MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 1/2013 Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13:30 - Innkalling går til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 1/2013 Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13:30 - Innkalling går til:"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 1/2013 Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Silje Brandvoll varamedlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh medlem student Frøydis Støle medlem student Vigdis Moe Skarstein styreleder Side 1

2 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 1/13 Godkjenning av protokoll fra møte 7/2012 2/13 Avlagt regnskap /13 Tilsetting i åremålsstilling som dekan - st. nr HHB X Side 2

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 1/ Arkivreferanse: 2013/345/ Sak: Godkjenning av protokoll fra møte 7/2012 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 7/2012. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør Side 3

4 FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll (fra 09.10) medlem ekstern Silje Brandvoll varamedlem ekstern Allan Sande varamedlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Arne Martin Jakobsen varamedlem ansatt Christian Lo medlem ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Nils Ole Jentoft varamedlem student Frøydis Støle medlem student Forfall: Bodil Børset Berit Støre Brinchmann Jan-Oddvar Sørnes Stian Hiis Bergh medlem medlem medlem medlem ekstern ansatt ansatt student Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Grete Lysfjord Anita Eriksen Jan Atle Toska Berit Eliassen Eva Skaiaa rektor universitetsdirektør prorektor økonomidirektør studie- og forskningsdirektør plan- og utviklingsdirektør rådgiver/referent Side 4

5 Innkallingen ble godkjent. Det ble meldt en tilleggssak, Studentsamskipnaden i Nordland oppnevning av styremedlemmer. Denne sakslisten ble godkjent: Saksnr. Sakstittel 84/12 Godkjenning av protokoll fra møte 6/ /12 Budsjett /12 Etablering nye studier (vedtak nr 2) 87/12 Endring av navn på Ettårig studium i personalledelse og kompetanseutvikling 88/12 Utforming av det strategiske planverket for Universitetet i Nordland 89/12 Studentrekruttering /12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Carlos Frederico Ceccon Lanes 91/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Arvind Yegambaram Meenakshi Sundaram 92/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Yan Zhao 93/12 Langtidsdagsorden møte 7/ /12 Referatsaker møte 7/ /12 Orienteringssaker møte 7/ /12 Eventuelt møte 7/ /12 Studentsamskipnaden i Nordland oppnevning av styremedlemmer Sak 86/12 ble behandlet før sak 85/12. 84/12 Godkjenning av protokoll fra møte 6/2012 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 6/2012. Side 5

6 85/12 Budsjett 2013 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende framlagte forslag til budsjett for 2013 Forslag ramme 2013 HHB FSV FBA PHS Strategiske midler styret Totalt fagavdelinger Sentral ledelse Studie og forskning Plan og utvikling Personal Økonomi Husleie og strøm IT Bibliotek Totalt fellesavdelinger Strategiske tiltak Lønnsoppgjør Investering/Utstyr Totalt UiN Tildelt ramme Innteker/ refusjoner mv Saldert budsjett Ny basisramme for fakultetene fastsettes til følgende fra 2013: FBA FSV HHB PHS Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. I dette arbeidet skal det legges til grunn at en styrer aktiviteten mot 2014 slik at en ikke binder opp et høyere kostnadsnivå enn vedtatt ramme 2013, justert for eventuelle endringer som følge av Side 6

7 4. budsjettmodellen. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for ekstern finansiert virksomhet iht. interne føringer. 5. Styret viser til vedtak om endelig studieprogram for 2013/2014. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2013 eventuelt ikke rekrutterer nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier/kurs med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 6. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene foreligger. 7. Stipendiat/ post.doc. stillingene fordeler seg som tidligere: o 9 stipendiatstillinger til FSV o 2 stipendiatstillinger til FBA o 10 stipendiatstillinger og 2 postdoc stillinger til HHB o 9 stipendiatstillinger til PHS Ved ledige midler på stipendiatkapittelet gis rektor fullmakt til å disponere midlene. Dette for å sikre full utnyttelse av tildelingene til stipendiater/ post.doc stillinger. 8. Annumsmidler avsettes iht. stillingsgrupper og tidligere vedtatt nivå. Avsettingen innebærer ikke en automatisk rett til annumsmidler for en ansatt. Beslutning rundt tildeling av annumsmidler tilligger dekan etter individuell vurdering. 9. Rektor får fullmakt til å fastsette årsresultat for 2012 for det enkelte fakultet. 10. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjettramme for fellesfunksjonene, herunder å kanalisere avsetninger/ strategiske midler som understøtter videre strategi for Universitetet i Nordland. 11. Fakultetene skal innrette sin virksomhet etter de strategiske føringer som er gitt i saksfremlegget, jf. gjennomførte dialogmøter med fakultetene. Det vises også til vedtatt strategiplan for Universitetet i Nordland. Virksomheten skal også tilpasses rapport og planer for 2012/2013, inklusive vedtak rundt risikoområder. Behandling: Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende forslag til nytt pkt 11: Styret ber om til februarmøtet å få seg forelagt en oversikt over de satsinger som gjøres innenfor rammene for hvert fakultet og på tvers av fakultetene, for å imøtekomme overordnede strategier. Styret ber også om å få en oversikt over hvordan tildeling av de øremerkede strategiske midlene blir sett i sammenheng med dette. Side 7

8 Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende framlagte forslag til budsjett for 2013 Forslag ramme 2013 HHB FSV FBA PHS Strategiske midler styret Totalt fagavdelinger Sentral ledelse Studie og forskning Plan og utvikling Personal Økonomi Husleie og strøm IT Bibliotek Totalt fellesavdelinger Strategiske tiltak Lønnsoppgjør Investering/Utstyr Totalt UiN Tildelt ramme Innteker/ refusjoner mv Saldert budsjett Ny basisramme for fakultetene fastsettes til følgende fra 2013: FBA FSV HHB PHS Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. I dette arbeidet skal det legges til grunn at en styrer aktiviteten mot 2014 slik at en ikke binder opp et høyere kostnadsnivå enn vedtatt ramme 2013, justert for eventuelle endringer som følge av budsjettmodellen. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for ekstern finansiert virksomhet iht. interne føringer. Side 8

9 4. Styret viser til vedtak om endelig studieprogram for 2013/2014. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2013 eventuelt ikke rekrutterer nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier/kurs med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 5. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene foreligger. 6. Stipendiat/ post.doc. stillingene fordeler seg som tidligere: o 9 stipendiatstillinger til FSV o 2 stipendiatstillinger til FBA o 10 stipendiatstillinger og 2 postdoc stillinger til HHB o 9 stipendiatstillinger til PHS Ved ledige midler på stipendiatkapittelet gis rektor fullmakt til å disponere midlene. Dette for å sikre full utnyttelse av tildelingene til stipendiater/ post.doc stillinger. 7. Annumsmidler avsettes iht. stillingsgrupper og tidligere vedtatt nivå. Avsettingen innebærer ikke en automatisk rett til annumsmidler for en ansatt. Beslutning rundt tildeling av annumsmidler tilligger dekan etter individuell vurdering. 8. Rektor får fullmakt til å fastsette årsresultat for 2012 for det enkelte fakultet. 9. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjettramme for fellesfunksjonene, herunder å kanalisere avsetninger/ strategiske midler som understøtter videre strategi for Universitetet i Nordland. 10. Fakultetene skal innrette sin virksomhet etter de strategiske føringer som er gitt i saksfremlegget, jf. gjennomførte dialogmøter med fakultetene. Det vises også til vedtatt strategiplan for Universitetet i Nordland. Virksomheten skal også tilpasses rapport og planer for 2012/2013, inklusive vedtak rundt risikoområder. 11. Styret ber om til februarmøtet å få seg forelagt en oversikt over de satsinger som gjøres innenfor rammene for hvert fakultet og på tvers av fakultetene, for å imøtekomme overordnede strategier. Styret ber også om å få en oversikt over hvordan tildeling av de øremerkede strategiske midlene blir sett i sammenheng med dette. 86/12 Etablering nye studier (vedtak nr 2) Enstemmig vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner etablering av følgende nye studier fra studieåret : Side 9

10 Lektorutdanning i samfunnsfag med fordypning i historie (300 stp), FSV Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse (180 stp), HHB Master i teknologiledelse (Master in Technology Management ) (120 stp), / MBA i teknologiledelse (MBA in Technology Management) (90 stp), HHB 2. Før endelig etablering forutsettes rektors godkjenning av studieplanene for studiene i henhold til NOKUT s kravspesifikasjon. 3. Det forutsettes at kostnadene ved utvikling og igangsetting av studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes budsjettrammer. 87/12 Endring av navn på Ettårig studium i personalledelse og kompetanseutvikling Enstemmig vedtak: 1. Styret godkjenner følgende navneendring for studie tilhørende Fakultet for samfunnsvitenskap: Ettårig studium i personalledelse og kompetanseutvikling (60 studiepoeng) endrer navn til Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling. 2. Navneendringen gjelder med virkning fra studieåret /12 Utforming av det strategiske planverket for Universitetet i Nordland Enstemmig vedtak: Styret slutter seg til forslaget i saksframlegget om en mer samlet utforming av det strategiske planverket for Universitetet i Nordland. Styret forutsetter at dette arbeidet skal være gjennomført i løpet av vårsemesteret /12 Studentrekruttering Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland slutter seg til de overordnede vurderinger i saksframlegget vedrørende rekruttering nasjonalt og internasjonal til Universitetet i Nordland Styret ber om at vurderingene inngår i grunnlaget for videre arbeid med studentrekruttering for studieåret og for utforming av framtidig studieportefølje. Side 10

11 Behandling: Vigdis Moe Skarstein fremmet forslag om følgende nytt pkt 1: 1. Styret for Universitetet i Nordland slutter seg til universitetsledelsens vurdering og veien videre vedrørende rekruttering nasjonalt og internasjonalt til Universitetet i Nordland : Antall kvalifiserte 1. prioritetssøkere må bli langt høyere på flere studieprogram, bl.a. innenfor svært viktige program, som grunnskolelærerutdanningen. UiN må øke sin andel av kvalifiserte søkere til høyere utdanning fra Nordland, ikke minst ut i fra at UiN har mange studietilbud innen de mest ettertraktede fagområdene for søkere fra Nordland. UiN må i større grad tiltrekke seg høyt kvalifiserte søkere, slik at vi kommer nærmere gjennomsnittskarakteren for søkere til norske universiteter. UiN må bli langt bedre på å rekruttere studenter fra Sør-Norge og fra utlandet, ikke minst Europa, gjennom å utvikle mer profilerte og attraktive studietilbud og drive mer målrettet markedsføring. Frafall i opptaket er en utfordring som UiN må ha et spesielt fokus på med henblikk på å redusere dette. Opplegg for rekrutteringsarbeid og profilering ved UiN, både sentralt og på fakultetsnivå, bør fortsatt være i fokus for å skape en mest mulig helhetlig og slagkraftig rekrutteringsaktivitet med klare satsninger og mer tydelig rollefordeling. Fakultetene bør bruke statistikkpakken inntakskvalitet som del av grunnlaget for det videre arbeidet med utvikling av studieporteføljen. Rekrutteringspotensial må være et viktig element når etablering, videreføring eller nedlegging av studietilbud skal vurderes. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland slutter seg til universitetsledelsens vurdering og veien videre vedrørende rekruttering nasjonalt og internasjonalt til Universitetet i Nordland : Antall kvalifiserte 1. prioritetssøkere må bli langt høyere på flere studieprogram, bl.a. innenfor svært viktige program, som grunnskolelærerutdanningen. UiN må øke sin andel av kvalifiserte søkere til høyere utdanning fra Nordland, ikke minst ut i fra at UiN har mange studietilbud innen de mest ettertraktede fagområdene for søkere fra Nordland. UiN må i større grad tiltrekke seg høyt kvalifiserte søkere, slik at vi kommer nærmere gjennomsnittskarakteren for søkere til norske universiteter. UiN må bli langt bedre på å rekruttere studenter fra Sør-Norge og fra utlandet, ikke minst Europa, gjennom å utvikle mer profilerte og attraktive studietilbud og drive mer målrettet markedsføring. Side 11

12 Frafall i opptaket er en utfordring som UiN må ha et spesielt fokus på med henblikk på å redusere dette. Opplegg for rekrutteringsarbeid og profilering ved UiN, både sentralt og på fakultetsnivå, bør fortsatt være i fokus for å skape en mest mulig helhetlig og slagkraftig rekrutteringsaktivitet med klare satsninger og mer tydelig rollefordeling. Fakultetene bør bruke statistikkpakken inntakskvalitet som del av grunnlaget for det videre arbeidet med utvikling av studieporteføljen. Rekrutteringspotensial må være et viktig element når etablering, videreføring eller nedlegging av studietilbud skal vurderes. 2. Styret ber om at vurderingene inngår i grunnlaget for videre arbeid med studentrekruttering for studieåret og for utforming av framtidig studieportefølje. 90/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Carlos Frederico Ceccon Lanes Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Carlos Frederico Ceccon Lanes til Philosophiae Doctor (ph.d.). 91/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Arvind Yegambaram Meenakshi Sundaram Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Arvind Yegambaram Meenakshi Sundaram til Philosophiae Doctor (ph.d.). 92/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Yan Zhao Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Yan Zhao til Philosophiae Doctor (ph.d.). 93/12 Langtidsdagsorden møte 7/2012 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: Side 12

13 13. februar Foreløpig årsregnskap februar Rapport og planer Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet 24. april Årsrapport 2012 pr fakultet og avdeling Søknad om utsatt sensur 19. juni Regnskap pr 1. tertial Konsernregnskap 2011 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 13. februar Foreløpig årsregnskap februar Rapport og planer Retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet Strategiske satsinger fakultetene 24. april Årsrapport 2012 pr fakultet og avdeling Søknad om utsatt sensur 19. juni Regnskap pr 1. tertial Konsernregnskap /12 Referatsaker møte 7/2012 Følgende referatsaker ble tatt til etterretning. Fakultetsstyret Profesjonshøgskolen 1) Møte Studiekvalitetsutvalget 1) Møte ) Møte Forskningsutvalget 1) Møte Internasjonalt utvalg 1) Møte Side 13

14 Arbeidsmiljøutvalget 1) Møte Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte Medbestemmelsesordningen 1) Møte ) Møte /12 Orienteringssaker møte 7/2012 Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet 1) Høyere utdanningsinstitusjoners arbeid med læringsmiljø og tilrettelegging, datert Andre orienteringer 1) Samarbeidsprosjekt internrevisjon 2) Utlysning av dekanstilling HHB Muntlige orienteringer 1) High North Innovation Centre 2) Studentsamskipnaden i Nordland 3) Samarbeid i nord 96/12 Eventuelt møte 7/2012 Ingen saker ble tatt opp. 97/12 Studentsamskipnaden i Nordland - oppnevning av styremedlemmer Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland oppnevner følgende medlemmer til styret for Studentsamskipnaden i Nordland: Anita Eriksen med personlig varamedlem Steinar Stene-Sørensen Jan Atle Toska med personlig varamedlem Stig Fossum Funksjonstid fra 1. januar 2013 til 1. januar Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor Side 14

15 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 2/ Arkivreferanse: 2012/929/133 Sak: Avlagt regnskap 2012 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar det fremlagte avlagte regnskapet for 2012 for Universitetet i Nordland med noter, samt styrets ledelseskommentarer for driften i Dersom det ikke er mulig å behandle revidert årsregnskap i ordinært styremøte innenfor fristen, bemyndiger styret til styreleder og rektor i fellesskap å godkjenne endelig årsregnskap for Dette forutsetter ingen vesentlige merknader i revisjonsbrevet fra Riksrevisjonen. 3. Fakultets- og avdelingsvise regnskap for 2012 med nærmere analyser fremlegges i senere styremøte. Pål A. Pedersen Rektor Stig Fossum universitetsdirektør Side 15

16 SAKSUTREDNING Sak: Avlagt regnskap 2012 Saksbehandler: Anita Eriksen Vedlegg 1 Styrets kommentar til regnskapet 2 Årsoppgjørspakke Prinsippnote Kontroll og nøkkeltall Standardiserte nøkkeltall 2012 Universitetsledelsens kommentarer Styret får i denne saken fremlagt avlagt årsregnskap for 2012 for Universitetet i Nordland. 1 Universitetsledelsen vurderer den totale økonomiske situasjonen som tilfredsstillende og under god kontroll ved utgangen av Periodens resultat for 2012 er på 3,309 mill kr mot 1,728 mill kr i Avsetningene er økt med 12,679 mill kr fra 2011 til 2012, mot en reduksjon på kr 0,673 mill kr fra 2010 til Virksomhetskapitalen ved utgangen av 2012 er på 16,804 mill kr, herav er fortsatt 2,635 mill kr bundet i aksjekapital. Den eksternt finansierte virksomheten er lavere i 2012 enn i Dette følges særskilt opp blant annet gjennom et eget internt prosjekt. Bakgrunn Universitetet i Nordland skal oversende avlagt årsregnskap for 2012 til Kunnskapsdepartementet (KD) og Riksrevisjonen innen 15. februar Avlagt årsregnskapet skal godkjennes av styret, eller den styret har bemyndiget. Avlagt årsregnskap skal inneholde følgende: Prinsippnote Resultatregnskap Balanseoppstilling Kontantoppstilling etter den direkte modellen Statsregnskapsrapporteringen Standardiserte nøkkeltall (tabellene 1,2 og 3) Øvrige noter Saldobalanse i henhold til fastsatt grunnkontoramme Periodisert resultatbudsjett for 2012 Utfylt kontrollark Styrets kommentar til regnskapet (ledelseskommentar) 1 Fra 2012 har Kunnskapsdepartementet endret begrepsbruken i forhold til regnskap. Foreløpig årsregnskap endres til avlagt regnskap, og endelig årsregnskap endres til revidert årsregnskap. Side 16

17 Ledelseskommentarene skal være undertegnet av styrets leder eller den styret bemyndiger og skal inneholde styrets vurdering av institusjonens drift i regnskapsåret. Kravet til innholdet i ledelseskommentarene er gitt av KD og skal inneholde følgende elementer (se vedlagte forslag til ledelseskommentarer): - kortfattet beskrivelse av institusjonens formål - bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene med opplysning om eventuelle avvik - omtale av vesentlig endringer i resultat og balanseposter i forhold til tidligere år - omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap, og beskrivelse av hvordan slike avvik vil bli fulgt opp og lukket. - gjennomføringen av budsjettet for 2012, med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet for Utviklingen i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet skal omtales - gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder - ressursutfordringer som framkommer i institusjonenes arbeid med flerårsbudsjett / langtidsplan Revidert årsregnskap for 2012 vil foreligge når Riksrevisjonen har oversendt sitt revisjonsbrev. Revidert årsregnskap skal være godkjent av styret eller den styret bemyndiger og skal sendes DBH innen 14 dager etter at Riksrevisjonens revisjonsbrev er mottatt ved institusjonen, senest 15. juli Ut fra tidligere diskusjon i styret er det ønskelig at styret selv behandler årsregnskapet. Det er korte frister for rapportering, og usikkerhet rundt når Riksrevisjonens brev vil foreligge. Dersom det ikke er mulig å behandle regnskapet i ordinært styremøte, så foreslås det at styret bemyndiger til styreleder og rektor i fellesskap å godkjenne revidert årsregnskap for Dette forutsetter ingen vesentlige merknader i revisjonsbrev fra Riksrevisjonen. Konsernregnskap for 2012 vil bli fremlagt for styret når det er avholdt generalforsamling i datterselskapene Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi AS, Nordlandsforskning AS og Norkveite AS. Fristen for avleggelse av konsernregnskapet er 14 dager etter generalforsamling, senest 15. juli Detaljert rapportering for 2012 samt planer for 2013 med risikoområder vil bli fremlagt i egen styresak i neste styremøte, og inngår som en del av rapporteringskravene til KD. Detaljert rapportering pr fakultet og avdelinger i fellesadministrasjonen fremlegges som egen sak i senere styremøte. Drøfting Det fremlagte avlagte regnskap viser at universitets samlede inntekter for 2012 var på 576,642 mill kr mot 556,226 mill kr i Den totale aktiviteten har et ordinært positivt resultat på 15,744 mill kr i Til sammenligning så var det et positivt resultat på 1,049 mill kr i Side 17

18 I avslutningen av regnskapet for 2012 er det gjort særskilte disponering. Det er innarbeidet inndekning av opparbeidet underskudd for PHS på 4,668 mill kr. Det vises her til behandlingen av budsjettet for 2013, der det lå en anbefaling om at det skulle finnes en særskilt løsning for akkumulert underskudd ved PHS. Dette er nå håndtert. I løpet av 2012 har Profesjonshøgskolen(PHS) brukt 0,827 mill kr i opptjent virksomhetskapital til å dekke deler av årets underskudd. Denne er imidlertid byttet mot sentrale avsetninger, slik at total virksomhetskapital beholdes ved universitetet. Avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert virksomhet (note 15) utgjør pr ,020 mill kr mot 25,341 mill kr pr Dette er en økning på 12,679 mill kr eller 50%. I 2011 ble avsetningene til sammenligning redusert med 0,673 mill kr. Inkludert i avsetningene er avsetninger ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i utdanningene, SAK avsetninger, fordringer, samt NFR-avsetninger der vi ved årsskiftet hadde utestående nærmere 5 mill kr. I note 15 fremgår det at det er foretatt økte avsetninger for å møte forventede utfordringer knyttet til investering, og videre utvikling av institusjonen. Det er også foretatt avsetninger knyttet til kjente fremtidige forpliktelser, blant annet egenandel knyttet til Fripro og stipendiater som går utover tildelte midler fra KD. Fakultetene har også egne avsetninger som i hovedsak relaterer seg til utsatt virksomhet av både ordinær drift og i forhold til planlagte investeringer. Årsresultatet for Universitetet i Nordland viser et overskudd på 3,309 mill kr mot 1,728 mill kr i Dette resultatet skyldes overskudd på eksternt finansiert virksomhet. Den samlede virksomhetskapitalen (egenkapitalen) til Universitetet i Nordland er etter dette 16,804 mill kr mot 13,495 mill kr pr Det har ikke vært endringer i eierskapet i aksjeselskap i løpet av I senere styremøte vil det bli fremlagt en nærmere analyse av resultatene for 2012 for de enkelte enhetene, også sett i forhold til øvrige resultatindikatorer i finansieringsmodellen og prioriterte risikoområder. Dette også for å vurdere den økonomiske situasjonen for Totalt sett vurderes den økonomiske situasjonen ved Universitetet i Nordland å være under god kontroll, og i samsvar med vedtak i styret. Utfordringen ligger i redusert aktivitet på ekstern finansiert virksomhet. I eget vedlegg fremlegges utkast til ledelseskommentar som skal oversendes til Kunnskapsdepartementet sammen med avlagt årsregnskap. Økonomiske konsekvenser Avlagt årsregnskap for 2012 viser overskudd på 3,309 mill kr. Videre er det opparbeidet økte avsetninger i forhold til utsatt virksomhet i Den økonomiske situasjonen tilsier at det ikke er nødvendig å iverksette særskilte tiltak på overordnet nivå. Løpende styring skjer ihht. ordinært årshjul for budsjett og Side 18

19 regnskapsarbeidet, samt løpende rapportering. På fakultetsnivå er situasjonen for PHS bedret, ved at akkumulert underskudd på kr 4,468 mill kr er dekt inn gjennom underforbruk på fellesavdelinger i PHS er imidlertid uten økonomiske reserver og virksomhetskapital, slik at det er avgjørende at iverksatte tiltak på fakultetet gir effekt. Styret vil bli nærmere orientert om situasjonen ved de enkelte enhetene i eget styremøte der fakultets/ og avdelingsvise årsrapporter for 2012 vil bli fremlagt. Side 19

20 Ledelseskommentar - Styrets vurdering av drift i regnskapsåret 2012 Formål: Universitetet i Nordland har i tråd med Universitets- og høgskoleloven 1-3 til formål å a) tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. b) utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. c) forvalte tilførte ressurser effektivt og aktivt søke tilføring av eksterne ressurser. d) bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. e) bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. f) Legge til rette for at institusjonens ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. g) bidra til at norsk høyere utdanning og forskning følger den internasjonale forskningsfronten og utviklingen av høyere utdanningstilbud. h) samarbeide med andre universiteter og høyskoler og tilsvarende institusjoner i andre land, lokalt og regionalt samfunns- og arbeidsliv, offentlig forvaltning og internasjonale organisasjoner. i) tilby etter- og videreutdanning innenfor institusjonens virkeområde. Styret for Universitetet i Nordland vedtok i desember 2011 ny overordnet strategisk plan for I strategiplanen ble følgende overordede strategiske målsettinger vedtatt: Den nasjonale og internasjonale kunnskapsallmenningen Universitetet i Nordland skal sikre en regional fordeling av forskningsbasert kunnskap og kompetanse innenfor den nasjonale og internasjonale kunnskapsallmenningen. Universitetet skal være en konstruktiv samfunnsaktør og samarbeidspartner, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I universitetets internasjonale orientering skal samarbeid med Russland være en tydelig satsing. Nordområdesenteret skal styrkes som et nasjonalt forskningssenter for næringsutvikling og næringssamarbeid i nord. Det regionale ansvaret Universitetet skal være en aktiv samarbeidspartner i arbeidet med å utvikle og tilby utdanning og forskning som er relevant for landsdelens kompetansebehov og skal bidra aktivt i regionale nettverk av betydning for offentlig og privat virksomhet i regionen. Universitetet skal samvirke tett med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna om grunnutdanning i hele fylket. Universitetet skal bidra til å snu negative utviklingstrekk og styrke Nordland som verdiskapingsregion. Kvalitet og spissing innenfor PhD-områdene Universitetet skal videreutvikle kvaliteten i forskning og utdanning og styrke fagutviklingen innenfor de fire fagsøylene: Bedriftsøkonomi, sosiologi, akvakultur og studier av Side 20

21 profesjonspraksis. Universitetet skal utvikle kvalitet på internasjonalt toppnivå på utvalgte tematiske fagfelt innenfor de fire fagsøylene. Sammenheng forskning og utdanning tverrfag satsing Det skal være god sammenheng mellom forskningsaktiviteten og studieprogrammene, og undervisningen skal være forskningsbasert. Universitetet skal utvikle tverrfaglige temaområder for forskning og utdanning. Viktige tematiske satsinger som involverer flere fakultet vil spesielt være: Innovasjon og entreprenørskap, bioøkonomi, bærekraftig ressursforvaltning, lærerprofesjonen og velferdstjenester (velferdsstatens yrker), og næringsog samfunnsutvikling i nordområdene. Universitetet i Nordland skal også styrke sin satsing på lulesamisk utdanning og forskning. Parallelt med egen institusjonsutvikling arbeider Universitetet i Nordland særlig sammen med Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Harstad om videre felles utvikling og ivaretakelse av det samfunnsansvar man har både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Bekreftelse på regnskap: Styret for Universitetet i Nordland (UiN) bekrefter at regnskapet for universitetet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene. Den økonomiske situasjonen er styrket for UiN ved utgangen av Dette skyldes både utsatt aktivitet og dermed økte avsetninger, samt overskudd på oppdragsprosjekt med tilhørende økt virksomhetskapital. På den andre siden avtar den eksternt finansierte virksomheten, og da særlig knyttet til prosjekter finansiert av andre statlige forvaltningsorganer. For øvrig fremkommer ikke vesentlige endringer knyttet til regnskapet. Vesentlige endringer i resultat og balanseposter sammenlignet med tidligere årsregnskap Inntekter: UiN hadde samlede driftsinntekter på 576,642 mill kr i Dette er en økning med 20,416 mill kr eller 3,7 % fra 2011 til Sum inntekter fra bevilgning er 495,917 mill kr, mens summen av øvrige inntekter er 80,725 mill kr. Av øvrige inntekter er samlede inntekter fra eksternt finansiert virksomhet på 67, 027 mill kr i Dette er en nedgang i inntekter fra eksternt finansiert virksomhet 1 med 12,307 mill kr, og 15,5% fra 2011 til Hoveddelen av ekstern finansiert virksomhet knytter seg til bidragsprosjekter. Tildelinger fra EU viser en uttelling med kr på forskningsprosjekter innenfor rammeprogrammet, mot 1,168 mill kr i Utbetalingen i 2011 var for aktiviteten både i 1 UiN definerer ekstern finansierte inntekter som summen av tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer, sum tilskudd fra annen bidragsfinansiert virksomhet, sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger, samt sum inntekt fra oppdragsfinansiert virksomhet Side 21

22 2011 og I forhold til finansieringsmodellen har UiN fortsatt ikke nevneverdig volum innenfor EU prosjekter. Netto innbetaling fra Norges Forskningsråd (NFR) inklusive regionale forskningsfond er på 13,306 mill kr i Dette er en nedgang med 2,236 mill kr fra 2011 til Den reelle aktiviteten på NFR-prosjekt har økt i 2012, men fordi kontante innbetalinger for noen av disse ikke kommer før i 2013, viser netto innbetaling en nedgang. UiN har fått tilsagn på flere NFR prosjekt i løpet av Det forventes derfor en økt uttelling fra NFR i Driftskostnader: De samlede driftskostnader var i 2012 på 560,898 mill kr, noe som er økning på 5,721 mill kr eller 1 % fra 2011 til Den relativt svake veksten skyldes i hovedsak lavere aktivitet i ekstern finansiert virksomhet enn året før. Veksten i lønnskostnader er på 8,531 mill kr eller 2,5 %. Økningen i lønnskostnader skyldes økte enhetskostnader gjennom lønnsvekst, mens det er en nedgang i antall årsverk. Ved utgangen av 2012 hadde universitetet 526 årsverk mot 537 året før. Dette er imidlertid et statisk måltidspunkt, slik at det kan også være tilfeldige variasjoner. Gjennomgående har det gjennom 2012 vært forsinkelser i forhold til planlagt aktivitet både når det gjelder ordinær virksomhet og i gjennomføring av ekstern finansierte prosjekter. Pensjonskostnader viser en økning pga økt premiesats fra 11,15 % i 2011 til 12,09 % i Sykepenger og andre refusjoner øker fra 11,7 mill kr i 2011 til 14,273 mill kr i Øvrige driftskostnader er redusert med 6,828 mill kr eller 3,4%. Også dette skyldes i hovedsak lavere aktivitet på ekstern finansiert virksomhet i 2012 sammenlignet med Balansen Balansen er redusert med 10,174 mill kr fra 2011 til Endringen skyldes blant annet at investeringstakten har vært lavere enn avskrivningene. Fordringene er også betydelig redusert, men dette er hovedsakelig teknisk knyttet til at det ikke er forskuddsbetalt husleie på tilsvarende måte som i Likviditeten er bedret ved økning kasse/bank på hele 25 mill kr ved slutten av 2012 sammenlignet med året før. Det er investert for 13,156 mill kr i Dette er 0,640 mill kr mindre enn i For investeringer er det gjennomgående forsinkelser i gjennomføringen av planlagte tiltak både på institusjonsnivå og fakultetsnivå. Investeringsnivået vurderes og fastsettes som en del av budsjettarbeidet. For institusjonen foretas en vurdering av nødvendig investeringsnivå for å opprettholde den infrastruktur og det utstyr som er etablert. Planene for 2013 viser et stort behov for å gjennomføre allerede planlagte investeringer og investeringer knyttet til ny bygningsmasse. Her er det særlig investeringer ved Campus Helgeland som blir økonomisk krevende. 2 Uttelling i finansieringssystemet for EU- og NFR-inntekter ble endret til å bruke kontante innbetalinger fra 2010 for EU og fra 2011 for NFR. Tallene vi kommenterer her er kontante innbetalinger i henhold til note 22 i regnskapet. Side 22

23 Den samlede virksomhetskapitalen er på 16,8 mill kr ved utgangen av Dette er en økning på 3,309 mill kr eller 24,5 % i løpet av Det er ikke foretatt endringer i forhold til den bundne virksomhetskapitalen, og universitetet har fortsatt eierinteresser i 6 selskaper, og som majoritetseier i 3 av disse. I løpet av 2012 var det en netto økning i avsetninger på tildelinger fra KD på 17,568 mill kr. Dette skyldes i hovedsak utsatt aktivitet både på fakultetsnivå og på institusjonsnivå. I tillegg er det foretatt avsetninger knyttet til kjente fremtidige forpliktelser og investeringer. De samlede avsetningene av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert virksomhet viser en økning på 12,679 mill kr. Samlet sett har UiN en avsetning i forhold til tilskudd til statlig og bidragsfinansiert virksomhet på 38,020 mill kr. Når det gjelder vesentlige endringer på leverandørgjeld og forskuddsbetalte kostnader vises det til prinsippnote og omtalen av omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Samlet sett har UiN en sunn balansemessig situasjon. Vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap Ved sammenstilling av periodens budsjett mot regnskap fremkommer avvik som i hovedsak skyldes lavere aktivitet enn planlagt. Prosjektporteføljen viser en omsetning som er betydelig lavere enn budsjettert. Det er iverksatt et eget internt prosjekt med ambisjon om både å øke andelen ekstern finansiering ved UiN og bedre kvaliteten i driften av den eksternt finansierte virksomheten. For 2012 fremkommer et betydelig bedre resultat enn budsjettert, da det samlet sett ikke var budsjettert med oppbygging av avsetninger. Av forsiktighetshensyn var det heller ikke budsjettert med vesentlig overskudd på oppdragsprosjekt, mens regnskapet viser et overskudd på 3,3 mill kr. Gjennomføringen av budsjettet for 2012 For gjennomføringen av budsjettet for 2012 med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet for 2012, vises til rapport og planer for 2012 og Totalt sett var Universitetet i Nordland i 2012 gjennom tildelingsbrevet tildelt 481,113 mill kr til bevilgningsfinansiert virksomhet. Den regnskapsmessige førte inntekten er på kr 495,917 mill kr. Differansen er her skyldes tildeling til Nasjonalt senter for kunst og kultur i utdanningen på 9,396 mill kr, samt foretatte investeringer og avskrivninger. UiN har i 2012 fått SAK midler i forbindelse med Ecampus og Distribuerte studio og auditorieopptak gjennom råd for høyere utdanning i Nord-Norge. Det er ikke tildelt nye midler til SAK Nordland, men det er fortsatt pågående prosjekter som ikke er fullt ut disponert i 2012, og som dermed er avsetninger for Gjennomførte investeringer Samlet ble det i 2012 foretatt investeringer og påkostninger på totalt 13,156 mill kr (se nærmere omtale foran). For 2013 er det vedtatt et investeringsbudsjett innenfor ordinær Side 23

24 virksomhet på kr 18,882 mill. kr. I tillegg kommer investeringer på prosjekter og investeringer ved bruk av tidligere avsetninger. For 2013 forventes investeringene å være betydelig høyere enn et normalår grunnet ny bygningsmasse både på Campus Bodø og Campus Helgeland. I løpet av 2012 ble det gjennomført en eget campusutviklingsprosjekt i tett samarbeid med Statsbygg. UiN er her i løpende dialog med både Kunnskapsdepartementet, Statsbygg, Bodø Kommune og andre aktører i forhold til hvordan behovene for utvidet infrastruktur skal løses. I løpet av 2013 vil UiN ta i bruk nye lokaler i Studenthotellet som bygges på Campus Bodø. Påbygging av byggetrinn 4 (lærerutdanningen) er nå ute på anbud, og planarbeidet med byggetrinn 6 er startet opp. Dels finansiert av Nordland fylkeskommune er arbeidet med realisering av forskningspark (High North Innovation Center) på hovedcampus startet opp. Ved inngangen til 2013 har UiN fått en akutt utfordring med å finne midlertidige kontor/ arbeidsplassløsninger til nærmere 60 medarbeidere i ledelsen og fellesadministrasjonen. Denne situasjonen utfordrer organisasjonen både i forhold til løpende drift men også i forhold til arealknapphet, da UiN allerede er de mest arealeffektive universitetene. Ressursutfordringer som fremkommer i institusjonens arbeid med flerårsbudsjett/ langtidsplan For UiN er behovet for ytterligere infrastruktur og bygningsmasse en hovedutfordring i forhold til ressurser fremover. Det er foretatt simuleringer i langtidsbudsjett som synliggjør ressursbehovet for å møte fremtidig vekst i husleieforpliktelser mv. UiN er her i tett dialog med KD og andre for å finne økonomiske modeller for å møte de fremtidige ambisjoner og behov. Universitetet i Nordland Bodø, 13. februar 2013 Vigdis Moe Skarstein styrets leder Pål A. Pedersen rektor Postadresse: Avdeling: Økonomiavdelingen Saksbehandler Anita Eriksen Universitetet i Nordland E-post: : Telefon: Postboks 1490 Internett: Sentralbord: BODØ Org.nr: Telefaks: Side 24

25 Resultatregnskap Virksomhet: Universitetet i Nordland Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger RE.1 Tilskudd og overføringer fra andre RE.3 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner RE.4 Salgs- og leieinntekter RE.5 Andre driftsinntekter RE.6 Sum driftsinntekter RE.7 Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader RE.8 Varekostnader 0 0 RE.9 Andre driftskostnader RE.10 Kostnadsførte investeringer og påkostninger 4,5 0 0 RE.11 Avskrivninger 4, RE.12 Nedskrivninger 4, RE.13 Sum driftskostnader RE.14 Ordinært driftsresultat RE.15 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter RE.16 Finanskostnader RE.17 Sum finansinntekter og finanskostnader RE.18 Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v. 0 0 RE.19 Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. 0 0 RE.20 Resultat av ordinære aktiviteter RE.21 Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) RE.22 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) RE.23 Sum avregninger RE.24 Periodens resultat RE.25 Disponeringer Tilført annen opptjent virksomhetskapital RE.26 Sum disponeringer RE.27 Innkrevningsvirksomhet Inntekter av gebyrer og avgifter direkte til statskassen RE.28 Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet RE.29 Overføringer til statskassen RE.30 Sum innkrevningsvirksomhet 0 0 RE.31 Tilskuddsforvaltning Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre RE.32 Utbetalinger av tilskudd til andre RE.33 Sum tilskuddsforvaltning 0 0 RE.34

26 Balanse Virksomhet: Universitetet i Nordland EIENDELER Note Referanse A. Anleggsmidler I Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling AI.01 Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler AI.02 Sum immaterielle eiendeler AI.1 II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom AII.01 Maskiner og transportmidler AII.02 Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende AII.03 Anlegg under utførelse AII.04 Beredskapsanskaffelser AII.05 Sum varige driftsmidler AII.1 III Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper AIII.01 Investeringer i tilknyttet selskap AIII.02 Investeringer og aksjer og andeler AIII.03 Obligasjoner og andre fordringer 0 0 AIII.04 Sum finansielle anleggsmidler AIII.1 Sum anleggsmidler AIV.1 B. Omløpsmidler I Varebeholdning og forskudd til leverandører Varebeholdninger BI.1 Forskuddsbetalinger til leverandører BI.2 Sum varebeholdning og forskudd til leverandører 0 0 BI.3 II Fordringer Kundefordringer BII.1 Andre fordringer BII.2 Opptjente, ikke fakturerte inntekter BII.3 Sum fordringer BII.4 III Kasse og bank Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank BIV.1 Andre bankinnskudd BIV.2 Andre kontanter og kontantekvivalenter BIV.3 Sum kasse og bank BIV.4 Sum omløpsmidler BIV.5 Sum eiendeler BV.1

27 Balanse Virksomhet: Universitetet i Nordland VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD Note Referanse C. Virksomhetskapital I INNSKUTT VIRSOMHETSKAPITAL Innskutt virksomhetskapital C.01 Sum innskutt virksomhetskapital 0 0 C.02 II OPPTJENT VIRKSOMHETSKAPITAL Opptjent virksomhetskapital C.03 Sum opptjent virksomhetskapital C.04 Sum virksomhetskapital C.1 D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, DI.1 Andre avsetninger for forpliktelser 0 0 DI.2 Sum avsetning for langsiktige forpliktelser DI.3 II Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 0 0 DII.01 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 DII.1 III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld DIII.1 Skyldig skattetrekk DIII.2 Skyldige offentlige avgifter DIII.3 Avsatte feriepenger DIII.4 Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter DIII.5 Annen kortsiktig gjeld DIII.6 Sum kortsiktig gjeld DIII.7 IV. Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) DIV.1 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet DIV.2 Ikke inntektsført bevilgninger og bidrag DIV.3 Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger DIV.4 Sum avregninger DIV.5 Sum gjeld DV.1 Sum virksomhetskapital og gjeld DVI.1

28 Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen Virksomhet: Universitetet i Nordland Note Referanse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte) L1 innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen L2 innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre L3 innbetalinger fra salg av varer og tjenester L4 innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser 0 0 L5 innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater L6 innbetalinger av utbytte 0 0 L7 innbetalinger av renter L8 innbetaling av refusjoner L9 andre innbetalinger L10 Sum innbetalinger LI Utbetalinger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader L11 utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk L12 utbetalinger av renter L13 utbetalinger av skatter og offentlige avgifter L14 utbetalinger og overføringer til andre statsetater 0 0 L14A utbetalinger og overføringer til andre virksomheter 0 0 L14B andre utbetalinger L15 Sum utbetalinger LII Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * LIII Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 L16 utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler L17 innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 0 0 L18 utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 0 L19 utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter 0 0 L20 innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter L21 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter LIV Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nettobudsjetterte) innbetalinger av virksomhetskapital tilbakebetalinger av virksomhetskapital utbetalinger av utbytte til statskassen Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 LV Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 0 0 L24A Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter L25 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse L26 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt LVI L22 L23 L24 * Avstemming Note periodens resultat L27 bokført verdi avhendede anleggsmidler 50 0 L28 ordinære avskrivninger L29 nedskrivning av anleggsmidler L30 netto avregninger L31 inntekt fra bevilgning (bruttobudsjetterte) L32 arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/5309 L33 avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) L34 resultatandel i datterselskap L35 resultatandel tilknyttet selskap L36 endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler L37 endring i varelager L38 endring i kundefordringer L39 endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag L40 endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger L41 endring i leverandørgjeld L42 effekt av valutakursendringer 0 0 L43 inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) L44 pensjonskostnader (kalkulatoriske) L45 poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter L46 endring i andre tidsavgrensningsposter L47 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter LVII

29 Statsregnskapsrapportering for nettobudsjetterte virksomheter Virksomhet: Universitetet i Nordland Periode: Regnskapsførerkonto: / Regnskap Referanse I Inngående beholdning SR.1 II Endring i perioden SR.2 III Utgående beholdning SR.3 Merknad: Inngående beholdning skal oppgis pr. 1. januar 2012 Her tatt med både ordinær konsernkonto og fondskonto Norges bank

30 Virksomhet: Universitetet i Nordland Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Referanse Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet * N1.2 - brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd N1.3 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) N1.5 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler 50 0 N1.6 - utbetaling av tilskudd til andre 0 0 N1.8 Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (spesifiseres) N1.9 Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet N1.10 * Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer. Tilskudd og overføringer fra andre departement Periodens tilskudd/overføring fra andre departement* 0 0 N brutto benyttet til investeringsformål/ varige driftsmidler av periodens bevilgning/ driftstilskudd 0 0 N utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) 0 0 N utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 0 N utbetaling av tilskudd til andre 0 0 N1.17 Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) 0 0 N1.18 Sum tilskudd og overføringer fra andre departement 0 0 N1.19 * Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer. Sum inntekt fra bevilgninger (linje 1) N1.20 Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer* Periodens tilskudd/overføring N1.21 Periodens tilskudd/overføring N1.22 Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond N1.22A - brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd 0 0 N1.22A1 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) 0 0 N1.22A3 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 0 N1.22A4 - utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre 0 0 N1.22B Periodens tilskudd /overføring fra NFR N brutto benyttet til investeringsformål/ varige driftsmidler av periodens bevilgning/ driftstilskudd 0 0 N utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) 0 0 N utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 0 N utbetaling av tilskudd til andre N1.29 Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres) N1.30 Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer N1.31 * Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer. Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet* Kommunale og fylkeskommunale etater N1.32 Organisasjoner N1.33 Næringsliv/privat N1.34 EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning N1.35 EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet N1.36 Stiftelser N1.37 Andre N1.38 Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet N1.39 * Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer i egne avsnitt. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og presenteres som i NFR-avsnittet. Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger* Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden N ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger N utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger N1.42 Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger N1.43 * Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer. Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje 2) N1.44

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 1/2012 Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 1/2012 Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 1/2012 Møtested: Telefonmøte Dato: 15.02.2012 Tidspunkt: 14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll ekstern

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Resultatregnskap. Virksomhet:

Resultatregnskap. Virksomhet: Resultatregnskap Virksomhet:. Org.nr:974767880 Tall i 1000 kroner Note 31.08.2015 31.08.2014 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 2 795 845 2 828 555 Inntekt fra gebyrer 1 Inntekt fra tilskudd og

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Hedmark. Note 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 164 245 156 865 416 982 Tilskudd og overføringer fra andre 1 7 038 9 533

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS 20090506 Institusjonen: Universitetet/Høyskolen i xx Alle de hvite boksene skal fylles ut av institusjonen. - De

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 1/2015 Møtested: Telefonmøte Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 1/2015 Møtested: Telefonmøte Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 1/2015 Møtested: Telefonmøte Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Virksomhet: Universitetet i Tromsø. Note 31.08.2012 31.08.2011 31.12.2011 Referanse Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 315 444 1 170 615 1 889 392 Linje 1 Tilskudd og overføringer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 09.09.2015 kl. 10:00 13:45 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Bodil

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 8/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: kl 09.00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Bodil Børset Helge M. Sønneland Brynjolv Anke Berit Støre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2013

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2013 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2013... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter:

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: 1) handlinger/kontrollpunkter rettet mot beregning av nøkkel-/forholdstall

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår Ledelseskommentar

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår Ledelseskommentar Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2015 Ledelseskommentar INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2015... 4 2.1. Finansiell status første halvår... 4 2.2. Måloppnåelse...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post

Fjelltilsynet. Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel og post Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift (-) og mindreutgift 0125 Driftsutgifter 01 Driftsutgifter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 7/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:30 16:20 Til stede: Navn Manus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Asbjørn Røiseland Marit Sundet Terje

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 274 074 1 222 092 3 672 578 Tilskudd og overføringer fra andre 1 420 436 413 966 1

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr Resultatregnskap pr enhet pr Ledelseskommentarer til regnskapet.

Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr Resultatregnskap pr enhet pr Ledelseskommentarer til regnskapet. 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 24.10.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2012. HS-V-33/12 Saksbehandler/-sted: Atle Helberg / SØR Tidligere

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene Fortegnsregler i oppgjørspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive. 17.12.2013

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note 31.12.2008 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 3 175 733 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 513 628 457

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 30.09.2015 kl. 9:00 11.00 Sted: Scandic Hell, Stjørdal Arkivsak: 15/0173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 39/14 Regnskapsrapport 1. tertial 2014 ephortesak: 2013/3659 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Kunst- og designhgskoien Rergen Bergc Acdemy uf Art and Design DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Innhold 1. Disponibel bevilgningsramme 2016 2 2. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap

Detaljer