Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Inge Myrvoll, Bodil Børset, Berit Støre Brinchmann, Ann Gøril Hugaas, Jan- Oddvar Sørnes, Marianne Steinmo, Sissel Bjørnli, Hege Elise Strømsnes Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes Øystein Andreas Strømsnes Rektor Pål A. Pedersen, prorektor Grete Lysfjord, universitetsdirektør Stig Fossum, ass. universitetsdirektør Anita Eriksen, studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, økonomidirektør Per Arne Skjelvik Eva Helene Skaiaa Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: SAKSKART Side Vedtakssaker 31/15 15/ Godkjenning av protokoll fra møte 3/ /15 15/ Regnskap 1. tertial /15 15/ Foreløpig budsjettramme /15 15/ Fusjoner og fremtidig struktur for Universitetet i Nordland 3 1

2 35/15 15/ /15 15/ Foreløpig studieportefølje for Universitetet i Nordland Revisjon av "Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland" /15 15/ Kvalitetsrapport UiN /15 15/ Kreering av Philospohiae Doctor (ph.d.) - Eva Jenny Benedikte Jørgensen 11 39/15 15/ Langtidsdagsorden møte 4/ /15 15/ Referatsaker møte 4/ /15 15/ Orienteringssaker møte 4/ /15 15/ Eventuelt møte 4/ /15 Godkjenning av protokoll fra møte 3/15 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 3/15 32/15 Regnskap 1. tertial Styret for Universitetet i Nordland /15 Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 1.tertial 2015 til etterretning. 2

3 33/15 Foreløpig budsjettramme Styret for Universitetet i Nordland /15 Styret for Universitetet i Nordland ber rektor legge foreløpige budsjettrammer for 2016 til grunn for arbeidet med budsjett 2016, slik de fremgår av sak 33/15.. Protokolltilførsel fra Berit Støre Brinchmann: Styret har i flere styremøter drøftet strategisk retning og utvikling for universitetet, med tilhørende tiltak for å sikre den vedtatte tverrgående satsingen på de tematiske profilområdene blå vekst, innovasjon og entreprenørskap og velferd. Nåværende budsjettmodell for UiN er ikke i samsvar med UiNs strategi. Dersom strategien for UiN skal kunne realiseres, må budsjettmodellen endres slik at dette blir mulig. 34/15 Fusjoner og fremtidig struktur for Universitetet i Nordland 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar «Felles plattform for fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna» som grunnlag for det videre arbeidet med fusjon mellom institusjonene. 2. Rektor bes sikre at fusjonsprosessen organiseres på en slik måte at virksomhetskritiske punkter ivaretas, slik at institusjonen kan være styringsdyktig fra Styret for Universitetet i Nordland er positiv til å gå inn i videre arbeid med gjennomføring av fusjon med Høgskolen i Nord-Trøndelag. Dersom styret i HiNT fatter vedtak om fusjon med UiN, må en ny fusjonsplattform fremforhandles for den nye institusjonen. 3

4 35/15 Foreløpig studieportefølje for Universitetet i Nordland 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 1. Styret legger som hovedregel til grunn at studentopptak og - gjennomstrømming på det enkelte studieprogram skal resultere i en finansiering som minst dekker ressursinnsatsen. 2. Styret ber rektor sørge for at alle fakultetene viderefører arbeidet med tiltak som kan øke rekrutteringen høsten 2016 og våren 2017, herunder vurdere økt opptak til studier som har god rekruttering samt revurdere opptak til eller vurdere nedlegging av studier hvor det kan forventes få studenter. Fakultet for biovitenskap og akvakultur bes spesielt om å identifisere tiltak som kan øke studenttallet. 3. For etablering av nye studietilbud fra og med høsten 2016 (eller våren 2017), som fakultetene selv ikke har myndighet til å etablere, må det fremmes søknad til styret senest til styremøtet 28. oktober Styret ber rektor sørge for, i den grad det er mulig på nåværende tidspunkt, samordning av studieporteføljen med Høgskolen i Nesna og eventuelt Høgskolen i Nord-Trøndelag, dersom sistnevnte vedtar utredning av fusjon. 5. Styret ber rektor sørge for videreutvikling av studieporteføljen og opptaksmål basert på de signaler som er gitt ved styrets behandling av det foreløpige forslaget. 4

5 36/15 Revisjon av "Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland" 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Universitetsstyret vedtar endring av "Forskrift om Studier og Eksamen ved Universitetet i Nordland" i samsvar med forslagene i saksfremlegget. Forskriftene blir da som følger: Kapittel 1. Virkeområde 1-2. Definisjoner Ny eksamen (kontinuasjon): Ny vurdering for studenter som er vurdert til ikke bestått ved ordinær eksamen, samt første forsøk for studenter med gyldig fravær ved ordinær eksamen. Ofte benyttes fellesbetegnelsen kontinuasjonseksamen. Kapittel 4. Godkjenning og godskriving av annen utdanning 4-1. Godkjenning av annen utdanning 1. Fakultet skal, etter søknad fra studenten, godskrive beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre universiteter og høgskoler som tilbyr akkrediterte studier med samme studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning ved fakultetet. 2. Fakultet kan, etter søknad fra studenten, gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. 3. Overlapping i faglig innhold gir tilsvarende reduksjon i studiepoeng. Slik reduksjon skal fremgå på karakterutskrift eller vitnemål. Faglig overlapping mellom emner ved samme fakultet skal normalt fremgå av aktuell studieplan. 4. Fritak for eksamen eller vurdering på grunnlag av annen utdanning skal fremgå på vitnemål. 5. Studenter som tar fag/emner/emnegrupper ved annen institusjon som planlagt del av bachelorgraden ved Universitetet i Nordland, bør søke om forhåndsgodkjenning. 5

6 Jfr. "Forskrift om krav til bachelorgraden ved Universitetet i Nordland" datert 20. juni Kapittel 5. Studierett, tap av studierett og permisjon 5-2.Tap av studierett 1.Studenten kan miste sin studierett dersom fastsatt grense for normert tid for studiet overskrides. 2.Studenten kan miste sin studierett dersom krav til studieprogresjon ikke overholdes. 3.Studenten kan miste sin studierett dersom særskilte faglige progresjonskrav eventuelt andre krav med bakgrunn i nasjonal rammeplan ikke overholdes. Slike krav skal framgå av studieplanen. 4.For studenter på heltidsstudier med 60 studiepoeng eller mer, gjelder følgende progresjonsvilkår for å beholde utvidet studierett som nevnt i punkt 3 (for deltidsstudier gjelder forholdsmessig): - Bestått 30 studiepoeng etter 1 år i et ett- eller flerårig studieprogram - Bestått 60 studiepoeng etter 2 år i et ett- eller flerårig studieprogram - Bestått 90 studiepoeng etter 3 år i et flerårig studieprogram - Bestått 120 studiepoeng etter 4 år i et flerårig studieprogram - Bestått 150 studiepoeng etter 5 år i et flerårig studieprogram - Bestått 180 studiepoeng etter 6 år i et flerårig studieprogram 5.Studenter må på forespørsel fremvise originale dokumenter som er grunnlag for opptak til studier, eller for utstedelse av vitnemål ved Universitetet i Nordland. Studenter som ikke fremviser de forespurte originale dokumentene for kontroll, kan miste studieretten. 6.Student som har mistet studieretten kan søke nytt opptak til studiet gjennom ordinære opptak, og må da forholde seg til gjeldende studieplan på nytt studium. 7.Manglende betaling av semesteravgift og manglende registrering, medfører tap av studierett Permisjon 1. For studenter på flerårige studieprogram på lavere grads nivå kan det innvilges permisjon i inntil ett studieår én gang i løpet av studiet uten å oppgi grunn. 2. For øvrig kan det innvilges permisjon for kortere eller lengre perioder hvor særskilte behov er 6

7 dokumentert. Særskilte behov kan blant annet være egen sykdom, tvungen verneplikt, samt andre tvingende velferdsgrunner. 3. Permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon behandles i henhold til universitets- og høyskoleloven Permisjon innvilges normalt ikke før studenten har bestått minst 30 studiepoeng ved det aktuelle studiet. 5. Dekan avgjør søknader om permisjon. 6. Permisjon tas hensyn til i forhold til 5-1 og 5-2. Kapittel 6. Vilkår og oppmelding til eksamen 6-2. Ordinær eksamen og ny eksamen (kontinuasjon) 1. Ordinær eksamen arrangeres normal en gang innenfor semesteret, og felles for alle studenter. 2. Det arrangeres ny eksamen (kontinuasjon) der det er registrert ikke bestått, sykemelding eller annet godkjent fravær. Ny eksamen (kontinuasjon) er åpen kun for kandidater med registrert ikke bestått, sykemelding eller annet godkjent fravær fra siste ordinære eksamen, samt for kandidater med avbrutt eksamen under siste ordinære eksamen. Forbedringsforsøk henvises til neste ordinære eksamen. 3. Ved ny eksamen (kontinuasjon) gjelder normalt samme pensum og eksamensform som ved siste eller samtidige ordinære eksamen. 4. Dersom en kandidat har bestått eksamen mer enn én gang, skal beste karakter gjelde. 5. Dersom det i gjeldende studieplan er krav om at en angitt eksamen må være bestått for videre studieprogresjon, vil ny eksamen (kontinuasjon) arrangeres før eller i forbindelse med oppstart av påfølgende semester. Det arrangeres ikke ytterligere ny eksamen (kontinuasjon). Studenten henvises da til neste ordinære eksamen. 6. Det kan arrangeres eksamen i forbindelse med at 7

8 emner opphører eller det går mer enn ett år mellom to ordinære eksamener. Dekan ved respektive fakultet avgjør om og når slik eksamen eventuelt arrangeres. 7. Bacheloroppgave med ikke bestått resultat, krever at studenten må utarbeide helt ny besvarelse. Forbedring/omarbeiding av ikke bestått besvarelse tillates ikke. Oppgaven kan imidlertid ta utgangspunkt i samme temaområde. Ved ny levering har studenten normalt krav på veiledning i et omfang bestemt av dekan. En bacheloroppgave som har fått bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form. 8. Masteroppgave med ikke bestått resultat, kan leveres én gang på nytt som eksamensforsøk, og da innen avtalt tidspunkt og med vesentlige endringer. Ved ny levering har studenten normalt krav på veiledning i et omfang bestemt av dekan. En masteroppgave som har fått bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form. 9. En bestått bachelor - eller masteroppgave kan ikke benyttes i annet studieprogram verken i sin helhet eller i bearbeidet form. 0 Endret ved forskrift 15 juli 2014 nr (i kraft 1 aug 2014) Oppmelding til eksamen 1. For ordinære eksamener skal eksamensdatoer normalt være bekjentgjort i StudentWeb senest ved oppstart av det semester eksamen er planlagt gjennomført. 2. Ny eksamen (kontinuasjon) skal være kunngjort senest to uker før eksamensdato. Fastlagte eksamensdatoer endres kun ved særskilt begrunnelse fra dekan. 3. Eksamenssted følger av undervisningsstedet og skal framgå av studieplan og eksamensplan. Eksamenstid fastsettes i eksamensplan. 4. Studentene har selv ansvar for å ikke melde seg opp til eksamener som gjennomføres samtidig. 5. Oppmelding til ordinær eksamen skjer automatisk i samsvar med den utdanningsplan som er avtalt med den 8

9 enkelte student. Studenter uten utdanningsplan meldes automatisk opp til ordinær eksamen i alle emner de er påmeldt til. Studenter som ikke ønsker å avlegge eksamen i tråd med dette, må selv trekke seg innen trekkfristen. 6. Studenter som ønsker å framstille seg til eksamen i emner de ikke har i sin utdanningsplan, må selv melde seg opp til disse innenfor angitt frist. 7. Studenten er ansvarlig for selv å melde seg opp til ny eksamen (kontinuasjon) innenfor angitte frister. 8. Det er studentens eget ansvar i forbindelse med studentregistrering og før trekkfrist fra eksamen hvert semester å kontrollere at utdanningsplanen er i tråd med faktisk planlagt studieløp, og at emnepåmeldinger og eksamensoppmeldinger for aktuelt semester er korrekte. 9. Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen. 0 Endret ved forskrift 15 juli 2014 nr (i kraft 1 aug 2014). Kapittel 7. Gjennomføring av eksamen 7-1. Bruk av hjelpemidler 1. Oversikt over tillatte hjelpemidler ved eksamen skal for hvert emne være definert i emnebeskrivelsen og skal tydelig framgå på eksamensoppgaven. Oversikt over generelle hjelpemidler ved ulike eksamensformer framgår av egne retningslinjer. 2. Kandidatene plikter å gjøre seg kjent med hva som generelt er tillatt ved ulike eksamensformer og hva som er tillatte hjelpemidler for den enkelte eksamen. 7-3.Behov for tilrettelagt eksamen 1.Studenter som grunnet funksjonsnedsettelse har særlige vanskeligheter med å gjennomføre eksamen på ordinær måte, kan etter søknad innvilges tilrettelegging ved eksamen. Tilretteleggingen skal ha som formål å oppveie funksjonsnedsettelsen i størst mulig grad. Behovet for tilrettelegging må være dokumentert av lege eller annen sakkyndig. Søknaden må være universitetet i hende innen gitt frist bekjentgjort i studiekalenderen, og behandles i henhold til egne vedtatte retningslinjer. 9

10 2.En kandidat som får behov for tilrettelagt eksamen etter fastsatt frist, og som kan dokumentere at behovet oppstod etter fristen, må sende søknad uten ugrunnet opphold etter at behovet oppstod Fravær fra eksamen 1. Studenter som uteblir fra eksamen de er oppmeldt til, og som påberoper seg gyldig fravær for dette, må innen fem virkedager gi eksamenskontoret skriftlig dokumentasjon om forholdet. Ved egen sykdom eller sykdom i nærmeste familie, skal det framlegges legeerklæring. 2. Den som ikke trekker seg fra eksamen før trekkfristen, og som ikke framlegger dokumentasjon for gyldig fravær, regnes for å ha framstilt seg til eksamen og brukt et eksamensforsøk. 3. Ved tvist avgjør studie- og forskningsdirektøren om fravær fra eksamen godkjennes som gyldig fravær. Fravær som skyldes studentens egne disposisjoner skal normalt ikke godkjennes. 4. Gyldig fravær jf. 7-4 (1) i denne forskrift telles ikke som eksamensforsøk. Uten gyldig grunn regnes kandidaten for å ha framstilt seg til eksamen (tellende eksamensforsøk). 5. Leverer en kandidat blank besvarelse eller velger å avbryte eksamen uten å levere, blir oppgavebesvarelsen behandlet som avbrutt eksamen. Kandidaten skal i slikt tilfelle levere skjema for Avbrutt eksamen. Avbrutt eksamen kan kun benyttes for eksamen som har varighet mindre enn 24 timer. Besvarelser som åpenbart ikke er et forsøk på en faglig besvarelse anses også som avbrutt eksamen. Kandidaten har i slikt tilfelle brukt ett eksamensforsøk. Kapittel 11. Fusk, annullering, utestenging Fusk og plagiering 1. Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen regnes blant annet: - å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen - å presentere andres publiserte eller upubliserte arbeider som sitt eget - å presentere eget tidligere arbeid uten tilstrekkelig kildehenvisninger 10

11 - å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger - ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper - å handle i strid med retningslinjer for den enkelte eksamen Kapittel 15. Utfyllende regler og ikrafttredelse Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. august Samtidig oppheves forskrift 4. mars 2015 nr. 322 om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland. 37/15 Kvalitetsrapport UiN Styret for Universitetet i Nordland /15 1. Styret for Universitetet i Nordland tar Kvalitetsrapport 2014 til etterretning. 2. Styret ber rektor om å sette i gang med tiltak på de områder der rapporten påpeker at UiN har et potensiale for forbedringer. 3. Det forutsettes at en legger rapportens data, analyser og forslag til tiltak til grunn for utviklingen av universitetets virksomhetsstyring. 38/15 Kreering av Philospohiae Doctor (ph.d.) - Eva Jenny Benedikte Jørgensen 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Eva Jenny Benedikte Jørgensen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 11

12 39/15 Langtidsdagsorden møte 4/15 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 9. september Styrets møtekalender Struktur 28. oktober Regnskap 2. tertial Budsjett 2017 satsingsforslag Etablering av nye studier Endelig studieportefølje desember Budsjett 2016 Studentrekruttering /15 Referatsaker møte 4/15 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Følgende referater ble tatt til etterretning: Forskningsutvalget 1) Møte Internasjonalt utvalg 1) Møte Medbestemmelsesordningen 1) Møte 13. og Tilsettingsutvalget for faglige stillinger: 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte

13 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 1)Møte ) Møte ) Møte ) Møte /15 Orienteringssaker møte 4/15 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 I tillegg til orienteringene som var sendt ut i sakspapirene ble følgende delt ut i møtet: Brev fra Kunnskapsdepartementet datert Etatstyring 2015 Tilbakemelding fra Universitetet i Nordland. Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet: 1) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper Dokument 3:2 ( ), datert ) Rutiner for varsling informasjon om teknisk revisjon av retningslinjer for statlige arbeidsgivere, datert ) Etatstyring 2015 tilbakemelding til Universitetet i Nordland, datert Brev Riksrevisjonen: 1) Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet i Nordland, datert Muntlige orienteringer: 1) Etatstyringsmøtet 2) Møte med statsråd Røe Isaksen 3) Styreleder orienterte om svarbrev til fakultetsstyret FSV 13

14 42/15 Eventuelt møte 4/15 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor 14

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02 Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02/03 Tid: Torsdag 3. april 2003 kl. 09.00 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 14/03 Godkjenning av innkalling Sak STY 15/03

Detaljer

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Versjon 14.11 Ansvarshavende: Rektor KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Innholdsfortegnelse: Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 9. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 14. Deleg. av myndighet

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 13. august 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Juni 30. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 15. februar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Jan. 2005 Des. 6. Lov nr.

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for studier og eksamen Versjon 3.0 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 1-1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 Kapittel 2 Studiets

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer