Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt"

Transkript

1 1

2 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2

3 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter fra BKK er uendret. Kommunen har fått pålegg om å bruke en fastsatt andel av dem til investeringer i stedet for til løpende drift og sparing. Regnskap 2010 overføring av 240 mill. fra drift til investering Drift: I avlagt regnskap for 2010 er det allerede overført 108,5 mill. i driftsinntekter til finansiering av investeringer. De resterende 131,6 mill. dekkes ved å stryke avsetning (sparing) på 71,3 mill. og overskudd 60,3 mill. Investering: +131,6 (redusert låneopptak) Korrigert driftsresultat = 0 Regnskap 2011 overføring av 178 mill. fra drift til investering Drift : 178 mill. dekkes ved å redusere budsjettert avsetning til fond (sparing) med 73,5 mill. og øke budsjettet for skatteinntekter med 104,5 mill. Investering: mill. (redusert låneopptak) Konklusjon: Foreslåtte driftsrammer for endres ikke 3

4 Det store bildet 4

5 Kontroll med utgiftene Bergen ASSS utenom Bergen Landet utenom ASSS Regnskap i balanse i 2010 Lønnsutgifter ekskl. sosiale utgifter. 2008=100. ASSS rapport 2011 Alle byrådsavdelingene oppnådde balanse eller mindreforbruk sammenliknet med justert budsjett Aktiviteten, uttrykt ved lønnsutgifter, gikk svakt ned fra 2009 til 2010, etter en sterk vekst året før 5

6 Økte inntekter, men lite igjen til nye tiltak Landet utenom ASSS ASSS utenom Bergen Bergen Bergen, realendring Bergen, realendr. pr innb. Rammetilskudd, formues-, inntekts- og eiendomsskatt. 2008=100. ASSS rapport 2011 Mindre økning i inntektene i Bergen enn gjennomsnittet for ASSSnettverket og landet for øvrig Kostnadsvekst og økt befolkning spiser nesten hele inntektsøkningen. Bergen har tapt på endringer i inntektssystemet, både i 2009 og i 2011 Konsekvenser av Samhandlingsreformen fortsatt uavklart 6

7 Større befolkningsvekst enn antatt Netto innflytting innenlandsk 1000 Netto innvandring 500 Fødselsoverskudd 0 Folketilvekst, i alt Sammensetning av befolkningsutvikling 1.kv kv Folketallet økte med mellom og de siste årene Høy netto innvandring, flest fra land i EU. Klart flere fødte enn døde gir stort fødselsoverskudd Befolkningsveksten større enn forutsatt i statlige rammer, kommunene har vært underfinansiert 7

8 Økte folketall utfordring for tjenestene 200 Mill. kr år 0-5 år 6-15 år år 90 år og eldre år Beregnet utgiftsbehov fordelt på aldersgrupper. Netto driftsutgift. Endring fra Gitt uendret strandard og dekningsgrad. Befolkningsprognosen viser fortsatt vekst Utgiftsbehovet øker med ca. 100 mill. per år netto. Ca.1 pst av veksten i frie inntekter knyttes til befolkningsvekst 8

9 Byrådets prioriteringer 9

10 Hovedtall i budsjett og økonomiplan Det foreslås driftsbudsjett på 15,67 mrd. i 2012 Budsjettet øker med 337 mill. til 16 mrd i pst nominell økning for tjenesteområdene fra vedtatt budsjett Korrigert for mva-refusjon investering er veksten ca. 6 pst. Det foreslås investeringer i 2012 på ca. 2 mrd. kroner, og for hele økonomiplanperioden på ca. 5,8 mrd. kroner 10

11 Byrådets prioriterte investeringer 11

12 Investeringer - gjeldsutvikling Mill.kr Lån til investeringsformål Lån til videre utlån Gjelden var i 2010 klart lavere enn både ASSS-snittet og gjennomsnittet for landet Bergen vil ventelig fortsatt være de med lavest lånegjeld i ASSSnettverket regnet i prosent av driftsinntektene 12

13 6,6 mrd. (+ 393 mill.) Helse og inkludering 13

14 Barnevern Opprettholder nivået på tjenestene i barnevernet Høy dekningsgrad og utgifter per innbygger Styrker tjenestene til barn med sammensatte behov Bedre tilbud til personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. 14

15 Eldre og særlig omsorgstrengende Bygger ferdig nytt sykehjem i Fyllingsdalen med kompetansesenter for demente 129 plasser i tillegg til eldresenter Starter prosjektering av nytt sykehjem med 90 en-sengsrom for ferdigstillelse i 2015 Fortsatt drift av alle aldershjemsplassene og kjøp av plasser ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus Byggestart for OmsorgPluss-anlegg på Gartnermarken 50 boliger for eldre, og 10 boliger for funksjonshemmede Etablerte omsorgsboliger blir OmsorgPluss Reverserer reduksjon av midlene til miljøstillinger i serviceboligene Får ansvar for utskrivningsklare pasienter fra 1. dag (samhandlingsreformen) Øker rammen for pleie- og omsorgstjenester 15

16 Sosialtjenestene og rusomsorg Bedre sosialhjelp tilpasser til statens normer Iverksetting av tiltak mot overdoser (jfr. HKI-rapport). Nye LAR-senter i Fyllingsdalen og Laksevåg Strax-huset flytter inn i dagens LAR-senter på Damsgård 16

17 Helsetjenester Styrker det kommunale rehabiliteringstilbudet Tilbudet til slagrammede blir bedret. Øker fra ett til tre rehabiliteringsteam (4,6 mill.) Etablerer frisklivssentral (4,0 mill.) Styrker skolehelsetjenesten med 2,5 mill. Øker kapasiteten i Helsestasjon for ungdom (0,5 mill.) Etablerer seks nye fastlegehjemler og styrker samarbeidet med fastlegene Kommunen skal betale for 20 % av kostnadene ved medisinske behandlinger og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten 17

18 Barnehage og skole 5,4 mrd. (+ 242 mill.) 18

19 Barnehage Bergen har full barnehagedekning. Det skal etableres både kommunale og private barnehager det neste året Kompetanseheving for å avdekke omsorgssvikt utvides til samtlige bydeler i million årlig til uteareal 19

20 Skole Skal være best blant storbyene på skole Forsterket innsats mot mobbing 6,5 mill. til pilotprosjekt som skal forhindre frafall blant elever ved å fange opp dem som har problemer tidligere. Sædalen skole, 2. byggetrinn og Ny Krohnborg står ferdig i

21 Byutvikling, klima og miljø 1,5 mrd. (+ 34 mill) 21

22 En by i vekst! 90 millioner over tre år til Barnas byrom! 20 millioner i årlige investering til by- og stedsutvikling gjennom områdeløft Videreføring av boligsatsingen Nye møteplasser som Johanneskirkebakken, Nedre Korskirkeallmenningen, bro over Damsgårdssundet og Mathallen. Oppgradering av vann- og avløpsnettet etter no-dig - metoden. Nedjustering av gebyrprognosen med 1,1% 22

23 Næring, eiendoms- forvaltning og 485 mill. samferdsel (+ 4,5 mill.) 23

24 Fortsetter inneklimaløftet! 74 millioner kroner til skolene Møhlenpris, Minde og Lyshovden. 20 millioner kroner til brannsikringstiltak 9 millioner kr til Aksjon skoleveg 1 million kr til gang og sykkelveg 6 millioner kr til dekkefornying. 24

25 Kultur, kirke og idrett 876 mill. (+ 32 mill.) 25

26 Kultur Søndagsåpent bibliotek (kr. 0,6 mill.) Filmbyen Bergen (kr. 2 mill.) Triennale (kr. 1 mill.) Graffitiplan (0,15 mill.) Corner Teater åpner og styrkes med kr. 0,4 mill Moby Søreide ungdomshus (kr. 0,2 mill) Litteraturhuset styrkes med kr. 0,5 mill. Kulturskolen styrkes med kr. 0,5 mill til levekårstiltak. Ny Krohnborg kultur- og idrettslokaler åpner. 26

27 Idrett FIKS Ung kr. 1 mill med vekt på de inaktive FIKS Livsstil kr. 2,5 mill til bl.a. «Grønn resept» og andre lavterskeltilbud. FIKS skolesekk kr. 3 mill. Ferdigstillelse av Ny Krohnborg flerbrukshall for idrett og kultur Ferdigstillelse av klubblokaliteter og garderober ved Krohnsminde Idrettsplass Fast friidrettsdekke på Fyllingsdalen stadion Joggeløyper og nærmiljøanlegg i bydelene Midler til prosjektering og tomter for idrettsformål 27

28 Kirke Kr. 1 mill. til drift av Ytrebygda nærkirke Kr. 22 mill. til nye gravplasser i Åsane og Øvsttun Viderefører restaurering av Mariakirken 28

29 Oppsummering BILDE 29

HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP 2012 BERGEN KOMMUNE

HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP 2012 BERGEN KOMMUNE 1 HOVEDOVERSIKTER REGNSKAP 2012 ÅRSMELDING2012 BERGEN KOMMUNE 42 48 58 70 78 88 94 102 108 4 Byrådets forord 12 Kommentarer til regnskapet 28 Likestilling og mangfold 34 Nærvær og HMS 36 Etikk 38 Klima

Detaljer

... ... ... ... ... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni

... ... ... ... ... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni BERGEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 ............... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni Innhold 4 Byrådets forord 10 Kommentarer til regnskapet 20

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Stavanger Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Stavanger 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Kommunerapport Fredrikstad Kommune 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Fredrikstad 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer

3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer 3.0 Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringer Hovedtabell drift Tabellen nedenfor viser hovedtallene i økonomiplanperioden. Regnskap Vedtatt Justert Forslag Forslag til økonomiplan 2007 2008

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Kommunerapport Kristiansand Kommune 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Kristiansand 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 1 ÅRSBUDSJETT 2012 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 01.12.2011 Kommunestyre 15.12.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 4 3. Kommunens rammebetingelser...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2013

Nøkkeltallsanalyse 2013 SØR-VARANGER KOMMUNE Nøkkeltallsanalyse 213 KOSTRA tall fra 212 Økonomiavdelinga 13.9.213 Innhold 1 Forord... 4 2 Befolkningsanalyse... 5 2.1 Befolkningsutvikling... 5 2.2 Aldersfordeling... 6 2.3 Befolkningsfremskriving...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

1. Innledning I programkomiteen møter:

1. Innledning I programkomiteen møter: Tromsø Kommune 2009 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 2.1. HOVEDTREKK I TROMSØ KOMMUNES ØKONOMI 2008-2010... 5 2.2. SAMMENLIKNING AV HOVEDTREKK I TROMSØ KOMMUNES ØKONOMI OG DE

Detaljer

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER Samordningsstaben Kommunene i Akershus Oslo kommune Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Fredrikstad KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Kristiansand KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Kristiansand kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Kristiansand kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Kristiansand KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2016-2019 Vedtatt av bystyret 19. juni 2015 INNHOLD INNLEDNING... 1 INNLEDENDE KOMMENTAR... 4 PLANFORUTSETNINGER... 5 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 13 BALANSERT MÅLSTYRING...

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og 2012 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og inntektsvekst... 10 3.3. Utgifter til lønn... 12 3.4. Brutto

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Bergen. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Bergen. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Bergen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Årsbudsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Kommunestyrets vedtak 09.12.14 Følgende er endret fra rådmannens innstilling: Budsjettskjema 1A og 1B Budsjettskjema 2A og 2B Kommunestyrets

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer