Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport."

Transkript

1 Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det foreslått rivning av 3 bygninger på eiendommene. Ingen av bygningene har status som innebærer juridisk vern. Hovedutvalg for miljø- plan-, og byggesaker har vedtatt anbefaling om igangsetting av reguleringsarbeid til boligformål for eiendommene hvor blant annet følgende forhold skal vektlegges: o Registrerte kulturminner og naturmangfold skal være førende for utforming av plan. o Verdi ved eksisterende bebyggelse må registreres, og en eventuell rivetillatelse må vurderes ut fra denne registreringen. Som det framgår av føringene må eksisterende bebyggelse beskrives og vurderes før det kan tas stilling til videre planarbeid. Dette framgår tydelig av rådmannens vurdering ved anmodning om oppstart: «Etter rådmannens vurdering må avklaring av verne og spørsmål om riving tillegges stor vekt ved videre arbeid. Rådmannen finner å kunne anbefale oppstart, men verne ved dagens bebyggelse må dokumenteres og vurderes før planforslaget fremmes for 1. gangs behandling. Dette innebærer at resultatet av disse får konsekvenser for planforslaget og ny bebyggelse.» I innsendte planbeskrivelse fra forslagsstiller er eksisterende bygninger beskrevet på side 6,7, 10 og 15. En fastsettelse av verneene er gjort ved å vise til en historisk gjennomgang av bygningene. Forslagsstiller vurderer bygningene samlet til å ha lav verne uten at dette begrunnes ved vekting av verneene i detalj. Innsendte planforslag forutsetter at 3 bygninger må rives på eiendommene. Noe alternativt planforslag som integrerer eksisterende bygninger helt eller delvis foreligger ikke. Frogn kommunes antikvar og arkitekt har på denne bakgrunn fortatt en befaring på eiendommene den for å gjøre en nærmere kulturminnefaglig vurdering av bygningene. Historikk og beskrivelse og vurdering av eksisterende bebyggelse Gulliksbakken 11, 13 og 13 b Gulliksbakken 11 ble skilt ut fra Gulliksbakken 13 i 1962 og det ble oppført en enebolig etter katalog som het Askimhus. Bolighuset som er oppført i en etasje ligger i skrånende terreng med sokkeletasje over terreng mot vest. Bygningen framstår som opprinnelig med få endringer og er ikke oppgradert på mange år. Det forekommer i dag omfattende vannskader, flere sprekker i kjellermur og sopp/mugg i kjeller. Ut fra type hus og tilstand har bolighuset lav verne. Ut fra en kulturminnefaglig vurdering er det ingen hindre for å godkjenne riving. Gulliksbakken 13 b har opprinnelig vært en stall som ble skilt ut som hytte i på 1980 tallet. Hytta er ubebolig p.g.a. omfattende råte og soppskader. På grunn av tilstanden er hytta kondemneringsklar.

2 Gulliksbakken 13 er den eldste bygningen innenfor planområdet og er plassert langs åssiden, slik de fleste av eneboligene i umiddelbar nærhet også er. I forhold til sine nabobygninger framstår bygningen som relativt stor. Bygningen er oppført i trekonstruksjon, og har en rektangulær utforming med langsiden mot vest. Bygningen består av 3 etasjer med en grunnflate på 130 m2. Grunnmur består i dag av synlige siporexblokker, siden mye av opprinnelig stein er fjernet. Veggene er kledd med stående panel. Takformene er saltak, som har to tverrstilte gavler i ulik størrelse på hovedtaket. Taktekking sort shingel. Vinduer og dører er av nyere dato. Bygningen med gerikter er malt hvit. Kart fra 1919 viser at bygningen sammen med et uthus lå alene i denne delen av åssiden. Det er usikkerhet forbundet med når huset opprinnelig ble oppført. Mye tyder på at det kan ha vært oppført en 1 etasjes mindre stue en gang på tallet, siden takhøyden innvendig i husets eldste del (1. etasje) er målt til mellom 192 og 216 cm. Fra ca 1910 finnes bilder av en 2 etasjes bygning med sveitserstilselementer, med åpen veranda over to etasjer mot vest. Siden er bygningen bygget på i begge tverrendene og har fått dagens lengde en gang mellom ca 1925 til ut på 1930 tallet. Taket på bygningen ble hevet en gang etter Hele bygningen fikk ny panel i 1980, og alle vinduene ble skiftet i 1996, noen skiftet form, andre også plassering. Siden Gulliksbakken 13 er den bygningen med lengst lokalhistorisk forandring utføres det en grundigere gjennomgang av verneene for denne bygningen enn de to andre innenfor planområdet. Det benyttes riksantikvarens skjema for vurdering. Vi setter kulturminnet Hvilke er kan vi knytte til kulturminnet? - Kunnskapser Lokalhistorisk som en av de første bygningene oppført i denne åssiden (jfr. kart fra 1919) Arkitekturhistorisk består bygningen av bygningselementer fra mange ulike epoker hvor ingen stilepoke blir representert i særlig grad. Kulturhistorisk viser bygningen utviklingen/ombygging av en bygning over tid. - Opplevelseser Arkitektonisk: Hele anlegget med villa og hage slik det framstår i nærmiljøet er vesentlig forringet siden hele den gamle hagen er gjenbygget. Som følge av alle ombyggingene er ikke bygningen tidstypisk for noen bestemt epoke. Samtidig som de ulike epokene ikke er lett lesbar. Materialvalgene er typisk for ombygging av et trehus i ulike over 100 år hvor det ikke har vært tatt noen

3 vernehensyn. - Brukser Som følge av alle ombyggingene som bolighuset har vært gjennom framstår det i dag med en lite funksjonell planløsning og med bl.a. svært lav takhøyde i deler av huset og mange gulvnivå. Teknisk tilstandsvurdering foreligger ikke men eier informerte om tak med lekkasje og vann i vegg både i 1. og 2. etasje. Bygningen har vært utlagt for salg i en lengre periode uten å få kjøpere. Hvilke egenskaper kjennetegner kulturminnet? - Alder, tidsdybde og kontinuitet Bygningen har over 100 års tidsdybde for enkelte deler, og har endret seg svært mye siden utformingen på begynnelsen av 1900-tallet. (jfr. Bilder ca 1910) - Autentisitet og opprinnelighet Bygningen har i dag liten autentisitet både i form og materialbruk. - Mangfold og variasjon Har vært brukt til bolig hele tiden. - Sammenheng og helhet Bygningen ligger nære vernesonen for Gamle Drøbak og har sammenheng med denne bebyggelsen i dimensjoner, utforming og materialbruk. Nærområdet i dag utgjør også hovedsakelig frittstående bolighus med hageanlegg. - Dynamikk og endring Bygningen er sterkt preget av endring og ombygging. Og hageanlegget mot vest er helt borte. (eplehagen som gikk helt med til Raskebekken) - Brudd og kontrast Ombyggingen og utskiftingenav bl.a. vinduer har brutt med tidligere sveitserstil fra ca Lesbarhet og tydelighet Ikke tydelig og lett lesbar med all ombyggingen fra ulike perioder over nesten 100 år. - Egnethet Bygningens funksjonalitet er sterkt svekket i forhold til dagenes tekniske krav. - Anvendbarhet Dårlig planløsning. - Sårbarhet og tålegrenser Ikke særlig sårbar for nye endringer, evt. tilbakeføring. - Interaksjon natur-kultur Fjernvirkningen er godt tilpasset landskapsrommet. Med vei rett i forkant mot vest er ikke bygningen godt terrengtilpasset lengre.

4 Hva kjennetegner kulturminnet sammenlignet med andre kulturminner? - Opprinnelig sjeldent, sjeldent ved tilfeldig eller planmessig utvalg - Representativt for noe som er vanlig nå eller noe som var vanlig før Bygningen var opprinnelig ikke historisk sjelden, men har blitt særegen med alle sine ombygginger. Den kan sies å være representativ for en type bygning som er blitt stadig ombygget over lang tid uten at det er tatt vernehensyn. vekter ene - Kulturminnet representerer faser med særlig betydning for historien/utviklingen - Kulturminnet er knyttet til virksomheter med særlig betydning for historien - Kulturminnet er knyttet til hendelser eller begivenheter med særlig betydning for historien - Kulturminnet er knyttet til personer med særlig betydning for historien - Kulturminnet er av særlig betydning for en eller flere etniske grupper (den samiske urbefolkningen, nasjonale minoriteter eller andre etniske grupper) - Kulturminnet har særlig arkitektonisk og arkitekturhistorisk - Kulturminnet har særlig betydning som kilde til historien der det finnes få eller ingen skriftlig kilder - Kulturminnet har særlig betydning som ressurs for lokal utvikling og skaping - Kulturminnets alder og type utløser juridiske virkemidler på nasjonalt plan, se kulturminneloven Liten Middels Stor Svært stor Som følge av de mange ombyggingene som bolighuset har gjennomgått og med svært få opprinnelige bygningselementer bevart gir dette bygningen lav verne. Ved en tenkt rekonstruksjon / tilbakeføring av dagens bygning til tidligere sveitserstilbygning fra ca 1900, vil bygningen framstå som nærmest en ny bygning med mindre boareal enn i dag. Det er også usikkerhet forbundet med dokumentasjonsgrunnlaget for dette. Situasjonen vil derfor være svært av flere grunner, også sett fra et økonomisk ståsted. I tillegg er arealbruken rundt bygningen vesentlig endret og lar seg vanskelig tilbakeføre til en villa med eplehage. Konklusjon Bygningene i Gulliksbakken 11, 13 og 13b har alle etter en nærmere vurdering kommet ut med lav verne. Dette betyr at de kulturminnefaglige konsekvensene ikke vil være til hinder for å rive bygningene. Verdiene i området og spesielt for Gulliksbakken 13

5 ligger i bygningens skala og dimensjon i nærmiljøet og spesielt fjernvirkningen den utgjør fra Gamle Drøbak og sjøen. Det er derfor viktig å minne om vedtaket Hovedutvalg for miljø- plan-, og byggesaker fattet ved igangsetting av reguleringsarbeid at bl.a. følgende forhold skal vektlegge for nybygg.: o Hensynet til eksponering mot sjø og gamle Drøbak skal tillegges stor vekt og kommuneplanens bestemmelser for eksponerte åssider skal legges til grunn. o Hensyn til omkringliggende, eksisterende bebyggelse skal vektlegges. o Krav om saltak skal vurderes. Dette må videreføres i forhold til volum, utforming, materialvalg og fargebruk. Med hilsen Liv Lund Nygaard Antikvar og arkitekt Dokumentet er elektronisk godkjent

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

Lørenskogs kulturarv. Del II: Bakgrunnsdokument

Lørenskogs kulturarv. Del II: Bakgrunnsdokument Lørenskogs kulturarv Kommunedelplan for Bevaring og forvaltning av Kulturminner, Kulturmiljøer og Kulturlandskap i Lørenskog kommune Del II: Bakgrunnsdokument Vedtatt av kommunestyret den 13.12.06, sak

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

va vi vil bevare og hvem som gjør det

va vi vil bevare og hvem som gjør det H va vi vil bevare og hvem som gjør det Hvis vi bokstavelig talt skal bevare «alle spor etter menneskers virksomhet», står vi overfor en uoverkommelig oppgave. Vi må gjøre en utvelgelse. Det viktige er

Detaljer

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg)

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Denne malen er ment å være et verktøy i utarbeidelsen av forvaltningsplaner for grøntanlegg (utomhusanlegg). Malen vil kunne benyttes i arbeidet

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder Oppdragsgiver Den norske stats Husbank Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer