Boliger Søre Bildøy. Rapport Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boliger Søre Bildøy. Rapport 3865-1. Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS"

Transkript

1 Kilde Akustikk AS Rapport Boliger Søre Bildøy Støyvurdering Utsnitt av situasjonsplan for boligprosjekt Søre Bildøy for Asplan Viak Bergen AS mars 07

2 Rapport sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss / /D Deres dato Arkiv Deres ref Sigurd Solberg (Tlf ) TIL Asplan Viak Bergen AS Postboks 2304, Solheimsviken 5824 BERGEN KOPI TIL Par AS v/jonny Landro Att.: Trude Langedal Tittel Boliger Søre Bildøy Støyvurdering Sammendrag Det er beregnet og dokumentert støy fra industri, vegtrafikk og helikoptertrafikk ved planlagt bebyggelse på 34/31 Søre Bildøy i Fjell kommune. Situasjonen er vurdert etter støyretningslinje T-1442 og forskriftskrav etter plan og bygningsloven. Det er mulig å tilfredsstille intensjonen i planretningslinje T-1442 for prosjektet. Et mindre areal er uegnet som felles uteområde. En mindre del av bebyggelsen bør få vinduer med lyddata bedre enn standard. Alle boliger kan få en tilfredsstillende privat uteplass. Utarbeidet av Internkontroll (Faglig gjennomgang. Metodikk og forutsetninger. Språk og presentasjon) Sigurd Solberg (ansv.) (Tlf ) Nils Pedersen Sign. Sign. Rapportorginal med signaturer er arkivert hos Kilde Akustikk AS Denne rapporten skal kopieres komplett Utdrag kan benyttes etter skriftlig samtykke Kilde Akustikk AS - Voss Tvildesvegen 16D Telefon Voss Telefaks NO MVA

3 INNHOLD 1. INNLEDNING BEGREPER FORUTSETNINGER OG METODE KRITERIER FOR STØY BEREGNET OG VURDERT UTENDØRS STØY INNENDØRS STØY KONKLUSJON... 6 REFERANSER... 7 VEDLEGG... 8 A. Orienterende målinger av støy... 9 B. Utendørs støy ved planlagt bebyggelse... 10

4 1. INNLEDNING Kilde Akustikk har fått i oppdrag å vurdere støy fra industri på nabotomt og fra helikoptertrafikk til område for boligbygging på gnr 34/ bnr 31 Søre Bildøy i Fjell kommune. Situasjonsplan er vist på forsiden av rapporten. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale og målinger på stedet 22.2 og Vurderingen av prosjektet er støttet på planretningslinje T BEGREPER I rapporten benyttes seks faglige begreper for støy: Døgnekvivalent støynivå (L A,ekv,24h ): Gjennomsnittlig A-veid støynivå over et døgn. Ekvivalent støynivå L den : Døgnekvivalent støynivå der støybidragene i kveldsperioden (19-23) er gitt et tillegg på 5 db og støybidragene i nattperioden (23-07) er gitt et tillegg på 10 db. Maksimalt støynivå (L Amaks, L 5AF, L 5AS ): Høyeste, vanlige topper i varierende støy. For vegtrafikk utendørs er maksimalt støynivå definert til det som overskrides av de 5% mest støyende (tunge) kjøretøyene. Maksimalt støynivå brukes til å vurdere risiko for søvnforstyrrelse der det er stor nattrafikk. Maksimalverdi for akselerasjon, a w (mm/s 2 ): Mål for akselerasjon. Nærmere definert i NS8176. R W +C tr : Benevning av lydisolering mot vegtrafikkstøy. Gjelder et komplett vindu med karm, ramme og glass. 3. FORUTSETNINGER OG METODE Sotra Cementvarefabrikk ligger rett nord for den planlagte bebyggelsen. Bedriften produserer betongvarer i ulike størrelser, og har driftstid Det er sjelden overtid. Selve støpingen foregår innendørs i produksjonshall tett opp mot tomtegrensen. Det brukes ristebord i ulike størrelser. Utendørs støyende aktivitet består av løfting og transport av gods til /fra utendørs tørking, inntransport og fylling av råvarer i siloer (sement, singel) og uttransport av ferdigvare. En del tekniske installasjoner til produksjonen (kompressor, vifter, mateskruer) gir støy. Det er utført befaring og orienterende støymålinger ved bedriften på to ulike dager. Den ene dagen var det største ristebordet i drift. Slik drift er den driftstypen som gir mest støy til omgivelsene. Oversikt over målingene er gitt i vedlegg A. Fra målingene og samtaler med bedriften, er utstrålt støy fra produksjonsbygningen på en dag med drift på det største ristebordet angitt som lydeffekt L WA =100 db, med effektiv driftstid ca 2 timer hver dag og med akustisk lokalisering ved dør på produksjonslokalets sørvegg lengst i øst. Øvrig virksomhet er skjønnsmessig vurdert å være representert ved typisk maskin og prosesslyd (lastemaskin / truck / håndtering av gods) L WA =99 db 1,2, med samlet effektiv driftstid ca 7 timer hver dag og med akustisk Rapport Side 4 av 10

5 lokalisering i områder øst (3 timer) og nord (4 timer) for produksjonshallen. Forutsetningene er valgt høyt slik at støyen i omgivelsene ikke skal undervurderes. Støyrelevant vegtrafikk i naboskapet er vurdert som Fv 206 og Fv 258 på vestsiden av pollen, ca 300 m fra boligområdet. Trafikken på disse er vurdert til høyst ÅDT=2000 kjt/døgn og med skilthastighet 50 km/t. Helikoptertrafikk til/fra Flesland går nær / over området. Etter at trafikken blir utført med nye, store og støyende helikoptertyper, har SINTEF målt støybelastningen 3. Støyen på aktuelt sted (Bildøy sør) kan gå opp i L 5AS = db, men ligger tydelig under L den =52 db. Trafikken går på dag- og kveldstid, helt sporadisk i nattperioden (23-07). Utendørs støy er beregnet etter gjeldende nordiske beregningsmetoder for ekstern industristøy 4 og vegtrafikkstøy KRITERIER FOR STØY Miljøverndepartementets planretningslinje T anbefaler grenser for støynivå utenfor støyømfintlige rom i nye boliger. Grensene for støy fra veg-, bane- og flytrafikk er vist i tabell 1. Tabell 1: Anbefalte grenser for vegtrafikkstøy ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av støyømfintlig bebyggelse, f.eks. boliger. Støykilde Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (stue og soverom) L den Støynivå utenfor soverom, natt kl Veg 55 L den 70 L 5AF Industri Uten impulslyd 55 L den Med impulslyd 50 L den 45 L night, 60 L 5AF Flyplass 52 L den 80 L 5AS Den lokale planmyndigheten vil i noen tilfeller åpne for et kompromiss i grensene for utendørs støy - ved for eksempel å tillate bygging med én støybelastet side dersom leilighetene er gjennomgående og har en stille side der alle eller de fleste støyfølsomme rommene (soverom og stuer) ligger. T-1442 åpner eksplisitt for slike kompromisser på steder der det av ulike grunner er ønsket en høy arealutnyttelse. Det er støynivået i L den som er viktig. Den aktuelle produksjonen hos Sotra Cementvarefabrikk gir varierende støy og bare få hendelser med impulsiv karakter. Det er derfor den minst strenge grensen, L den =55 db, som gjelder. TEK, plan- og bygningslovens tekniske forskrift, har i en egen standard NS gitt grenser for tillatelig støy som kommer utenfra og belaster nye boliger. Minstekravene i standarden er gitt i en egen lydklasse C, som tilsvarer det som tidligere het Byggeforskrifter. For det aktuelle prosjektet er disse minstekravene aktuelle: krav til innendørs døgnekvivalent støynivå høyst 30 dba i oppholdsrom. Krav til støynivå på uteplass skal ikke overstige nedre grenseverdi for gul sone i T-1442 (Med industristøy: L den =55 db) Rapport Side 5 av 10

6 Støykravene i lydklasse C innebærer at inntil 20 % av berørte personer i boliger kan forventes å bli forstyrret av lyd og støy. En egen standard NS8176 har kriterier for vibrasjon i sove- og oppholdsrom i bolig fra samferdsel 8. Kriteriene i klasse A, der ingen beboere kan forventes å bli plaget av vibrasjoner, angir maksimalverdi a w,95 = 3.6 mm/s 2. Standarden har ikke direkte gyldighet for den aktuelle situasjonen (som jo gjelder industridrift, og der den mest støyende driften opptrer de dagene det kjøres stort ristebord), men den strenge grensen i klasse A brukes som orienterende grense. 5. BEREGNET OG VURDERT UTENDØRS STØY Beregnet støy fra Sotra Cementvarefabrikk er vist i vedlegg B. I et mindre område nærmest fabrikken er markarealet for mye støybelastet og lite egnet til uteareal for opphold. Dersom området skulle gjøres egnet, måtte en skjerm mot bedriften være lang og høy. Slik skjerm er ikke foreslått eller vist. I tillegg er fasaden nærmest bedriften støybelastet mer enn anbefalt støygrense L den =55 db. Dette betyr at oppholdsrom som vender dit bør ha vinduer bedre enn standard. Overskridelsen av anbefalt støygrense er ikke alvorlig fordi bedriften ikke har kvelds eller nattaktivitet. Private uteoppholdsplasser kan etableres som åpen balkong på fasadene mot sør. Felles uteareal med tilfredsstillende lavt støynivå kan etableres alle steder unntatt i det skraverte gule feltet nærmest bedriften. Støy fra fylkesvegene i sørvest belaster området med støy under L den =50 db. Vegtrafikkstøyen er således ikke et problem. Støy fra helikopter gir støy tydelig under anbefalt støygrense, jfr. rapporten fra SINTEF. 6. INNENDØRS STØY OG VIBRASJON Vibrasjoner fra ristebordene i bedriften er ikke sterke nok til å merkes i ny bebyggelse Luftbåren lyd utenfra og inn vil kunne gjøres tilfredsstillende lav ved hjelp av vinduer med gode lydegenskaper. Sannsynligvis vil alle innendørs støykrav i boligene kunne tilfredsstilles med vinduer av lydkvalitet R W +C tr = 33 db innenfor det støybelastede feltet nærmest bedriften. Kravene til ekvivalent støynivå (L A,ekv,24h = 30 db) blir dimensjonerende. 7. KONKLUSJON Det er mulig å tilfredsstille intensjonen i planretningslinje T-1442 for prosjektet. Et mindre areal er uegnet som felles uteområde. En mindre del av byggelsen bør få vinduer med lyddata bedre enn standard. Alle boliger kan få en tilfredsstillende privat uteplass. Rapport Side 6 av 10

7 REFERANSER 1 Støy fra trucker i industri. Kilde Akustikk, rapport R221, Hoogovens Packaging Steel. Støy til omgivelsene. Kilde Akustikk, rapport R1170, Måling av helikopterstøy Fjell kommune. SINTEF IKT, Rapport A933, januar Environmental noise from industrial plants. General prediction method. Lydteknisk Laboratorium, Rapport 32, Lyngby, Road Traffic Noise Nordic Prediction Method. TemaNord 1996:525, Nordisk Ministerråd, København. 6 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, Miljøverndepartementet, NS 8175 Lydforhold i bygninger lydklasser for ulike bygningstyper. Standard Norge, 2.utgave NS 8176 Vibrasjoner og støt. Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkninger på mennesker. Standard Norge, 2.utgave Rapport Side 7 av 10

8 VEDLEGG

9 VEDLEGG A. Orienterende målinger av støy Målingene er utført og , siste gang med det største ristebordet i drift. Figuren under viser ulike støykilder / kjøreområder som finnes ved bedriften samt. Målepunkter for støy og vibrasjon fra stort ristebord er vist. Måleresultater er vist med gul markering. Kjøreområde nord: 4 timer Kompressor Cementsilo Singelsilo Kjøreområde øst: 3 timer Åpen dør som stråler ut støy fra ristebord Målested lyd, 8 m fra åpen dør: Målt: L A,ekv = 70 db ved drift med stort ristebord (bredspektret lyd) Målested vibrasjon, på murkant: Målt: a w < 0.5 mm/s 2 ved drift med stort ristebord (lin, bredspektret) Målingene 22.2 med lite ristebord og lukket dør viste 30 db lavere lydnivå i samme målepunkt. Passerende helikopter (uspesifisert type) ble målt til L Amaks = 77 db, det vil si innenfor det variasjonsområdet som ble rapportert av SINTEF. Rapport Side 9 av 10

10 VEDLEGG B. Utendørs støy ved planlagt bebyggelse I figuren nedenfor er støy fra industri vist ved planlagt boligbebyggelse. L den = db L den = db Uteområde som har støy over L den = 55 db Rapport Side 10 av 10

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 99257001 Kunde: Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Sammendrag:

Detaljer

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy.

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Tromsø kommune Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Innhold 1 Innledning... 1 2 Situasjon... 1 3 Kriterier for støy... 2 4 Prinsippløsninger for fly+veg støybeskyttelse... 3 5 Beregnet vegtrafikkstøy

Detaljer

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Kilde Akustikk AS Rapport 4761-2 Rosendal SPA-Hotell Beregning av vegtrafikkstøy for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Rapport 4761-2 11 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2009-06-10

Detaljer

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY FRABENE AS Støyberegning Bergli Nord OPPDRAGSNUMMER 13449001 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY OPPDRAGSGIVER: FRABENE AS OSL AKUSTIKK FRABENE AS UTARBEIDET AV: HÅKON EIVIND

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

Kronstad, gnr. 33, bnr. 75 i Alta

Kronstad, gnr. 33, bnr. 75 i Alta Rapport 5923-1 Kronstad, gnr. 33, bnr. 75 i Alta Vegtrafikkstøy Situasjonsplan for tiltaket, dagsett 24.8.2011. Kjelde: Verte landskap & arkitektur AS. for Verte landskap & arkitektur AS oktober 11 Rapport

Detaljer

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi

Detaljer

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype Støyutredning 2013-03-12 SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING 2-(11) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 4120173 Oppdragsnavn: Skoglund øst /Rydland Dokument nr.: c-rap-01

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 4 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 4 2.2 VEILEDER TA 2115... 5 2.2.1 Forholdet til ny og gammel bebyggelse... 5 2.2.2 Utbedring av

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Sola Airport Arena/Einargarden Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Sola Airport Arena/Einargarden Lyd Sola Airport Arena/Einargarden Lyd MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 3 2. KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 3. BEREGNINGER... 3 3.1 BEREGNINGSFORUTSETNINGER... 4 3.2 BEREGNINGSRESULTATER FOR LYDNIVÅ

Detaljer

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 TRONDHEIM KOMMUNE FESTNINGEN SOM KONSERTARENA ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 5 3.1

Detaljer

RAPPORT. For: Opus Bergen AS DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING OPPDRAGSNUMMER 99284001

RAPPORT. For: Opus Bergen AS DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING OPPDRAGSNUMMER 99284001 For: Opus Bergen AS OPPDRAGSNUMMER 99284001 DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING Dr. Holms hotel, med visualisering av planlagt påbygg indikert med oransje ellipse. Flyfoto frå aust

Detaljer

Utredning varmepumper

Utredning varmepumper Utredning varmepumper Skrevet av: RIV: Oppdragsleder / kontaktperson RIV-Energi: Teknisk / økonomisk utredning RIAKU: Utredning akustikk RIE: Utredning elektro KS: Vidar Olsen Per Daniel Pedersen Trond

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12.

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12. LØTEN KOMMUNE Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg OPPDRAGSNUMMER 12383001 STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG SWECO NORGE AS BIE OSLO, AKUSTIKK Løten kommune TORE SANDBAKK Sweco Endringsliste

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Rapport. Kortholdsbane Reitan. Beregning av støy fra kortholdsbanen. Dato: 8. mars 2005 Divisjon Rådgivning. Kortholdsbanen Reitan. 28.02.

Rapport. Kortholdsbane Reitan. Beregning av støy fra kortholdsbanen. Dato: 8. mars 2005 Divisjon Rådgivning. Kortholdsbanen Reitan. 28.02. Rapport Kortholdsbane Reitan Beregning av støy fra kortholdsbanen Dato: 8. mars 2005 Divisjon Rådgivning Kortholdsbanen Reitan 28.02.05 Side 1 Tittel Støykartlegging av forsvarets skytebaner, skyte- og

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID 201306. Bakgrunn.

DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID 201306. Bakgrunn. DEL AV GNR 191, BNR 1. KOKSRUDVEIEN I HOLE. RINGERIKE EIENDOMSUTVIKLING AS. PLANBESKRIVELSE PLAN ID 201306 Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. Hønefoss, 12.3.2013 Rev.: 20.5.14 Rev.:1.10.14 Bakgrunn. Ringerike

Detaljer

Varmepumper. Støy fra varmepumper

Varmepumper. Støy fra varmepumper Varmepumper Støy fra varmepumper Dette notatet tar i hovedsak for seg støy som oppstår utvendig i et boligmiljø når man installerer en veggmontert varmepumpe på fasaden til et hus. Alle maskiner støyer

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV OPPDRAG Kartlegging av støy i Drammen kommune OPPDRAGSNUMMER 465511 OPPDRAGSLEDER Pål Szilvay OPPRETTET AV Håkon Eivind Larsen DATO Revisjon Dato Revisjonen gjelder Sign 1: 25.02.2014 Sosi produktspesifikasjon

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

RISIKOANALYSE NORSCRAP STAVANGER AS Avdeling: Deltagere: Jostein Soma, john Duff, n Gunnar Jøssang og Leiv Kåre Steinbru Dato: 18.12.2013 Norscrap Stavanger AS Dokument nr.: SAS 2029 Utgave A Godkjent

Detaljer

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Dato Referanse Notat 30.05.2015 12/01558-61 Saksbehandler Høringsnotat Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen 10. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet Innemiljø 8-3 Innemiljø 8-32 Luftkvalitet 1. Uteluftens kvalitet Inneluften vil være avhengig av kvaliteten på uteluften. Forskriften stiller derfor krav om at man skal ta hensyn til kvaliteten på uteluften

Detaljer