Årsrapport Follo Futura AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Follo Futura AS"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Follo Futura AS Follo Futura utfordrer mennesket til et aktivt liv.

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bedriftspresentasjon... 3 Historikk... 3 Organisasjon... 4 Kompetanse og faglig utvikling... 4 Bedriftens tilbud... 5 Arbeidsområder... 5 Rådgivende utvalg... 6 Brukermedvirkning og kvalitetssystemer... 6 Prosjekter og tverretatlig samarbeid... 6 Samfunnsengasjement... 7 Tildelte plasser og tiltaksstruktur... 7 Resultater... 8 Formidlingsresultater... 8 Brukers måloppnåelse... 9 Kommunevis fordeling... 9 Gjennomsnittlig tid i tiltaket Gjennomstrømning (antall brukere som har sluttet) Utnyttelse av tiltak Brukerundersøkelser

3 SAMMENDRAG Bedriftens visjon er å utfordrer mennesket til et aktivt liv. Follo Futura satte seg formidlingsmål for Målet var å skaffe jobb til minst 95 personer. Dette klarte veilederne ved bedriften! I alt 97 jobbsøkere fikk arbeid. I 2013 har bedriften sett flere klare utviklingstrekk, gjennomstrømningen av brukere har økt i alle tiltak. Andelen brukere som formidles til jobb fra Avklaring og Arbeidspraksis har økt. Når det gjelder bedriftens rammebetingelser går utviklingen motsatt vei. Bedriften har færre rammer i 2013 enn tidligere år. Likevel får det offentlige igjen mer for hver krone som investeres i bedriften, ved at langt flere brukere får tilbud. BEDRIFTSPRESENTASJON Vi jobber med mennesker og for mennesker Follo Futura ble etablert i Bedriften er et aksjeselskap som eies av Ski, Ås, Vestby, Frogn, Enebakk og Oppegård, Akershus fylkeskommune samt Ås, Ski, Frogn og Vestby Rotary. Hovedkontoret ligger i Ås. Eierne har gitt bedriften i oppgave å tilrettelegge, motivere og åpne dører for å få mennesker i jobb og aktivitet. Bedriften tilbyr tiltakene Avklaring, Arbeidspraksis, Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift, Tilrettelagt Arbeid og Arbeid med Bistand. Follo Futura tilbyr veiledning og kvalifisering så flest mulig kan finne en vei inn i arbeidslivet med NAV som viktigste oppdragsgiver. Bedriften holder kurs og karriereveiledning for både grupper og enkeltpersoner. Follo Futura samarbeider tett med mange arbeidsgivere i Follo regionen og har god oversikt over arbeids- og utdannelsesmuligheter, regelverk og støtteordninger. Follo Futura driver butikk og kafè på Ås stasjon og bedriftskantine på Ås. Bedriften produserer egne merkevareprodukter innen fysioterapi, trening og rehabilitering. Visjon: Follo Futura utfordrer mennesket til et aktivt liv. Forretningsidé: Follo Futura tilbyr karriereveiledning, kompetanseheving, arbeidstrening og kvalifisering til arbeid. Mål: Flere i jobb og aktivitet. Historikk 1974: Bedriften ble stiftet som Follo Industrier AS. Hovedoppgaven var opplæring og sysselsetting av yrkeshemmede i mekanisk industri. 1986: For å få en realistisk læringsarena ble det etablert produktlinjer innen fysioterapi og tekniske hjelpemidler. Produktene ble solgt på det norske markedet og senere også i utlandet. 2002: For å møte samfunnsutviklingen og behovet for livslang læring, ble hovedfokus lagt på karriere- og jobbveiledning. Det innebar at Follo Futura gikk fra å være en industribedrift til å bli en kunnskapsbedrift og ansatte medarbeidere med universitets- og høyskolebakgrunn. Med ny strategi endret bedriften navn til Follo Futura, som henspiller på framtid og den enkeltes muligheter. 2006: Follo Futura startet arbeidet med kulturstedet Ås stasjon som del av satsingen på et mangfold av læringsarenaer. Samtidig utvidet Follo Futura samarbeidet med lokale bedrifter. 2009: Bedriften åpnet kaffebar på Kolbotn stasjon, denne ble avviklet i : Follo Futura ferdigstilte eget treningslokale på bedriften. 2012: Follo Futura åpnet butikk på Ås stasjon. 2013: Follo Futura åpnet bakeriutsalg på Ås stasjon. 3

4 Organisasjon Follo Futuras kjerneområde er å bistå mennesker med å komme i arbeid. Samtlige ansatte ved bedriften jobber med brukere. Selve attføringsarbeidet ligger i linjen og er verken samlet i stab eller i egen avdeling. Oppgaveorientert organisasjonskart Ledelse Rådgivende utvalg Regnskap, økonomi og IT Faggrupper: Helse, språk, ungdom og jobb Salg- og service Industri Kantine, renhold, kafé og butikk Produksjon, montering, lager, konstruksjon Ekstern praksis Ekstern praksis Dok.nr.: C Rev 03 Kompetanse og faglig utvikling For å kunne møte ulike menneskers preferanser og behov har Follo Futura ansatt veiledere med bred kompetanse på høyskole- og universitetsnivå innen fagområdene idrettspsykologi, sosiologi, sosialantropologi, pedagogikk, sykepleie, barnevern og sosialt arbeid. Ansatte har også kompetanse innenfor salg og service, logistikk og mekaniske fag. Follo Futura hadde pr ansatte som kan veilede brukere på mange områder som privat økonomi, boligspørsmål, sosiale forhold, arbeidsmarkedet, karriere, arbeidslivets krav, jobbsøking og intervjutrening. Ansatte har også kompetanse til å ivareta arbeidsplassvurdering, ergonomi, helse, kosthold og fysisk aktivitet. De har god innsikt i relevante lover og forskrifter og hvilke muligheter som finnes med hensyn til tiltak og støtteordninger. I samarbeid med de ansatte er det etablert en plan for kompetanseutvikling og krav til kompetanse i forskjellige stillinger. Det foreligger en plan for hvordan bedriftens kompetanse skal utvikles de neste 5 årene. Det er utviklet prosedyrer som sikrer rekruttering, ansettelse og kompetanseheving av de ansatte. All kompetanseheving ved bedriften registreres. I 2013 ble det gjennomført 3816 timer opplæring (i 2012; 2038 timer). Hovedfokus i opplæringen har vært oppgradering innenfor attføringsfeltet; som opplæring i karriereveiledning, Motiverende intervju, IPS-metodikk (Individual Placement and Support). Bedriften har deltatt på seminar og ekskursjon om IPS. Attføringsbedriftene arrangerer nettkurs i samarbeid med Dartmouth i USA i IPS-metodikk. Fire veiledere fra bedriften deltar. Alle ansatte har vært med på kurs og lært metodikken for Klart jeg kan. Det har også vært oppdatering innen helsefeltet; med blant annet opplæring i treningsveiledning fra fysioterapeut, to ansatte har gjennomført opplæring som treningsinstruktører ved Norges Idrettshøyskole. VOX har arrangert språkkurs, hvor to veiledere deltok. Alle veilederne har fått opplæring i treningsveileding av fysioterapeut. Det holdes regelmessige fagtemaer; fra Barnevernet, Follo DPS og Asperger-forbundet. 4

5 muligheter. BEDRIFTENS TILBUD I arbeidet med brukere benyttes metoder for individuell veiledning, gruppeveiledning samt opplæring og arbeidstrening med målbare oppgaver. I veiledningen står karriereog jobbveiledning sentralt. Det er viktig å få brukere til å reflektere rundt egen kompetanse og muligheter som finnes i arbeidsmarkedet. Bedriften har etablert tilbud om Klart jeg kan - kurs, hvor motivasjon, egen refleksjon og ressurskartlegging står sterkt i fokus. Det er holdt i alt 6 kurs i løpet av året. Målet er at alle brukere skal få tilbud om dette, for å heve deres motivasjon og evne til å se egne Bedriften tilbyr migranorsk, lese- og skrivetrening, IT-opplæring og fagopplæring innenfor salgsfaget, logistikkfaget og maskinarbeiderfaget. Bedriften har utvidet norskopplæringen med fokus på samtalegrupper, laget ordbøker og innarbeidet arbeidsrettet norsk. Follo Futura har lærekandidater innen logistikk, maskinarbeiderfaget samt plate- og sveisefaget. Bedriften har etablert et godt samarbeid med Opplæringskontoret for Mekanisk Fag. Bedriften er godkjent lærebedrift for salgsfaget. Innenfor opplæring og arbeidstrening har bedriften tatt utgangspunkt i nasjonale læreplaner. Flere av brukerne har utfordringer med å holde seg fysisk aktive en hel arbeidsdag. For å bedre helse og utholdenhet, har bedriften etablert et trimrom med moderne treningsutstyr. Helsedirektoratets Aktivitetshåndbok benyttes som veiledende. Boken gir klare råd om trening for forskjellige diagnosegrupper. Arbeidsområder Bedriften tilbyr arbeidstrening og opplæring tilpasset brukers behov og ønsker. Tilbudet gis enten i samarbeid med bedrifter i regionen eller som skjermet tilbud ved Follo Futura. Follo Futura har utviklet samarbeid med andre bedrifter med tanke på å kunne tilby alternative arbeidsoppgaver. En økende andel av arbeidstreningen skjer utenfor bedriftens lokaler, etter prinsippet place and train. Dette er i tråd med NAVs ønsker. I samarbeid med arbeidsgiver og bruker legges det opplæringsplaner og avtales oppfølgingshyppighet. Veileder ved bedriften følger opp brukers fungering og progresjon. Andelen brukere som er i praksis hos arbeidsgivere har økt i

6 I Folloregionen er det stor aktivitet innenfor salg og service, og det er derfor viktig at Follo Futura har et bredt tilbud til sine brukere innenfor området. Oppgavene gir brukerne kompetanse til å ta arbeid innenfor kantine, kafé, kaffebar, restaurant og butikk. Videre gir Follo Futura tilbud innen sentralbord og resepsjonsoppgaver. Brukere kan få individuell veiledning innen data; datakort ekspert og e- borger. Oppgavene gir brukerne kompetanse til å ta enkelt kontorarbeid. Bedriften eier og produserer produkter innenfor fysioterapi, medisinsk treningsterapi og tekniske hjelpemidler. Arbeidsområdet gir brukere kompetanse innenfor vareuttak, tilvirkning, montering, ferdigstillelse, service, pakking og forsendelse. Arbeidet krever teknisk forståelse og gir erfaring innenfor yrker som lager, produksjon, montering, service og vedlikehold. Rådgivende utvalg Rådgivende Utvalg er et rådgivingsorgan for brukere og veiledere med mål om å sikre oppfølging og progresjon. Lege gjennomgår medisinske dokumenter i saken. Utvalget består av Dr. Morten Laudal, representant fra NAV Oppegård Nina Hauge, adm. dir Mette Veiby, nestleder Tone Martinsen samt brukernes representant Odd Skaiaa (saker fra Kvalifisering og Tilrettelagt Arbeid). Rådgivende utvalg har månedlige møter, og bruker kan være tilstede når egen sak presenteres. Brukermedvirkning og kvalitetssystemer Follo Futura ble første gang sertifisert innen ISO 9001 i 1994 og har gjennomgått resertifiseringer løpende. Bedriften ble EQUASS-sertifisert første gang i 2009 og resertifisert høsten Sertifikatet setter strenge krav til brukermedvirkning og at brukerne aktivt skal delta i forbedringsarbeidet og påvirke bedriftens tilbud. I tillegg til faste brukerundersøkelser er det opprettet brukerforum i form av faste morgenmøter, dialogmøter samt løpende kursevalueringer. I kraft av kvalitetssystemene er det etablert et reklamasjons- og avvikssystem. Bedriften registrerer reklamasjoner fra kunder, brukere og NAV og igangsetter forbedringsaktiveter. Prosjekter og tverretatlig samarbeid Bedriften har i 2013 videreført Ungdomsprosjektet (tidligere Frafallsprosjektet) sammen med lærlingkoordinator i Follo, NAV Ski, Oppfølgingstjenesten og Opplæringskontoret for mekaniske fag. Hensikten er å gi ungdom et alternativt opplæringsløp. Samtlige ungdommer har vært kanalisert til bedriften via NAV lokal. Det er få ungdommer som har vært henvist til tilbudet. Follo Futura har kommet med i et EUprosjekt om ungdom. De øvrige deltakerne kommer fra Nederland, Tyskland og Tyrkia. Det ble avholdt ett møte i løpet av året, hvor prosjektet ble etablert, arbeidsoppgavene fordelt og progresjon for prosjekttiden de neste to 6

7 årene lagt. Neste besøk finner sted i Norge i februar Det er i regi av Attføringsbedriftene igangsatt et prosjekt innen Jobb+ som er et prosjekt hvor man følger IPS-metodikk. Follo Futura har deltatt på informasjonsmøter ved NAV. På brukernivå samarbeider bedriften med Senter for Jobbmestring, DPS Follo, fastleger i regionen i tillegg til NAV. Veilederne har også et utstrakt samarbeid med nettverk etablert rundt brukerne. Follo Futura har gitt tilbud om individuelt tilrettelagte løp til alle brukere. Det er etablert et samarbeidsprosjekt mellom Follo Fotball, NAV Ski og Follo Futura, hvor målet er å kunne benytte Follo Fotballs arbeidsgivernettverk med tanke på å tilby bemanningsløsninger. Arbeidsminister Huitfeldt ble invitert til lunsj, hvor Follo Fotball, NAV Ski og Follo Futura orienterte om samarbeidet. Videre har Follo Futura etablert et samarbeid med HSV Fotball (Hølen, Son og Vestby). Bedriften deltar på nettverkssamlinger og kommer i kontakt med samfunnsengasjerte bedrifter. Samfunnsengasjement Bedriften jobber systematisk med arbeidsgivere i regionen for å motivere dem til å ta et samfunnsengasjement ved å gi brukere en ny mulighet for jobb. Hver første lørdag i måneden arrangeres amatøraftener på Ås stasjon, hvor unge amatører får anledning til å presenteres sitt musikalske talent. Videre har ungdommer hatt utstillinger ved Ås stasjon. Det har vært fremvist elevarbeider fra skoler i Vestby og Ås. Det har vært holdt innsamlinger og konserter til støtte for årets TV-aksjon. I løpet av året har bedriften fått flere hyggelige oppslag i aviser, hvor solskinnshistorier har vært presentert og samfunnsengasjerte arbeidsgivere har stått fram. TILDELTE PLASSER OG TILTAKSSTRUKTUR 1 Follo Futura hadde i 2013 fått tildelt følgende rammer 2, fordelt på rammer, fra NAV Akershus: Tiltak Rammer Status pr Avklaring Arbeidspraksis Kvalifisering i AMB Tilrettelagt arbeid i AMB Arbeid med Bistand Oversikten viser rammetildeling som tilsvarer antall godkjente plasser og status pr Follo Futura har også i 2013 jobbet for å tilpasse seg NAV og brukernes behov. På bakgrunn av at mange brukere vil gå ut sine perioder på arbeidsavklaringspenger ved utløp av februar 2014, har pågangen på tiltaket Avklaring økt. Bedriften har ligget over rammene på Avklaring og Arbeidspraksis gjennom hele året. 1 Tiltaksstruktur viser oversikt over de tiltakene bedriften forvalter. 2 En ramme er et årsverk. Det innebærer at bedriften til enhver tid må fylle tiltakene med brukere i hele årsverk. Dersom en bruker/nav ønsker oppmøte i halv stilling, må rammen fylles opp med to 50% årsverk. 7

8 RESULTATER Formidlingsresultater Follo Futuras mål er: Flere i jobb og aktivitet. Follo Futura satte seg formidlingsmål for Målet var å skaffe jobb til minst 95 personer. Dette klarte veilederne ved bedriften! I alt 97 jobbsøkere fikk arbeid. Totalt startet 228 brukere i Avklaring og 101 i Arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Totalt begynte 2 i Kvalifisering (KIA) og ingen ble overført til Tilrettelagt arbeid (TIA). I Arbeid med bistand begynte i alt 49 brukere. Avklaring 3 Arbeidspraksis 4 Kvalifisering 5 Arbeid med Bistand 6 NAV Akershus resultatkrav for 2012 Follo Futuras formidlingsmål 75% formidling til aktive tiltak eller arbeid. 65% formidling til aktive tiltak eller arbeid. 75% formidling til arbeid m/u lønnstilskudd, arbeid/trygd. Aktive løsninger 20% 20% 30% 75% 65% 65% formidling til arbeid m/u lønnstilskudd, arbeid/trygd. Aktive løsninger: 30% Aktive tiltak 53% 64% 57% 76% Hvorav i jobb 17% 30% 57% 52% Antall brukere Gj.snittlig tid i tiltaket 2 måneder 10,2 måneder 25,5 måneder 13,8 måneder Tabellen viser bedriftens resultater i 2013 opp mot målene satt av NAV Akershus. Kommentarer til resultatene: I Avklaring var andelen til aktive tiltak 53%. I 2012 gikk 11% til jobb, i 2013 økte dette til 17%. I Arbeidspraksis var andelen til aktive tiltak 64%. Andelen som gikk til jobb økte fra 21% i 2012 til 30% i I Kvalifisering var andelen til aktive tiltak 57%. I 2012 gikk 75% til jobb, mens det i 2013 gikk 57% til jobb. 3 Avklaring (33 rammer): Tilbudet innebærer kartlegging av arbeidskapasitet og evne samt karriereveiledning. Målet er en handlingsplan for videre aktivitet. Varighet er inntil 4 uker hvor bruker kan ha ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller være deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. 4 Arbeidspraksis (65 rammer): Et individuelt tilrettelagt tilbud med smaksprøver (som kan foregå i Follo Futuras lokaler eller hos ordinær arbeidsgiver) samt karriereveiledning. Målet er videre utdanning eller yrkesaktivitet. Tiltaket har en varighet på inntil 12 måneder og bruker har samme ytelser som under Avklaring. 5 Kvalifisering (KIA) (10 rammer): Tilbudet innebærer arbeidstrening og kvalifisering. Follo Futura kan tilby fagopplæring innenfor følgende fagområder; maskinarbeider, platearbeider, logistikkfaget og salgsfaget. Målet er jobb. Varigheten er maks 24 måneder og bedriften utbetaler tariffestet lønn i perioden. 6 Arbeid med Bistand (48 rammer) Tilbudet innebærer jobbveiledning. Bruker får bistand med å skaffe et arbeidstilbud hos ordinær arbeidsgiver samt tett oppfølging. Målet er fast arbeid, eventuelt i kombinasjon med trygd. Varighet inntil 3 år, eller etter utløpt prøvetid hos arbeidsgiver. 8

9 I Arbeid med bistand var andelen til aktive tiltak 76% mot 65% i Andelen som gikk til jobb i 2012 var 53%, mens den i 2013 var 52%. Brukers måloppnåelse Dette er en måleparameter som ble innført i forbindelse med equass. Bedriften har hvert tertial sett på om NAV og brukers bestillinger er imøtekommet. Totalt fremgår følgende for de brukerne som har hatt et tilbud ved bedriften: Måloppnåelse Avklaring Arbeidspraksis Kvalifisering Arbeid med bistand Ja Nei Ikke aktuelt Totalt Tabellen viser hvor mange brukere som har oppnådd mål i bestillingene fra NAV, fordelt på tiltak. Graden av hvordan bestillinger har blitt imøtekommet varierer med tiltakstype. Når bestillinger ikke har vært måloppnående skyldes dette i stor grad at det har oppstått helseutfordringer eller andre forhold rundt brukerne, og tiltaket har blitt avsluttet i samråd med NAV. Kommunevis fordeling Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Enebakk/Andre Tabellen viser hvordan kommunene benytter bedriften. Tabellen viser at samtlige kommuner har økt benyttelsen av Follo Futura med unntak for Ski som er med i et prøveprosjekt og ikke kan benytte deler av bedriftens tiltaksportefølje. NAV Ski har drevet med et forsøksprosjekt som konkurrerer med Follo Futuras tilbud på Avklaring og Arbeid med Bistand. Samtidig kan ikke NAV Ski benytte seg av de tiltakene ved bedriften i forsøksperioden. Det har medført noe færre saker fra Ski til bedriften. 9

10 Gjennomsnittlig tid i tiltaket Avklaring 3 måneder 3 måneder 3 måneder 2 måneder 2 måneder Arbeidspraksis 8 måneder 10 måneder 11 måneder 9 måneder 10,2 måneder Kvalifisering 23 måneder 17 måneder 20 måneder 31,3 måneder 25,5 måneder Arbeid med bistand 20 måneder 18 måneder 17 måneder 13 måneder 13,8 måneder Tabellen viser gjennomsnittlig tid brukere har benyttet fra fordelt på tiltak. Gjennomsnittlig tid i tiltaket har holdt seg nokså stabilt, bedriften ser at brukere har noe mer behov for tid i Arbeidspraksis, denne har økt med 1,2 måneder. Kvalifiseringsperioden har gått ned, det kan skyldes at det er færre lærekandidater ved bedriften. Gjennomsnittlig tid i Arbeid med bistand har økt med 0,8 måneder. Sakene er komplekse og til tider er bedriftens erfaring at brukere kanskje ikke er klare for å gå ut i ordinært arbeid, noe som er en forutsetning for å være i tiltaket. Gjennomstrømning (antall brukere som har sluttet) Avklaring Arbeidspraksis Kvalifisering Arbeid med bistand Totalt Tabellen viser en oversikt over hvordan tiltakene utnyttes. Antall brukere som har fått et tilbud ved bedriften har økt i alle tiltak. Follo Futura har forsøkt å imøtekomme NAVs økende behov innenfor tiltakene Avklaring og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet ved å ligge godt over rammene, uten at dette godtgjøres økonomisk. Bedriften jober for å unngå ventelister, da dette kan virke demotiverende for brukerne. Utnyttelse av tiltak Bedriften har færre rammer enn tidligere, men har vært i stand til å gi tilbud til flere brukere i alle tiltak enn tidligere år. Dette henger sammen med at bedriften har gitt tilbud til flere, 10

11 gjennomsnittstiden i tiltakene går ned samtidig som færre brukere er i hele stillinger eller rammer. Utvikling rammer pr tiltak * ** 2013 *** Avklaring Arbeidspraksis Kvalifisering Tilrettelagt arbeid AB Sum * 2010: Omstøping av rammer fra Avklaring og Kvalifisering til Arbeidspraksis ** 2012: Reduksjon i Arbeidspraksis med 5 rammer fra *** 2013: Reduksjon i Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid med 5 rammer i hvert tiltak. Økning i APS med 5 rammer, alt fra Reklamasjoner For året har det vært registrert i alt 22 HMS-avvik hvorav 4 relaterer seg til tjenestetilbudet. I alt 3 omhandler sluttrapporter. I ett tilfelle gjaldt henvendelsen selve tiltakstilbudet. Henvendelsene er fulgt opp, behandling er gjennomført og korrigerende tiltak er truffet. Når det gjelder øvrige avvik, er samtlige behandlet og lukket. Brukerundersøkelser Det har vært gjennomført en brukerundersøkelse i Generelt ligger bedriften over gjennomsnittlig score i undersøkelsen. Tilbakemeldingen fra brukerne benyttes til å systematisk forbedre tilbudet. I 2013 har bedriften jobbet med å øke tilfredsheten på veiledningssamtalene, fysisk aktivitet og brukers opplevelse av å komme nærmere arbeidsmarkedet. 11

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter

Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter Geir Møller og Joar Sannes TF-rapport nr. 253 2009 Telemarksforsking telemarksforsking.no TF-rapport Tittel: TF-rapprt nr: 253 Forfatter(e):

Detaljer

Årsrapport til NAV 2011

Årsrapport til NAV 2011 Årsrapport til NAV 2011 1 Årsrapport 2011 til NAV Organisering og arbeidstilbud Bedriftens navn, eierforhold og organisasjon JobbIntro as er en attføringsbedrift beliggende i Horten, og som er heleid av

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Adm. direktør har ordet

Adm. direktør har ordet Årsberetning 2013 Adm. direktør har ordet Konkurransen om nye markeder har styrket vår evne til å levere.1322 medarbeidere fikk via NAV bistand fra Norasonde. En vekst på 14% fra fjoråret. 184 medarbeidere

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

årsmelding 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE klaus Hanssens vei 22 5053 Bergen tlf. 55 54 11 50 www.alf.no

årsmelding 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE klaus Hanssens vei 22 5053 Bergen tlf. 55 54 11 50 www.alf.no årsmelding 2014 SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE klaus Hanssens vei 22 5053 Bergen tlf. 55 54 11 50 www.alf.no Vi får folk i arbeid! Vi legger til rette for at den enkelte kan fi nne og utvikle egne

Detaljer

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013 for ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen AS Stasjonsveien 27 1940 Bjørkelangen 63 85 38 00 post@asvobjl.no 28.02. Side 2 av 28 1. FORORD ASVO Bjørkelangen har gjennom 2012- forberedt «nye» ASVO Bjørkelangen

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle Keops er navnet på den største

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Inklusiv budsjett. Vedtatt av styret 15. desember 2010.

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Inklusiv budsjett. Vedtatt av styret 15. desember 2010. VIRKSOMHETSPLAN 2011 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2011, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer