ADVOKAT M.N.A. OLA A. STORAKER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADVOKAT M.N.A. OLA A. STORAKER"

Transkript

1 Håkon den godes gt Advokat klient Postboks 32, 7601 Levanger Advokat drift Tel Organisasjonsnr Fax advokat a oa-storaker.no Mobilnummer: ADVOKAT M.N.A. OLA A. STORAKER Innherred samkommune Plan og byggesak v/ Hilde Røstad Levanger, Bakgårdsbygning i Håkon Den Godes gate 21 i Levanger fasadeendring. Jeg viser til tidligere kontakt og til de argumenter som er presentert fra meg og i fra Ra. Med referanse til RA`sin uttalelse av konstaterer jeg at RA mottar faktumkorreksjon på avgjørende element i tidligere uttalelse uten at en tar konsekvensen av at premissene for opprinnelige uttalelse er falt bort. Jeg konstaterer også at en fra RA sin side i brev av betegner saken som ombygging av bakbygning. Saken er behandling av melding om fasadeendring! Der er ingen tvil om at RA i sin første uttalelse, i alle fall tilsynelatende, la stor vekt på oppføringsår, brannvegg og branngavl. Når disse argumenter blir plukket fra hverandre og det blir avkreftet at der har vært og er branngavl og brannvegg og at oppføringsåret høyst sannsynlig er 1936 og i alle fall ikke dokumentert å være 1897, blir disse argumenter plutselig ikke så viktige lenger. I tillegg ble det lagt vekt på kulturminnefaglige aspekter som oppfattes som generelle oppfatninger som gis konkret innflytelse på herværende lille sak som dreier seg om to vinduer og en dør for å gi lys inn i en restaurert bygning. Jeg vil i det følgende ta for meg argumentene i Ras uttalelser i saken. Før jeg i detalj går inn på disse og samtidig gir mine kommentarer påpekes følgende klare utgangspunkt: I forhold til Ra så dreier det seg ikke om å nekte to vinduer og en dør, men om omsøkte vinduer er for store og er inndelt i for mange ruter samt om omsøkt dør kan tillates å ha vindusfelt. Mer konkret dreier saken seg om Ras innvendinger kan være så tunge og at de skal kunne ha en slik virkning at vinduer med mål ca. 1,0x1,0 m og oppdelt i 6 ruter og om altandør med vindusfelt kan nektes. RA i uttalelse av : Etter gjenoppbyggingen av Levanger etter de to brannene på slutten av 1800-tallet ble det oppført brannskiller av tegl mellom de ulike eiendommene. Disse brannveggene og branngavlene mellom de eldre trehusene kan fra gatene sees som teglmurte eller platekledde gavler som stikker opp over takflatene mellom husene. De kan også sees som teglvegger inne i mange gårdsrom. Brannveggene i eiendomsgrensene er visulet karakteristiske og

2 meningsbærende for å forstå byens historie, opprinnelige reguleringer fra 1840-tallet og opprinnelige eiendomsstruktur. Det er derfor av betydning for kulturmiljøfredingen hvordan disse brannskillene bevares og synliggjøres. RA understreker ikke å ha vært på befaring og det er konstatert at Ras antagelse vedrørende brannvegg og branngavl er feil. Brannvegg og branngavl kan i dette tilfellet derfor ikke være av betydning for kulturmiljøfredningen at dette, som ikke er tilstede og heller ikke har vært tilstede, skal bevares og synliggjøres. Man kan ikke bevare og synliggjøre noe som ikke har eksistert og som heller ikke eksisterer. Eldre bakbygninger i bystrukturer har nesten alltid en klar for- og bakside. Innganger, vinduer og åpninger for varemottak og høy med mer vender mot den aktuelle eiendommens bakgård. Bakbygningen ligger som regel rygg mot rygg ved eiendomsgrensen og muligheten for innpassing av vinduer i bakveggen var derfor liten. Dette er et karakteristisk mønster som må sikres innenfor et vernet, urbant kulturmiljø. I den her aktuelle eiendommen har det aldri vært noe bygg mot bygg på hver side av grensa med rygg mot rygg Det har da heller aldri vært liten mulighet for innpassing av vinduer i bakvegg. Det er mao intet konkret verneverdig mønster, men en historisk tilfeldighet at det i det aktuelle bygg ikke tidligere har vært noe vindu eller andre åpninger. Et karakteristisk mønster som aldri har eksistert kan ikke være verneverdi! Etablering av store åpninger i veggen vil uansett svekke lesbarheten av både tomtestørrelser, bygningsorganisering og brannsikring i Levanger omkring år 1900, og derigjennom kulturminneverdien. Fasadeendringssaken er en konkret sak og det er det konkrete på dette stedet som må vurderes. Legger en generelle synspunkt til grunn og søker å anvende disse i denne saken blir det ikke bevaring og vern, men forfalsing ut i fra et idealbilde i etterpåklokskapens lys. Faktum er slik: - Bygningsorganiseringen her var ikke bakbygninger vegg mot vegg. - Brannsikring med brannvegg og branngavl er ikke tilfellet her. (antagelig pga bygningsorganiseringen) - Tomtestørrelser? Historiske kart viser ikke tomtestørrelse for naboeiendommene hvilket svekker argumentet. Spørsmålet blir derfor ene og alene om vinduer i vegg som ikke sees fra gata og kun kan ses fra gårdsrommet i nr. 23 og 25, som ikke er noe offentlig sted, svekker lesbarheten av historiske tomtestørrelser. En byvandring vil avdekke utallige eksempler på vinduer i tomtegrenser i gammel bebyggelse. Jeg tror ikke at noen seriøst vil oppfatte en nabobygning med vindu mot egen eiendom slik at nabobygningen tilhører en selv av den grunn! Ras uttalelse av :

3 Om bygningen er oppført i 1897, eller om den er noe yngre er av underordnet betydning i forhold til Riksantikvarens vurdering av de omsøkte endringene. Om bygget har eller har hatt brannskillevegg mot naboeiendommen/eiendommene er ikke uvesentlig, men heller ikke avgjørende. De meningsbærende fakta i opprinnelige uttalelse, jfr. ovenfor, blir forsøkt uvesentliggjort når faktum blir korrigert. Som vi skrev i vår forrige uttalelse, er det det kulturminnefaglige aspektet vi har lagt størst vekt på i vår vurdering. Etter vår oppfatning er hensynet til å bevare og synliggjøre de forhold som har vært premissgivende for planleggingen og utformingen av Levanger etter de store bybrannene på slutten av 1800-tallet, herunder sikring mot nye branner helt sentralt. Jeg har ovenfor tilbakevist basert på fakta det en hevder å ha lagt mest vekt på. Synliggjøre og bevare noe på et sted noe som ikke har eksistert og derfor ikke har vært synlig, blir ikke korrekt kulturhistorie, men en sminket kulturhistorie som det ikke blir riktig å vektlegge. Etter min forstand blir dette historieforfalskning! I Levanger, som i de fleste andre eldre byer og tettsteder ligger bakbygningene tett inn på eiendomsgrensene og har en klar for- og bakside. Innganger, vinduer og åpninger for varemottak og høy med mer, vender mot den aktuelle eiendommens gårdsrom. Dette bebyggelsesmønsteret fra 1840-reguleringen er viktig for å forstå byen, byplanen og arkitekturen. Innenfor det nasjonalt verdifulle og interessante kulturmiljøet i Levanger er det derfor viktig at dette mønsteret ikke svekkes og utraderes mer en det allerede er. Dette er en konkret sak! Noe som ikke har vært tilstedeværende kan ikke svekkes og utraderes! Argumentet vedrørende plassering av bakbygninger mv. er en gjentagelse og er kommentert ovenfor. Henvisningen til 1840-planen gjorde at jeg tok kontakt med saksbehandler i kommunen og spurte om hvor jeg fant denne planen. Det ble kun henvist til historisk kart/plan og jeg konstaterte sammen med saksbehandler at denne kun viser kvartalsoppdelingen og ikke innholdet i kvartalene. Mao denne delen av uttalelsen er ikke et konkret argument med historisk vekt i denne saken som ikke berører kvartalsinndelingen, men organisering innenfor et kvartal. Ras e-postuttalelse av : For å kunne bestemme antallet og størrelsen på nye vinduer i bakveggen på bakbygningen i Håkon den godes gate 21, må det foretas en skjønnsmessig vurdering av hvor stor og/eller mange vinduer veggen tåler før den ikke lenger oppleves som en bakvegg/brannvegg på et uthus. Jeg konstaterer holdningsendringen fra RA, nu er det hvordan veggen estetisk fremstår som skal vurderes og som er avgjørende. Jeg er dog ikke enig i hva veggen skal vurderes som og dermed det historiske referansepunkt:

4 - Bakvegg/brannvegg: Ja, det er en bakvegg, men det er ikke en brannvegg og brannveggelementet hører ikke med i vurderingskriteriet ut i fra det historikk korrekte på stedet! - Bakvegg i et uthus. Dette er ikke et uthus i vanlig forstand, men et bakgårdshus og som sådan underordnet eiendommens to hvovedhus, som historisk er blitt brukt som et supplement til hovedhusene med arbeidsrom/kammers og mastu bla. for opphold og arbeidsrom for diverse aktiviteter. Bygget har fra starten hatt strøm, vedfyring, isolasjon i vegger og vann/avløp. - Synspunktet er at et hus som er noe annet enn et uthus også historisk kan tåle mer av vinduer og dører enn et rent uthus som er lokalisert rygg mot rygg i en eiendomsgrense. For å opprettholde den aktuelle bygningens karakter av å være bakbygning og veggens karakter som skille mot naboeiendommen, vil vi anbefale tofagsvinduer med totalt 4 ruter. Størrelsen bør være om lag BxH: 100x110. Dette er en tradisjonell vindusutforming, men færre/mindre ruter og lavere total høyde enn det vi normalt finner i bolighusene fra 2. halvdel av 1800-tallet og 1. halvdel av 1900-tallet. Vi er sterkt tvilende til at veggen kan få mer enn to vindusåpninger uten at karakteren og den historiske logikken/lesbarheten svekkes for mye kulturhistorisk. Hittil har beskjeden fra Ra vært at to vinduer er greit, men de må være mindre enn omsøkt. Det er brukt mye tid på å argumentere mot feil faktum og dermed feil standpunkt uten at det har medført noen innrømmelser. Jeg konstaterer nu at det anbefales større vinduer enn hva jeg har søkt om og dermed også større vinduer enn hva Ra hittil har påstått har vært for store! Jeg er enig i at bygget er et bakbygg til nr. 21, men et bakgårdsbygg med historisk viktig funksjon. Denne funksjon er bygget satt i stand til å gjenoppta og det krever etter dagens forhold bedre lys enn tidligere. Dagens funksjonalitet krever derfor at veggen tilpasses behovet for lys og adkomst. Det argumenteres med opprettholdelse av byggets aktuelle karakter som skille mot naboeiendom. Også dette er feil da for det første er vegg mot vegg argumentet som hinder for vinduer og åpninger tilbakevist. Dernest er heller ikke bygget rent faktisk noe skille mot naboeiendommen da det ikke ligger i grensa. - Vindustype. Jeg forstår anbefalingen av vindustype slik at Ra vil ha noe annet enn en utforming i tråd med hvordan vinduene var i bolighus på 1.halvdel av 1900-tallet når det må antas at bygget ble oppført. Jeg antar at dette er begrunnet i at en ikke vil ha en historisk kopi, men noe som viser at vinduene er noe nytt. Jeg stiller meg undrende til dette når argumentene for øvrig i saken fra Ra sin side har vært å bevare og da slik jeg har forstått det i betydning av å la ting fremstå mest mulig historisk riktig.

5 Jeg mener videre å ha etablert det korrekte bilde av at det faktum at det ikke tidligere har vært åpninger/vinduer/dør i den aktuelle veggen ikke er en historisk betinget kjennegjerning, men en historisk tilfeldighet. Siden jeg mener det er en historisk tilfeldighet at der ikke har vært vinduer i bakveggen før mener jeg at det blir mer historisk riktig med vinduer oppdelt i flere ruter slik som det er søkt om og slik som slike vinduer så ut på det tidspunkt bygget ble oppført.(jfr. Ra. ) Ras referanse til vinduer i bolighus fra tidsepoken er etter min mening nok en faktumsammenblanding da en tidligere, for det meste, har forholdt seg til et bakgårdshus med vektlegging av de forskjellige typer hus sine historiske funksjoner. Jeg mener også at det bør tillegges vekt at vinduer i bakgårdsbygget nr. 27, tvers overfor det her aktuelle bakgårdshus, har historiske korrekte oppdelte vinduer med 6 ruter tilsvarende hva der var ved oppføring av bygget tidlig på 1900-tallet Siden disse to bygg oppleves samtidig i bakgårdsmiljøet vil estetikken og historien stemme bedre med samme type vinduer. Jeg viser også til at sammenlignbare bakgårdshus i kvartalet tilhørende eiendommer med adresse til Kirkegata også har/hadde originale vinduer oppdelt i 6 ruter. Ras henvisning til historisk riktighet vedrørende bolighus blir som en ser et rent bomskudd når det historiske riktige faktisk sett mht. bakgårdshus er identisk med den foreliggende søknad. - Veggens karakter og svekkelse av den kulturhistoriske logikken/lesbarheten. Det påstås at den her aktuelle veggen ikke skal tillegges den kulturhistoriske logikk/lesbarhet som Ra har forsøkt å etablere. Antall vinduer er allerede akseptert av Ra. Dør er akseptert, men som branndør uten glassfelt. Alle ser at kravet om branndør er tøysete. Dør for adkomst og med kombinasjon av ytterligere lystilgang gjennom et lysfelt ligger der som fortsatt det omsøkte i melding om fasadeendring. Vesentlig vektlegging av at veggen for så vidt historisk har karakter som skille mot naboeiendommen må vike til fordel for funksjonaliteten og dagens historiske situasjon. Spørsmålet om den historiske logikken/lesbarheten svekkes for mye kulturhistorisk må sees i sammenheng med riktig kulturhistorisk utgangspunkt og det er påvist ikke å være identisk med hva Ra uttaler og legger til grunn Ra har bygget på feil faktum mht.: - Brannvegg og branngavl, - ikke plass for vinduer pga vegg mot vegg -argumentet, - betydningen av vinduer mht. hvilken eiendom/tomt et bygg tilhører, - historisk korrekthet mht. ruteoppdeling av vinduer i sammenlignbare bakgårdsbygg. Generelt sett ser jeg ikke bort i fra at Ra rett i sine generelle vurderinger, men det blir historisk feil å prøve å påtvinge denne saken det generelt sett ønskelige når de historiske fakta på det aktuelle stedet ikke har vært likt det historisk korrekte ønskebilde. Ras brev av , mottatt : Fornyet søknad om fasadeendring av bakgårdshus - Riksantikvarens vurdering. Vi viser til deres e-post datert Vi viser også til tidligere korrespondanse i saken, blant annet våre brev datert og De planene vi nå har mottatt tegninger av skiller seg lite fra de planer vi har mottatt tidligere. Antall nye dør-vindusåpninger er ikke reduser til tross for vår uttrykte skepsis. Våre

6 anbefalinger i forhold til døras utforming, størrelse på vindusåpninger og deres inndeling er ikke fulgt. Riksantikvaren opprettholder vurderingene og anbefalingene vi har gitt i de to nevnte brevene. Vi fraråder at det blir gitt tillatelse til tiltakene slik de er vist på mottatte tegninger. Vi ber om å få tilsendt Innherred samkommunes endelige vedtak i den aktuelle saken. Jeg konstaterer for det første at en uttaler seg om en fornyet søknad om fasadeendring. Dette er ikke korrekt. Her dreier det seg om søknaden av som Ra beviselig har store problemer med å finne ut hva de mener og hvorfor. Ra viser videre til sine to brev i saken, men utelater sin e-post av Jeg viser til den e-posten og konstaterer at vindusåpninger er akseptert og at mine innsendte tegninger er korrigert opp til de større vindusåpninger som er akseptert av Ra. - - Alle understrekinger og uthevelser i sitert tekst er gjort av meg. Sitert tekst er skrevet i kursiv oooooo------oooooo Jeg avslutter med å understreke at Ra. kun har uttalerett i saken. Det foreligger ingen fredning i Levanger sentrum pr. dato og de fasadeendringer som jeg søker om ville ikke ha vært rammet av den midlertidige fredningen som er opphevet. Planleggingen har skjedd ut i fra dette faktum. Ras konklusjon er at en fraråder kommunen å akseptere mine tiltak og kommunens oppgave må da bli å vurdere grunnlaget for frarådingen og det grunnlaget mener jeg å ha tilbakevist som historisk feil og Ras argumenter er på ingen måte dokumentert ut i fra riktig faktum i saken. Videre påpeker jeg at Ra har akseptert 2 vinduer og en dør i fasaden og at vinduene er anbefalt til en størrelse større enn hva jeg søkte om hvilket jeg er tilfreds med. Jeg er ikke tilfreds med at Ra først krangler på omsøkt vindusstørrelse for deretter å anbefale større vinduer enn omsøkt. Jeg mener dette er betegnende for den slette saksbehandling som er gjort. Det gjenstår kun til vurdering om dør kan gis med vindusåpning og om vinduer skal oppdeles i 4 eller 6 ruter. På tross av meget lang saksbehandlingstid har Ra ennu ikke synliggjort argumenter om at den konkrete veggen ikke tåler mer enn to vindusåpninger. Dette antas å ha sammenheng med at en heller ikke har tatt inn over seg riktig forståelse av den aktuelle veggen historisk sett og at en mangler den ydmykhet som skal til for å kunne korrigere sine bastante meninger etter å ha blitt arrestert på vesentlige faktafeil. Jeg opprettholder mitt ønske om fasadeendring og viser til fremlagte tegning som viser veggen opptegnet med vinduer og dør slik den fremstår med vindusstørrelse i tråd med Ras anbefaling og dør med glass slik som jeg ønsker det. Med hilsen Ola A. Storaker Gårdeier

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: 2014/7647 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Lier kommune Postboks 205 3401 Lier Innvalgstelefon: 32266670 Lier kommune - Gnr 111/83 fnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Grusveien 38 1158 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9559 Dato: 18.08.2010 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom: Saksnr:

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref: Vår dato: 26.09.2006 Saksbehandler: Ane Hoel Vår ref: 2006/949 Arkivnr: 421.4 Verdal eiendomsutvikling as Postboks 90 7651

Detaljer

Protokoll i sak 747/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14

Protokoll i sak 747/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 Protokoll i sak 747/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Uenighet om oppgjør krav og motkrav ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal få bygget en enebolig

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

(klagers navn) Skien 03.03.06 (klagers adresse), (postadresse)

(klagers navn) Skien 03.03.06 (klagers adresse), (postadresse) (klagers navn) Skien 03.03.06 (klagers adresse), (postadresse) Statens Helsetilsyn v / Fylkeslegen i Telemark Gjerpensgate 14, 3716 Skien Klage på familieterapeut Øivind Aschjem ved Alternativ til Vold

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Konkurransetilsynet har nedlagt forbud mot Fagrådet for våtroms godkjenningsordning

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Att: Arbeids- og velferdsdirektørens sekretariat v/juridisk seksjon

Att: Arbeids- og velferdsdirektørens sekretariat v/juridisk seksjon Sivilombudsmannen Besøksadresse Akersgata 8, inngang Tollbugata Postadresse Postboks 3 Sentrum,0101 Oslo Telefon 22 82 85 00 Grønt nummer 800 80 039 Telefaks 22 82 85 11 postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2005-2006)

Dokument nr. 4:1 (2005-2006) Dokument nr. 4:1 (2005-2006) Særskilt melding fra STORTINGETS OMBUDSMANN Politiets og påtalemyndighetens behandling av to anmeldelser Avgitt til Stortinget 21. desember 2005 Til Stortinget Ombudsmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer