MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:00 ca Innkalling går til:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:00 ca Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Silje Brandvoll varamedlem ekstern Allan Sande varamedlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Arne Martin Jakobsen varamedlem ansatt Christian Lo medlem ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh medlem student Frøydis Støle medlem student Vigdis Moe Skarstein styreleder

2 Godkjenning av innkalling og saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 84/12 Godkjenning av protokoll fra møte 6/ /12 Budsjett /12 Etablering nye studier (vedtak nr 2) 87/12 Endring av navn på Ettårig studium i personalledelse og kompetanseutvikling 88/12 Utforming av det strategiske planverket for Universitetet i Nordland 89/12 Studentrekruttering /12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Carlos Frederico Ceccon Lanes 91/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Arvind Yegambaram Meenakshi Sundaram 92/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Yan Zhao 93/12 Langtidsdagsorden møte 7/ /12 Referatsaker møte 7/ /12 Orienteringssaker møte 7/ /12 Eventuelt møte 7/2012

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 84/ Arkivreferanse: 2012/370/011.2 Sak: Godkjenning av protokoll fra møte 6/2012 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 6/2012. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

4 FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Helge Sønneland varamedlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Ingrid Fylling varamedlem ansatt Christian Lo medlem ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh medlem student Frøydis Støle medlem student Forfall: Bodil Børset medlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Jan-Oddvar Sørnes medlem ansatt Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Grete Lysfjord Anita Eriksen Jan Atle Toska Liss Eberg Eva Skaiaa rektor universitetsdirektør prorektor økonomidirektør studie- og forskningsdirektør personal- og organisasjonsdirektør rådgiver/referent

5 Innkalling ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 66/12 Godkjenning av protokoll fra møte 5/ /12 Regnskap 2 tertial /12 Budsjett satsningsforslag 69/12 Etablering nye studier /12 Endelig studieportefølje for for Universitetet i Nordland 71/12 Endring av navn på årsstudier i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bodø 72/12 Søknad om utsatt sensur høst /12 Strategisk handlingsplan for samfunns- og næringslivskontakt ( ) - Universitetet i Nordland 74/12 Oppnevning av Skikkethetsnemnd for perioden /12 Forskrift for dr.philos. ved Universitetet i Nordland 76/12 Reviderte bestemmelser om faglige stillinger og lederstillinger ved UiN 77/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Muhammad Naveed Yousaf 78/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Are Branstad 79/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Victoria Konovalenko 80/12 Langtidsdagsorden møte 6/ /12 Referatsaker møte 6/ /12 Orienteringssaker møte 6/ /12 Eventuelt møte 6/2012

6 66/12 Godkjenning av protokoll fra møte 5/2012 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 5/ /12 Regnskap 2 tertial 2012 Enstemmig vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 2. tertial 2012 til orientering. 2. Styret tar fremlagte fakultetsvise / avdelingsvise økonomiske status inklusive status for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet til orientering. 68/12 Budsjett satsningsforslag Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar de prioriteringer som fremgår av saksfremlegget knyttet til budsjettforslag for Behandling: Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende forslag til ny innstilling: Styret for Universitetet i Nordland vedtar de prioriteringer som fremgår av saksfremlegget knyttet til budsjettforslag for 2014, og ber om at man i ferdigstillelsen av brevet knytter det sterkere opp mot de strategier som tidligere er vedtatt. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar de prioriteringer som fremgår av saksfremlegget knyttet til budsjettforslag for 2014, og ber om at man i ferdigstillelsen av brevet knytter det sterkere opp mot de strategier som tidligere er vedtatt. 69/12 Etablering nye studier Enstemmig vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner etablering av følgende nye studier fra studieåret :

7 Årsstudium i internasjonale relasjoner (60 stp), FSV Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse (90 og 120 stp), FSV Bachelor i friluftsliv (180 stp), PHS Master i folkehelse (120 stp), PHS 2. Før endelig etablering forutsettes rektors godkjenning av studieplanene for studiene i henhold til NOKUT s kravspesifikasjon. 3. Det forutsettes at kostnadene ved utvikling og igangsetting av studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes budsjettrammer. 70/12 Endelig studieportefølje for for Universitetet i Nordland Enstemmig vedtak: 1. Styret vedtar studieportefølje for studieåret , herunder nedleggelse av studier, i samsvar med saksframlegget. Fakultetene må sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2013 eventuelt viser seg å ikke rekruttere nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 2. Styrets godkjenning av studieporteføljen gjelder under forutsetning av at etablering av nye studier over 30 studiepoeng godkjennes av rektor, herunder også de studier som først behandles av styret på møtet 12. desember Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene for studieåret foreligger. 4. Styret godkjenner endring av følgende masterprogram, slik at de fra og med studieåret tilbys både som erfaringsbasert mastergrad på 90 studiepoeng og vitenskaplig mastergrad på 120 studiepoeng: 1. Master i personalledelse (HRM) (opprinnelig 90 stp) 2. Master i sosialt arbeid (opprinnelig 120 stp) 3. Master in Social Work with a Comparative Perspective (opprinnelig 120 stp) 4. Master i rehabilitering (opprinnelig 120 stp) 5. Master i journalistikk (opprinnelig 120 stp) Dette innebærer også navneendring av opprinnelig Master i personalledelse (HRM)(erfaringsbasert), der erfaringsbasert tas bort.

8 5. Styret tar til etterretning at Bachelor førskolelærerutdanning fra og med studieåret endres til Bachelor barnehagelærer. 6. Styret ber rektor sørge for at fakultetene avklarer hvilke studietilbud som kan gå i fast syklus på studiestedene UiN Vesterålen og UiN Helgeland, og hvilke studietilbud som kan alternere mellom studiestedene. Det er viktig å sikre at studiestedene har en bærekraftig studieportefølje i tråd med samfunnets behov i regionene. 71/12 Endring av navn på årsstudier i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bodø Enstemmig vedtak: 1. Styret godkjenner følgende navneendringer for studier tilhørende Handelshøgskolen i Bodø: Bedriftsøkonomi, årsstudium (60 studiepoeng) endrer navn til Årsstudium i økonomi og ledelse. Bedriftsøkonomi HHB (60 studiepoeng) endrer navn til Bedriftsøkonomi, årsstudium deltid. 2. Navneendringen gjelder med virkning fra studieåret /12 Søknad om utsatt sensur høst 2012 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å innvilge innkomne søknader om utsatt sensurfrist knyttet til høstsemesteret 2012: Emnekode Emnenavn Eksamens dato Opprinnelig sensurfrist Ønsket sensurfrist HHB EK 218E Regnskap og økonomistyring BE 114E Bedriftsøkonomi og regnskapsanalyse BE 206E Finansiering og investering EK 313E Finansiering og investering BE 207E Driftsregnskap og budsjettering BE 113E Innføring i finansregnskap EX120E-2/ Ex. phil EX130S MF307E Markedsføring OR310E Organisasjon og ledelse RG301E Regnskapsforst. og analyse OR330E Strategi og ledelse

9 OR323E Positivt lederskap OR328E Prosjektadmin BE323/320E MBA Masteroppgave PHS SYK304H Sykepleievitenskap FBA KJ100F Grunnleggende kjemi KJ103F Kjemi og biofysikk /12 Strategisk handlingsplan for samfunns- og næringslivskontakt ( ) - Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: Styret ber rektor ferdigstille strategisk handlingsplan for samfunns- og næringslivskontakt ( ) ut fra de innspill som framkom i styremøtet. Behandling: På bakgrunn av drøftingene i styret la rektor la frem følgende nye innstilling: Styret ber rektor vurdere en omlegging av det strategiske planverket, slik at institusjonen har en overordnet strategiplan med en handlingsplan som dekker de ulike satsingene. Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: Styret ber rektor vurdere en omlegging av det strategiske planverket, slik at institusjonen har en overordnet strategiplan med en handlingsplan som dekker de ulike satsingene. 74/12 Oppnevning av Skikkethetsnemnd for perioden Enstemmig vedtak: 1. Styret oppnevner med hjemmel i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 6 av 30. Juni 2006, følgende personer til Universitetet i Nordlands skikkethetsnemnd (oppnevningsperiode i parentes): Dekan: Arne Fjalstad (Leder av Skikkethetsnemnda) (3 år) Studieleder: Jorid Krane Hansen (3 år) Repr. fra praksisfelt: Grethe Pernille Wenneberg (3 år) Repr. fra praksisfelt: Else Kommedahl (3 år) Faglærer: Terje Halvorsen (3 år) Faglærer: Geir Arne Strann (3 år) Studentrepresentant Henrik Overgård (1 år) Studentrepresentant Kristoffer Grorud (1 år)

10 Ekstern representant med juridisk embetseksamen: Advokat Espen Strøm (3 år) 2. Nemnda oppnevnes for en periode på 3 år med virkning fra Valgperioden til nemnda er sammenfallende med den periode Arne Fjalstad er dekan. 3. Styret delegerer til rektor, med hjemmel i Forskrift av 30. Juni 2006 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 7, å oppnevne institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. 4. Styret delegerer til Styrets klagenemnd, med hjemmel i Lov av om universiteter og høgskoler 4-7 nr 1 og 2, 4-8 nr 1,2 og 3, 4-9 nr 5 og 4-10 nr 3, å fatte vedtak i saker etter 4-7, 4-8 og 4-10 i lov av om universiteter og høgskoler og å innstille overfor nasjonal nemnd i saker etter 4-9 i samme lov. 75/12 Forskrift for dr.philos. ved Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: Styret ber om at det søkes Kunnskapsdepartementet om godkjenning av opprettelse av graden dr.philos. ved Universitetet i Nordland. Behandling: På bakgrunn av drøftingen i styret ble det enighet om å gjøre følgende tilføyelse til innstillingen:., på bakgrunn av vedlagte forskrift. Enstemmig vedtak: Styret ber om at det søkes Kunnskapsdepartementet om godkjenning av opprettelse av graden dr.philos. ved Universitetet i Nordland, på bakgrunn av vedlagte forskrift. 76/12 Reviderte bestemmelser om faglige stillinger og lederstillinger ved UiN Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar nye regler for tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger og lederstillinger. Bestemmelsene gis virkning fra 1. november Fra samme tidspunkt oppheves Bestemmelser om utlysning, tilsetting og permisjon i faglige stillinger og lederstillinger, jf. tidligere styrevedtak i sak 60/07. 77/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Muhammad Naveed Yousaf Enstemmig vedtak:

11 Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Muhammad Naveed Yousaf til Philosophiae Doctor (ph.d.). 78/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Are Branstad Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Are Branstad til Philosophiae Doctor (ph.d.). 79/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Victoria Konovalenko Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Victoria Konovalenko til Philosophiae Doctor (ph.d.). 80/12 Langtidsdagsorden møte 6/2012 Innstilling til vedtak: 12. desember Budsjett 2013 Etableringen av Centre of Excellence Strategi- og handlingsplan IKT Samspill med randsoneinstitusjonene Handlingsplan for kommunikasjon og formidling Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet 13. februar Foreløpig årsregnskap februar Rapport og planer april Årsrapport 2012 pr fakultet og avdeling Søknad om utsatt sensur 19. juni Regnskap pr 1. tertial Konsernregnskap 2011 Behandling:

12 Handlingsplan for kommunikasjon og formidling flyttes til et senere møte og ses i sammenheng med handlingsplanen for samfunns- og næringslivskontakt. Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 12. desember Budsjett 2013 Etableringen av Centre of Excellence Strategi- og handlingsplan IKT Samspill med randsoneinstitusjonene Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet 13. februar Foreløpig årsregnskap februar Rapport og planer april Årsrapport 2012 pr fakultet og avdeling Søknad om utsatt sensur 19. juni Regnskap pr 1. tertial Konsernregnskap /12 Referatsaker møte 6/2012 Følgende referatsaker ble tatt til etterretning: Fakultetsstyret Fakultet for biovitenskap og akvakultur 1) Møte ) Møte Forskningsutvalget 1) Møte Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte

13 Medbestemmelsesordningen 1) Møte (delt ut i møtet) Fakultetsstyret HHB 1) Møte (delt ut i møtet) 82/12 Orienteringssaker møte 6/2012 Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet 1) Personalreglement for UiN, datert ) Studieplasser i ingeniørutdanning i Bodø og Mo i Rana (kopi av brev til HiN), datert ) Arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, datert ) Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høyskoler, datert Andre orienteringer 1) Høringsbrev fusjon mellom studentsamskipnadene i Bodø og Narvik Muntlige orienteringer 1) Statsbudsjettet 2) Institusjonssamarbeid i nord 3) Sikkerhetspolitisk konferanse i Bodø 4) Arktisk petroleumssenter 5) Regionalt forskningsfond tildeling av midler 6) Studentboliger internasjonale studenter 7) Akademisk årsfest 19. november 8) EU-godkjente arbeidsvilkår for forskere

14 83/12 Eventuelt møte 6/2012 Det ble stilt spørsmål om ressurssituasjonen på PHS. Styret forventer at universitetets ledelse håndterer dette i IDF-møtene. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor

15 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 85/ Arkivreferanse: 2011/2247/111 Sak: Budsjett 2013 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende framlagte forslag til budsjett for 2013 Forslag ramme 2013 HHB FSV FBA PHS Strategiske midler styret Totalt fagavdelinger Sentral ledelse Studie og forskning Plan og utvikling Personal Økonomi Husleie og strøm IT Bibliotek Totalt fellesavdelinger Strategiske tiltak Lønnsoppgjør Investering/Utstyr Totalt UiN Tildelt ramme Innteker/ refusjoner mv Saldert budsjett Ny basisramme for fakultetene fastsettes til følgende fra 2013: FBA FSV HHB PHS

16 3. Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. I dette arbeidet skal det legges til grunn at en styrer aktiviteten mot 2014 slik at en ikke binder opp et høyere kostnadsnivå enn vedtatt ramme 2013, justert for eventuelle endringer som følge av budsjettmodellen. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for ekstern finansiert virksomhet iht. interne føringer. 4. Styret viser til vedtak om endelig studieprogram for 2013/2014. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2013 eventuelt ikke rekrutterer nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier/kurs med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 5. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene foreligger. 6. Stipendiat/ post.doc. stillingene fordeler seg som tidligere: o 9 stipendiatstillinger til FSV o 2 stipendiatstillinger til FBA o 10 stipendiatstillinger og 2 postdoc stillinger til HHB o 9 stipendiatstillinger til PHS Ved ledige midler på stipendiatkapittelet gis rektor fullmakt til å disponere midlene. Dette for å sikre full utnyttelse av tildelingene til stipendiater/ post.doc stillinger. 7. Annumsmidler avsettes iht. stillingsgrupper og tidligere vedtatt nivå. Avsettingen innebærer ikke en automatisk rett til annumsmidler for en ansatt. Beslutning rundt tildeling av annumsmidler tilligger dekan etter individuell vurdering. 8. Rektor får fullmakt til å fastsette årsresultat for 2012 for det enkelte fakultet. 9. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjettramme for fellesfunksjonene, herunder å kanalisere avsetninger/ strategiske midler som understøtter videre strategi for Universitetet i Nordland. 10. Fakultetene skal innrette sin virksomhet etter de strategiske føringer som er gitt i saksfremlegget, jf. gjennomførte dialogmøter med fakultetene. Det vises også til vedtatt strategiplan for Universitetet i Nordland. Virksomheten skal også tilpasses rapport og planer for 2012/2013, inklusive vedtak rundt risikoområder. Pål A. Pedersen Stig Fossum

17 rektor SAKSUTREDNING universitetsdirektør Sak: Budsjett 2013 Saksbehandler: Anita Eriksen/ Unni Stensvik Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken fremlegges forslag til fordeling av rammer for 2013, for den ordinære virksomheten ved Universitetet i Nordland. Universitetet i Nordland (UiN) har for 2013 mottatt en foreløpig ramme fra Kunnskapsdepartementet (KD) på kr Dette er en økning på 9,2% eller 44,1 mill kr sammenlignet med Den foreløpige tildelte rammen er som forventet, og tilsier videreføring av dagens drift. Økningen skjer ved at UiN har hatt uttelling på studiepoengproduksjon på 7,5 mill kr og forskningsproduksjon på nærmere 1,4 mill. kr. For øvrig er rammen justert for 5,3 mill kr som er videreføring av tildelte nye studieplasser i Her ble 45 tildelte studieplasser på masternivå forlenget med opptak i ytterligere to år. Fra 2013 er det foreslått en tildeling på 10 mill kr til drift av Nordområdesenteret. Dette vil være en ny årlig fast tildeling. Videre er det tildelt kr 5 mill kr til Helgeland Kunnskapssenter. Disse midlene tolkes å også skulle gå til Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Narvik, slik at endelig regnestykke her vil vise at UiN ikke reelt sett får en økning på hele tildelingen. Tildeling på 5 mill kr vil også være en fast årlig tildeling. Rammen for UiN er trukket nærmere 1 mill kr for å dekke inn videreføring av tiltakspakke på nasjonalt nivå for stipendiatstillinger i MNT fag i Den øvrige økningen er relatert til forventet lønns- og prisvekst på 3,26%. Ved utgangen av 2012 er den økonomiske situasjonen under tilfredsstillende kontroll, og driften av fellesavdelingene i 2012 har et antatt underforbruk på 4,5 mill kr på driften. For fakultetene drifter Handelshøgskolen i Bodø (HHB), Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) og Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) med et dels betydelig underforbruk/ lavere bruk av avsetninger enn forutsatt. Profesjonshøgskolen (PHS) drifter mot et resultat i balanse for For UiN er det samlet sett reserver gjennom avsetninger og virksomhetskapital. Sammensetningen av avsetninger gjør at disse midlene i liten grad reelt sett er frie reserver. De samlede avsetningene pr 2. tertial 2012 var på 38,7 mill kr, mens fri virksomhetskapital pr 2. tertial 2012 var på 12,4 mill kr. Prognoser for studieproduksjon viser en forventning om et tilnærmet likt budsjettår i 2014 som i 2013, men utviklingen vil variere mellom fakultetene. Det er FSV som forventes å få den største svikten.

18 Budsjettene for fakultetene bygger på fordeling ut fra vedtatt budsjettmodell, og rammestyring i forhold til vedtatte strategier og øvrig planverk. For fellesavdelingene er det gjennomført realbudsjettering ut fra videreføring av etablert drift, og med vurderinger av prioritert ny aktivitet som finansieres. Detaljerte budsjett for fellesavdelingene forutsettes endelig godkjent av rektor før iverksettelse. Fakultetene vil selv måtte gjøre endelige beslutninger om detaljbudsjetter, da innenfor gitte føringer. Ved gjennomgang av budsjettsituasjonen og de overordede utfordringene for UiN er det noen gjennomgående trekk som krever særskilt oppfølging ved gjennomføring av budsjett for Med ulik tyngde mht betydning for det enkelte fakultet kan disse oppsummeres med følgende: - UiN er helt avhengig av å videreutvikle aktiviteten med eksternt finansierte prosjekter. Samlet sett forventer UiN i 2012 å ha nærmere 90 mill kr i aktivitet som er finansiert av andre kilder enn ordinær bevilgning. En svekkelse her vil få store konsekvenser for den samlede drift. - UiN har kompetanse- og rekrutteringsmessige utfordringer, dels synliggjort med høy gjennomsnittsalder og noe sårbarhet i kompetansen knyttet til PhD utdanningene. Arbeidet med kompetanse- og rekrutteringsstrategier må prioriteres av alle fakultet. - Forskningsaktiviteten ligger fortsatt under ønsket nivå, sammenlignet med øvrige universitet, og innsats på forskningssiden må sikre uttelling i forhold til nasjonale indikatorer og strategier for UiN. - UiN må videreutvikle seg som attraktiv studieinstitusjon, herunder øke andel kvalifiserte søkere og hindre frafall, og øke gjennomstrømningen. Ut over disse generelle forholdene vises det til særskilte strategiske føringer som er gitt til de enkelte fakultet i styringsdialog som ble gjennomført høsten UiN Universitetet i Nordland HHB Handelshøgskolen i Bodø FSV Fakultet for samfunnsvitenskap FBA Fakultet for biovitenskap og akvakultur PHS Profesjonshøgskolen KD Kunnskapsdepartementet

19 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OM BUDSJETTET OG RAMMER Situasjonen ved utgangen av Inntektsramme Utfordringer mot STATSBUDSJETTETS FØRINGER FOR BUDSJETTPROSESSEN OG PRINSIPPER Budsjettprosess Budsjettmodellen Forslag til rammer for Stipendiater/ post. doc stillinger Videreføring av nye studieplasser Studieportefølje og studiepoengproduksjon FORESLÅTTE TILDELINGER FOR STRATEGISKE SATSNINGER Forskningsutvalg kr Studentvelferd kr Etikknettverk kr Kvinnenettverk- kjønn i sentrum kr Strategiske midler styret kr FAKULTETSVISE BUDSJETT OG VURDERINGER Handelshøgskolen i Bodø (HHB) Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) Profesjonshøgskolen (PHS) FELLESADMINISTRASJONEN Sentral ledelse, markeds og informasjonsavdelingen Studie- og forskningsavdelingen Plan- og utviklingsavdelingen Personal- og organisasjonsavdelingen IT avdelingen Bibliotek Økonomi/Drift/Renhold/Trykkeri/Husleie/ Strøm INVESTERINGER Utstyrsmidler FSV - journalist kr Investerings- og utstyrsmidler FBA kr Investerings- og utstyrsmidler PHS - kr IT investeringer kr Nybygg, ombygging, inventar, undervisningsutstyr mv kr FORHOLDET TIL RANDSONEN EIERSTRATEGIER 51 Vedlegg: 53 Rammene for fakultetene med budsjettmodellen fra Vedlegg: 59 Forskningsproduksjon finansieringsmodellen

20 Saksutredning Sak: Budsjett INNLEDNING OM BUDSJETTET OG RAMMER 1.1. Situasjonen ved utgangen av 2012 Videre ambisjoner og satsninger for å videreutvikle strategiene og innholdet i det 8. universitetet i Norge har preget budsjettarbeidet også for Både fakulteter og fellesadministrative avdelinger har ambisjoner om videre vekst og utvikling, og forbedringer av dagens drift. I arbeidet med budsjettet har det vært ønskelig å finne rom for ambisjonene som er uttrykt fra fakultetene og fellesavdelinger, men at denne fortrinnsvis skal møtes med bruk av de tildelte rammene gjennom Statsbudsjettet. Tidligere år har underforbruk på fellesavdelingene vært brukt til å saldere budsjettet totalt sett. Det er utarbeidet prognoser for 2012 for alle fakultet og fellesavdelingene. Prognosene er særlig viktige for fellesavdelingene, da eventuelt over eller underforbruk ikke videreføres for kommende år. Prognosene for felles viser at det forventes ca 4,5 mill kr som er tilgjengelige midler som kan benyttes kommende år. Ut fra situasjonen for PHS med akkumulert underskudd på 4,667 mill kr, og vurderinger rundt at denne situasjonen bør løses på institusjonsnivå, er forventet underforbruk for fellesavdelingene ikke forutsatt benyttet til saldering av budsjettet. På fakultetsnivå forventer alle fakultet å ha en drift uten underskudd i UiN har økende fokus på opparbeidelse av økonomisk handlingsrom jfr styresak 33/12. UiN har ikke store forventninger til særskilte fremtidige bevilgninger ut over budsjettmodellens effekter, samtidig som veksten har økt behovet for utvikling av infrastrukturen. Som oppfølging av styresaken om økonomisk handlingsrom er det startet interne prosjekter innenfor studieportefølje og innenfor ekstern finansiert virksomhet. Et eget prosjekt i forhold til administrativ organisering er under oppstart og videreføres i et mer omfattende arbeid våren Endelig årsregnskap for 2012 skal rapporteres til departementet 15. februar Det er for tidlig å si hva endelig regnskap for 2012 vil vise, men det ligger an til at avsetningene vil øke i forhold til utgangen av Dersom resultatet for 2012 blir vesentlig annerledes enn prognosene tilsier, vil det bli fremmet ny sak for styret i løpet av Endelige avsetninger avhenger ikke bare av ordinær virksomhet, men også av endring på avsetninger knyttet til Norges forskningsråd (NFR). Avslutning og oppgjør av eksterne prosjekter vil avgjøre endelig årsresultat for På grunn av tidligere beslutninger knyttet til anvendelse av avsetninger på note 15 og virksomhetskapital har likevel UiN ikke mye midler til å bufre kommende år. Den samlede ikke bundne virksomhetskapitalen for UiN var pr 2. tertial 2012 på 12,4 mill kr, av dette var ca 7,5 mill kr avsetninger på fakultetene.

21 Avsetningene pr 2. tertial 2012 var på 38,7 kr mot 25,3 mill kr ved utgangen av Denne økningen skyldes i hovedsak utsatt aktivitet på prosjekt finansiert av NFR, samt noe utsatt aktivitet på ordinær virksomhet. Samlet sett legges det frem et budsjett for 2013 som er 2 mill kr over tilgjengelig ramme. Det forutsettes at styret senest ved behandling av regnskap 2 tertial 2013 får fremlagt hvordan dette budsjetterte underskuddet skal dekkes inn Inntektsramme 2013 Universitetet i Nordland utarbeider utkast til budsjett for 2013 før endelig tildeling fra Kunnskapsdepartementet (KD) foreligger ved årsskiftet 2012/2013. I utkast til Statsbudsjett er UiN tildelt kr Budsjettet er generelt justert med 3,26% for lønns- og prisvekst. Totalt er det en økning på 9,2% for UiN i forhold til budsjettforslag (blå bok) for Elementene i tildelingene med %-vis utvikling er vist i tabell på neste side. Til basisrammen er det gjort endringer knyttet til studieplasser med netto virkning på kr 5,310 mill kr. Dette gjelder 20 nye studieplasser i master i logopedi og 45 frie studieplasser i kategori D (tilsvarende mastergradsnivå) som ble tildelt i For de frie studieplassene som ble tildelt i 2011 er det lagt inn nytt opptak også høsten Se detaljer nedenfor. Andre endringer av basis på kr 14,028 mill kr sammensatt av følgende: - Nordområdesenteret - 10 mill kr som er en ny årlig fast tildeling fra Helgeland Kunnskapssenter 5 mill kr som også er en ny årlig fast tildeling fra Disse midlene tolkes også å skulle gå til Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Narvik, slik at endelig regnestykke her vil vise at UiN ikke reelt sett får hele økningen på tildelingen. - Stipendiatstillinger - trekk på 0,972 mill kr for videreføring av nasjonal tildeling videreføring av tiltakspakke stipendiatstillinger i MNT fag i For det enkelte fakultet og UiN samlet er det viktig å sikre oppfyllelse av de produksjonskrav som stilles, siden tildelingene skal rapporteres særskilt til departementet. UiN har beregnet et måltall på totalt studieplasser (heltids) som har vært finansiert gjennom strategisk tildeling fra KD. Totalt hadde UiN en produksjon i ,1 heltidsekvivalenter, og forventet produksjon for 2012 er på tilsvarende nivå. Dette tilsier at vi i 2012 har en forventet produksjon som ligger nærmere 20% over måltallet. I forhold til sektormålene fra KD, og ønsket prioritering av økt kapasitet i høyere utdanning, ligger dermed UiN høyt mht kapasitet og produksjon. Basisrammen er ellers pris- og lønnskompensert med 10,846 mill kr. 1 Fra 2009 har ikke KD oppgitt måltallet for studieplasser, men her er det lagt inn økning knyttet til videreføring av studieplasser innenfor logopedi, frie studieplasser og grunnskolelærerutdanning. Måltallet er ikke endelig avstemt med KD sine interne måltall.

22 For studiekomponenten fremkommer en økning på 7,538 mill kr. Dette skyldes samlet økning i antall heltidsekvivalenter på 151,5 fra 2010 til Studiekomponenten er pris- og lønnskompensert med 3,981 mill kr. Detaljert utvikling av produksjon fremgår av pkt 5. For den resultatbaserte (RBO) delen av forskningskomponenten har UiN fått en økning på kr kr etter omfordeling i sektoren. Dette skyldes at UiN har marginalt høyere uttelling på forskningskomponentene sammenlignet med gjennomsnittet i sektoren. Det er ikke gitt noen økning for nye stipendiat og/eller post doc stillinger i sektoren. Forskningskomponenten er pris og lønnskompensert med kr. Utvikling av forskningsproduksjonen fremgår av vedlegg. Tabellen nedenfor viser endringene til 2013 innenfor de 3 hovedkomponentene. 2 Endring kr UiN 2013 fra Endring i % 2012 Endring kr Endring i % (alle tall i 1000 NOK) 12 til til 13 fra 11 til til 12 ENDELIG ENDELIG 50 - basis Pris og lønn Studieplasser - Utstyr FBA Konsekvensjustering Andre endringer Totalt basis ,2 % ,4 % undervisning Pris og lønn Endring studiepoeng Totalt undervisning ,4 % ,8 % forskning Pris og lønn Resultatbasert omfordeling Stipendiater - - Totalt forskning ,5 % ,7 % - - Totalt ,2 % ,2 % Totalt sett stiller budsjettrammene krav til prioriteringer i forhold til ressursbruken, samt fortsatt intensivert innsats for å skaffe inntekter ut over våre ordinære bevilgningsfinansierte 2 Inndelingen i kapittel i Statsbudsjettet er endret slik at det gis en samlet ramme til UH-institusjoner. Vi velger internt å opprettholde fordelingen på basis, undervisning og forskning. Dette for å synliggjøre effektene av resultatkomponentene.

23 inntekter. Det merkes også etterspørsel etter både økt kapasitet og økt kompetanse i fellesavdelingene i forhold til økt aktivitet og økt kompleksitet i institusjonen. Lønnsoppgjøret internt håndteres ved at det avsettes midler til ordinære lønnsoppgjør, og dette kompenseres ovenfor den enkelte enheten. Kompensasjon forutsettes kun innenfor avsetninger til lønnsoppgjør i Lønnsglidning utenom ordinært lønnsoppgjør kompenseres ikke verken på faglige eller administrative stillinger. Denne lønnsglidningen skyldes både kompetanseopprykk, og høyere lønn til nye ansatte enn tidligere etablert nivå. Kompetansehevingen i institusjonen er et viktig strategisk grep, men denne kompenseres ikke direkte, og er en del av prioriteringene som fakultetene må foreta innenfor tildelt ramme. Den generelle situasjonen i arbeidsmarkedet har også medvirket til å utfordre lønnsnivået ved rekrutteringer i administrative stillinger. Større driftsposter som husleie og strøm er realbudsjettert. I løpet av 2013 vil UiN få 3 nye leieforhold. Dette gjelder Helgeland Kunnskapssenter, Studenthotellet med leie av kontorarealer og påbygging av lærerutdanningen med en etasje. Husleiebudsjettet er lagt opp med mindre slakk for uforutsette forhold rundt behov for nye kontrakter og generell usikkerhet grunnet indeksregulering av avtalene. Strømkostnadene er vanskelig å gi et sikkert budsjett for, da både volum og pris varierer gjennom året og avhenger av ytre forhold som kraftmarkedet generelt, og temperaturforhold. Det er budsjettert med en stabil prissituasjon på strømsiden for Resultatet for 2012 vil påvirke disponibel ramme for Det foreslås at rektor gis fullmakt til å beslutte endelig resultat for fakultetene for Konsekvensene av resultatene for fakultetene, vil være et ansvar for fakultetene å håndtere, både med positivt resultat og eventuelt negativt resultat. Resultat for fellesavdelingene forutsettes avsatt på note 15, og deretter disponert i forhold til særskilte satsninger. I arbeidet med budsjettet tas det forbehold om endelig tildelingsbrev. Dersom endelig tildelingsbrev skulle medføre reduksjon i rammetildelingen til UiN, vil styret få seg forelagt et forslag til budsjettrevisjon. Det er ikke lagt opp til ordinær behandling av budsjettrevisjon høsten Utfordringer mot 2014 Fremlagte forslag til budsjettrammer viser at UiN fortsatt er i en god utvikling og at aktivitetsnivået øker. Dette skyldes både økte bevilgninger ut fra uttelling i finansieringsmodellen, videreført effekt av tilførsel av nye studieplasser i 2011 og særskilte nye tildelinger for Budsjettrammene gjenspeiler også inntekter fra ekstern finansiert virksomhet. Fremover har UiN ambisjoner om økt aktivitet knyttet til doktorgradssøylene, og ikke minst utviklingen innenfor profesjonsstudiene. Behovet for å skaffe seg finansielt rom for økte forpliktelser knyttet til behovet for ytterligere utvidelse av infrastrukturen er også tilstede. Det vil også være nødvendig å vurdere økte frihetsgrader for å sikre investerings- og utstyrsbehov, da særlig knyttet til aktiviteten ved FBA.

24 Ut fra prognosen vi har for produksjon i 2012, forventes budsjettet for 2014 å være tilnærmet likt budsjettet for Dette da prognosene for studiepoengproduksjonen viser uendret produksjon. Forskningskomponenten forventes å øke, men i kroner vil denne ikke utgjøre mye. Dette er også avhengig av at UiN øker relativt sett mer enn resten av sektoren. Under pkt 5 fremgår forventet studiepoengproduksjon. Budsjettet for 2014 kan allerede grovsimuleres når det gjelder studiepoengproduksjonen. Basert på gjennomgående analyser av studiepoengsendring fra 2011 til 2012 forventes en uendret situasjon og dermed ingen økt økonomisk ramme, se pkt 3.8. Det er forventet økning i studiepoengproduksjonen på to av fakultetene, der FBA forventer økning med 23,6 heltidsekvivalenter (15,6%) og HHB med 38,8 heltidsekvivalenter (5%). PHS forventer en uendret situasjon studiepoengproduksjon fra 2011 til For FSV forventes imidlertid en nedgang på 61,3 heltidsekvivalenter (6,8%). For forskningsproduksjonen foreligger et grovt anslag om svak positivt uttelling for Det siste anslaget er usikkert, siden dette er et nasjonalt nullsumspill, men UiN forventer økning både på antall ferdige doktorgradskandidater, publiseringspoeng og inntekter fra Norges Forskningsråd. UiN har fremmet innspill til budsjett 2014 til Kunnskapsdepartementet. UiN oppsummerte sine prioriteringer med følgende tiltak for økte bevilgninger utenfor rammen fra 2014: Tiltak 1: Forskning - Stipendidatstillinger - 20 stillinger - Post Doc stillinger - 8 stillinger Tiltak 2: Utdanning - Nye studietilbud - Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse - Mastergrad i teknologiledelse - Bachelor i sosialt arbeid og barnevern med profilering mot rettsliggjøring av velferdstjenester - Master i journalistikk - Bachelor innenfor maritim økonomi og ledelse - Veterinærutdanning Ingeniørutdanning i Salten, gjennomført i samarbeid med Høgskolen i - Narvik - Strategisk satsing på fleksible utdanningstilbud i Nordland Tiltak 3: Infrastruktur - Byggetrinn 6 Campus Bodø/ akutte tiltak - Fullfinansiering av Helgeland Kunnskapssenter - Særskilt behov knyttet til driftsmidler og utstyr - Fakultet for biovitenskap og akvakultur Hvorvidt UiN kan få særskilte tildelinger for 2014 vil ikke være klart før fremleggelse av statsbudsjett høsten 2013.

25 Arbeidet med en samlet inntektsstrategi er intensivert i løpet av 2012, blant annet ved oppstart av et tverrfakultært prosjekt som vil bli sluttført sommeren I arbeidet med eksterne inntekter må kulturen for å skaffe ekstern finansiering videreutvikles, samtidig som det skjer en kvalitetssikring som sikrer at finansieringen dekker alle kostnader. Prosjektporteføljen fremover krever også et mer aktivt forhold til egeninnsats i prosjekter. Det er også behov for avklaringer og videre utvikling av modeller for hvordan samspillet med Nordlandsforskning AS og Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi AS skal utvikles innenfor det samlede konsernet Universitetet i Nordland, se pkt 9 om strategi for randsonen. Det har vært jobbet mye med kompetanseutvikling de senere år. Det har vært en markant økning i antall professorer både rekruttert fra egne rekker og eksternt. I forhold til alderssammensetningen i fagstaben er det viktig at UiN tidlig vurderer rekrutteringsbehovene, da tilsettingsprosesser i faglig stilling ofte er langvarige prosesser. For å videreutvikle doktorgradsområdene er rekruttering av professorkompetanse avgjørende. Også innenfor de administrative funksjonene stilles det krav om økt kompetanse for å møte økte krav til kvaliteten på støttefunksjonene. Arbeidet med kompetanse- og rekrutteringsstrategier må prioriteres ved alle fakultet. Uttellingen på forskningskomponentene er fortsatt lav sammenlignet med øvrige universitet. Ressursbruken må kanaliseres mot områder som gir uttelling på nasjonale indikatorer, og som er strategisk viktige for UiN. Studietilbudene og den samlede porteføljen må vurderes slik at det både sikres at tilbud med lav søkning vurderes mht sanering av tilbud, parallelt med at det etableres og utvikles konkurransedyktige og etterspurte tilbud. Driftsmessig må tiltak løpende vurderes mht effektivisering av drift og administrative rutiner. Dette må avveies mot målsettingen om økt kvalitet i driftsfunksjoner. Bruken av teknologi og nye systemer må reelt sett kunne gi mer hensiktsmessige måter å løse både kjerneoppgavene og støttefunksjonene. 2. STATSBUDSJETTETS FØRINGER FOR 2013 Fra 2012 innførte Kunnskapsdepartementet (KD) en ny og mer overordnet målstruktur for sektoren. Dette for å gi institusjonene større handlingsrom og selvstendig ansvar for å tilpasse mål- og resultatstyringen bedre til egenarten og strategiene for den enkelte institusjon. KD presenterer en overordnet målstruktur for sektoren i Prop. 1 S ( ). Departementet legger til grunn at institusjonene fullhører arbeidet med å fastsett egne virksomhetsmål og styringsparametre som skal gjelde for Styret for UiN vil vedta disse i styresak i februar 2013 i behandlingen av rapport og planer for 2012 og Nedenfor presenteres sektormålene og nasjonale styringsparametre slik de er foreslått for 2013: Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet som er i samsvar med samfunnets behov.

26 - Kvantitativ styringsparameter: Gjennomføring på normert tid - Kvantitativ styringsparameter: Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere - Kvalitativ styringsparameter: Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. - Kvalitativ styringsparameter: Resultatoppnåelse på forskning i forhold til institusjonenes egenart - Kvalitativ styringsparameter: Samspill mellom forskning og utdanning Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelig samfunnsaktør og bidra til internasjonal, nasjonalt og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskapning. - Kvantitativ styringsparameter: Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR. - Kvalitativ styringsparameter: Samarbeid med samfunns- og næringsliv - Kvalitativ styringsparameter: Fleksibel utdanning Sektormål 4: Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. - Kvalitativ styringsparameter: Langsiktig økonomisk planlegging - Kvalitativ styringsparameter: Robuste fagmiljøer - Kvantitative styringsparameter: Andel kvinner i dosent- og professorstillinger - Kvantitative styringsparameter: Andel midlertidige ansatte Innenfor disse sektormålene legger regjeringen i 2013 særskilt vekt på at sektoren prioriterer - Økt kapasitet i høyere utdanning, særlig profesjonsfagene - Økt forskningsinnsats i realfag, teknologifag og profesjonsfag - Økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon Det vises til universitetets arbeid med mål og resultatstyring som bygger på disse målsettingene. Budsjettarbeidet bygger på forutsetning om ivaretakelse av disse overordnede målsettinger, samt de føringer som gis gjennom Prop. 1 S ( ), og endelig tildelingsbrev for Universiteter og høgskoler har vide faglige, organisatoriske og økonomiske fullmakter. Under henvisning til institusjonenes frie stilling og vide fullmakter legger KD opp til en overordnet styringsmodell der styrene ved institusjonene må ta et aktivt ansvar for å fastsette mål og resultatkrav tilpasset institusjonens egenart, strategi og særskilte utfordringer.

27 3. BUDSJETTPROSESSEN OG PRINSIPPER 3.1. Budsjettprosess I tråd med pågående arbeid med virksomhetsstyring, er den interne budsjettprosessen justert for De største endringene er at foreløpig budsjettramme er gitt på et tidligere tidspunkt, og det er innført egne styringsdialogmøter med hvert enkelt fakultet. Nedenfor presenteres hovedaktivitetene knyttet til budsjettprosessen: Dato Aktivitet Styresak: Foreløpig budsjettramme 2013 økonomisk handlefrihet Internt notat: Orientering til fakultetene og enhetene i felles om styrebehandling av foreløpig budsjettramme for Budsjettbrev nr 1 - detaljer om budsjettramme og budsjettprosess 3 arbeidsdager før Første frist for leveranse av detaljbudsjett fra fakultetene styringsdialogmøtene September Styringsdialog med fakultetene, jf fakultetsvise oppsummeringer Statsbudsjettet fremlegges Oktober Budsjettbrev nr 2 justeringer av budsjettrammene Frist for leveranse av detaljbudsjett fra fellesavdelingene Frist for leveranse av justert detaljbudsjett fra fakultetene November Oppfølgende budsjettmøter (ved behov) IDF møte Styrebehandling av budsjett 2013 xx Endelig tildelingsbrev fra KD Ca årskiftet Internt tildelingsbrev til fakultetene/ enhetene Frist leveranse av endelig detaljbudsjett 3 I bakkant av budsjettbehandlingen vil UiN motta endelig tildelingsbrev fra KD, og på bakgrunn av dette vil det bli utarbeidet et endelig tildelingsbrev internt ved UiN. Budsjettrammene er fremkommet etter vedtatt intern budsjettmodell, se pkt 3.2. Dette betyr at fakultetene er korrigert for endring i studiepoengsproduksjon, inn/utveksling av studenter, nye studieplasser, forskningsproduksjon, rammekutt og lønnskorrigering. Foreløpig ramme til fellesavdelingene var basert på rammene for 2012, men er senere realbudsjettert og vurdert mot interne prioriteringer. For å dekke inn utfordringer med å balansere budsjettet ble det gjennomført et rammekutt på 1,5% for fakultetene. For FBA er det foreslått ytterligere et rammekutt på 1 mill kr. Dette ut fra behovet for å redusere andelen basistildeling som er betydelig høyere for FBA enn øvrige fakultet. Det vises i denne sammenheng til tidligere vedtak i styret. 3 Endelig detaljbudsjett for fellesavdelingene skal godkjennes av rektor. For fellesavdelingene er det viktig at det ikke bindes opp faste lønnskostnader uten avklarte prioriteringer på tvers av fellesavdelingene.

28 3.2. Budsjettmodellen Budsjettmodellen for UiN ble vedtatt i 2006, men følgende vedtak om revisjon sommeren 2011 i sak 67/2011: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å videreføre hovedtrekkene i dagens budsjettmodell. Modellen legges til grunn for budsjettbehandlingen for Ny justert basisramme for de enkelte fakultetene uttrykt i kronestørrelser vil bli vedtatt som en del av budsjettvedtak i styremøte desember For nærmere detaljer om budsjettmodellen, vises det til styresak fra juni Utviklingen i basisrammene og de øvrige komponentene i modellen fremgår av vedlegg, og utviklingen i basisrammen med ny endelig basisramme for fakultetene fra 2013 fremgår av følgende oppstilling: År FBA FSV HHB PHS Den store veksten i basisrammen for HHB relaterer seg til særskilt tildeling for Nordområdesenteret. Ved UiN er rammestyring et bærende ansvars- og ledelsesprinsipp. Rammestyring er kombinert med overordnet kontroll over utviklingen med tilstrekkelig langsiktighet i planleggings- og analysearbeidet. Det har i liten grad vært brukt institusjonsgjennomgripende tiltak for å sikre omstilling, da dette i henhold til rammestyring er et ansvar for det enkelte fakultet. Det har heller ikke vært behov for større omstillingsprosesser. Den foreliggende budsjettmodellen for UiN gir styret muligheter for å gjøre eksplisitte føringer og bevilgninger ut fra særskilte strategiske målsettinger. Budsjettet for 2013 inneholder forslag om 5 mill kr til særskilte strategiske satsninger ut over finansieringsmodellens struktur Forslag til rammer for 2013 Budsjettet for 2013 er utarbeidet på grunnlag av foreløpig tildelt inntektsramme i statsbudsjettet. Følgende vurderinger og prinsipper er brukt for å foreslå et budsjett for 2013:

29 - Fakultetene er ikke gitt kompensasjon ut over budsjettmodellen. For HHB er 80% av tildelingen til Nordområdesenteret foreslått tilført fakultetet. For FBA er det foretatt et rammekutt i basis på 1 mill kr, jf målsettingen med å bygge ned basistildelingen til FBA. Tildelingene på 5 mill kr for Helgeland Kunnskapssenter er lagt inn men motregnet mot økte kostnader hos Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Narvik. - PHS vil ha et underskudd fra 2010 som fortsatt ikke er håndtert, men det forutsettes håndtert som en del av årsoppgjøret for For fakultetene er det gjennomført et rammekutt på 1,5% - Fellesavdelingene er vurdert ut fra levert detaljbudsjett og nye endelige rammer er fastsatt ut fra realbudsjettering med hovedsakelig videreføring av dagens drift. - Lønnsoppgjøret 2012 er korrigert fullt ut i rammen. Det er foretatt en avsetning for lønnsoppgjøret for 2013 på totalt 5 mill.kr. Det er vanskelig å forutsi hva det samlede lønnsoppgjør vil utgjøre for er uansett et mellomoppgjør, og da normalt med lavere kostnader enn et hovedoppgjør. Det legges til grunn at eventuelt lønnsoppgjør utover avsetning må dekkes inn av det enkelte fakultet/ avdeling i felles. - Investeringsbudsjettet er lagt på nærmere 19 mill kr. Dette er nærmere 4,5 mill kr høyere enn investeringsbudsjettet for Det meldte ønskene er nærmere 30 mill kr, så dette viser de særskilte investeringsbehov for 2013 grunnet byggeprosjekt, men også behov for å trappe opp investeringene ytterligere fremover. Dette må følges opp i langtidsplaner/ langtidsbudsjett. Investeringssiden omtales nærmere i kapittel 8. - Inntekter/ refusjoner er vurdert nærmere og er anslått til 13 mill. kr. Etter disse vurderingene /prinsippene fremkommer et overordnet budsjett for 2013 med en underdekning på 2 mill kr. Det foreslås at styret senest ved behandlingen av regnskapet for 2 tertial 2013 får seg forelagt forslag til inndekning av denne underdekningen. For alle enheter settes det en frist for leveranse av endelige detaljerte budsjett til 15. januar. En gjennomgang av inntektssiden både fra ordinære salgsinntekter og tilbakeføring av indirekte kostnader som er beregnet på prosjektsiden, samt ulike refusjoner som går til budsjettsaldering, gir samlet forventet inntekt på 13 mill kr i Samlet er dette en vekst på 1 mill kr fra budsjett Dette forutsetter større vekst i indirekte kostnader enn fakultetene har budsjettert med, men her legges en forutsetning om at prosjektaktiviteten er konservativt budsjettert. Forventede nye prosjekt er ikke reelt budsjettert på de enkelte fakultetene. For enkelte fakultet ligger det forutsetninger om anvendelse av avsetninger i regnskapet, og anvendelse av forventet resultat for 2012, se nærmere under det enkelte fakultet.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/15 Møtested: Det grønne møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00286 SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58 3045 Drammen Deres ref Vår ref Dato 13/5142 20.12.2013 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tildelingsbrevet

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 11.11.2013 Dokumentdato: 6.11.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 72/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold v/styret Pb 2243 3103 Tønsberg Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Tildelingsbrevet for 2013 består

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer