Tariffering - en kort gjennomgang av en hel del

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tariffering - en kort gjennomgang av en hel del"

Transkript

1 Tariffering - en kort gjennomgang av en hel del Temadager regional- og sentralnett, 31. mai 2007 Lars Svindal,

2 Disposisjon Organisering av sentralnettet Påvirker utviklingen i Europa Norge? Norske og nordiske tariffutfordringer Energileddet i sentralnettstariffen noe nytt? Økte sentralnettskostnader en utfordring for tariffene

3 Organisering av sentralnettet eier om lag 85 prosent av sentralnettet 24 selskap eier resten Total inntektsramme for sentralnettet i 2007 (inkl. innleie) utgjør 3855 millioner kroner har 70 sentralnettskunder Kundene deles i tre kundegrupper Produksjon Kraftintensiv industri Øvrig forbruk Sentralnettets utstrekning er gjenstand for drøfting med brukerorganisasjonene i hvert enkelt tilfelle Nye linjer Nye anlegg, for eksempel SVC-anlegg Eksisterende anlegg som ønskes inntatt i sentralnettet fordrer saksgang mot NVE

4 Disposisjon Organisering av sentralnettet Påvirker utviklingen i Europa Norge? Norske og nordiske tariffutfordringer Energileddet i sentralnettstariffen noe nytt? Økte sentralnettskostnader en utfordring for tariffene

5 Rammeverk for priser Energiloven med tilhørende forskriftsverk Monopolregulering (inntektsrammen) Bestemmelser for utforming av tariffen EU-regulering Stortingsmeldinger NVEs forvaltningspraksis på området

6 Energiloven med tilhørende forskriftsverk Viktige punkt: Nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende punkttariffer på objektive vilkår Tariffen skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av nettet Tariffen kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold

7 EUs føringer Kommisjonen vedtok i 2003 Elmarkedspakke 2 Direktiv og forordning Direktivet implementert i Norge og stiller bl.a. krav om: Åpning av markedet for alle kunder Regulator Krav til organisering av TSO Tariffer ikke særskilt omtalt, kun krav om tredjepartsadgang Forordningen implementert ordrett i norsk lov Tariffer er omtalt i egen artikkel Gir føringer for tarifferingsprinsipper (f.eks. at de ikke skal være avstandsbestemte) Slår fast at produksjon skal betale lavere tariff enn forbruk

8 EUs utkast til retningslinjer for tariffer Tariffretningslinjene skal hjemles i forordningen kan ta tid før endelig vedtak Egne retningslinjer for transitt vedtas samtidig med retningslinjene for tariff Nivå på innmatingstariffen (fast ledd) bestemmes i retningslinjene Det tillates regional tilpasning Innmatingstariffen i Norden skal være maksimalt 0,7 /MWh (0,56øre/kWh) Alle har lavere nivå bortsett fra UK (maks 2,5 /MWh) De fleste europeiske land har satt innmatingstariff lik 0

9 Praksis i Europa Store forskjeller i tariffprinsipper og -nivå i Europa Bare Finland, Sverige og Nederland har lavere total tariff enn Norge /MWh Land: Andel betalt av prod.: Andel betalt av forbruk: Norge 34 % 66 % Sverige 25 % 75 % Danmark 2 % 98 % Finland 7 % 93 % Austria Czech Republic France Germany Great Britain Greece Hungary Ireland Italy Lithuania Netherlands Norway Poland Portugal Romania Slovak Rep Slovenia Spain Sweden Belgium Infrastructure Losses System Services Non related TSO Denmark East Denmark West Estonia Finland Kilde: ETSO Tariffs Task Force, Overview of transmission tariffs in Europe: Synthesis 2005

10 Europa og Norge Ja, Europa påvirker Norge Påvirking blant annet gjennom: Lover og regler og derigjennom organisering av sektoren Ny elmarkedspakke vil komme Krav til tariffutforming og -nivå Transittoppgjør (ITC) har sterkt fokus på å følge opp og påvirke utviklingen i Europa For eksempel lederrolle i arbeidet med ny modell for transitt

11 Disposisjon Organisering av sentralnettet Påvirker utviklingen i Europa Norge? Norske og nordiske tariffutfordringer Energileddet i sentralnettstariffen noe nytt? Økte sentralnettskostnader en utfordring for tariffene

12 Utfordringer i Norden fra et norsk ståsted Ønskelig med harmonisering av energiledd Kun Norge og Sverige som har energiledd Enighet med Sverige om prinsipper for marginaltap Felles metodikk og hyppighet for beregning og prissetting burde vært harmonisert Ville gitt en korrekt prising mellom de viktigste vannkraftområdene Likevel viktig at Norge gir best mulig prissignaler Norge gjennom energileddet har de siste årene konsentrert det nordiske arbeidet på andre områder enn tariff Flaskehalshåndtering Balanseavregning

13 Disposisjon Organisering av sentralnettet Påvirker utviklingen i Europa Norge? Norske og nordiske tariffutfordringer Energileddet i sentralnettstariffen noe nytt? Økte sentralnettskostnader en utfordring for tariffene

14 Energileddet 2007 Innføring av ukentlig oppdaterte marginaltapsatser fra Tidligere ( ) ble satsene oppdatert 6 ganger årlig Varslingstid redusert fra 2 uker til 3 dager Prognoser og marginaltapsberegninger integrert i én modell (SAMLAST) Ny nordisk Samlastmodell Økt fokus på prognoser og kontinuerlig evaluering/forbedring Ukentlig oppdatering av magasinfylling, forbruksprognoser, revisjoner etc. Mulighet for å hensynta kortsiktige og mer uventede endringer i sentrale markedsdrivere Bedret webløsning Valg av format, filtrering (kunde, nett etc.), historikk med mer Kontinuerlig videreutvikling av verktøy og rutiner Evaluering av den nye ordningen i løpet av 2007

15 Bakgrunn for endringen (1) For lang tid mellom prognosetidspunkt og gjeldende uke Beregningsperiode Samlast PSS/E Varslingstid Gjeldende marginaltapssatser Tidligere Uker / 10 Magasinstatus Satser på Internett Marginaltapsatser på basis av magasinstatus og prognoser uker tilbake i tid Varslingstid Beregningsperiode Gjeldende satser I dag Uker / 10 Magasinstatus Satser på Internett

16 Bakgrunn for endringen (2) For lang tid mellom prognosetidspunkt og gjeldende uke For store avvik mellom prognostisert flyt og reell flyt Total eksport fra Norge (gjennomsnitt per uke) - Reelle data vs Samlastprognoser 2006 Peak (reelle data) D (samlastprognoser)

17 Bakgrunn for endringen (3) For lang tid mellom prognosetidspunkt og gjeldende uke For store avvik mellom prognostisert flyt og reell flyt Gjennomsnittsbetraktninger over 8-10 uker Total eksport fra Norge (gjennomsnitt per uke) - Reelle data vs Samlastprognoser 2006 Peak (reelle data) D (samlastprognoser)

18 Resultater så langt Klar forbedring fra 8-ukers prognoser Riktigere signaler, riktigere kostnadsfordeling Stadig bedre prognoser Mer forståelse og kunnskap om sammenhenger marginaltap flyt marked Fortsatt forbedringsområder kontinuerlig evaluering og videreutvikling NORGE - SVERIGE NORGE total EXPORT Reell flyt DAG Reell flyt DAG Samlastprognoser DAG Samlastprognoser DAG

19 Disposisjon Organisering av sentralnettet Påvirker utviklingen i Europa Norge? Norske og nordiske tariffutfordringer Energileddet i sentralnettstariffen noe nytt? Økte sentralnettskostnader en utfordring for tariffene

20 Prisstrategi legger føringer for tariffen framover Prisstrategien omhandler fordeling gjennom fastleddet Produksjon skal betale 0,56 øre/kwh Forbruk tarifferes etter k-faktormodellen Alle kundegrupper bidrar til å dekke økte kostnader Ordningen med nettbegrunnet innfasingstariff videreføres Ukentlig beregning av marginaltapssatser for beregning av energileddet

21 Kostnadsutviklingen for kundegruppene Prognose ,2 2,0 1,8 1,6 1,4 Energiledd Faste ledd øre/kwh 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Produksjon Industri Øvrig forbruk Produksjon Industri Øvrig forbruk Produksjon Industri Øvrig forbruk

22 Prognose for kostnadsutvikling i sentralnettet Kostnader sentralnett Faste 2006-kr mill kr Kostnader sentralnett * År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 *) fratrukket flaskehalsinntekter og netto handelsinntekter NorNed. Inkl. reservekraft

23 Tariff uttak (faste 2006-kr) Tariff uttak (Faste 2006-kr) kr/kw År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012

24 Tilbakemeldinger fra kundene på prisstrategien Støtter s bruk av k-faktormodellen Men for øvrig vil alle betale mindre Produsenter ønsker mer harmonisering av fastleddet Industrien foretrekker forutsigbarhet Øvrige forbruk ønsker mer rettferdig spleiselag Positive til ordning med nettbegrunnet innfasingstariff Sentralnettet er et spleiselag

25 Utfordringer framover Store investeringer (19 mrd kr neste 10 år) Økte systemdriftskostnader Høyere volum og priser på system- og balansetjenester Transittkostnader Ekstraordinære SAKS kostnader Nye rammebetingelser for eksempel elektrifisering av petroleumsvirksomhet onshore/offshore kan gi betydelige økte investeringskostnader

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311)

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Innspill fra VA og VVS produsentene VVP VA og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon:

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Europas behov for fleksibilitet

Europas behov for fleksibilitet Europas behov for fleksibilitet DELRAPPORT TIL PROSJEKTET NORGE SOM LEVERANDØR AV FORNYBAR FLEKSIBILITET Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 10/8-11 Sider: 30 Ansvarlig: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser

Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser RAPPORT Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser MENON-PUBLIKASJON 17 2013 Av Sveinung Fjose, Torstein Fjeldet Lunde og Kristina Wifstad Innhold 1. Oppsummering og konklusjon: Profesjonalisering

Detaljer

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web Standard Norge, juni 2010 prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer