BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I DRAMMEN KOMMUNE MARS 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I DRAMMEN KOMMUNE MARS 2016"

Transkript

1 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I DRAMMEN KOMMUNE MARS 2016

2 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING KOMMUNERAPPORT VEKTING FEILMARGINER Buskerudbysamarbeidet Epinion Norge AS har gjennomført en befolkningsundersøkelse på oppdrag fra Buskerudbysamarbeidet. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningen i Buskerudbyens kjennskap og holdninger til tema knyttet til reisevaner, miljø og byutvikling. CATI; telefonintervju Det er gjennomført totalt ca telefonintervju med befolkningen over 15 år i Buskerudbyen. Utvalget er kvotert til ca. 500 intervju per medlemskommune i Buskerudbyen; - Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, og Kongsberg. Utvalget er trukket tilfeldig på husstandenes fasttelefon og mobiltelefon. Feltarbeidet ble gjennomført i løpet av uke 4-7 (25.januar 18.februar) Det ble gjennomført en pretest av undersøkelsen ved å foreta 42 testintervju for å sikre stabilitet i spørreskjemaet og kvaliteten i datainnsamlingen. Undersøkelsen er gjennomført iht. Norsk Markedsanalyse Forenings etiske regler. Grafikken i denne rapporten illustrer kun svarene fra Drammen kommune. På utvalgte steder i rapporten kan resultatene for kommunen sammenlignes med resultatene for hele Buskerudbyen. Da markert med snittverdi. Resultatene per kommune er i etterkant av datainnsamlingen vektet på kjønn, alder i henhold til befolkningsstrukturen i den aktuelle kommunen. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,9 4,5 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginer for utvalgte undergrupper og eventuelle krysstabuleringer er større. 2

3 3

4 DEMOGRAFI AV BEFOLKNINGEN I DRAMMEN Kjønn- og aldersfordeling (N=538) 40% 35% 36% 30% Kvinne; 51% Mann; 49% 25% 20% 22% 22% 20% 15% 10% 5% 0% Under 29 år år år Eldre enn 65 år 4

5 DEMOGRAFI AV BEFOLKNINGEN I DRAMMEN Utdanning hovedgjøremål (N=538) Yrkesaktiv 62% 4 år + på høyskole/universitet 28% Pensjonist 21% 1-3 år på høyskole / universitet 35% Skoleelev/student 10% Trygdet 3% Videregående skole 29% Arbeidsledig 2% Hjemmearbeidende 2% Ungdomsskole/folkeskole 6% Annet 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 5

6 DEMOGRAFI AV BEFOLKNINGEN I DRAMMEN Har du / eller disponerer du bil? Hvor ofte reiser du utenfor egen kommune? (N=538) 40% 35% 35% Nei; 17% 30% 28% 25% 24% 20% 15% 13% Ja; 83% 10% 5% 0% Daglig (mer enn 5 ganger i uken) 4-5 ganger i uken 1-3 ganger i uke Mindre enn 1 gang i uken 6

7 7

8 KJENNSKAP TIL BUSKERUDBYEN Har du hørt om Buskerudbyen? (N=538) 100% 90% 80% 70% 69% 60% 50% 40% 30% 29% 20% 10% 0% Ja Nei Vet ikke 2% 8

9 KJENNSKAP TIL BUSKERUDBYEN Har du hørt om Buskerudbyen? (N=538) / Grafen illustrerer "Ja" andelen per demografi 90% 81% 84% 80% 70% 69% 69% 70% 67% 60% 50% 48% 40% 30% 20% 10% 0% Totalt Mann Kvinne Under 29 år år år Over 65 år 9

10 ASSOSIASJONER TIL BUSKERUDBYEN Hva forbinder du med Buskerudbyen? (N=373) / kun spurt dem som oppgir kjennskap til Buskerudbyen Samarbeid Satsing på kollektivtrafikk Sammenslåing av byer/kommuner Drammen/Drammensregionen Byplanlegging/utvikling Bompenger Samferdsel Kommunikasjon Buskerud / byer, områder i Buskerud Bedre infrastruktur Lier Sykkelvei/ tilrettelegging for sykkel Øvre/Nedre Eiker Kongsberg Fokus på miljø/miljøsatsing Redusert biltrafikk Kø Gangvei/Gangsti/tilrettelegging for Annet: Vet ikke 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 7% 7% 15% 14% 14% 14% 18% 26% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 10

11 HAR BEFOLKNINGEN LEST, HØRT OM, ELLER MOTTATT INFORMASJON Har du lest, hørt om, eller fått noen informasjon om Buskerudbyen i løpet av de siste 12 månedene? / kun spurt dem som oppgir kjennskap til Buskerudbyen (N=373) 100% 90% 80% 73% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 20% 10% 7% 0% Ja Nei Vet ikke/husker ikke 11

12 HVOR HAR DE LEST, HØRT OM, ELLER MOTTATT INFORMASJON Hvor har du lest, hørt om eller fått informasjon i løpet av de siste 12 mnd.? (N=273) / Kun spurt de som oppgir å ha lest, hørt om, eller fått noen informasjon om Buskerudbyen i løpet av de siste 12 mnd. Papiravis 69% Nettavis 29% Brosjyrer i postkassen 11% Radio/Lokal radio TV/ Nyhetene/ Lokal TV Andre sosiale medier 5% 6% 5% Papir- og nettavis er de informasjonskanalene flest oppgir å ha fått informasjon om Buskerudbyen via i løpet av de siste 12 mnd. Via venner/bekjente/kolleger 4% Nettsiden til Buskerudbyen 2% Facebook 2% Annet: 6% Vet ikke/husker ikke 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 12

13 INNTRYKK AV BUSKERUDBYEN 13

14 INNTRYKK AV BUSKERUDBYEN Hva er ditt inntrykk av Buskerudbyen? (N=344) / kun spurt dem som oppgir kjennskap til Buskerudbyen Vet ikke 1 - Svært dårlig Svært godt Drammen SNITT Total % 8% 16% 34% 17% 10% % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 14

15 INNTRYKK AV BUSS-/ TOGTILBUDET 15

16 INNTRYKK AV BUSS-/TOGTILBUDET I DIN KOMMUNE Hva er ditt generelle inntrykk av buss -/togtilbudet i din kommune? (N=538) Vet ikke 1 - Svært dårlig Svært godt Drammen SNITT Total % 4% 10% 25% 35% 21% % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 16

17 INNTRYKK AV BUSS-/TOGTILBUDET I DIN KOMMUNE PER DEMOGRAFI Hva er ditt generelle inntrykk av buss -/togtilbudet i din kommune? (N=538) / Grafen illustrerer snitt per demografi 5,0 4,0 3,6 3,6 3,6 3,4 3,5 3,6 4,0 3,0 2,0 1,0 Totalt Mann Kvinne Under 29 år år år Over 65 år 17

18 REISEVANER OG TILFREDSHET MED KOLLEKTIV- TILBUDET BLANT YRKESAKTIVE OG STUDENTER 18

19 AVSTAND TIL ARBEIDSPLASS / SKOLE Anslagsvis, Hvor lang vei har du til din arbeidsplass / skole? (N=387) / Kun spurt de som er yrkesaktive eller studenter 100% 80% 60% 40% 35% 20% 7% 7% 22% 19% 10% 0% Vet ikke Under 1 km 1-4,9 km 5-9,9 km km Over 20 km 19

20 HVILKE TRANSPORTMIDDEL BRUKES VANLIGVIS TIL ARBEID/SKOLE Hvilket transportmiddel bruker du vanligvis til arbeid / skole? (N=387) / Kun spurt de som er yrkesaktiv eller student 100% 90% 80% 70% 60% 54% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13% 29% 16% 4% Bil Buss Tog Sykkel Til fots Annet: Ingen (Hjemmekontor/ nettstudie) 11% 2% 20

21 TILFREDSHET MED KOLLEKTIVTILBUDET PÅ DENNE STREKNINGEN Hvor fornøyd er du med dette kollektivtilbudet på strekningen som du vanligvis reiser? (N=113) / Kun spurt de som oppgir at de vanligvis benytter buss eller tog til arbeid/skole. SNITT Vet ikke 1 - Svært misfornøyd Svært fornøyd Drammen Total % 30% 36% 18% 7% % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 21

22 INNTRYKK AV INFRASTRUKTUR FOR GÅENDE 22

23 INNTRYKK AV INFRASTRUKTUR FOR GÅENDE Hvor tilfreds er du med tilretteleggingen av infrastruktur for gående i din kommune? (N=538) SNITT Vet ikke 1 - Svært misfornøyd Svært fornøyd Drammen Total 1%2% 7% 27% 39% 24% % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 23

24 INNTRYKK AV INFRASTRUKTUR FOR GÅENDE PER DEMOGRAFI Hvor tilfreds er du med tilretteleggingen av infrastruktur for gående i din kommune? (N=538) / Grafen illustrerer snitt per demografi 5,0 4,0 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,0 2,0 1,0 Totalt Mann Kvinne Under 29 år år år Over 65 år 24

25 BILKØ, TRAFIKK OG MILJØ 25

26 UTVIKLING AV BILKØ DE SISTE 1-2 ÅRENE Opplever du at det har det blitt mer eller mindre bilkø de siste 1-2 årene på den strekningen du vanligvis ferdes? (N=538) 70% 63% 60% 50% 40% 32% 30% 20% 10% 5% 0% Mindre Likt Mer 26

27 OM NOE, HVA ER DU VILLIG TIL Å GJØRE FOR Å REDUSERE KØENE? Om noe, Hva er du selv villig til å gjøre for å redusere køene? Jeg vil nå lese opp noen ulike tiltak og vil at du skal svare ja eller nei på hvert av dem. Villig til å...? (N=538) Gå oftere 64% Sykle oftere 59% Ta bussen oftere 58% Betale bompenger 33% Betale rushtidsavgift 30% Betale mer for parkering Betale mer på bussen 14% 18% De fleste er villige til å gjøre noe for å redusere køene. Størst er andelene som er villig til å gå oftere, sykle oftere og ta bussen oftere. Ikke noe 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 27

28 OM NOE, HVA ER DU VILLIG TIL Å GJØRE FOR Å REDUSERE KØENE? Om noe, Hva er du selv villig til å gjøre for å redusere køene? Jeg vil nå lese opp noen ulike tiltak og vil at du skal svare ja eller nei på hvert av dem. Villig til å...? (N=538) / per demografi Totalt Mann Kvinne Under 29 år år år Eldre enn 65 år Gå oftere 64% 60% 68% 69% 62% 65% 62% Sykle oftere 59% 59% 59% 79% 63% 55% 34% Ta bussen oftere 58% 51% 65% 62% 51% 59% 64% Betale bompenger 33% 35% 31% 38% 39% 30% 22% Betale rushtidsavgift 30% 27% 33% 29% 33% 29% 29% Betale mer på bussen 18% 20% 16% 13% 21% 21% 16% Betale mer for parkering 14% 14% 15% 15% 12% 9% 26% Ikke noe 11% 15% 7% 5% 16% 11% 10% 28

29 ER BILKØ ET PROBLEM I DET DAGLIGE? I hvilken grad opplever du at bilkø er et problem i det daglige? (N=538) Vet ikke 1 - I svært liten grad I svært stor grad SNITT Drammen Total % 26% 21% 20% 16% 13% % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 29

30 PÅSTANDER OM TRANSPORTSYSTEM OG BEFOLKNINGSVEKST Prognoser viser at Buskerudbyen vil få sterk befolknings- og trafikkvekst i årene som kommer. På bakgrunn av det, vennligst angi hvor uenig eller enig du er i de følgende utsagnene (N=538) Vet ikke 1 - Helt uenig Helt enig SNITT Drammen Total Vi trenger et mer effektivt 0% 2% 2% transportsystem for fremtiden 10% 26% 59% Vi trenger et mer miljøvennlig transportsystem for fremtiden 1% 3% 3% 17% 22% 54% Dagens transportsystem vil takle en vekst i biltrafikken på 40% 10% 39% 23% 17% 5% 5% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 30

31 HOLDNINGER TIL BOMPENGER 31

32 HOLDNINGER TIL BOMPENGER I mange byområder i Norge er bompenger et av bidragene for å bedre transportløsningene. Jeg vi nå lese to utsagn for deg om bompenger, og vil at du skal si hvilket som stemmer best overens med det du mener (N = 538) 80% 70% 68% 60% 50% 40% 32% 30% 20% 10% 0% UTSAGN A: - Bompenger er OK, dersom dette vil føre et stort løft for hele transportsystemet UTSAGN B: - Jeg er helt i mot bompenger uansett om pengene går til bedre transportløsninger 32

33 HOLDNINGER TIL BOMPENGER I mange byområder i Norge er bompenger et av bidragene for å bedre transportløsningene. Jeg vi nå lese to utsagn for deg om bompenger, og vil at du skal si hvilket som stemmer best overens med det du mener (N = 538) / demografi UTSAGN A - Bompenger er OK, dersom dette vil føre et stort løft for hele transportsystemet UTSAGN B - Jeg er helt imot bompenger uansett om pengene går til bedre transportløsninger Under 29 år 80% 20% år 71% 29% år 62% 38% Eldre enn 65 år 56% 44% Mann 62% 38% Kvinne 73% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 33

34 HOLDNINGER TIL BOMPENGER Bompenger kan innføres for ulike formål. Dersom bompenger innføres, hvilke av de 3 følgende utsagnene er du mest enig i? (N = 538) 70% 60% 60% 50% 40% 32% 30% 20% 10% 8% 0% UTSAGN A: - Bompenger bør brukes til både veier, kollektivløsninger og sykkelstier UTSAGN B: - Bompenger bør bare brukes til veier UTSAGN C: - Bompenger bør bare brukes til kollektivløsninger 34

35 HOLDNINGER TIL BRUK AV BOMPENGER Bompenger kan innføres for ulike formål. Dersom bompenger innføres, hvilke av de 3 følgende utsagnene er du mest enig i? (N = 538) / demografi UTSAGN A - Bompenger bør brukes til både veier, kollektivløsninger og sykkelstier UTSAGN B - Bompenger bør bare brukes til veier UTSAGN C - Bompenger bør bare brukes til kollektivløsninger Under 29 år 56% 31% 12% år 65% 28% 6% år 62% 32% 5% Eldre enn 65 år 52% 39% 9% Mann 57% 36% 7% Kvinne 63% 28% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 35

36 HVORDAN BEST MØTE KOMMENDE UTFORDRINGER MED TRAFIKKVEKST Dersom vi fortsetter å kjøre bil slik som i dag viser prognosene at vi vil få over 40% vekst i biltrafikken innen Hvordan tror du denne utfordringen best kan løses? Jeg vi nå lese opp 5 utsagn for deg, og vil at du skal si hvilket som stemmer best overens med det du mener (N=538) 70% 60% 59% 50% 40% 30% 23% 20% 12% 10% 2% 5% 0% UTSAGN A: Ved kun å bygge flere og bredere veier UTSAGN B: Ved å bygge ut kollektivtrafikken og sykkelveinettet UTSAGN C: Ved å både bygge ut veier, kollektivtilbudet og sykkelveinettet. UTSAGN D: Ved å gjøre bilkjøring dyrere UTSAGN E: Vi trenger ikke gjøre noe 36

37 HVORDAN BEST MØTE KOMMENDE UTFORDRINGER MED TRAFIKKVEKST Dersom vi fortsetter å kjøre bil slik som i dag viser prognosene at vi vil få over 40% vekst i biltrafikken innen Hvordan tror du denne utfordringen best kan løses? Jeg vi nå lese opp 5 utsagn for deg, og vil at du skal si hvilket som stemmer best overens med det du mener (N = 538) / demografi UTSAGN A Ved kun å bygge flere og bredere veier UTSAGN B Ved å bygge ut kollektivtrafikken og sykkelveinettet UTSAGN C Ved å både bygge ut veier, kollektivtilbudet og sykkelveinettet. UTSAGN D Ved å gjøre bilkjøring dyrere UTSAGN E Vi trenger ikke gjøre noe Under 29 år 17% 20% 53% 2% 8% år 9% 24% 62% 2% 3% år 10% 25% 62% 1% 2% Eldre enn 65 år 12% 24% 55% 2% 8% Mann 13% 21% 60% 2% 5% Kvinne 10% 26% 57% 2% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 37

38 INFORMASJONSKANALER BUSKERUDBYEN KAN BENYTTE FOR Å INFORMERE BEFOLKNINGEN 38

39 INFORMASJONSKANALER Hvilke informasjonskanal ville du foretrekke at Buskerudbyen benyttet for å gi informasjon til deg og resten befolkningen i buskerudbyregionen om transport, miljø og byutvikling? (N=538) Papiravis Nettavis 35% 36% Brosjyrer i postkassen Facebook Andre sosiale medier 15% 15% 15% Nyhetsbrev på Epost/ Epost 10% Nettsiden til Buskerudbyen 9% TV/ Nyhetene/ Lokal TV 7% Radio/Lokal radio 6% Twitter 3% Informasjonsmøter Annet: Ønsker ikke informasjon/ Ingen 0% 2% 9% Annet svar: - SMS - Reklame - Internett generelt Vet ikke/husker ikke 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 39

40 INFORMASJONSKANALER Hvilke informasjonskanal ville du foretrekke at Buskerudbyen benyttet for å gi informasjon til deg og resten befolkningen i buskerudbyregionen om transport, miljø og byutvikling? (N=18) / per demografi Totalt Mann Kvinne Under 29 år år år Eldre enn 65 år Papiravis 36 % 32 % 40 % 22 % 26 % 44 % 62 % Nettavis 35 % 35 % 36 % 39 % 33 % 34 % 37 % Brosjyrer i postkassen 15 % 14 % 15 % 4 % 17 % 24 % 13 % Facebook 15 % 11 % 19 % 28 % 20 % 7 % 1 % Andre sosiale medier 15 % 13 % 17 % 31 % 11 % 11 % 9 % Nyhetsbrev på epost/ epost 10 % 10 % 10 % 7 % 15 % 9 % 7 % Nettsiden til Buskerudbyen 9 % 11 % 6 % 9 % 12 % 8 % 2 % TV/ Nyhetene/ Lokal TV 7 % 8 % 7 % 8 % 5 % 5 % 13 % Radio/Lokal radio 6 % 4 % 7 % 7 % 3 % 7 % 8 % Twitter 3 % 3 % 3 % 6 % 2 % 2 % 1 % Informasjonsmøter 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 1 % Annet 9 % 9 % 9 % 11 % 11 % 7 % 7 % Ønsker ikke informasjon/ Ingen 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 3 % 1 % Vet ikke/husker ikke 6 % 6 % 6 % 5 % 7 % 4 % 7 % 40

41 HACK KAMPMANNS PLADS AARHUS C DENMARK T: E: W: RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: E: W: ERICUSSPITZE HAMBURG GERMANY T: E: W: AYLESBURY HOUSE, AYLESBURY STREET LONDON, EC1R ODB UNITED KINGDOM T: E: W: ADELGATAN MALMÖ SWEDEN T: E: W: POSTBOKS 4079 GL-3900 NUUK GREENLAND T: E: W: BISKOP GUNNERUS GATE OSLO NORWAY T: E: W: 11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: E: W: KLUBBGATEN STAVANGER NORWAY T: E: W: HAINBURGERSTRASSE 20/ VIENNA AUSTRIA T: E: W:

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I KONGSBERG KOMMUNE MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I KONGSBERG KOMMUNE MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I KONGSBERG KOMMUNE MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I NEDRE EIKER KOMMUNE MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I NEDRE EIKER KOMMUNE MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I NEDRE EIKER KOMMUNE MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I LIER KOMMUNE MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I LIER KOMMUNE MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I LIER KOMMUNE MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

INNBYGGER- UNDERSØKELSE I ASKER KOMMUNE

INNBYGGER- UNDERSØKELSE I ASKER KOMMUNE INNBYGGER- UNDERSØKELSE I ASKER KOMMUNE ASKER KOMMUNE 10. MAI 2016 AGENDA 1 Om undersøkelsen 2 Holdning til kommunesammenslåing 3 Preferanse for fremtidig kommunestruktur 4 Preferanse for aktuelle alternativer

Detaljer

INNBYGGER- UNDERSØKELSEN 2016

INNBYGGER- UNDERSØKELSEN 2016 INNBYGGER- UNDERSØKELSEN 2016 RESULTATER KONGSBERG KOMMUNE 15 MARS 2016 AGENDA 1. OM UNDERSØKELSEN 2. NÅVÆRENDE BOFORHOLD 3. ENDREDE BOFORHOLD VED FUNKSJONS- NEDSETTELSE 4. ØNSKEDE BOFORHOLD 5. BETALINGSVILJE

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013 Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg 30. april 2013 Utvalget Kjennskap og assosiasjoner til Buskerudbyen Brosjyre om Buskerudbyen Reisevaner Bruk

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BEIARFJORDEN. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BEIARFJORDEN. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-452 BEIARFJORDEN. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-211 MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: KJELDEBOTN-EVENES 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: KJELDEBOTN-EVENES 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: 18-615 KJELDEBOTN-EVENES 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BRØNNØYSUND STORTORGNES. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BRØNNØYSUND STORTORGNES. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-142 BRØNNØYSUND STORTORGNES. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE TYSFJORDEN. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE TYSFJORDEN. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-585 TYSFJORDEN. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE ØKSNES VESTBYGD. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE ØKSNES VESTBYGD. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-866 ØKSNES VESTBYGD. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BINDAL. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BINDAL. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-111 BINDAL. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY SVOLVÆR. 03. JUNI 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY SVOLVÆR. 03. JUNI 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY SVOLVÆR. 03. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX2, reisevaner, reiseformål

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN.

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 03. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX1, reisevaner,

Detaljer

HUSHOLDNINGENS EGENBEREDSKAP

HUSHOLDNINGENS EGENBEREDSKAP 4. Ja n 2018 HUSHOLDNINGENS EGENBEREDSKAP DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) GRAFISK RAPPORT JANUAR 2018 PROSJEKTINFORMASJON Oppdragsgiver Formål Direktoratet for Samfunnssikkerhet og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE RØDØYBASSENGET. 25. JANUAR 2017

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE RØDØYBASSENGET. 25. JANUAR 2017 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-412 RØDØYBASSENGET. 25. JANUAR 2017 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er en tilleggsundersøkelse i forbindelse med en større Reisevaneundersøkelse

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE RØDØYBASSENGET. 07. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE RØDØYBASSENGET. 07. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-412 RØDØYBASSENGET. 07. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er en tilleggsundersøkelse i forbindelse med en større Reisevaneundersøkelse

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Muldvarpen Barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Delfinen barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014 1 , landsdele 2 Turistene på Vestlandet Vestlandet 8,7 46% Vestlandet 2,6 4% 3% 9% 6% 4% 5%

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009 Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Måle bruk

Detaljer

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013 Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene 23. mai 2013 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE Rogaland Fylkeskommune, Bibliotektjenestene Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Rødknappen Barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Hakkebakkeskogen barnehage avd Stokka 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Tema. Om Østfold kollektivtrafikk Status 2015 Avtaler Transporttilbudet Skoleskyss Pristilbudet Informasjonstilbudet Andre aktuelle tema

Tema. Om Østfold kollektivtrafikk Status 2015 Avtaler Transporttilbudet Skoleskyss Pristilbudet Informasjonstilbudet Andre aktuelle tema Tema Om Østfold kollektivtrafikk Status 2015 Avtaler Transporttilbudet Skoleskyss Pristilbudet Informasjonstilbudet Andre aktuelle tema Østfold fylkeskommune Organisasjonskart Østfold kollektivtrafikk

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Drammen kommune og Buskerudbysamarbeidet Innledning: Drammen kommune i ulike samarbeidsrelasjoner 1. Buskerudbysamarbeidets

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Egenes Idrettsbarnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX2, reisevaner,

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

REISEVANEUNDERSØKELSE PÅ NORDLANDSKYSTEN

REISEVANEUNDERSØKELSE PÅ NORDLANDSKYSTEN REISEVANEUNDERSØKELSE PÅ NORDLANDSKYSTEN BEFOLKNINGSUNDERSØKELSEN 11. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode NORDLAND FYLKESKOMMUNE Reisevaneundersøkelse blant befolkningen

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Fremtidens transportløsninger i byområdene Bypakke Buskerudbyen Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Trender og drivkrefter Sterk befolkningsvekst i byområdene Befolkningen ventes

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE OM RISIKOPERSEPSJON OG BEREDSKAP I NORGE GRAFISK RAPPORT

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE OM RISIKOPERSEPSJON OG BEREDSKAP I NORGE GRAFISK RAPPORT BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE OM RISIKOPERSEPSJON OG BEREDSKAP I NORGE GRAFISK RAPPORT DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP DESEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX1,

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune

Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

KOMMUNAL SERVICE-TEST - via telefon og e-post

KOMMUNAL SERVICE-TEST - via telefon og e-post KOMMUNAL SERVICE-TEST - via telefon og e-post Stavanger kommune Runde 1 av 3-2015 Kvalitativ rapport fra Epinion Norge AS BAKGRUNN OG PRAKTISK INFORMASJON 2 Forbrukerrådets servicetest - Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato:

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2011 PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 31.01.2012 Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 26. januar 28. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 26. januar 28. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant publikum

Medievaner og holdninger blant publikum Medievaner og holdninger blant publikum Landsomfattende undersøkelse 22. januar 6. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE OM RISIKOPERSEPSJON OG BEREDSKAP I NORGE GRAFISK RAPPORT

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE OM RISIKOPERSEPSJON OG BEREDSKAP I NORGE GRAFISK RAPPORT BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE OM RISIKOPERSEPSJON OG BEREDSKAP I NORGE GRAFISK RAPPORT DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP DESEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode

Detaljer

REISEVANEUNDERSØKELSE PÅ NORDLANDSKYSTEN

REISEVANEUNDERSØKELSE PÅ NORDLANDSKYSTEN REISEVANEUNDERSØKELSE PÅ NORDLANDSKYSTEN NÆRINGSDRIVENDE 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Oppdragsgiver Formål NORDLAND FYLKESKOMMUNE Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune 22. okt. 4. nov. Oppdragsgiver: NIVI/ Vanylven kommune Prosjektinformasjon Formål: Undersøkelsen har vært en oppfølging

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende meningsmåling 16. februar - 2. mars 2012 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lærere 19. januar 14. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 19. januar 14. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Fysisk aktivitet 2003

Fysisk aktivitet 2003 Fysisk aktivitet 2003 FYSISK AKTIVITET 2003 Fysisk aktivitet har stor betydning for folks helse og velvære. Vi vet imidlertid ikke nok om aktivitetsnivået i befolkningen, verken på verdensbasis eller i

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Undersøkelse blant næringslivsledere november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen

Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Innbyggerundersøkelse kommunereform Røros, Os og Holtålen Gjennomført i mai/juni 2016 3. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Kartlegge holdninger til kommunereformen

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer