Jan Merok Paulsen. Foto: Colourbox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jan Merok Paulsen. Foto: Colourbox"

Transkript

1 1 Kunnskapsklynge i Kongsvinger sentrum Ungdomsskolens som node i kunnskapsklynge Jan Merok Paulsen Foto: Colourbox Jan Merok Paulsen Dr.oecon Analyse- Utredning- Rådgivning Org.nr MVA

2 2 Forord Høsten 2012 ble jeg invitert av Kongsvinger kommune til å komme med innspill i møter som inngikk i Skoleutredningen. Mine bidrag fra den ene dagen er beskjedne i selve utredningene som Kongsvinger kommune har utarbeidet. Fra mitt skråblikk slo det meg at kommunen er i en unik posisjon med denne skolestrukturendringen. For det første må man gjøre noe med skoleanleggene, slik at investeringene tvinger seg mer eller mindre frem. Men i tillegg ligger det en iøynefallende mulighet til å etablere en sterk kjerne i Kongsvinger sentrum, der en i gangavstand (for elevene) har lokalisert alle aktørene til og med videregående skole. Jeg brukte betegnelsen kunnskapsklynge om denne mulige konsentrasjonen, og i denne fasen ble jeg engasjert til å utdype dette ytterligere. Det følger i dette notatet. Dette er en kortfattet fremstilling som har sine klare begrensninger. Jeg har forsøkt å gi en faglig fremstilling, med utgangspunkt i litteratur om klynger og lokale innovasjonssystemer, slik jeg kjenner fenomenene fra forskning og mitt eget nærområde på Sunnmøre. Det jeg ser som viktige innsikter fra dette fagfeltet har jeg så overført til lokalt skoleeierskap i Kongsvinger. Fremstillingen er min egen og representerer et selvstendig arbeid ut fra et gitt mandat. Likeledes er arbeidet basert på Skoleutredningen og Kulturkvartalet som grunnlagsdokumenter. Utredningene har vært særdeles interessant lesning, og forhåpentligvis vil dette notatet gi noen supplementer. Mandatet mitt er svært avgrenset, og i det ligger at jeg har ikke satt meg inn i tekniske, arealmessige, økonomiske og driftsmessige forhold. Heller ikke andre politiske føringer enn de to dokumentene jeg har vist til. Jeg presiserer også at eventuelle feil og mangler er ene og alene mitt ansvar og ikke Kongsvinger kommunes. Ålesund, 21. November 2012 Jan Merok Paulsen

3 3 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Mandat og avgrensninger Utdanningens betydning i lokalsamfunnsutvikling Ungdomsskolen en kritisk etappe Morgendagens ungdomsskole nettverksskolen Lærerens betydning Hvorfor samarbeider bedrifter og offentlige enheter i klynger? Hva er en klynge? Klyngeteorien og samlokalisering Mulige gevinster ved en kunnskapsklynge i sentrum Hvordan får man til læring, samspill og samarbeid i klynger? What s in it for me? - Mulige gevinster for skoler og lærere Fagmiljøets betydning for læreren og skolen Hva kjennetegner de skolene som utnytter læringsmuligheter i klynger? En kunnskaps- og læringsklynge i Kongsvinger sentrum En strategi for framtidig skoleutvikling Potensialet i en klynge sett fra ungdomsskolelærerens perspektiv Oppsummering og anbefaling REFERANSER TIL LITTERATUR... 14

4 4 Sammendrag Jeg er gitt i oppdrag fra rådmannen i Kongsvinger kommune å gi en faglig betraktning rundt betydningen av "kunnskapsklynge" sett i lys av de føringer som ligger i sentrale skolepolitiske dokumenter. Med kunnskapsklynge menes en lokal, og sterkt geografisk avgrenset, klynge av private og offentlige institusjoner som har relasjoner til hverandre, - og som alle har innvirkning på elevenes samlede skoleløp i Kongsvinger. I sentrumsområdet av Kongsvinger ligger alt tre videregående skoler, idrettsanlegg, bibliotek og kulturanlegg samlokalisert. Denne faglige betraktningen legger til grunn en sterk strategisk betydning av skole og utdanning for lokalsamfunn og kommuner. De fleste norske kommuner har som strategisk ambisjon å heve nivået på elevenes læring, prestasjoner og fullføringsgrad i et samlet skoleløp som omfatter både grunnopplæring og videregående opplæring. I denne verdikjeden spiller ungdomsskolen en nøkkelrolle. For eksempel er det påvist at når elevene kommer godt ut av ungdomsskolen, øker sjansen for fullføring i videregående opplæring vesentlig og vice versa. Ungdomsskolen har derfor en særskilt strategisk betydning. Kongsvinger scorer ikke høgt sammenlignet med grunnskolen i landet for øvrig, og en særskilt satsing på ungdomsskolen er derfor betimelig. Kongsvinger kommune står foran en omfattende investering i skolebygg til ungdomstrinnet. Det er en utfordring av dimensjoner, men samtidig åpner denne situasjonen en unik mulighet til å sette kommunen på kartet som en attraktiv og offensiv skolekommune. Ved en tett samlokalisering med tre videregående skoler, helsetjenester, kulturinstitusjoner (inklusiv idrett) og støttetjenester kan kommunen som skoleeier legge forholdene til rette for det jeg har kalt en kunnskapsklynge. Fra faglitteraturen gis det ganske godt dokumenterte eksempler på at slike klynger i næringsliv (og i samspill med offentlige institusjoner) kan gi betydelig synergi effekt. Noen av disse har jeg synliggjort, dog på et prinsipielt plan, i dette notatet. Men det skal lite fantasi til å se at overføringsverdien til en lokal klynge i skolefeltet er betydelig. Gevinstene skapes ikke automatisk ved lokalisering og strukturer, men grunnstoffet er samhandling, tillit og gode relasjoner mellom lærere, ledere og andre fagfolk som har en rolle i elevens samlede utdanningsløp. Jeg opplever begge sentrumsalternativene som gode, men i sær Tråstad alternativet som attraktivt ut fra nærhets argumentene. Bygningsmessige, økonomiske og tekniske forhold ligger utenfor mitt mandat og min kompetanse, og jeg har følelig ikke gått inn på disse.

5 5 1 Innledning 1.1 Mandat og avgrensninger Oppdraget fra rådmannen i Kongsvinger kommune er å gi en faglig betraktning rundt betydningen av "kunnskapsklynge" sett i lys av de føringer som ligger i sentrale skolepolitiske dokumenter. Med kunnskapsklynge menes en lokal, og sterkt geografisk avgrenset, klynge av private og offentlige institusjoner som har relasjoner til hverandre, - og som alle har innvirkning på elevenes samlede skoleløp i Kongsvinger. I sentrumsområdet av Kongsvinger ligger alt tre videregående skoler, idrettsanlegg, bibliotek og kulturanlegg samlokalisert. I dette notatet gjøres det en betraktning på hva dette vil bety med tanke på krav og utfordringer knyttet til framtidens ungdomsskole. Jeg er på forhånd godt kjent med kommunens utredningsprosess av ungdomsskolealternativer og Kulturkvartalet. Jeg deltok selv med innspill for skoleadministrasjonen og prosjektgruppa i ungdomsskoleutredningen høsten Alt den gangen argumenterte jeg, ut fra mitt faglige ståsted, for alternativet med å lokalisere en nybygd ungdomsskole til sentrum, i dette tilfellet alternativet Tråstad. Min begrunnelse var den gangen at erfaringer med kunnskapsklynger og næringsklynger gir synergieffekter ved denne type samlokalisering. I dette dokumentet vil jeg utdype mine synspunkter og således begrunne Tråstad alternativet med bakgrunn i klyngetankegangen. Det er derfor ikke særlig spenning knyttet til min anbefaling om skolealternativ. Mandatet legger videre til grunn skoleutredningen fra høsten 2011 og utredningen om skolestruktur og kulturhus fra juni Begge disse utredningene er klare på selve ungdomsskolealternativet, slik det eksempelvis uttrykkes i Skoleutredningen: Ved å velge en samlet ungdomsskole på Tråstad, vil en kunne posisjonere Kongsvinger i forkant av samfunnsutviklingen. Gjennom dette prosjektet kan Kongsvinger skaffe seg et trumfkort som kunnskapskommune. Sammen med de videregående skolene, bibliotek og kulturhus vil en ungdomsskole i sentrum være et kraftsenter for læring og utvikling i vid forstand. Disse institusjonene vil utgjøre en unik kunnskapsklynge (Skoleutredningen, november 2011, side 2). Ved å lokalisere en nybygd og tidsmessig ungdomsskole i det samme område vil brikkene falle på plass i en klynge av samlokaliserte aktører med en rekke mulige synergieffekter for Kongsvinger-elevenes skoleløp. Forskning på slike lokale innovasjonssystemer i næringslivet viser at denne type samlokalisering har i seg et potensial for en rekke gevinster dersom en utnytter samlokaliseringen. Hva som skal til for å utnytte gevinster i klynger vil jeg antydningsvis si noe om i dette notatet. 1.2 Utdanningens betydning i lokalsamfunnsutvikling De foreliggende utredningene legger til grunn en realitetsforståelse, der skole og utdanning spiller en stadig større rolle for lokalsamfunnsutvikling: Utredningen har lagt til grunn et samfunnsperspektiv der utdanning og kompetanse spiller en stadig større rolle i arbeidsliv og samfunnsliv. Samtidig krever dagens utdanningspolitikk at opplæringen i skolen i skal tilpasses den enkelte elevs behov og forutsetninger - dette

6 6 for å sikre alle et optimalt læringsutbytte og øke gjennomføringsgraden i skoleløpet. Ungdomsskolen i Kongsvinger skal gi et tilbud som fører til sosial utjamning, hvilket er dokumentert at krever en større grad av tilpasning av læringstilbudet til de elever som i dag faller utenfor. Dette stiller skoleeier overfor andre krav til skolebygg enn tidligere (Skoleutredningen, november 2011, side 3). Det er allment akseptert, med basis i evalueringer av norsk grunnskole de siste 20 årene, at undervisning og opplæring i større grad må tilpasses elevens forutsetninger, dersom målet er å heve norske elevers faktiske prestasjoner (Haug & Bachmann, 2007; Midthassel, 2004). I dette perspektivet er det også alminnelig akseptert at tilpasset opplæring krever mer fleksible skolebygg enn de tradisjonelle. Videre er det rimelig godt forankret i Kongsvinger regionen 1 at skole og utdanning har en strategisk betydning for å gjøre kommunene mer attraktive i forhold til tilflytting, bosetting, etableringer og næringsliv. 1.3 Ungdomsskolen en kritisk etappe Det siste tiåret har samfunnet satt mer søkelys på frafallet i videregående opplæring, blant annet gjennom analyser fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og uavhengige forskningsprosjekter (Markussen, Sandberg, Lødding, & Vibe, 2006). Som en hovedtrend fullfører ikke 25 % av elevene i videregående opplæring. Men splitter en akademiske linjer og yrkesfaglige linjer, synker frafallet i studiespesialiserende retninger ned til % for akademiske linjer, mens en får en økning til mellom 35% og 40% i yrkesopplæringen (Paulsen, 2008). Dette mønsteret har vært stabilt siden det første kullet gikk ut av yrkesopplæringen etter Reform-94 (Grøgaard, 2006), og fenomenet er gjennomstudert. Det som er mer interessant, er å se på årsaker. Den faktoren som har mest betydning, i den forstand at den forklarer mest fiasko eller suksess, er elevenes kunnskapsnivå i basisfag etter fullført ungdomsskole (Markussen, Frøseth, & Sandberg, 2011). Med andre ord, dersom en lykkes bedre med ungdomsskolen, vil en få spillover effekter i yrkesopplæringen. Sett med lokale briller, vil en hevet læringskvalitet i ungdomsskolen mest sannsynlig gi seg utslag i bedre fullføring i yrkesopplæringen på Sentrum videregående skole og Skarnes videregående skole. Denne virkelighetsforståelsen deles også av Kongsvinger kommune i skoleutredningen: Gode overgangsordninger til videregående skole er en av faktorene som kan redusere frafallet i videregående opplæring. Mange kommuner har store avstander til videregående skoler, men i Kongsvinger har man mulighet for nært samarbeid med de to videregående skolene. Dette kan skje gjennom arbeidslivsfaget, gjennom hospitering og gjennom at elever i ungdomsskolen kan ta deler av fag på videregående skole for eksempel matematikk (Skoleutredningen, november 2011, side 16-17). 1 Denne prioriteringen var blant annet synlig i Samhandlingsprogrammet for Glåmdalsregionen ( ), der skole og kompetanse var ett av fire satsingsområder. Innenfor dette satsingsområdet vedtok alle 7 kommunene et felles strategidokument.

7 7 1.4 Morgendagens ungdomsskole nettverksskolen Dagens og morgendagens ungdomsskole opererer i større grad i samhandling med andre institusjoner som har relasjon til elevens samlede skoleløp. Det innebærer at lærerne, rådgiverne, koordinatorene og skolelederne er bidragsytere for andre aktører i utdanningsfeltet, samtidig som de er avhengig av andre aktører: Barnetrinnet, PP tjeneste, det kommunale helseapparatet, alternative læringsarenaer og videregående skole. I dagens utdanningssystem er i realiteten videregående opplæring basisutdanningen, og over 95 % av et alderskull fortsetter i videregående skole. Ungdomsskolen opererer derfor langt fra i isolat den utgjør en nøkkeletappe i et større utdanningsløp. Videre foregår i dag det meste av kompetansepåfyllet for lærere og skoleledere i kombinasjon med jobben, i samarbeid med høgskoleinstitusjoner og kompetansemiljøer. Hver skole er derfor et ledd eller en node i mange større nettverk. Det å kunne arbeide i mange nettverk, og utnytte samarbeidsrelasjoner, er alt i dag en viktig forutsetning for å lykkes i ungdomsskolen. Lokale klynger er en av mange slike nettverksformer. 1.5 Lærerens betydning De siste årenes utdanningsdebatt i Norge har fokusert sterkere på lærerens betydning for elevens læring og progresjon. Forskningsmessig støtte for dette kommer blant annet fra Thomas Nordahls forskning, med tydelig referanse til John Hatties oversiktsstudie over hvilke faktorer som virker inn på elevens læring, basert på store datamengder fra flere utdanningssystemer (Hattie, 2009). Lærerens relasjon til eleven kommer ut som den faktoren som har sterkest betydning, noe som for øvrig også følger av alminnelig common sense. På mange har denne forskningen inspirert en gjenoppdagelse av lærerrollen, og den har tilsvarende inspirert den pågående reformen av lærerutdanning og gitt støtet til intensjoner om en økt profesjonalisering av lærerstanden. Prognosene tilsier at det pr. i dag utdannes for få lærere i Norge. Det betyr at det i framtida vil bli konkurranse om lærere med etterspurt kompetanse. Videre indikerer flere studier at lærere ønsker å være en del av et større fagmiljø (Møller & Eggen, 2005; Wiley, 2001). Dette gir også opphav til en antakelse om at det i framtida vil være lettere å rekruttere og beholde lærere på en større skole enn en mindre. I dette bakteppet vil en nybygd ungdomsskole signalisere en forståelse av lærerens betydning, og lokalisering i en sentrumsklynge kan øke attraktiviteten i forhold til rekruttering av dyktige lærere. 2 Hvorfor samarbeider bedrifter og offentlige enheter i klynger? 2.1 Hva er en klynge? Det finnes mange definisjoner på hva en klynge er. Mest omtalt er næringsklynger, gjerne beskrevet som en geografisk konsentrasjon av bedrifter og institusjoner innen en bransje som har knyttet relasjoner til hverandre. En beslektet betegnelse er regionale og lokale innovasjonssystemer. Disse klyngene har blitt stadig mer sentralt i nærings- og innovasjonspolitikken. Ikke bare i Norge, men også internasjonalt regnes nå klyngedannelser som viktige byggesteiner i en innovativ økonomi. I Norge har det vært mest fokus på regionale næringsklynger. Eksempler på det er den maritime klyngen på

8 8 Nord-Vestlandet, teknologiklyngene på Raufoss og Kongsberg, akvakulturklyngen i Nord-Norge og mikro- og nanoteknologiklyngen rundt Oslofjorden. Sentralt i denne klyngetenkningen er et dynamisk samarbeid mellom bedriftene, kunnskapsaktører og offentlige virksomheter, gjerne kalt for "triple-helix" 2. Klynger kan være både regionale og lokale (Lundvall & Johnson, 1994), og det jeg beskriver i denne korte utredningen er ideen om en lokal kunnskapsklynge i Kongsvinger sentrum, inspirert av forskning på effekter av slike klynger. Infrastrukturen i klyngene er institusjoner som er samlokalisert i geografisk nærhet til hverandre (Lund Vinding, 2002). Men grunnstoffet som skaper positive effekter i klynger er relasjonene og samarbeidet som formes mellom menneskene og miljøene som arbeider i disse institusjonene. Derfor kan ikke positive klyngeeffekter vedtas, de skapes kun gjennom gode relasjoner, positive erfaringer og tillit mellom de miljøene som er samlokalisert. Men forskning på klynger viser også at nærværet av offentlige institusjoner betyr mye. Samspillet i klynger er som nevnt tillitsbasert, ved at medarbeidere og fagmiljøer har en felles interesse og tar sjansen på å stole på hverandre. Et slikt psykologisk klima mellom miljøer og medarbeidere åpner for sømløse overganger, kunnskapsdeling, prosjektsamarbeid, felles utnyttelse av ressurser og synergieffekter der en gjør hverandre sterke (Edmondson, 2008). Men alt dette oppnås ikke ved dokumenter og erklæringer, - det skapes i samhandling mellom menneskene. Men kommunen kan legge forutsetningene til rette ved lokalisering og valg av løsninger som muliggjør klyngesamarbeidets positive effekter. 2.2 Klyngeteorien og samlokalisering Essensen i klyngestrategien er nærhet mellom aktører som er viktige for hverandre. Et ferskt eksempel fra den maritime klyngen på Sunnmøre er etableringen av et Maritimt Kompetansesenter i Ålesund. Senteret er på kvadratmeter (første byggetrinn, fult utleid) og det inneholder det mest moderne av blant annet simuleringsutstyr 3. Lokaliseringen er lagt 50 meter fra Høgskolen i Ålesund, mer konkret rett over gata. Høgskolen i Ålesund har maritime ingeniørfag som sitt kjerneområde fulgt opp av innovasjonsfag. Og dette var et strategisk valg fra eiernes side, klart begrunnet med at på den måten kan både Kompetansesenteret og Høgskolen trekke veksler på de samme ressursene: Kompetansepersonell, nettverk, utstyr og lokaliteter. Det multi-nasjonale selskapet Rolls-Royce responderte da nesten umiddelbart etter åpningen med en beslutning om å legge hele sin europeiske opplæringsaktivitet i maritim sektor til det maritime senteret i Ålesund. Poenget med dette eksempelet er å vise at det er mulig med synergieffekter ved nær og tett samlokalisering. Men den avgjørende driveren bak denne suksesshistorien er at det akademiske miljøet på Høgskolen og den maritime industrien har samarbeidet tett i flere år og hatt gjensidig fordeler av dette samarbeidet. Samlokalisering av Maritimt Kompetansesenter nært opp til Høgskolen gir ytterligere muligheter, - som det blir opp til aktørene å utnytte. 2 Kilde: aspx 3 For mer informasjon, se:

9 9 2.3 Mulige gevinster ved en kunnskapsklynge i sentrum Faglitteraturen på klynger og innovasjonssystemer viser noen gjennomgående gevinster av at de utnytter samlokalisering. For det første synker de såkalte transaksjonskostnadene når aktører i samme klynge samarbeider (Nielsen & Lundvall, 2003). Samarbeidet blir lettere å gjennomføre ved at potensielle samarbeidspartnere finnes rett over vegen, og en slipper masse tid til å søke etter løsninger. Beslektet, for det andre, så får en innad i en klynge tilgang til løsninger rett over vegen. Det blir også lettere å drive fagmiljøer innad i klyngen, fordi mange av de nødvendige personene og miljøene er der. For det tredje, og fremfor alt, så blir det lettere å utveksle ressurser, for eksempel personell, utstyr og materiell, mellom samarbeidende partnere, fordi de er på armlengdes avstand. Og rekruttering blir enklere, fordi en kan gå til naboen og finne løsninger på personalbehov. Fellesnevneren i potensielle gevinstene er effektivisering gjennom samarbeid på kort distanse, læring og innovasjon, samt en iboende fleksibilitet ved at naboer kan sambruke ressurser. Til tross for åpenbare muligheter i klynger, er det også variasjon i hvilken grad samlokalisering gir slike gevinster. Det er grunn til å påpeke at mulighetene må utnyttes, og gevinster kommer ikke av seg selv. Effektene i Maritimt Kompetansesenter i Ålesund oppstår blant annet fordi partene for flere år siden har bestemt seg for å satse på hverandre, og derfor er det overveiende sannsynlig at de vil få synergi effekter av den nære beliggenheten til hverandre. Grunnstoffet i klyngesamarbeidet er derfor relasjonene mellom de aktørene som er lokalisert i nærheten til hverandre, at de har vilje og interesse av å samarbeide og ser nytten av det. Dersom miljøet innad i en klynge blir preget av småkonger og særinteresser, vil ikke dette fungere. 2.4 Hvordan får man til læring, samspill og samarbeid i klynger? En del forklaringer på suksessfylt samarbeidslæring i klynger er avdekket i en oversiktsstudie av den engelske organisasjonsforskeren Mark Easterby-Smith og kolleger (Easterby-Smith, Lyles, & Tsang, 2008). De fant at kunnskapsoverføring i denne type konstellasjoner var påvirket av tillit samt at deltakerne hadde utviklet systemer og rutiner for å samarbeide og lære av hverandre (Tsai, 2001). Det siste poenget er viktig, for synergi og læring i klynger kreves en systematisering. Dette blir en viktig ledelsesoppgave ved en eventuell etablering av ungdomsskole i sentrum. To gjennomgående trekk er tydelig i denne forskningen: Felles møteplasser for impliserte fagfolk og et formalisert ansvar for å drifte systemer og strukturer (sette problemer på agendaen, innkalle relevant personell, og adressere saker oppover til ledergrupper når det kreves vedtak og prosesser). Dette fant vi som et gjennomgående trekk da jeg studerte læringseffekter av kommuners deltakelse i prosjektet Effektiviseringsnettverkene ( ). De kommunene som hadde bygd opp systemer og møteplasser, og der hvor ledelsen involverte seg, fikk vesentlig større læringseffekter enn i de tilfellene hvor dette ikke var tilstede (Paulsen, 2003; Paulsen & Hjertø, 2010).

10 10 3 What s in it for me? - Mulige gevinster for skoler og lærere 3.1 Fagmiljøets betydning for læreren og skolen Lærerens arbeid har tradisjonelt vært individualisert med sterke krav til selvstendighet, selvledelse og autonomi i yrkesutøvelsen (Berg, 2003). Virkeligheten ser fremdeles slik ut, men lærerens arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø er blitt mer komplekst enn den tradisjonelle rollen som solist i et klasserom (Hargreaves & Shriley, 2009; Paulsen, Hjertø, & Thiveräinen, 2010). For det første er læreren i økt grad avhengig av annen type profesjonskunnskap for å gjøre jobben effektivt: Hjelpeapparat, assistenter, PP tjeneste, helsepersonell, rådgivning. Videre er det lagt flere samarbeidsoppgaver til lærerjobben, og dette er også nedfelt i det formelle arbeidsavtaleverket. Det er følgelig nødvendig med en viss dose lagspill i dette tradisjonelt individualiserte yrket. Nyere forskning på organisasjonsutvikling i skoler viser også entydig at lærernes kollegiale miljø er en viktig faktor for de samme lærernes evne til å gjennomføre kompetanseutvikling og nyskapning i klasserommet (Bryk, Camburn, & Louis, 1999). I en empirisk studie av hvordan lærernes taklet nye (radikale) læreplaner i matematikk og naturfag fant den amerikanske forskeren Susan M. Printy ved Michigan University at den faktoren som hjalp læreren mest effektiv til å mestre den nye pedagogikken og de nye arbeidsformene i klasserommet var kollegial læring i fagfellesskap 4. Med andre ord, der hvor lærerne engasjerte seg i fagfellesskap, ble de også bedre til å mestre nye utfordringer i undervisningen (Printy, 2008). 3.2 Hva kjennetegner de skolene som utnytter læringsmuligheter i klynger? Skoler som utnytter læringsmuligheter er kjennetegnet av en organisatorisk læringskapasitet, ved at kulturen er åpen for innovasjoner hos naboen. I tillegg er kulturen kjennetegnet av samarbeidsånd og et felles ansvar for alle elevenes læring (Louis & Kruse, 1998). Disse arbeidsverdiene og yrkesnormene gir seg utslag i positive holdninger til kollegialt samarbeid på tvers av sektorgrenser ut fra formålet om å fremme elevenes læring. I en studie gjennomført av forskerne Helen Marks og Karen Seashore Louis, der de analyserte 24 fremragende skoler i USA (som hadde scoret høgt over tid på elevers målte prestasjoner), viste resultatene at disse skolene var gjennomsyret av samarbeidskultur, åpenhet for andre profesjoner, felles ansvar for elevene, og fokus på elvenes læringskurve (Marks & Louis, 1999). Andre studier tilsvarende vist at sterke bånd til andre skoler og samarbeidspartnere (i det samme lokalmiljøet) er positivt for lærernes profesjonelle utvikling (Bakkenes, de Brabander, & Imants, 1999). 4 Disse fellesskapene var preget av to egenskaper. For det første kolleger som jobbet tett sammen på det samme trinn og i den samme faggruppe, men også, for det andre, så hadde de samme lærerne tette relasjoner til fagkolleger på andre skoler. Printy brukte betegnelsen profesjonelle læringsfellesskap om disse gruppene.

11 En kunnskaps- og læringsklynge i Kongsvinger sentrum Ved en lokalisering av en ungdomsskole på Tråstad, slik det foreslås i Skoleutredningen, har Kongsvinger kommune etablert en klyngestruktur med mange muligheter. En del av disse mulighetene vil også være tilstede ved et annet sentrumsalternativ, men nærheten i Tråstad alternativet gjør det særskilt attraktivt. I modellen i figur 1 nedenfor har jeg illustrert, dog forenklet, hovedaktørene i en kunnskapsklynge i Kongsvinger sentrum. Figur 1: Skisse av en tenkt kunnskapsklynge i Kongsvinger sentrum Sambruk av lokaler Sømløs overgang Støtte funksjoner Tverrfaglig bistand Grunn opplæring Kongsvinger kommune Ungdoms skole Dynamikk Sentrum vgs Øvrebyen vgs NTG Svømmehall Scene U Bibliotek Storhall Samspill og læring Videregående opplæring Kultur aktiviteter Kunnskapsoverføring Samarbeid Strategi Utveksling av ressurser Kommunens administrasjon vil være en viktig aktør i form av administrasjon, ledelsesressurser, men ikke minst koordinering av hjelpeapparatet. Videre vil en ha tre videregående skoler: Øvrebyen, Sentrum og NTG, i kort gangavstand, - i tillegg til kulturinstitusjoner. Det vil si at all aktørene som har nærhet til hverandre er unikt posisjonert for å skape en særskilt dynamikk. I det legger jeg til grunn at de kan inkorporere tilbudene sine tettere til hverandre gjennom samarbeid på nær distanse. Gjennom denne type samspill, kan elevenes læringsmiljø og tilpasning av undervisning kvalitetssikres på en bedre måte enn når aktørene i læringskjeden er lokalisert på spredt distanse. Videre styrker det innovasjonsmulighetene ved at en kan organisere tilbud for elever og elevgrupper på tvers av organisasjonsgrenser, ganske enkelt fordi opererer i samme nabolaget.

12 En strategi for framtidig skoleutvikling Det er veldokumentert at de skoler som har sterkere prestasjonskapasitet (elevers læring, progresjon, karakterer, testresultater og evne til å snu negative trender), er kjennetegnet av en utradisjonell samarbeidsfilosofi (Marks & Louis, 1999; Marks, Louis, & Printy, 2000). Denne samarbeidsfilosofien har mange av de særtrekk som går under betegnelsen lærende organisasjoner (Fullan, 1995; Senge, 2000), med vekt på kollektive prosesser og en helhetstenkning, - i tillegg til at man satser på læreren som individuell yrkesutøver. Dagens høg-prestasjonsskole (og fremtidens skolemodell) er med andre ord dobbeltspent : På den ene siden sterkt fokus på å styrke læreren som profesjonsutøver. I konsert med en slik strategi ser vi at velpresterende skoler også satser sterkt på kollegial læring, teamarbeid, nettverk og samarbeid over organisasjonsgrenser, for at eleven skal få bedre betingelser. Dette er de fleste skoleledere i dag svært godt informerte om. Mitt poeng er at ved lokaliseringen av ungdomsskole har Kongsvinger kommune en unik mulighet til å sette seg selv på kartet som en fremtidsrettet skoleeier, gjennom å forsterke disse trekkene. Dette vil nødvendigvis ikke svekke de perifere delene av kommunen i seg selv, fordi en sentrumsklynge kan bedre kommunens situasjon i forhold til å rekruttere lærere. Begge sentrumsalternativene til skoleløsning fremstår i mine øyne som gode, men Tråstad alternativet utnytter etter min oppfatning klyngestrukturen best. Skoleutredningen oppsummerer dette argumentet på følgende måte i sammendraget: Kongsvinger står overfor en unik mulighet i den forestående beslutningsprosessen, fordi investeringer i stor skala må gjøres uansett. Det koster omtrent like mye å oppgradere som å bygge nytt. Et nybygg gir mulighet for mer funksjonelle og fleksible løsninger. Dermed kan planlegging av framtidas behov gjøres uavhengig av nåværende, mangelfulle bygningsmasse. Ved å velge en samlet ungdomsskole på Tråstad, vil en kunne posisjonere Kongsvinger i forkant av samfunnsutviklingen. Gjennom dette prosjektet kan Kongsvinger skaffe seg et trumfkort som kunnskapskommune. Sammen med de videregående skolene, bibliotek og kulturhus vil en ungdomsskole i sentrum være et kraftsenter for læring og utvikling i vid forstand. Disse institusjonene vil utgjøre en unik kunnskapsklynge (Skoleutredningen, november 2011, side 3) 3.5 Potensialet i en klynge sett fra ungdomsskolelærerens perspektiv Det er velkjent at dagens lærerrolle er atskillig mer kompleks og komplisert enn den tradisjonelle, der læreren bestyrer stabile elevgrupper i klasserom. En vesentlig del av jobbutfordringene til læreren er samarbeidskompetanse eller relasjons-kompetanse. Det er essensielt i forhold til elevene, men også for å mestre koordinering og ledelse av alle de ressursene som er involvert i elevenes læring (rådgivning, helsetjenester, utveksling, kultur, fysisk fostring, støttetjenester). Potensialet ved nær samlokalisering (med alle disse aktørene) er tilgang til kompetanse, profesjonelle samarbeidspartnere og profesjonell støtte. Det innebærer rask tilgang til instanser man har behov for i jobben som lærer og kort veg til andre personer og fagmiljøer som deler den samme kjerneoppgavene.

13 13 4 Oppsummering og anbefaling Den foregående gjennomgangen har i korte trekk redegjort for årsakene til at bedrifter og offentlige institusjoner søker sammen i lokale og regionale klynger - at klyngene ofte fungerer som innovasjonssystemer. Gevinstene ved klyngelokalisering ligger for det første i besparelser i tid og kostnader ved samarbeid. For det andre er det potensielle gevinster i at de deltakerne får tilgang til hverandres ressurser ved å gå over vegen. Felles bruk av medarbeidere gjør at en får en mulig synergieffekt i å bruke medarbeidere fra Øvrebyen og Sentrum videregående skoler i ungdomsskolen, og vise versa. Det kan gi en betydelig fleksibilitet og muligheter for ekstraordinære rekruttering ved at tre skoler i nærhet rekrutterer en spesialist og sambruker denne. For det tredje ligger det for samlokaliserte skoler potensiell læring i nærheten til hverandre. Kunnskap sprer seg lettere på korte flater enn over lange distanser. Men fremfor alt ligger det gevinster i sømløse overganger mellom institusjoner som alle har et ansvar for å gi et best mulig tilbud til den samme elevgruppen. Det er kort veg mellom ungdomsskole og videregående skole og hjelpeapparatet i kommune, tilsvarende til idrettsanlegg og kulturtilbud. Og den korte distansen mellom grunnskole og videregående skole er også gunstig med tanke på å redusere barrierer for elevene. Men alle disse skisserte mulighetene må utnyttes, det kommer ikke samarbeidsgevinster av seg selv, og ingen kan proklamere en klynge. Men politiske beslutningstakere kan legge forholdene til rette ved samlokalisering og øvrige strategiske valg. For å utnytte dette, er det viktig at lederne på enhetene i klyngen går for samarbeid over organisasjonsgrensene, og at de setter tonen for samarbeidet gjennom egne prioriteringer. En samarbeidskultur må også kultiveres. Fra forskning på denne type samarbeidslæring ser vi at tillit mellom aktørene spiller en avgjørende rolle, likeledes at en har definert ansvar for samarbeid og tilrigging av forpliktende møteplasser. Dersom valget av Tråstad i sentrum gjennomføres, anbefaler jeg å initiere en bredt anlagt involveringsprosess der kommunen som skoleeier setter fokus på klyngesamarbeid i sentrum, og ikke minst hvordan de andre enhetene i kommunen kan utnytte klyngen. Utnyttelse av et klyngefortrinn i sentrum må også nødvendigvis ha en viss plass i ledelsestenkning og ledelsesutvikling i kommunen.

14 14 REFERANSER TIL LITTERATUR Bakkenes, I., de Brabander, C., & Imants, J Teacher Isolation and Communication Network Analysis in Primary Schools. Educational Administration Quarterly, 35(2): 166. Berg, G Att förstå skolan : en teori om skolan som institution och skolor som organisationer. Uppsala: Studentlitteratur. Bryk, A., Camburn, E., & Louis, K. S Professional Community in Chicago elementary schools: Facilitating factors and organizational consequences. Educational Administration Quarterly, 35(Supplementary): Easterby-Smith, M., Lyles, M. A., & Tsang, E. W. T Inter-Organizational Knowledge Transfer: Current Themes and Future Prospects. Journal of Management Studies, 45(4): Edmondson, A. C The Competitive Imperative of Learning. Harvard Business Review, July-August: Fullan, M The school as a learning organization: Distant dreams. Theory into Practice, 34(3): Grøgaard, J. B Det første Reform -94 kullets overgang til arbeid etter videregående skole. Oslo: NIFU STEP. Hargreaves, A., & Shriley, D The Fourth Way of Change. In M. Fullan (Ed.), The Challenge of Change. Start School Improvement Now! Thousand Oaks: Corwin. Hattie, J Visible Learning. A synthesis of over 800 Meta-analyses relating to achievement. London: Routledge. Haug, P., & Bachmann, K Mangfold, individ og fellesskap. In J. Møller, & L. Sundli (Eds.), Læringsplakaten. Skolens samfunnskontrakt. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Louis, K. S., & Kruse, S. D Creating Community in Reform: Images of Organizational Learning in Inner-City Schools. In K. Leithwood, & K. S. Louis (Eds.), Organizational Learning in Schools. Contexts of Learnings. Lisse: Swets and Zeitlinger Publishers. Lund Vinding, A Interorganizational Diffusion and the Transformation of Knowledge in the Process of Product Innovation. Unpublished Doctoral dissertation, Aalborg University, Aalborg. Lundvall, B.-Å., & Johnson, B The learning economy. Journal of Industrial Studies, 1(2): Marks, H. M., & Louis, K. S Teacher Empowerment and the Capacity for Organizational Learning. Education Administration Quarterly, Vol 35(Supplemental): Marks, H. M., Louis, K. S., & Printy, S. M The capacity for organizational learning.. In K. Leithwood (Ed.), Understanding schools as intelligent systems. Stanford: JAI Press. Markussen, E., Frøseth, M. W., & Sandberg, N Reaching for the Unreachable: Identifying Factors Predicting Early School Leaving and Non-Completion in Norwegian Upper Secondary School. Scandinavian Journal of Education Research, 55(3): Markussen, E., Sandberg, N., Lødding, E., & Vibe, N Forskjell på folk hva gjør skolen? Oslo: Norwegian Institute for Studies in Research and Higher Education (NIFU-STEP). Midthassel, U. V Teacher Involvement in School Development Activity and Its Relationships to Attitudes and Subjective Norms Among Teachers: A Study of Norwegian Elementary and Junior High School Teachers. Educational Administration Quarterly, 40(3): Møller, J., & Eggen, A. B Team leadership in upper secondary education. School Leadership & Management, 25(4): Nielsen, P., & Lundvall, B. Å Innovation, learning organizations and industrial relations. Aalborg: Aalborg University, Department of Business Studies Paulsen, J. M Effektiviseringsnettverkene som læringsprosjekt : observasjoner fra fase 1: [19 b.]. Rena: Høgskolen i Hedmark.

15 Paulsen, J. M Managing Adaptive Learning from the Middle. Unpublished Doctoral Dissertation, BI Norwegian Business School, Oslo. Paulsen, J. M., & Hjertø, K. B Organizational Knowledge Transfer: Introducing A Multi- Level Perspective Academy of Management Annual Conference. Montreal, Canada. Paulsen, J. M., Hjertø, K. B., & Thiveräinen, S Social-Cognitive Outcomes of Teachers Engagement in Community of Practice. Evidence from Finnish Basic Schools, UCEA New Orleans. Printy, S. M Leadership for Teacher Learning: A Community of Practice Perspective. Educational Administration Quarterly, 44(2): Senge, P Schools that learn. A fifth discipline fieldbook for educators, parents, and everyone who cares about education. New York: Doubleday/Currency. Tsai, W KnowledgeTransfer in Intraorganizational Networks: Effects of Network Position and Absorptive Capacity on Business Unit Innovation and Performance. Academy of Management Journal, 44(5): Wiley, S. D Contextual Effects on Student Achievements: School Leadership and Professional Community. Journal of Educational Change, 2001(2):

Den pedagogiske verdikjeden

Den pedagogiske verdikjeden 1 Den pedagogiske verdikjeden Poenget med denne modellen er at den sammenfatter, dog forenklet, de faktorene som skoler kan gjøre noe med selv for å heve elevenes prestasjonsnivå. I en analyse utført av

Detaljer

Kan vi forklare frafall? Og hva er effektive intervensjoner mot frafall?

Kan vi forklare frafall? Og hva er effektive intervensjoner mot frafall? Kan vi forklare frafall? Og hva er effektive intervensjoner mot frafall? Jan Merok Paulsen 24. Januar 2017 (C) JAN MEROK PAULSEN Stabile utfordringer Siden det første R-94 kullet Stabile utfordringer Siden

Detaljer

Strategisk intelligent skoleeierskap Samarbeide, jobbe langsiktig og dyrke partnerskap

Strategisk intelligent skoleeierskap Samarbeide, jobbe langsiktig og dyrke partnerskap Strategisk intelligent skoleeierskap Samarbeide, jobbe langsiktig og dyrke partnerskap Jan Merok Paulsen 15. Mars 2017 (C) JAN MEROK PAULSEN Kjønn -Jente -Gutt - Det eksistensielle spørsmålet Enhetsskolens

Detaljer

Strategisk intelligent skoleeierskap Samarbeid, nettverksbygging og partnerskap

Strategisk intelligent skoleeierskap Samarbeid, nettverksbygging og partnerskap Strategisk intelligent skoleeierskap Samarbeid, nettverksbygging og partnerskap Jan Merok Paulsen 7. Mars 2017 (C) JAN MEROK PAULSEN Det eksistensielle spørsmålet Enhetsskolens moralske imperativ Kjønn

Detaljer

Yrkesfag - utfordringer, muligheter og handlingsstrategier

Yrkesfag - utfordringer, muligheter og handlingsstrategier Yrkesfag - utfordringer, muligheter og handlingsstrategier Videregåendekonferansen 2013 Jan Merok Paulsen 23.09.2013 Bakteppet for mitt innlegg Stabil høg andel som ikke fullfører yrkesopplæring (frem

Detaljer

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14

Den gode skole. Thomas Nordahl 17.10.14 Den gode skole Thomas Nordahl 17.10.14 Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Videregående opplæring har aldri tidligere vært så avgjørende for ungdoms framtid som i dag. Skolelederes og læreres

Detaljer

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer

Detaljer

Studiekvalitet i profesjonsrettede lærerutdanninger. Thomas Nordahl

Studiekvalitet i profesjonsrettede lærerutdanninger. Thomas Nordahl Studiekvalitet i profesjonsrettede lærerutdanninger. Thomas Nordahl 12.05.16 Innhold Barnehager og skolers betydning det moralske imperativ Hva er en god lærer og hvilken kompetanse har denne læreren?

Detaljer

Suksesskriterier for videre kvalitetsutvikling Læring i profesjonelle fellesskap

Suksesskriterier for videre kvalitetsutvikling Læring i profesjonelle fellesskap Suksesskriterier for videre kvalitetsutvikling Læring i profesjonelle fellesskap Jan Merok Paulsen 8. November 2016 (C) JAN MEROK PAULSEN Det eksistensielle spørsmålet Enhetsskolens moralske imperativ

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Den gode skole. Thomas Nordahl 04.12.13

Den gode skole. Thomas Nordahl 04.12.13 Den gode skole Thomas Nordahl 04.12.13 Overordnet perspektiv på utdanning og læring Det er i dag godt dokumentert at en rekke elever går ut av grunnskolen uten å få realisert sitt potensial for læring

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret BTHE Formannskap BTHE Formannskap 22.11.2011 094/11 BTHE Komité for oppvekst 24.11.2011 014/11 BTHE Formannskap 29.11.2011

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

Skoleledelse og elevenes læring

Skoleledelse og elevenes læring 1 Skoleledelse og elevenes læring Rica Hell - Februar 2011 Skolelederkonferanse Anne Berit Emstad, NTNU 2 Bakgrunn Meta analyse 27 studier 18 USA, 2 Canada, Australia, England, Hong Kong, Israel, Nederland,

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Differensierte klasserom tilrettelagt klasseledelse for evnerike

Differensierte klasserom tilrettelagt klasseledelse for evnerike Differensierte klasserom tilrettelagt klasseledelse for evnerike Alle elever har rett til å møte entusiastiske lærere som hjelper dem så langt som mulig på veien mot læring. Å lede og differensiere læringsaktiviteter

Detaljer

«Yes! Nå funka det» Skjøre nettverksprosesser og suksessfaktorer i skolebasert kompetanse

«Yes! Nå funka det» Skjøre nettverksprosesser og suksessfaktorer i skolebasert kompetanse «Yes! Nå funka det» Skjøre nettverksprosesser og suksessfaktorer i skolebasert kompetanse Brit Bolken Ballangrud Førsteamanuensis Ph.D Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Utdanningsforbundet

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark NyGIV konsekvenser i skolen Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark Hva er NyGIV? Prosjektene i Ny GIV er: 1. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre

Detaljer

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Kreativt partnerskap Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Creative Partnerships er Storbritannias flaggskip inne kreativ læring. Det administreres

Detaljer

Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente»

Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente» Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente» Dato: 8. desember 2016 Statped vil innledningsvis peke på det gode arbeidet som er gjort i utvalget. NOU 2016:14 gir, etter Statpeds oppfatning, et svært godt fundament

Detaljer

Foreldrenes betydning for egne barns faglige og sosiale læring og utvikling i skolen. Thomas Nordahl

Foreldrenes betydning for egne barns faglige og sosiale læring og utvikling i skolen. Thomas Nordahl Foreldrenes betydning for egne barns faglige og sosiale læring og utvikling i skolen. 21.11.16 Innhold Utdanningens betydning i dagens samfunn Foreldre og samarbeid med skolen Foreldres rolle i læringsarbeidet

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Ungdomstrinn i Utvikling

Ungdomstrinn i Utvikling Ungdomstrinn i Utvikling Hvor står vi? Tilnærming gjennom hovedfunn PISA mm Hovedbilde: stabilitet Presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Elevene mer positive til læringsmiljøet og samhandlingen

Detaljer

Skolen som utviklingsarena for ansatte og elever. Thomas Nordahl

Skolen som utviklingsarena for ansatte og elever. Thomas Nordahl Skolen som utviklingsarena for ansatte og elever Thomas Nordahl 04.10.16 Innhold Utdanningens betydning i dagens kunnskapssamfunn Felles mål og retning Kollektiv læring Bruk av resultater En forskningsinformert

Detaljer

Hva er prosessledelse og hvordan forske på det - hva, hvordan og hvorfor prosessledelse?

Hva er prosessledelse og hvordan forske på det - hva, hvordan og hvorfor prosessledelse? Hva er prosessledelse og hvordan forske på det - hva, hvordan og hvorfor prosessledelse? Ragnhild Kvålshaugen, professor i strategi og gaveprofessor i effektive byggeprosesser Hva er prosessledelse? 1.

Detaljer

Nye karriereveier og forventninger til ledelse i skolen. Hedvig Abrahamsen, Kristin Helstad, Eli Lejonberg

Nye karriereveier og forventninger til ledelse i skolen. Hedvig Abrahamsen, Kristin Helstad, Eli Lejonberg Nye karriereveier og forventninger til ledelse i skolen Hedvig Abrahamsen, Kristin Helstad, Eli Lejonberg Nye forventninger Bakteppe: Betydning av profesjonsfellesskap Det profesjonelle samarbeidet ved

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Ledelse på alle nivå i Kultur for læring. Hilde Forfang, SePU

Ledelse på alle nivå i Kultur for læring. Hilde Forfang, SePU Ledelse på alle nivå i Kultur for læring Hilde Forfang, SePU Kultur for læring skal prege alle som arbeider med og i skolen, fra skoleeiere ut til den enkelte lærer. Prosjektet er planlagt slik at pedagogisk

Detaljer

Globalisering og kunnskapsdeling i klynger

Globalisering og kunnskapsdeling i klynger Globalisering og kunnskapsdeling i klynger Rolv Petter Amdam, Handelshøyskolen BI Ove Bjarnar, Høgskolen i Molde / Møreforsking Molde Svekkes de regionale kunnskapsnettverkene? Multinasjonale selskaper

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 12.05.17 Kultur for læring i Hedmark Kultur for læring en felles satsing for god læring i Hedmark Alle kommunene Fylkesmannen Fagforeningene NHO & KS Foreldreutvalget

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 NRLU rådsmøte 16.02.17 Lene Karin Wiberg Avdelingsdirektør Avdeling for barnehage og lærerutdanninger Virksomhetsmål

Detaljer

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne:

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Hvordan utfordrer dette organisering for læring, ledelse for læring, og byggesteinene i et godt læringsmiljø? Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger blir

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Nørvasund skole 2012. To skoler sammenslått

Nørvasund skole 2012. To skoler sammenslått Nørvasund skole 2012 To skoler sammenslått Spesialskole + vanlig skole = forsterka skole Fra vanlig klasseromsundervisning teamorganisert skole. Et team pr. årstrinn som har svært stor frihet innenfor

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og hindrer frafall? DEFINERE FOKUS Et fyrtårn for yrkesfagene

Detaljer

Hva snakker vi om? Om begrepsbruk for skoleutforming, organisering og pedagogikk. Tone H. Sollien, Asplan Analyse 22.09.2009

Hva snakker vi om? Om begrepsbruk for skoleutforming, organisering og pedagogikk. Tone H. Sollien, Asplan Analyse 22.09.2009 Hva snakker vi om? Om begrepsbruk for skoleutforming, organisering og pedagogikk Tone H. Sollien, Asplan Analyse Spørsmål Er det klart hva som ligger i sentrale begreper som benyttes i debattene om nye

Detaljer

Skoleledelse i innovativt arbeid: Hva handler det om?

Skoleledelse i innovativt arbeid: Hva handler det om? Skoleledelse i innovativt arbeid: Hva handler det om? Skolen i digital utvikling, 2015 Kirsten Foshaug Vennebo k.f.vennebo@ils.uio.no School leadership in innovative work. Places and spaces Begrepene ledelse

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar 13.10.17 Skolelederdagen Sølvi Mausethagen solvi.mausethagen@hioa.no Practices of data use in

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Lærerprofesjonalitet i endring. - nye forventninger, ulike svar. Sølvi Mausethagen Senter for profesjonsstudier solvi.mausethagen@hioa.

Lærerprofesjonalitet i endring. - nye forventninger, ulike svar. Sølvi Mausethagen Senter for profesjonsstudier solvi.mausethagen@hioa. Lærerprofesjonalitet i endring - nye forventninger, ulike svar Sølvi Mausethagen Senter for profesjonsstudier solvi.mausethagen@hioa.no Innlandets utdanningskonferanse 11.mars 2014 Kamp om lærerprofesjonaliteten

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Skolelederdagene 2012 Jorunn Møller og Eli Ottesen Prosjektets formål Å undersøke om det nye styrings- og forvaltningssystemet fungerer i tråd med intensjonene.

Detaljer

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Den gode skole. Thomas Nordahl 12.03.12

Den gode skole. Thomas Nordahl 12.03.12 Den gode skole Thomas Nordahl 12.03.12 Overordnet perspektiv på utdanning og læring Det er i dag godt dokumentert at en rekke elever går ut av grunnskolen uten å få realisert sitt potensial for læring

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Grunnlagsdokument. Satsingen Vurdering for læring 2010-2014

Grunnlagsdokument. Satsingen Vurdering for læring 2010-2014 Grunnlagsdokument Satsingen Vurdering for læring 2010-2014 Side 2 av 7 Innledning Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hvilke prinsipper som ligger til grunn for den nasjonale satsingen Vurdering

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

Skoleeiers rolle i innovasjonsog forbedringsarbeid. Innledning til gruppearbeid v/ Hilde Forfang

Skoleeiers rolle i innovasjonsog forbedringsarbeid. Innledning til gruppearbeid v/ Hilde Forfang Skoleeiers rolle i innovasjonsog forbedringsarbeid Innledning til gruppearbeid v/ Hilde Forfang The glue that binds the effective drivers together (Fullan, 2011) Vektlegging av forbedringsarbeid i skolen

Detaljer

Utdanning i samfunnsperspektiv Læringsmiljø og elevresultater. Thomas Nordahl

Utdanning i samfunnsperspektiv Læringsmiljø og elevresultater. Thomas Nordahl Utdanning i samfunnsperspektiv Læringsmiljø og elevresultater Thomas Nordahl Innhold Utdanningens betydning for barn og unge. Hva virker og hva virker ikke på læring? Et rammeverk for forbedringsarbeid.

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle God opplæring for alle Feil ressursbruk Økt kompetanse i system Vi er på vei! Mange elever går ut av grunnskolen uten å realisert sitt potensial for læring. Alle elever lærer og oppnår gode resultater

Detaljer

Nettverk Narvik 1. og 2. juni 2010 Terje Agledahl. Ref.: Thomas Nordahl

Nettverk Narvik 1. og 2. juni 2010 Terje Agledahl. Ref.: Thomas Nordahl Nettverk Narvik 1. og 2. juni 2010 Terje Agledahl Ref.: Thomas Nordahl Hva er en skolekultur? En skolekultur er overbevisninger, verdier, relasjoner og opplæringsprinsipper i et lærerkollegium. Skolekultur

Detaljer

Hvordan tilrettelegge for og følge opp skolebasert kompetanseutvikling

Hvordan tilrettelegge for og følge opp skolebasert kompetanseutvikling Hvordan tilrettelegge for og følge opp skolebasert kompetanseutvikling Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 328 lærerårsverk 13 skoler Fra 2002 2 nivåmodell med balansert målstyring

Detaljer

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene i praksis og utviklingen av dem. I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Et situasjonsbilde fra profesjonsutdanningene. Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Epost:

Et situasjonsbilde fra profesjonsutdanningene. Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Epost: Et situasjonsbilde fra profesjonsutdanningene Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Epost: Jens-Christian.Smeby@hioa.no «Tilstanden» for profesjonsutdanningene Rekruttering: antall søkere og

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Prosjekter i medvind eller motvind?

Prosjekter i medvind eller motvind? Prosjekter i medvind eller motvind? Hvilke faktorer påvirker etableringen av skoleutviklingsprosjekter? Hvilken rolle har vi skoleledere? Torkild Svorkmo-Lundberg Fagleder, Charlottenlund videregående

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Slik skaper vi en bedre skole. Senter for praksisrettet utdanningsforskning Lars Arild Myhr

Slik skaper vi en bedre skole. Senter for praksisrettet utdanningsforskning Lars Arild Myhr Slik skaper vi en bedre skole Senter for praksisrettet utdanningsforskning Lars Arild Myhr 20.05.14 Mitt innlegg 1. Et bilde av nå-situasjonen 2. En plan framover Konklusjon: Mestring i skolen fremmer

Detaljer

Overgangen barnehage / skole

Overgangen barnehage / skole Overgangen barnehage / skole Hovedmålet for overgangene er å sikre kontinuitet og helhet i utdanningsløpet. Barn og unge skal oppleve at opplæringstilbudene henger sammen, og at hver og en blir ivaretatt

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Fra teori til praksis. Helga Bognø

Fra teori til praksis. Helga Bognø Fra teori til praksis Helga Bognø - Må lære av arbeidslivet Forskningsminister Tora Aasland (SV): Det har vært for stor avstand mellom teori og praksis ved studiene. Studier ved høgskoler og universitet

Detaljer

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Rica Saga Hotell, 23.05.2013, Geir Syvertsen, Østfold fylkeskommune 1 Mitt innlegg 2 Bakgrunnen OECD rapport og politiske

Detaljer

Den kunnskapsbaserte og reflekterte læreren introduksjon til «Visible learning» Thomas Nordahl

Den kunnskapsbaserte og reflekterte læreren introduksjon til «Visible learning» Thomas Nordahl Den kunnskapsbaserte og reflekterte læreren introduksjon til «Visible learning» 21.11.12 Grunnleggende misforståelser Denne introduksjonen vil omhandle tre grunnleggende misforståelser og motargumenter

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Skjønnhaug skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Skjønnhaug skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Skjønnhaug skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

"VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ"

VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ Vedlegg nr.2 til årsmelding "VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ" Fordi vi mennesker ikke er like, er det viktig at vi kommer fram til løsninger og utforminger som er universelle og som gjør at alle kan benytte

Detaljer

Vurdering for læring. John Vinge. Pedagogdagene Norges musikkhøgskole

Vurdering for læring. John Vinge. Pedagogdagene Norges musikkhøgskole Vurdering for læring John Vinge Pedagogdagene 180816 - Norges musikkhøgskole John Vinge John Vinge Elevvurdering har fått økt internasjonalt fokus på 2000-tallet og preger nå norsk skole på mange måter.

Detaljer

Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Arne Hole Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Arne Hole Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Introduksjon Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Arne Hole Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Denne boka handler om matematikk i norsk skole i et bredt

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bogstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bogstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Bogstad Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...6

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Kvalitet i skolen. Thomas Nordahl

Kvalitet i skolen. Thomas Nordahl Kvalitet i skolen Thomas Nordahl 28.11.12 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Overordnet perspektiv på utdanning og læring Det er i dag godt dokumentert at en rekke elever går ut av grunnskolen

Detaljer

EU-prosjektet REKTORER I AKSJON LURAHAMMAREN UNGDOMSSKOLE

EU-prosjektet REKTORER I AKSJON LURAHAMMAREN UNGDOMSSKOLE EU-prosjektet REKTORER I AKSJON LURAHAMMAREN UNGDOMSSKOLE s deltakelse i EU-prosjektet, skoler i Sandnes og Helsingborg, Sverige. 2012 2014 Prosjektets hovedmål: Øke elevenes læringsutbytte. Ett av prosjektets

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Kjennetegn på god klasseledelse, forskning og føringer for praksis. Thomas Nordahl

Kjennetegn på god klasseledelse, forskning og føringer for praksis. Thomas Nordahl Kjennetegn på god klasseledelse, forskning og føringer for praksis Thomas Nordahl 03.04.14 Klasseledelse som en del av læringsmiljøet i skolen Med læringsmiljøet forstås miljømessige faktorer i skolen

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring. Thomas Nordahl 19.08.15

Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring. Thomas Nordahl 19.08.15 Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring Thomas Nordahl 19.08.15 Utfordringer i videregående opplæring handler ikke om organisering eller insentiver, men primært om kompetanse hos lærere og

Detaljer

Hva slags forskning & innovasjoner er det behov for i praksisfeltet? NRLU 26. oktober 2017

Hva slags forskning & innovasjoner er det behov for i praksisfeltet? NRLU 26. oktober 2017 Hva slags forskning & innovasjoner er det behov for i praksisfeltet? NRLU 26. oktober 2017 Skoleeiers perspektiv Sektormålene: Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø Elevene skal mestre grunnleggende

Detaljer

Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling.

Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling. Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling. 1. Bakgrunn for og forankring av satsingen Satsingen er forankret i Strategi for ungdomstrinnet og er ett av hovedtiltakene etter Meld.22

Detaljer

Klasseledelse i et utvidet læringsrom. Thomas Nordahl

Klasseledelse i et utvidet læringsrom. Thomas Nordahl Klasseledelse i et utvidet læringsrom. 17.10.12 Enhver skoleleder og lærer er i en lederposisjon. Ikke spør om du leder. Det gjør du. Ikke spør om du vil gjøre en forskjell. Det vil du. Spørsmålet er:

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Linjevalg og gjennomføring av videregående skole

Linjevalg og gjennomføring av videregående skole Linjevalg og gjennomføring av videregående skole Ulike veier til økt gjennomføring av videregående opplæring - Bruk av forskning som legitimering av tiltak Utdanningskonferansen Oslo 8. november 2016

Detaljer

Rekrutteringsstrategi - Fokusområder

Rekrutteringsstrategi - Fokusområder Rekrutteringsstrategi - Fokusområder Profesjonalitet i rekrutteringsprosesser Stjørdal kommune skal gjennom gode og grundige ansettelsesprosesser rekruttere personell med riktig kompetanse til rett tid.

Detaljer

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder

Overgangsprosjektet. Knut Alfarnæs, prosjektleder Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn premisser status Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning

Detaljer