Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005"

Transkript

1 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal Dette er en oppgang på i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn for tilsvarende kvartal i fjor, da skiftet leverandør. Om lag husholdninger og hytter/fritidsboliger har en annen kraftleverandør enn den dominerende i nettområdet per 3. april Dette utgjør ca. 24,3 prosent av antall målepunkt. Samlet markedsandel for dominerende kraftleverandør var per 3. april ,7 prosent basert på antall målepunkt. Dette er liten nedgang i forhold til utgangen av 2004 (76,5 prosent). Den markedsmessige bruttomarginen for de dominerende kraftleverandørene i et utvalg av 27 nettområder lå mellom 6,1 og 10,6 øre/kwh frem t.o.m. uke 6. Deretter sank marginene som følge av økende spotpris og var i uke 9 negativ på -3,0 øre/kwh. De fire siste ukene av kvartalet lå den markedsmessige marginen stabilt rundt 0. Prisspredningen synes å være noe økende i sluttbrukermarkedet uten at dette har blitt gjenspeilet i flere leverandørbytter. Kraftvolumet solgt til husholdninger med fastpriskontrakt lå i 1. kvartal 2005 på 19,5 prosent. Det er omtrent det samme som i fjerde kvartal 2004, men noe lavere enn 1. kvartal 2004 da 22,8 prosent av husholdningene hadde en form for fastpriskontrakt. Variabel kontrakt er fortsatt den mest vanlige kontraktsformen for husholdningskunder i Norge med 64,7 prosent. Dette er en svak nedgang fra foregående kvartal. Går vi to år tilbake i tid er andelen med variabel kontrakt redusert med 20 prosentpoeng fra 84,7 prosent. Andelen med kontrakter tilknyttet spotprisen lå i 1. kvartal 2005 på 15,9 prosent, en liten økning fra fjerde kvartal Siden forrige kvartal har den største endringen i markedssituasjonen i sluttbrukermarkedet vært at NoregesEnergi har overtatt Norske Shells husholdningskunder. NorgesEnergi er nå blant de fem største leverandørene i nær samtlige nettområder i utvalget. Dominerende leverandør har i gjennomsnitt en markedsandel på 78,1 prosent. Målt i kraftvolum er tallet noe lavere (77,6 prosent). Kun i to nettområder har dominerende leverandør en markedsandel under 50 prosent målt i antall målepunkt. Nest største aktør har i snitt en markedsandel på 5,7 prosent. I 1. kvartal 2005 ble det registrert anslagsvis leverandørskifter blant næringskundene. Dette er nær en dobling i forhold til foregående kvartal da leverandørbytter fant sted, men lavere enn samme kvartal i fjor da det ble skiftet leverandør målepunkt i næringsmarkedet. Den samlede markedsandel for dominerende kraftleverandør per 3. april 2005, målt i antall målepunkt, er 68,7 prosent. Dette er stabilt i forhold til de tre foregående kvartal. Den gjennomsnittlige markedsandelen etter antall målepunkt for dominerende kraftleverandør var 71,8 prosent. Disse omsatte imidlertid i gjennomsnitt kun 52,0 prosent av kraftvolumet til næringskundene i netteområdet. Ser vi på samlet markedsandel for

2 2 dominerende leverandør målt i volum var den 32,7 prosent. De største næringskundene er med andre ord mer aktive i forhold til å bytte leverandør og trolig også mer bevisste i forhold til kraftkostnader.

3 3 Innhold 1 Bakgrunn for leverandørskifteundersøkelsen Undersøkelsens omfang Utvikling i markedsadgang for husholdningskunder Husholdningskunder (inkl. hytter/fritidsboliger) Metode Antall bytter Markedsandeler Prisutvikling i husholdningsmarkedet Kraftkontrakter Sammenhengen mellom leverandørbytter og prisutviklingen Prisspredning Næringskunder Metode Resultater Markedsandeler næringskunder Markedssituasjonen i sluttbrukermarkedet Konklusjon...15

4 4 1 Bakgrunn for leverandørskifteundersøkelsen Som et ledd i arbeidet med å undersøke om kraftmarkedet fungerer tilfredsstillende, har (NVE) siden 1997 foretatt kvartalsvise undersøkelser vedrørende leverandørskifter og prisutvikling. Fra og med 1999 ble undersøkelsen utvidet fra å kun omfatte husholdningskunder og hytter/fritidsboliger til også å omfatte næringskunder. Fra og med 4. kvartal 2004 er nettselskapene også bedt om å rapportere markedsandeler for de fem største leverandørene innenfor husholdningssegmentet. 1.0 Undersøkelsens omfang Undersøkelsen viser utviklingen i antall leverandørskifter og markedsandeler i markedet for husholdnings- og næringskunder. Markedsandelene er beregnet på grunnlag av de fem største leverandørenes andel av antall kunder i nettområdene som er med i undersøkelsen. Videre presenteres prisutviklingen og utvikling i prisspredning for husholdningskunder. Fra og med dette kvartalet rapporteres data til leverandørskifteundersøkelsen inn elektronisk. Med bakgrunn i nye data NVE har fått inn, er undersøkelsen noe utvidet. NVE legger opp til fortsatt revisjon av leverandørskifteundersøkelsen gjennom 2005 med sikte på å få en bedre oversikt over sluttbrukermarkedet både innenfor husholdningssegmentet og næringssegmentet. 1.1 Utvikling i markedsadgang for husholdningskunder Figuren under viser utviklingen i markedsadgang for husholdningskundene. I de årene timemåling var en forutsetning for å kunne skifte kraftleverandør byttet praktisk talt ingen husholdningskunder kraftleverandør. I 1995 og 1996, som var de to første årene etter at kravet til timemåling bortfalt, var bevegelsene i markedet svært små. Dette skyldes nok delvis at det var et gebyr for skifte av leverandør på 246 kroner, og at leverandørene måtte betale 4000 kroner for hvert nettområde de solgte kraft i. Videre var det kun mulig å skifte kraftleverandør ved inngangen til et nytt kvartal. Gebyrene ble fjernet i 1997, og det er i etterkant av dette at aktørene i husholdningsmarkedet er kommet i bevegelse. Fra og med 1998 ble det mulig å skifte leverandør hver uke. Dette medførte en stor økning i antall skifter. 2 Husholdningskunder (inkl. hytter/fritidsboliger) 2.0 Metode NVE kontaktet i dette kvartalet 29 av de største distribusjonsnettene i Norge og undersøkte forhold omkring antall skifter av kraftleverandør og markedsandeler for de fem største leverandørene innenfor husholdningssegmentet og næringssegmentet. Kraftpriser for dominerende kraftleverandør i hvert enkelt nettområde hentes inn fra Konkurransetilsynets oversikter. Prisene som benyttes er standard variabel pris. Disse oversiktene er tilgjengelige på Konkurransetilsynets hjemmesider på Internet. Undersøkelsen omfatter 80 prosent av husholdninger og hytter/fritidsboliger i Norge. Totalt finnes det ca. 2,30 millioner husholdninger og hytter/fritidsboliger i Norge 1, og nøkkeltallene er derfor skalert opp med 1,25 for å representere hele landet. 2 1 I undersøkelser fra 1. kvartal 1999 til og med 2. kvartal 2001 ble antall skifter skalert opp med utgangspunkt i 2,2 mill. husholdningskunder. Undersøkelsene som ble utført før 1999 har utgangspunkt i 2 mill.

5 5 2.1 Antall bytter Om lag husholdningskunder skiftet leverandør i 4. kvartal Dette er en oppgang på i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn for tilsvarende kvartal i fjor, Antall husholdningskunder med ikke-dominerende kraftleverandør Antall skifter dette kvartalet kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Figur 1 Antall kunder med ikke-dominerende kraftleverandør og antall skifter per kvartal. Om lag husholdninger og hytter/fritidsboliger har en annen kraftleverandør enn den dominerende i nettområdet per 3. april Dette utgjør ca. 24,3 prosent av kundene. 3 Totalt antall leverandørskifter i perioden 1. januar april 2005 ligger rundt Markedsandeler Figuren nedenfor viser gjennomsnittlige markedsandel for dominerende kraftleverandør. Per 3. april 2005 var denne 75,7 prosent basert på antall målepunkt. Dette er liten nedgang i forhold til den gjennomsnittlige markedsandelen for 4. kvartal 2004 (76,5 prosent). Laveste markedsandel er som i foregående kvartal 32,7 prosent mens høyeste andel er 96,1 prosent, mot 95,7 prosent foregående kvartal. husholdningskunder. Fra 4. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005 er antall husholdningskunder igjen skalert opp, fra 2,28 til 2,30 millioner. Tallene er således ikke helt sammenlignbare. 2 I og med at utvalget er de 29 største nettområdene er utvalget ikke statistisk representativt. Utvalget er gjort ut fra vurderingen at de mindre nettselskapene har begrensede ressurser til å drive denne typen rapportering. Dersom det er slik at kunder i mindre nettområder er mer lojale mot lokal leverandør, vil de skalerte resultatene gi for høye anslag, men dersom tilfellet er motsatt, vil anslagene bli for lave. 3 Søylen for 3. kvartal 2001 er basert på enkelte stipulerte tall (aritmetisk gjennomsnitt av 2. og 4. kvartal 2001) pga. et redusert datagrunnlag. 4 Det antas da at husholdninger som skiftet leverandør før 1. januar 1997 ikke skiftet mer enn en gang i perioden 1. januar januar Per 1. januar 1997 var det kun husholdninger som hadde en annen kraftleverandør enn den dominerende i nettområdet.

6 6 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Figur 2 Markedsandel for dominerende kraftleverandør (aritmetisk snitt i 29 nettområder). 2.3 Prisutvikling i husholdningsmarkedet Grafen under sammenligner pris til husholdninger med gjennomsnittlig ukespris i spotmarkedet 5 med kun merverdiavgift, ikke forbruksavgift, fra januar 1998 til og med april Pris til husholdning er standard variabel pris som er hentet fra Konkurransetilsynets prisoversikter. Beregningene omfatter leverandørene i 27 av nettområdene som inngår i leverandørskifteundersøkelsen. Årsaken til det noe mindre utvalget er at dominerende leverandører i øvrige nettområder har andre avtaler, som f.eks. garantikraft, som sine hovedprodukter. Videre veies prisene med totalt volum levert til husholdninger i nettområdet. 5 Systempris; kilde: Nord Pool 6 Grafen er rensket for forbruksavgift da denne fra 1. januar 2004 ble flyttet fra kraftprisen over på nettleien.

7 Volumveidpris m/mva 60 Spotpris m/mva Figur 3 Utvikling i spotpris og volumveid pris. Differansen mellom kraftpris til husholdning og spotprisen kan betegnes som den markedsmessige bruttomarginen leverandøren ville oppnådd ved å dekke seg opp 100 prosent i spotmarkedet. Marginen skal dekke faste kostnader og andre driftskostnader. Kraftleverandører som kjøper kraft i spotmarkedet når spotprisen ligger under prisen til husholdninger vil oppnå en positiv margin ved å selge denne i husholdningsmarkedet. Tilsvarende vil kraftleverandører som kjøper kraft i spotmarkedet når spotprisen ligger over prisen til sluttbruker ha en negativ margin. I uke 1 var den markedsmessige marginen 9,8 øre/kwh. Etter først å ha ligget mellom 6,1 og 10,6 øre/kwh frem t.o.m. uke 6 sank marginene som følge av økende spotpris og var i uke 9 negativ på -3,0 øre/kwh. De fire siste ukene av kvartalet lå den markedsmessige marginen stabilt rundt Standard variabel pris - dominerende leverandører Standard variabel pris - gjennomsnitt av 15 rimeligste leverandører Markedskontrakt - Spotpris pluss påslag (2,5 øre/kwh) øre/kwh Uke nr. Figur 4 Utvikling av kraftpriser gjennom kvartalet

8 8 Ser vi på prisbevegelsene gjennom kvartalet så lå en gjennomsnittlig spotpris-kontrakt under både snittprisen for dominerende leverandører og for de rimeligste landsdekkende leverandører frem til uke 6. Fra uke 6 økte spotprisen. Samtidig ventet aktørene med å sette opp prisen på standard variabel kontrakt slik at spotpris-kontrakten var den dyreste fra uke 8 og ut kvartalet. Trolig vil prisen på standard variabel kontrakt gå opp dersom spotprisen holder seg på dagens nivå. 2.4 Kraftkontrakter Kraftvolumet solgt til husholdninger med fastpriskontrakt lå i 1. kvartal 2005 på 19,5 prosent. Det er omtrent det samme som i fjerde kvartal 2004, men noe lavere enn 1. kvartal 2004 da 22,8 prosent av husholdningene hadde en form for fastpriskontrakt. Variabel kontrakt er fortsatt den mest vanlige kontraktsformen for husholdningskunder i Norge med 64,7 prosent. Dette er en svak nedgang fra foregående kvartal. Går vi to år tilbake i tid er andelen med variabel kontrakt redusert med 20 prosentpoeng fra 84,7 prosent. Andelen med kontrakter tilknyttet spotprisen lå i 1. kvartal 2005 på 15,9 prosent, det er en liten økning fra fjerde kvartal Ser vi utviklingen over de to siste årene har andelen med spotpriskontrakt vokst jevnt med over 8 prosentpoeng. 90,0 % 80,0 % 70,0 % 1 kv kv kv ,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 1 års fastpriskontrakter Andre fastpriskontrakter Kontrakter tilknyttet elspotprisen Variable pris (ikke tilknyttet elspot) Figur 5 Fordeling av kraftkontrakter 2.5 Sammenhengen mellom leverandørbytter og prisutviklingen Figur 7 viser utviklingen i prisspredning og antall leverandørbytter fra uke frem til og med uke Av figuren ser vi at leverandørskiftetallene er relativt beskjedne i 4. kvartal 2001, i 2. og 3. kvartal 2002 og i 2. t.o.m. 1. kvartal i inneværende år. I de samme periodene er prisspredningen (prisforskjellen mellom dyreste og rimeligste leverandør i utvalget) lav. Motsatt er prisspredningen og antall leverandørskifter høyt 4. kvartal 2002 og 1. kvartal Sammenhengen er at dersom det oppstår stor prisspredning, vil kundene oppdage dette og mange av de kundene som har dyr kraftleverandør vil skifte til en rimeligere kraftleverandør. Dette vil igjen føre til at kraftleverandører med høye priser må justere sine priser ned slik at de ikke mister kunder. Dermed blir prisspredningen og marginene igjen mindre.

9 Antall leverandørbytter Prisspredning øre/kwh Antall bytter kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Figur nr. 6 Prisspredning og antall leverandørbytter per kvartal. 2. kv kv kv kv Prisspredning For å få et bilde av prisutvikling og prisspredning viser vi to forskjellige figurer. Prisene som benyttes er standard variabel pris hentet fra Konkurransetilsynets prisoversikter. Også her omfatter beregningene de dominerende leverandørene i 27 av de nettområdene som inngår i undersøkelsen. Videre veies prisene med totalt volum levert husholdninger i nettområdet. 7 Figur 7 viser grafer som illustrerer prisspredningen ved datoene 27. juni, 26. september og 26. desember 2004 og 3. april Grafen illustrerer hvor stor andel av volumet som har vært omsatt til hvilken pris. De fire grafene illustrerer dermed prisspredningen ved slutten av hvert kvartal. Den volumveide gjennomsnittsprisen var 29,8 øre/kwh ved utgangen av første kvartal i år. Prisspredningen (standardavviket) lå relativt høyt. Prisen ved utgangen av 1. kvartal 2005 lå under prisen ved utgangen av de fire foregående kvartalene. 7 På grunn av at markedsandelene til den dominerende leverandøren i de enkelte nettområdene stadig reduseres, vil denne beregningsmetoden gi en mindre riktig gjennomsnittspris for kraften som faktisk blir solgt til husholdningerneenn tidligere.

10 10 50 % 40 % 30 % % 10 % 0 % Pris[øre/kWh] Figur 7 Prisspredning ved utgangen av hvert kvartal gjennom fjoråret. Også figur 8 illustrerer hvor stor andel som har vært omsatt til hvilken pris, men her er det tatt utgangspunkt i gjennomsnittet over et kvartal og ikke på en bestemt dato som i foregående figur. Volumveid gjennomsnittspris i 1. kvartal 2005 var på 30,5 øre/kwh. Dette er en nedgang på 4,7 øre fra 4. kvartal 2004 da snittprisen var 35,2 øre/kwh. I 2. kvartal 2004 var snittprisen 33,6 øre/kwh mens den i 3. kvartal 2004 var 36,0 øre/kwh.. 50 % 40 % 1 kvartal 05 2 kvartal 04 3 kvartal 04 4 kvartal % 20 % 10 % 0 % Pris[øre/kWh] Figur 8 Prisspredning per kvartal i 2004.

11 11 Gjennomsnittsprisen (aritmetisk) i 1. kvartal 2005 var 30,3 øre/kwh eller om lag som det volumveide snittet. Dette var også tilfellet i foregående kvartal da den gjennomsnittsprisen var 34,9 øre/kwh mot et volumveid snitt på 35,2 øre/kwh. For å si noe om spredningen på kraftprisene kan vi betrakte standardavviket. Desto større standardavvik, desto større spredning. Standardavviket til prisene tilbudt i markedet sier noe om hvor stor spredning det er på standard variabel kraftpris tilbudt fra de ulike kraftleverandørene som er representert i undersøkelsen. Standardavviket til prisene tilbudt av dominerende leverandører i 27 av de største nettområdene var per 3. april ,67. Dette er noe høyere enn 26. desember 2004 da standardavviket var 1,39. For de dominerende leverandørenes gjennomsnittspris i 1. kvartal var standardavviket 1,97 som ligger over foregående kvartals snitt på 1,52. 3 Næringskunder 3.1 Metode NVE innhenter hvert kvartal data vedrørende næringskundenes skifte av leverandør. Undersøkelsen omfatter dette kvartalet 29 av de størst nettområdene, som utgjør 93,7 prosent av næringskundene. Totalt er det ca målepunkt innenfor næringssegmentet i Norge 8. Nøkkeltallene fra undersøkelsen er derfor skalert opp med 1,07 for å representere hele landet. Det er ikke innhentet informasjon om priser i næringsmarkedet. 2.7 Resultater I 1. kvartal 2005 ble det registrert anslagsvis leverandørskifter. Dette er nær en dobling i forhold til foregående kvartal da leverandørbytter fant sted, men lavere enn samme kvartal i fjor da næringskunder skiftet leverandør. Generelt er antall leverandørskifter i næringssegmentet høyere i første kvartal fordi man gjerne bytter kraftleverandør ved årsskifte. Antall målepunkt som har en annen kraftleverandør enn den dominerende i nettet ligger i underkant av , dvs. 31,5 prosent av det totale markedet målt i antall målepunkt. Figuren under viser utviklingen i antall leverandørskifter og antall næringskunder som har en annen leverandør enn den dominerende i nettområdet. 8 Tallet er hentet fra selskapenes økonomiske og tekniske rapportering til NVE og utgjør antall abonnenter i kategorien "næring" tilknyttet regionalnett og distribusjonsnett. Dette vil imidlertid i mindre grad enn i husholdningsmarkedet være sammenfallende med antall kunder da én næringskunde, eksempelvis en stor kommune eller en større bedrift, kan ha en lang rekke målepunkt og dermed abonnement.

12 Antall næringskunder med ikke-dominerende kraftleverandør Antall skifter dette kvartalet kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Figur nr. 11 Antall næringskunder med ikke-dominerende kraftleverandør og antall leverandørbytter per kvartal. Det fremgår av figuren at andelen næringskunder som har en annen leverandør enn den som er dominerende i området er økende, og har vært det stort sett for hele perioden Markedsandeler næringskunder Den samlede markedsandel for dominerende kraftleverandør per 3. april 2005 er 68,5 prosent målt i antall målepunkt. Dette er stabilt i forhold til de tre foregående kvartal og en liten nedgang i forhold til 1. kvartal 2004 (69,2 prosent). Laveste markedsandel 31,5 prosent mens høyeste markedsandel var 88,2 prosent. Sammenlignet med 4. kvartal var tallene 39,5 og 87,6 prosent. Målt i kraftvolum var imidlertid den samlede markedsandelen til dominerende leverandør langt lavere på 32,7 prosent. Dette viser at de største næringskundene er mer aktive i forhold til å skifte leverandør enn de mindre. 9 Søylen for 3. kvartal 2001 er basert på enkelte stipulerte tall (aritmetisk gjennomsnitt av 2. og 4. kvartal 2001) pga. et redusert datagrunnlag.

13 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Figur nr. 12 Utvikling i markedsandel for dominerende kraftleverandør (aritmetisk snitt i 29 nettområder). 4 Markedssituasjonen i sluttbrukermarkedet Siden forrige kvartal har den største endringen i markedssituasjonen i sluttbrukermarkedet vært at NorgesEnergi har overtatt Norske Shells husholdningskunder. NorgesEnergi er nå blant de fem største aktørene i nær samtlige nettområder i utvalget. Kun tre leverandører er blant de fem største aktørene i mer enn 5 nettområder. 3 av de integrerte kraftleverandørene er blant de fem største leverandørene i mer enn to nettområder.

14 Antall leverandører Antall nettområder i utvalget der en kraftleverandør er blant de fem største Figur nr. 9 Oversikt over antall nettområder hvor kraftleverandørene er blant de fem største. Dominerende leverandør har i gjennomsnitt i de 29 nettområdene en markedsandel på 78,1 prosent målt i antall målepunkt. Målt i kraftvolum er andelen marginalt mindre på 77,6 prosent. Kun i to nettområder har dominerende leverandør under halvparten av husholdningsmarkedet. Nest største kraftleverandør har i snitt en markedsandel på 5,7 prosent målt i antall målepunkt. Her trekker imidlertid noen få, mindre nettområder hvor nest største leverandør har om lag samme markedsandel som dominerende leverandør, gjennomsnittet opp.

15 15 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % dominerende leverandør nest største aktør tredje største aktør fjerde største aktør femte største aktør Figur nr. 10 Gjennomsnittlig markedsandel målt etter antall målepunkt til de fem største kraftleverandørene i utvalget av 29 nettområder. De kundene som har mest å tjene på å bytte kraftleverandør i absolutte tall, er kundene med det største forbruket. Dette gjenspeiles også i vårt utvalg av nettselskaper. I gjennomsnitt har husholdningskundene med en annen leverandør enn den dominerende 29 prosent høyere forbruk relativt til kunder som får kraft fra dominerende leverandør. 10 Med noen svært få unntak gjelder det at forbruket er relativt høyere for kunder av ikke-dominerende leverandører i alle nettområder. Den gjennomsnittlige markedsandelen etter antall målepunkt for dominerende kraftleverandør i næringsmarkedet var 71,8 prosent. Disse omsatte imidlertid i gjennomsnitt kun 52,0 prosent av kraftvolumet til næringskundene i netteområdet. Meglerhuset Bergen Energi AS en betydelig aktør ved siden av de aktørene en finner i husholdningsmarkedet Konklusjon 1. kvartal 2005 har bydd på et moderat antall leverandørskifter både innenfor nærings- og husholdningsmarkedet på tross av en viss prisspredning mellom aktørene. Sammenlignet med første kvartal i fjor. Markedsandelen til dominerende kraftleverandør innenfor utvalget av de 10 Enkelte observasjoner er fjernet fra utvalget da det trolig er noe feil med tallmaterialet. 11 Ved innrapportering av data til leverandørskifteundersøkelsen for 1. kvartal 2005 har NVE bedt om markedsandeler målt etter antall kunder. Imidlertid slår dette noe skjevt ut da det i praksis vil si antall målepunkt per leverandør. Enkeltleverandører kan ha mange målepunkt, men lavt volum. Et eksempel er Telenor som via Bergen Energi selv handler inn kraft blant annet til sine mange antennestasjoner. NVE vil vurdere kriteriene for innrapportering av markedsandeler frem mot neste kvartal.

16 16 29 største nettområdene har holdt seg på et stabilt nivå siste år både innenfor husholdningsmarkedet og næringsmarkedet. Når det gjelder utviklingen i antall aktører i sluttbrukermarkedet er den store endringen NorgesEnergis oppkjøp av Norske Shells husholdningskunder. NorgesEnergi er heleid av Hafslund ASA. Norske Shell har fortsatt virksomhet i bedriftsmarkedet.

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005 Sammendrag Ikke siden 3. kvartal 2001 har det vært registrert et lavere antall leverandørskifter i husholdningsmarkedet enn dette kvartalet. Om lag 37 700

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 59 400 husholdningskunder skiftet leverandør i 4. kvartal 2005. Dette er en oppgang fra 3. kvartal i år. 1 Antall leverandørskifter er også

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 36 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 3. kvartal 2005. Dette er en nedgang fra 2. kvartal i år. 1 Antall leverandørskifter er også

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013

Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013 Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013 Sammendrag Leverandørskifter Midlertidige 1 tall viser at det ble foretatt 85 600 leverandørskifter blant norske husholdninger i andre kvartal

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013 Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013 Sammendrag Leverandørskifter Midlertidige tall viser at norske husholdninger skiftet kraftleverandør 82 800 ganger i første kvartal 2013.

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 4. kvartal 2011

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 4. kvartal 2011 Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 4. kvartal 2011 Sammendrag Leverandørskifter I 2011 skiftet flere husholdningskunder kraftleverandør sammenliknet med 2010. Leverandørskifteundersøkelsen

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 2. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 2. kvartal 2016 Side 1 NVEs leverandørskifteundersøkelse, 2. kvartal 2016 Beregninger i leverandørskifteundersøkelsen for 2. kvartal 2016 viser at det ble foretatt 114 800 bytter blant norske husholdninger. Dette er en

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 1. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 1. kvartal 2016 Side 1 NVEs leverandørskifteundersøkelse, 1. kvartal 2016 Beregninger i leverandørskifteundersøkelsen for 1. kvartal 2016 viser at det ble foretatt 109 000 bytter blant norske husholdninger. Dette er en

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016 Side 1 NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016 Beregninger i leverandørskifteundersøkelsen for 3. kvartal 2016 viser at det ble foretatt 118 800 bytter blant norske husholdninger. Dette er en

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 3. kvartal 2011

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 3. kvartal 2011 Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 3. kvartal 2011 Sammendrag Leverandørskifter Færre husholdningskunder har hittil i år skiftet kraftleverandør sammenliknet med fjoråret. Leverandørskifteundersøkelsen

Detaljer

Leverandørskifter. Markedsandeler

Leverandørskifter. Markedsandeler Leverandørskifter Omtrent 600 flere husholdningskunder har hittil i år skiftet kraftleverandør sammenliknet med fjoråret. Det vil si 80 700 leverandørskifter, tilsvarende en oppgang på 0,7 prosent. I næringsmarkedet

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2017

NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2017 2 Leverandørskifter NVEs beregninger for 2. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 131 700 leverandørskifter blant norske husholdninger. Dette er en økning på 19 400 bytter sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 3. kvartal 2017

NVEs leverandørskifteundersøkelse 3. kvartal 2017 2 Leverandørskifter NVEs beregninger for 3. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 126 500 leverandørskifter blant norske husholdninger. Dette er en økning på 6000 bytter sammenlignet med tilsvarende kvartal

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 1. kvartal 2017

NVEs leverandørskifteundersøkelse 1. kvartal 2017 2 Leverandørskifter NVEs beregninger for 1. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 84 700 leverandørskifter blant norske husholdninger. 1, 2 Dette er en reduksjon på 25 700 bytter sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 4. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse 4. kvartal 2016 2 Leverandørskifter NVEs beregninger gir en bytteprosent på 18,4 % i 2016. Dette er en oppgang på nesten 5 prosentpoeng fra året før. Totalt ble det foretatt 528 000 leverandørskifter i 2016. 1 I 4. kvartal

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Samandrag Omlag 51 700 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 4. kvartal 2008 (veke 40 til 52). Dette er omlag det same som førre kvartal då 51 000 hushaldskundar

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 24. mai:

Kraftsituasjonen pr. 24. mai: : Økt forbruk og produksjon Kaldere vær bidro til at forbruket av elektrisk kraft i Norden gikk opp med fire prosent fra uke 19 til 2. Samtidig er flere kraftverk stoppet for årlig vedlikehold. Dette bidro

Detaljer

SAKSFREMLEGG. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

SAKSFREMLEGG. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Tor Arne Selvli Arkivsaksnr.: 12/2181 Arkiv: 601 S01 Kjøp av kraft/energi til Lenvik kommune... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: - Ingen Andre

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 11. januar:

Kraftsituasjonen pr. 11. januar: : Kaldt vær ga høy produksjon og eksport i uke 1 Kaldt vær over store deler av Norden ga høyt kraftforbruk og økt kraftpris i uke 1. Dette ga høy norsk kraftproduksjon, og spesielt i begynnelsen av uken

Detaljer

DOKUME. l!inorges. !!fr vassdrags- og energidirektorat NVE. Knut Matre, Kristin Kolseth. Markedsrapport

DOKUME. l!inorges. !!fr vassdrags- og energidirektorat NVE. Knut Matre, Kristin Kolseth. Markedsrapport DOKUME 13 1998!!fr vassdrags- og energidirektorat l!inorges NVE Knut Matre, Kristin Kolseth Markedsrapport -Marginer i kraftmarkedet 1997/Husholdningsmarkedet 1998 NORGES VASSDRAGS OG ENERGIDIREKTORAT

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 26. mars:

Kraftsituasjonen pr. 26. mars: : Kaldere vær ga økte kraftpriser Fallende temperaturer fra uke 11 til uke 12 ga økt norsk kraftforbruk og -produksjon. Prisene økte, men prisoppgangen ble noe begrenset på grunn av fridager i påsken.

Detaljer

Strømprisen avhengig av hvor man bor

Strømprisen avhengig av hvor man bor Strømprisen avhengig av hvor man bor 5 800 kroner mer for strømmen i Nord- Trøndelag enn i Finnmark Prisen på elektrisitet til husholdninger varierer med hvor i Norge man bor. Den totale prisen settes

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 7. november:

Kraftsituasjonen pr. 7. november: : Høyt tilsig og lavere priser I uke 44 var det et samlet tilsig til det norske vannkraftsystemet på 3,4 TWh. Det er 6 prosent mer enn det som er normalt for uken. Det høye tilsiget bidro til at fyllingen

Detaljer

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav Negativ prisutvikling i årets første kvartal Både dør-, vindus- og kjøkkenprodusentene har hatt en grei volum og omsetningsøkning i årets første kvartal. Bransjens tall sier at det er solgt 14 % flere

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 1. august:

Kraftsituasjonen pr. 1. august: : Fortsatt høy kraftproduksjon og eksport Det var høy norsk vannkraftproduksjon og eksport også i uke 3. Den norske kraftproduksjonen var om lag 2,2 TWh. En femtedel av produksjonen ble eksportert til

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 23. august:

Kraftsituasjonen pr. 23. august: : Normal nedbør - tilsig under normalt i uke 33 Det kom 2,4 TWh nedbørenergi i uke 33. Det er litt over normalen, men som følge av lite mark- og grunnvann ble tilsiget til de norske kraftmagasinene bare

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

SAMMENDRAG. Tittel: Markedsrapport Rapport nr. 5 Marginer i kraftmarkedet 1998/ Husholdningsmarkedet 1999

SAMMENDRAG. Tittel: Markedsrapport Rapport nr. 5 Marginer i kraftmarkedet 1998/ Husholdningsmarkedet 1999 NORGES BBUOTEK Tittel: Markedsrapport Rapport nr. 5 Marginer i kraftmarkedet 1998/ Husholdningsmarkedet 1999 Saksbehandler: Dato: 03.05.2000 Kristin Kolseth Fredrik Andreas Meland Rapporten er åpen Oppdragsgiver:

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 23. januar:

Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Lavere kraftpriser Prisene ved den nordiske kraftbørsen falt fra uke 2 til 3. Prisnedgangen har sammenheng med lavere kraftforbruk som følge av mildere vær. Temperaturene

Detaljer

Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010

Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010 Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Katharina Henriksen. Utvidelse av kraftprisindeksen i konsumprisindeksen Flere kontraktstyper og ny periodisering. 2007/46 Notater.

Katharina Henriksen. Utvidelse av kraftprisindeksen i konsumprisindeksen Flere kontraktstyper og ny periodisering. 2007/46 Notater. 2007/46 Notater rc O Z ro Katharina Henriksen *-» Utvidelse av kraftprisindeksen i konsumprisindeksen Flere kontraktstyper og ny periodisering

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 2. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-10) 3. Magasinfylling (11-15) 4. Produksjon og forbruk (16-19) 5. Kraftutveksling (20-22)

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen 3. kvartal 2014 Endresen og Vik

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen 3. kvartal 2014 Endresen og Vik Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2014 Endresen og Vik 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-15) 4. Produksjon og forbruk (16-26) 5. Kraftutveksling

Detaljer

Nettleien Oppdatert august 2016

Nettleien Oppdatert august 2016 Nettleien 2016 Oppdatert august 2016 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVE fastsetter

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. april:

Kraftsituasjonen pr. 12. april: : Fortsatt kraftimport til Norge Kraftutvekslingen med de andre nordiske landene snudde fra norsk eksport i uke 12, til import i uke 13. Også i uke 14 har det vært en norsk kraftimport. Prisene i Tyskland

Detaljer

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Nettleien 2009 Oppdatert 01.03.2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien

Detaljer

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS Dyrere dører Mens gjennomsnittprisen for vinduer og ytterdører har gått ned første halvår, har prisen for innerdører steget med hele 9 %. Selv om det er solgt færre innerdører første halvår i år, har omsetningen

Detaljer

Kraftsituasjonen vinteren 2010/2011

Kraftsituasjonen vinteren 2010/2011 Kraftsituasjonen vinteren 21/211 11 211 R A P P O R T Kraftsituasjonen vinteren 21/211 Rapport nr 11 Kraftsituasjonen vinteren 21/211 Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 21. juni:

Kraftsituasjonen pr. 21. juni: : Lavt tilsig femte uke på rad Beregnet tilsig til det norske kraftsystemet var 5,5 TWh i uke 24. Det er 9 prosent av normalt, og tilsiget har nå vært under normalt de siste fem ukene. Likevel økte tilsiget

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Notater. Katharina Henriksen. Utvidelse av kraftprisindeksen i konsumprisindeksen Flere kontraktstyper og ny periodisering 2007/46.

Notater. Katharina Henriksen. Utvidelse av kraftprisindeksen i konsumprisindeksen Flere kontraktstyper og ny periodisering 2007/46. 2007/46 Notater Katharina Henriksen Notater Utvidelse av kraftprisindeksen i konsumprisindeksen Flere kontraktstyper og ny periodisering Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for økonomiske indikatorer

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 27. september: Lavt forbruk og økt norsk import

Kraftsituasjonen pr. 27. september: Lavt forbruk og økt norsk import : Lavt forbruk og økt norsk import Mildt vær har bidratt til at det norske kraftforbruket i løpet av de siste fire ukene har vært 1 prosent lavere enn det som ble observert i de samme ukene i fjor. Også

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 216 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (1-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-21) 6.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 22. februar:

Kraftsituasjonen pr. 22. februar: : Lavere produksjon og eksport enn på samme tid i fjor Lavere tilsig og mindre snø i fjellet enn på samme tid i fjor har ført til at den norske kraftproduksjonen nå er lavere enn for ett år siden. I uke

Detaljer

Kraftmarkedet. Hvordan kraftmarkedet fungerer Omsetning av kraft Prisdannelsen Krafthandelen mellom landene Kraftproduksjonen i de nordiske landene

Kraftmarkedet. Hvordan kraftmarkedet fungerer Omsetning av kraft Prisdannelsen Krafthandelen mellom landene Kraftproduksjonen i de nordiske landene Kraftmarkedet Hvordan kraftmarkedet fungerer Omsetning av kraft Prisdannelsen Krafthandelen mellom landene Kraftproduksjonen i de nordiske landene 7 82 Energiloven regulerer kraftforsyningen i Norge. Energiloven

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2011. Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2011

Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2011. Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2011 Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2011 Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2011 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 1/23/2012 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2011... 3

Detaljer

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * Svensk og finsk kjernekraft produksjon er på 83% av installert kapasitet,

Detaljer

Utarbeidet 06. mai av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 06. mai av handelsavdelingen ved : * Temperaturer og nedbør betydelig over normalen har avverget vårknipen. * Den hydrologiske balansen fortsatte bedringen i april * Spenning rundt kjernekraftens fremtid etter Fukushima katastrofen * Høye

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100099.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 4. kvartal 2014 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 30. april:

Kraftsituasjonen pr. 30. april: Kraftsituasjonen pr. 3. april: Nedgang i norsk kraftproduksjon Den norske produksjonen av elektrisk kraft gikk ned med 11 prosent fra uke 16 til 17, og den samlede norske produksjonen var 2359 i uke 17.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 1. november: Økt norsk kraftimport

Kraftsituasjonen pr. 1. november: Økt norsk kraftimport : Økt norsk kraftimport Det norske kraftforbruket økte med seks prosent fra uke 42 til uke 43, hovedsakelig på grunn av lavere temperaturer. Den norske kraftproduksjonen var imidlertid omtrent uendret.

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. september:

Kraftsituasjonen pr. 12. september: Kraftsituasjonen pr. 12. september: Svak økning i magasinfyllingen Det nyttbare tilsiget til de norske vannmagasinene var 2,7 TWh, eller 2 prosent mer enn normalt i uke 36. Dette var litt mer enn kraftproduksjonen,

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

SFFK - Konsesjonskraft

SFFK - Konsesjonskraft SFFK - Konsesjonskraft Har konsesjonskraft på ca. 400 GWh Selvkost er ca. 12 øre/kwh +/- 1 øre betyr 4,0 mill kr/år i ekstra inntekt/tap Med dagens pris (ca. 30 øre/kwh) er nettoverdien på år 2013: ca.

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Hovedprinsipper for tariffering av fjernvarme

Hovedprinsipper for tariffering av fjernvarme Hovedprinsipper for tariffering av fjernvarme Temamøte Norsk Fjernvarme: Fjernvarmen og markedet Fra Kluge advokatfirma: Marco Lilli og Frode Støle 27. oktober 2009 Utgangspunktet Energilovens 5-5 Vederlag

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn høsten 2015 er nå publisert i Skoleporten. Her er et sammendrag for Nord-Trøndelag: - I snitt

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 2. januar:

Kraftsituasjonen pr. 2. januar: : Høy norsk kraftimport i den siste uken av 27 Det var tilnærmet full import av elektrisk kraft til Norge i uke 52, og den samlede norske nettoimporten var 334. Det er den høyeste importen siden uke 4

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 26.11.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 5. november:

Kraftsituasjonen pr. 5. november: : Prisoppgang og norsk produksjonsauke Etter tre veker med nedgang i børsprisane var det prisoppgang ved den nordiske kraftbørsen i veke 44. Ein oppgang i kraftforbruket som følgje av kaldare vêr har medverka

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål og spredningsmål Sentralmål og spredningsmål av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Sentralmål og spredningsmål i statistikk I dette notatet skal vi se på de viktigste momentene om sentralmål og spredningsmål slik de blir

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 15. november:

Kraftsituasjonen pr. 15. november: : Økt fyllingsgrad og lavere kraftpriser Mildt vær og mye regn har ført til tilsig som er større enn normalt de siste ukene. I uke 45 var tilsiget til de norske vannmagasinene 3, TWh, og det er 6 prosent

Detaljer

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010 % magasinfylling Markedskommentarer til 1. kvartal 21 1. Hydrologi Ved inngangen til 21 var fyllingsgraden i Norge 65 %, noe som er 6 prosentpoeng under medianverdien (1993-28). Særlig Midt-Norge og deler

Detaljer

Statistikk Dette er Norge

Statistikk Dette er Norge Statistikk Dette er Norge Å kunne tolke statistiske data er en viktig den av den digitale kompetansen. Man skal både klare å tolke det man ser av tabeller, grafer og diagrammer - og man skal være kildekritisk

Detaljer

Christian Bjelland tillatelse til å bruke hans navn og bilde på deres sardinbokser.

Christian Bjelland tillatelse til å bruke hans navn og bilde på deres sardinbokser. Volumstrategi Høy effektivitet Lave kostnader per enhet produsert «God nok» kvalitet Norsk fiskeindustri har hovedsakelig en volumstrategi. En av årsakene er lite forutsigbar kvalitet. Klarer ikke å være

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS) Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Per Steen Havnegata 2 6516 KRISTIANSUND Vår dato: i a og. 2006 Vår ref.: NVE 200602158-6 emp/vem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 31.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000.

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000. Makroøkonomi uke 1 Økt usikkerhet rundt oljeprisutviklingen Kraftig sysselsettingsvekst i USA Børsuro i Kina Varekonsumet økte i november Fortsatt en negativ trend i industriproduksjonen Store regionale

Detaljer

Analyse av det norske sluttbrukermarkedet for kraft

Analyse av det norske sluttbrukermarkedet for kraft NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Analyse av det norske sluttbrukermarkedet for kraft Kraftleverandører drar fordel av lite prisbevisste strømkunder Preben Stokkan Veileder: Steinar Ekern Masterutredning

Detaljer

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1 NHO Eiendomsskatt Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Delrapport 1 April 2014 Eiendomsskatt utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Innholdsfortegnelse

Detaljer

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11.

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER Tore Johannessen Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. mai 2005 Innledning Industritrålfisket i Nordsjøen beskatter i det

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 2. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Lite tilfredsstillende utvikling i Q2 Hovedtall fra annet kvartal 2006 for P4

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene Svak volumøkning Samlet sett, endte 2013 svakt over fjoråret volummessig. Svingningene er litt ulike blant produsentene, ettersom hvor de kommer inn i byggefasen. Mens vindusprodusentene opplevde et tøft

Detaljer

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015 Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015 Innholdet i TBU-rapportene Hovedtema i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen i 2014 Prisutviklingen inkl. KPI-anslag

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 4.kvartal og året 2016 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 2014 og 2015. Endringen i prestasjoner fra 2014 til 2015 i engelsk

Detaljer

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering Network Norway/Tele2 Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering 15.1.21 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3

Detaljer

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006 Island en jaget nordatlantisk tiger Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 2. mars 2 Generelt om den økonomiske politikken og konjunkturene Island innførte inflasjonsmål i 21. Valutakursen flyter fritt. Sentralbanken

Detaljer

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 Oppgave 1 Fra tabell 5.2 summerer vi tallene i venstre kolonne, og får 82.2 TWh. Total midlere

Detaljer

Prissetting av fastpriskontrakter i kraftmarkedet

Prissetting av fastpriskontrakter i kraftmarkedet Prissetting av fastpriskontrakter i kraftmarkedet En analyse av hvordan priser på de finansielle kontraktene påvirker sluttbrukerpriser på 1 års fastpriskontrakter Viktoria Elkina Masteroppgave ved Økonomisk

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Høringsforslag 06.10.2015. Elhub gebyrer 2017 2019

Høringsforslag 06.10.2015. Elhub gebyrer 2017 2019 Elhub gebyrer 2017 2019 Høringsforslag 06.11.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Prinsipper for gebyrmodellen... 4 Alternative gebyrelementer... 4 Fastgebyr... 4 Aktørtype... 5 Målepunkt- og volumavhengig

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Bedre tider i næringslivet og forventninger om økt sysselsetting Et flertall av næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges

Detaljer

Utfordringer for en kraftleverandør

Utfordringer for en kraftleverandør Utfordringer for en kraftleverandør Torkel Rolfseng Forretnings- og produktutvikler Trondheim Energi Kraftsalg AS 16. februar 2010 Agenda Trondheim Energi Kraftsalg AS Hvilke risiki er man eksponert for

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer