MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:00 ca Innkalling går til:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:00 ca Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt June Borge medlem ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh medlem student Bea Birgitte Drage Madsen medlem student Vigdis Moe Skarstein styreleder

2 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 30/12 Godkjenning av protokoll fra møte 3/ /12 Regnskap pr 1. tertial /12 Konsernregnskap /12 Foreløpig budsjettramme økonomisk handlingsrom 34/12 Kvalitetsrapport til styret 35/12 Campusutvikling - Universitetet i Nordland mot /12 Revisjon av forskrift om krav til bachelorgraden ved Universitetet i Nordland 37/12 Revisjon av forskrift om opptak til studier ved Universitetet i Nordland som ikke er regulert av nasjonale forskrifter eller rammeplaner 38/12 Ny forskrift om studier og eksamen for Universitetet i Nordland 39/12 Nytt ph.d.-reglement ved Universitetet i Nordland 40/12 Etablering nye studier ved Profesjonshøgskolen 41/12 Foreløpig studieportefølje for Universitetet i Nordland 42/12 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Jareeporn Ruangsri 43/12 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Catrine Torbjørnsen Halås 44/12 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Janne Iren Paulsen Breimo 45/12 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Maria Gunilla Johansson 46/12 Oppnevning av medlemmer til styret for Studentsamskipnaden i Bodø 47/12 Utlysning av fast stilling som professor/1.amanuensis i akvakultur - st.nr /12 Langtidsdagsorden møte 4/ /12 Referatsaker møte 4/ /12 Orienteringssaker møte 4/ /12 Eventuelt møte 4/2012 I henhold til langtidsdagsorden skulle handlingsplanene for forskning og internasjonalisering behandles i dette møtet. På grunn av streiken og behov for en bedre forankring i institusjonen utsettes behandlingen til septembermøtet.

3

4 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Styret 30/ Arkivreferanse: 2012/370/011.2 Sak: Godkjenning av protokoll fra møte 3/2012 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 3/2012. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

5 FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas Jan Oddvar Sørnes Allan Sande June Borge Sissel Bjørnli Bea Birgitte Drage Madsen Håvard Olafsen Funksjon leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem ekstern ekstern ekstern ekstern ansatt ansatt ansatt ansatt ansatt student student Forfall: Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Stian Hiis Bergh medlem student Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Jan Atle Toska rektor universitetsdirektør økonomidirektør studie- og forskningsdirektør

6 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 21/12 Godkjenning av protokoll fra møte 2/ /12 Årsrapport 2011 pr fakultet og avdeling 23/12 Framdriftsplan for oppfølging av overordnet strategiplan /12 Retningslinjer for tildeling av æresdoktorgrader ved Universitetet i Nordland 25/12 Søknad om utsatt sensur vår /12 Langtidsdagsorden møte 3/ /12 Referatsaker møte 3/ /12 Orienteringssaker møte 3/ /12 Eventuelt møte 3/ /12 Godkjenning av protokoll fra møte 2/2012 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 2/ /12 Årsrapport 2011 pr fakultet og avdeling Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitet i Nordland tar til etterretning den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for Styret ber om at det vurderes konkrete tiltak for å avhjelpe den vanskelige arealsituasjonen på campus. Dette arbeidet må inkludere tiltak på kort sikt, og en vesentlig forbedring på litt lengre sikt. Behandling: Rektor endret sin innstilling ved å legge frem følgende tilleggspkt.: Styret viser til at det pågår et arbeid med omlegging til en mer målrettet virksomhetsstyring ved institusjonen. Styret forventer en mer utdypende analyse og forslag til tiltak på de utfordringsområdene som er definert i saken, herunder den økonomiske situasjonen på Profesjonshøgskolen, samt økt handlingsrom til prioriterte tiltak. Det gjelder spesielt midler knyttet til strategiske satsinger, samt incentiver til økt innsats mot eksternt finansierte prosjekter.

7 Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: 1. Styret for Universitet i Nordland tar til etterretning den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for Styret viser til at det pågår et arbeid med omlegging til en mer målrettet virksomhetsstyring ved institusjonen. Styret forventer en mer utdypende analyse og forslag til tiltak på de utfordringsområdene som er definert i saken, herunder den økonomiske situasjonen på Profesjonshøgskolen, samt økt handlingsrom til prioriterte tiltak. Det gjelder spesielt midler knyttet til strategiske satsinger, samt incentiver til økt innsats mot eksternt finansierte prosjekter. 3. Styret ber om at det vurderes konkrete tiltak for å avhjelpe den vanskelige arealsituasjonen på campus. Dette arbeidet må inkludere tiltak på kort sikt, og en vesentlig forbedring på litt lengre sikt. 23/12 Framdriftsplan for oppfølging av overordnet strategiplan Enstemmig vedtak: Styret slutter seg til forslag til framdriftsplan for oppfølging av overordnet strategiplan /12 Retningslinjer for tildeling av æresdoktorgrader ved Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland fastsetter, med hjemmel i universitets- og høyskoleloven 3-2 (4), retningslinjer for tildeling av æresdoktorgrader i henhold til vedlagt forslag. Behandling: Rektor endret retningslinjene ved å legge frem en ny versjon av 1 Vilkår: Universitetsstyret kan, etter forslag fra fakultetene, tildele graden æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen og kunsten. De fremlagte retningslinjene med endringen ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland fastsetter, med hjemmel i universitets- og høyskoleloven 3-2 (4), retningslinjer for tildeling av æresdoktorgrader i henhold til vedlagt forslag og med den endringen som fremkom i møtet.

8 25/12 Søknad om utsatt sensur vår 2012 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å innvilge innkomne søknader om utsatt sensurfrist knyttet til vårsemesteret 2012: Emnekode Emnenavn Eksamens dato Opprinnelig sensurfrist Ønsket sensurfrist HHB EK313E Finansiering og 7. mai 30. mai 14. juni investering BE207E Driftsregnskap og 9. mai 1. juni 15.juni budsjettering BE 114E Bedriftsøkonomi og 16. mai 8. juni 22.juni regnskapsanalyse RE131E Rettslære 23. mai 14. juni 28. juni RE202E Rettslære mai 18. juni 2. juli EK233E Foretaksstrategi 3. mai 24. mai 7. juni OR127E OP Organisasjon og ledelse 21. mai 12. juni 26. juni OR127E SK Organisasjon og ledelse 7. juni 28. juni 19. juli EK322E Samfunnsøkonomi 9. mai 4. juni 11. juni EK323E Bedriftsøkonomisk 11. mai 5. juni 12. juni analyse OR303E Prosjektadministrasjon 4. mai 25. mai 4. juni OR328E Prosjektadministrasjon 4. mai 25. mai 4. juni OR317E Positivt lederskap 2. mai 23. mai 31. mai FSV HI217S Latin-Amerikas historie 29.mai 19.juni 29.juni RE103S Juss 15.juni 6.juli 13.juli 26/12 Langtidsdagsorden møte 3/2012 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 20. juni Regnskap 1. tertial Konsernregnskap Kvalitetsrapport Foreløpig studieportefølje Handlingsplan forskning Handlingsplan internasjonalisering Foreløpig budsjettramme 2013 Prosessbeskrivelse strategi, målstrukturer og budsjett 12. september Styrets møtekalender

9 Etableringen av Centre of Excellence Strategi- og handlingsplan IKT Fakultetsstrategier og forskningsmessige satsingsområder Samspill med randsoneinstitusjonene 31. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Utsatt sensurfrist Budsjett 2014 satsingsforslag Handlingsplan for samfunns- og næringslivskontakt (evt) Handlingsplan for kommunikasjon og formidling (evt) 12. desember Budsjett 2013 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene, med den endringen som fremkom i møtet. 20. juni Regnskap 1. tertial Konsernregnskap Kvalitetsrapport Foreløpig studieportefølje Handlingsplan forskning Handlingsplan internasjonalisering Foreløpig budsjettramme 2013 Prosessbeskrivelse strategi, målstrukturer og budsjett Campusutviklingsprosjektet 12. september Styrets møtekalender Etableringen av Centre of Excellence Strategi- og handlingsplan IKT Fakultetsstrategier og forskningsmessige satsingsområder Samspill med randsoneinstitusjonene 31. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Utsatt sensurfrist Budsjett 2014 satsingsforslag Handlingsplan for samfunns- og næringslivskontakt (evt) Handlingsplan for kommunikasjon og formidling (evt)

10 12. desember Budsjett /12 Referatsaker møte 3/2012 Følgende referater ble tatt til etterretning: Fakultetsstyret Fakultet for samfunnsvitenskap 1) Møte Studiekvalitetsutvalget 1) Møte Forskningsutvalget 1) Møte ) Møte Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte Arbeidsmiljøutvalget 1) Møte /12 Orienteringssaker møte 3/2012 Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet 1) Nordlandsprosessen status til KD, datert ) Dagsorden for etatstyringsmøtet 2012, datert ) Dialog om ny målstruktur i etatstyringsmøtet for 2012, datert Muntlige orienteringer 1) Søkertallene 29/12 Eventuelt møte 3/2012 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor

11 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Styret 31/ Arkivreferanse: 2012/929/133 Sak: Regnskap pr 1. tertial 2012 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 1. tertial 2011 til orientering. 2. Styret tar fremlagte fakultetsvise / avdelingsvise økonomiske status inklusive status for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet til orientering. Pål A. Pedersen Rektor Stig Fossum universitetsdirektør

12 SAKSUTREDNING Sak: Regnskap pr 1. tertial 2012 Saksbehandler: Anita Eriksen/Unni Stensvik Vedlegg 1 Regnskap pr 1. tertial Prinsippnote 1. tertial Kontrollark 1. tertial Ledelseskommentarer 1. tertial Rapportering 1.tertial HHB 6 Rapportering 1. tertial FSV 7 Rapportering 1. tertial innspill til styresak - FBA 8 Rapportering 1. tertial KKS UNIVERSITETSLEDELSENS VURDERINGER Styret får seg i denne saken forelagt både samlet regnskap for Universitetet i Nordland (UIN) og fakultetsvis/avdelingsvis status for regnskap pr 1. tertial I saken fremlegges delårsregnskap (eksternregnskapet) som er rapportert til Kunnskapsdepartementet (KD). Saken inneholder også intern regnskap (fakultetsvise/ avdelingsvise rapporter). Med unntak av vurderinger rundt bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet tas ikke vurderinger av risikoområdene med i rapportering pr. 1. tertial som tidligere. Planen er å innføre styringsdialogmøter med hvert fakultet tidlig høst der risikoområder, prioriterte satsninger, økonomiske forutsetninger og budsjettrammer drøftes. Universitetsledelsen vurderer den totale økonomiske situasjonen under tilfredsstillende kontroll pr 1. tertial 2012, men er bekymret for at bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet viser en nedadgående tendens. Avsetningene øker med 1,997 mill kr siden Dette skyldes i hovedsak utsatt virksomhet til senere periode i 2012, og er dermed ikke en reell oppbygging av avsetningen. Den økonomiske situasjonen pr enhet viser at HHB, FSV og FBA forventes å styre innenfor vedtatt budsjett. Det er større usikkerhet knyttet til PHS. HHB budsjetterer med bruk av hele avsetningen på 1,457 mill kr, men har opparbeidet seg virksomhetskapital på 2,906 mill kr som kan være en økonomisk buffer. FSV har budsjettert med bruk av hele avsetningen og i tillegg bruk av ca 1,482 mill kr av virksomhetskapitalen for FSV har opparbeidet seg virksomhetskapital på 2,982 mill kr, hvorav 1,5 mill kan være en økonomisk buffer. FBA har en avsetning på 2,337 mill kr hvorav 0,3 mill kr er planlagt brukt i FBA har i tillegg opparbeidet virksomhetskapital på 0,997 mill kr som en økonomisk buffer. For PHS er budsjettet lagt opp med inndekking av underskudd på 1,026 mill kr fra 2011, mens underskudd på 4,668 mill kr fra 2010 er uten inndekning. Denne fremtidige utfordringen for PHS er ikke løst, og er en del av særskilt oppfølgingsarbeid for PHS. For fellesavdelingene legges det opp til å styre mot et resultat i balanse i forhold til vedtatt budsjett.

13 Ut over status som fremgår direkte av regnskapet er det tre forhold som påvirker økonomien fremover, og som det er viktig at styret er orientert om. Dette gjelder: - Revidert nasjonalbudsjett: Forslag til revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt 15.mai, med forslag om 1005 nye studieplasser fra høsten Ved fordeling av studieplassene ble ikke UIN tildelt noen av disse studieplasser, noe som er meget skuffende. - Lønnsoppgjøret: Konsekvensene av lønnsoppgjøret er ikke avklart, da lønnsoppgjøret for Staten ikke er i havn for Unio Stat. De foreløpige beregningene viser at avsetningen til lønnoppgjøret på 6 mill kr kan være 1,5 mill kr. for lite. - Streik: Streiken for medlemmene i Unio Stat påvirker gjennomføringen av eksamenene. Det planlegges med sikte på at utsatte eksamener kan gjennomføres før studiestart. Dette må avklares etter at streiken er over. Streiken medfører at det for lønnskjøringen påfølgende måned etter streiken gjennomføres lønnstrekk for den perioden arbeidstakere har vært i streik. Dette vil utgjøre en besparelse for virksomheten. De samlede konsekvenser av streiken må vurderes på et senere tidspunkt. Det er ikke tatt stilling til økonomiske omdisponeringer, evt. inndragning av midler som følge av streiken. Dette vil bli avklart i løpet av de neste ukene. En annen konsekvens av streiken er at sentrale ledere ved PHS, FSV og biblioteket har vært tatt ut i streik. For PHS og biblioteket har det ikke vært mulig å fremskaffe disse enhetenes vurderinger av den regnskapsmessige situasjonen pr 1. tertial. For PHS har styret bedt om en særskilt oppfølging. Denne må utsettes til senere styremøte. BAKGRUNN Delårsregnskap for 1. tertial 2012 er stilt opp i henhold til fastsatte statlige regnskapsstandarder og oppstillingsplaner for resultatregnskapet, balanseoppstilling og kontantstrømoppstilling som er gitt av Kunnskapsdepartementet (KD). Fristen for regnskapsrapporteringen er 1. juni 2012 og innsending skjer elektronisk til Databasen for høyere utdanning (DBH). Dette innebærer at regnskapet allerede er elektronisk tilgjengelig for KD, og styret inviteres til å ta regnskapet til orientering. Ut over den eksterne rapporteringen til KD er det utarbeidet fakultetsvise/ avdelingsvise regnskapsrapporter for intern styring. Disse er kommentert fra fakultetene/ avdelingene ut fra en intern mal, og følger som vedlegg til styresaken.

14 DRØFTING EKSTERN REGNSKAPET Regnskapet for den samlede virksomheten pr 1. tertial med tilhørende noter er presentert i detalj i egne vedlegg til styresaken. Nedenfor presenteres hovedtallene sammenstilt med samme tidspunkt for de to foregående årene. 1. tertial tertial tertial 2010 Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansposter -9-2 Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Periodens resultat Investeringer Avsetninger note Virksomhetskapital Tabell: Hovedtall regnskap pr 1. tertial 2012 sammenstilt med 2011 og 2010 I rapporteringen til KD inngår kommentarer til regnskapet pr 1. tertial samt trender og utviklinger sammenlignet med forrige år. Drøftingene nedenfor er i tråd med rapportering til KD, se eget vedlegg. I overordnet strategiplan for har Universitetet i Nordland vedtatt følgende ambisjoner: Universitetet i Nordland skal utfordre etablerte sannheter og være en aktiv bidragsyter til den nasjonale og internasjonale kunnskapsallmenningen. Universitetet skal utvikle kreative, kritiske og handlekraftige talenter. Ved å skape rom for læring og kritisk refleksjon, skal den enkelte gis økte muligheter for meningsfylt deltakelse i samfunnslivet og bidra til verdiskaping og bærekraft i samfunnet. Universitetet i Nordland er unik som et universitet i og for Nordland, og skal ha et særskilt ansvar for forskning og høyere utdanning i Nordland, for å sikre et kunnskapsbasert samfunns- og næringsliv i regionen. Universitetet i Nordland skal bygge videre på en tydelig fagprofil innenfor økonomi, samfunnsfag, profesjonsutdanning for velferdsstatens yrker, akvakultur og biovitenskap.

15 Universitetet skal kombinere langsiktighet og faglig kvalitet med omstillingsevne og vektlegging av samfunnsrelevans. Bekreftelse på regnskap Det bekreftes at regnskapet for Universitetet i Nordland er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene. Vesentlige avvik periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap Ved sammenstilling av periodens budsjett mot regnskap fremkommer et bedre perioderesultat enn budsjettert. Dette avviket skyldes i hovedsak følgende forhold: - Avviket på sum driftsinntekter kommer i hovedsak fra tilskudd og overføringer fra andre og salgs- og leieinntekter. Dette skyldes i hovedsak periodiseringsavvik i vårt budsjett, samt at vi ikke har fått på plass budsjett på alle våre prosjekter i økonomisystemet pr. 1. tertial. Det er generelt vanskelig å periodisere inntekter i BOA virksomheten. Manglende budsjett forventes å være på plass i løpet av første halvår. - Det fremkommer bare et mindre avvik på sum driftskostnader, og her kommer avviket fra lønn og sosiale kostnader. Dette skyldes i hovedsak feil periodisering på variabel lønn og refusjon sykepenger. - Avvik på avregning statlig og bidragsfinansiert virksomhet skyldes i hovedsak forskjøvet aktivitet til senere periode i Utviklingen i avsetninger og virksomhetskapital Pr 1. tertial 2012 er det foretatt avregning knyttet til statlig og bidragsfinansiert virksomhet på kr Dvs at det er netto økning i avsetning. Avsetningene i note 15 utgjorde pr. 1. tertial 2012 kr 27,3 millioner mot kr 25,3 millioner ved utgangen av Økningen i avsetningen skyldes i hovedsak utsatt virksomhet til senere periode i Pr 1. tertial 2012 er det avsluttet prosjekter innen oppdragsvirksomhet med et resultat på kr , noe som øker virksomhetskapitalen med 8,2 % til kr Gjennomførte investeringer Investeringsnivået for 1. tertial 2012 er noe høyere enn for samme periode i Det er investert for kr i år sammenlignet med kr samme periode i fjor. I løpet av 2011 ble startet opp prosjekter som skal gi større grad av langsiktighet i utvikling av infrastrukturen. For hovedcampus skjer dette i et tett samarbeid med Statsbygg, og et eget campusutviklingsprosjekt forventes ferdigstilt sommeren Vurderinger rundt arealsituasjonen på Campus Mørkved viser at det er betydelig underdekning på arealsiden, men at det areal og bygningsmessig er mulig å videreutvikle hovedcampus. Arbeidet med realisering av nye lokaler i Helgeland Kunnskapssenter er startet opp, og innflytting forventes å skje til studiestart Realiseringen av Helgeland Kunnskapssenter krever økte investerings- og husleiemidler for 2013.

16 Samlet sett utfordrer arealsituasjonen de samlede utviklingsmulighetene og ressursgrunnlaget for universitetet. Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader De samlede inntekter er redusert med 0,583 mill kr eller 0,3 % fra 1. tertial 2011 til 1. tertial Inntekt fra bevilgning har økt med 7,858 mill eller 4,7 % sammenlignet med 1. tertial 2011, mens tilskudd og overføringer fra andre er redusert tilsvarende. Det er imidlertid tidlig på året og vanskelig å skille mellom tilfeldige svingninger og en reell negativ trend. De samlede driftskostnader er redusert med 1,510 mill kr eller 0,78 % fra 2011 til Økningen knyttet til lønn og sosiale kostnader er på ca 3,190 millioner eller 2,75 %. Andre driftskostnader er redusert med 5,054 millioner eller 6,99 %. Det er innenfor BOA virksomheten vi har reduksjon på andre driftskostnader. For øvrig fremkommer ikke vesentlige endringer knyttet til regnskapet. DRØFTING ØKONOMI INTERNT PR ENHET For å gi en oversikt over økonomisk status for fakultetene viser presentasjonen nedenfor fordeling på avsetninger, ordinære budsjettildelinger for 2012 og planlagt bruk av avsetninger. Virksomhetskapitalen pr enhet presenteres også. Oversikt avsetning og tildelinger ordinær virksomhet pr. 1. tertial 2012 Planlagt bruk Forventet avsetning Akkumulert Virksomhets Avsetning pr Tildelt ramme avsetning pr avsetning pr kapital pr 1. Fakultet/avd tertial tertial 2012 HHB FSV FBA PHS (4 430) (4 618) (3 369) 254 KKS Sentral ledelse Studie og forskning Personal Økonomi (178) IT Plan og utvikling Bibliotek Strategiske tiltak Sentrale poster Avsatt lønnsoppgjør Ikke disp stipendiater pr Sum UIN FSV planlegger å bruke 1,482 mill kr mer enn disponible avsetninger, disse går av virksomhetskapital Tabellen ovenfor viser hvilke avsetninger fakultetene hadde ved inngangen av 2012, og hvilket budsjett som er utarbeidet i forhold til tildelt ramme. Planlagt bruk av avsetning 2012 viser at flere av fakultetene bruker mer enn tildelt ramme. Avsetningene og virksomhetskapitalen er eid av det enkelte fakultet iht. budsjettmodellens føringer.

17 Tallene viser at HHB planlegger sin virksomhet med bruk av 1,457 mill kr av sine avsetninger, mens virksomhetskapitalen forutsettes udisponert. FSV planlegger sin virksomhet med bruk av avsetningen i tillegg til bruk av ca 1,482 mill kr av virksomhetskapitalen. FBA planlegger sin virksomhet uten vesentlig bruk av avsetninger eller virksomhetskapital. PHS legger opp til at de vil ha en negativ avsetning på 4,618 mill kr ved utgangen av Det fremlagte budsjettet dekker inn underskudd fra 2011, men ikke fra Alle fakultetene forventes å styre innenfor det vedtatte budsjett, noe som tilsier at det vil ligge store fremtidige utfordringer for PHS mht økonomi. Pga streiken har det ikke vært mulig å få nærmere redegjørelse fra fakultetet for hvilke tiltak som planlegges for å møte den utfordringen som PHS står ovenfor. For fellesadministrasjonen er avsetningene i hovedsak knyttet til særskilte prosjekter og tiltak, og er ikke dermed reelt reserver. Avsetningene vurderes ikke å være spesielt store sammenlignet med sektoren generelt. Institusjonens felles virksomhetskapital på vel 7,452 mill kr er presentert under økonomiavdelingen. Av dette er vel 4,8 mill kr fri virksomhetskapital. Den øvrige virksomhetskapitalen er bundet opp i aksjer. I det følgende er internregnskapet for enhetene presentert for ordinær virksomhet og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet. Leverte rapporter fra enhetene er lagt som vedlegg til styresaken. Tabellene for internregnskapet er endret fra tidligere rapporteringer. Alle interne transaksjoner er fordelt på enten interne inntekter, andre driftskostnader, indirekte kostnader, egeninnsats eller resultat bidragsprosjekt. Endringer i avsetninger er flyttet til sum inntekter for ordinær virksomhet. All periodisering/endring i avsetning for BOA virksomheten er flyttet til egen linje periodisering inntekt. Egeninnsats og resultat fra bidragsprosjekt fremkommer som egne linjer for ordinær virksomhet.

18 Rapportering 1. tertial 2012 Handelshøgskolen i Bodø (HHB) Regnskap Handelshøgskolen i Bodø 1.tertial 2012 Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 Avvik budsjett hittil Regnskap 1.tertial 2011 Endring regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder Regnskap Handelshøgskolen i Bodø 1.tertial 2012 Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 Avvik budsjett hittil Regnskap 1.tertial 2011 Endring regnskap Prosjektinntekter Interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Herav resultat oppdragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital Stipendmidler

19 Generelle betraktninger om regnskapet pr. 1.tertial 2012 Ordinær virksomhet Regnskapet viser et resultat som er kr bedre enn budsjettert. Sum driftsinntekter viser mindre inntekter enn budsjettert, noe som skyldes periodisering. Sum driftskostnader viser et underforbruk som i hovedsak kommer fra lønnskostnader, og skyldes vakante stillinger og tildels periodisering av sensur og overtid. Avviket på driftskostnader vil jevne seg ut i løpet av året. Økningen i inntekter og kostnader fra 2011 til 2012 ses i sammenheng med økt aktivitetsnivå ved fakultetet. Bidrags og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) Fakultetet vil i 2. tertial ta et tap på et gammelt bidragsprosjekt, som vil dekkes over ordinær virksomhet. Ut over det melder fakultetet at de fleste prosjektene går som planlagt. Det er stor aktivitet på søknadssiden, men vanskelig å anslå om fakultetet får tilslag og om prosjektene startes opp som forutsatt. Høyere inntekt i forhold til budsjett vil korrigeres pr. 2. tertial. Underforbruk på sum driftskostnader skyldes at enkeltprosjekter har et underforbruk pr. 1. tertial, noe fakultetet forventer vil jevnes ut i løpet av året. Sammenlignet med samme periode i 2011 viser inntekter og kostnader en stor nedgang. Noe av dette skyldes tekniske endring i føring av videreformidling av inntekter. Fakultetet forventer at aktiviteten tar seg opp, og at de når et nivå som for 2011 på årsbasis. Ambisjoner for ekstern virksomhet og tiltak for 2012 Fakultetet jobber kontinuerlig med BOA og utvikling av nye prosjekter, men vurderer det som utfordrende å tilpasse ressursbruken til BOA i forhold til ordinær virksomhet. Økonomisk prognose 2012 HHB vurderer den økonomiske situasjonen som tilfredsstillende, men har likevel økonomiske utfordringer særlig knyttet til behov for å styrke den faste fagstaben som følge av de senere års utvidelser av studietilbudet. Inndekking av underskudd fra et gammelt bidragsprosjekt vil føres innenfor ordinær virksomhet. Fakultetet forventer likevel å styre innenfor gitt budsjettramme i HHB legger ikke opp til å bruke virksomhetskapital i Sluttkommentar: HHB vurderes samlet sett å ha økonomisk kontroll over virksomheten. De planlegger med bruk av avsetninger på ca 1,46 mill kr for 2012, mens virksomhetskapitalen på 2,9 mill kr ikke er planlagt disponert. For HHB forventer nedgang i budsjettrammene for 2013, grunnet redusert produksjon fra 2010 til 2011.

20 Rapportering 1. tertial 2012 Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) Regnskap Fakultet for samfunnsvitenskap 1.tertial 2012 Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 Avvik budsjett hittil Regnskap 1.tertial 2011 Endring regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder Regnskap Fakultet for samfunnsvitenskap 1.tertial 2012 Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 Avvik budsjett hittil Regnskap 1.tertial 2011 Endring regnskap Prosjektinntekter Interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Herav resultat oppdragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital Stipendmidler

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: 2.6.13 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 12.02.2013 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende direktør

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer