ekstern ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ekstern ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: kl ca kl Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Leder medlem ekstern ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset Medlem medlem Ekstern ekstern Ingrid Fylling varamedlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt June Borge medlem ansatt Nina Ellingsen Høiskar medlem ansatt Stian Hiis Bergh medlem student Bea Birgitte Drage Madsen medlem student Vigdis Moe Skarstein styreleder

2 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 98/11 Godkjenning av protokoll fra møte 8/ /11 Regnskap og generell status 2. tertial /11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) 101/11 Oppnevning av styrets klagenemnd 102/11 Forskriftsendringer for Universitetet i Nordland - ny innmelding til Lovdata 103/11 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Linda Antoniett Hoel 104/11 Kreering Philosophiae Doctor (PhD) - Grete Salicath Halvorsen 105/11 Utvidelse av stillingsprosent i stilling som professor II ved Universitetet i Nordland - st.nr FSV X 106/11 Utlysning av 100 % fast stilling som professor i genomikk og molekylærbiologi - st.nr FBA 107/11 Utlysing av stilling som professor i spesialpedagogikk - st.nr PHS/LUKK 108/11 Langtidsdagsorden møte 9/ /11 Referatsaker møte 9/ /11 Orienteringssaker møte 9/ /11 Eventuelt møte 9/2011

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Styret 98/ Arkivreferanse: 2011/126/ Sak: Godkjenning av protokoll fra møte 8/2011 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 8/2011. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

4 FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 8/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: kl Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Bodil Børset Helge M. Sønneland Brynjolv Anke Berit Støre Brinchmann Ann Gøril Hugaas Jan-Oddvar Sørnes Nina Ellingsen Høiskar Stian Hiis Bergh Håvard Olafsen Funksjon styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem ekstern ekstern ekstern ekstern ansatt ansatt ansatt ansatt student student Forfall: Inge Myrvoll Paul Birger Torgnes June Borge Birgitte Madsen medlem medlem medlem medlem ekstern ekstern ansatt student Andre: Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Jan Atle Toska Berit Eliassen Eva Skaiaa rektor universitetsdirektør økonomidirektør studie- og forskningsdirektør fung. plan- og utviklingsdirektør rådgiver og referent 1

5 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: 84/11 Godkjenning av protokoll fra møte 7/ /11 Oppnevning av styrets nestleder 86/11 Budsjettregulering 2011 med regnskapskommentarer 1. halvår 87/11 Styrets møtekalender /11 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Jorunn Grande 89/11 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Chris André Johnsen 90/11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) 91/11 Forlenget midlertidig tilsetting som professor i 50% stilling, Sten Wackerhausen, PHS/SPK, st.nr /11 Forlenget midlertidig tilsetting i 50 % stilling som professor ved Senter for praktisk kunnskap - st.nr PHS/SPK 93/11 Utlysing av stillinger som professor i praktisk kunnskap - st.nr PHS/SPK 94/11 Langtidsdagsorden møte 8/ /11 Referatsaker møte 8/ /11 Orienteringssaker møte 8/ /11 Eventuelt møte 8/2011 Sak 90/11 ble behandlet etter sak 94/11. 84/11 Godkjenning av protokoll fra møte 7/2011 Behandling: Protokollen anses som godkjent av det forrige styret da det ikke var kommet merknader innen fristen Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 7/

6 85/11 Oppnevning av styrets nestleder Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland oppnevner Paul Birger Torgnes som nestleder i styreperioden /11 Budsjettregulering 2011 med regnskapskommentarer 1. halvår Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar regnskapskommentarer etter 1. halvår 2011 til etterretning. For Profesjonshøgskolen og avdelinger i fellesadministrasjonen med prognoser som viser utfordringer med å holde seg innenfor vedtatt budsjett, bes rektor vurdere særskilt oppfølging. Styret forutsetter at den generelle aktiviteten styres stramt og innenfor de vedtatte rammer høsten Styret for Universitetet i Nordland salderer budsjettet for 2011, ved å tilbakeføre avsetning på kr Denne avsetningen er positivt avvik mellom budsjett og beregnede kostnader for lønnsoppgjøret i Styret viser for øvrig til delegasjon gitt til rektor for å kunne foreta eventuelle disponeringer av avsetninger knyttet til strategiske satsinger/understøttelse av forskerutdanningene og universitetsarbeidet, herunder investeringer. Behandling: Notat delt ut i møtet: Rutiner for avleggelse av årsregnskap og tertialregnskap for Universitetet i Nordland (UiN), datert , med rektors følgende tillegg til innstilling til vedtak: 4. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne tertialvise regnskapsrapporter til Kunnskapsdepartementet. Vigdis Moe Skarstein foreslo at pkt. 4 fikk følgende tillegg, og at ordet etterretning blir erstattet med ordet orientering i pkt. 1. : 4. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne tertialvise regnskapsrapporter til Kunnskapsdepartementet, med mindre det er store avvik mellom budsjett og regnskap. Brynjolv Anke forslo følgende endring i pkt. 1, andre setning: For Profesjonshøgskolen og avdelinger i fellesadministrasjonen med prognoser som viser utfordringer med å holde seg innenfor vedtatt budsjett, bes rektor iverksette nødvendig oppfølging. Rektor endret sin innstilling og etter drøftinger i styret ble det enighet om følgende nye vedtak: 3

7 Enstemmig vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar regnskapskommentarer etter 1. halvår 2011 til orientering. For Profesjonshøgskolen og avdelinger i fellesadministrasjonen med prognoser som viser utfordringer med å holde seg innenfor vedtatt budsjett, bes rektor iverksette nødvendig oppfølging. Styret forutsetter at den generelle aktiviteten styres stramt og innenfor de vedtatte rammer høsten Styret for Universitetet i Nordland salderer budsjettet for 2011, ved å tilbakeføre avsetning på kr Denne avsetningen er positivt avvik mellom budsjett og beregnede kostnader for lønnsoppgjøret i Styret viser for øvrig til delegasjon gitt til rektor for å kunne foreta eventuelle disponeringer av avsetninger knyttet til strategiske satsinger/understøttelse av forskerutdanningene og universitetsarbeidet, herunder investeringer. 4. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne tertialvise regnskapsrapporter til Kunnskapsdepartementet, etter samråd med styreleder. 87/11 Styrets møtekalender 2012 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende datoer for styremøtene i 2012: 15. februar (telefonmøte) 22. februar 25. april 20. juni 12. september 31. oktober 12.desember 88/11 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Jorunn Grande Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Jorunn Grande til Philosophiae Doctor (PhD). 4

8 89/11 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Chris André Johnsen Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Chris André Johnsen til Philosophiae Doctor (PhD). 90/11 Ny strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) Innstilling til vedtak: Enstemmig vedtak: På bakgrunn av saksframlegget, utkastet til strategiplan, og diskusjonen i styret legges det fram utkast til ny overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland ( ) til neste styremøte. 91/11 Forlenget midlertidig tilsetting som professor i 50% stilling, Sten Wackerhausen, PHS/SPK, st.nr Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å forlenge tilsetting av Sten Wackerhausen i 50 % stilling som professor i tidsrommet , st.nr Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens 3 nr. 2 bokstav a. 92/11 Forlenget midlertidig tilsetting i 50 % stilling som professor ved Senter for praktisk kunnskap - st.nr PHS/SPK Enstemmig vedtak: Styret ved Universitetet i Nordland vedtar å forlenge den midlertidige tilsettingen av Ingela Josefson i 50 % stilling som professor ved Senter for praktisk kunnskap i tiden , st.nr , PHS. Den midlertidige tilsettingen er hjemlet i tjenestemannslovens 3 nr. 2, bokstav a) 93/11 Utlysing av stillinger som professor i praktisk kunnskap - st.nr PHS/SPK Enstemmig vedtak: Styret ved Universitetet i Nordland vedtar å lyse ut 2-3 stillinger som professor i praktisk kunnskap, st.nr , PHS/SPK. 5

9 94/11 Langtidsdagsorden møte 8/2011 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 12. oktober Regnskap 2. tertial 16. november Budsjett 2013 satsingsforslag Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Utsatt sensurfrist 14. desember Budsjett 2012 Etiske retningslinjer Behandling: Styret vurderte nye datoer for styremøtene resten av året. Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene, med de endringer som fremkom i møtet: 12. oktober Regnskap 2. tertial Ny strategiplan Nye nettsider status (o-sak) 16. november Budsjett 2013 satsingsforslag Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Utsatt sensurfrist Ny strategiplan Studentrekruttering 14. desember Budsjett 2012 Etiske retningslinjer Ny strategiplan 6

10 95/11 Referatsaker møte 8/2011 Følgende referater ble tatt til etterretning. Studiekvalitetsutvalget 1) Møte Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte ) Møte Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 1) Møte ) Møte /11 Orienteringssaker møte 8/2011 Følgende orienteringer ble tatt til orientering: Brev Kunskapsdepartementet 1) Statsbudsjettet for 2011 kap 260 tildelingsbrev for Universitetet i Nordland, datert ) Supplerende tildelingsbrev statsbudsjettet 2011 tildeling kap 260 post 50 SAK midler, datert Kopi av brev til UiTø 3) Invitasjon til styreseminar, datert ) Opptak til grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Nesna, datert Kopi av brev til HiNe. 5) Orientering om ny målstruktur for universiteter og høgskoler i 2012, datert ) Universitetet i Nordland tilbakemelding fra etatstyringsmøte, datert ) Grunnlagsdokument for samfunnskontrakt, datert Kopi av brev til Styringsgruppa for samfunnskontrakt. 8) Opptak til grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 (GLU 1-7), datert Kopi av brev til HiNe. 97/11 Eventuelt møte 8/2011 Det ble orientert om disse sakene: Opptak til lærerutdanningene Nye nettsider Videre oppfølging av ett av datterselskapene Mørkvedgården/Ingeniørgården lagt ut til salg Kommunikasjonsarbeidet (MIA) Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor 7

11 8

12 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Styret 99/ Arkivreferanse: 2011/1271/130 Sak: Regnskap og generell status 2. tertial 2011 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 2. tertial 2011 til orientering. 2. Styret for Universitetet i Nordland tar fremlagte fakultetsvise/ avdelingsvise økonomiske status og status for prioriterte risikoområder pr 2. tertial 2011 til orientering. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

13 SAKSUTREDNING Sak: Regnskap og generell status 2. tertial 2011 Saksbehandler: Anita Eriksen/ Unni Stensvik Vedlegg 1 Ledelseskommentar 2. tertial Regnskap 2. tertial Nøkkeltall 2. tertial Prinsippnote 2011 Universitetsledelsens kommentarer Styret får seg i denne saken forelagt både samlet regnskap for Universitetet i Nordland (UIN) og fakultetsvis/avdelingsvis status for regnskap og risikoområdene pr 2. tertial I saken fremlegges delårsregnskap (eksternregnskapet) som er rapportert til KD. Saken inneholder også intern regnskap (fakultetsvise/ avdelingsvise rapporter), samt rapportering på risikoområder iht. styrets vedtak om disse. Universitetsledelsen vurderer den totale økonomiske situasjonen som tilfredsstillende og under kontroll pr 2. tertial Avsetningene øker med 9,527 mill kr siden Dette skyldes at innbetaling fra NFR er 7,758 mill kr større enn forbruket i samme periode. Økningen på ordinære avsetninger av bevilgninger er hittil i år på 1,777 mill kr. Bruken av avsetninger er iht. foreliggende planer, men med noe forsinkelser. Den økonomiske situasjonen pr enhet viser at HHB, FSV og FBA forventes å styre innenfor vedtatt budsjett. PHS utelukker ikke et mindre merforbruk for 2011, men her vurderes situasjonen å være bedre enn tidligere prognoser. HHB har opparbeidet seg virksomhetskapital på 2,790 mill kr som kan være en økonomisk buffer, men HHB har ingen ordinære avsetninger. FSV har i utgangspunket budsjettert med bruk av hele avsetningen for Pr 2. terital hadde FSV en avsetning på 4,201 mill kr. Det kan se ut til at FSV vil ha en fortsatt positiv avsetning ved utgangene av FSV har også opparbeidet seg virksomhetskapital på 2,720 mill kr som er deres økonomiske buffer. FBA har en avsetning på 1,022 mill kr som ikke er budsjettert brukt for FBA har også en opparbeidet virksomhetskapital på kr For PHS er budsjettet lagt opp uten inndekning av kr 4,668 mill kr som er underskudd fra Med bakgrunn i særskilte forhold ved PHS som skal dekkes inn i 2011, samt at PHS har lagt inn inndekning av 1,7 mill kr fra underskudd før 2010, så vurderes det som den økonomiske situasjonen ved PHS er bedre enn tidligere. Fortsatt er det imidlertid behov for tett oppfølging av økonomien ved PHS, for å unngå at fakultetet drar med seg ytterligere økonomiske utfordringer til PHS har en netto negativ avsetning på ordinær virksomhet på 2,266 mill kr. PHS har ingen opparbeidet virksomhetskapital.

14 For fellesavdelingene legges det opp til å styre mot et resultat minimum i balanse i forhold til vedtatt budsjett. Her er det utfordringer knyttet til enkelte avdelinger som vil bli fulgt opp. Dette gjelder særlig IT avdelingen og studie- og forskningsavdelingen. For risikoområdene er det gjennomgående positive søknadstall og opptakstall, som igjen vurderes som positivt i forhold til attraktiviteten til våre studietilbud. For studiepoengproduksjonen er det tidlig å si noe om utviklingen, men det forventes en svak vekst for For vitenskapelig publisering er det uklart hvordan bildet faktisk er, men de foreløpige tallene tyder på en positiv utvikling, og mulig måloppnåelse for I forhold til sammenlignbare institusjoner er det imidlertid fortsatt en stykke igjen før UIN er på ønsket nivå for publisering. Aktivitet på NFR prosjekter viser en økning sammenlignet med 2. tertial 2010, noe som er meget positivt. For EU prosjekter er arbeidet fortsatt preget av initieringsarbeid og det er til sammen innbetalt kr hittil i år. Utviklingen på avlagte doktorgrader er ikke så positiv som forventet og det ligger an til 8 fullførte doktorgrader inneværende år, mens målsettingen er Opptakene på doktorgradsprogrammene er positive og det forventes å være 110 kandidater i programmene ved utgangen av Ut over kommenterte målinger som er foretatt pr 2. tertial er status presentert kort for de mer langsiktige risikoområdene der situasjonen preges av gradvis utvikling over tid. Overgangen til universitetet er preget av stor aktivitet og interesse både internt og eksternt for videre utvikling og plassering av den nye institusjonen i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt bilde. Arbeidet med videre strategi er sentral for å gi institusjonen nye mål å strekke seg mot. Det vises her til egen prosess og sak om strategi. Bakgrunn Delårsregnskap for 2. tertial 2011 er stilt opp i henhold til fastsatte statlige regnskapsstandarder og oppstillingsplaner for resultatregnskapet, balanseoppstilling og kontantstrømoppstilling som er gitt av Kunnskapsdepartementet (KD). Fristen for regnskapsrapporteringen er 1. oktober 2011 og innsending skjer elektronisk til Databasen for høyere utdanning (DBH). Dette innebærer at regnskapet allerede er elektronisk tilgjengelig for KD, og styret inviteres til å ta regnskapet til orientering. Iht styrevedtak 86/11 pkt 4: Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne tertialvise regnskapsrapporter til Kunnskapsdepartementet, etter samråd med styreleder, så ble styreleder orientert om regnskapet før dette ble sendt inn. Vedlagt følger fullstendig regnskap pr 2. tertial 2011 inklusive kommentarer til regnskapet. Ut over rapporteringen til KD er det utarbeidet fakultetsvise/ avdelingsvise regnskapsrapporter for intern styring. Disse er kommentert fra fakultetene/ avdelingene ut fra en intern mal. I styresak 22/2011 ble det fattet følgende vedtak mht risikoområder for 2011: 2. Styret for Universitetet i Nordland ber om at følgende strategiske risikoområder får spesiell oppmerksomhet i 2011, og at utvikling og aktivitet spesielt innenfor disse områdene blir

15 framstilt i forbindelse med tertialrapporteringen til styret, eller i forbindelse med øvrig rapportering til styret i løpet av Studietilbudets attraktivitet og studiekvaliteten generelt ved institusjonen. - Utviklingen i studiepoengproduksjonen samt gjennomstrømning av studenter. - Utvikling av den faglige kompetansen i institusjonen samt faglig kompetansenivå innenfor gradsstudiene. - Vitenskapelig publisering samt ekstern finansiering av FoU-virksomheten. - Opptak og gjennomstrømning av stipendiater og doktorgradskandidater. - Fysisk infrastruktur. - Administrativ kompetanse og kapasitet, samt administrativ organisering. - Utviklingen av samarbeidet med andre utdanningsinstitusjoner i Nordland. Som en del av tertialrapporteringen har vi lagt inn rapportering på risikoområder. Da risikoområdene har ulik karakter i forhold til mulighet for å gi detaljert rapporteringer pr 2. tertial, er rapporteringen rundt risikoområdene konsentrert om følgende områder: Studietilbudets attraktivitet (søknadstall) Studiepoengproduksjon (ordinære studier målt i heltidsekvivalenter) Vitenskapelig publisering NFR finansiering EU finansiering Stipendiater (avlagte doktorgrader) Opptak av doktorgradskandidater (totalt tatt opp på programmet) Punktene nedenfor er kommentert på aggregert nivå for hele institusjonen: - Ytterligere mht studiekvalitet og arbeidet her. - Ytterligere om gjennomstrømning av studenter - Om den faglige kompetansen og utviklingen her - Om gjennomstrømning av stipendiater og doktorgradskandidater - Om fysisk infrastruktur - Om administrativ kompetanse og administrativ organisering - Om samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i Nordland

16 DRØFTING EKSTERN REGNSKAPET Regnskapet for den samlede virksomhet pr 2. tertial 2011 med tilhørende noter er presentert i detalj i egne vedlegg til styresaken. Nedenfor presenteres hovedtallene sammenstilt med samme tidspunkt for de to foregående årene. 2. tertial tertial tertial 2009 Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansposter Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Periodens resultat Investeringer Avsetninger note Virksomhetskapital Tabell: Hovedtall regnskap pr 2. tertial 2011 sammenstilt med 2010 og 2009 I rapporteringen til KD inngår kommentarer til regnskapet pr 2. tertial 2011 og vesentlige endringer sammenlignet med tidligere år. Drøftingene nedenfor er i tråd med rapportering til KD. Vesentlige endringer i resultat og balanseposter sammenlignet med tidligere år Hovedbildet er at den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende og under kontroll pr 2. tertial Regnskapet pr. 2. tertial 2011 viser en driftsinntekt på 358,3 millioner mot 349 millioner for samme periode i fjor. Dette gir en økning på 9,3 millioner eller 2,6 % sammenlignet med samme periode i Økningen kommer i hovedsak fra inntekt fra bevilgninger. Det er bare mindre endringer i inntekt fra bidragsfinansiert virksomhet og salgs og leieinntekt sammenlignet med samme periode i De samlede driftskostnadene er på 348,2 millioner mot 337,5 millioner for samme periode i fjor. Dette gir en økning på 10,7 millioner eller ca 3,2 % sammenlignet med 2. tertial Økningen knyttet til lønn og sosiale kostnader er på ca 7,1 millioner eller 3,5 %. Andre driftskostnader øker med 2,4 millioner eller 1,8 %.

17 Avsetningene i note 15 utgjorde pr. 2. tertial 35,5 millioner mot 26 millioner ved utgangen av Økningen i avsetningen skyldes i hovedsak utsatt aktivitet på prosjekt finansiert av NFR samt noe utsatt aktivitet på ordinær virksomhet. Vesentlige avvik periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap Ved sammenstilling av periodens budsjett mot regnskap fremkommer et bedre perioderesultat enn budsjettert. Dette avviket skyldes i hovedsak følgende forhold: - Avviket på tilskudd og overføringer fra andre skyldes i hovedsak periodiseringsavvik i vårt budsjett i tillegg til at vi ikke har fått på plass budsjett på alle våre prosjekter i økonomisystemet pr. 2. tertial. Det er generelt vanskelig å periodisere inntekter i BOA virksomheten. - Det fremkommer bare et mindre avvik på sum driftskostnader, og dette skyldes i hovedsak manglende budsjettering av refusjon lønn mellom ordinær virksomhet og BOA virksomheten. - Avvik på avregning statlig og bidragsfinansiert virksomhet skyldes i hovedsak større oppbygging av avsetning fra NFR enn forutsatt i budsjett. Gjennomføringen av budsjettet for 2011 Gjennomføringen av budsjettet for 2011 skjer på bakgrunn av og med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet for 2011, samt planer for Pr 2. tertial 2011 er Universitetet i Nordland totalt sett tildelt kr til bevilgningsfinansiert virksomhet i Ut over dette er Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen tildelt kr 6,9 mill kr. Pr 2. tertial 2011 er det foretatt en avregning knyttet til statlig og bidragsfinansiert virksomhet på kr Dvs at det er netto økning i avsetning. Pr 2. tertial 2011 er det avsluttet prosjekter innen oppdragsvirksomhet med et resultat på kr som øker virksomhetskapitalen. Gjennomførte investeringer Investeringsnivået pr 2. tertial 2011 er noe høyere enn for samme periode i fjor. Det er investert for kr i år sammenlignet med kr samme periode i fjor. Investeringstakten er i samsvar med foreliggende planer. Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader Det er ingen vesentlige endringer i utviklingen av sentrale inntekter og driftskostnader. Prosjektinntekter viser ingen økning pr. 2. tertial, men vi forventer en økning i prosjektaktiviteten ved avslutningen av årets regnskap. Vi følger ellers opp at lønnskostnader ikke binder opp for mye av de samlede ressurser.

18 DRØFTING ØKONOMI INTERNT PR ENHET For å gi en oversikt over økonomisk status for fakultetene viser presentasjonen nedenfor fordeling på avsetninger, ordinære budsjettildelinger for 2011, planlagt bruk av avsetninger. Virksomhetskapitalen pr enhet presenteres også. Fakultet/avd. Avsetning pr Tildelt ramme 2011 planlagt bruk avsetning 2011 Endring avsetning pr 2. tertial Avsetning ikke budsjettert brukt 2011 Virksomhets kapital pr 2. tertial 2011 HHB FSV FBA ( ) PHS ( ) ( ) ( ) KKS Sentral ledelse Studie og forskning ( ) Personal (24 000) (24 000) Økonomi IT Plan og utvikling Bibliotek Strategiske tiltak SAK-midler Sentrale poster Avsatt lønnsoppgjør Avsatt universitets etablering Sum UiN Tabell: Status pr 2. tertial 2011 avsetninger, budsjettildeling og virksomhetskapital Tabellen ovenfor viser hvilke avsetninger fakultetene hadde ved inngangen av 2011, og hvilket budsjett som er utarbeidet i forhold til tildelt ramme. Planlagt bruk av avsetning 2011 viser at flere av fakultetene bruker mer enn tildelt ramme. Avsetningene og virksomhetskapitalen er eid av det enkelte fakultet iht. budsjettmodellens føringer. Tallene viser at HHB planlegger sin virksomhet innenfor tildelt ramme, mens virksomhetskapitalen forutsettes udisponert. FSV planlegger sin virksomhet med bruk av kr av sine avsetninger, mens heller ikke FSV planlegger å bruke virksomhetskapitalen. FBA planlegger sin virksomhet uten bruk av avsetninger, og heller ikke med bruk av virksomhetskapitalen som er kr for fakultetet. PHS legger opp til at de vil ha en negativ avsetning på kr ved utgangen av Det fremlagte budsjettet dekker inn tidligere års underskudd, men ikke for PHS har en virksomhetskapital på kr pr 2. tertial HHB, FSV og FBA forventes å styre innenfor det vedtatte budsjett. PHS styrer også med mål om å holde seg innenfor vedtatt budsjett, men signaliserer et mulig mindre merforbruk for PHS har utfordringer knyttet til opparbeidet underskudd i 2010 som ikke det ikke er budsjettert inndekning for. For fellesadministrasjonen er avsetningene i hovedsak knyttet til særskilte prosjekter og tiltak, og er ikke dermed reelt reserver. Avsetningene vurderes ikke å være spesielt store sammenlignet med sektoren generelt. Vel 1,266 mill kr av virksomhetskapitalen er opparbeidet på Senter for etter og videreutdanning, og institusjonens felles

19 virksomhetskapital på vel 4,986 mill kr er presentert under økonomiavdelingen. Av dette er vel 2,3 mill kr fri virksomhetskapital, resten er bundet opp i aksjer i universitetets selskaper. DRØFTING RISIKOOMRÅDENE Nedenfor følger en statusgjennomgang for de definerte risikoområdene. Rapporteringen er tilpasset at de ulike områdene har ulik karakter og ulike grad av mulighet for eksakt rapportering pr 2. tertial. Noen av områdene har også en mer langsiktig horisont i forhold til å kunne gi oppdatert rapportering, noe som igjen påvirker muligheten for å gi detaljerte analyser. Studietilbudets attraktivitet Studietilbudets attraktivitet her er vurdert ut fra søkning pr. dato. Måltallet som er brukt er antall søkere gjennom samordnet opptak (NOM). Tabellen nedenfor viser antall søkere, antall budsjetterte plasser og søkere pr plass. Tallene er presentert på tilsvarende tidspunkt for 2011 og NOM søkertall pr september Planlagte studieplasser Søknader førstevalg Ja-svar Planlagte studieplasser Søknader førstevalg Ja-svar FBA FSV HHB PHS UIN TOTALT UIN ETTER TREKK Tabell: Status SAMORDNET OPPTAK (NOM) pr. september 2011 sammenstilt med 2010 Nedenfor vises også status for lokalt opptak pr september Da det løpende foregår opptak lokalt er ikke disse tallene endelige slutt 2011 per 15. sep Endring fra sluttopptaket i fjor Fakultet Alle prioriteter 1. prioritet Kvalifisert Tilbud JA Alle prioriteter 1. prioritet Kvalifisert Tilbud JA Alle prioriteter 1. prioritet Kvalifisert Tilbud JA FBA FSV HHB PHS SEVU Total Tabell: Status LOKALT OPPTAK (LOK) pr. september 2011 sammenstilt med 2010

20 Studiepoengproduksjon Studiepoengproduksjonen er målt i ordinært finansierte studier målt i hhv studiepoeng og heltidsekvivalenter. Nedenfor presenteres produksjon fra 2008 til 2010 og med prognoser for Prognosene for 2011 er utarbeidet av plan og utviklingsavdelingen og er på 3272 heltidsekvivalenter. Produksjon vår 2011 pr Prognose vår 2011 Rapportert DBH vår 2010 Prognose høst 2011 Prognose 2011 Produksjon 2010 Produksjon 2009 Produksjon 2008 HHB 383,1 360,2 385,4 424,9 785,1 801,8 746,6 696,6 FSV 444,6 472,4 439,3 345, ,4 725,1 658,5 FBA 50,6 82,1 48,5 54,1 136,2 101,8 82,9 79,9 PHS 958,2 980,5 952,2 552,6 1533,1 1415, , Felles 4,8 8,3 0,1 UiN 1836,5 1895,2 1825,4 1377,2 3272,4 3107, , Tabell: Studiepoengproduksjon Universitetet i Nordland - prognose 2011 Tallene foran viser en prognose som kan tyde på en økning i studiepoengproduksjonen på 165 for Situasjonen for det enkelte fakultet er nærmere omtalt på sidene bak, men det ser ut til at HHB får en svak tilbakegang, mens FSV og FBA får en økning. For PHS fremkommer en prognose med økning etter nedgang fra 2009 til UIN oppfyller i dag de målkrav ut fra budsjettfordelingene som er stilt for volum på studentproduksjon, samtidig så ser vi at andre institusjoner har kraftig vekst i studiepoengproduksjonen og henter stor uttelling i finansieringsmodellen. Vitenskapelig publisering Vitenskapelig publisering måles i publiseringspoeng. I 2011 har vi gått over til Cristin som ny plattform for registrering av publiseringspoeng. Publisering per Fakultet Monografier Artikkel i antalogi Tidsskrift artikkel Beregnet publiserings poeng sept 2011 Målsetting publiserings poeng 2011 Publiserings poeng 2010 Publiserings poeng 2009 HHB , ,1 45,3 FSV , ,6 33,8 FBA , ,8 20,5 PHS , ,9 31,7 UiN , ,5 131,3 Tabell: Status pr september 2011 fordelt på publikasjonsformer og beregnet publiseringspoeng Det er vanskelig å gi noen gode prognoser for publiseringspoeng for 2011, men måltallene og kommentarer fra fakultetene tilsier en svak vekst i Måltall og prognose for publiseringspoeng vurderes å være på minimumsnivå av det Universitetet i Nordland bør være på. Sammenlignet med andre institusjoner er det fortsatt viktig at utviklingen ytterligere beveger seg i positiv retning fremover.

21 NFR finansiering Tilskudd/overføring fra Norges Forskningsråd 2. tertial 2.tertial 2.tertial HHB FSV FBA PHS Tabell: NFR tilskudd/ overføring pr 2. tertial 2011 Tallene over viser at det er en økning på ca 1 mill kr i tilskudd/overføring fra Norges Forskningsråd pr 2. tertial 2011 sammenlignet med samme periode i Utviklingen her vil variere mellom periodene, men kan se ut som det er en positiv utvikling i forhold til tildelinger fra NFR. Dette er også i tråd med målsettingene internt. EU finansiering Innbetalinger fra EU, rammeprogram for forskning 2 2. tertial 2.tert tert HHB FSV FBA PHS Tabell: EU rammeprogram innbetalinger pr 2. tertial 2011 Tallene foran tilsier at det har vært nye innbetalinger knyttet til EU prosjekter på 1,168 mill kr hittil i 2. tertial Det pågår mye prosjektinitiering og søknadsarbeid for å sikre mulige fremtidige EU-prosjekter, men det er foreløpig uklart hva som kan være realistiske ambisjoner fremover. 1 NFR pr 2. tertial 2010 er ekstraordinært høyt for HHB da overføringer til andre er gjort i siste tertial for hele Dette samme vil gjelde for For EU s rammeprogram er det omlegging av ordningen fra Grunnlaget for uttelling i finansieringsmodellen er nå innbetalt beløp, mens det tidligere var brukte kostnader.

22 Stipendiater (antall avlagte doktorgrader) Stipendiater måles her som faktisk avlagte og godkjente doktorgrader. Tabellen nedenfor viser avlagte doktorgrader med status pr 2. tertial 2011, status pr 2. tertial 2010, måltall for 2011, prognose for 2011 og endelige avlagte resultater for 2010 og Status pr 2. tertial 2011 Prognose 2011 Antall avlagte doktorgrader 2010 Antall avlagte doktorgrader 2009 Status pr 2. tertial 2010 Måltall for HHB FSV FBA PHS Totalt Tabell: Avlagte doktorgrader Universitetet i Nordland status og måltall for 2011 Måltall og prognoser for antall doktorgrader viser at det kan kun forventes 8 avlagte doktorgrader i løpet av Dette vurderes som å være under det nivået som Universitetet i Nordland bør ha i forhold til rammebetingelser og strategier rundt doktorgradsområdene. Dette er også en reduksjon på 1 i forhold til 2010, og 6 lavere enn målsettingene fra fakultetene. Opptak av doktorgradskandidater totalt Opptaket av doktorgrader er antall personer som er godkjent for opptak og startet opp på programmet. Tabellen nedenfor viser totalt opptatte doktorgradskandidater pr 2. tertial og måltall for Tallene baserer seg på rapportering fra fakultetene. Status pr 2. tertial 2011 Status pr 2. tertial 2010 Måltall for 2011 HHB FSV FBA PHS Totalt Tabell: Opptak av doktorgradskandidater Universitetet i Nordland - status og måltall for 2011 Nærmere detaljer om opptak på doktorgradsprogrammene fremgår under det enkelte fakultet. Totalt sett er alle 4 doktorgradsprogrammene i ordinær drift. Nivået på antallet kandidater på programmene vurderes som positivt, selv om det er noe lavere enn måltallet for Det pågår også et bredt arbeid for å videreutvikle doktorgradsprogrammene og bedre samhandling mellom de 4 programmene internt og med andre institusjoner. 3 Måltallet her fremkommer som sum av innmeldte måltall fra det enkelte fakultet. I rapport og planer for 2011 ble det målsatt en ambisjon på totalt 15 avlagte doktorgrader. Dette tilsier at UIN har større ambisjoner totalt sett enn uttrykt ved det enkelte fakultet.

23 Studiekvalitet Arbeidet med revisjon av kvalitetssystemet vårt har vært en prioritert aktivitet siste året. Arbeidet er organisert som et prosjekt med bred involvering fra alle fakultet og aktuelle avdelinger i fellesadministrasjonen. Nokut gjennomfører denne høsten institusjonsbesøk i forbindelse med revisjon av kvalitetssystemet vårt. Resultatene fra revisjon forventes mot slutten av året. Det vises også til det generelle arbeidet som pågår både på fakultetsnivå og sentralt gjennom studiekvalitetsutvalget og læringsmiljøutvalget. Gjennomstrømning av studenter Arbeidet med gjennomstrømning er sentralt både på fakultetsnivå og på institusjonsnivå. Styret vil bli nærmere orientert om status på området i senere rapporteringer. Faglige kompetanse og utviklingen av denne Det foreligger ikke oppdatert status for den faglige kompetansen og utviklingen pr 2. tertial av alle fakultetene, og særlig PHS har gjennomført et omfattende analysearbeid med planlegging av tiltak for å øke den faglige kompetansen på fakultetet. Målsettingen er at 50% av faglige stillinger skal være førstestillinger. Gjennomstrømning av stipendiater og doktorgradskandidater Det foreligger ikke oppdatert status for gjennomstrømning av stipendiater og doktorgradsstipendiater pr 2. tertial 2011, men resultatene for 2010 viste at UIN hadde gode resultater. Dette viste bl.a. en score på ca 80% i 2010 på måltallet andel som har fullført på doktorgradsprogrammet fem år etter opptak. Alle fakultetene følger opp gjennomstrømning, jf foran der måltallene mht antall ferdige doktorgrader pr år fremgår, men det er lavere andel ferdige doktorgrader enn målsettingen for Fysisk infrastruktur I løpet av 2011 er det undertegnet kontrakt med Rana kommune for Helgeland Kunnskapssenter. Helgeland kunnskapssenter forventes ferdig til studiestart høsten For Vesterålen er det tegnet ny leiekontrakt i Hurtigrutens hus, og innflytting skjer i disse dager. Våre to store desentraliserte studiesteder vil dermed begge ha nye lokaler innen høsten UIN mottok juni 2011 rapport fra Statsbygg på gjennomført bruksundersøkelse (Usability). Rapporten er nå under bearbeiding internt med tiltak for å møte utfordringer på kort og mellomlang sikt. Neste trinn i arbeidet vil være campusutviklingsprosess i samarbeid med Statsbygg.

24 I løpende daglig drift er utfordringene rundt kontorsituasjonen krevende da det er generelt mindre fleksibilitet og færre ledige kontorer. For studentene er særlig gruppearbeidsløsninger et område der det er behov for større kapasitet. Administrativ kompetanse og administrativ organisering Internt arbeid rundt organisering av fellesadministrasjonen er ikke sluttført. Behovet for endret organisering knytter seg dels til konkrete uavklarte forhold etter oppsigelser/ stillingsendringer, samt en erkjennelse av at universitetsutviklingen har hatt fokus på faglig oppbygging og utvikling. Organisering og utvikling av administrative funksjoner har naturlig nok ikke har hatt samme oppmerksomhet. Kompleksiteten og kravene til administrative funksjoner er også økende. Forholdet mellom fellesadministrative funksjoner og fakultetsadministrasjonene er også under utvikling ved at det er reetablert et forum mellom universitetsdirektøren, avdelingsdirektører i fellesadministrasjonen og fakultetsdirektørene. Felles arenaer for det enkelte fagområde er også aktivt i bruk, eksempelvis faste økonomiforum for alle som håndterer økonomisaker. Samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i Nordland Etter Nordlandsutvalgets rapport i 2010 med påfølgende styreseminar har arbeidet med Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon (SAK) pågått i faglige og administrative grupper. Det er gjennomgående en situasjon med forsinkelse i prosjektene slik at det står ubrukte midler igjen av tildelingen på 4 millioner. Alle midlene er imidlertid disponert. For 2011 er det fordelt nye SAK midler nasjonalt, uten at Nordland har mottatt ytterligere midler. Til arbeidet med samfunnskontrakt er det imidlertid tildelt midler for 2011.

25 Rapportering 2. tertial 2011 Handelshøgskolen i Bodø (HHB) Regnskap HHB 2.tertial 2011 Ordinær virksomhet Bidrags- og oppdragsfinansiert Totalt avd. virksomhet Regnskap. Budsjett Avvik Regnskap. Budsjett Avvik Regnskap Budsjett 2.tertial 2.tertial budsjett hittil 2.tertial 2.tertial budsjett hittil 2.tertial 2.tertial Avvik budsjett hittil Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter/prosjektinntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Interne kostnader Sum driftskostnad Avregning Driftsresultat Netto finansinntekt/-kostnad Periodens resultat Sentrale balanseposter Avsatt fra ordinær virksomhet (note 15) Fordring/Gjeld til NFR (note15) Netto prosjektfordring/-gjeld Ubunden virksomhetskapital Sum Sentrale balanseposter Generelle betraktninger om regnskapet pr. 2. tertial 2011 Den økonomiske situasjonen ved Handelshøgskolen (HHB) vurderes som tilfredsstillende. HHB har likevel økonomiske utfordringer både med tanke på allerede etablerte studier og nye studietilbud, og inneværende budsjettår vurderes som stramt. Ordinær virksomhet (BFV) Avviket på inntekter ansees som mindre. Underforbruket på lønnskostnader skyldes manglende budsjettering av egeninnsats noe som må sees i sammenheng med tilsvarende manglende budsjettering under interne kostnader. Gjenstående overforbruk på andre interne kostnader ansees som mindre og vil utjevnes gjennom regnskapsåret. Totalt underforbruk på ordinær drift vil utjevnes i siste tertial. Bidrags og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) De fleste prosjektene (BOA) til HHB går som planlagt. Det er mindre over- og underforbruk på enkelt prosjekt, men dette er noe som vil jevnes ut gjennom regnskapsåret. Avvikene mellom budsjett og regnskap i tabellen skyldes i all hovedsak manglende budsjettering og periodisering, noe som vil utjevne seg på årsbasis. Økonomisk prognose 2011 Budsjettet for 2011 er stramt, men aktiviteten forventes å styres innefor gitte budsjettrammer. Det legges ikke opp til bruk av virksomhetskapital i 2011.

26 2. Særskilt rapportering og vurdering rundt risikoområdene for 2011 Studietilbudets attraktivitet (søknadstall) Det samlede studietilbudet ved HHB vurderes som attraktivt og med god relevans i forhold til næringslivets behov. Grunnstudier Søkningen gjennom SO (samordna opptak) til grunnstudiene ved HHB viser en betydelig økning fra 2010 til Det nye samlingsbaserte årsstudiet i bedriftsøkonomi har slått godt an i markedet både i Mo i Rana og på Stokmarknes. Søkningen til bachelor i økonomi og ledelse og bachelor i eiendomsmegling i Bodø har også en god del flere førsteprioritetssøkere i år enn i fjor. Det femårige siviløkonomstudiet har totalt 371 søkere, men bare 36 av disse har HHB som førsteprioritet. Dette viser at vi fortsatt har en stor utfordring i å nå opp i konkurransen om å rekruttere gode studenter på nasjonalt nivå. Vi satte i fjor karaktergrense for opptak til grunnstudiene ved HHB. Det samme gjelder i år, og siktemålet er at den økte inntakskvaliteten på sikt vil medføre høyere gjennomføringsgrad og gjøre studiene mer attraktiv. Masterstudier Det er fortsatt meget god søkning til det erfaringsbaserte MBA studiet (Bodø, Tromsø og Helgeland). De to nye MBA programmene i år med fokus på hhv økologisk økonomi og Business in Russia hadde også tilfredsstillende søkning. For Master of Science studiene er det en viss økning i antall søkere fra 2010 til Søkningen til de mer spesialiserte MSc programmene varierer, den er tilfredsstillende til MSc in Energy Management, men for svak til MSc in Sustainable Management. Begge samkjøres imidlertid med det ordinære MSc studiet i første semester, og på andre semester får vi inn studenter fra russiske partnerinstitusjoner. Det var derfor grunnlag for opptak til disse to MSc studiene også i år. Utviklingen i studiepoengproduksjonen samt gjennomstrømming av studenter Måltall 2011: 750 heltidsekvivalenter Vurdering av status pr. 2. tertial: Faktisk studiepoengproduksjon ved HHB økte fra 746,4 heltidsekvivalenter i 2009 til 801,8 i Innenfor de fleste fagområdene ved HHB er det knapphet på undervisningspersonale, og uten en styrking av den vitenskapelige staben ble det ved årets begynnelse vurdert som svært utfordrende å opprettholde studiepoengproduksjonen i 2011 på 2010-nivå. Måltallet for 2011 ble derfor justert noe ned til 750 heltidsekvivalenter. Faktisk studiepoengproduksjon ved HHB våren 2011 var 360 heltidsekvivalenter, ned ca 25 ekvivalenter sammenlignet med fjoråret. Prognosen fra PUA pr indikerer en høstproduksjon i år på ca 425 heltidsekvivalenter, og en total årsproduksjon i 2011 på 785 heltidsekvivalenter. Som alltid er det en viss usikkerhet knyttet til prognoser, men basert på tidligere års erfaringer vurderes det som overveiende sannsynlig at årets studiepoengproduksjon ved HHB vil bli i størrelsesorden heltidsekvivalenter.

27 Utviklingen av den faglige kompetansen Kommenteres ikke særskilt pr. 2. tertial. Vitenskapelig publisering samt ekstern finansiering av FoU-virksomheten Vitenskapelig publisering Måltall 2011: 48 publiseringspoeng Vurdering av status pr 2. tertial 2011: Antall publiseringspoeng ved HHB har økt mye i løpet av de tre siste årene: 22,9 poeng i 2008, 45,3 poeng i 2009 og 63,1 poeng i Flere bokutgivelser ga relativt stor uttelling i 2010, men siden antall publiseringspoeng vil variere fra år til år ble årets måltall satt til 48 publiseringspoeng. Forskningsadministrasjonen har beregnet at antall publiseringspoeng ved HHB pr september 2011er 33,38. Basert på denne beregningen vurderes det som sannsynlig at HHB vil klare å nå måltallet på 48 publiseringspoeng inneværende år. NFR finansiering Måltall 2011: 5 nye søknader/5 millioner kroner i inntekt Vurdering av status pr 2. tertial 2011: Ved HHB arbeides det kontinuerlig med prosjektsøknader til Norges forskningsråd. Inneværende år er det sendt inn fire nye søknader. En søknad er innvilget, en er avslått, en er avvist fordi prosjektbeskrivelsen ikke fulgte oppgitte krav/mal og en søknad er pr d.d. ikke ferdig behandlet. Det for ventes at måltallet for inneværende år på kr. 5 millioner i NFR inntekt nås. EU finansiering Måltall 2011: 1 søknad/0 kroner i inntekt Vurdering av status pr 2. tertial 2011: I samarbeid med forskningsadministrasjonen ved UiN arbeider en yngre forsker ved HHB nå med en søknad om stipend fra EU (ERC Starting Grant). Søknadsfrist er 15. november 2011, men svar på søknaden vil ikke foreligge før i juni neste år. Søknadsbeløp er 5 mill Euro fordelt over 5 år.

28 Opptak og gjennomstrømming av doktorgradskandidater Avlagte doktorgrader Måltall 2011: 6 disputaser Vurdering av status pr 2. tertial 2011: Hittil i år har to kandidater disputert ved HHB og vi forventer ytterligere 2 disputaser før årsskifte. Dette innebærer at den ambisiøse målsettingen om 6 disputaser innværende år ikke vil nås. Ved årets begynnelse var det to gamle doktorgradsstudenter som vi forventet ville levere sin avhandling i løpet av sommeren Progresjonen til disse to har ikke vært som forventet og tidligere rapportert, og tidspunkt for når disse to evt. vil disputere er p.t. svært vanskelig å prognostisere. Opptak av doktorgradskandidater Måltall 2011: 7 nye doktorgradsstudenter Vurdering av status pr 2. tertial 2011: Status for HHB sitt doktorgradsstudium pr dato er 36 studenter i løp. Fire av disse er tatt opp inneværende år. Ytterligere en student har søkt og opptakssaken (med positiv innstilling) skal behandles av forskningsutvalget ved HHB 5. oktober. En ny stipendiat som tiltrådte vil ganske sikkert også bli tatt opp til doktorgrasstudiet før årsskifte. HHB har innstilt ytterligere en ny stipendiat for tilsetting. Denne saken behandles av TUF i møte 11. oktober. Mest sannsynlig vil denne stipendiaten bli tatt opp til doktorgradsstudiet rett over nyåret. En russisk og en ukrainsk student som følger et prekvalifiseringsløp, og som er finansiert med kvoteplass, forventes å søke opptak til HHB sitt doktorgradsstudium i løpet av høsten Pr d.d. ligger det altså an til 8 nye doktorgradsstudenter i 2011.

29 Rapportering 2. tertial 2011 Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) Regnskap FSV 2.tertial 2011 Ordinær virksomhet Bidrags- og oppdragsfinansiert Totalt avd. virksomhet Regnskap. Budsjett Avvik Regnskap. Budsjett Avvik Regnskap Budsjett 2.tertial 2.tertial budsjett hittil 2.tertial 2.tertial budsjett hittil 2.tertial 2.tertial Avvik budsjett hittil Bevilgning fra KD og andre departement Salgs og leieinntekter/prosjektinntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader Investeringer Andre driftskostnader Interne kostnader Sum driftskostnad Avregning Driftsresultat Netto finansinntekt/-kostnad Periodens resultat Sentrale balanseposter Avsatt fra ordinær virksomhet (note 15) Fordring/Gjeld til NFR (note15) Netto prosjektfordring/-gjeld Ubunden virksomhetskapital Sum Sentrale balanseposter Generelle betraktninger om regnskapet pr 2. tertial 2011 Ordinær virksomhet FSV har et regnskapsmessig resultat pr 2. tertial på minus kr , mens budsjettert resultat er på kr Dette gir et positivt avvik hittil i år på kr mot budsjett. Fakultetet har høyere inntekter enn budsjettert og bare deler av merinntektene har motpost på kostnadssiden pr 2. tertial. Tiltak som løper over i 2012 medfører avsetning av ubrukte midler i forbindelse med årsavslutningen. Et tilskudd gjelder eksternfinansiert kurs som var planlagt, men ikke startet opp i høstsemesteret pga for lave søkertall. Dette beløpet er satt av og det vil bli vurdert å kjøre kurset i neste semester. FSV har budsjettert med tilskudd fra Nordland fylkeskommune i 2011 vedrørende disputaser blant egne ansatte i Beløpet er enda ikke mottatt. Samlede personalkostnader viser en besparelse på kr pr utgangen av 2. tertial. Besparelsen innenfor lønnspostene er i hovedsak knyttet til fast lønn og høyere refusjon fra sykepenger enn budsjettert. Besparelsen på fast lønn er bl.a knyttet til prosjektmedarbeider som har vært budsjettert som ordinær lønn hele året, men hvor belastningen ikke kommer i driften før i august. Lønnsrefusjoner fra sykefravær ligger dobbelt så høyt som for samme periode i fjor. Flere langtidssykemeldte har medført mer bruk av vikarer enn budsjettert. Frikjøp for deltakelse i eksternfinansiert prosjektvirksomhet er imidlertid betydelig lavere enn budsjettert og også betydelig lavere enn på samme tid i fjor. Innenfor drift er det et merforbruk på kr etter 8 måneder. Deler av merforbruket vil være knyttet til kostnader på tiltak, jfr kommentarer til merinntektene ovenfor. Dette innebærer at deler av merforbruket ikke er knyttet til ordinær drift, men tiltak med egen finansiering. Bruk

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 8/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: kl 09.00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Bodil Børset Helge M. Sønneland Brynjolv Anke Berit Støre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas

Detaljer

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 7/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:30 16:20 Til stede: Navn Manus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Asbjørn Røiseland Marit Sundet Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 09.09.2015 kl. 10:00 13:45 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Bodil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret

Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 24.04.2013 Arkivreferanse: /929/133 Sak: Årsrapport pr fakultet og avdeling Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitet i Nordland

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Paul Birger Torgnes Bodil Børset

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Paul Birger Torgnes Bodil Børset MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 ca 14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

Styret for Universitetet i Nordland

Styret for Universitetet i Nordland Møteinnkalling: Styret for Universitetet i Nordland Dato: 28.10.2015 ca kl 1500 etter fellesmøtet Sted: Møterom 3003 Til: Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Berit Støre Brinchmann Ann

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 30.09.2015 kl. 9:00 11.00 Sted: Scandic Hell, Stjørdal Arkivsak: 15/0173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 13.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Styret for Universitetet i Nordland

Styret for Universitetet i Nordland Møteinnkalling: Styret for Universitetet i Nordland (16.12.2015) Styret for Universitetet i Nordland Dato: 16.12.2015 kl 15.00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Til: Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 28.10.2015 kl. 10: 30 15:30 Sted: Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein,

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein Leder EKS Paul Birger Torgnes

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet.

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet. består av et positivt driftsresultat for GB på 23 mill kroner og et negativt driftsresultat for BOA på 27 mill kroner. Det er vanlig å ha et negativt driftsresultat for BOA tidlig på året fordi tilskuddet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr oktober 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 13. desember 2016 SAK 50 REGNSKAP pr oktober 2016 Vedlagt

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

Tertialrapportering 1. tertial 2017

Tertialrapportering 1. tertial 2017 Tertialrapportering 1. tertial 2017 Oversikten under viser det opprinnelige budsjettet for 2017. Det ble budsjettert med et overskudd på RD på 8,373 mill. som i hovedsak var knyttet til estimert tildeling

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Virksomhetsrapport til universitetsstyret

Virksomhetsrapport til universitetsstyret Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Notat Virksomhetsrapport til universitetsstyret 1. tertial 2015 Behandles i universitetsstyret 23. juni 2015 Virksomhetsrapport 1. tertial 2015 Side 1 1.0 Innledning

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

Regnskapsmessig er det ved utgangen av perioden et overforbruk på 8,9 mill. Dette er 13,9 mill mer enn ved samme periode i 2006.

Regnskapsmessig er det ved utgangen av perioden et overforbruk på 8,9 mill. Dette er 13,9 mill mer enn ved samme periode i 2006. Universitetet i Stavanger Styret Sak 81/07 Regnskapsrapport 1. halvår 2007 og årsprognose for 2007 (2007/4107) Saken gjelder: Regnskapsrapport 1. halvår 2007 og årsprognose 2007 Hovedproblemstilling: Regnskapsmessig

Detaljer