Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010"

Transkript

1 Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember

2 Sammendrag Energi Norge har over tid arbeidet med ulike problemstillinger i tilknytning til kraftsystemet og kraftmarkedet. Erfaringene fra vintersesongen 2009/2010 har vært gjenstand for en rekke diskusjoner og analyser fra ulikt hold og da spesielt NVEs rapport til OED og konklusjonene fra OEDs ekspertutvalg. Energi Norge har ikke deltatt i OEDs ekspertutvalg, men har hatt to representanter i ekspertutvalgets referansegruppe. Referansegruppen har hatt to møter hvor bl. a. bransjens synspunkter har vært presentert. Ekspertgruppen eller Bye-utvalgets konklusjoner og rapport synliggjør i liten grad disse innspillene. Energi Norge har derfor utarbeidet sin egen vurdering, som et innspill til OEDs og NVEs videre arbeid med Bye-utvalgets konklusjoner og anbefalinger. Energi Norge støtter vurderingen om at markedet i hovedsak fungerer bra. De ekstreme prisutslagene vi erfarte sist vinter ble utløst av en svekket kraftbalanse pga kulde og svikt i produksjonen, og svakheter i flaskehalshåndteringen i Sverige, som ga sterkere prisutslag enn nødvendig, særlig i Midt- Norge og Nord-Norge. Bye-utvalgets rapport gir en god oversikt over hvordan kraftsystemet og markedet fungerer, men kommer med få konkrete og konstruktive forslag til hvordan det kan forbedres. Overgang til et nodeprissystem for Norge ville være et totalt brudd med de europeiske prinsippene om hvordan et kraftmarked skal organiseres. En slik endring ville innebære en helt annen organisering i Norge enn i våre naboland, og svekke effektiviteten i krafthandelen mellom landene. Nodeprising vil også gi store ulemper for aktørene, særlig når det gjelder håndtering av prisusikkerhet. Ekstreme priser og store geografiske prisforskjeller er et virkemiddel som får et system med kapasitetsbegrensninger til å henge sammen på kort sikt, men er i seg selv en ulempe. Forbrukstopper kan dempes med langt mindre prisøkning. Incentiver til ønsket lokalisering av produksjon og forbruk får vi gjennom stabile prisforskjeller mellom områder over tid. For å få stabile prisrelasjoner må områdene ha en viss minstestørrelse og være forutsigbare over tid. Kun nye investeringer i nett og produksjon og økt forbrukerfleksibilitet kan sikre et velfungerende kraftsystem uten ekstreme prisutslag over tid. Bred politisk forankring for viktige investeringer og for de politiske rammevilkårene for utbygging av overføringsnett (kabelpolicy, akseptabel forsyningssikkerhet og leveringskvalitet, samfunnsøkonomi, energipolitiske målsettinger etc.) i overføringssystemet er avgjørende for å sikre fremdriften i nødvendig nettutvikling. Statnett har gjennom den økonomiske reguleringen bedriftsøkonomiske incentiver for å redusere motkjøpskostnader gjennom utvidet bruk av prisområdemodellen for å løse midlertidige problemer. Dette er uheldig og kan føre til samfunnsøkonomiske tap. Bruk av motkjøp er i de fleste tilfelle mer hensiktsmessig for å håndtere midlertidige flaskehalser. Fastsettelse av handelskapasiteter er avgjørende for prisdannelsen i markedet. I enkelte situasjoner vil en liten økning i handelskapasitetene kunne gi store utslag i forhold til utjevning av priser over store områder. Det er derfor viktig at kapasiteten i kraftnettet utnyttes bedre. Dette kan f.eks. skje ved å forbedre beregningsmetodikken for overføringskapasitet i døgnmarkedet, at det gis bedre innsyn i hvordan systemansvarlig setter kapasitetene, og at det legges til rette for bedre kontroll- og oppfølgingsmekanismer overfor TSOenes vurderinger før kapasiteten fastsettes. Anmeldingsområdene bør følge de faktiske fysiske begrensninger i systemet og nødvendige tilpasninger fastsettes i forhold til dette. Samtidig bør en undersøke muligheten for å lage prisområdene større, med felles pris på tvers av flere anmeldingsområder. Anmeldings- og prisområdene må imidlertid være faste. NordPool Spot 2

3 bør snarest, sammen med de nordiske TSOene, ta initiativ til en prosess med sikte på å justere områdegrensene slik at hele det nordiske systemet fra november 2011 får en inndeling som er satt opp etter felles prinsipper. Vi har liten erfaring med bruk av intra-dag handel i Norge og likviditeten i dagens marked er relativt svak. Tiltak for å øke omsetningen og kompetansen om intra-dag markedet, herunder integrasjon av markedet mot Nederland, bør gjennomføres. For å unngå at likviditet flyttes fra døgnmarkedet til intradag markedet er det viktig med klare krav om at all produksjon skal bys inn forventningsrett i døgnmarkedet. Vi er enig i at økt forbrukerfleksibilitet er en av nøklene for å skape en bedre dynamikk i kraftmarkedet. Kraftkrevende industri har allerede gitt viktige bidrag til stabiliteten i kraftmarkedet og kan bidra med betydelig mer også i fremtiden. Det ligger videre et stort potensial i å videreutvikle markedssystemer og aktørsystemer slik at man trekker inn andre grupper av forbrukere. Dette krever systematiske tiltak fra systemoperatørene, Nord Pool Spot og myndighetene. I motsetning til Byeutvalget tror vi ikke at en slik utvikling er avhengig av nodeprising eller stadig tilbakevendende kraftkriser med ekstremt høye priser. Økt bruk av reservekraft i døgnmarkedet slik utvalget foreslår, gir uheldige incentiver, og det er derfor forbruksfleksibilitet som fortrinnsvis bør brukes til å sikre klarering på kort sikt. Vi mener videre at det bør vurderes å ta i bruk tilbudsgarantier i døgnmarkedet også fra kraftprodusenter som har mulighet til å lagre vannet. Derved vil man få økt import til de områdene med potensielt kraftunderskudd på senvinteren. Reservekraft bør bare brukes som en siste utvei for å redusere sannsynligheten for rasjonering. Systemoperatørene bør ikke være involvert på en måte som er egnet til å så tvil om deres upartiskhet. I dag håndteres reservekraften ulikt i Norden, og det er behov for en harmonisering. Fremtidig markedsdesign i Norge og Norden må ta inn over seg ønsket om en tettere markedskobling mellom land og regioner. Utformingen av norsk regelverk vil så langt som mulig måtte tilpasses den pågående utviklingen i Europa, det motsatte er etter vår oppfatning ikke et reelt alternativ. I den videre behandlingen av rapporten må hensynet til aktørenes situasjon og de praktiske sidene ved håndtering av markedene og produksjonsanleggene trekkes inn i diskusjonen. Så langt er det ikke gjort. 3

4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning og bakgrunn Politiske målsettinger for energisektoren NVEs hovedkonklusjoner og forslag til videre utredninger Ekspertutvalgets mandat og konklusjoner Rammeverk og regulering i Europa Tilrådning fra Energi Norges arbeidsgruppe Effektiv markedsorganisering Hensiktsmessig infrastruktur Incentiver for utbygging av nettet Incentiver for lokalisering av forbruk og produksjon Likvide og velfungerende markedsløsninger Døgnmarkedet Intra-dag markedet De kortsiktige fysiske markedene Kontraktsmarkedene Effektiv systemdrift Flaskehalshåndtering Fastsettelse av anmeldings- og prisområder Fastsettelse av overføringskapasiteter God markedsinformasjon Håndtering av effekt- og energiknapphet Bruk av spesialregulering (motkjøp) Dynamiske prisområder Økt bruk av reservekraft Bruken av anleggene Virkninger på investeringer i annen produksjon Økt forbruksfleksibilitet Bedriftssegmentet Husholdningssegmentet Energiopsjoner Budgarantier i produksjon og forbruk

5 1. Innledning og bakgrunn Med bakgrunn i de svært høye kraftprisene i enkelte timer i Norden vinteren 2009/2010 ba Oljeog energiministeren Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om en rapport om vinterens kraftsituasjon. NVE konkluderte i sin rapport at det var streng kulde og utfall av svensk kjernekraft som var hovedårsakene til pristoppene. Vinterens kraftsituasjon har vist at det er behov for langsiktige tiltak, som økte investeringer i nett og produksjon. NVEs rapport fokuserer imidlertid på at det er behov for å forbedre utnyttelsen av dagens kraftsystem slik at pressede situasjoner, som de i vinter, blir håndtert med minst mulige uheldige virkninger. NVE har gjennom sin rapport foreslått flere forbedringsområder. Blant annet gjelder dette økt forbrukerfleksibilitet, bedre markedsinformasjon fra aktørene, mer effektiv bruk av overføringskapasiteten og utvidet bruk av reservekraft. NVE påpekte også et behov for en gjennomgang av krav til sikkerhetsmarginer i driften av kraftsystemet. Olje- og energidepartementet nedsatte på denne bakgrunn et ekspertutvalg. Ekspertutvalget avleverte sin rapport Energi Norge deltok ikke i ekspertutvalget, men har hatt representanter i ekspertutvalgets referansegruppe. I tillegg til dette har Energi Norge gjennom en egen arbeidsgruppe utarbeidet egne vurderinger og anbefalinger. Arbeidsgruppen har bestått av: Asbjørn Høivik, Lyse Energi Håkon Egeland, Statkraft Per Vidar Hansen, E-CO vannkraft Einar Westre, Energi Norge Hans Olav Ween, Energi Norge Petter Longva, Norsk Hydro Eirik Spildo, BKK produksjon Edvard Lauen, Agder Energi Produksjon Andrea Stengel, Energi Norge Arbeidsgruppens innspill og tilrådninger i dette arbeidet presenteres i det etterfølgende Politiske målsettinger for energisektoren Energiloven og senere regulering av sektoren 1 hadde følgende tre hovedmålsettinger: Sikre en samfunnsøkonomisk rasjonell utnyttelse av kraftressursene. Legge til rette for en sikker kraftforsyning. Utjevne prisene til forbrukerne. Energipolitikken er senere knyttet sterkere opp mot en ambisiøs miljøpolitikk og en økt oppmerksomhet på forsyningssikkerheten. Det er også lagt vekt på å gå inn for å trygge virksomheten i lokalsamfunn, som i stor grad er avhengig av kraftintensiv industri NVEs hovedkonklusjoner og forslag til videre utredninger I sin rapport konkluderer NVE med at det norske og nordiske kraftmarkedet i store trekk er velfungerende. Videre tilrår NVE at følgende spørsmål vurderes nærmere: Den manglende prisfølsomheten på etterspørselssiden i Nord Pools døgnmarked vurderes som den utløsende faktor for svært høye kraftpriser. Høye priser i knapphetsperioder og mekanismer som utløser prisfølsomhet fra forbrukere og kraftleverandører er derfor viktig: Nye tekniske løsninger for bedre måling og styring av forbruket, økt beredskap fra store og mellomstore forbrukere i døgnmarkedet og aggregering av etterspørselsfleksibilitet fra kraftleverandørenes kunder. 1 Energiloven med forskrifter og kommentarer, 1995, Per Conradi Andersen og Per Håkon Høisveen 2 St meld nr 29 ( ) Om energipolitikken 5

6 Regionale priser og prisforskjeller kan brukes mer aktivt til å dempe forbruket og trygge forsyningssikkerheten i påvente av større nettinvesteringer. Flere prisområder og bedre organisering av kapasitetsfastsettelsen kan bidra til å redusere svært høye kraftpriser. Prisområdeinndelingen bør vurderes nærmere, sett i sammenheng med ny områdeinndelingen i Sverige. Nettinvesteringer er nødvendig for å sikre økt fleksibilitet og tilstrekkelige marginer i driften av nettet i fremtiden. Investeringer i nett og produksjon tar imidlertid lang tid å realisere. På kort sikt mener derfor NVE at det først og fremst er bedre utnyttelse av det til en hver tid tilgjengelige kraftsystemet og lavere forbruk som kan trygge forsyningssikkerheten. Varslingsrutinene for revisjonsplanlegging og utformingen av markedsmeldingene til Nord Pool fra kjernekraftverk. Regelverket tilknyttet mobile gasskraftverk revurderes slik at anleggene også kan brukes i anstrengte driftssituasjoner med fare for utkobling av forbruk. Det bør vurderes hvorvidt alternative steder bør klargjøres for bruk av mobile reservekraftverk. NVE ser behov for å sikre at systemansvarlig har virkemidler som kan benyttes i spesielle driftsituasjoner. Nivået for forsyningssikkerhet som er samfunnsmessig rasjonelt i kraftsystemet og hvilke kriterier som bør legges til grunn for prioritering av sikker drift og langsiktig planlegging av nettinvesteringene Ekspertutvalgets mandat og konklusjoner OED ser behovet for å bedre utnyttelsen av dagens kraftsystem slik at pressede situasjoner i fremtiden blir håndtert med minst mulig uheldige virkninger. Utvalget skal redegjøre for hvordan den kortsiktige driften av kraftsystemet foregår og komme med forslag til forbedringer. Med utgangspunkt i NVEs rapport om vinterens kraftsituasjon, skal utvalget vurdere følgende områder: Driftskoordineringen i kraftsystemet, herunder mer effektiv bruk av overføringskapasiteten og krav til sikkerhetsmarginer i driften av kraftsystemet. Budgivningen på kraftbørsen og i regulerkraftmarkedet, herunder muligheter for bedre markedsinformasjon. Identifisere tiltak som kan bidra til økt forbrukerfleksibilitet i døgnmarkedet for kraft. Handlingsrommet for endringer bl. a. i lys av internasjonale forpliktelser og prosesser. Ekspertutvalget eller Bye-utvalget konkluderer med at systemet kan optimeres bedre ved å gi sterkere regionale prissignaler. Dette vil redusere sannsynligheten for høye priser i store områder i fremtiden. Utvalget foreslår at det startes opp et arbeid med tanke på å implementere en nodeprismodell for den norske delen av Nord Pool Spot. Utvalget ser ingen grunner til at risikostyring skulle være vanskeligere eller viktigere i kraftmarkedet enn i andre markeder. Utvalget ser heller ingen grunner til å vente økte problemer med likviditeten i markedet eller misbruk av markedsmakt i et nodeprissystem. I den grad slike problemer finnes, er de knyttet til konsentrasjon på produksjonssiden. Slike problemer er av strukturell karakter og bør etter utvalgets oppfatning møtes med langsiktige tiltak, som investeringer i produksjon og nett og tiltak som kan påvirke eierstrukturene. Timemåling og -avregning av forbruket gir etter utvalgets oppfatning et nødvendig grunnlag for høy fleksibilitet på kort sikt. De anbefaler derfor at det legges til rette for raskere innføring av timemåling og -avregning (avanserte målesystemer, AMS) for større deler av forbruket. Dersom 6

7 en slik innføring av ulike grunner tar tid, anbefaler utvalget at man prioriterer spesielt utsatte områder som Bergen og Midt- Norge. Utvalget anser den informasjon, som Statnett i dag gir til markedet kl 9.30 hver dag om handelskapasiteter mellom områder, som overflødig og uheldig med tanke på mulig strategisk atferd hos aktørene. Utvalget anbefaler derfor at denne informasjonen fjernes når en mer fullstendig nettmodell er integrert i Nord Pool Spot sin algoritme for markedsklarering. Utvalget konkluderer med at en større grad av detaljering i publisering av magasinfyllingstall vil gi bedre beslutningsgrunnlag for aktørene, og eliminere informasjonsfordeler enkelte selskaper måtte ha på dette punktet. Utvalget anbefaler at det settes i gang arbeid for å vurdere krav til forsyningssikkerhet, driftssikkerhet, sikkerhetsmarginer og reservekrav. Lengre perioder med N-0 drift gir etter utvalgets syn en uakseptabel driftssikkerhet, og anbefaler at tiltak iverksettes for å unngå slike situasjoner. Utvalget anbefaler en nærmere vurdering av muligheten for å ha en noe mer fleksibel håndtering av kravene til produksjonsreserver under ekstreme forhold Rammeverk og regulering i Europa Implementering av den tredje energilovpakken i EU tar sikte på en ytterligere integrering av det indre markedet for energi. Dette søkes gjennomført bl.a. gjennom utviklingen av et regelverk for styringen av kraftsystemet og kraftmarkedet, som også Norge er bundet av. Hovedprioriteten er kraftutveksling mellom land og felles regler for kraftnettet og -markedene. De fleste aktørene ønsker store og stabile prisområder oppdelt slik at grensene følger de strukturelle flaskehalsene, uavhengig av nasjonale grenser. Mange er svært skeptiske til flere prisområder per land, og ser heller at det er flere land per prisområde. I en europeisk kontekst vurderes den norske løsningen, med mulighet for flere små og fleksible prisområder, som ekstrem. Introduksjonen av priskobling 9. november i CWE (Central Western Europe - Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland og Luxemburg) og volumkobling mellom CWE og Norden fra samme dag, leder an i utviklingen av markedskobling i døgnmarkedet. Dette medfører imidlertid at endringer av inndelingen i prisområder/noder i Norge ikke bare må tas hensyn til i Nord Pools prisberegningsalgoritme, men også i den komplekse volumkoblingsalgoritmen mellom Norden og CWE. Fremtidig markedsdesign i Norge og Norden må ta inn over seg ønsket om en tettere markedskobling mellom land og regioner. Utformingen av norsk regelverk vil så langt som mulig måtte tilpasses den pågående utviklingen i Europa, det motsatte er ikke et reelt alternativ. 2. Tilrådning fra Energi Norges arbeidsgruppe De grunnleggende årsakene til de problemene vi ser i den norske delen av det nordiske kraftmarkedet, med periodevis høye priser og økende regionale prisforskjeller er en kombinasjon av manglende investeringer i nett og produksjon og dårlig utnyttelse av tilgjengelig overføringskapasitet. Ulikt regelverk for flaskehalshåndtering og reserveoppdekning i de ulike nordiske land gir et galt prisbilde og uhensiktsmessig kraftflyt. Fra november 2011 vil Sverige bli delt i fire prisområder og det vil bidra sterkt til å løse problemet. Dessuten vil det finske kjernekraftverket Olkiluoto 3 på 1600 MW bli satt i drift i løpet av Sammen med annen ny kapasitet kan dette snu opp ned på forsyningssituasjonen og prisbildet, slik at Nord- og Midt-Norge blir deler av et større overskuddsområde i Nord-Skandinavia. 7

8 Innføring av en ytterligere regionalisering av kraftprisene i Norge vil virke mot sin hensikt. Det vi trenger er nordisk og europeisk harmonisering og ikke det motsatte. De internasjonale erfaringene med nodeprising er dessuten ikke spesielt positive. Antallet priser gjør at en stor del av aktørene mister oversikten og greier ikke å forholde seg effektivt til dem. Det har også vist seg vanskelig å få etablert prisreferanser som gir grunnlag for en likvid finansiell handel. Dette gjør det vanskelig for aktørene å avdempe risikoen og svekker konkurransen i sluttbrukermarkedet ved at færre distributører ser seg i stand til å ta forsyningsrisikoen. I sin ytterste konsekvens kan likviditeten i det lokale markedet tørke helt opp slik at aktørene ikke får håndtert prisrisikoen. I et vannkraftdominert system vil det også gjøre fastsettelsen av vannverdier mye vanskeligere, noe som igjen vil ramme kvaliteten av den fysiske tilpasningen. I de siste ti årene har det vært tilnærmet konsensus blant aktørene i det nordiske markedet om at nettet bør bygges ut for å redusere problemet med flaskehalser. En bør bare bruke prismekanismen til å begrense flyten over strukturelle flaskehalser, dvs. flaskehalser som det ikke er mulig eller lønner seg å fjerne gjennom nettutbygging. Andre, forbigående flaskehalser bør håndteres med kjøp og salg som ikke påvirker den generelle markedsprisen (i Sverige kalles det motkjøp, i Norge spesialregulering). Etter det svenske vedtaket ligger det nå til rette for å samordne inndelingen i anmeldingsområder over landegrensene. Framover er det viktig at inndelingen i det nordiske markedet skjer etter felles nordiske prinsipper. Inndelingen i prisområder må følge de fysiske flaskehalsene, uavhengig av landegrensene. De bør være stabile over tid og endringer bør bare gjøres etter grundige konsultasjoner med aktørene og varsling i god tid før eventuelle endringer settes ut i livet. Inndelingen i prisområder må også avstemmes i forhold til de virkningene endringen vil ha for konkurranseforholdene i markedet og for kontraktsmarkedet. På denne bakgrunn vil vi også anbefale at dagens ordning med dynamiske prisområder fjernes og at flaskehalser som oppstår innenfor de definerte anmeldingsområder i tappesesongen håndteres med motkjøp. Handelskapasiteten som tildeles markedet er av avgjørende betydning for en rasjonell drift av systemet. Det er kritisk for markedseffektiviteten at systemoperatøren ikke legger inn for store marginer når de setter den kapasiteten som definerer sikker flyt i systemet. Strammere driftskriterier bidrar til at kapasiteten som tilbys markedet reduseres og det er derfor viktig at slike innstramninger er underlagt grundige analyser, som viser at nytten er større en de markedsmessige kostnader som påføres systemet. Vi vil derfor anbefale at organiseringen og gjennomføringen av kapasitetsfastsettelse gjennomgås nøye med sikte på økt transparens og bedre kontroll- og oppfølgingsmekanismer. Videre bør det vurderes å knytte ulike økonomiske incentivmekanismer til områdeprismodellen slik at systemoperatøren får reelle økonomiske incentiver til å optimalisere handelskapasiteten for markedsaktørene. Vi er skeptiske til utvalgets forslag om en større grad av detaljert publisering av magasinfyllingstall. Dette i kombinasjon med andre krav, som eksempelvis offentlig rapportering av time for time produksjon fra enkeltenheter vil eksponere verdisettingen av vannkraften og redusere konkurransen i markedene. Økt bruk av reservekraft i døgnmarkedet, slik utvalget foreslår, er prinsipielt sett uheldig. Systemoperatøren blir markedsaktør, noe som er i strid med grunnreglene i markedet. Kapitalkostnaden betales av forbrukerne og anleggene vil hindre utvikling av både alternativ produksjon og forbruksfleksibilitet. Det bør knyttes en forskriftsfestet plikt for systemansvarlig til å anskaffe nødvendig reserver på annen måte så langt dette er mulig, før reservekraft vurderes. Det er også viktig at reservekraften avvikles når nødvendige nett- og produksjonsinvesteringer er gjennomført. Bruk av negative anleggsbidrag bør vurderes som et alternativ for å sikre økt kommersiell produksjonskapasitet, som drives på ordinære markedsmessige vilkår, som et alternativ til nettutbygging og reservekraftverk. Statnett må under ingen omstendigheter gis tillatelse til å by inn kapasiteten i døgnmarkedet på kommersielle vilkår. 8

9 Vi støtter utvalgets anbefaling om at tiltak bør gjennomføres slik at en større del av forbruksfleksibiliteten anmeldes i døgnmarkedet. Kraftintensiv industri har gitt viktige bidrag til stabiliteten i kraftmarkedet, og det er denne industrien som raskt og på kort sikt kan bidra med mest fleksibilitet på forbrukersiden. Det ligger i tillegg et stort potensial i å videreutvikle markedssystemer og aktørsystemer slik at andre grupper av forbrukere også blir mer fleksible. Med timemåling og automatisk (fjern) styring av last vil det være lagt til rette for at husholdningskundene kan integreres sterkere i kraftmarkedet. Dette er likevel ikke nok. Det må utvikles nye tilbud i markedet dersom utrullingen av nye målere og målesystemer fra 2011/2012 skal få ønsket virkning. I motsetning til utvalget tror ikke vi at en slik utvikling er avhengig av nodeprising eller stadig tilbakevendende kraftkriser med ekstremt høye priser. For å håndtere forsyningen i mindre områder hvor det er fare for energiunderskudd og manglende bud i døgnmarkedet i løpet av en sesong, vil vi anbefale at det vurderes nærmere løsninger hvor kraftprodusenter og større forbrukere stiller garantier på visse volum på tilbudssiden til spotbørsen. En gruppe større aktører kan dermed stå som garantister over tid mot en årlig godtgjørelse for at det alltid fins tilstrekkelig tilbud til å dekke etterspørselen. 3. Effektiv markedsorganisering Internasjonalt fins det to hovedmåter å organisere kraftmarkeder på: Sonepris. Det fastsettes et antall prissoner som normalt ikke har interne flaskehalser. Flaskehalser innenfor sonene håndteres med spesialregulering. De fleste land i Europa har en ekstrem form for sonepris med bare én sone for hele landet, i stor grad uavhengig av fysiske forhold i nettet. Nodepris. Nodene i nettet har i prinsippet én pris hver. Prisene og produksjonsmønsteret optimaliseres simultant for å sikre lavest mulig produksjonskostnader med en sikker kraftflyt i nettet. Hovedidéen i et soneprissystem er at prisen i døgnmarkedet skal gi produsenter og forbrukere et felles grunnlag for kortsiktig optimalisering. Litt forenklet kan vi si at denne typen marked er effektivt når prisen er lik systemets (kortsiktige) marginalkostnad i produksjon som igjen er lik den marginale forbrukerens (kortsiktige) marginale betalingsvilje. De anleggene som på grunn av flaskehalser får produsere selv om de etter kostnadsrekkefølgen (merit order) ikke skulle ha produsert, er ikke med på å sette markedsprisen. Størrelsen på sonene er avhengig av hvor sterkt nettet er; svakt nett betyr flere og mindre soner. Systematiske variasjoner i de marginale overføringskostnadene mellom nettpunktene skal avspeiles i nett-tariffene. Dette er grunnlaget for marginaltapsbaserte uttaks- og innmatningstariffer. I et nodeprissystem avspeiler markedsprisen marginale produksjonskostnader, overføringskostnader og betalingsvilje, time for time i den enkelte node. Det er dermed umulig å skille disse komponentene fra hverandre og sjekke i praksis om tilpasningen er optimal. Nodeprissystemet er brukt i New Zealand, Victoria (Australia) og i noen stater i USA. Selv om systemet i teorien har gunstige optimaliseringsegenskaper, er ikke de praktiske erfaringene spesielt positive. Antallet priser gjør at en stor del av aktørene mister oversikten og ikke greier å forholde seg effektivt til dem. Det har også vist seg vanskelig å få etablert prisreferanser som gir grunnlag for en likvid finansiell handel. Dette gjør det vanskelig for aktørene å avdempe risikoen. I et vannkraftdominert system (for eksempel som i New Zealand) er fastsettelsen av vannverdier mye vanskeligere, noe som igjen vil ramme kvaliteten av den fysiske tilpasningen. Beregningen av vannverdier baseres på en analyse av løpende ressurssituasjon og forventning om ressurstilgang (tilsig) og markedspriser fremover. Når nettkostnaden blir en integrert del av markedsprisen, må vannverdimodellene også inkludere nett/nodeprisanalyser med alle de implikasjoner dette medfører. Det vil bl.a. kreve detaljerte magasin- og produksjonsdata i alle nærliggende noder for å få en korrekt produksjonstilpassning. Et vannkraftsystem, som i Norge, har også den 9

10 utfordringen at knytningen mellom nodene ikke bare er elektrisk. Vassdrag med flere kraftstasjoner i serie knytter flere noder sammen via tunneler og elver. Ikke bare geografisk, men også i tid pga. tidsforsinkelser i vannveien. Siden prisen har ulik mening i de to systemene, er det vanskelig å kombinere dem i ett og samme marked, slik utvalget foreslår. Det norske kraftsystemet har etter hvert fått så mange prissoner at en observerer mange av de ulempene som et nodeprissystem har, med sviktende likviditet i de finansielle markedene og problemer med å sette pålitelige vannverdier. Vi har derfor ikke noe annet valg enn å gå motsatt vei, i retning av en harmonisering med det europeiske systemet Hensiktsmessig infrastruktur Incentiver for utbygging av nettet Uten en hensiktsmessig infrastruktur som knytter sammen forbrukerne med flere produsenter slik at det skapes konkurranse, har det ingen hensikt å prøve å lage et marked. Konkurranse blir det først når forbruket alternativt kan dekkes av ulike produsenter. Systemdriften stiller krav om en viss overkapasitet i nettet for å sikre avbruddsfri forsyning til forbrukerne. Selve markedsorganiseringen stiller også indirekte et krav om et sterkere nett enn det en ellers kunne greie seg med, bl.a. for å eliminere markedsdominans på produksjonssiden i deler av systemet. Etter at markedet er på plass, er det viktig å sikre gode mekanismer slik at nettet bygges ut i takt med økningene i forbruket. I en situasjon med knapphet på overføringskapasitet kan en oppdeling i prisområder kombinert med konservativ drift av systemet, i den gode hensikt å bedre forsyningssikkerheten i noen tilfeller, bidra til det motsatte og dessuten øke sannsynligheten for høye priser. For å stabilisere forsyningssituasjonen og prisene er nettinvesteringer avgjørende. Statnett har i dag gode rammebetingelser for investeringer i nett (tilnærmet avkastningsregulert). Dette er imidlertid ikke tilfelle for øvrige nettselskaper i Norge. Et virkemiddel for å forbedre incentivene for nettinvesteringer kan derfor være å styrke de økonomiske incentivene for andre nettselskaper og skape økt konkurranse om nettutbygging i Norge og mot utlandet. Videre kan det i prisområdemodellen gis incentiver til å bygge ut nett når markedskonsekvensene blir for store. Bred politisk forankring for viktige investeringer og for de politiske rammevilkårene for utbygging av overføringsnett (kabelpolicy, akseptabel forsyningssikkerhet og leveringskvalitet, samfunnsøkonomi, energipolitiske målsettinger etc.) i overføringssystemet er avgjørende for å sikre fremdriften i nødvendig nettutvikling Incentiver for lokalisering av forbruk og produksjon Hittil er det lagt til grunn at det generelt sett er billigere og lettere å bygge ut nett enn kraftproduksjon, og at beslutningene om å bygge ut nettet følger av endringer i forbruks- og produksjonsmønsteret. Framover kan vi forvente større og raskere endringer i den lokale kraftbalansen i store deler i landet bl.a. pga. strukturendringer i industrien og satsningen på vindkraft og småskala vannkraft. Sett i sammenheng med økende ledetider og økte kostnader med å bygge nettkapasitet, er denne rekkefølgen i beslutningene ikke lenger nødvendigvis hensiktsmessig. Sterkere incentiver enn dagens for å påvirke produksjons- og forbrukslokalisering vil i mange tilfeller kunne gi en rimeligere, mer miljøvennlig og ikke minst raskere løsning av regionale utfordringer med flaskehalser og knapphet på kraft. I vindkraftprosjekter er nettkostnadene en stor del av den samfunnsøkonomiske totalkostnaden, og trolig den delen som varierer mest fra prosjekt til prosjekt. Det er imidlertid bare en liten del av disse kostnadene som vises i prosjektkalkylene. Prosjekter som ligger i områder med tilgjengelig kapasitet får tildelt kapasitet så godt som kostnadsfritt etter en køordning, mens prosjekter som ligger andre steder blir nektet konsesjon. Systemet er urasjonelt på to måter. På den ene siden vil noen aktører kalkulere med for lave nettkostnader. På den 10

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser N O T A T Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser og pumpekraft Ansvarlig/Adm. enhet Torkel Bugten / UE Saksbehandler/Adm. enhet Jan Bråten / UE Dato; 6.04.00. Problemstillinger Dette

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004)

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innst. S. nr. 181 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innstilling fra energikomiteen om forsyningssikkerheten for strøm mv. Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2010 Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk av Sigbjørn Nome Veileder: Professor Mikael Rønnqvist Masterutreding i fordypningsområdet: Økonomisk

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom

Detaljer

Konkurransetifsynet Norwegian CanpnW Auhorhoty. Overvåkning av markedsmakt. i kraftmarkedet. Utarbeidet av ECON analyse for Konkurransetilsynet og NVE

Konkurransetifsynet Norwegian CanpnW Auhorhoty. Overvåkning av markedsmakt. i kraftmarkedet. Utarbeidet av ECON analyse for Konkurransetilsynet og NVE Konkurransetifsynet Norwegian CanpnW Auhorhoty Overvåkning av markedsmakt i kraftmarkedet Utarbeidet av ECON analyse for Konkurransetilsynet og NVE ECON-rapport nr. 2003-117, Prosjekt nr. 40290 ISSN: 0803-5113

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane En landsdel på vent Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane Multiklientstudie April 2011 En landsdel på vent - Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane 2 av 58 Om prosjektet

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Kommentar til NVEs konsepthøring om tariffer i distribusjonsnettet

Kommentar til NVEs konsepthøring om tariffer i distribusjonsnettet Offentlig Kommentar til NVEs konsepthøring om tariffer i distribusjonsnettet THEMA Notat 2015-04 2015 THEMA Consulting Group Om prosjektet Om notatet Prosjektnummer: ENO-2015-03 Notatnummer: 2015-04 Oppdragsgiver:

Detaljer