Styret for Universitetet i Nordland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret for Universitetet i Nordland"

Transkript

1 Møteinnkalling: Styret for Universitetet i Nordland Dato: ca kl 1500 etter fellesmøtet Sted: Møterom 3003 Til: Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Berit Støre Brinchmann Ann Gøril Hugaas Jan-Oddvar Sørnes Marianne Steinmo Bjørn-Åge Nilsen Hanne Fredrikke Bjørnstad Vigdis Moe Skarstein styreleder 1

2 Saksliste Vedtakssaker 54/15 Godkjenning av protokoll fra møte 6/ /15 Regnskap 1. tertial /15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Hindertje Hoarau Heems 70 57/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Elena ZHurova 72 58/15 Referatsaker møte 7/ /15 Eventuelt møte 7/

3 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Eva Helene Skaiaa Saksgang Møtedato GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 6/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 6/15. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør 1 3

4 MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: kl. 14: Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Bodil Børset, Inge Myrvoll, Berit Støre Brinchmann, Ann Gøril Hugaas, Frode Bjørgo, Sissel Bjørnli, Bjørn-Åge Nilsen, Hanne Fredrikke Bjørnstad Frode Bjørgo Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo Rektor Pål A. Pedersen, universitetsdirektør Stig Fossum, ass. universitetsdirektør Anita Eriksen, personal- og organisasjonsdirektør Arne Brinchmann Eva Helene Skaiaa Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: SAKSKART Side Vedtakssaker 44/15 15/ Godkjenning av protokoll fra møte 4/15 og 5/ /15 15/ HMS-system ved UiN 2 46/15 15/ Utvidelse av innstillingsutvalget for tilsetting av rektor ved UiN 2 47/15 15/ Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Øystein Henriksen 3 48/15 15/ Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Cecilia Campos Vargas 3 1 4

5 49/15 15/ Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Krister Salamonsen 3 50/15 15/ Langtidsdagsorden møte 5/ /15 15/ Referatsaker møte 5/ /15 15/ Orienteringssaker møte 5/ /15 15/ Eventuelt møte 5/ /15 Godkjenning av protokoll fra møte 4/15 og 5/15 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollene fra møte 4/15 og 5/15. 45/15 HMS-system ved UiN Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Vedtak: Universitetsstyret ber rektor implementere nytt HMS-system i henhold til beskrivelsen i vedleggene til denne saken. 46/15 Utvidelse av innstillingsutvalget for tilsetting av rektor ved UiN Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å utvide innstillingsutvalget som skal utarbeide innstilling for vedtak i styret i forbindelse med tilsettingen av rektor med ett medlem: Bjørg Tørresdal, styreleder i HiNTs styre. 2 5

6 Møtebehandling Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende tillegg til innstillingen: Tørresdal deltar i siste del av utvalgets arbeid. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Vedtak Styret for Universitetet i Nordland vedtar å utvide innstillingsutvalget som skal utarbeide innstilling for vedtak i styret i forbindelse med tilsettingen av rektor med ett medlem: Bjørg Tørresdal, styreleder i HiNTs styre. Tørresdal deltar i siste del av utvalgets arbeid. 47/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Øystein Henriksen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Øystein Henriksen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 48/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Cecilia Campos Vargas Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Cecilia Campos Vargas til Philosophiae Doctor (ph.d.). 49/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Krister Salamonsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Krister Salamonsen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 3 6

7 50/15 Langtidsdagsorden møte 5/15 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 28. oktober Regnskap 2. tertial Ph.d. reglement 16. desember 51/15 Referatsaker møte 5/15 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Følgende referater ble tatt til etterretning: Forskningsutvalget 1) Møte Internasjonalt utvalg 1) Møte Faktultetsstyret Handelshøgskolen 1) Møte Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte ) Møte Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte ) Møte

8 52/15 Orienteringssaker møte 5/15 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet 1) Etatstyring 2015 tilbakemelding til Universitetet i Nordland, datert ) Etatstyring tilbakemelding til Høgskolen i Nesna (kopi til UiN), datert ) Sammenslåing av Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna, datert ) Sammenslåing av Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna, konglig resolusjon, datert ) Vedtak om sammenslåing av Studentsamskipnaden i Nordland avd. Bodø og Studentsamskipnaden i Nesna, datert (kopi til UiN) 6) Supplerende tildelingsbrev revidert nasjonalbudsjett kap 260 post 50 og 70 nye studieplasser i 2015, datert ) Supplerende tildelingsbrev revidert nasjonalbudsjett kap 260 post 50 drift av Centre for High North Logistics, datert ) Høring om endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven, datert UiNs svar datert ) Fellesstyre for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna, datert ) Supplerende tildelingsbrev statsbudsjettet 2015 kap 260 post 50 SAKS midler, datert ) Personalreglement Universitetet i Nordland, datert Brev NOKUT 1) Revidering av bachelorstudium i nautikk, maritim økonomi og ledelse ved Universitetet i Nordland, datert Andre orienteringer 1) Ny tilpasningsavtale for UiN, notat datert Styret ba om å få en ny sak til fellesstyret for UiN og HiNe med oppfølging av tilbakemeldingene fra etatstyringsmøtene med KD. 5 8

9 53/15 Eventuelt møte 5/15 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Følgende saker ble tatt opp: - Samarbeid med filmskolen i Kablevåg Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor 6 9

10 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 133 Saksbehandler Unni Stensvik og Per Arne Skjelvik Saksgang Møtedato REGNSKAP 2. TERTIAL 2015 Forslag til vedtak/innstilling: Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 2.tertial 2015 til etterretning. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør 1 10

11 Saksframstilling: Universitetsledelsens kommentarer I denne saken presenteres samlet regnskap for Universitetet i Nordland (UiN) og de fakultetsvise/avdelingsvise regnskap pr 2. tertial 2015 inngår i saken. I saken legges også delårsregnskapet (eksternregnskapet) som er rapportert til Kunnskapsdepartementet (KD) ved. Saken er derfor en regnskapsrapport som er satt opp etter formalkravene til Kunnskapsdepartementet. Med unntak av vurderinger rundt bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet tas ikke vurderinger av risikoområdene med i rapportering pr. 2. tertial. Universitetsledelsen vurderer den totale økonomiske situasjonen under tilfredsstillende kontroll pr 2. tertial Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet viser en svak nedgang sammenlignet med 2. tertial Avsetningene har økt med 1,9 mill. kr til 69,8 mill. kr ved utgangen av 2. tertial Dette skyldes i stor grad en økning i utsatt aktivitet. Den økonomiske situasjonen pr enhet viser at alle fakultetene bortsett frå FSV forventes å styre innenfor vedtatt budsjett. FSV forventer et overforbruk som dekkes av avsetninger fra tidligere år. For fellesavdelingene og fellesposter totalt forventes det underforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes primært et lavere lønnsoppgjør enn budsjettert, ikkje budsjettert sykelønnsrefusjon og reserver på husleiebudsjett. I tillegg har vi fått ny husleiekontrakt med Statsbygg for deler av bygningsmassen, noe som gir besparelser allerede fra og med Det er satt opp detaljerte planer over investeringene i 2015, og det er fortsatt stor aktivitet med flytteprosjekter. Totalt for UiN viser prognosene etter 2. tertial at 2015 vil kunne få et underforbruk i forhold til vedtatt budsjett på om lag 16,8 mill. kr. Prognose bruk av avsetninger vil bli tilsvarende mindre, med en endring i planlagt bruk av avsetninger fra 24,4 mill. kr til 7,6 mill. kr. ut året. Prognosene for den økonomiske utviklingen ut 2015 er basert på forutsetninger om normal drift og allerede vedtatte budsjett. UiN og Høgskolen i Nesna er tildelt 18,5 mill. kr i SAKSmidler for Etter at fusjonen med Høgskolen i Nord-Trøndelag ble vedtatt vil vi bli tildelt ytterligere 4 mill. kroner i SAKS-midler i Det er allerede påløpt en del kostnader pga pågående aktiviteter knyttet til fusjonsarbeidet, og det vil påløpe betydelige kostnader fram mot årsskiftet. Det forventes at tildelte SAKS-midler vil dekke mye av fusjonskostnadene i 2015, og at fusjonskostnadene derfor vil påvirke prognosen i begrenset grad. Bakgrunn: Delårsregnskap for 2. tertial 2015 er stilt opp i henhold til fastsatte statlige regnskapsstandarder og oppstillingsplaner gitt av KD. Fristen for regnskapsrapporteringen er 1. oktober 2015 og innsending skjer elektronisk til Databasen for høyere utdanning (DBH). Dette innebærer at regnskapet allerede er elektronisk tilgjengelig for KD. Delårsregnskapet 2 11

12 er vedlagt denne sak til orientering. Regnskapet er forevist og signert av rektor og direktør før rapportering. I tillegg til den eksterne rapporteringen til KD er det utarbeidet fakultetsvise/avdelingsvise regnskapsrapporter for intern styring. Regnskapstallene er kommentert av fakultetene/ avdelingene i henhold til en intern mal. Drøfting Regnskapet for den samlede virksomheten pr 2. tertial 2015 med tilhørende noter er presentert i detalj i egne vedlegg til styresaken. Nedenfor presenteres hovedtallene sammenstilt med samme tidspunkt for de to foregående årene. 2. tertial tertial tertial 2013 Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Sum finansinntekt og finanskostnader Sum inntekter fra eierandeler i selskaper Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Periodens resultat Investeringer Avsetninger note 15 (ord. virksomhet) Virksomhetskapital Tabell: Hovedtall regnskap pr 2. tertial 2015 sammenstilt med 2014 og 2013 I rapporteringen til KD inngår ledelseskommentarer til regnskapet pr 2. tertial. Under følger utdrag av rapportering til KD (se også vedlegg): Bekreftelse på regnskap Det bekreftes at regnskapet for Universitetet i Nordland er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene med opplysning om eventuelle avvik. Drift i perioden De samlede driftsinntektene er på 432,6 mill. kr etter 2. tertial Inntektene er økt med 23,8 mill. kr (5,8 %) fra 2014 til Denne endringen skyldes primært økning i bevilgninger på 25,4 mill. kr (7,1 %). Det er en liten nedgang i tilskudd og overføringer på 1,7 mill. kr (-4,0%). 3 12

13 De samlede driftskostnadene er på 429,6 mill. kr i Driftskostnadene er økt med 26,8 mill. kr (6,7 %) fra 2014 til Økningen knyttet til lønn og sosiale kostnader er på 18,9 mill. kr (7,5 %). Veksten i lønnskostnader skyldes i stor grad flere ansatte. Andre driftskostnader er økt med 6,5 mill. kr (4,6 %). Avskrivinger og nedskrivninger er økt med 1,4 mill. kr. Resultatet av ordinære aktiviteter viser et overskudd på 5,6 mill. kr i 2015 mot et overskudd på 5,9 mill. kr i Inntekter fra eierandeler i selskaper er på 2,5 mill. kr etter 2. tertial. Dette er en gevinst fra oppløsningen av datterselskapet SIB AS. Periodens resultat etter avregning bevilgningsfinansiert aktivitet er på 3,6 mill. kr mot et overskudd på 0,4 mill. kr i Den totale balansen er på 273,8 mill. kr. Balansen er økt med 21,2 mill. kr fra 2014 til Det er en relativt stor endring på andre fordringer fra årsskiftet, dette skyldes endret fakturatidspunkt husleie fra Statsbygg. Den store økningen i bankinnskudd skyldes primært tildelte SAKS-midler på 18,5 mill. kr i forbindelse med fusjonen med Høgskolen i Nesna. Den samlede virksomhetskapitalen er på 23,4 mill. kr ved utgangen av 2. tertial Det er avsluttet prosjekter innen oppdragsvirksomheten med et resultat på 1,1 mill kr i perioden og i tillegg kommer en gevinst på 2,5 mill kr ved oppløsning av SIB AS, noe som har økt virksomhetskapitalen med 3,6 mill kr (18,1%). Universitetet har eierinteresser i 6 selskaper, og er majoritetseier i 2 av disse. Kortsiktig gjeld har gått ned med 23,1 mill. kr etter 2. tertial. Samlet sett er den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2. tertial 2015 under tilfredsstillende kontroll og UiN har en sunn balanse. Utviklingen i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet Avsetning til bevilgningsfinansiert aktivitet har økt med 1,9 mill. kr til 69,8 mill. kr ved utgangen av 2. tertial Økningen skyldes en økning i utsatt aktivitet. Avsetningene forventes brukt til følgende oppgaver: - Framtidige utviklingstiltak - Større investeringer - Framtidige husleieforpliktelser Vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap Det er et negativt avvik på 14,8 mill. kr (-3,3%) på sum driftsinntekter. Inntekt fra bevilgninger er tilnærmet på budsjett. Avviket på inntektssiden skyldes primært at BOAaktiviteten er lavere enn forutsatt i budsjettet. Salgs- og leieinntektene er 0,5 mill. kr over budsjett. 4 13

14 Det er et underforbruk på sum driftskostnader på 16,9 mill. kr i forhold til budsjett, og dette skyldes i hovedsak lavere/utsatt aktivitet på BOA-virksomheten. Lønn og sosiale kostnader viser et lavere forbruk på 8,5 mill. kr, og andre driftskostnader viser et underforbruk på 8,5 mill. kr. Gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder Hittil i år er det foretatt investeringer på 8,6 mill. kr. Deler av beløpet er brukt til innkjøp av pc er for gradvis utskiftning til bærbar pc for alle ansatte. Det er også brukt midler til møbler og utstyr til kontorlokaler 2. etg. Mørkvedgården, som ble tatt i bruk i april. Flere prosjekt er under planlegging eller i bestilling, men har ennå ikke generert kostnader i regnskapet. Det gjelder blant annet diverse HMS-tiltak innen FBA. Flere av investeringsprosjektene går over flere år, og deler av investeringsmidlene vil bli videreført til neste år. Nødvendig satsning på utvikling av infrastrukturen vil påvirke planlagt investeringsnivå betydelig fremover. I tett dialog med Kunnskapsdepartementet, Statsbygg, Bodø kommune og andre aktører jobbes det videre med campusutviklingen. Byggetrinn 6A (nytt administrasjonsbygg) er startet opp i sommer. Arbeidet med realisering av Blått bygg marine fag pågår. I løpet av 2015 er det gjennomført en preprogrammeringsfase med rom- og funksjonsanalyse for bygget, slik at departementet har et bedre beslutningsgrunnlag for finansieringen. Pre-programmeringen viser at det er betydelige utfordringer knyttet til laboratorievirksomheten, og at det er behov for en snarlig realisering av Blått bygg. DRØFTING ØKONOMI INTERNT PR ENHET For å gi oversikt over økonomisk status for fakultetene/avdelingene viser presentasjonen nedenfor fordeling på avsetninger, ordinære budsjettildelinger for 2015 og planlagt bruk av avsetninger. Prognoser og virksomhetskapitalen pr enhet presenteres også. 5 14

15 Oversikt avsetning og tildelinger ordinær virksomhet pr. 2. tertial 2015 Tildelt ramme pr. 2. tertial 2015 Prognose avvik revidert budsjett 2015 Avsetning pr (IB) Budsjett bruk av avsetning 2015 Prognose bruk av avsetning 2015 Prognose avsetning pr. Virksomhets kapital pr 2. (UB) tertial 2015 Fakultet/avd. HHB (2 656) (2 656) FSV (2 500) (418) (2 918) FBA (3 558) (3 558) PHS (755) (5) KKS (2 443) (2 443) Sentral ledelse (400) Studie og forskning Personal (814) (314) 680 Økonomi (11 936) IT Bibliotek (1 467) (1 367) Særskilte tiltak Sentrale poster Ikke disp. lønnsoppgjør Strategiske midler styret Ufordelte/ubrukte tildeliger Sum UIN (24 447) (7 627) Tabellen viser tildelt ramme og prognose pr. 2. tertial Prognosen viser et samlet underforbruk på ca 16,8 mill. kr i forhold til revidert budsjett. I tillegg vises hvilke avsetninger fakultetene/avdelingene hadde ved inngangen av 2015, budsjettert bruk av disse, samt prognose bruk og prognose avsetning pr Budsjettert bruk av avsetning 2015 viser at ett av fakultetene/avdelingene planlegger å bruke mer enn tildelt ramme. Prognosen for bruk av avsetninger viser at bruk av avsetninger blir på ca 7,6 mill. kr. mot planlagt bruk i revidert budsjett som var på kr 24,4 mill. kr. Tabellen viser også fordelingen av UiNs totale virksomhetskapital på det enkelte fakultet/avdeling. Avsetningene og virksomhetskapitalen disponeres av det enkelte fakultet iht. budsjettmodellens føringer, men bruk av virksomhetskapital forutsetter rektors godkjenning. Tallene viser at HHB planla sin virksomhet i 2015 med bruk av hele avsetningen på 2,7 mill. Prognose pr. 2. tertial tilsier at fakultetet kommer til å bruke denne avsetningen i Virksomhetskapitalen på 4,4 mill. kr. forutsettes udisponert. Fakultetet har samlet et overforbruk i forhold til budsjett pr. 2. tertial men forventer å være i balanse i forhold til vedtatt budsjett ved utgangen av året. FSV planla sin virksomhet i 2015 med bare mindre bruk av avsetninger til særskilte tiltak. Regnskap pr. 2. tertial viser overforbruk i forhold til budsjett, og prognosen for 2015 sier at fakultetet vil bruke 2,5 mill. kr mer av avsetningene i Fakultetet vil fortsatt ha reserver i avsetninger på 1,2 mill. kr. ved utgangen av året, og har i tillegg virksomhetskapital på 3,4 mill. kr. pr. 2. tertial. FBA har i revidert budsjett pr 2.tertial budsjettert med bruk av 3,6 mill. kr. av sine avsetninger. Fakultetet har da rest avsetninger på 5,6 mill. kr., og har i tillegg reserver i form av virksomhetskapital på 3,1 mill. kr. Regnskap pr. 2. tertial viser totalt et forbruk omtrent som budsjettert og fakultetets prognose er forbruk i samsvar med budsjett for

16 PHS planla sin virksomhet med bruk av 0,7 mill. kr. av sine avsetninger. Fakultetet hadde da en rest avsetning på 0,5 mill. kr, men denne er bundet opp i særskilte tiltak. Fakultetet har en mindre virksomhetskapital pr. 2. tertial Regnskap pr. 2. tertial viser overforbruk på nesten 1,2 mill. kr. i forhold til revidert budsjett. I prognosen forventer fakultetet tildeling av SAKS-midler knyttet til fusjonen med HiNe og de ekstrakostnadene fakultetet allerede har utgiftsført pr. 2. tertial i samme størrelsesorden. PHS har en prognose for 2015 på mellom 0,5 og 1 mill, kr i overskudd dersom tildeling av SAKS-midler blir som forventet. Fakultetet er tilført strategiske midler for 2015 for å styrke den faglige kompetansen innenfor sentrale profesjonsfaglige områder. Dette vil på lengre sikt være avgjørende for at PHS skal kunne skape seg et sterkere inntektsgrunnlag for å kunne realisere UiNs faglige ambisjoner innenfor disse viktige fagområdene. For fellesadministrasjonen er avsetningene i hovedsak knyttet til særskilte prosjekter og tiltak, og er dermed ikke reelle reserver. Det er budsjettert med bruk av 14,6 mill. kr av avsetninger på sentrale poster i I hovedsak er dette investeringer som er forskjøvet i tid (innføring Public 360 og web), eller det er særskilte kostnader for 2015 (innflytting Mørkvedgården). Det styres imidlertid stramt og det er ikke anledning til å flytte midler mellom lønn og drift uten godkjenning. Prognose for Fellesadministrasjonen og fellespostene viser imidlertid et underforbruk på ca 18,5 mill kr, slik at prognose blir økning av avsetninger på 3,9 mill. kr til UiN fra fellesadministrasjonen og fellesposter. Dette skyldes i hovedsak et lavere lønnsoppgjør i 2015 enn budsjettert, reserver i husleiebudsjettet, ny husleiekontrakt samt inntekt fra refusjon sykepenger som ikke var budsjettert. For nærmere kommentarer vises det til avdelingsvis presentasjon. Det er usikkerhet knyttet til kostnader vedrørende fusjonen, men det forventes at disse kostnadene i stor rad vil bli dekket av SAKSmidler i BOA-virksomheten vier pr. 2. tertial et underforbruk i forhold til budsjett på nesten alle fakultet. Aktiviteten er likevel samlet større enn pr. 2. tertial i fjor. Dersom vi forutsetter samme aktivitet i siste tertial i år som i samme periode fjor, vil denne virksomheten vise nesten samme aktivitetsnivå. Institusjonens felles virksomhetskapital på 12,3 mill. kr. er presentert under økonomiavdelingen. Av dette er 10,1 mill. kr. fri virksomhetskapital. Den øvrige virksomhetskapitalen er bundet opp i aksjer. I det følgende er internregnskapet for fakultetene og avdelingene i felles presentert. 7 16

17 Rapportering 2. tertial 2015 Handelshøgskolen i Bodø (HHB) Regnskap Handelshøgskolen i Bodø 2.tertial 2015 Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap 2.tertial 2015 Budsjett 2.tertial 2015 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder Regnskap Handelshøgskolen i Bodø 2.tertial 2015 Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap 2.tertial 2015 Budsjett 2.tertial 2015 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Prosjektinntekter Interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Periodens resultat består av: Resultat oppdragsprosjekter Resultat bidragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Fordring/gjeld NFR (note 15) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital Stipendmidler

18 Generelle betraktninger om regnskapet pr 2.tertial 2015 Ordinær virksomhet Den økonomiske situasjonen ved Handelshøgskolen vurderes som tilfredsstillende men krevende. Budsjettet periodiseres ikke i null pr. tertial men pr. år. Pr. 2.tertial var det budsjettert med et underskudd på ca ,-, mens regnskapet viser et underskudd på ,- Altså er det totale avviket mellom budsjett og regnskap på i overforbruk pr. 2.tertial. De største avvikene er på lønns og driftskostnader. Noe av avviket på driftskostnader skyldes periodisering og vil jevne seg ut gjennom året. Dette gjelder også for lønnskostnader. Der er det ført mindre egeninnsats og lønnsrefusjoner fra prosjekt enn budsjettert, noen som skyldes ujevn pådrag av kostnader på prosjekt og vi jevne seg ut gjennom året. Sammenlignet med regnskapet pr. 2. tertial 2014 er det en mindre nedgang i driftskostnader og en vesentlig økning i lønnskostnader i Bidrags og oppdragsfinansiert virksomhet Det er et vesentlig underforbruk på lønnskostnader som delvis skyldes periodisering, sen oppstart og ujevnt arbeidspådrag i prosjekter. Vi forventer at dette vil jevne seg ut gjennom året. Avviket på andre driftskostnader vil også korrigeres gjennom året. Beregningsgrunnlaget for indirekte kostnader er mindre enn budsjettert og dermed er indirekte kostnader lavere enn budsjettert. Sammenligner man med samme tidspunkt i 2014 er det en økning i kostnadspådrag totalt. Økonomisk prognose/utvikling for 2015 Ordinær virksomhet forventes å holdes innenfor budsjett, hvor det er budsjettert inn oppløsning av avsetning kr. 2,6 mill. 9 18

19 Rapportering 2. tertial 2015 Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) Regnskap Fakultet for samfunnsvitenskap 2.tertial 2015 Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap 2.tertial 2015 Budsjett 2.tertial 2015 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder Regnskap Fakultet for samfunnsvitenskap 2.tertial 2015 Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap 2.tertial 2015 Budsjett 2.tertial 2015 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Prosjektinntekter Interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Periodens resultat består av: Resultat oppdragsprosjekter Resultat bidragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Fordring/gjeld NFR (note 15) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital Stipendmidler

20 Generelle betraktninger om regnskapet for FSV pr 2. tertial 2015 Regnskapet pr viser et underskudd på kr 1,061 mill kr i forhold til periodisert budsjett. Dette er en forverring fra 1. tertial og forverrer også prognosen for hele Inntektssiden er samlet i balanse, men endring i avsetning og bruk av eksternfinansierte tiltak gir et negativt avvik. Disse tiltakene følges opp særskilt og ubrukte midler ved slutten av året må settes av til framtidig bruk. Personellkostnader er hovedkostnaden i budsjettet til FSV, og i hovedsak lønn til fast ansatte. FSV har flere stillinger under ansettelse denne høsten, men pga lang tilsettingsprosess og i lys av den økonomiske situasjonen utsettes tilsetting så lenge som mulig. De fleste stillinger under tilsetting forventes ikke å bli besatt før ved nyttår. I noe grad har derfor innleie i kortere kontrakter vært nødvendig for å unngå hull i undervisningsplanene denne høsten. En stilling som førsteamanuensis (historie) var forutsatt besatt fra nyttår, men den ansatte har tiltrådt fra 1. august. Den tilsatte har professorkompetanse og fakultetet er derfor glad for å kunne rekruttere så tidlig selv om dette ytterligere vil vanskeliggjøre økonomien utover høsten. FSV har i 2015 hatt et usedvanlig høyt langtidssykefravær. Dette har medført økte lønnskostnader da fraværet er løst med innleie og overtid egne ansatte. De siste par årene har det blitt mer og mer vanskelig å få undervisningsplanene ved FSV til å gå opp med egen bemanning. Økt timetall pga flere studenter og flere studier har vært årsaken. Når antall langtidssykemeldte øker, er det lite handlingsrom for å løse fravær innenfor øvrige ansattes arbeidsplaner. Overtid og økt innleie er da løsningen. Fakultetet har jobbet målrettet med å øke kompetansen de siste årene. Dette innebærer et generelt høyere lønnsnivå, men også etterbetalinger som følge av opprykk. FSV har gledelig nok hatt flere opprykk i 2015 og disse etterbetalingene vil bli utbetalt i løpet av høsten. Det forventes et betydelig underskudd i 2015 og løsningen vil være å bruke av tidligere overskudd fra drift (fondsavsetning). I 2015 fikk FSV to vesentlige kutt i budsjettrammen. Lavere studiepoengproduksjon i 2013 (effekt i rammen to år etter) og generelt kutt som følge av krav om avbyråkratisering. Tidligere år har fakultetet hatt slakk i bevilgningene som har gjort at merforbruk på et område er dekket av besparelser på andre områder. FSV har i realiteten videreført en aktivitet i 2015 som er på samme nivå som tidligere år. Studiepoengproduksjonen i 2014 var på det høyeste FSV har hatt noensinne. Dette vil gi bedre rammer igjen i Imidlertid vil framtidig fusjon med Nesna og Nord-Trøndelag medføre en usikkerhet i hvilke rammer FSV får disponere i årene framover. Utfordringen på kort sikt er imidlertid at fakultetet ikke har gode system for raskt å justere aktivitetsnivå i hht varierende økonomiske rammer. Fakultetet har i det lengste utsatt, men må kutte i emner og studier som ikke har tilstrekkelig antall studenter. I tillegg må kanskje ambisjonsnivået reduseres i forhold til å sette i gang nye studier

21 I tillegg til økte personalkostnader er det vedtak knyttet til trykkestøtte og økt annum som bidrar til merforbruk. Besparelser på andre driftsposter medfører at det samlet sett ikke vises merforbruk for Andre driftskostnader pr 2. tertial. Dersom de ulike bevilgninger til ulike driftsformål benyttes innen budsjettåret, vil det kunne medføre merforbruk ved utgangen av Bidrags og oppdragsfinansiert virksomhet Resultatet for FSV sin eksternt finansierte virksomhet ligger betydelig under budsjett pr 2. tertial. Samlet utgjør denne delen av virksomheten en aktivitet på 7,4 mill kr i perioden. I 2015 er det budsjettert med en aktivitet innenfor eksternt finansierte prosjekter på 18,5 mill kr. Aktivitet og framdrift innenfor hvert prosjekt varierer stort fra periode til periode. Utfordringen til FSV er å sørge for en søkeaktivitet til eksterne forskningsmidler som bidrar til å opprettholde prosjektporteføljen. Hittil i 2015 er FSV tildelt ekstern finansiering til få prosjekter og ingen større forskningsprosjekter. Økonomisk prognose/utvikling for 2015 Merforbruket ved FSV vil øke utover høsten. Timetallet til innleie for å dekke opp nødvendig undervisningsressurs høsten 2015 ligger betydelig over budsjettet for innleie. Fremdeles er det flere fast ansatte i langtidssykefravær. Innleie for å dekke hull i arbeidsplanene utgjør nesten 1 mill kr utover budsjettet til innleie. Utfordringen ligger også i at tildelinger som viser besparelser pr 2. tertial er planlagt brukt utover høsten. Dette gjelder eks. midler til gjesteforelesere til studieprogrammene, midler til forskningsgruppene, annumsmidler osv. Det vil også komme etterbetalinger som følge av opprykk. FSV har hatt for dårlige system til å ha detaljoversikter over konsekvenser av sykefravær og hull i utdanningsplanene. Fakultetet har i løpet av sommeren jobbet med dette for å kunne ha bedre oversikt framover. Ledergruppen sier nei til alle søknader om ekstra midler og stram økonomistyring vil fortsatt gjelde. Utfordringen er at den vesentlige delen av kostnadene er knyttet til områder med liten, kortsiktig handlefrihet (dvs personalkostnader). Økonomien har vært drøftet i ledergruppen ved flere anledninger før og etter ferien. Kutt i studier og emner med lavt studenttall vil bli drøftet i forbindelse med fremlegging av studieporteføljen for 2016/2017. I forbindelse med arbeidet med budsjett 2016 må det også diskuteres rundt kriterier for tildeling av annumsmidler knyttet opp mot forskningsproduksjonen. Tilsvarende hvor store rammer fakultetet har å tildele til gjesteforelesere og forskningsgrupper. Det er ingen tvil om at en større andel av rammen må settes av for å dekke opp vikarinnleie pga hull i undervisningsplanene og/eller sykefravær. Årsprognosen for 2015 forventes å ligge på et merforbruk på ca 2,5 mill kr. FSV har en avsetning pr for tidligere års overskudd i drift på 3,256 mill kr. Av dette har Fakultetsstyret bevilget kr i forbindelse med annonsering og rekruttering for disiplinfagene

22 Rapportering 2. tertial 2015 Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) Regnskap Fakultet for biovitenskap og akvakultur 2.tertial 2015 Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap 2.tertial 2015 Budsjett 2.tertial 2015 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder Regnskap Fakultet for biovitenskap og akvakultur 2.tertial 2015 Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap 2.tertial 2015 Budsjett 2.tertial 2015 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Prosjektinntekter Interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Periodens resultat består av: Resultat oppdragsprosjekter Resultat bidragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Fordring/gjeld NFR (note 15) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital Stipendmidler

23 Økonomirapportering 2. tertial 2015 for Fakultet for biovitenskap og akvakultur Ordinær virksomhet Regnskap pr 2. tertial 2015 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 272, mens det er budsjettert et mindreforbruk på kr 338. Dette gir en differanse på kr 66. Inntektssiden viser at fakultetet er på budsjett. Det er budsjettert med bruk av tidligere avsatte midler på kr 2500 per 2. tertial, som innebærer en budsjettert økning i bruk av avsetninger på ca 2 mill. i forhold til opprinnelig budsjett. Dette skyldes i hovedsak økte lønnskostnader som følge av uforutsette behov, lokalt lønnsoppgjør som belastes fakultetet (2.3.4) samt at fakultetet har måtte dekke deler av UiNs sin egeninnsats i FishMir-prosjektet (Fellesløftet). Fakultetet vil i løpet av oktober gjennomgå kostnadssiden for å vurdere om planlagte aktiviteter vil gå i henhold til plan. Dersom vil ser at aktivitetsnivået vil bli lavere enn planlagt på driftssiden, vil budsjettet reguleres tilsvarende med en reduksjon i bruk av avsetninger. Disponeringen av avsatte midler blir ikke foretatt før ved årsoppgjør. Personalkostnader Rapporten viser at personalkostnader totalt har et merforbruk på kr 370. Dette er reelt overforbruk, som i hovedsak skyldes innleie av vikarer/ekstrahjelp i forbindelse med sykemelding. Driftskostnader Andre driftskostnader har totalt et mindreforbruk per utgangen av 2. tertial på kr 436. Foreløpig ubenyttet annuum og incentivmidler er hovedårsaken til mindreforbruket. Fakultetet vil omdisponere midler som ikke er disponert innen Investeringer Ved utgangen av 2. tertial er det så lang i år bokført kr 772. Investeringer er satt i bestilling, og tildelt investeringsramme vil bli benyttet. Grunnet forsinkelser i arbeidet med brannsikring av Styrhuset og dermed ferdigstilling av ny histologilab, vil ikke innkjøp av ny labinnredning kunne gjennomføres i Midlene er derfor omdisponert til neste post på investeringsbudsjettet, og bestilling er foretatt med forventet leveranse innen Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet Regnskapet pr 2. tertial viser totale inntekter på kr som er kr 401 lavere enn budsjettert. Årsak er at interne inntekter (egeninnsats) er lavere enn budsjettert. Kostnadene på prosjektene er kr , som er kr 998 lavere enn budsjettert. Det er økning på kr sammenlignet med samme periode i fjor. Av inntekter i 2. tertial er egeninnsatsen på kr overført fra ordinær virksomhet. Eksterne inntekter fordeler seg med kr på etter- og videreutdannings prosjekter og kr på FoU-prosjekter. FBA har større prosjekt som går over flere år. Aktivitet så langt i år viser at fakultetet sannsynligvis vil oppnå produksjon i henhold til budsjett

24 Økonomisk prognose/utvikling for 2015, herunder angivelse av forventet bruk av avsetninger På ordinær drift forventes det et forbruk i samsvar med budsjett. Det arbeides kontinuerlig med BOA-virksomheten for å unngå forsinkelser både når det gjelder prosjektoppstart og for å sikre framdrift i prosjektperioden. Fakultetet har nå en total prosjektportefølje på kr 47 millioner mot et budsjett i handlingsplanen på kr 35 millioner. Fakultetet har ambisjoner om å få finansiert nye forskningsprosjekter i løpet av året, for å sikre vekst i årene som kommer. Fakultetet har i sitt balanseregnskap disponible midler på til sammen kr mill. Av disse er det nå budsjettert bruk av frie avsetninger på mill. herav kr 94 udisponert strategiske utviklingsmidler. Fakultetet vil utarbeide en plan for bruk av øvrige avsetninger som vi vil framlegge i forbindelse med budsjettmøtet i november og deretter behandles i fakultetsstyret

25 Rapportering 2. tertial 2015 Profesjonshøgskolen (PHS) Regnskap Profesjonshøgskolen 2.tertial 2015 Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap 2.tertial 2015 Budsjett 2.tertial 2015 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder Regnskap Profesjonshøgskolen 2.tertial 2015 Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap 2.tertial 2015 Budsjett 2.tertial 2015 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Prosjektinntekter Interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Periodens resultat består av: Resultat oppdragsprosjekter Resultat bidragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Fordring/gjeld NFR (note 15) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital Stipendmidler

26 Regnskapsrapport 2. tertial, Profesjonshøgskolen Kommentarer til ordinær virksomhet Regnskapsrapport pr. 2. tertial viser et merforbruk for ordinær virksomhet på ca. kr. 1,2 mill. i forhold til budsjett for samme periode. Regnskapet må korrigeres for kostnader knyttet til fusjon med Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Lønnskostnader for avgått dekan, som siden har hatt arbeidsoppgaver knyttet til fusjon, belastes fortsatt PHS. I tillegg kommer lønn til en rekke andre ansatte som har jobbet med fusjonsprosessen, i tillegg til reisekostnader knyttet til dette arbeidet. Totalt beløpet dette seg til kr i lønnskostnader og kr i reisekostnader pr. 2. tertial. Korrigert for disse forholdene er regnskapet for PHS tilnærmet i balanse pr. 2. tertial. De største avvikene framkommer innenfor fast/midlertidig lønn, der regnskapet viser et merforbruk på ca. 1 mill. kr. Dette skyldes forholdene nevnt ovenfor, knyttet til personell som har utført arbeid i fusjonsprosessen. Regnskap for ordinær virksomhet i forhold til foregående år Lønnskostnader viser en betydelig økning i forhold til samme periode forrige regnskapsår. Dette skyldes flere årsaker: - Vakanser i administrasjonen i 2014 ble delvis dekket ved innleie fra vikarbyrå, noe som medførte at deler av lønnskostnadene i 2014 ble ført på «andre driftskostnader». - De særskilte tildelingene til styrking av kapasitet i UH-sektorens etter - og videreutdanningstilbud for lærere muliggjort flere tilsettinger innenfor lærerutdanningene fra og med høsten Tilsetting i flere stipendiatstillinger enn i Driftskostnader er ca lavere enn i samme periode i fjor, noe som skyldes forhold nevnt ovenfor (vikartjenester tilsvarende kr ble i 2014-regnskapet belastet «andre driftskostnader»). Kommentarer til bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet Fakultetet har pr. i dag så å si ingen prosjekter som bør klassifiseres som økonomisk risikable. ABLU-prosjektet (Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning) vil bli fulgt særskilt. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Udir, og skjer i samarbeid med Universitetet i Agder. Oppdraget er å tilby arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning over fire år, med et 17 26

27 samlet opptak på 80 studenter. Agder har gjennomført et opptak på 40 studenter. Ved UiN er studenttallet kun ca. 20 studenter, noe som innebærer en lavere tildeling enn forutsatt. Selv om prosjektregnskapet skulle vise negative tall vil dette i stor grad bli kompensert ved at fakultetet får uttelling for studiepoengproduksjonen, som kommer i tillegg til finansieringen fra Udir. Totalt bør fakultetet derfor komme ut i balanse når begge finansieringskildene ses samlet. Alle øvrige prosjekter forventes avsluttet i balanse eller med positivt resultat. Det er generelt stor aktivitet innenfor eksternt finansiert virksomhet, selv om aktiviteten pr. 2. tertial er noe lavere enn i foregående år. Flere nye prosjekter er igangsatt høsten 2015, og vi forventer omtrent samme aktivitet på årsbasis som i foregående år. Fakultetet har de siste månedene levert flere større søknader om forskningsmidler, noe som over tid forhåpentligvis vil gi uttelling i form av flere tildelinger. Prognose for 2015 Med et regnskap pr i balanse, og relativt store ekstratildelinger som skal finansiere deler av lønns- og driftskostnader i siste tertial, vi fakultetet gå med overskudd i PHS ble tildelt kr. 4,1 mill. i strategiske midler for Midlene ble tildelt relativt sent i vårsemesteret, og de fleste tiltakene kunne derfor iverksettes først i høstsemesteret Dette innebærer gjennomføring av tiltakene vil måtte skje delvis i 2015, og delvis i Deler av de strategiske midlene vil derfor bli søkt videreført/avsatt til Hvor stort overskuddet ved fakultetet blir vil hovedsak avhenge av to forhold: 1) Grad av gjennomføring av planlagt/budsjettert prosjektvirksomhet høsten ) Grad av gjennomføring av planlagte strategiske tiltak høsten 2015 Fakultetsledelsen vil ut fra status for prosjekter og strategiske tiltak pr anslå at fakultetet vil komme ut med et «overskudd» på mellom kr. 0,5 mill. og kr. 1,0 mill. i

28 Rapportering 2. tertial 2015 Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) Regnskap Kunst og kultur i opplæringa 2.tertial 2015 Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap 2.tertial 2015 Budsjett 2.tertial 2015 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder GENERELLE BETRAKTNINGER OM REGNSKAPET PR 2. TERTIAL KKS Kommentar til regnskapsmessig status for ordinær virksomhet For KKS omfatter ordinær virksomhet grunntildelingen og flere andre tilleggsoppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir). Dette er Kulturløftet II, Barnehageoppdrag 2014 og Barnehageoppdrag Det er små avvik mellom budsjett og regnskap for KKS. Når det gjelder lønnskostnadene er det noe avvik knyttet til faseforskyvning. I noen tilfeller er også planlagt aktivitet blitt rimeligere enn først antatt. På starten av året iverksatte KKS prosessen for å få ansatt en ny rådgiver innenfor feltet videregående opplæring (VGO). Senteret har fra august fått inn en midlertidig ansatt i 50 % stilling som skal jobbe inn mot blant annet VGO. I utgangspunktet var dette budsjettert som en 100 % stilling fra april. Dette medfører at senteret får brukt mindre av midler overført fra tidligere år enn planlagt ved starten av året. I forhold til samme periode i 2014 har KKS en større lønnskostnad. Dette har sammenheng med at senteret i år har flere ansatte. Når det gjelder andre driftskostnader er det brukt noe mindre enn budsjettert i Dette er blant annet knyttet til faseforskyvninger. Trykkingen av heftet til prosjektet «Kunstner i barnehage» ble gjennomført i starten av september, noe senere enn opprinnelig antatt. KKS er også i gang med å utvikle en veiledningsserie med hefter innenfor kunst- og kulturfagene. Her er eksterne ressurser engasjert for å bidra til fagtekstene. Endringer i format har bidratt til at heftene blir billigere enn først antatt. Heftene var forventet ferdigstilt innen utgangen av 2. tertial, men faseforskyvning gjør at de blir ferdige i siste kvartal

29 KKS er også i gang med å få utviklet en animasjonsfilm om grunnleggende ferdigheter i musikk og kunst og håndverk. Filmen medfører færre kostnader enn antatt ved budsjettidspunktet i februar. Senteret skal videre arrangere SamBa2015 i november. Konferansen handler om samhandling for og med barn og unge for å løfte kunst og kultur i opplæringen. I år vil konferansen være i Kristiansand. Etter innspill fra Udir er det bestemt at man skal ta en påmeldingsavgift. Denne benyttes til å dekke serveringen på konferansen. Midler fra Kulturløftet II vil bli benyttet til å dekke reise og honorar til foredragsholdere innenfor dette emnet. Dette gir en faseforskyvning på midlene fra Kulturløftet II da man opprinnelig antok å bruke dem før utgangen av august I forhold til samme periode i 2014 har senteret en økning i driftskostnadene. Dette har bl.a. sammenheng med flere ansatte og dermed noe flere prosjekter. Forventninger til økonomisk prognose/ utvikling for 2015 Senteret hadde ved inngangen av 2015 med seg restmidler fra tidligere år på ca kr I prognosen pr ser KKS at det forventes å bruke en lavere andel av disse midlene enn opprinnelig antatt ved starten av året. Det er ulike momenter som har bidratt til dette (se ovenfor). Blant annet har det blitt lavere lønnskostnader enn antatt ved starten av året. Foreløpig prognose sier at vi vil benytte ca kr og stå igjen med en rest på ca kr ved utgangen av året

30 Rapportering 2. tertial 2015 Fellesavdelinger Regnskap Sentral ledelse 2.tertial 2015 Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap 2.tertial 2015 Budsjett 2.tertial 2015 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder Regnskap Sentral ledelse 2.tertial 2015 Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap 2.tertial 2015 Budsjett 2.tertial 2015 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Prosjektinntekter Interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Periodens resultat består av: Resultat oppdragsprosjekter Resultat bidragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Fordring/gjeld NFR (note 15) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital Stipendmidler

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 09.09.2015 kl. 10:00 13:45 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Bodil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 30.09.2015 kl. 9:00 11.00 Sted: Scandic Hell, Stjørdal Arkivsak: 15/0173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Styret for Universitetet i Nordland

Styret for Universitetet i Nordland Møteinnkalling: Styret for Universitetet i Nordland (16.12.2015) Styret for Universitetet i Nordland Dato: 16.12.2015 kl 15.00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Til: Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14. september 2005 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 041-2005 SAK: Regnskapsrapport 2. tertial 2005 Tidl. sak(er):

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 28.10.2015 kl. 10: 30 15:30 Sted: Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein,

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 8/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: kl 09.00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Bodil Børset Helge M. Sønneland Brynjolv Anke Berit Støre

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Kunst- og designhgskoien Rergen Bergc Acdemy uf Art and Design DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Innhold 1. Disponibel bevilgningsramme 2016 2 2. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015.

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 16.06.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. HS-V-19/15 Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

ILU 3/17 Budsjett 2017

ILU 3/17 Budsjett 2017 1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen ØKONOMIRAPPORT Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk Periode: 1. TERTIAL År: 2014 Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen Versjon 2014-1 Page 1 of 8 12.06.2014

Detaljer

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 17. mars 2016 Notatdato: 01. mars 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet. 1 SAK 44 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr september 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 01. november 2016 REGNSKAP pr september 2016

Detaljer

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr oktober 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 13. desember 2016 SAK 50 REGNSKAP pr oktober 2016 Vedlagt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 33/08 Møtedato: 27. oktober 2008 Notatdato: 17. oktober 2008 Saksbehandler: Jan E

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 16/833 Møtedato: 26. mai 2016 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 01.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011 HS-V-028/11 Saksbehandler/-sted: Geir Ove Frostad / SØR Tidligere

Detaljer

ekstern ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset

ekstern ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 - ca kl 14.15 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Leder medlem

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016

Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016 Regnskap per 30. april 2016 SAMMENDRAG Ved utgangen av første tertial er kostnader/aktivitet

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet NTNU S-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Helge Klungland Saksbehandler: Ingrid Volden og Kirsten B. Prestøy N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS 20090506 Institusjonen: Universitetet/Høyskolen i xx Alle de hvite boksene skal fylles ut av institusjonen. - De

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer