Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø"

Transkript

1 Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø

2 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU Kunde: Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Sammendrag: Det er beregnet og dokumentert støy fra veg- og flytrafikk i område for planlagt boligbebyggelse ved Sorgenfri i Tromsø. Situasjonen er vurdert etter støyretningslinje T-1442 (2012), støykrav i kommuneplan for Tromsø og krav i TEK10/NS8175. På utearealet vil støyen være L den = db, i all hovedsak fra flystøy. Støynivået vil således ligge 2-3 db høyere enn kravet, L den = 52 db. For vegtrafikkstøy blir området godt beskyttet av skjermen. Samlet overskridelse er liten og er eksplisitt tillatt etter kommuneplanbestemmelsene. Bygningene vil ha en stille side med vegtrafikkstøy under L den = 55 db og flystøy L den = db. Samlet støy vil være L den = db, med overskridelse av kravet, L den = 52 db, i vest. Overskridelse for stille side er ikke særskilt omtalt i kommuneplanbestemmelsene. Overskridelsen er begrenset. Støyforholdene i prosjektet tilfredsstiller med lite unntak for uteareal og begrenset unntak for stille side, intensjonen i T-1442 (2012). Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Sigurd Solberg Kontrollert av: Bernt Heggøy Oppdragsansvarlig / avd.: Sign.: Oppdragsleder / avd.: Edvard Falch/ 519 Inge Hommedal/ 519 p:\5181\ _ riaku_fly og veg tromsø\08 rapporter og notater\ _riaku_fly- og

3 Innhold 1 INNLEDNING Begreper Forutsetninger og metode Kriterier for støy Beregnet og vurdert utendørs støy innendørs støy Referanser... 4 i

4 1 INNLEDNING Sweco Norge AS har fått i oppdrag å lage en vurdering av støy fra veg- og flytrafikk i planlagt boligbebyggelse på gnr 118, bnr 19, Kvaløyvegen i Tromsø kommune Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale. 2 Begreper I rapporten benyttes disse faglige begreper for støy: Døgnekvivalent støynivå (L A,ekv,24h ) er gjennomsnittlig A-veid støynivå over et døgn. Ekvivalent støynivå L den, er et døgnekvivalent støynivå der støybidragene i kveldsperioden (19-23) er gitt et tillegg på 5 db og bidragene i nattperioden (23-07) er gitt et tillegg på 10 db. Maksimalt støynivå (L Amaks, L 5AF, L 5AS ): Høyeste, vanlige topper i varierende støy. For flytrafikk er maksimalt støynivå L 5AS definert til det tidligere flystøymålet MFN, men med nytt tidsvindu (23-07) istedenfor (22-06). Maksimalt støynivå brukes til å vurdere risiko for søvnforstyrrelse der det er stor nattrafikk. 3 Forutsetninger og metode Området er berørt av støy fra Tromsø Lufthavn Langnes. Støybelastningen er beskrevet av Avinor/Sintef 1 for et prognoseår Området ligger i gul støysone, og har støyverdier: L den =53 db, L Aeqdøgn =50 db og L 5AS = 77 db (belastningen oppgis her fra kartet i støyutredningen med ca 1 db nøyaktighet). Flytraseen fra/til sør går rett vest for området. Avgående fly har stor høyde ved passering, anslagsvis m, slik at de er i posisjon nesten rett over området. Innkommende fly har vesentlig lavere høyde, i størrelsesorden m. Området er også belastet av støy fra Kvaløyvegen, rett i vest, med trafikk ÅDT=7800 kjt/d, 30 km/t, 7% tunge i For prognoseår 2025 er trafikken regnet 15% høyere (ÅDT=9000 kjt/d). På den mindre vegene i nord, Leonard Seppalas veg, er det antatt en viss, liten trafikk (ÅDT 800 kjt/d, 30 km/t, 5%). Utendørs vegtrafikkstøy er beregnet etter gjeldende nordiske beregningsmetode for vegtrafikkstøy 2. Kart med plassering og mønehøyde for bygningene er mottatt fra kai Bertheussen Arkitektur. 1

5 Planskissen viser en støyskjerm mot vegen, i avstand m fra senterlinje i veg, med høyde 2.8 m over terreng. 4 Kriterier for støy Miljøverndepartementets planretningslinje T anbefaler grenser for støynivå utenfor støyømfintlige rom i nye boliger. Grensene for støy fra veg- og flytrafikk er vist i tabell 1. Tabell 1: Anbefalte grenser for flystøy ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av støyømfintlig bebyggelse, f.eks. boliger. Støykilde Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (stue og soverom) L den Støynivå utenfor soverom, natt kl Flyplass 52 L den 80 L 5AS Veg 55 L den 70 L 5AF Der hvor et område er berørt av flere typer støy åpner retningslinjene for å skjerpe kravene med opptil 3 db. En praktisk tillempning, som er brukt i andre kommuner med flyplass, er å la L den =52 db gjelde som grense for samlet støy fra fly- og vegtrafikk. Den lokale planmyndigheten vil i noen tilfeller åpne for et kompromiss i grensene for utendørs støy - ved for eksempel å tillate bygging med én støybelastet side dersom leilighetene er gjennomgående og har en stille side der alle eller de fleste støyfølsomme rommene (soverom og stuer) ligger. T-1442 åpner eksplisitt for slike kompromisser på steder der det av ulike grunner er ønsket en høy arealutnyttelse. Det er støynivået i L den som er viktig. Tromsø kommune har i kommuneplanbestemmelse angitt bl.a. at: Alle boenheter skal ha en stille side. Alle soverom skal ha vindu mot stille side. (flystøybestemmelser i gul sone): dersom støyverdier for flystøy ikke kan overholdes på uteoppholdsplasser, kan det tillates mindre avvik fra tabell (tilsvarende tabell 1 her). Avvik må grunngis og kan tillates mot en kvalitetsmessig oppgradering av uteoppholdsareal som skal kompensere for den reduserte rekreasjonskvaliteten. TEK, plan- og bygningslovens tekniske forskrift, har i en egen standard NS gitt grenser for tillatelig støy som kommer utenfra og belaster nye boliger. Minstekravene i standarden er gitt i en egen lydklasse C, som tilsvarer det som tidligere het Byggeforskrifter. For det aktuelle prosjektet er disse minstekravene aktuelle: Krav til innendørs døgnekvivalent støynivå høyst 30 db i oppholdsrom. Krav om at maksimalt støynivå 45 db i soverom ikke overskrides mer enn 10 ganger pr natt. Flystøyen vil berøre Sorgenfri tydelig, men antallet nattlige flypasseringer er for lavt til at dette dimensjonerer isoleringstiltak i soverommene. Det er derfor bare kravet om døgnekvivalent støynivå 30 db som er interessant for innendørs støynivå. 2

6 Krav til støynivå på uteplass skal ikke overstige nedre grenseverdi for gul sone i T-1442 (Med fly- og vegtrafikk: L den =52 db) Støykravene i lydklasse C innebærer at inntil 20 % av berørte personer i boliger kan forventes å bli forstyrret av lyd og støy. 5 Beregnet og vurdert utendørs støy Vegtrafikkstøy Beregnet vegtrafikkstøy er vist for hver etasje og fasade i vedlegg A. Alt uteareal sør for og mellom bygningene (mottakerhøyde 1.5 m) får tilfredsstillende støyforhold, jfr. A1. Mesteparten av arealet får støy under L den = 50 db. Alle boliger får en stille side med støynivå høyst L den = 54 db på nordsiden (2.etg, h=5 m). Hele 1.etg (h=2 m) får lavere støynivå enn L den = 55 db på alle sider av bygningen. I 2.etg på sørsiden blir støynivået db. Luftebalkongene som er vist her får derfor begrenset kvalitet uten særlig, lokal skjerming. Det er mulig å beskytte balkongene med høy brystning, h=1.7 m over gulv. Gulvet må da være tett, og uten andre åpning enn en eller to åpninger for vann. Brystningen må også være tett, gjerne i transparent materiale som øvre del. Utforming av den store skjermen (ca 2.8 m høy, ca 100 m lang) bør gjøres av arkitekt. Skjerm kan bygges i mange ulike materialer, tre, glass, planter/mineralull, mv. Skjermen må være tett, og kan gjerne ha en transparent øvre del. Den bør ha en flatevekt minst på 15 kg/m 2. Alle soverom er tegnet inn med vindu som en vender mot stille side (L den = db). Flystøy Støy fra flytrafikk belaster hele området. Selv om avgående fly vil gå nesten rett over området, vil vinduene i den aktuelle bebyggelsen, vinkelrett på flytraséen, bare se knapt 90 grader av flytraséen (L den = 50 db). Utearealet vil se nesten hele flytraséen (L den = 53 db), og det vil ikke være tiltak som kan redusere støyen ytterligere. Samlet støy På utearealet vil støyen være L den = db, i all hovedsak fra flystøy. Støynivået vil således ligge 2-3 db høyere enn kravet, L den = 52 db. For vegtrafikkstøy blir området svært godt beskyttet av skjermen. Samlet overskridelse er liten og er tillatt etter kommuneplanbestemmelsene. Bygningene vil på nordsiden ha en stille side med vegtrafikkstøy L den = db og flystøy ca L den = 50 db. Samlet støy vil være L den = db, med overskridelse av kravet, L den = 52 db. 3

7 Overskridelse er ikke særskilt omtalt i kommuneplan-bestemmelsene. Overskridelsen er begrenset. 6 innendørs støy De viste hustegningene er vurdert, se utsnitt i vedlegg 4. Beregningene av innendørs støyforhold og dimensjonering av fasadeelementer er gjort etter gjeldende metode beskrevet i håndbok Ytterveggen må ha GU-gips ute, 150 mm mineralull og gips inne, eller tilsvarende, minst R w +C tr =40 db. Tak må ha minst ha lyddata tilsvarende minst R w +C tr =40 db for eksempel som Lett-Tak, type 29, konstr.nr Stue i 2.etg må ha vinduer med ytelse minst R w +C tr =35 db mot vest og R w +C tr =31 db mot nord. Vinduer i øvrige rom kan ha standard kvalitet. Det er nødvendig å bruke balansert ventilasjon. 7 Referanser 1 Støysoner etter T-1442 for Tromsø lufthavn. SINTEF A1320, Road Traffic Noise Nordic Prediction Method. TemaNord 1996:525, Nordisk Ministerråd, København. 3 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2012). Miljøverndepartementet. 4 Kommuneplanbestemmelser Plan nr 142. Tromsø kommune. 5 NS 8175 (2012)- Lydforhold i bygninger lydklasser for ulike bygningstyper.. 6 Isolering mot utendørs støy. Beregningsmetode og datasamling.nbi, Håndbok 47,

8 Vedlegg 1 Situasjonsplan

9 Vedlegg 2 Vegtrafikkstøy i ulike høyder

10

11 Vedlegg 3 Uteareal vegtrafikkstøy Alt uteareal (mottakerhøyde 1.5 m, vist stiplet) får støy under L den =55 db.

12 Vedlegg 4 Bygningstegninger Plan 1.etasje Kai Bertheussen Arkitektur NUF

13 Plan 2.etasje Kai Bertheussen Arkitektur NUF

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY FRABENE AS Støyberegning Bergli Nord OPPDRAGSNUMMER 13449001 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OG KOMMENTAR TIL FLYTRAFIKKSTØY OPPDRAGSGIVER: FRABENE AS OSL AKUSTIKK FRABENE AS UTARBEIDET AV: HÅKON EIVIND

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

Kronstad, gnr. 33, bnr. 75 i Alta

Kronstad, gnr. 33, bnr. 75 i Alta Rapport 5923-1 Kronstad, gnr. 33, bnr. 75 i Alta Vegtrafikkstøy Situasjonsplan for tiltaket, dagsett 24.8.2011. Kjelde: Verte landskap & arkitektur AS. for Verte landskap & arkitektur AS oktober 11 Rapport

Detaljer

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype Støyutredning 2013-03-12 SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING 2-(11) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 4120173 Oppdragsnavn: Skoglund øst /Rydland Dokument nr.: c-rap-01

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 4 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 4 2.2 VEILEDER TA 2115... 5 2.2.1 Forholdet til ny og gammel bebyggelse... 5 2.2.2 Utbedring av

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Sola Airport Arena/Einargarden Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Sola Airport Arena/Einargarden Lyd Sola Airport Arena/Einargarden Lyd MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 3 2. KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 3. BEREGNINGER... 3 3.1 BEREGNINGSFORUTSETNINGER... 4 3.2 BEREGNINGSRESULTATER FOR LYDNIVÅ

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2393. Besøksadr. Torvet 1A

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2393. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 1 Til: Ljøterud Ødegård Kongsberg v/ Hans Petter Barkost Fra: v/ Ånundd Skomedal Dato: 12. september 2013 Mulighetsstudie Stordalenss fabrikk, Kongsberg STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12.

RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12. LØTEN KOMMUNE Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg OPPDRAGSNUMMER 12383001 STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG SWECO NORGE AS BIE OSLO, AKUSTIKK Løten kommune TORE SANDBAKK Sweco Endringsliste

Detaljer

Slik bør T-1442 og M-128 være. Sigurd Solberg, Sweco Norge AS

Slik bør T-1442 og M-128 være. Sigurd Solberg, Sweco Norge AS Slik bør T-1442 og M-128 være Sigurd Solberg, Sweco Norge AS NAS God sakshåndtering-boliger T-1442 Hent riktig støyvarselkart M-128 FM K Hva er tillatt? Hva er vilkårene? Vis hvor FM R Hva er nødvendige

Detaljer

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 TRONDHEIM KOMMUNE FESTNINGEN SOM KONSERTARENA ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 5 3.1

Detaljer

RAPPORT. For: Opus Bergen AS DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING OPPDRAGSNUMMER 99284001

RAPPORT. For: Opus Bergen AS DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING OPPDRAGSNUMMER 99284001 For: Opus Bergen AS OPPDRAGSNUMMER 99284001 DR. HOLMS HOTEL: STØYFAGLEG GRUNNLAG FOR DETALJREGULERING Dr. Holms hotel, med visualisering av planlagt påbygg indikert med oransje ellipse. Flyfoto frå aust

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401.

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. Dato: 29. april 2010 Byrådssak 1249/10 Byrådet Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. KJNO BBY-5122-200914803-33

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

Utredning varmepumper

Utredning varmepumper Utredning varmepumper Skrevet av: RIV: Oppdragsleder / kontaktperson RIV-Energi: Teknisk / økonomisk utredning RIAKU: Utredning akustikk RIE: Utredning elektro KS: Vidar Olsen Per Daniel Pedersen Trond

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Dato Referanse Notat 30.05.2015 12/01558-61 Saksbehandler Høringsnotat Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen 10. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

Handlingsplan mot støy i Asker kommune

Handlingsplan mot støy i Asker kommune Handlingsplan mot støy i Asker kommune 2013 2018 Etter Forurensningsforskriftens kapittel 5 1 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Prosjektbeskrivelse... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Asker kommunes mål for Handlingsplan

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Pål Szilvay OPPRETTET AV OPPDRAG Kartlegging av støy i Drammen kommune OPPDRAGSNUMMER 465511 OPPDRAGSLEDER Pål Szilvay OPPRETTET AV Håkon Eivind Larsen DATO Revisjon Dato Revisjonen gjelder Sign 1: 25.02.2014 Sosi produktspesifikasjon

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer

som skal byggje bustad

som skal byggje bustad Rettleiing for deg som skal byggje bustad nær støybelasta veg Når lyd blir støy Pressluftsbor (udempet) i 40 m avstand Høyeste innendørs trafikkstøynivå i utsatt byleilighet Oppstigende DC9 jetfly i 200

Detaljer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer leke- og uteoppholdser Begrunnelse for nye bestemmelser og retningslinjer og illustrasjoner som viser konsekvensene Sandefjord kommune - Kommuneplanen 2014-2028 leke- og uteoppholdser vil sammen med krav

Detaljer