LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé"

Transkript

1 LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Innledning Melding om planarbeid for områderegulering av Linneheia boligområde ble kunngjort Planprogrammet for reguleringen ble vedtatt av Teknisk utvalg og OPS-avtalen med kommunen underskrevet av ordføreren Forslag til områderegulering for Linnheia boligområde ble oversendt til Grimstad kommune Planforslaget ble behandlet første gang i Teknisk utvalg og i kommunestyret Forslag revidert i tråd med kommunestyrets vedtak, lå ute til offentlig ettersyn i perioden Kommunestyret har fattet følgende vedtak ved 2. gangs behandling i møte : «Kommunestyret utsetter 2. gangs behandling av områderegulering for Linnheia boligområde, og ber tiltakshaver legge fram en grundig utredning/analyse av alternativ hovedatkomst til feltet fra fv. 420 ved Vessøykrysset. Det må legges fram gode 3D-illustrasjoner som viser rundkjøring, terrenginngrep, veiføring og landskapsvirkning.» Trasé fra Rønningbakken (i flg. forslag til områderegulering) Forslaget til områderegulering viser en trasé fra ny 3- armet rundkjøring ved «Rønningbakken» (lokalt stedsnavn i flg. beboere i området). Traséen som ble vurdert og valgt i en tidlig fase i planarbeidet, er omtalt slik i planbeskrivelsen (sitat): Utsnitt av forslag til områderegulering «Den valgte løsningen for samleveien og kryss med fv. 420 orienterer området mot vest med tanke på trafikk til skolen, handels-senteret og ulike aktivitetstilbud på Fevik, og kjørevei, gang- /sykkelvei, hovedanlegg for vann og avløp og bortledning av overvann kan samles i en og samme trasé. Hovedatkomsten blir liggende i et naturlig dalsøkk inn i området. Topografi og grunnforhold gir mulighet for å oppnå tilfredsstillende stigningsforhold uten at anlegget medfører store terrengsår. Traséen gir samtidig tilgjengelighet til område B1, som ligger på et lavere nivå enn de øvrige planlagte byggeområdene og slipper dermed en lang omkjøringsvei via boligområdet.» 1

2 Alternativ trasé fra Vessøykrysset (iht. kommunestyrevedtak ) Traséen som kommunestyret henviser til er omtalt som ett av i alt fem alternative trasévalg i planprogrammet til reguleringen, vedtatt av Teknisk utvalg Illustrasjon i planprogrammet Bildet viser traséen fra en ny 4-armet rundkjøring på fv. 420 i kryss med Vessøyveien (Vessøykrysset). I planprogrammet står bl.a. følgende om dette alternativet (og et alternativ nærmere Birketveit) (sitat): «Begge de viste alternativene kan komme til å utløse relativt store landskapsinngrep i form av fyllinger og skjæringer. I det videre arbeidet må det vurderes hvordan dette kan løses på en tilfredsstillende måte eller om det finnes andre alternativ som samlet sett gir en bedre løsning.» Forslaget er beskrevet slik i planbeskrivelsen/konsekvensutredningen (sitat): «Hovedatkomst fra ny rundkjøring ved nåværende kryss med Vessøyveien ville ha kommet inn sentralt i området og samtidig sanert et eksisterende T-kryss på fylkesveien. Løsningen ville imidlertid ha medført store terrenginngrep i et sårbart og eksponert terreng, og en lang og relativt bratt trasé opp til hovedknutepunktet inne i området. «Med denne løsningen ville det også ha vært nødvendig å anlegge en separat gang-/sykkelvei mot vest, evt. kombinert med hovedanlegg for vann og avløp.» Vegvesenet anbefaling for en ny rundkjøring i Vessøykrysset er kun basert på trafikale vurderinger og muligheten for få sanert et eksisterende T-kryss på fylkesveien. Vegvesenet har imidlertid (senest i møte ) sagt seg enig i at en rundkjøring ved Rønningbakken vil være en bedre løsning alle hensyn tatt i betraktning. Atkomst fra Vessøykrysset ble imidlertid valgt bort i en tidlig fase i planarbeidet. Den tekniske utformingen er derfor ikke videre ferdig bearbeidet eller kvalitetssikret mht. geometri, stigningsforhold mv., og verken vegvesenet eller kommunens fagmyndighet har konkret vurdert eller tatt stilling til forslaget. Bl.a. mangler busslommer og g/s-vei rundt rundkjøringen. I planprogrammet er kurven ut av rundkjøringen vist med radius 15 meter. Någjeldende krav til minstekurvatur for denne type samleveier er i vegnormalene (N100 - juni 2014) satt til minimum 55 meter. Vi har derfor valgt å justere kurveradien til 30 meter i veikonstruksjonen som er vist i 3D-modellen. Et evt. krav om 55 meter radius vil vi anse som urealistisk i forhold de terrenginngrep som er nødvendig. Fjellet mellom fv. 420 og samleveien, som blir stående igjen i veikonstruksjonen, er tatt bort i 3Dmodellen og terrenget planert skrått mellom de 2 parallelle veiene. 2

3 Sammenstilling Rønningbakken - plussfaktorer Traséen kommer sentralt inn i boligfeltet, med en effektiv intern trafikkfordeling. Traséen blir liggende i et naturlig dalsøkk inn i området, som medfører mindre og lite eksponerte terrenginngrep. Traséen samordnes med atkomst til område B1, som gir færre løpemeter veianlegg, mindre trafikk via boligfeltet, mindre CO2-utslipp og lavere driftskostnader for Grimstad kommune. Kjørevei, gang-/sykkelvei og hovedanlegg for vann og avløp kan legges i samme trase, som gir færre løpemeter tekniske anlegg. Kjøreveien orienteres mot Fevik/Grimstad med de evt. næringsmessige fordeler dette vil ha for lokalsenteret på Fevik og for Grimstad kommune. Gang-/sykkelveien er orientert mot Fevik og vil naturlig benyttes som skolevei for hele boligområdet. Rundkjøring med kryssing i plan for gangog sykkeltrafikk medfører at gjennomføring av g/s-vei langs vestsiden av fv. 420 fram til undergangen ved Birketveit, kan utsettes (av hensyn til eksisterende bebyggelse). Traséen legger i større grad til rette for en mulig framtidig bussrute gjennom Linnheia og Engene boligområder. Rønningbakken - minusfaktorer Traséen forutsetter etablering av et nytt krysspunkt på fylkesveien. Ny rundkjøring med gang- sykkelvei berører eksisterende boligeiendommer (skjermingstiltak er aktuelt). Medfører omvei fra nordre del av området i retning Nedenes/ Arendal. Denne ulempen anses imidlertid som ubetydelig på grunn av muligheten til å benytte veinettet gjennom Engene boligområde. Vessøykrysset - plussfaktorer Traséen kommer sentralt inn i boligfeltet, med en effektiv intern fordeling av trafikken. T-kryss ved fv. 420/Vessøyveien erstattes med en firearmet rundkjøring, som gir bedre trafikkavvikling og sikkerhet. Krysset er sentralt plassert i forhold til fordeling av trafikk mot Nedenes/Arendal og Fevik/Grimstad og for gang-/sykkeltrafikk mot friluftsområdene på Haslatangen. Vessøykrysset - minusfaktorer Ny firearmet rundkjøring medfører innløsing / sanering av to eksisterende bolighus. Medfører store og svært eksponerte terrenginngrep sett fra fylkesveien og det åpne landskapet på østsiden. Forutsetter en 90 graders kurve ut av rundkjøringen (med redusert kurveradius) og en lang og bratt bakke (ca. 8 %) videre. Medfører ca. 150 meter lengre kjørevei og gang-/sykkelvei målt fra fv Medfører meter lenger kjørevei og ca. 20 meter ekstra høydemeter fra fv. 420 til område B1. Reduserer bebyggbart areal. 3

4 Illustrasjoner Modellen gir et skjematisk bilde av terrenginngrep med en atkomstvei fra Vessøykrysset. Den skjæringshøyden på opp til 14 meter som framkommer teoretisk i modellen, angir etter vårt skjønn gunstigste situasjon. Modellen er basert på kommunens kartgrunnlag (uten vegetasjon og bebyggelse) og generert fra dataprogrammet Gemini Terreng. 3D-modell u/terrengkoter 3D-modell m/terrengkoter Lengdeprofil 4

5 Bilde fra Vessøyveien (Google) Bilde fra fv. 420 mot nord (Google) Oppsummering Terrenget stiger bratt opp fra fv. 420 langs store deler av planområdet, og begrenser i sterk grad mulighetene for å oppnå en rasjonell/effektiv hovedatkomst uten store terrenginngrep og/eller lange omkjøringer. Valgt plassering av kryss og atkomst inn i området ved Rønningbakken som foreslått i områdereguleringen, er etter vårt skjønn den mest hensiktsmessige lokaliseringen ut fra en helhetlig vurdering av bl.a. landskap/terreng, trafikksikkerhet, miljø, bokvalitet og nærhet til (orientering mot) skole og Fevik senter. 5

6 Følgende hovedmomenter er lagt til grunn: Atkomstveien kommer sentralt inn i feltet og reduserer på den måten intern trafikk/kjørelengde. Kryssets plassering er gunstig med tanke på fordeling av trafikken mot Arendal og mot Fevik/Grimstad - men med en orientering mot Fevik/Grimstad. Atkomstvei fra Rønningbakken gir mulighet for å samle kjørevei, gang-/sykkelvei i retning mot Fevik og skolen, og vann- og avløp i samme trasé. Traséen blir liggende i et naturlig daldrag med betydelig mindre inngrep. Løsmasser reduserer ytterligere behovet for fjellsprenging, og anlegget blir i liten grad eksponert mot omgivelsene (fylkesveien og det åpne landskapet ut mot Sømskilen). Atkomstvei fra Rønningbakken gir direkte atkomstforbindelse til område B1. En trasé fra Vessøykrysset vil medføre nærmere 700 meter ekstra kjørevei med ca. 20 ekstra høydemeter. Atkomstvei fra Rønningbakken forutsetter en 3-armet, 36 meter stor rundkjøring som ikke forutsetter innløsning av eksisterende boligeiendommer (i sin helhet) eller sanering av boliger. En atkomst fra Vessøykrysset forutsetter en 4-armet, 40 meter stor rundkjøring som krever at 2 eksisterende eneboliger må innløses og rives. Fornminner i traséen fra Rønningbakken er vedtatt frigitt av Riksantikvaren. Utarbeidelse av et nytt planforslag vil utsette utgraving av fornminner og gjennomføring av reguleringsplanen. Oppdraget Notatet er utarbeidet av Asplan Viak AS på oppdrag for og i samarbeid med Block Watne AS. Fra Asplan Viak har følgende medarbeidere deltatt: Ing. Marianne Grigson Geograf Øyvind Hugsted Ing. Roar Melsom veiprosjektering/3d-modell utredning utredning ******** Arendal,

FARSUND SYKEHUS Områderegulering

FARSUND SYKEHUS Områderegulering FARSUND SYKEHUS Områderegulering PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 30.01.14 Bestemmelsenes dato: 30.01.14++ 1. Innledning Oversiktskart har utarbeidet forslag til områderegulering for Farsund Sykehus»,

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: *

Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: * Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: * Vedl. 4b v Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 25.05.2012 Sak: 09/1217 Arkivnr : 140 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012-2024 KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN

Samfunnsutvikling GNR 6211. GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN OFFENTLIG ETTERSYN FROGN KOMMUNE Samfunnsutvikling Tor Kaurin Heer Terrasse 28 1445 HEER Vår ref.: 0711673fLAA 08/12533 Deres ref.: Ark.: GNR 6211 Dato: 07.09.2008 GNR,62 BNR,l OG GNR,33 BNR.6 HOLT PARK - REGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune:

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: 1. Gang-sykkeltrasé sørover. 2. Endret kjøreatkomst til planområdet fra Bjørnstadveien.

Detaljer

Rv 4 Roa - Jaren Side 1 Silingsrapport II

Rv 4 Roa - Jaren Side 1 Silingsrapport II Rv 4 Roa - Jaren Side 1 Forord Statens vegvesen Oppland arbeider med planer for ny rv 4 mellom Roa i Lunner kommune og Jaren i Gran kommune. Planarbeidet skjer i nært samarbeid med de to kommunene. Gjennom

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.01.2014 1.GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING NYE KRYSS PÅ E6 (V23, V24) OG TILHØRENDE

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18

Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 Utgave: 03 Dato: 2015-03-27 Planbeskrivelse for omregulering for del av plan for Meikjær ved E18 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.08.2010 10/128

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.08.2010 10/128 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.08.2010 10/128 REGULERINGSPLAN - FV.17 VELLAMELEN - MILJØGATE Trykte vedlegg: - Plankart, Statens vegvesen, datert 28.05.10. - Planbestemmelser,

Detaljer

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan

Saksutskrift. 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksutskrift 2.gangsbehandling - Rv. 23 Oslofjordforbindelsen - Byggetrinn 2 - Reguleringsplan Saksbehandler: Jochen Caesar Saksnr.: 13/00259-34 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-,

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE 2013007 GANG-/SYKKELVEI LANGS FV. 586 BRUVEIEN, SOKN PLANBESKRIVELSE 28.10.2014

RENNESØY KOMMUNE 2013007 GANG-/SYKKELVEI LANGS FV. 586 BRUVEIEN, SOKN PLANBESKRIVELSE 28.10.2014 RENNESØY KOMMUNE 2013007 GANG-/SYKKELVEI LANGS FV. 586 BRUVEIEN, SOKN PLANBESKRIVELSE 28.10.2014 Rev 17.04.2015 G/S-vei Sokn - Planbeskrivelse Side i PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Gang-/sykkelvei

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Innkomne forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KJELLANDSHEIA, OFTENES OG LEIREHEIA

KOMMUNEDELPLAN FOR KJELLANDSHEIA, OFTENES OG LEIREHEIA SØGNE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KJELLANDSHEIA, OFTENES OG LEIREHEIA PLANBESKRIVELSE, KONSEKVENSUTREDNING OG BESTEMMELSER Utarbeidet av med underkonsulenter FAKTASIDE Tittel Dato Prosjektnummer Kommunedelplan

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Dato; 15.01.2008 Revidert; 15.05.2008 Vedtatt; 17.06.2008 GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Planområdet er ved barne og ungdomsskolen i Bjørnevatn,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704302 : O: : L12-39 : Ove Fosså Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.02.2009 20/09 REGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE DETALJREGULERING FOR: BIEJORDENE BOLIGOMRÅDE ARENDAL KOMMUNE UTBYGGER: EiBjor AS UTARBEIDET AV: i samarbeid med DATO: 24.08.11 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER SKISSEPROSJEKT: LANDSKAP: (innspill til revisjon

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Vestby-Trafikk Utgave/dato: 1 / 2015-01-30 Arkivreferanse: - Lagringsnavn IKEA_Vestby-Trafikkutredning_171114.docx

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART SAKSFRAMLEGG Utvalg: Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART Forslag til

Detaljer

REISE BOLIGOMRÅDE B7 PLANBESKRIVELSE

REISE BOLIGOMRÅDE B7 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR: REISE BOLIGOMRÅDE B7 PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 24.04.14 Bestemmelsenes dato: 24.04.14 Vedtatt av Lillesand bystyre:. 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG

KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG Beskrivelse og konsekvensutredning for to alternative traseer Korsan - Gullikstad Revidert forslag til bestemmelser og retningslinjer Kommunestyrets forslag til

Detaljer

DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE

DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE Plankart er datert 24.01.2012 Reguleringsbestemmelser er datert 24.01.2012 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 2. PLANSTATUS... 3 3. BESKRIVELSE

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA BRÅSTAD MED KONSEKVENSUTREDNING

FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA BRÅSTAD MED KONSEKVENSUTREDNING FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA BRÅSTAD MED KONSEKVENSUTREDNING STÆRK & Co AS GRØNN_STREK AS Februar 2008 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA - BRÅSTAD ARENDAL KOMMUNE 1 INNHOLD: 1 Forord...3

Detaljer