MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:00 ca Innkalling går til:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:00 ca Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Ingrid Fylling varamedlem ansatt Christian Lo medlem ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh Frøydis Støle medlem medlem Student student Vigdis Moe Skarstein styreleder

2 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 66/12 Godkjenning av protokoll fra møte 5/ /12 Regnskap 2 tertial /12 Budsjett satsningsforslag 69/12 Etablering nye studier /12 Endelig studieportefølje for for Universitetet i Nordland 71/12 Endring av navn på årsstudier i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bodø 72/12 Søknad om utsatt sensur høst /12 Strategisk handlingsplan for samfunns- og næringslivskontakt ( ) - Universitetet i Nordland 74/12 Oppnevning av Skikkethetsnemnd for perioden /12 Forskrift for dr.philos. ved Universitetet i Nordland 76/12 Reviderte bestemmelser om faglige stillinger og lederstillinger ved UiN 77/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Muhammad Naveed Yousaf 78/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Are Branstad 79/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Victoria Konovalenko 80/12 Langtidsdagsorden møte 6/ /12 Referatsaker møte 6/ /12 Orienteringssaker møte 6/ /12 Eventuelt møte 6/2012

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 66/ Arkivreferanse: 2012/370/011.2 Sak: Godkjenning av protokoll fra møte 5/2012 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 5/2012. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

4 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Allan Sande varamedlem ansatt Arne Martin Jakobsen varamedlem ansatt Christian Lo medlem ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh medlem student Frøydis Støle medlem student Forfall: Paul Birger Torgnes Ann Gøril Hugaas medlem medlem ekstern ansatt Jan-Oddvar Sørnes medlem ansatt Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Jan Atle Toska Liss Eberg Berit Eliassen Eva Helene Skaiaa rektor universitetsdirektør økonomidirektør studie- og forskningsdirektør personal- og organisasjonsdirektør plan- og utviklingsdirektør rådgiver/referent

5 Innkallingen ble godkjent. Denne protokollen ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 52/12 Godkjenning av protokoll fra møte 4/ /12 Økonomisk situasjon ved Profesjonshøgskolen 54/12 Presentasjon av fakultetenes strategiplaner, forskningsmessige satsingsområder og kandidater til søknad om etablering av Centre of Excellence 55/12 Handlingsplan for forskning ved Universtitetet i Nordland 56/12 Handlingsplan for internasjonalisering av utdanning ved Universitetet i Nordland 57/12 Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyret ved FSV - endringer 58/12 Lokale lønnsforhandlinger per 1. september /12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Harald Fardal 60/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Kristin Haugland Smith 61/12 Styrets møtekalender /12 Langtidsdagsorden møte 5/ /12 Referatsaker møte 5/ /12 Orienteringssaker møte 5/ /12 Eventuelt møte 5/ /12 Godkjenning av protokoll fra møte 4/2012 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 4/2012.

6 53/12 Økonomisk situasjon ved Profesjonshøgskolen Innstilling til vedtak: 1. Styret ber rektor følge opp at de tiltak som PHS iverksetter gir forutsatte effekter, slik at regnskapet for 2012 samsvarer med vedtatt budsjett for inneværende år. 2. Rektor gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer ut fra samlede effekter av lønnsoppgjøret Behandling: Allan Sande fremmet følgende forslag til nytt pkt 3: 3. Styret ber rektor se sammenhengen mellom fakultetets organisering og studieportefølje i forhold til utvikling av strategiske satsingsområder. Avstemming: Pkt. 1 og 2: Pkt. 3: Enstemmig vedtatt Forslaget falt med to stemmer for. De som stemte for var Allan Sande og Berit Støre Brinchmann Enstemmig vedtak: 1. Styret ber rektor følge opp at de tiltak som PHS iverksetter gir forutsatte effekter, slik at regnskapet for 2012 samsvarer med vedtatt budsjett for inneværende år. 2. Rektor gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer ut fra samlede effekter av lønnsoppgjøret /12 Presentasjon av fakultetenes strategiplaner, forskningsmessige satsingsområder og kandidater til søknad om etablering av Centre of Excellence Innstilling til vedtak: 1. Styret tar foreliggende fakultetsstrategier til orientering. 2. Styret forutsetter at fakultetene arbeider videre med å konkretisere de strategiske planene og bidra til å sikre ressursgrunnlaget for videre utvikling av fakultetenes faglige virksomhet, herunder å utvikle grunnlag for eventuelle søknader om Centre of Excellence.

7 3. Styret vil ta stilling til satsinger og tiltak med grunnlag i fakultetsstrategiene, når disse framsettes som del av forslag i kommende styresaker om budsjett, infrastruktur, rapport og planer, studieportefølje, studiekvalitet og andre saker av strategisk betydning. Behandling: Vigdis Moe Skarstein fremmet følgende nye forslag til vedtak: 1. Styret tar status for arbeidet med fakultetsstrategier til orientering. 2. Styret forutsetter at rektor koordinerer det videre arbeidet med å konkretisere de strategiske planene, herunder å utvikle grunnlag for eventuelle søknader om Centre of Exellence. 3. Styret ber om at fakultetsstrategiene utformes så likt som mulig med tanke på at de skal ses i sammenheng med universitetets overordnede strategiplaner. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: 1. Styret tar status for arbeidet med fakultetsstrategier til orientering. 2. Styret forutsetter at rektor koordinerer det videre arbeidet med å konkretisere de strategiske planene, herunder å utvikle grunnlag for eventuelle søknader om Centre of Excellence. 3. Styret ber om at fakultetsstrategiene utformes så likt som mulig med tanke på at de skal ses i sammenheng med universitetets overordnede strategiplaner. 55/12 Handlingsplan for forskning ved Universitetet i Nordland Enstemmig vedtak: Styret tar den foreliggende Handlingsplan for forskning ved Universitetet i Nordland til orientering. 56/12 Handlingsplan for internasjonalisering av utdanning ved Universitetet i Nordland Enstemmig vedtak: Styret tar den foreliggende Handlingsplan for internasjonalisering av utdanning ved Universitetet i Nordland til orientering.

8 57/12 Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyret ved FSV - endringer Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner at de to tidligere oppnevnte eksterne medlemmene til fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap bytter om på styreleder- og nestlederfunksjonen slik at Paul Martin Strand blir styreleder og Guri Hjeltnes blir nestleder, og oppnevner samtidig Elisabeth Ljunggren (seniorforsker ved Nordlandsforskning) som nytt eksternt varamedlem for perioden 1. august juli /12 Lokale lønnsforhandlinger per 1. september 2012 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar at lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen i staten pkt skal gjennomføres innenfor de sentralt avsatte økonomiske rammer. UiN avsetter ikke økonomiske midler fra virksomheten utover de kostnader som eventuelt følger av endrede lønnsbetingelser for rektor, universitetsdirektør og medlemmene i arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon. 2. Rektor gis fullmakt til å opprette arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon, jf. tidligere delegasjonsvedtak i sak 64/08, og til å forhandle lønn for universitetsdirektør og forhandlingsdelegasjonens medlemmer. Styreleder og ett av de eksterne styremedlemmene utpekt av styreleder forhandler lønn for rektor. 3. Arbeidsgiver skal legge sentrale føringer og universitetets lønnspolitikk til grunn for sine prioriteringer. Likelønn skal prioriteres. Arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon skal i forkant av forhandlingene forsøke å komme til enighet med de forhandlingsberettigede organisasjoner om bestemte kriterier for årets lønnsoppgjør, med utgangspunkt i arbeidsgivers intensjon om at lønnsoppgjøret først og fremst skal hensynta individuelle fremragende prestasjoner. Behandling: Allan Sande fremmet forslag om følgende nytt pkt 3: Arbeidsgiver skal legge sentrale føringer og universitetets lønnspolitikk til grunn for sine prioriteringer. Likelønn skal prioriteres. Arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon skal i forkant av forhandlingene forsøke å komme til enighet med de forhandlingsberettigede organisasjoner om bestemte kriterier for årets lønnsoppgjør, med utgangspunkt i arbeidsgivers intensjon om at lønnsoppgjøret først og fremst skal hensynta individuelle fremragende prestasjoner innen forskning, undervisning og administrasjon. Rektor endret sin innstilling i tråd med forsalget og det ble enstemmig vedtatt.

9 Enstemmig vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar at lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen i staten pkt skal gjennomføres innenfor de sentralt avsatte økonomiske rammer. UiN avsetter ikke økonomiske midler fra virksomheten utover de kostnader som eventuelt følger av endrede lønnsbetingelser for rektor, universitetsdirektør og medlemmene i arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon. 2. Rektor gis fullmakt til å opprette arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon, jf. tidligere delegasjonsvedtak i sak 64/08, og til å forhandle lønn for universitetsdirektør og forhandlingsdelegasjonens medlemmer. Styreleder og ett av de eksterne styremedlemmene utpekt av styreleder forhandler lønn for rektor. 3. Arbeidsgiver skal legge sentrale føringer og universitetets lønnspolitikk til grunn for sine prioriteringer. Likelønn skal prioriteres. Arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon skal i forkant av forhandlingene forsøke å komme til enighet med de forhandlingsberettigede organisasjoner om bestemte kriterier for årets lønnsoppgjør, med utgangspunkt i arbeidsgivers intensjon om at lønnsoppgjøret først og fremst skal hensynta individuelle fremragende prestasjoner innen undervisning, forskning, undervisning og administrasjon. 59/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Harald Fardal Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Harald Fardal til Philosophiae Doctor (ph.d.). 60/12 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Kristin Haugland Smith Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Kristin Haugland Smith til Philosophiae Doctor (ph.d.). 61/12 Styrets møtekalender 2013 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende datoer for styremøtene i 2013: 14. februar (telefonmøte) 26. februar 24. april 19. juni

10 Behandling: 11. september 29. oktober 12. desember Styret endret forslaget om telefonmøte 14. februar til 13. februar. Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende datoer for styremøtene i 2013: 13. februar (telefonmøte) 26. februar 24. april 19. juni 11. september 29. oktober 12. desember 62/12 Langtidsdagsorden møte 5/2012 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 31. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Utsatt sensurfrist Budsjett 2014 satsingsforslag Handlingsplan for samfunns- og næringslivskontakt 12. desember Budsjett 2013 Etableringen av Centre of Excellence Strategi- og handlingsplan IKT Samspill med randsoneinstitusjonene Handlingsplan for kommunikasjon og formidling 63/12 Referatsaker møte 5/2012 Følgende referatsaker ble tatt til etterretning: Fakultetsstyret Fakultet for samfunnsvitenskap 1) Møte 18. og

11 Forskningsutvalget 1) Møte Arbeidsmiljøutvalget 1) Møte Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte Tilsettingsutvalget for teknisk-/administrative stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte /12 Orienteringssaker møte 5/2012 Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet 1) UiN tilbakemelding fra etatstyringsmøtet 2012, datert ) Kjønnsbalanse i styret for Nordlandsforskning AS, datert ) Regjeringens eierpolitikk åpenhet og dialog om statens eierskap, datert ) Presentasjon av evalueringen av Norges forskningsråd, datert ) Høring utvalgsinnstilling om samisk forskning og høyere utdanning, Langs lange spor, datert Andre orienteringer 1) Valgprotokoll Muntlige orienteringer 1) Studiestart 2) De nye universitetenes møte med statsråd Kristin Halvorsen 3) Akademisk årsfest 19. november 4) Samarbeid i Nord-Norge Rektor orienterte om en ny utlysning av stilling som professor/dosent i idrett ved PHS. Stian Hiis Berg orienterte om at studentrepresentantene i universitetsstyret var invitert til et kollegieforum bestående av studentrepresentantene ved alle universitetene i Norge. 65/12 Eventuelt møte 5/2012 Det ble reist spørsmål om hvordan Hovedavtalen i staten med lokal tilpasningsavtale ble praktisert ved UiN. Universitetsdirektøren ga en kort redegjørelse, og henviste til at dette burde tas opp med

12 organisasjonene. Saken vil bli drøftet på et IDF-møte i høst, for å sjekke ut om det er uklarheter omkring praktiseringen. På spørsmål om det foreligger en konkret plan for en arbeidsmiljøundersøkelse, ble det orientert om at det arbeides med å lage en undersøkelse tilpasset sektoren, som muligens kan bli ferdig i løpet av Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor

13 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 67/ Arkivreferanse: 2012/929/133 Sak: Regnskap 2 tertial 2012 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 2. tertial 2012 til orientering. 2. Styret tar fremlagte fakultetsvise / avdelingsvise økonomiske status inklusive status for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet til orientering. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

14 SAKSUTREDNING Sak: Regnskap 2 tertial 2012 Saksbehandler: Anita Eriksen/ Unni Stensvik Vedlegg 1 Regnskap 2 tertial Prinsippnote 2 tertial Kontrollark 2 tertial Ledelseskommentar 2 tertial Rapportering 2. tertial FSV 6 Økonomisk rapportering 2. tertial HHB 7 Økonomisk rapportering 2. tertial FBA 8 Økonomisk rapportering 2. tertial PHS Universitetsledelsens kommentarer Styret får seg i denne saken forelagt både samlet regnskap for Universitetet i Nordland (UIN) og fakultetsvis/avdelingsvis status for regnskap pr 2. tertial I saken fremlegges delårsregnskap (eksternregnskapet) som er rapportert til Kunnskapsdepartementet (KD). Saken inneholder også intern regnskap (fakultetsvise/ avdelingsvise rapporter). Med unntak av vurderinger rundt bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet tas ikke vurderinger av risikoområdene med i rapportering pr. 2. tertial som tidligere år. Det har vært styringsdialogmøter med hvert fakultet i september der risikoområder, prioriterte satsninger, økonomiske forutsetninger og budsjettrammer er drøftet. Universitetsledelsen vurderer den totale økonomiske situasjonen under tilfredsstillende kontroll pr 2. tertial 2012, men er bekymret for at bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet viser en nedadgående tendens. Avsetningene øker med 13,311 mill kr siden Dette skyldes i hovedsak utsatt virksomhet til senere periode i Den økonomiske situasjonen pr. enhet viser at HHB og FSV forventes å styre innenfor vedtatt budsjett. FBA forventes å ha et overskudd på ca 1,5 mill kr. PHS forventer et underskudd på 0,7 mill kr., men forventer samtidig et tilsvarende overskudd fra oppdragsprosjekt som vil dekke inn dette. Underskudd på 4,668 mill kr fra 2010 er uten inndekning, og det vil bli vurdert hvordan dette skal håndteres. HHB har en avsetning på 1.5 millioner som planlegges videreført til Fakultetet har i tillegg opparbeidet seg virksomhetskapital på 2,906 mill kr som kan være en økonomisk buffer. FSV forventer å ha inntil 0,6 millioner igjen av avsetninger til I tillegg har fakultetet opparbeidet seg virksomhetskapital på 2,982 mill kr som kan være en økonomisk buffer. FBA forventer for 2012 et underforbruk på ca 1,5 millioner som ønskes videreført til I tillegg har fakultetet en avsetning på 2,337 fra tidligere år. Dette vil gi en forventet avsetning på til sammen 3,837 mill kr. ved utgangen av FBA har også opparbeidet virksomhetskapital på 1,266 mill kr som en økonomisk buffer. For fellesavdelingene legges det opp til å styre mot et overskudd på mellom 2,5 og 3 mill kr. i forhold til vedtatt budsjett.

15 Ut over status som fremgår direkte av regnskapet er det to forhold som påvirker økonomien fremover, og som det er viktig at styret er orientert om. Dette gjelder: - Lønnsoppgjøret: Konsekvensene av lønnsoppgjøret er avklart og beregningene viser at avsetningen til lønnsoppgjøret på 6 mill kr er 1,36 mill kr mindre enn faktisk kostnad. - Streik: Streiken for medlemmene i Unio Stat påvirket gjennomføringen av eksamenene. Streiken medførte at det for lønnskjøringen påfølgende måned etter streiken ble gjennomført lønnstrekk for den perioden arbeidstakerne hadde vært i streik. Dette utgjør en besparelse for universitetet på ca 2,5 mill kr. Vi har ikke oversikt over ekstrakostnader etter streiken som en direkte følge av streiken, men dette antas å være en liten størrelse i forhold til selve besparelsen. Det legges opp til at den samlede besparelsen som følge av trekk i lønn under streiken trekkes inn fra rammen til de fakultetene/avdelingene det gjelder. Dokumenterte ekstrakostnader i ettertid som en følge av streiken vil bli refundert. Rammereduksjon som følge av streiken korrigert for ekstrakostnader i ettertid brukes til å dekke opp samlet merkostnad ved årets lønnsoppgjør. Resten av besparelsen vil bli vurdert avsatt som særskilte midler som en økonomisk buffer til fremtidige lønnsoppgjør. Dette avgjøres endelig ved årsavslutning av regnskapet for BAKGRUNN Delårsregnskap for 2. tertial 2012 er stilt opp i henhold til fastsatte statlige regnskapsstandarder og oppstillingsplaner for resultatregnskapet, balanseoppstilling og kontantstrømoppstilling som er gitt av Kunnskapsdepartementet (KD). Fristen for regnskapsrapporteringen er 1. oktober 2012 og innsending skjer elektronisk til Databasen for høyere utdanning (DBH). Regnskapet er godkjent av rektor på delegasjon før innsending. Dette innebærer at regnskapet allerede er elektronisk tilgjengelig for KD, og styret inviteres til å ta regnskapet til orientering. Ut over den eksterne rapporteringen til KD er det utarbeidet fakultetsvise/ avdelingsvise regnskapsrapporter for intern styring. Disse er kommentert fra fakultetene/ avdelingene ut fra en intern mal, og følger som vedlegg til styresaken.

16 DRØFTING EKSTERN REGNSKAPET Regnskapet for den samlede virksomheten pr 2. tertial med tilhørende noter er presentert i detalj i egne vedlegg til styresaken. Nedenfor presenteres hovedtallene sammenstilt med samme tidspunkt for de to foregående årene. 2. tertial tertial tertial 2010 Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansposter Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Periodens resultat Investeringer Avsetninger note Virksomhetskapital Tabell: Hovedtall regnskap pr 2. tertial 2012 sammenstilt med 2011 og 2010 I rapporteringen til KD inngår kommentarer til regnskapet pr 2. tertial samt trender og utviklinger sammenlignet med forrige år. Drøftingene nedenfor er i tråd med rapportering til KD, se eget vedlegg. Bekreftelse på regnskap: Det bekreftes at regnskapet for Universitetet i Nordland er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene. Vesentlige avvik periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap Ved sammenstilling av periodens budsjett mot regnskap fremkommer et bedre perioderesultat enn budsjettert. Følgende hovedposter har vesentlige avvik: - Sum driftsinntekter viser lavere inntekt enn budsjett, og kommer fra salgs og leieinntekter. Dette skyldes periodiseringsavvik i vårt budsjett, det er generelt vanskelig å periodisere inntekter i BOA virksomheten. - Sum driftskostnader viser lavere kostnad enn budsjett både på lønn og sosiale kostnader og andre driftskostnader. For lønn og sosiale kostnader skyldes dette i hovedsak feil periodisering på enkelte lønnsposter og høyere refusjon av sykepenger og fødselspenger enn forventet. For andre driftskostnader har vi besparelse på energikostnader i tillegg til periodiseringsavvik på enkeltposter. I tillegg viser BOA virksomheten en generelt lavere aktivitet enn forutsatt i budsjett. - Avvik på avregning statlig og bidragsfinansiert virksomhet skyldes i hovedsak forskjøvet aktivitet til senere periode i 2012.

17 Utviklingen i avsetninger og virksomhetskapital Pr 2. tertial 2012 er det foretatt avregning knyttet til statlig og bidragsfinansiert virksomhet på kr 13.1 millioner. Dvs at det er netto økning i avsetningene. Avsetningene i note 15 utgjorde pr. 2. tertial 2012 kr 38,6 millioner mot kr 25,3 millioner ved utgangen av Økningen i avsetningen skyldes i hovedsak utsatt virksomhet til senere periode i Pr 2. tertial 2012 er det avsluttet prosjekter innen oppdragsvirksomhet med et resultat på kr , noe som øker virksomhetskapitalen med 11,5 % til kr Gjennomførte investeringer Investeringsnivået for 2. tertial 2012 er noe høyere enn for samme periode i Det er investert for kr i år sammenlignet med kr samme periode i fjor. I løpet av 2011 ble det startet opp prosjekter som skal gi større grad av langsiktighet i utvikling av infrastrukturen. For hovedcampus har der, i tett samarbeid med Statsbygg, vært et eget campusutviklingsprosjekt som er ferdigstilt nå høsten Vurderinger rundt arealsituasjonen for Campus Bodø er at det er betydelig underdekning på arealsiden, men at det areal- og bygningsmessig er mulig å videreutvikle hovedcampus. Det er iverksatt utredning av nye byggeprosjekt på Campus Bodø. Arbeidet med realisering av nye lokaler i Helgeland Kunnskapssenter er startet opp, og innflytting vil skje til studiestart Realiseringen av Helgeland Kunnskapssenter krever økte investerings- og husleiemidler for Samlet sett utfordrer arealsituasjonen de samlede utviklingsmulighetene og ressursgrunnlaget for universitetet. Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader De samlede inntekter er økt med 3,818 mill kr eller 1 % fra 2. tertial 2011 til 2. tertial Inntekt fra bevilgning har økt med 16,698 mill eller 5,6 % sammenlignet med 2. tertial Summen av tilskudd og overføringer fra andre og salgs- og leieinntekter er redusert med 13,396 mill kr eller 21,5 % sammenlignet med samme periode i Det er imidlertid vanskelig på nåværende tidspunkt å si om dette er en forskyvning av aktiviteten til siste tertial eller en reell nedgang på årsbasis. Universitetet har fokus på dette området, og vi har en del nye prosjekt på vei inn, men om disse vil ha oppstart i siste tertial 2012 eller 1. tertial 2013 er noe usikkert. De samlede driftskostnader er redusert med 0,975 mill kr eller 0,28 % fra 2011 til Økningen knyttet til lønn og sosiale kostnader er på ca 3,624 millioner eller 1,73 % målt mot samme periode i Økningen her er lavere enn lønnsøkningen og viser en lavere eller forskjøvet aktivitet til senere periode. Andre driftskostnader er redusert med 5,283 millioner eller 4,07 % sammenlignet med 2. tertial Vi har besparelser på energikostnader, i hovedsak grunnet lavere strømpris. I tillegg fører en generelt lavere eller forskjøvet aktivitet til lavere driftskostnader. For øvrig fremkommer ikke vesentlige endringer knyttet til regnskapet.

18 DRØFTING ØKONOMI INTERNT PR ENHET For å gi en oversikt over økonomisk status for fakultetene viser presentasjonen nedenfor fordeling på avsetninger, ordinære budsjettildelinger for 2012 og planlagt bruk av avsetninger. Virksomhetskapitalen pr enhet presenteres også. Oversikt avsetning og tildelinger ordinær virksomhet pr. 2. tertial 2012 Prognose bruk av Forventet avsetning Akkumulert Virksomhets Avsetning pr Tildelt ramme avsetning pr avsetning pr kapital pr 2. Fakultet/avd tertial tertial 2012 HHB (40) FSV FBA (1 500) PHS (4 430) (4 618) (4 162) 377 KKS (200) Sentral ledelse Studie og forskning (900) Personal Økonomi IT Plan og utvikling Bibliotek Strategiske tiltak Sentrale poster (2 500) Avsatt lønnsoppgjør Ikke disp stipendiater pr Sum UIN (1 740) For PHS bygger prognose bruk av avsetning på at fakultetet ikke får beholde nettoeffekten av streiken i juni Tabellen ovenfor viser hvilke avsetninger fakultetene/enhetene hadde ved inngangen av 2012, og hvilken budsjettramme som disponeres. Prognose bruk av avsetning 2012 viser at to av fakultetene bruker mer enn tildelt ramme. Avsetninger for strategiske tiltak gjelder i hovedsak sak-midler tildelt i Sentrale poster er i hovedsak bundet opp i tiltak og er i liten grad frie midler. Ved utgangen av 2012 er det forventet en økt avsetning på 2,5 mill kr. Avsetningene og virksomhetskapitalen er eid av det enkelte fakultet iht. budsjettmodellens føringer. Tallene viser at HHB planlegger sin virksomhet uten bruk av avsetninger eller virksomhetskapital. FSV planlegger sin virksomhet med bruk av avsetninger, mens virksomhetskapitalen er udisponert. FBA planlegger sin virksomhet uten bruk av avsetninger eller virksomhetskapital. PHS legger opp til at de vil bruke av avsetningene til særskilte tiltak og antas å ha en negativ avsetning på 4,618 mill kr ved utgangen av Det fremlagte budsjettet dekker inn underskudd fra 2011, mens underskuddet fra 2010 fortsatt er udekket. Alle fakultetene forventes å styre innenfor det vedtatte budsjett for PHS har fortsatt fremtidige utfordringer når det gjelder underskudd fra Fakultetet har imidlertid iverksatt en rekke tiltak som vil gi økonomisk effekt fra og med 3. tertial 2012.

19 For fellesadministrasjonen er avsetningene i hovedsak knyttet til særskilte prosjekter og tiltak, og er ikke dermed reelt reserver. Avsetningene vurderes ikke å være spesielt store sammenlignet med sektoren generelt. Institusjonens felles virksomhetskapital på 7,5 mill kr er presentert under økonomiavdelingen. Av dette er vel 4,8 mill kr fri virksomhetskapital. Den øvrige virksomhetskapitalen er bundet opp i aksjer. I det følgende er internregnskapet for enhetene presentert for ordinær virksomhet og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet. Leverte rapporter fra enhetene er lagt som vedlegg til styresaken.

20 Rapportering 2. tertial 2012 Handelshøgskolen i Bodø (HHB) Regnskap Handelshøgskolen i Bodø 2.tertial 2012 Ordinær virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 2.tertial 2012 Budsjett 2.tertial 2012 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter Endring avsetning Interne inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Egeninnsats bidragsprosjekt Resultat fra bidragsprosjekt Periodens resultat Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Avsatt bevilgning til senere perioder Regnskap Handelshøgskolen i Bodø 2.tertial 2012 Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ( - inntekt /+ kostnad) Regnskap. 2.tertial 2012 Budsjett 2.tertial 2012 Avvik budsjett hittil Regnskap Endring 2.tertial regnskap Prosjektinntekter Interne inntekter Periodisering inntekt Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Indirekte kostnader Sum driftskostnad Periodens resultat Herav resultat oppdragsprosjekter Balanseposter ( - gjeld/+ fordring) Prosjektfordring/-gjeld Virksomhetskapital Stipendmidler

21 Generelle betraktninger om regnskapet pr. 2.tertial 2012 Ordinær virksomhet Regnskapet viser et resultat som er 0,664 mill kr. bedre enn budsjettert. Sum driftsinntekter er omtrent som budsjettert. Sum driftskostnader viser også bare et mindre avvik i forhold til budsjett. Overforbruk på lønnskostnader skyldes i hovedsak periodiserinngsavvik på lønnskostnader overført til prosjektvirksomheten som egeninnsats. I tillegg er ikke budsjettet korrigert for virkningen av årets lønnsoppgjør, noe som er beregnet til ca pr. 2. tertial. Avviket på sum driftskostnader vil jevne seg ut i løpet av året. Økningen i inntekter og kostnader fra 2011 til 2012 ses i sammenheng med økt aktivitetsnivå ved fakultetet. Bidrags og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) Fakultetet har i 2012 tatt et tap på ca fra ett bidragsprosjekt, som er dekket over ordinær virksomhet. Dette var overforbruk akkumulert i perioden Ut over det melder fakultetet at de fleste prosjektene går som planlagt. Det er stor aktivitet på søknadssiden, men vanskelig å anslå om fakultetet får tilslag og om prosjektene startes opp som forutsatt. Både sum driftsinntekt og sum driftskostnad er betydelig lavere enn budsjett pr. 2. tertial. Det er generelt vanskelig å periodisere aktiviteten på prosjektene, men fakultetet forventer å ha en aktivitet omtrent som budsjettert for 2012 som helhet. Sammenlignet med samme periode i 2011 viser både inntekter og kostnader en stor nedgang. Noe av dette skyldes tekniske endring i føring av videreformidling av inntekter. Fakultetet har mange prosjekt under oppstart og aktiviteten vil ta seg opp i siste tertial, men den forventes ikke å nå samme nivå for 2012 som for Ambisjoner for ekstern virksomhet og tiltak for 2012 Fakultetet jobber kontinuerlig med BOA og utvikling av nye prosjekter, men vurderer det som utfordrende å tilpasse ressursbruken til BOA i forhold til ordinær virksomhet. Økonomisk prognose 2012 Fakultetet vurderer den økonomiske situasjonen som tilfredsstillende, men har likevel økonomiske utfordringer særlig knyttet til behov for å styrke den faste fagstaben som følge av de senere års utvidelser av studietilbudet. Inndekking av underskudd fra et gammelt bidragsprosjekt er tatt over ordinær virksomhet i Fakultetet forventer å styre innenfor gitt budsjettramme i 2012 uten bruk av tidligere års avsetning eller virksomhetskapital. Sluttkommentar: HHB vurderes samlet sett å ha økonomisk kontroll over virksomheten. Avsetning fra tidligere år ca 1,5 mill planlegges videreført til 2013 i tillegg til virksomhetskapital på ca 2,9 mill kr. For HHB forventes en mindre nedgang i budsjettrammene for 2013.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 23.01.2014 Dokumentdato 15.01.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser

Detaljer

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 61/11 B STYREMØTET DEN 10.01.13 BUDSJETT 2013: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer