N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2"

Transkript

1 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling 1. Innledning Notatet er ment som et beslutningsgrunnlag i arbeidet med neste generasjons prisstrategi. Det vurderes om Statnett skal over til områdepris i beregningen av energileddet 1 eller beholde dagens ordning med systempris. Energileddet går inn under bruksavhengig tariffledd og er en del av Statnetts prisstrategi. 1.2 Bakgrunn I 2010 har Statnett opprettet flere prisområder for å håndtere regional energimangel og langvarige flaskehalser, og fra 15.mars er det 5 prisområder i Norge. Med flere prisområder kan en oppleve områdepriser som oftere er høyere eller lavere enn systemprisen og differansen mellom områdeprisene og systemprisen vil øke i timene med høyt forbruk. Når områdeprisene oftere avviker mye fra systemprisen, så er det et behov for å se på bruken av systempris i beregningen av energileddet sammenlignet med områdeprisene. Bakgrunnen for at systemprisen ble valgt da energileddstariffen ble innført var hovedsakelig av praktiske årsaker ettersom avregningssystemet kun håndterte systemprisen på det tidspunktet, samt at systemprisen ble beregnet kun ut fra det norske markedet. Ved utarbeidelsen av prisstrategien for ble spørsmålet om å gå over til områdepris tatt opp, men på grunn av manglende analyse av økonomiske konsekvenser valgte en å beholde dagens ordning med systempris. 2. Systempris eller områdepris i beregning av energileddet? Energileddet er beskrevet og regulert gjennom Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Ut i fra gjeldene lover, forskrifter og rettigheter står Statnett fritt til å velge om det skal benyttes område- eller systempris i beregningen av energileddet. 2.1 Systempris I utgangspunktet kan bruk av systempris i beregningen av energileddet gi kundene større forutsigbarhet og mer stabile rammebetingelser enn ved bruk av områdepris. Det kommer av at systemprisen er mindre volatil enn områdeprisene ettersom den er beregnet ut fra de totale anmeldingene som ikke tar hensyn til flaskehalser i systemet. Kraftintensiv industri har ofte langsiktige 1 Energiledd [Kr] = Kraftvolum [kwh] * Pris [kr/kwh] * Marginaltapssats [%] KLsak xx/10 Side 1 av 6

2 kontrakter på kraftlevering og ved å benytte systempris, så vil en kunne forsterke forutsigbarheten. Dette fordi energileddet sannsynligvis vil variere noe mindre enn ved bruk av områdepris. Kraftprodusentene er mindre avhengige av de samme stabile rammevilkår ettersom de i utgangspunktet bør ta hensyn til energileddet i anmeldingen sin. De har også en større andel av produksjonen sin i spotmarkedet noe som gjør at de følger variasjonene bedre enn industrien som har mer stabile priser på grunn av langsiktige kontrakter. Hvis en ser på marginaltapet som et mål for å dekke det fysiske overføringstapet i sentralnettet, så kan systempris være den foretrukne prisen fordi det vil være vanskelig å si nøyaktig hvor i systemet overføringstapet skjer og at store deler av tapet også skjer i den svenske delen av systemet som ikke tarifferes på samme måte. Et annet poeng er at kraften transporteres mellom områdene slik at produksjonen til en produsent kan forbrukes i andre områder og da vil systemprisen gi et bedre bilde på hva de gjennomsnittlige fysiske tapskostnadene i nettet er. Det negative ved å benytte systemprisen er at marginaltapssatsene beregnes ut fra lastflyten i det norsk-svenske kraftsystemet, mens systemprisen er basert på anmeldingene fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. Når en benytter systempris i beregningen av energileddet, så vil aktørene i markedet legge den til grunn når de ser på effekten av energileddet i disponeringen sin mot nettet. Ved større differanse mellom systemprisen og områdeprisen, så vil dette gi store utslag i form av mindre korrekte prissignaler. Dette kan slå spesielt hardt ut for vannkraftprodusentene som anmelder med hensyn til den lokale verdien av kraften, men som ved siden av får et energiledd som verdsetter kraften til en helt annen pris ved bruk av systempris. De må nemlig korrigere for en systempris som på de aktuelle tidspunktene er ukjent. 2.2 Områdepris Teoretisk sett er det nodeprisingsprinsippet som vil gi de beste prissignalene for de marginale tapskostnadene gjennom energileddet da dette er det teoretiske idealet for håndtering av tap og flaskehalser. Nodeprising går ut på at produsenten byr inn sine tilbudskurver og priser i hver node (utvekslingspunkt) via markedsklareringen. En slik anmelding vil ta hensyn til de marginale tapene i systemet 2. I dagens markedssystem er det ikke mulig med anmelding basert på nodeprising og dermed reflekterer heller ikke markedssystemet de marginale tapene. Energileddet kan da oppfattes som en korreksjonsfaktor til kraftprisen for å få en riktig lokal verdi i kraften i de ulike delene av systemet. Områdeprisen pluss energileddet vil da realisere den samme nettoprisen som nodeprisen. Dette betyr at områdepris vil gi bedre prissignaler til kundene for de marginale tapskostnadene gjennom energileddet enn det systemprisen gjør, da kraften verdsettes til den lokale verdien. Vannkraftprodusentene tar utgangspunkt i vannverdiene i magasinene sine og korrigerer for energileddet for å få riktig pris til anmeldingen. Om produsenten da er marginal tilbyder innenfor sitt prisområde og områdepris benyttes i energileddet er han sikret å motta en pris for kraften sin som er lik vannverdien korrigert for energileddet. Om prisen blir høyere mottar han mer enn vannverdien og om den er lavere produserer han ikke. Ved bruk av systempris må en produsent gjøre en antagelse på hva systemprisen er på forhånd. Om antagelsen er for lav vil han motta mindre enn vannverdien sin om han er marginal tilbyder og er i et lavprisområde med positive marginaltapssatser. For industrien betyr ikke dette like mye da de som nevnt ofte er på langsiktige kontrakter og er avhengig av en stabil tilgang på kraft for å opprettholde virksomheten sin. De er derfor ikke like fleksible til å endre utvekslingen mot nettet på kort sikt som det vannkraftprodusentene er og ser dermed i praksis ikke de samme styrkede prissignalene som områdeprisen gir. I perioder oppstår det flaskehalser i systemet og da må alt overføringstap innen området som opplever flaskehalsen dekkes av økt produksjon der. Det betyr at overføringstapet prises til områdeprisen, noe som gjør at Statnett får kostnaden eller inntekten som dette fører til. Denne kostnaden vil variere ut i fra hvor stor differansen er mellom system- og områdeprisen. 2 Dette er beskrevet nærmere i ECON-rapport 2005 Overføringstap og optimale prissignaler KLsak xx/10 Side 2 av 6

3 3. Konsekvenser av å gå fra system- til områdepris for Statnetts kunder Å gå fra system- til områdepris i beregningen av energileddet vil få konsekvenser for Statnetts kunder i form av endrede energiledd og nye prissignaler for innmating/uttak av kraft fra nettet. Hvor store endringene blir, kommer an på om områdeprisen er høyere eller lavere enn systemprisen, differansen mellom system- og områdeprisen og marginaltapssatsen. Kundene kan oppleve både økonomisk incentiv, men også disincentiv til å optimalisere utvekslingen mot nettet ved en omlegging til områdepris. For eksempel vil en kunde som befinner seg i et overskuddsområde med positive marginaltapssatser oppleve et økt økonomisk incentiv om områdeprisen er høyere enn systemprisen og et disincentiv om områdeprisen er lavere. Dette vil snu seg om marginaltapssatsen blir negativ eller om en befinner seg over i et underskuddsområde. Tabell 1 viser andelen av timer hvor de respektive områdeprisene var høyere enn systemprisen i perioden Ut i fra de kan en se at det er stor variasjon i om områdeprisene er høyere eller lavere enn systemprisen fra år til år, noe som igjen gjør at en omlegging fra systempris til områdepris kan gi ekstra incentiv i visse deler av året mens det har motsatt virkning i andre perioder. År NO1 (Sør-Norge) NO2 (Midt-Norge) NO3 (Nord- Norge) ,6 % 53,1 % 50,9 % ,5 % 84,8 % 77,5 % ,2 % 48,4 % 48,9 % Tabell 1: Andel av timer hvor områdepris > systempris Den store variasjonen i om områdeprisen er lavere eller høyere enn systemprisen og differansen mellom de to gjør at det er vanskelig å si noe spesifikt om hvordan energileddet vil endre seg i fremtiden ved bruk av områdepris basert på perioden Ved å se på det samme for 2010 (tabell 2) vil en se antydning til at ved flere prisområder, så vil områdeprisene oftere være enten høyere eller lavere enn systemprisen. Flere prisområder vil sannsynligvis også føre til at differansen mellom system- og områdeprisene øker, og da spesielt i tunglastperioder. Disse to faktorene gjør at endringen i energileddet kan bli større for kundene i fremtiden, basert på dagens markedssituasjon, enn det de ville ha vært i om områdepris da hadde vært benyttet. År NO1 (Østlandet) NO2 (Sørvestlandet) NO3 (Midt- Norge) NO4 (Nord- Norge) ,8 % 8,7 % 96,0 % 94,5 % Tabell 2: Andel av timer hvor områdepris > systempris (jan og feb) Det er gjort en analyse på endringen i energileddet som utvalgte produksjonsenheter og kraftintensiv industri (KII) ville ha opplevd i og de to første månedene av 2010 om områdepris hadde vært benyttet sammenlignet med systempris. Denne analysen viser blant annet at endringene fra år til år er mye større enn det endringen mellom system- og områdepris er innenfor et år. De store endringene mellom årene skjer på grunn av endring i pris 3, endring i utveksling mot nettet og marginaltapssatsene. Produksjons- og industriaktørene som det er gjort beregninger for, ble valgt ut i fra hvor i landet de befinner seg. Det har vært ønskelig å se på begge kundegruppene i de områdene som har større ulikheter med hverandre når det kommer til marginaltapssatser, områdepris og om det er under- eller overskuddsområder. Å se på de økonomiske utslagene for alle kundene i sentralnettet er vurdert som for tidkrevende å gjøre noe med nå, men basert på resultatene fra de utvalgte kundene er datagrunnlaget vurdert som tilstrekkelig. 3 Se vedlegg 1 for gjennomsnittlige dagspriser for systemprisen KLsak xx/10 Side 3 av 6

4 4. Marginaltapssatser 4.1 Betydning for energileddet Marginaltapssatsene varierer tidvis stort gjennom året basert på hvor i landet man ser og hvordan driftssituasjonen er. Om kunden skal betale eller får betalt over energileddet bestemmes av fortegnet på marginaltapssatsen og om det er uttak eller innmating i nettet. I Nord-Norge er satsene stort sett alltid positive 4 noe som gjør at energileddet her er forholdsvis stabilt med tanke på at produsenter betaler og forbrukere får betalt over energileddet gjennom hele året. I Midt-Norge og Nordvestlandet varierer satsene mye mellom å være positive og negative ut i fra tid på året og om det er dag eller natt/helg. Det fører til at kundene her opplever at de tidvis får betalt over energileddet og tidvis må betale. Noe av det samme gjelder Sør-Vestlandet og Sørlandet hvor marginaltapssatsene er veldig avhengig av om det er import eller eksport over utenlandskablene. Resten av Vestlandet opplever som oftest positive satser, mens det på Østlandet ofte er negative satser. 4.2 Håndtering av flaskehalser Det har tidligere vært stilt spørsmål om Statnetts beregninger av marginaltapssatser tar hensyn til eventuelle flaskehalser i systemet. Hver uke lages det en lastflytprognose som er den optimale lastflyten i systemet ut i fra de forutsetninger som legges til grunn. Denne prognosen tar hensyn til forventede flaskehalser i nettet. Ut fra den gitte lastflyten og impedansen i systemet beregnes marginaltapssatsene. Det er viktig å være klar over at marginaltapet beregnes ut fra en gitt lastflyt. Det er altså ikke snakk om noen tilleggslastflyt eller marginallastflyt. Så lenge en tar hensyn til flaskehalser i lastflyten blir de også tatt hensyn til i marginaltapsberegningen. Det endelige marginaltapet i et knutepunkt beregnes som det aritmetiske middel av vektet marginaltap mot lastknutepunkt og produksjonsknutepunkt. 5. Diskusjon I Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer er det beskrevet at energileddet skal avspeile de marginale tapskostnadene i nettet, mens Statnetts prisstrategi for sier at energileddet skal gi kortsiktige signaler til kundene om effektiv utnyttelse av nettet. Marginale tapskostnader og det reelle fysiske overføringstapet er to forskjellige ting, noe som tilsier at argumentene som omhandler det fysiske overføringstapet ikke bør benyttes i en avgjørelse om bruk av system- eller områdepris i beregningen av energileddet. Det sees dermed bort fra at det er vanskelig å si hvor de fysiske tapene skjer, at det er tap i svenske delen av systemet og at tapene må dekkes av produksjon innenfor områder som er rammet av flaskehalser. Når det kommer til argumentet for stabile rammebetingelser og forutsigbarhet, så viste analysen som ble gjort at i perioden er endringene fra år til år mye større enn endringene ved å gå fra system- til områdepris innenfor enkeltårene. Hvordan dette vil utvikle seg i fremtiden er vanskelig å si, men ut fra tallene for 2007 og fram til i dag så er det tydelig at produsentene i Nord-Norge må betale mer og at industrien der får mer betalt over energileddet ved bruk av områdepris. For de andre områdene i Norge varierer det så mye at det er vanskelig å si noe om hvilken vei det vil utvikle seg i fremtiden, men det er tydelig at variasjonene fra år til år er mye større enn endringene fra system- til områdepris innen enkeltårene. For de to første månedene i 2010 opplevde en til dels store prisforskjeller mellom områdeprisene og systemprisen. I analysen som er gjort kom det fram at en endring fra system- til områdepris er minimal for noen av kundene, mens andre ville opplevd større endringer i den perioden. Et eksempel på marginaltapssatsenes store påvirkning på energileddet er at to industriaktører i Midt-Norge ville opplevd motsatte virkninger til tross for at de er i samme kundegruppe og i samme prisområde. Også i 2008 ville bruk av områdepris gitt motsatte virkninger for de to industriaktørene. Det viser hvor mye marginaltapssatsene har å si for energileddet, og da spesielt i områder hvor satsene varierer mellom positive og negative. Det viser også at høye områdepriser ikke nødvendigvis betyr at energileddet alltid vil endre seg i stor grad. Den store variasjonen i energileddene fra år til år kommer av endringer i utveksling mot nettet, marginaltapssatsene og prisen. Korrelasjonen mellom disse er minimal, noe som gjør at selv om to av faktorene er like to år på rad kan energileddet variere stort. Dette kombinert med at områdeprisene 4 Marginaltapssatsene er alltid referert for innmating i nettet. KLsak xx/10 Side 4 av 6

5 varierer mye i antall timer de er over eller under systemprisen i løpet av et år og mellom årene forsterker bildet av at bruk av systempris ikke er utslagsgivende for å gi forutsigbarhet. Til det er nemlig de resterende faktorene mer volatile enn prisen(område og system). Energileddet skal gi kortsiktige signaler til kundene om de marginale tapskostnadene i nettet og de beste signalene gis ved bruk av områdepris. Dette gjelder for alle kundegruppene uansett om de har langsiktige avtaler eller handler i spotmarkedet. At industrien i praksis ikke ser den samme forsterkningen i prissignalene som andre aktører, fordi de kan være mindre fleksibel til å reagere på disse signalene, er likevel ikke grunn nok til svekke prissignalene til hele markedet. Energileddet skal avspeile de marginale tapskostnadene i nettet og derfor er områdepris den foretrukne prisen å benytte da den er det nærmeste en kommer idealet om nodeprising. Det fører til at den gir de beste prissignalene til kundene når det kommer til de marginale tapskostnadene og utnyttelsen av nettet ut fra hva som er mulig i dag. Ut i fra dette ser en at områdepris vil styrke de kortsiktige prissignalene, og da spesielt til produsentene som er fleksible til å endre utvekslingen sin mot nettet på kort sikt. Bruk av områdepris vil heller ikke i nevneverdig grad svekke forutsigbarheten til industrien på sikt om en ser på de historiske tallene. Årsaken til det er at de andre faktorene er mye mer volatile enn det områdeprisen er sammenlignet med volatiliteten til områdeprisen kontra systemprisen, samtidig som at de er lite korrelerte med hverandre. For industrien vil ikke en overgang fra system- til områdepris være den mest avgjørende faktoren for forutsigbarhet og stabile rammevilkår. Tabell 3 oppsummerer argumentene for og i mot system- og områdepris og vektingen av dem. Prissignalene er vektlagt tyngst ettersom energileddet skal gi prissignaler på kort sikt for utnyttelsen av nettet. Styrke (Pro) Svakhet (Con) Rangering Forutsigbarhet og stabile rammebetingelser 2 Systempris Fysiske overføringstap i hele systemet 1 Systemprisen gjelder for hele Norden 1 Gale prissignaler 3 Nærmere idealet om nodeprising 2 Områdepris Mer korrekte prissignaler 3 Mindre forutsigbarhet 2 Ved flaskehalser må fysiske tapet kjøpes i eget område 1 Tabell 3: Rangering av argumenter pro/con system- og områdepris (3 er sterkest) 6. Oppsummering Det er både fordeler og ulemper når det kommer til å benytte system- eller områdepris i beregningen av energileddet. Ettersom energileddet skal gi prissignaler for utnyttelsen av nettet, så er det viktigste at disse signalene er så korrekte som mulig. De beste prissignalene får en ved å bruke områdepris. Spesielt for vannkraftprodusentene kan gale prissignaler føre til store konsekvenser i form av at de sitter igjen med en nettopris som er lavere enn sin egen vannverdi etter at prisen er korrigert for energileddet. Områdepris bør derfor brukes i beregningen av energileddet. Det er også vist at systempris ikke nødvendigvis vil gi en større forutsigbarhet i energileddet fra år til år, da de andre faktorene er for ustabile over tid. KLsak xx/10 Side 5 av 6

6 Vedlegg 1 Figur I: Gjennomsnittlige dagspriser for systempris (kr/mwh) 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200, ,00 0,00 KLsak xx/10 Side 6 av 6