Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering ARKITEKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER"

Transkript

1 Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid PL vedtok i møte den sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Park Hotel Vossevangen. Planområdet skal gjennomføres etter 12-8 i plan og bygningsloven. Planområdet er ca. 12 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bolig- og næringsbebyggelse vest på eiendommen ved riving av eksisterende bygg. Gjeldende bebyggelse forøvrig og regulering vil bli opprettholdt og videreført. Uttrågata Park Hotel Vossevangen Vangsvatnet Ved oppstart den er det vurdert at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Nærmere opplysninger om planen kan sees på og kommunens hjemmeside Merknader til planarbeidet sendes til Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller innen Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering ARKITEKTER Avisannonse Brattørgata Trondheim

2 PARK HOTEL VOSSEVANGEN, GNR/BNR 255/35, 255/34 og 255/36. PLANID Planforslaget Planforslaget omfatter dagens Park Hotel Vossevangen og det området som i dag er regulert gjennom reguleringsplan nr ormålet med planarbeidet er gjennom utarbeiding av detaljreguleringsplan å legge til rette for riving av en mindre del av eksisterende bygningsmasse, oppføring av nytt kombinert bolig- og næringsbygg i 4 etasjer og sokkel. Mens de ca. 25 leilighetene planlegges solgt, planlegges næringsdelen utviklet til styrking av hotelltilbudet gjennom etablering av en ny rekreasjon og SPAavdeling. orøvrig forutsettes hotelldriften i det øvrige anlegg videreført i tråd med gjeldende regulering. Planstatus Planområdet følger i all hovedsak grensene for gjeldende regulering som regulerer bruken av området til nærings-/hotellformål. Planen tillater bygging i inntil 5 etasjer. Kommunestyret har åpnet for at deler av eksisterende og ny bygningsmasse kunne utvikles til boligformål gjennom utarbeiding av ny detaljreguleringsplan. Det er denne muligheten Park Hotel Vossevangen nå ønsker å benytte seg av ved å rive den eksisterende lave fløyen mot vest, og oppføre et nytt kombinert bolig-, og næringsbygg i 4 etasjer og sokkel på denne delen av eiendommen. Eiendomsforhold Planområdet omfatter gårds- og bruksnummer 255/34, 255/35 og 255/36. Dagens arealbruk og tilstøtende arealers arealbruk Området benyttes i dag i all hovedsak til hotell- og restaurantdrift med kurs- og konferanse som en sentral del av virksomheten. I den lave vestfløyen er det en utleieenhet med 4 leiligheter. Område grenser mot Evangervegen/Uttrågata i nord, Holbergplassen i øst, det offentlige grøntområdet ned mot Vangsvatnet i sør og det planlagte grøntområdet der Essostasjonen nå ligger i vest. De nye planene for denne delen av Vossevangen vil, sammen med leischers Hotel, Kulturhuset og Vangsdomen, befeste den sentrale beliggenheten. Beliggenhet Park Hotel Vossevangen ligger sentralt plassert ned mot Vangsvatnet vest på Vossevangen i umiddelbar nærhet til andre viktige og karakteristiske bygninger som leischers Hotell, Voss stasjon, kulturhuset og Vangsdomen. Et karakteristisk trekk ved hotellanlegget i dag er hvordan det via eget hageanlegg knytter seg til den flotte strandsonen ut mot Vangsvatnet. - Brattørgata Trondheim - Tlf ax oretaksreg. NO MVA

3 - 2 - Utbyggingskarakter Utbyggingen tar utgangspunkt i videreføring av den struktur for videreutvikling av bygningsmassen på eiendommen som ble avtalt med Voss kommune da ny resepsjon og Vossasalen ble oppført. Den legges dermed opp til videre utbygging av fløyer normalt på gateløpet og tilrettelegging av akser som kan gi gjennomsyn fra gateside og til Vangsvatnet. Utbyggingen begrenses til og høyder som ikke "truer" spiret på Vangsdomens og dens dominans i bybildet. or ytterligere å understreke sammenhengen med øvrig bebyggelse, forutsettes den nye hovedfløyen både vertikalt og horisontalt inndelt i 2 hovedsoner med forskjellig karakter. En indre sone mot gatenettet i 3 etasjer og sokkel gis en mural/lukket karakter som formidler sammenhengen med materialene og høyden på langveggene i Vossevangen, mens en ytre del mot vatnet og toppetasjen sammen med mellombygget til Vossevangen gis en lettere karakter preget av glass og tre. Den samme lette og åpne karakteren forutsettes også å prege den lave enetasjes delen inn mot haven som skal romme SPA-avdelingen. På taket av denne delen vil det også bli utviklet et felles uteoppholdsareal med adkomst ned til hotellets have mellom SPA-avdelingen og Vossasalen. Området ut mot vatnet forutsettes beholdt som åpent grønt rekreasjonsområde som i dag. Grønnstrukur Utformingen av det planlagte anlegget tar sikte på å bevare den landskapelig og rekreativt flotte situasjonen ned mot Vangsvatnet som vil få ytterligere kvaliteter gjennom strandsoneplanen. Trafikk og parkering Avkjørsel fra E16 Uttrågata samt gang- og sykkeladkomst vil bli etablert i samsvar med Kommuneplanens føringer. Det er planlagt parkeringskjeller i sokkel. Avfallshåndtering Avklares med Indre Hordaland Miljøverk. Virkninger av planforslaget Gjennom realisering av planene vil Voss få et styrket hotelltilbud ved at Park Hotel Vossevangen kan komplettere sine øvrige tilbud med en ny trim/spaavdeling. Samtidig vil Vossevangen få ca. 25 nye, flott beliggende leiligheter med all nødvendig teknisk og annen infrastruktur i direkte tilknytning til anlegget. Dette vil være en utbygging helt i tråd med sentrale retningslinjer for tettsteds- og byutvikling. - Brattørgata Trondheim - Tlf ax oretaksreg. NO MVA

4 - 3 - Med egen uteoppholdsplass på taket av SPA-avdelingen, hotellets hage og sin unike beliggenhet ved strandsonen og Vangsvatnet, har også beliggenheten også gode og varierte kvaliteter for barn- og unge. Samt de beste forutsetninger for etablering av gode og trygge gang- og sykkelveier. or kollektivreisende kan knapt forholdene bli bedre med få metere til kollektivknutepunktet. Virkningen av økt biltrafikk ut/inn av Evangervegen vil også knapt bli merkbar. Også bygningsmessig vil anlegget knytte seg godt inn i det eksisterende bygningsmiljø ved å bygge opp under hagerommet som er en viktig kvalitet ved Park Vossevangen og ved å respektere innsynet det viktige landemerket Domen på Vossevangen, Vangskyrkja. Vi mener derfor forslaget på en fin måte balanserer allmenne hensyn med tiltakshavers behov for å utvikle hotellet gjennom nye tilbud og en mere effektiv utnyttelse av bygningsmassen Brattørgata Trondheim - Tlf ax oretaksreg. NO MVA

5 Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering Illustrasjon sett fra jernbanestasjonen ARKITEKTER Brattørgata Trondheim

6 Voss Stasjon leischer s Hotel Uttrågata Voss Kyrkje Park Hotel Vossevangen Voss Kulturhus Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering Situasjonsplan med planavgrensning 1:1500 (A3) ARKITEKTER Brattørgata Trondheim

7 Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering ARKITEKTER Illustrasjon fra Uttrågata Brattørgata Trondheim

8 Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering ARKITEKTER Illustrasjon fra hageside Brattørgata Trondheim

9 A B C D 8 x 50 = x 50 = ,80 +53,00 1 L 11 89,7 m² Næring 55,8 m² Eks. bygg. +53,880 L 12 90,2 m² L 16 72,9 m² L 13 90,2 m² Tak evt. fremtidig spa L 15 57,3 m² L ,3 m² 3 3 A B C D Park Vossevangen Hotel Vossevangen Boliger og - Boliger SPA og SPA En mulighetsstudie i tilknytning til pågående reguleringsplanarbeid 1. etasje 1:200 (A3) Detaljregulering ARKITEKTER 1. etasje 1:200 (A3) Per Knudsen Per Arkitektkontor Knudsen Arkitektkontor AS AS Brattørgata 5 Brattørgt Trondheim Trondheim

10 Boder +50,00 Boder Teknikkrom +50,00 remtidig spa 486,6 m Vossevangen Boliger og SPA Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA En mulighetsstudie i tilknytning til pågående Kjeller/ Sokkelplan 1:200(A3) Detaljregulering ARKITEKTER reguleringsplanarbeid Kjeller/sokkelplan 1:200 (A3) Brattørgata 5 Brattørgt Trondheim Trondheim Tlf Tlf

11 8 x 50 = x 50 = ,80 +53, L 11 89,7 m² A 67,18 B A B C D 1 1 Eks. bygg. Næring 55,8 m² +53,880 L 12 90,2 m² L 16 72,9 m² L 13 90,2 m² Tak evt. fremtidig spa L 15 57,3 m² L ,3 m² 3 3 A B C D B 62,88 59,88 56,88 53,88 A 50,08 Snitt AA 59,88 56,88 53,88 53,08 50,08 50,08 Snitt BB Vossevangen Boliger og SPA Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA En mulighetsstudie i tilknytning til pågående reguleringsplanarbeid Snitt 1:200 (A3) Detaljregulering ARKITEKTER Snitt 1:200 (A3) Per Knudsen Per Knudsen Arkitektkontor Arkitektkontor AS AS Brattørgata Brattørgt Trondheim Trondheim Tlf Tlf

12 VEST SØR NORD Park Hotel Vossevangen - - Boliger og og SPA Detaljregulering asader 1:200 (A3) ARKITEKTER asader 1:200 (A3) Per AS Brattørgata Brattørgt Trondheim Tlf. Tlf

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Utkast, 5.januar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Arkiv: 201203 Arkivsaksnr: 2012/1731-32 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/13 12.12.2013 Kommunestyret 58/13 16.12.2013 PlanID

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Dronningens gate 34 A Gnr 150 bnr 1657 Kristiansand kommune

Detaljreguleringsplan for Dronningens gate 34 A Gnr 150 bnr 1657 Kristiansand kommune Forslag til Detaljreguleringsplan for Dronningens gate 34 A Gnr 150 bnr 1657 Kristiansand kommune Plan nr. 1389 Planbeskrivelse 19. juni 2014, sist revidert 15. desember 2014 Bakgrunn Eiendomsutvikling

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan

Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan 2013 Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan SØNDERGAARD RICKFELT AS 12.06.2013 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Bakgrunn for saken... 3 3.0 Planområdets fysiske forutsetninger.... 4 4.0 Plansituasjon...

Detaljer

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Områdereguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND DRONNINGENSGATE 34 AS FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 KRISTIANSAND PLANNR. 1345 09.12.2013 REV. 14.04.14 1 SMS ARKITEKTER AS

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Bekkebo. Bardu kommune, Plan ID: R1922131. Dato..: 26.1.2015 Revisjon.:

Planbeskrivelse. Detaljregulering Bekkebo. Bardu kommune, Plan ID: R1922131. Dato..: 26.1.2015 Revisjon.: Planbeskrivelse Detaljregulering Bekkebo Bardu kommune, Plan ID: R1922131 Dato..: 26.1.2015 Revisjon.: Kommunestyrets vedtak : 29.4.2015 1 Innholdsliste 1. BAKGRUNN 3 2. GJELDENDE PLANSTATUS 3 3. BESKRIVELSE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. vår dato vår referanse 19.04.2013 2013.156/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder.

Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder. Forslag til reguleringsplan for Sluppen næringspark PLANBESKRIVELSE Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato

Detaljer