Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge"

Transkript

1 Oslo, 3. mai Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle hvordan? Hvordan har læreplanverket i Norge fokus på kreativitet slik at barn og unge blir i stand til å bruke sin kompetanse til å omsette ideer til nye løsninger, enten det er et produkt eller en tjeneste? Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i Kunnskapsløftet Ny læreplan for grunnskolen og videregående opplæring ble innført i Norge høsten Entreprenørskap omtales her som et virkemiddel til å fornye opplæringen. Pedagogiske hensyn tilsier at opplæringen i kreativitet, innovasjon og entreprenørskap bør innrettes ulikt avhengig av skoletrinn. Kunnskapsløftet legger vekt på variasjon i læringsformer og læringsarenaer, praktisk læring og stor valgfrihet i nært samspill mellom skolen og samfunnet, noe som harmonerer med entreprenørielle tilnærminger i undervisning og opplæring. Læreplanverket for Kunnskapsløftet består av tre deler, Generell del, Prinsipper for opplæringen og Læreplaner for fag. I flere ledd av Generell del finner vi grunnlag for kvalifisering til entreprenørielle holdninger og kompetanse. I Prinsipper og rammer for opplæringen som også inkluderer Læringsplakaten, tydeliggjøres skoleeiers ansvar for en helhetlig opplæring i samsvar med regelverket og tilpasset lokale og individuelle forutsetninger. Alle prinsippene nevner områder som fremmes av entreprenørskapsarbeidet: sosial- og kulturell kompetanse motivasjon for læring og læringsstrategier elevmedvirkning tilpasset opplæring og likeverdige muligheter læreres og instruktørers kompetanse og rolle samarbeid med hjemmet samarbeid med lokalsamfunnet I sistnevnte prinsipp legges det vekt på samarbeidet med lokalt nærings- og samfunnsliv i opplæringen når det gjelder å gi elevene innsyn i ulike arbeidsprosesser, praktisk arbeidserfaring og kunnskap om arbeidslivet. Dette bidrar til arbeidet med entreprenørskap i skolen. Det vil gi innsyn i endringer som skjer i nærings- og samfunnslivet og synliggjøre nytten av aktiv deltakelse i entreprenørskap, innovasjon og omstilling. Disse erfaringene vil også bidra til at elevene får et bedre grunnlag for bevisst valg av utdanning og yrke.læringsplakaten innehar 11 punkter som skal gi retning og grunnlag for skolenes undervisning, kvalitetsutvikling og vurdering. I 2006 ble det besluttet atgrunnleggende ferdigheterskylle integreres i alle fag med tanke på at de skal være redskap for læring og utvikling og være en del av kompetansen i fagene. Grunnleggende ferdigheter består av å kunne uttrykke seg muntlig å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne lese å kunne regne å kunne bruke digitale verktøy

2 Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er begreper som kommer til uttrykk i kompetansemålene i mange læreplaner. Ordet kreativitet er brukt i 154 ulike læreplaner, mens innovasjon og entreprenørskap er brukt i57 læreplaner. Entreprenørskap og bedriftsutvikling, er også egne programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. I to av fellesfagene (fag som alle elever har) naturfag og samfunnsfag er hhv forskerspirenog utforskerenegne hovedområder. I tillegg er det etablert et eget valgfag for ungdomstrinnet (Produksjon av varer og tjenester) som skal medvirke til at elevene lærer å utvikle en kultur for entreprenørskap, skapertrang, kreativitet og innovasjon. Det er viktig å understreke at læreplanene på alle nivåer i grunnopplæringen gir den enkelte skoleeier, skoleledelse og lærer relativt stor frihet til selv å bestemme hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i opplæringen skal legges til rette og gjennomføres. 2. Er det utviklet egne nasjonale strategier for innovasjon og entreprenørskap i skolen? Hva er de politiske beslutningene som ligger til grunn for slik satsing? Meldinger til stortinget /handlingsplaner knyttet til kreativitet, innovasjon og entreprenørskap 1. Fra Ide til verdi -Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Hvilke forhold påvirker et lands innovasjonsevne? Hvorfor er det slik at noen bedrifter fremstår som mer innovative enn andre? Hva utløser innovasjon og hvilke forhold kan være til hinder for innovasjon? For å møte disse utfordringene igangsatte regjeringen et arbeid med utvikling av en helhetliginnovasjonspolitikk som skulle bidra til en mer koordinert og målrettet innsats på tvers av ulike politikk og forvaltningsområder, samtidig som samarbeidet mellom privat og offentlig sektor skulle styrkes på alle nivåer.innenfor områdene kunnskap og kompetanse ønsket regjeringen å utvikle utdanningsinstitusjoner fra grunnskolen til høyere utdanning som frambringer relevant kunnskap på høyt nivå, styrke kompetansen i realfagene og bedriftenes evne til å omsette kunnskaper til nyskapende praksis fremme kunnskapsflyt mellom næringsliv og kunnskaps og kompetansemiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Planen ble undertegnet av daværende Kommunal og regionalminister, Utdannings og forskningsminister, Landbruksminister, Olje og energiminister og Nærings- og handelsminister. 2. Se muligheter og gjør noe med dem! - Strategi for entreprenørskap i utdanningen Strategi for entreprenørskap i utdanningen ble lansert i 2004 og revidert i 2006 i forbindelse med implementering av Kunnskapsløftet og er en strategi for å styrke individets evne til å se og utnytte mulighetene i økonomiske, sosiale og kulturelle sammenheng for å legge grunnlaget for framtidig entreprenørskap, innovasjon, omstilling og verdiskaping i hele landet. Formålet med strategien er å tydeliggjøre entreprenørskap som utdanningsmål og opplæringsinstitusjoner, kommuner og fylkeskommuner til å 1 Fra Ide til verdi, Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Se muligheter og gjør noe med dem! - Strategi for entreprenørskap i utdanningen

3 planlegge og forankre opplæring i entreprenørskap i samarbeid med næringslivet og andre relevante aktører i lokalmiljøet. I strategiplanen er det foretatt en gjennomgang av hvordan Entreprenørskap er integrert som del av opplæringen på alle nivåer i læreplanverket Kunnskapsløftet 2006 i Norge.I den reviderte strategiplanen i 2006 beskrives sidestilte kriterier for elevenes læringsmiljø, hvilke av disse som vektlegges sterkest i de ulike undervisningsoppleggene vil variere. Aktiv bruk av disse kriteriene bidrar til kvalitetssikring av programmer med fokus på entreprenørskap og oppfyllelse av læreplanverket. Gjeldende kriterier er: Stimulering og utvikling av kreativitet, elevmedvirkning og aktiv læring, tverrfaglig arbeidsform, samarbeid mellom skole og lokalt samfunns- og næringsliv og verdiskaping. Strategien ble evaluert i og viser blant annet til en kraftig vekst i antall elever og studenter som har deltatt i ulike former for entreprenørskapsopplæring, spesielt i grunnopplæringen.evalueringen konkluderte allikevel med at det var nødvendig med mer innsats på flere områder for å fremme entreprenørskap i undervisning og læring på alle nivåer. Regjeringen så et behov for både å videreføre og styrke innsatsen på entreprenørskap i utdanningen gjennom en ny handlingsplan som særlig vektlegger høyere utdanning. 3. I St.meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja 4 foreslår regjeringen tiltak som skal gjøre opplæringen mer virkelighetsnær og praksisrettet. Entreprenørskapsopplæring kan gi både impulser og muligheter for gode og virkelighetsnære arbeidsmåter i opplæringen. Sett i lys av frafallet i videregående opplæring, spesielt innen fag- og yrkesopplæringen, kan entreprenørskap være et nyttig virkemiddel for å stimulere til læring og økt motivasjon. I handlingsplanen er det derfor lagt mye vekt på å fremme entreprenørskap i fag- og yrkesopplæringen. Regjeringen ønsker et bredere kunnskapsgrunnlag om entreprenørskap i utdanningen og det planlegges flere nye forskningsprosjekter som skal belyse ulike sider av temaet. I tillegg skal det vurderes hvordan entreprenørskapsperspektivet kan inkluderes i eksisterende forskningsprogrammer. Entreprenørskap i utdanningen er et felt som kjennetegnes ved et mangfold av aktører og interessenter. Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet har over tid utviklet et godt samarbeid på feltet. Den interdepartementale referansegruppen er ansvarlig for oppfølgingen av planen og for samarbeid med ulike aktører. 4. Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning Handlingsplanen Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning viderefører og styrker den satsingen på entreprenørskap i utdanningen. Formålet med handlingsplanen er å gjøre entreprenørskap som utdanningsmål og opplæringsstrategi tydelig. Denne handlingsplanen er utarbeidet i et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet og vektlegger høyere utdanning i tillegg til at eksisterende satsinger knyttet til Kunnskapsløftet videreføres og nye tiltak iverksettes. Planen uttrykker et ønske om at man i sterkere grad må utvikle et utdanningssystem som gir dagens elever og studenter kunnskaper og ferdigheter tilpasset framtidens utfordringer. Målet med denne planen er derfor å styrke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet. En ser derfor for seg at entreprenørskap i utdanningen kan organiseres som egne fag eller integreres som arbeidsform for å stimulere til læring i ulike fag og i grunnleggende ferdigheter. Entreprenørskap i utdanningen skal følge det overordnede prinsippet at det 3 KPB-rapport : Evaluering av regjeringens strategiplan for entreprenørskap i utdanningen St.meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja

4 skal legges opp til en bred satsing som skal nå alle med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og behov. Selve gjennomføringen av opplæringen i entreprenørskap skjer i regi av den enkelte utdanningsinstitusjon. Handlingsplanen inneholder 14 tiltak som skal bidra til å styrke entreprenørskap i utdanningen. Handlingsplanen består av følgende tiltak: 1. Implementere kvalifikasjons-rammeverket for høyere utdanning 2. Opprette studieplasser for entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning 3. Utlyse midler til å utvikle utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon ved universiteter og høgskoler 4. Utlyse midler til å utvikle nye utdanningstilbud om immaterielle rettigheter 5. Utlyse midler til etterutdanning i entreprenørskap for lærere 6. Følge opp evalueringen av ingeniørutdanningene og revidere rammeplanene for ingeniørfag 7. Synliggjøre entreprenørskap i nærings-ph.d.-ordningen 8. Gjennomgå rapporterings-indikatorer for entreprenørskap og innovasjon fra universitet og høgskoler 9. Følge opp Kunnskapsløftet 10. Etablere nettsted for digitale læremidler i entreprenørskap i grunnopplæringen 11. Videreføre tilskudd til Ungt Entreprenørskap 12. Styrke forskning på og igangsette evalueringer av entreprenørskap i utdanningen 13. Arrangere konferanser og bidra til etablering av møteplasser om entreprenørskap i utdanningen 14. Forsterke satsingen på unge etablerere i Innovasjon Norge 3. Er det forskningsresultater knyttet til kreativitet og innovasjon i skolen? Er det forskningsresultater som bør framheves spesielt? I dette kapittelet velger vi å trekke fram to forskningsprosjekter som har evaluert ulike sider avhandlingsplanenfor Entreprenørskap i utdanningen - fra grunnskole til høyere utdanning :Østlandsforskning Følgeforskning av entreprenørskap i utdanningen delprosjekt 4a (Rapport nr ) 6 og NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) Midtveisevaluering av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen (Rapport nr ) 7 Begge rapportene har påvist at vekt på entreprenørskap i opplæringen bidrar til en mer praksisrettet læresituasjon. Dette har igjen økt motivasjonen blant elevene i ungdomsskolen og den videregående skolen. Evalueringene av handlingsplanen viste at antallet elever og studenter som har deltatt i ulike former for entreprenørskapsopplæring, spesielt i grunnopplæringen, har økt kraftig. Evalueringene konkluderte allikevel med at det var nødvendig med mer innsats på flere områder for å fremme entreprenørskap i undervisning og læring på alle nivåer.nifu har evaluert alle de 14 tiltakenei handlingsplanen. Entreprenørskap i utdanningen og vi har valgt å trekke fram tiltakene9 og 10 som særlig retter seg mot grunnopplæringen trinn. Tiltak 9 innebærer å følge opp Kunnskapsløftet for å utvikle kvaliteten og omfanget på opplæringen i entreprenørskap i grunnskolen og videregående opplæring. Tiltak 10 gjelder utvikling av læremidler i entreprenørskap og opprette et nettsted/ressursbank for å spre disse. Læremidlene skal være rettet mot bruk av entreprenørskap som 5 Entreprenørskap i utdanningen - fra grunnskole til høyere utdanning Østlandsforskning Følgeforskning av entreprenørskap i utdanningen delprosjekt 4a (Rapport nr ) 7 NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) Midtveisevaluering av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen (Rapport nr ) 8 Entreprenørskap i utdanningen - fra grunnskole til høyere utdanning

5 pedagogisk metode ved gjennomføring av opplæringen i stort sett alle fag, og her vil finnes gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap. I ressursbanken blir både arbeidsformer og metoder beskrevet og eksemplifisert for ulike fag og ulike trinn. I tillegg vil ressursbanken inneholde et kartleggingsverktøy som skolene kan bruke for å finne ut i hvilken grad skolene allerede benytter entreprenørielle metoder. Målgruppen for dette tiltaket er primært lærere i grunnskolen og videregående opplæring. Videre er det et mål å knytte skole og samfunn tettere sammen. Målsettingen er å bidra til at læringen knyttes tettere til noe man kan anvende i sine liv, det skal gi økt tverrfaglighet og nye læringsarenaer, og bidra til at elevene utvikler evne til nyskapning og innovasjon. Ressursbanken har hovedfokus på undervisningsopplegg i entreprenørskap som bidrar til utdanning gjennom entreprenørskap. En sammenfatning fra rapporten knyttet til disse to punktene er at det har tatt noe tid å følge opp Kunnskapsløftets punkt 9 og 10 og at dette vil være gjennomført i Østlandsforskning konkluderer i sin følgeforskning med følgende: Personlige egenskaper og holdninger: Handlingsplanen for Entreprenørskap i utdanningen fremhever at elever gjennomentreprenørskapsopplæring kan videreutvikle personlige egenskaper og holdninger. Vårestudier måler elevenes selvoppfatning knyttet til kreativitet, initiativ, problemløsning,risikovilje, samt akademisk selvtillit og kunnskap om samarbeid. Både i ungdomsskole ogvideregående skole er det indikasjoner på at «andre entreprenørskapsprosjekter» virkerpositivt inn på noen personlige egenskaper og holdninger (kunnskap om samarbeid,kreativitet og problemløsning). Spesifikke entreprenørielle ferdigheter: HandlingsplanenEntreprenørskap i utdanningen 9 fremhever at elever gjennomentreprenørskapsopplæring kan lære kunnskaper og ferdigheter om forretningsutviklingog nyskapingsprosesser. Studier måler elevers og unge menneskersselvvurdering. Tidligere deltakere i ungdomsbedrifter og «andre entreprenørskapsprosjekter» ivideregående opplæring ønsker oftere å bli selvstendig næringsdrivende enn andre elever,de vurderer oftere at de har de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å etablere enbedrift, og de har større sannsynlighet for å starte egen bedrift. Elever som tar fagetentreprenørskap og bedriftsutvikling er overrepresentert blant de som opplever det somgjennomførbart å bli selvstendig næringsdrivende. I ungdomsskolen har elever som deltari «andre entreprenørskapsprosjekter» oftere entreprenørielle ønsker og opplever det å bliselvstendig næringsdrivende som gjennomførbart. 9 Entreprenørskap i utdanningen - fra grunnskole til høyere utdanning

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument?

Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? Olav R. Spilling, Svein Erik Hagen, Vegard Johansen, Liv Anne Støren Arbeidsnotat 9/2013 Forord Dette notatet

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP I VIDEREGÅENDE SKOLE. "Hva kjennetegner vellykkede entreprenørskapsmiljøer ved to videregående skoler?"

ENTREPRENØRSKAP I VIDEREGÅENDE SKOLE. Hva kjennetegner vellykkede entreprenørskapsmiljøer ved to videregående skoler? ENTREPRENØRSKAP I VIDEREGÅENDE SKOLE "Hva kjennetegner vellykkede entreprenørskapsmiljøer ved to videregående skoler?" Growing plant in lightbulb. By nyoin. Copyright. Av Therese Eidsaune og Christine

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Entreprenørskapsutdanning i Norge status og veien videre. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskapsutdanning i Norge status og veien videre. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen Entreprenørskapsutdanning i Norge status og veien videre Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen Olav R. Spilling Vegard Johansen Liv Anne Støren Rapport 2/2015 Entreprenørskapsutdanning

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING Sak 2006/849 KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV REFORMEN I GRUNNOPPLÆRINGEN KUNNSKAPSLØFTET Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Avtaleutkast Oversikt

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016

Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016 Utdanningsdirektoratets langtidsplan for læremiddelarbeid 2013-2016 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forskningsbasert kunnskap om læremidler og læremiddelpraksis... 6 1.3 Status for tilskuddsmidler

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

Fagovergripende kompetanser

Fagovergripende kompetanser Fagovergripende kompetanser Mandatet Utvalget er bedt om å vurdere i hvilken grad dagens faglige innhold dekker de kompetanser og de grunnleggende ferdigheter som utvalget vurderer at elevene vil trenge

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Dette er Kunnskapsløftet

Dette er Kunnskapsløftet Rundskriv F-13/04 Dette er Kunnskapsløftet Kultur for læring Målet St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring ble behandlet i Stortinget 17. juni 2004, jf. Innst. S. nr. 268 (2003-2004). Stortingsmeldingen

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer