MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca 15:00. Innkalling går til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 15:00. Innkalling går til:"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca 15:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Marianne Steinmo medlem ansatt Sissel Bjørnli Øystein A. Strømsnes Hege Elise Strømsnes medlem medlem medlem ansatt student student Vigdis Moe Skarstein styreleder

2 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 78/14 Godkjenning av protokoll fra møte 6/ /14 Budsjett /14 Endring av navn på Bachelor i personalledelse 81/14 Opptak våren 2015 på Videreutdanning i kreftsykepleie (gjenoppretting av program og justering av studieportefølje PHS) 82/14 Studentrekruttering /14 Evaluering av Aksjonæravtalen mellom UiN og NF AS 84/14 Visuell profil og navnsetting internt 85/14 Arbeids- og klimaundersøkelse ARK-UiN 86/14 Oppnevning av valgstyre 87/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Anne Marit Valle 88/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Astri Dankertsen 89/14 Langtidsdagsorden møte 6/ /14 Referatsaker møte 7/ /14 Orienteringssaker møte 7/ /14 Eventuelt møte 7/2014

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 78/ Arkivreferanse: 2014/337/011.2 Sak: Godkjenning av protokoll fra møte 6/2014 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 6/2014. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør

4 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann Ann Gøril Hugaas Jan-Oddvar Sørnes til kl etter sak 64/14 Marianne Steinmo Sissel Bjørnli Øystein A. Strømsnes Hege Elise Strømsnes Funksjon leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem ekstern ekstern ekstern ekstern ansatt ansatt ansatt ansatt ansatt student student Andre: Navn Pål A. Pedersen Stig Fossum Anita Eriksen Per Arne Skjelvik Jan Atle Toska Eva Skaiaa Funksjon rektor universitetsdirektør ass. universitetsdirektør økonomidirektør studie- og forskningsdirektør rådgiver/referent

5 Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 60/14 Godkjenning av protokoll fra møte 5/ /14 Regnskap 2. tertial /14 Budsjett Satsingsforslag 63/14 Innspill fra Universitetet i Nordland til departementets arbeid med framtidig struktur i UH-sektoren 64/14 Mulig forlengelse av styrets funksjonsperiode 65/14 Avvikling av SIB AS 66/14 Etablering nye studier /14 Endelig studieportefølje for Universitetet i Nordland 68/14 Oppnevning av styrets klagenemd 69/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ann Heidi Hansen 70/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Amod Kulkarni 71/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Carlo C. Lazado 72/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - June Borge Doornich 73/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Rolf Markussen 74/14 Langtidsdagsorden møte 6/ /14 Referatsaker møte 6/ /14 Orienteringssaker møte 6/ /14 Eventuelt møte 6/2014 Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen, 60/14, 63/14, 64/14, 61/14, 62/14 osv.

6 60/14 Godkjenning av protokoll fra møte 5/2014 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 5/ /14 Regnskap 2. tertial 2014 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 2.tertial 2014 til orientering. 2. Styret tar fremlagte fakultetsvise/avdelingsvise økonomiske status inklusive status for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet til orientering. Behandling: Vigdis Moe Skarstein forslo å endre ordet orientering i pkt 1 til ordet etterretning. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 2.tertial 2014 til etterretning. 2. Styret tar fremlagte fakultetsvise/avdelingsvise økonomiske status inklusive status for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet til orientering. 62/14 Budsjett Satsingsforslag Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar de prioriteringer som fremgår av saksfremlegget knyttet til budsjettforslag for /14 Innspill fra Universitetet i Nordland til departementets arbeid med framtidig struktur i UH-sektoren Innstilling til vedtak: Styret gir rektor fullmakt til i samråd med styreleder å ferdigstille innspill til Kunnskapsdepartementet om Universitetet i Nordlands posisjon og rolle i en framtidig UHstruktur, med utgangspunkt i saksframlegget og diskusjonen i styremøtet.

7 Behandling: Etter drøftingen i styret ble det enighet om følgende nye pkt 2 og 3: 2. Konklusjonene skal bygge på vedtaket i sak 31/14, og samtidig åpne for å se på faglige synergier, samarbeid og mulig fusjon med HINT. 3. Det utarbeides et oppsummeringsnotat som tydeliggjør UiNs posisjon, og saksframlegget omarbeides til et vedlegg. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: 1. Styret gir rektor fullmakt til i samråd med styreleder å ferdigstille innspill til Kunnskapsdepartementet om Universitetet i Nordlands posisjon og rolle i en framtidig UH-struktur, med utgangspunkt i saksframlegget og diskusjonen i styremøtet. 2. Konklusjonene skal bygge på vedtaket i sak 31/14, og samtidig åpne for å se på faglige synergier, samarbeid og mulig fusjon med HINT. 3. Det utarbeides et oppsummeringsnotat som tydeliggjør UiNs posisjon, og saksframlegget omarbeides til et vedlegg. 64/14 Mulig forlengelse av styrets funksjonsperiode Innstilling til vedtak: Saken legges frem uten innstilling til vedtak. Behandling: Styret drøftet saken og det ble enighet om følgende vedtak: Enstemmig vedtak: Styret viser til brev fra Kunnskapsdepartementet, datert , vedrørende strukturmeldingen og styrets funksjonsperiode. Styret ser det som hensiktsmessig at styrets funksjonstid og rektors åremålsperiode forlenges, og ber departementet forlenge styreperioden og rektors åremål fram til /14 Avvikling av SIB AS Enstemmig vedtak: 1. Styret ved Universitetet i Nordland vedtar å avvikle Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi (SIB) AS. Aktiviteten i selskapet overføres til UiN gjennom en virksomhetsoverdragelse iht. AML kap. 16.

8 2. Rektor gis fullmakt til å gjennomføre avviklingen i samarbeid med styret for SIB AS. 3. Styret vil på et senere tidspunkt bli orientert om det økonomiske resultatet av gjennomføringen. 66/14 Etablering nye studier Enstemmig vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner etablering av følgende nye studier fra studieåret :! Personlig trener, årsstudium (60 studiepoeng, PHS)! Bachelor arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng, PHS)! Bachelor i dyrepleie (180 studiepoeng, FBA)! Bachelor personalledelse (180 studiepoeng, FSV)! Grunnskolelærerutdanning trinn 5-årig master (300 studiepoeng, PHS)! Grunnskolelærerutdanning trinn 5-årig master (300 studiepoeng, PHS)! Master in Social Science (120 studiepoeng, FSV) 2. Det er en forutsetning for endelig etablering at rektors godkjenning av studieplanene for studiene er i tråd med NOKUT s kravspesifikasjon. 3. Det er en forutsetning at kostnadene ved utvikling og igangsetting av studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes egne budsjettrammer. 67/14 Endelig studieportefølje for Universitetet i Nordland Enstemmig vedtak: 1. Styret vedtar studieporteføljen for studieåret , herunder nedleggelse av studier i tråd med saksframlegget. Fakultetene må sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2015 eventuelt viser seg å ikke rekruttere nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 2. Styrets godkjenning av studieporteføljen gjelder under forutsetning av at nye studier over 30 studiepoeng godkjennes. 3. Styret godkjenner endring av navn på følgende studier:! Master i folkehelse (120 stp, PHS) endrer navn til Master i folkehelsearbeid.! Bachelor i sykepleie, nett- og praksisbasert (180 stp, PHS) endrer navn til Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert. Navnet kan tas i bruk fra og med våren 2015.

9 ! Lektorutdanning i samfunnsfag med fordyping i historie (300 stp, FSV) endrer navn til Lektorutdanning i samfunnsfag.! Bachelor i organisasjon og ledelse (180 stp, FSV) endrer navn til Bachelor i lederskap.! Bachelor i eksportmarkedsføring (180 stp, FBA) endrer navn til Bachelor i internasjonal markedsføring. 4. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene for studieåret foreligger. 5. Styret gir honnør til de fakultet som har studietilbud på Campus Helgeland og Campus Vesterålen. Det er viktig å sikre at disse campusene har en bærekraftig studieportefølje i tråd med samfunnets behov i regionene. 68/14 Oppnevning av styrets klagenemd Enstemmig vedtak: I henhold til kapittel 5 i lov om universiteter og høgskoler, oppnevner styret for Universitetet i Nordland følgende klagenemnd: Leder, ekstern: Advokat Eilif Nordahl Vararepresentant, ekstern: Espen Strøm Medlem fra fagpersonalet: Annie Karlsen (PHS) Vararepresentant: Åge Mohus (FBA) Medlem fra fagpersonalet: Øystein Nystad (HHB) Vararepresentant: Trond Lekang (PHS) Valg av nye studentrepresentanter delegeres til studenttinget. Klagenemnda gis en funksjonstid fram til Rektor gis fullmakt til å oppnevne nye representanter fra personalet, dersom dette viser seg nødvendig i løpet av perioden. Tilsvarende vil studenttinget måtte velge nye representanter fra studentene hvert studieår. 69/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Ann Heidi Hansen Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Ann Heidi Hansen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 70/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Amod Kulkarni Enstemmig vedtak:

10 Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Amod Kulkarni til Philosophiae Doctor (ph.d.). 71/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Carlo C. Lazado Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Carlo C. Lazado til Philosophiae Doctor (ph.d.). 72/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - June Borge Doornich Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere June Borge Doornich til Philosophiae Doctor (ph.d.). 73/14 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Rolf Markussen Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Rolf Markussen til Philosophiae Doctor (ph.d.). 74/14 Langtidsdagsorden møte 6/2014 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 17. desember Budsjett 2015 Studentrekruttering Oppnevning nytt valgstyre 22. januar 11. februar Regnskap mars Rapport og planer april Årsrapport 2014 pr fakultet og avdeling

11 17. juni Konsernregnskap 2014 Regnskap 1. tertial 2015 Foreløpig budsjettramme 2016 Kvalitetsrapport 2014 Foreløpig studieportefølje /14 Referatsaker møte 6/2014 Følgende referatsaker ble tatt til etterretning: Fakultetsstyret Handelshøgskolen i Bodø 1) Møte Fakultetsstyret Fakultet for samfunnsvitenskap 1) Møte Forskningsutvalget 1) Møte ) Møte Arbeidsmiljøutvalget 1) Møte Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) IDF 1) Møte ) Møte 19. og ) Møte ) Møte ) Møte ) Møte /14 Orienteringssaker møte 6/2014 Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet 1) Angående utredning for et helhetlig byggetrinn 6 på Campus Bodø, datert ) Instruks for den daglige leiinga ved statlege universitet og høgskolar, datert ) Stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtene, datert ) Høring forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften, datert

12 5) Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler, datert ) Høring forskrift om ansettelse på innstegsvilkår, datert ) Innspill til strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid, datert /14 Eventuelt møte 6/2014 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor

13 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 79/ Arkivreferanse: 2013/2316/111 Sak: Budsjett 2015 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende framlagte forslag til budsjett for 2015 Forslag ramme 2015 HHB FSV FBA PHS Strategiske midler styret Etter- og videreutdanning av lærere Sum fakultetene Sentral ledelse Studie og forskning Personal Økonomi Husleie og strøm IT Bibliotek Totalt fellesavdelinger Lokale forhandlinger Særskilte tiltak Lønnsoppgjør Investering/Utstyr Totalt UiN Tildelt ramme Forutsatt tilbakeført avgift studenter utenfor EØS området Andel av ramme til HiNe og HiN Innteker/ refusjoner mv Saldert budsjett

14 Det forventes et budsjett i balanse etter endelig vedtak om statsbudsjettet i Stortinget i desember Budsjettet er utarbeidet på grunnlag av beregnede rammer for statsbudsjettet Rektor gis fullmakt til å foreta justeringer av rammene ut fra endringer i endelig tildeling for Ny basisramme for fakultetene fastsettes til følgende fra 2015: År FBA FSV HHB PHS Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. I dette arbeidet skal det legges til grunn at en styrer aktiviteten mot 2016 slik at en ikke binder opp et høyere kostnadsnivå enn vedtatt ramme 2015, justert for eventuelle endringer som følge av budsjettmodellen. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for ekstern finansiert virksomhet iht. interne føringer. For fellesavdelingene videreføres iverksatt rutine med godkjenning av rektor eller den rektor bemyndiger ved disponering av budsjettrammer til andre formål enn forutsatt i detaljbudsjett. 5. Styret viser til vedtak om endelig studieprogram for 2015/2016. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2015 eventuelt ikke rekrutterer nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier/kurs med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 6. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene foreligger. 7. Stipendiat/ post.doc. stillingene fordeler seg slik: - 11 stipendiatstillinger til FSV - 6 stipendiatstillinger til FBA - 10 stipendiatstillinger og 2 postdoc stillinger til HHB - 11 stipendiatstillinger til PHS Ved ledige stipendiatmidler gis rektor fullmakt til å disponere midlene. Dette for å sikre full utnyttelse av tildelingene til stipendiater/ post.doc stillinger. Det vil komme ytterligere stipendiatmidler gjennom budsjettforliket. Rektor gis myndighet til å fordele disse. 8. Annumsmidler avsettes iht. stillingsgrupper og tidligere vedtatt nivå. Avsettingen innebærer ikke en automatisk rett til annumsmidler for en ansatt. Beslutning rundt tildeling av annumsmidler tilligger dekan etter individuell vurdering. 2

15 9. Rektor får fullmakt til å fastsette årsresultat for 2014 for det enkelte fakultet. 10. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjettramme for fellesfunksjonene, herunder å kanalisere avsetninger/ strategiske midler som understøtter strategien for Universitetet i Nordland. 11. Fakultetene skal innrette sin virksomhet etter de strategiske føringer som er gitt i saksfremlegget, jf. gjennomførte dialogmøter med fakultetene. Det vises også til vedtatt strategiplan for Universitetet i Nordland, samt de tre profilerte temaområdene: - Velferd - Innovasjon og entreprenørskap - Blå vekst Virksomheten skal også tilpasses årsrapport for 2014, inklusive vedtak rundt risikoområder. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør 3

16 SAKSUTREDNING Sak: Budsjett 2015 Saksbehandler: Per Arne Skjelvik/Unni Stensvik Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken fremlegges forslag til fordeling av rammer for 2015, for den ordinære virksomheten ved Universitetet i Nordland. Universitetet i Nordland (UiN) har for 2015 mottatt en foreløpig ramme fra Kunnskapsdepartementet (KD) på kr Dette er en økning på 5,7% eller 31,452 mill. kr sammenlignet med Tilsvarende økning i 2014 var på 5,1%. Den foreløpige tildelte rammen er som forventet iht. finansieringsmodellen, men gir ikke grunnlag for nødvendig vekst og ekspansjon i forhold til infrastruktur og videre faglig bygging. Endring av rammen skjer ved at UiN har hatt positiv uttelling på studiepoengproduksjon på 3,48 mill. kr og positiv effekt på forskningsproduksjon på 0,458 mill. kr. Rammen er også justert for 1,87 mill. kr som er videreføring av tildelte nye studieplasser i Det er lagt inn effekt av kategoriendringer med 0,51 mill. kr for grunnskolelærerutdanning og 0,68 mill. kr for barnevernspedagogutdanning. Videreføring av stipendiatstillinger fra 2014 er lagt inn med 3,75 mill. kr, og 2 nye stillinger fra 2015 innen helse- og sosialfag og lærerutdanning er lagt inn med 2,272 mill. kr. Av andre endringer er UiN tildelt 1 mill. kr til etter- og videreutdanning av lærere og 2 mill. kr til samme formål i samarbeid med Nesna. Det er også lagt inn 0,531 mill. kr til videreføring av styrking av strategisk ramme fra RNB, og til utstyrsmidler til sykepleierutdanning er vi tildelt 0,891 mill. kr. For forventet lønns- og prisvekst på 3,3% er vi kompensert med 18,444 mill. kr. Universitetet har fått reduksjoner i rammen på 2,857 mill. kr som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering, og 1,583 mill. kr knyttet til innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS-området og Sveits. Regjeringspartiene er enige med Kristelig folkeparti og Venstre om en budsjettavtale for Dette omfatter 100 nye stipendiatstillinger (hvor 50 stillinger øremerkes nye universitet), økning av den resultatbaserte omfordelingen (RBO) med 50 mill. kr, og fjerning av studieavgift for utenlandske studenter. Vi legger i denne saken frem et budsjett med underdekning på 2,4 mill. kr. Her har vi tatt hensyn til fjerningen av studieavgift på 1,5 mill. kr. Vi vet ikke hvordan de andre elementene i budsjettavtalen slår ut for UiN, men grove anslag indikerer at underdekningen vil bli løst med dette. De nye stipendiatstillingene som følge av forliket foreslås fordelt til fakultetene gjennom rektorvedtak. Ved utgangen av 2014 er den økonomiske situasjonen under tilfredsstillende kontroll. Driften av fellesavdelingene i 2014 har et antatt underforbruk på 11,3 mill. kr, og det er ikke disponerte/ufordelte midler på ca 4,6 mill. kr. Dette betyr at den planlagte bruken av 13,4 mill. kr av avsetninger i 2014 nå er endret til en forventet oppbygging av avsetningen på 2,5 mill. kr. Dette resultatet skyldes en stram styring gjennom hele 2014 da målet var å 4

17 minimere bruken av avsetningene. Den klart største delen av besparelsen skyldes husleie og strøm som ble budsjettert med en buffer på grunn av stor usikkerhet i Den budsjetterte endringen i administrasjonsordningen har også slått inn mye senere enn planlagt. Investeringsbehovet ved UiN er større enn fordelt ramme for 2015 på 18,0 mill. kr. Dette foreslås løst ved å bruke øremerkede avsetninger til investeringer samt ubrukte investeringsmidler fra 2014, totalt 8,5 mill.kr. Totale investeringer blir da 26,5 mill. kr. Det vises for øvrig til eget avsnitt om investeringer. Når det gjelder fakultetene drifter Handelshøgskolen i Bodø (HHB) med betydelig lavere bruk av avsetninger enn forutsatt, og antas å ha disponible avsetninger på 3,4 mill. kr ved utgangen av Denne avsetningen er forutsatt brukt i budsjett Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) forventer å ha et underforbruk på ca 2 mill. kr i 2015, og vil ha avsetninger i reserve på ca 9,9 mill. kr ved utgangen av Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) antas å drifte som forutsatt, og vil ha reserver i form av avsetninger på 4,1 mill. kr ved utgangen av Disse fakultetene har også opparbeidet seg virksomhetskapital. Profesjonshøgskolen (PHS) drifter mot et negativt resultat på ca 1 mill. kr for Dette planlegges dekket av opparbeidet virksomhetskapital, og de vil dermed ha lite eller ingen virksomhetskapital ved utgangen av året. For UiN er det samlet sett reserver gjennom avsetninger og virksomhetskapital. En prognose på de samlede avsetningene ved utgangen av 2014 er totalt 58,7 mill. kr (mot 57,5 mill. kr i 2013). Av denne avsetningen er mill. kr bundet opp i budsjett 2015, og en prognose på avsetningene ved utgangen av 2015 er på ca 40 mill. kr. Omfanget av ikke direkte bundne avsetninger på institusjonsnivå er vurdert til å være 18,6 mill. kr utenom fakultetenes avsetninger ved utgangen av Fri virksomhetskapital ved utgangen av 2014 forventes å være 16,8 mill. kr (mot 15,5 mill kr i 2013), jfr tabell s. 9. Prognoser for studieproduksjon viser positiv forventning med økning på 143,6 heltidsekvivalenter fra 2013 til Effekten på institusjonsnivå vil kunne bli omlag 5,7 mill. kr, men er avhengig av hvilken kategori økningen skjer i. Utviklingen vil variere mellom fakultetene. Det er FSV som forventes å få den største økningen, mens FBA og HHB vil ha en mindre vekst. For PHS forventes det en mindre nedgang i produksjonen. Budsjettene for fakultetene bygger på fordeling ut fra vedtatt budsjettmodell, og rammestyring i forhold til vedtatte strategier og øvrig planverk. For fellesavdelingene er det gjennomført realbudsjettering ut fra videreføring av etablert drift. Det er gjort fordeling av rammer til nye tiltak for fakultetene og fellesavdelingene. Detaljerte budsjett for fellesavdelingene forutsettes endelig godkjent før iverksettelse. Fakultetene vil selv måtte gjøre endelige beslutninger om detaljbudsjetter, da innenfor gitte føringer. Ved gjennomgang av budsjettsituasjonen og de overordnede utfordringene for UiN er det noen gjennomgående trekk som krever særskilt oppfølging ved gjennomføring av budsjett for Med ulik tyngde for det enkelte fakultet kan disse oppsummeres med følgende: 5

18 - UiN er helt avhengig av å videreutvikle aktiviteten med eksternt finansierte prosjekter. Samlet sett forventer UiN i 2015 å ha ca 80 mill. kr i aktivitet som er finansiert av andre kilder enn ordinær bevilgning. En svekkelse her vil få store konsekvenser for den samlede drift. - UiN har noen kompetanse- og rekrutteringsmessige utfordringer, dels synliggjort med høy gjennomsnittsalder og noe sårbarhet i kompetansen knyttet til PhD utdanningene. Arbeidet med kompetanse- og rekrutteringsstrategier må prioriteres av alle fakultet. Her har PHS en særskilt utfordring, selv om det har vært en god utvikling de siste årene. - Forskningsaktiviteten ligger fortsatt under ønsket nivå, sammenlignet med øvrige universitet, og innsats på forskningssiden må sikre uttelling i forhold til nasjonale indikatorer og strategier for UiN. Det er behov for en særskilt satsing mot Horizon UiN må videreutvikle seg som attraktiv studieinstitusjon, herunder øke andel kvalifiserte søkere og hindre frafall, og øke gjennomstrømningen. Ut over disse generelle forholdene vises det til særskilte strategiske føringer som er gitt til de enkelte fakultet i styringsdialog som ble gjennomført høsten På institusjonsnivå er utviklingen av infrastrukturen og finansieringen av denne helt avgjørende for å sikre utviklingen videre. Det fremlagte forslaget til budsjettrammer for 2015 ligger innenfor tildeling fra KD og bruk av kjent inntektsramme. Dette betyr at frie avsetninger kan brukes til å bygge opp reserver for å møte fremtidige husleieforpliktelser og investeringer. Det ble i 2014 innført en strammere styring av budsjettdisponeringen for fellesavdelingene, og denne vil fortsette. Det betyr at det ved frigjøring av øremerkede midler til konkrete formål, gjennom året, så vil ikke midlene kunne bli omdisponert uten særskilt godkjenning av rektor eller den rektor bemyndiger. UiN Universitetet i Nordland HHB Handelshøgskolen i Bodø FSV Fakultet for samfunnsvitenskap FBA Fakultet for biovitenskap og akvakultur PHS Profesjonshøgskolen KD Kunnskapsdepartementet 6

19 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OM BUDSJETTET OG RAMMER Situasjonen ved utgangen av Inntektsramme Utfordringer mot STATSBUDSJETTETS FØRINGER FOR Endringer i målstrukturen for Mål- og styringsparametre for Departementets og institusjonenes oppfølging Budsjettprosess Budsjettmodellen Forslag til rammer for Stipendiater/ post. doc stillinger Videreføring av nye studieplasser Studieportefølje og studiepoengproduksjon FORESLÅTTE TILDELINGER FOR STRATEGISKE SATSNINGER OG SÆRSKILTE TILTAK Forskningsutvalg kr Studentvelferd kr Etikknettverk kr Kvinnenettverk- kjønn i sentrum kr Avsetning organisasjon kr Strategiske midler styret kr FAKULTETSVISE BUDSJETT OG VURDERINGER Handelshøgskolen i Bodø (HHB) Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) Profesjonshøgskolen (PHS) FELLESADMINISTRASJONEN Sentral ledelse, markeds og informasjonsavdelingen Studieavdelingen Personal- og organisasjonsavdelingen IT avdelingen Bibliotek Økonomi/Drift/Renhold/Trykkeri/Husleie/ Strøm INVESTERINGER Utstyrsmidler FSV - journalist kr Investerings- og utstyrsmidler FBA kr Investerings- og utstyrsmidler PHS - kr IT investeringer kr Bibliotek kr Sentral ledelse kr Nybygg, ombygging, inventar, undervisningsutstyr mv kr Vedlegg A: 49 Rammene for fakultetene med budsjettmodellen fra Vedlegg B: 57 Forskningsproduksjon finansieringsmodellen

20 Saksutredning Sak: Budsjett INNLEDNING OM BUDSJETTET OG RAMMER 1.1. Situasjonen ved utgangen av 2014 Videre ambisjoner og satsninger for å videreutvikle strategiene og innholdet i det 8. universitetet i Norge har preget budsjettarbeidet også for Både fakulteter og fellesadministrative avdelinger har ambisjoner om videre vekst og utvikling, og forbedringer av dagens drift. I arbeidet med budsjettet har det vært ønskelig å finne rom for ambisjonene som er uttrykt fra fakultetene og fellesavdelinger, fortrinnsvis ved bruk av tildelte rammer gjennom Statsbudsjettet. I det detaljerte budsjettarbeidet ser vi det imidlertid ikke som mulig å legge frem et budsjett uten noe bruk av avsetninger og forventet resultat fra Forslag til budsjett 2015 er lagt frem med et underskudd på 2,4 mill. kr, noe som forventes inndekket ved økt tildeling fra budsjettforliket. Budsjettet er imidlertid lagt frem med bruk av totale avsetninger på 16,8 mill, fordelt med 7,5 mill på fakultetene, 0,9 mill. kr på fellesadm og 8,5 mill. kr på investeringer. Det er utarbeidet prognoser for 2014 for alle fakultet og fellesavdelingene. Prognosene er særlig viktige for fellesavdelingene, da eventuelt over- eller underforbruk ikke videreføres til den enkelte enhet for kommende år. Prognosene for felles viser at det forventes et underforbruk på ca 2,5 mill. kr, mens det var budsjettert med bruk av avsetninger. Ca 13 mill. kr av bundne avsetninger kan dermed frigjøres til annet formål. På fakultetsnivå forventer tre av fakultetene å ha en drift innenfor bevilgningen eller med mindre bruk av avsetninger, og noen vil ha til dels store udisponerte midler ved utgangen av PHS er imidlertid i en særstilling ved at de forventer et negativt resultat som planlegges dekket ved bruk av virksomhetskapital. Fakultetet vil dermed ha lite eller ingen disponible midler ved utgangen av Endelig årsregnskap for 2014 skal rapporteres til departementet 15. februar Det er for tidlig å si hva endelig regnskap for 2014 vil vise, men det ligger an til at det blir en liten økning i avsetningene. 8

21 Prognose avsetninger (alle tall i 1000) Prognose Avsetning endring pr avsetning Prognose avsetning pr Prognose endring avsetning 2015 Prognose avssetning pr Total virksomhets kapital pr 2. tertial 2014 Fakultet/avd. HHB (2 500) (3 403) (0) FSV (534) FBA (1 257) PHS (741) 760 (350) KKS (258) Sentral ledelse (1 000) 500 (500) - Studie og forskning (419) Personal (852) - Økonomi (3 038) IT 118 (118) - - Bibliotek - - Strategiske tiltak 569 (445) 125 (125) (0) Sentrale poster (8 481) Ikke disp. lønnsoppgjør - - Strategiske midler styret - - ikke fordelt investeringsmidler - - Ufordelte/ubrukte tildeliger - - Sum UIN (18 006) Tabellen viser avsetninger fra , med prognose for Det er også tatt med en kolonne for virksomhetskapital for å vise samlede reserver Inntektsramme 2015 Universitetet i Nordland utarbeider utkast til budsjett for 2015 før endelig tildeling fra Kunnskapsdepartementet (KD) foreligger ved årsskiftet 2014/2015. Budsjettforliket er heller ikke kjent på detaljert nivå når saken skrives, og det vil komme endringer ved behandling av Statsbudsjettet i Stortinget i desember Endringen er imidlertid beregnet til å kunne dekke underskuddet i fremlagt budsjettforslag. Beregningene nedenfor tar kun hensyn til foreløpig kjente tall fra forslag til Statsbudsjett. Det forslås at rektor får fullmakt til å innarbeide de endringer som kommer iht. ramme gjennom vedtak av endelig budsjett. I forslag til Statsbudsjett er UiN tildelt kr Budsjettet er generelt justert med 3,3% for lønns- og prisvekst. Totalt er det en økning på 5,7% for UiN i forhold til budsjettforslag (blå bok) for Elementene i tildelingene med %-vis utvikling er vist i tabell på neste side. Til basisrammen er det gjort endringer knyttet til studieplasser med netto virkning på kr 3 mill. kr. Dette gjelder 45 frie studieplasser i kategori D (tilsvarende mastergradsnivå) som ble tildelt i 2011, og 5 studieplasser lærerutdanning. I tillegg er det endret kategori for lærerutdanningen fra 2011 med 90 studieplasser og endret kategori for barnevernsutdanning fra

22 For det enkelte fakultet og UiN samlet er det viktig å sikre oppfyllelse av de produksjonskrav som stilles, siden tildelingene skal rapporteres særskilt til departementet. UiN har beregnet et måltall på totalt studieplasser (heltids) som har vært finansiert gjennom strategisk tildeling fra KD. Totalt hadde UiN en produksjon i 2013 på 3301,8 heltidsekvivalenter, og forventet produksjon for 2014 er 3445,4. Dette tilsier at vi i 2014 har en forventet produksjon som ligger ca 22 % over måltallet. I forhold til sektormålene fra KD, og ønsket prioritering av økt kapasitet i høyere utdanning, ligger dermed UiN meget høyt mht kapasitet og produksjon. Basisrammen er ellers pris- og lønnskompensert med 12,6 mill. kr. For studiekomponenten fremkommer en økning på 3,4 mill. kr. Studiekomponenten er prisog lønnskompensert med 4,5 mill. kr. Detaljert utvikling av produksjon fremgår av pkt For den resultatbaserte (RBO) delen av forskningskomponenten har UiN fått en økning på 0,5 mill. kr etter omfordeling i sektoren. Dette skyldes at UiN har marginalt høyere uttelling på forskningskomponentene sammenlignet med gjennomsnittet i sektoren. Det er gitt to nye stipendiatstillinger til UiN. Forskningskomponenten er pris og lønnskompensert med 1,3 mill. kr. Utvikling av forskningsproduksjonen fremgår av vedlegg B. Tabellen nedenfor viser endringene for 2015 innenfor de 3 hovedkomponentene. 2 UIN 2015 Endring fra Endring i % 2014 endring fra Endring i % 2013 Endring kr fra Endring i % (alle tall i 1000 NOK) 14 til til til til til til 13 ENDELIG ENDELIG ENDELIG 50 - basis Pris og lønn Studieplasser - Utstyr FBA - Konsekvensjustering Andre endringer (18) Totalt basis ,2 % ,0 % ,2 % undervisning Pris og lønn Endring studiepoeng (713) Totalt undervisning ,8 % ,0 % ,4 % forskning Pris og lønn RBO Stipendiater Totalt - forskning ,2 % ,5 % ,5 % - - Totalt ,7 % ,1 % ,2 % Totalt sett stiller budsjettrammene krav til prioriteringer i forhold til ressursbruken, samt fortsatt intensivert innsats for å skaffe inntekter ut over våre ordinære bevilgningsfinansierte inntekter. Det merkes også etterspørsel etter både økt kapasitet og økt kompetanse i fellesavdelingene i forhold til økt aktivitet og økt kompleksitet i institusjonen. 1 Fra 2009 har ikke KD oppgitt måltallet for studieplasser, men her er det lagt inn økning knyttet til videreføring av frie studieplasser og studieplasser i grunnskolelærerutdanning. Måltallet er ikke endelig avstemt med KD sine interne måltall. 2 Inndelingen i kapittel i Statsbudsjettet er endret slik at det gis en samlet ramme til UH-institusjoner. Vi velger internt å opprettholde fordelingen på basis, undervisning og forskning. Dette for å synliggjøre effektene av resultatkomponentene. 10

23 Lønnsoppgjøret internt håndteres ved at det avsettes midler til ordinære lønnsoppgjør, og dette kompenseres ovenfor den enkelte enheten. Kompensasjon forutsettes kun innenfor avsetninger til lønnsoppgjør i Lønnsglidning utenom ordinært lønnsoppgjør kompenseres ikke verken på faglige eller administrative stillinger. Denne lønnsglidningen skyldes både kompetanseopprykk, og høyere lønn til nye ansatte enn tidligere etablert nivå. Kompetansehevingen i institusjonen er et viktig strategisk grep, men denne kompenseres ikke direkte, og er en del av prioriteringene som fakultetene må foreta innenfor tildelt ramme. Den generelle situasjonen i arbeidsmarkedet har medvirket til å utfordre lønnsnivået ved rekrutteringer i administrative stillinger. Større driftsposter som husleie og strøm er realbudsjettert. I løpet av 2015 vil ikke UiN få noen nye leieforhold. Mørkvedgården vil bli klar til innflytting i løpet av året etter renovering og ombygging. Husleiebudsjettet er lagt opp med mindre slakk for uforutsette forhold og generell usikkerhet grunnet indeksregulering av avtalene. Strømkostnadene er vanskelig å gi et sikkert budsjett for, da både volum og pris varierer gjennom året og avhenger av ytre forhold som kraftmarkedet generelt, og temperaturforhold. Det er budsjettert med en stabil prissituasjon på strømsiden for Resultatet for 2014 vil påvirke disponibel ramme for Det foreslås at rektor gis fullmakt til å beslutte endelig resultat for fakultetene for Konsekvensene av resultatene for fakultetene, vil være et ansvar for fakultetene å håndtere, både med positivt og eventuelt negativt resultat. Resultat for fellesavdelingene forutsettes avsatt på note 15, og vil deretter bli disponert i forhold til særskilte satsninger. I arbeidet med budsjettet tas det forbehold om endelig tildelingsbrev. Det er ikke lagt opp til ordinær behandling av budsjettrevisjon høsten 2015, og det forutsettes at rektor får fullmakt til å foreta justeringer av rammene ut fra endringer i endelig tildeling for Utfordringer mot 2016 Fremlagte forslag til budsjettrammer viser at UiN fortsatt er i en god faglig utvikling og at aktivitetsnivået øker. Dette skyldes både økte bevilgninger ut fra uttelling i finansieringsmodellen, videreført effekt av tilførsel av nye studieplasser i 2011 og aktiv bruk av avsetninger for Budsjettrammene gjenspeiler også inntekter fra ekstern finansiert virksomhet, selv om budsjetteringen av ekstern finansiert virksomhet er mer krevende å lage sikre budsjett for. UiN har over tid arbeidet med innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, samt innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren. Arbeidet med disse to innspillene har bidratt til en tydeliggjøring av UiN sin ønskede fremtidige profil. Universitetet i Nordland ser strukturprosessen i nær sammenheng med det målrettede arbeidet over flere år med å legge grunnlaget for og utvikle et nytt universitet. Universitetet i Nordland sin forskning og utdanning skal være bygget på tre profilerte temaområder: Velferd Innovasjon og entreprenørskap 11

24 Blå vekst Gjennom forskning og utdanning skal UiN bidra til å løse globale og nasjonale utfordringer innenfor utvikling av velferdssamfunnet og velferdstjenester (velferdsinnovasjon), og en kunnskapsbasert og bærekraftig verdiskaping i næringslivet. UiN skal bidra til forskningsbasert helse- og velferdspolitikk, kunnskapsbasert næringsliv med spesielt fokus på Nordområdene, og næringsutvikling innenfor områdene mat, marin, reiseliv og miljø. Sammen med universitetene i Agder og Stavanger skal UiN ha et særskilt nasjonalt ansvar for profesjonsutdanning og profesjonsfaglig forskning. For å ivareta UiNs nasjonale oppgaver på en god måte, skal universitetet delta i internasjonalt samarbeid og utvikle faglig kvalitet på nasjonalt og internasjonalt høyt nivå. UiNs forskning og utdanning skal kjennetegnes av nærhet mellom universitet, samfunn, næringsliv og studenter. Forskningen skal ha et brukerorientert perspektiv, og studie- og studentmiljøet skal preges av tett samspill mellom studenter, lærere og administrativt personale. Campus skal bygges ut videre for å danne en god ramme for læring, samspill og personlig vekst. Arbeidet med tydeliggjøring av de profilerte områdene har bidratt til bevisstgjøring og synliggjøring av UiN sine ambisjoner i forhold til egen posisjon i det internasjonale, nasjonale og regionale forsknings- og kunnskapslandskapet. Arbeidet er godt forankret i det samlede lederskapet. UiN har i styresak 31/14 - Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren - fattet følgende vedtak: 1. Styret mener at den framtidige nasjonale universitetsstrukturen betinger et eget universitet med utgangspunkt i Nordland. Styret ønsker derfor at en går videre i drøftingene med Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna med sikte på en mulig fusjon. 2. I et slikt universitet vil summen av fagmiljøene kunne ta en tydelig posisjon i nasjonale og internasjonale satsinger på utdanning og forskning. Det vil gi god kvalitet, robusthet og kostnadseffektivitet. Universitetet i Nordlands profil med de tematiske satsingsområder, Innovasjon og entreprenørskap, Velferd og Blå vekst er et godt utgangspunkt for samspill med de nevnte høgskolene. 3. Rektor, i samråd med styrets leder, gis fullmakt til å sende et posisjonsnotat til Kunnskapsdepartementet innen 15. august. Det forventes en tilbakemelding på fremtidig struktur til institusjonene i løpet av våren 2015, og dette kan gi betydelige endringer for aktivitet og budsjett i Forutsatt en videreføring av dagens struktur vil ambisjonene til UiN være knyttet til økt aktivitet til doktorgradssøylene, og utviklingen innenfor profesjonsstudiene. Behovet for å skaffe seg finansielt rom for økte forpliktelser knyttet til behovet for ytterligere utvidelse av infrastrukturen er den mest krevende finansielle utfordringen fremover. Herunder hører også vurderinger rundt behovet til økte frihetsgrader for å sikre investerings- og utstyrsbehov, da særlig knyttet til aktiviteten ved FBA. 12

25 Budsjettet for 2016 må forventes å ha vekst særlig innen leiekostnader, hovedsakelig pga. det nye adm bygget 6a. Forskningskomponenten forventes å øke moderat, men i kroner vil denne ikke utgjøre mye. Dette er også avhengig av at UiN øker relativt sett mer enn resten av sektoren. Under pkt 3.6 fremgår forventet studiepoengproduksjon. Budsjettet for 2016 kan allerede grovsimuleres når det gjelder studiepoengproduksjonen. Prognosene for studiepoengproduksjonen viser en mulig positiv effekt på 5,7 mill. kr. Det er forventet økning i studiepoengproduksjonen på 3 av fakultetene, og spesielt FSV vil øke mye med 107 heltidsekvivalenter. PHS vil derimot få en forventet nedgang på 24 heltidsekvivalenter. UiN har fremmet innspill til budsjett 2016 til Kunnskapsdepartementet. UiN oppsummerte sine prioriteringer med følgende tiltak for økte bevilgninger utenfor rammen fra 2016: Tiltak 1: Forskning - rekruttering! Stipendiatstillinger - 20 stillinger! Post Doc stillinger - 20 stillinger Tiltak 2: Utdanning Nye studietilbud! Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse! Bachelor i offentlig rett campus Bodø og! Master i samfunnsvitenskap Bachelor i nautikk, maritim økonomi og! MBA i teknologiledelse! Bachelor i veterinærmedisin! Bachelor i dyrepleie! Bachelor i marin bioøkonomi! Erfaringsbasert master i! Erfaringsbasert master i kystsoneutvikling! Bachelor i fysioterapi! Bachelor i ergoterapi! Bachelor i paramedics (ambulansefag)! Master i ortopedisk medisin! Master i lulesamisk! Årsstudium i psykologi Strategiske satsning på fleksible utdanningstilbud i Nordland Tiltak 3: Infrastruktur - bygg og utstyrsmidler! Byggetrinn 6 Campus Bodø! Særskilt behov knyttet til driftsmidler og utstyr - oppgradering, forskningslaber, undervisningslaber, HMS, Fakultet for biovitenskap og akvakultur! Forskningsfartøy - kystnært forskningsfartøy! Særskilte behov - driftsmidler og utstyr sykepleie.! Særskilte behov - driftsmidler og utstyr - maritime studier. 13

26 Hvorvidt UiN kan få særskilte tildelinger for 2016 vil ikke være klart før fremleggelse av statsbudsjett høsten For å bedre handlingsrommet internt er det avgjørende at det jobbes med ekstern finansiert virksomhet og studiepoengproduksjonen herunder særskilt hvordan gjennomstrømningen kan forbedres. Det har vært jobbet mye med kompetanseutvikling de senere år. Det har vært en markant økning i antall professorer både rekruttert fra egne rekker og eksternt. I forhold til alderssammensetningen i fagstaben er det viktig at UiN tidlig vurderer rekrutteringsbehovene, da tilsettingsprosesser i faglig stilling ofte er langvarige prosesser. Tabell alderssammensetning Årstall 2014, alle stillingskoder UiN Avdeling/Fakultet Total Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Fakultet for biovitenskap og akvakultur ,8 12,6 11,2 9,4 7 3,2 0,8-87 Fakultet for samfunnsvitenskap ,8 8,2 9 9, ,3 10, ,5 Handelshøgskolen i Bodø ,4 10,1 6, ,7 11,3 11,4 4,8 0,5 95,6 Profesjonshøgskolen ,5 18,5 13,8 23,1 20,8 43,4 26,5 3 1,7 168,2 Sentraladministrasjonen - 1,8 7 10, ,4 28,5 22,4 18,3 10,8 0,7-145,6 Sum 2 3, ,4 70,5 70,3 83,9 81,3 96, ,3 3,2 586,9 0,3 % 0,6 % 7,5 % 9,1 % 12,0 % 12,0 % 14,3 % 13,9 % 16,4 % 10,6 % 2,8 % 0,5 % 100,0 % For å videreutvikle doktorgradsområdene er rekruttering av professorkompetanse avgjørende. Også innenfor de administrative funksjonene stilles det krav om økt kompetanse for å møte økte krav til kvaliteten på støttefunksjonene. Arbeidet med kompetanse- og rekrutteringsstrategier må prioriteres ved alle fakultet. Uttellingen på forskningskomponentene er fortsatt lav sammenlignet med øvrige universitet. Ressursbruken må kanaliseres mot områder som gir uttelling på nasjonale indikatorer, og som er strategisk viktige for UiN. Studietilbudene og den samlede porteføljen må vurderes slik at det både sikres at tilbud med lav søkning vurderes mht sanering av tilbud, parallelt med at det etableres og utvikles konkurransedyktige og etterspurte tilbud. Driftsmessig må tiltak løpende vurderes mht effektivisering av drift og administrative rutiner. Dette må avveies mot målsettingen om økt kvalitet i driftsfunksjoner. Bruken av teknologi og nye systemer må reelt sett kunne gi mer hensiktsmessige måter å løse både kjerneoppgavene og støttefunksjonene. 14

27 2. STATSBUDSJETTETS FØRINGER FOR Endringer i målstrukturen for 2015 Kunnskapsdepartementet har revidert målstrukturen for universiteter og høyskoler. Hensikten med revisjonen har vært å tydeliggjøre regjeringens mål og prioriteringer, jf. regjeringsplattformen. Departementet har på bakgrunn av dette fastsatt fire sektormål for Departementet legger til grunn at sektormålene skal være langsiktige og gi en stabil ramme som institusjonene kan utvikle egne strategier og planer innenfor. I tillegg til sektormålene setter departementet nasjonale styringsparametre innenfor sektormålene på områder der institusjonene skal ha særskilt oppmerksomhet på resultatutviklingen. De nasjonale styringsparametrene er ikke heldekkende for resultater som bidrar til måloppnåelsen, men signaliserer resultatområder som vil ha særskilt oppmerksomhet i styringen fra departementet. Kunnskapsdepartementet har besluttet å videreføre styringsparametrene fra 2014 i ett år til, med enkelte mindre justeringer. Det er lagt til en styringsparameter for oppfølging av EUstrategien. Departementet tar sikte på å revidere styringsparametrene fra Bakgrunnen for at revisjonen av målstrukturen skjer i to trinn, er arbeidet med framtidig struktur i universitetsog høyskolesektoren og gjennomgangen av finansieringen til universiteter og høyskoler som kan medføre justeringer i styringsparametrene. Sektoren vil bli involvert i arbeidet med reviderte styringsparametre. Hovedtrekkene fra revisjonen av målstrukturen fra 2012, der statlige universiteter og høyskoler fikk delegert myndighet til å fastsette egne virksomhetsmål innenfor sektormålene, ligger fast. 2.2 Mål- og styringsparametre for 2015 Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire overordnede sektormål for universiteter og høyskoler i Prop. 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet. Alle universiteter og høyskoler som får tildeling eller tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, skal bidra til å nå disse målene. For 2015 gjelder følgende sektormål med tilhørende styringsparametre: Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning Evalueringer viser at utdanning og forskning i Norge er god, men at vi har flere svake og fragmenterte utdannings- og forskingsmiljøer og at vi har få fremragende miljøer. Regjeringen vil at alle utdannings- og forskningsmiljøer i Norge skal holde høy kvalitet og at 15

28 flere norske forsknings- og utdanningsmiljøer hevder seg internasjonalt. Dette inkluderer også faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid.! kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid! kvantitativ styringsparameter: andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere! kvalitativ styringsparameter: studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene! kvalitativ styringsparameter: resultatoppnåelse på forskning ut fra institusjonens egenart! kvalitativ styringsparameter: samspill mellom forskning og utdanning! ny kvantitativ styringsparameter: deltakelse i Horisont 2020 og Erasmus+ Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling Fundamentet for vår framtidige verdiskaping og velferd ligger i å realisere kunnskapssamfunnet. Regjeringen har som ambisjon at Norge på skal være et av de mest innovative landene i Europa. For å få til dette trenger vi forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, kunnskapsdeling og kandidater som bidrar til nødvendig omstilling, innovasjon og verdiskaping i offentlig og privat sektor.! kvantitativ styringsparameter: andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og Forskningsrådet! kvalitativ styringsparameter: samarbeid med samfunns- og arbeidsliv! kvalitativ styringsparameter: forskningsinnsats i MNT- og profesjonsfag Sektormål 3: God tilgang til utdanning Regjeringen vil at alle skal ha tilgang til og muligheter for å ta høyere utdanning, uansett kjønn, etnisitet, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted. Utdanningstilbudet skal også legge til rette for at det er tilgang til nødvendig arbeidskraft og kompetanse i alle deler av landet. Livslang læring er viktig for å legge til rette for nødvendig omstilling og fornying for den enkelte og for samfunns- og arbeidsliv.! kvalitativ styringsparameter: fleksibel utdanning Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem En effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem skal bidra til best mulig måloppnåelse på de tre første målene. Universiteter og høyskoler forvalter en betydelig andel av fellesskapets midler. Ressursene skal benyttes effektivt og til beste for samfunnet. Institusjonene skal utvikle profiler i tråd med styrke og egenart, som bidrar til en differensiert sektor med høy kvalitet, som møter samfunnets behov på ulike områder, og som bidrar til at vi kan hevde oss internasjonalt. Institusjoner som har grunnlag for det, forventes å dyrke frem utdannings- og forskningsmiljøer som kan hevde seg helt i verdenstoppen.! kvalitativ styringsparameter: langsiktig økonomisk planlegging 16

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein Leder EKS Paul Birger Torgnes

Detaljer

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13.15 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 09.09.2015 kl. 10:00 13:45 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Bodil

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 7/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:30 16:20 Til stede: Navn Manus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Asbjørn Røiseland Marit Sundet Terje

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 01/2014 Møtested: Rom 3003, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 09:00-12:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 01/2014 Møtested: Rom 3003, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 09:00-12:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 01/2014 Møtested: Rom 3003, Universitetet i Nordland Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 8/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: kl 09.00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Bodil Børset Helge M. Sønneland Brynjolv Anke Berit Støre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 28.10.2015 kl. 10: 30 15:30 Sted: Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein,

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 30.09.2015 kl. 9:00 11.00 Sted: Scandic Hell, Stjørdal Arkivsak: 15/0173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Styret for Nord universitet

Styret for Nord universitet 1 Møtebok: Styret for Nord universitet (06.01.2016) Styret for Nord universitet Dato: 06.01.2016 kl 08.30 Sted: Møterom 3003, Campus Bodø Til: Vigdis Moe Skarstein Reidar Bye Aslaug Mikkelsen Bjørg Tørresdal

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 ca 15:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Styret for Universitetet i Nordland

Styret for Universitetet i Nordland Møteinnkalling: Styret for Universitetet i Nordland (16.12.2015) Styret for Universitetet i Nordland Dato: 16.12.2015 kl 15.00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Til: Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU US 60/2015 Langtidsprognose NMBU 2015-2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Torgeir Pedersen, Jan E. Aldal Arkiv nr: 15/02317 Vedlegg: (legges kun på nett)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/15 Møtested: Det grønne møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10:00 ca Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

S Statsbudsjettet tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet.

S Statsbudsjettet tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 02-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.13 Arkivref.: 2012/5093 SJO063/115 S 02-13 Statsbudsjettet 2013 -tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universitets- og høgskolerådet Pilestredet 46 0167 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3112-02.07.14 Revidert målstruktur for universiteter og høyskoler Departementet har satt i gang en prosess med revidering

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Heidi Kristensen

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet

Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014, 27.10.14 Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret

Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Universitetsstyret 24.04.2013 Arkivreferanse: /929/133 Sak: Årsrapport pr fakultet og avdeling Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitet i Nordland

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

Felles tilbakemelding til private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler

Felles tilbakemelding til private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler Westerdals - Oslo School of Arts, Communication and Technolgy Maridalsveien 17D 0178 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1569-14.09.2015 Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology - Tilbakemelding

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3 MØTEINNKALLING Fakultetsstyre Profesjonshøgskolen Dato: 03.06.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/02668 Arkivkode: Møterom 3428.16 (Grønne møterommet i administrasjonen) Mulige forfall meldes snarest til

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

LANGTIDSPLAN

LANGTIDSPLAN LANGTIDSPLAN 2015-2017 Samlet vurdering av fakultetets/senterets hovedutfordringer (Om ønskelig skriv kort om positive utviklingstrekk som innledning før hovedutfordringene) Fakultetets hovedutfordringer

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

ekstern ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset

ekstern ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 - ca kl 14.15 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Leder medlem

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sakt

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer