir en spredt og noe tilfeldig plassering av idrettsanlegg og boliger, som svekker funksjonalitet, identitet og verdi. De krever antagelig sterkere styring og prioritering av utbyggingen for at ikke området skal bli liggende med et spredt og tilfeldig inntrykk, med store uttellinger til infrastruktur. Alternativ 4 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side

6 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 6

7 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 7

8 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side

9 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 9

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST

INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST Illustrasjon av mulig ny adkomst til Ellingsrud industriområde fra Drømtorpveien. Kjeppestadveien og jernbanen går over kulverten.

Detaljer

FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012

FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012 1 FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012 Innledning Forslag til områderegulering for Filipstad skal fremmes til behandling samtidig med

Detaljer

Stedsanalyse av Grua. Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan for Hadelandsparken 08.12.08

Stedsanalyse av Grua. Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan for Hadelandsparken 08.12.08 Stedsanalyse av Grua Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan for Hadelandsparken 08.12.08 Forord Foreliggende delutredning er utarbeidet som del av planarbeidet for regulering

Detaljer

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Utkast, 5.januar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og

Detaljer

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Områdereguleringsplan

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 Randaberg kommune Notat Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM, PLANID: 2008005 OPPSUMMERING AV MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN MED RÅDMANNENS

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplanen

Arealinnspill til kommuneplanen Kommuneplan for Ullensaker 2014-2030 Arealinnspill til kommuneplanen Datert 14.01.15 Nr. Avsender På vegne av Ca. størrelse 1 Norsk Byggservice AS ved Oddvar Grunneier 19 daa Ringstad 2 Maxhus ved Ulriksen

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

KOMMUNEDELPAN FOR RØNVIK SALTVERN BESKRIVELSE

KOMMUNEDELPAN FOR RØNVIK SALTVERN BESKRIVELSE 07.03.08 KOMMUNEDELPAN FOR RØNVIK SALTVERN BESKRIVELSE Del 1 INNLEDNING 1. Bakgrunn og rammer Utviklingstrekk Bodø kommune er i vekst. De siste 20 årene har kommunen økt med nesten 10.000 nye innbyggere.

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

Notatet beskriver planområdet og planforslaget, og foreslår virkemidler for å reduserer biltrafikk.

Notatet beskriver planområdet og planforslaget, og foreslår virkemidler for å reduserer biltrafikk. NOTAT Prosjekt Jessheim nord Kunde Gardermoen Campus Utvikling AS Dato 2014-03-25 Til Fra Kopi til Ullensaker kommune Rambøll AS STRAK AS Gardermoen Campus Utvikling AS Nordic office og architecture Opplegg

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Formannskapets sakliste 12.01.04

Formannskapets sakliste 12.01.04 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 12.01.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapssalen 12.01.04Tid: Kl. 16.00 NB! Merk dag og tid. Eventuelle forfall må

Detaljer

GARDERMOEN NÆRINGSPARK

GARDERMOEN NÆRINGSPARK OSL GARDERMOEN NÆRINGSPARK JESSHEIM NORD JESSHEIM _dg i/ AdvancedPrintComponent/ PrintForm.aspx?knr= 0235&template= DEFAULT&format= A1L&leg end= no&scale= 10000&w est= 614451.44&south= 6668884.852000001&east=

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Boliger og fritidsboliger i Hadelandsparken. Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan 12.02.08

Boliger og fritidsboliger i Hadelandsparken. Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan 12.02.08 Boliger og fritidsboliger i Hadelandsparken Delutredning til konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan 12.02.08 Forord Foreliggende delutredning er utarbeidet som del av planarbeidet for regulering

Detaljer

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 1 Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 Lier kommune Kommunestyret 2/9-2008 2 Innhold 1 Bakgrunn og innledning... 3 1.1 Langsiktig arealstrategi avklarer:... 3 1.2 Bruk av den langsiktige

Detaljer

PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om

PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om G Y S TA D M A R K A Jessheims nye bydel Ul l e n s a ke r kom m u n e 20 1 2 Nordover langs gangvegen som er etablert gjennom konkurranseområdet. Fotostandpunkt er

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer