I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget"

Transkript

1 I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 5. september 2013 kl på Kommunehuset. SAK NR. 13/13 SAK NR 13/163 SAK NR. 13/260 REFERATER SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NYTT ANNEKS VED FRITIDSBOLIG GNR. 67 BNR. 146 FRA TERJE FOSS, LILLESTRØM. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEKNISK FORSKRIFT FOR FLYTTING AV BOLIGHUS FRA 1987 TIL VORTUNGEN HYTTEFELT FOR BRUK SOM FRITIDSBOLIG. Forfall meldes kommuneadministrasjonen snarest. Rømskog, den Aksel Robert Haugen leder utvalg for utvikling (sign.) Kjell Flenstad tjenesteleder utvikling

2 RØMSKOG KOMMUNE SAK: REFERATER Behandlende organ: Møtedato Sak nr. Ark. nr. Det faste planutvalget /13 Saksbehandler: Kjell Flenstad 1. HVA SAKEN GJELDER: Følgende referater: 1. Protokoll fra forrige møte 23. mai RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Referatene tas til etterretning. Rådmannen i Rømskog, 26. august Anne Kirsti Johnsen 3. VEDTAK:

3 RØMSKOG KOMMUNE SAK: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NYTT ANNEKS VED FRITIDSBOLIG GNR. 67 BNR. 146 FRA TERJE FOSS, LILLESTRØM. Behandlende organ: Møtedato Sak nr. Ark. nr. Det faste planutvalget /163 67/146 Saksbehandler: Finn Lindblad. 1. HVA SAKEN GJELDER: Terje Foss søker om dispensasjon for oppføring av nytt frittliggende anneks/uthus på eiendommen Vortungen gnr. 67 bnr Fritidsboligen har ett uthus fra før. 2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Det gis dispensasjon fra byggeforbudet i 100 m/lnf sone for oppføring nytt frittliggende anneks ved fritidsbolig på gnr 67 bnr Nybygget må ha en farge og en materialbruk som eksisterende bebyggelse og som er avdempet uten markerende lyse farger. 3. Det må foreligge gyldig utslippstillatelse av kommunen for å ha innlagt vann i bygningen. 4. Det må foreligge godkjent søknad om tillatelse til tiltak før byggearbeider kan igangsettes. Rådmannen i Rømskog, 23. august Anne Kirsti Johnsen rådmann Finn Lindblad ing./byggesaksbehandler

4 3. VEDTAK: 4. SAKENS FAKTA: Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak mottatt gjelder oppføring av nytt frittliggende uthus/anneks ved fritidsbolig. Eiendommen på 713 kvm befinner seg 50 m fra Vortungen og ca 40 m fra Torvtjenn i ett smalt område mellom vannene. Eiendommen der nytt anneks/uthus søkes oppført er bebygd med fritidsbolig og uthus fra før. Hytta er på ca 50 kvm og uthuset ca 15, dvs totalt ca 65 kvm bebygget areal. Tiltaket omfatter ny bygning på 5,4 m x 3,7 m som inneholder bad/toalett og opphold/soverom. Bebygd areal er 6,4 x 3,7 m, dvs 24 kvm. Nybyggets bruksareal BRA er på ca 15 kvm. Bygningen har saltak, liggende kledning(laft) og sprossevinduer. Det har takoverbygg understøttet av stolper. Dette er i samme utførelse som den eksisterende hyttebebyggelsen. Eksisterende fritidsbolig er 7,5 x 6,8 m, det har saltak med takvinkel på ca 25 grader. Den har ett bebygd areal (BYA) på 51 m 2 og bruksareal (BRA) på 33,8 m 2. Mønehøyden er ca 3 m og gesimshøyden ca 2,5 m. Det er sendt nabovarsel og det foreligger samtykke. Det vil bli biologisk toalett. Ved innlagt vann i bygningen må det søkes om utslippstillatelse til kommunen. Bestemmelsene til planen sier også at fritidsbebyggelse tillates oppført i 1 etasje og det tillates en bruksenhet pr tomt. En frittliggende bod er tillatt, maks. bruksareal 10 kvm. 5. RÅDMANNENS VURDERING: Tiltaket omfattes av kommuneplanens arealdel. Tiltaket er i eksisterende byggeområde for fritidsbebyggelse på grensen til LNF sone. Eiendommen er innenfor 100 m sonen langs Vortungen. Området er uregulert. Søknad om dispensasjon er sendt på høring og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen sier i sitt svar datert ref 2013/ OMA, at de ikke har innvendinger mot en eventuell dispensasjon forutsatt at det settes vilkår vedrørende de elementer som er nevnt i vår vurdering. Miljøvernavdelingen anser at allmennhetens ferdselsmuligheter i området mellom Vortungen og Torvtjern må bevares i størst mulig grad. De ser mest positivt om bebyggelsen samles til en enhet, privatiseringen vil reduseres, og området blir mer enhetlig og oversiktlig. De anbefaler at det settes vilkår vedrørende materialbruk, bygningsmessige arbeider og fargevalg, slik at uthuset ikke blir unødig fremtredende i landskapsbildet. Østfold Fylkeskommune har kun gjort en kulturminnefaglig vurdering og det er ikke kjent fredete kulturminner innenfor tiltaksområdet. Kulturminneseksjonen har ingen merknader. Det må foreligge godkjent søknad om tiltak før byggearbeider kan igangsettes. Sanitærinstallasjoner og avløpsløsning må framgå i søknaden.

5 Dispensasjon omfatter ny frittliggende bygning i 100 m sone i uregulert område. Tomten er på grensen til byggeområde for fritidsbebyggelse og de utfyllende bestemmelser i kommuneplan i Rømskog sier ikke noe om antall bygninger eller at anneks ikke er tillatt. Den nye bygningen er plassert mellom de to eksisterende bygningene på tomten og området er dermed benyttet eller utbygd pga plassering av eksisterende bygninger. Nybygget og eksisterende fritidsbolig har en god arkitektur og dette kan ses på som en fordel for dispensasjon for nybygg i stedet for ett tilbygg på hytta. Det anses å kunne tillates to frittliggende uthusbygninger ved fritidsbolig ut, når arealbegrensningen totalt på 120 m 2 bruksareal (BRA) overholdes. Frittliggende anneks/uthus med en størrelse på 24 m 2 BYA kan tillates når dette er ihht gjeldende utfyllende bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Nybyggets bruk delvis som bad/toalett kan bidra til at det er en fordel med avstand til hytta. Den nye bygningen har en god arkitektur som er tilpasset eksisterende bebyggelse. Allmennhetens ferdselsmuligheter berøres lite det er adkomst langs vannet. I forhold til 19 i plan og bygningsloven anses ikke hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra å bli vesentlig tilsidesatt. Dette pga at tiltaket i hovedsak med unntak av antall bygninger er i samsvar med kommuneplanens arealdel. En dispensasjon er ikke i strid med høringsuttalelsene. Det anses at det kan gis dispensasjon for det omsøkte nye frittliggende annekset. 6. AKTUELLE VEDLEGG Tegninger og situasjonsplan vedlegges Dispensasjonssøknad ligger i saksmappa 7. UTSKRIFT SENDT:

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 RØMSKOG KOMMUNE SAK:SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEKNISK FORSKRIFT FOR FLYTTING AV BOLIGHUS FRA 1987 TIL VORTUNGEN HYTTEFELT FOR BRUK SOM FRITIDSBOLIG. Behandlende organ: Møtedato Sak nr. Ark. nr. Det faste planutvalget /260 67/148 Saksbehandler: Finn Lindblad. 1. HVA SAKEN GJELDER: Emil Steinar Carlsen, Lillestrøm søker om dispensasjon fra teknisk forskrift for flytting av bolighus fra 1987 til Vortungen hyttefelt for bruk som fritidsbolig. 2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Det gis dispensasjon fra tek 10 for flytting av boligbygning til gnr 67 bnr 148 Vortungen hytteområde. 2. Det gis ikke dispensasjon fra plangrunnlaget og bygningen må være i 1 etasje, ikke ha bruksareal over 120 kvm og mønehøyden må være under 5 m. 3. Det må foreligge gyldig utslippstillatelse av kommunen for å ha innlagt vann i bygningen. Avløpet bør tilknyttes lokalt privat avløpsnett. Rådmannen i Rømskog, 26. august Anne Kirsti Johnsen rådmann Finn Lindblad ing./byggesaksbehandler 3. VEDTAK:

16 4. SAKENS FAKTA: Det foreligger søknad om dispensasjon fra Emil S Carlsen om dispensasjon fra tek10 om isolasjonstykkelse for gjenoppføring av bygg i Vortungen hyttefelt. Det oppgis i søknaden at boligen er ett katalog hus fra Moelven tegnet i Bygningen som befinner seg på Jessheim, rives for oppføring av ny bebyggelse. Det søkes flyttet til gnr 67 bnr 148 ved Vortungen hyttefelt, og benyttes til fritidsbolig. Huset har ett bruksareal BRA på 168 kvm, og ett bebygd areal BYA på 117 kvm. Grunnflaten er 7 x 8 m. Mønehøyden er ca 5 m og gesimshøyden ca 2,8 m. Tak og vegger er utført med bindingsverk og 10 cm mineralull. Det blir montert ny rentbrennende ovn, og i tillegg luft til luft varmepumpe i stue. Tiltaket omfattes av bestemmelsen for fritidsbebyggelse som sier at det tillates maksimalt 120 kvm bruksareal innenfor samme bruksenhet. Bygg skal oppføre i 1 etasje med saltak og maksimalt 5 m mønehøyde. Dispensasjon fra tek anses ikke å kreve nabovarsel. 5. RÅDMANNENS VURDERING: Ved flytting av bygg anses det å kunne gi dispensasjon fra gjeldende krav i teknisk forskrift. Det gjenoppbygges som det eksisterende uten økt isolering, dette for bruk som fritidsbolig i stedet for bolig. Det forutsettes at bygningen overholder kravene til isolering fra lov og forskrift fra 1985, og at det gjenoppføres ihht dette. Fritidsboliger under 150 kvm har lavere energikrav enn boliger, for vegger kreves i dag 20 cm isolering i stedet for 25 cm. Glass, dører og vinduer maks u-grad 1,6 i stedet for 1,2. Dagens minstekrav er, yttervegg 20 cm isolasjon (U under 0,22), tak 25 cm isolasjon (U under 0,18), gulv cm isolasjon (U under 0,18) og glass/vindu/dør må ha U-grad under 1,6 W/m 2 K, jfr temarettledning for energi og teknisk forskrift. Varmepumpe og ny ovn bidrar til at det kan gis dispensasjon. Det anses at bygningen bør etterisoleres hvis det er mulig, for eksempel av gulv og tak. Fritidsboliger blir mindre benyttet en bolighus, og maks inntil 6 mnd pr år. De fleste benyttes adskillig mindre og mest om sommeren. Bygningen som det framkommer i søknaden er ikke i samsvar med plangrunnlaget, den har bruksareal i 2 etasje/loft, noe som innebærer at ved oppholdsrom der, blir bygget å regne som 2 etasjer. Hvis bygningen oppføres med kjeller kan den få ett samlet bruksareal over 120 kvm. En kjeller uten oppholdsrom som har himling høyere enn 1,5 m over planert terreng, regnes med i etasjeantallet. Det anses at dette må etterkommes for at 5 m mønehøyde målt fra gjennomsnittlig terreng kan overholdes.

17 Ved oppholdsrom i loft/2 etasje med målbart bruksareal, dvs innvendig takhøyde over 1,9 m i en bredde på over 0,6 m, vil bygningen bli å regne som i to etasjer. Den er dermed ikke i samsvar med plangrunnlaget, og enten må loftet bygges om så det ikke får målbart bruksareal, eller kun benyttes til bod/lagerrom, og ha ett bruksareal som er mindre enn 1/3 av bruksarealet i 1 etasje. Det er privat felles avløpsanlegg og renseanlegg for området, og bygningen bør tilknyttes dette når den gjenoppføres ved Vortungen. Det må sendes inn søknad om tillatelse til tiltak ihht pbl 20.1, med ansvarsrett for tiltaket. Det må fremgå hvordan bygningen blir etter at tiltaket er utført, og hvordan planbestemmelsen etterfølges. Det må foreligge skriftlig godkjent søknad om tiltak av kommunen før byggearbeider kan igangsettes. Det gis dispensasjon fra teknisk forskrifts krav til u-verdi (varmeisolering), men ikke fra planbestemmelsenes krav til bygg i 1 etasje og samlet bruksareal over 120 kvm. 6. AKTUELLE VEDLEGG: 7. UTSKRIFT SENDT:

18 Rømskog kommune Byggesak 1950 Rømskog Emil Steiner Carlsen Nesgata 26 i 2004, Lillestrøm Lillestrøm Oppføring av hytte på gnr/bnr 67/148 på Vortungen hytteområde Søknad om dispensasjon fra TEK 10 om isolasjonstykkelse Generell informasjon Eiendommen gnr/bnr 132/143 Gardermovegen 29 A, 2050 Jessheim er i dag bebygd med en frittliggende enebolig. På grunn av oppføring av ny bebyggelse i område er det søkt om riving av eksisterende bebyggelse. Med bakgrunn i husets generelt gode tilstand vurderes det å flytte huset til Vortungen hytteområde og benytte huset som fritidsbolig. Bebyggelse Boligen er et katalog hus fra Moelven, tegnet Oppføring ble approbert av kommunen den og senere oppført. I dag framstår huset i generelt god stand. Huset har bruksareal på 167,9 m2 og BYA på 116,5 m2 inkludert terrasse. Isolasjonskrav Det er ikke foretatt beregninger som viser hvor nær huset kommer kravene til U-verdi for fritidsbolig. Tak og vegger er utført med bindingsverk med 10 cm mineralull. Søker vil bytte ut eksisterende oljebrenner i stue med ny rentbrennende ovn. I tillegg planlegges det å montere luft til luft varmepumpe i stue som bør være godt for en fritidsbolig. Søknaden krever dispensasjon fra TEK 10, 14-1 tom. 5 Aktører i søknaden Det er foreløpig undertegnede som vil være ansvarlig søker men dette vurderes satt bort til Bygg Med Oss AS. Avslutning Til sist ber vi om at det gis dispensasjon. Undertegnede håper på en snarlig og positiv tilbakemelding. Med vennlig hilsen Emil Steiner Carlsen

19

20

21

22

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447 Søgne kommune Arkiv: 37/34 Saksmappe: 2013/3350-2607/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.01.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 John Hauge Postveien 97A 4307 SANDNES Byggesak Sandnes, 23.04.2009 Deres ref.: Vår ref : 200900652-8 Saksbehandler: Kristian Harestad Arkivkode : O:

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer