Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008"

Transkript

1 Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Samandrag Omlag hushaldskundar skifta kraftleverandør i 4. kvartal 2008 (veke 40 til 52). Dette er omlag det same som førre kvartal då hushaldskundar skifta leverandør, men ein auke på knappe 1 prosent samanlikna med 4. kvartal 2007 då omlag hushaldsskundar skifta leverandør. Den delen av hushalda som vel standard variabel kontrakt er kraftig redusert dei siste åra og det er nå om lag ein like stor del av kundane som vel spotpriskontakt som standar variabel kontrakt. I løpet av året (1.kv kv 2008) har delen med standard variabel kontrakt i snitt falt til 45,9 prosent, samanlika med 85 prosent i 1. kvartal Nedgangen motsvarast av ein tilsvarande auke i delen av hushalda med spotpriskontrakt som i 2008 i snitt utgjorde 45,1 prosent av kundemassen. Omkring næringskundar skifta leverandør i 4. kvartal Dette er ein oppgang tilsvarande 19,8 prosent frå førre kvartal, då det var omkring leverandørskifte i denne kategorien. Det tilsvarande talet for 4. kvartal 2007 var Spotkontrakt er vanlegast blant tenesteytande næringar. Delen med spotpriskontrakt var i snitt 78 prosent over dei siste fire kvartala. Delen med standard variabel kontrakt har tradisjonelt vore låg, og i dei siste åra har den utgjort om lag 10 prosent av kundemassen. Prisen på spotkontrakt (med påslag på 1,9 øre/kwh for Sør Noreg) var på sitt høgaste nivå i 4. kvartal i veke 40 med 68,2 øre/kwh og viste ein fallande tendens gjennom heile kvartalet og enda på 50,5 øre/kwh den siste veka i Den volumvekta snittprisen på standard variabel kontrakt inkludert meirverdiavgift (mva) var 65,4 øre/kwh i veke 40, og nådde toppen på 73,6 i veke 44, men gjekk så ned og enda på 64 øre/kwh i veke 52. For dei dominerande leverandørane var den volumvekta snittprisen for standard variabel kontrakt 68,7 øre/kwh i 4. kvartal Dette var 12,3 øre høgare enn snittprisen på spotpriskontrakt med eit påslag på 1,9 øre/kwh for Sør Noreg. For dei landsdekkjande leverandørane av standard variabel kontrakt, var den aritmetiske snittprisen 63,6 øre/kwh i 4. kvartal. I hushaldsmarknaden har dominerande leverandørar framleis høg marknadsdel, både i høve til abonnement (74 %) og etter estimert årleg omsett energi (72 %). Og i næringsmarknaden har dominerande leverandørar relativt høg marknadsdel om vi ser på talet på abonnement (68 %). Målt i volum er derimot marknadsdelen ein god del lågare (49 %). Tendensen over tid har vore at marknadsdelen til dominerande leverandør gradvis har blitt noko redusert. I årets 4. kvartal var det ein nedgang i dei dominerande leverandørane sin marknadsdel målt i talet på målepunkt. Både i hushaldsmarknaden og næringsmarknaden har dei fleste dominerande leverandørane ein vesentleg marknadsdel berre i eit fåtal nettområde. Det vanlege er at ein leverandør er dominerande i sitt eige område og eventuelt nokre få tilgrensande.

2 2 Innhald Innhald Bakgrunn for leverandørskifteundersøkinga Omfanget av undersøkinga Opninga av den norske kraftmarknaden Hushaldsmarknaden Prisutviklinga i hushaldsmarknaden Prisvariasjon Samanhengen mellom leverandørskifte og prisutvikling Talet på leverandørskifte for hushaldskundar Marknadsdelar Kraftkontraktar Om kraftkontraktane Val av kraftkontraktar i hushaldningane Næringskundar Talet på leverandørskifte for næringskundar Marknadsdelar Kraftkontraktar tenesteytande næringar Marknadssituasjonen i detaljmarknaden Konklusjon...16

3 3 1. Bakgrunn for leverandørskifteundersøkinga Som eit ledd i arbeidet med å undersøkje om kraftmarknaden fungerer tilfredsstillande, har (NVE) sidan 1997 gjort kvartalsvise undersøkingar om leverandørskifte og prisutvikling. Frå og med 1999 blei undersøkinga utvida frå å omfatte berre hushald og hytter/fritidsbustader til også å omfatte næringskundar. Frå og med 4. kvartal 2004 er nettselskapa også bedne om å rapportere om marknadsdelar for dei fem største leverandørane innan hushalds- og næringsmarknaden. 1.1 Omfanget av undersøkinga Undersøkinga viser utviklinga i talet på leverandørskifte 1 og fordelinga av marknadsdelar i hushalds- og næringskundemarknaden. Rapporteringa er avgrensa til dei fem største selskapa i kvart segment i nettområdet. NVE kontaktar kvart kvartal nettselskapet i omlag 30 av dei største distribusjonsnetta i Noreg. 1.2 Opninga av den norske kraftmarknaden I dag kan norske hushaldskundar velje kraftleverandør heilt fritt. Omlag 30 leverandørar er landsdekkjande. I dei fleste nettområda er det i tillegg fleire lokale og regionale leverandørar. Kvart nettområde har gjerne ein dominerande leverandør. I dei fleste tilfelle har denne leverandøren vore integrert med det lokale nettselskapet sidan opninga av kraftmarknaden i Prisane på kraft frå den dominerande kraftleverandøren i kvart einskilt nettområde er henta frå Konkurransetilsynet si oversikt. Den prisen som blir brukt er standard variabel pris. Oversikta finn ein på Konkurransetilsynet sine heimesider på Internett. 2 2 Hushaldsmarknaden 2.1 Prisutviklinga i hushaldsmarknaden I Figur 2.1 vert snittprisen per veke for standard variabel kontrakt 3 samanlikna med gjennomsnittleg vekepris inkludert meirverdiavgift i spotmarknaden 4. Prisen på standard variabel kontrakt til hushald er henta frå Konkurransetilsynet si prisoversikt. Utrekningane omfattar dominerande leverandørar innafor 21 nettområde. 5 Prisane blir vekta med totalvolumet levert til hushald i nettområdet. 1 I desse tala er flyttingar og reforhandling av kontrakt med eksisterande leverandør haldne utanfor Standard variabel kontrakt er ein kontrakt med variabel pris. Prisvariasjonen er basert på utviklinga i kraftmarknaden. Leverandørane pliktar å informere om prisendringar 14 dagar før dei trer i kraft. Kontraktane har ingen direkte oppseiingstid, men det tek vanlegvis to til tre veker å skifte frå ein leverandør til ein annan. Nokre leverandørar krev ein fast sum årleg i tillegg til det variable leddet som er knytt til forbruket 4 Vekepris i Sør-Noreg. Kjelde: Nord Pool 5 Per

4 4 Figur 2.1 Utviklinga i volumvekta pris og spotpris (inkl. mva) f.o.m. 1. kvartal 2000 t.o.m. 3. kvartal Kjelder: Nord Pool Spot, Konkurransetilsynet og NVE. 100 Standard variabel kontrakt (snitt for dominerende leverandører) Spotpriskontrakt med påslag øre/kwh Differansen mellom den kraftpris hushalda betaler og den pris leverandørane kjøper krafta til på spotmarknaden representerar ein bruttomargin. Denne marginen skal dekkje risikoen både når det gjeld volum, pris og andre driftskostnadar. Kraftleverandørar som kjøper kraft på spotmarknaden og sel krafta til ein høgare pris til hushald, vil ha ein positiv bruttomargin. Tilsvarande vil kraftleverandørar som kjøper kraft på spotmarknaden og sel krafta til ein lågare pris til sluttbrukaren, ha negativ bruttomargin. Ser ein på 4. kvartal 2008 (veke 40 til 52) var den volumvekta snittprisen på standard variabel kontrakt inkludert meirverdiavgift (mva) 65,4 øre/kwh i veke 40. Prisen auka dernest og nådde toppen på 73,6 i veke 44, men gjekk så ned att og enda på 64 øre/kwh i veke 52. Den volumvekta snittprisen blant dominerande leverandørar av standard variabel kontrakt var 68,7 øre/kwh i 4. kvartal 2008, medan snittprisen for de 15 billegaste landsdekkjande leverandørane var 63,6. Differansen mellom den volumvekta snittprisen hos dei dominerande og snittprisen hos dei 15 billegaste landsdekkjande har minka frå 10,3 øre i snitt i 3. kvartal til 5,1 øre i 4. kvartal Samanlikna med 4. kvartal 2007 har snittprisen for dei dominerande leverandørane vore 28,6 øre høgare. Som Figur 2.2 viser, har prisen på spotpriskontrakt (Sør-Noreg, inkl. mva og påslag 6 ) stort sett vore lågare enn prisen på standard variabel kontrakt både for dei 15 billegaste landsdekkjande leverandørane og dei dominerande. Berre i den første veka av kvartalet var spotpriskontrakt høgare enn standard variabel kontrakten. Skilnaden mellom desse var størst i veke 43 da spotpriskontrakten var 18,9 øre lågare enn standard variabel kontrakt. I snitt var spotprisen for Sør-Noreg, inkl. påslag og mva, 12,3 øre lågare enn snittprisen for standard variabel kontrakt levert av dei dominerande leverandørane. 6 Påslaget for spotpriskontraktar var i 2007 i snitt 1,9 øre/kwh ved eit forbruk på kwh/år.

5 5 Figur 2.2 syner forholdet mellom desse kontraktar dei siste 64 vekene. Av figuren kan ein sjå at forholdet mellom spotpris og standard variabel pris varierar gjennom året. I 2008 finn vi at spotprisen stig raskare enn prisen på standard variabel kontrakt om hausten, når selskapa bygger opp magasina i forkant av vinteren. Tilsvarande ser vi at spotprisen normalt fell raskare enn prisen på standard variabel kontrakt når pristoppen nås ved byrjinga av vinteren, og ligg på eit lågare nivå gjennom resten av vintersesongen, våren og sommaren. Det same mønsteret finn vi igjen i 2006 og Figur 2.1 viser dette forholdet i eit lenger tidsperspektiv. Det er særlig i dei tilfella at spotprisen stig raskt at dette mønsteret er særlig markert. Figur 2.2 Utviklinga i prisar for ulike kontrakttypar de siste 64 vekene. Standard variabel pris - dominerande leverandørar Standard variabel pris - 15 landsdekkjande leverandørar Spot pluss påslag (1,9 øre) i Sør-Noreg (NO1) Spot pluss påslag (1,9 øre) i Midt-Noreg (NO2) Spot pluss påslag (1,9 øre) i Nord-Noreg (NO3) Spot pluss påslag (1,9 øre) i Midt- og Nord-Noreg (ny NO2) øre/kwh *Prisar for standard variabel kontrakt meldas to veker fram i tid Veke nr. Frå og med veke 47 ble Midt-Noreg og Nord-Noreg slått saman til eitt spotområde (NO2). Spotprisen i Sør Noreg (NO1) har vore lågast i heile kvartalet, dvs. både før og etter samanslåinga i veke 47. Særlig i perioden frå uke 12 til uke 35 har skilnadane mellom spotprisen i NO1 og NO2 og NO3 våre betydelege. Dei viktigaste årsakene til dette var brott på Skagerakksambandet og Oslofjordkablane. I figur 2.3 vert gjennomsnittleg standard variabel kraftpris for dei dominerande leverandørane samanlikna med gjennomsnittleg kraftpris for kvar enkelt av dei landsdekkjande leverandørane i 4. kvartal Gjennomsnittleg standard variabel kraftpris (volumvekta) for dominerande leverandørar var i snitt 68,7 øre/kwh i 4. kvartal. Alle dei landsdekkjande leverandørane i Konkurransetilsynet 7 sin oversikt låg under dette snittet, men ingen av dei låg under spotprisen. 7 For detaljert informasjon vises det til konkurransetilsynets heimeside:

6 6 Figur 2.3 Aritmetisk snitt for 15 landsdekkjande kraftleverandørar samanlikna med snittet for utvalet av dominerande leverandørar, begge standard variabel kontrakt, og med ein spotpriskontrakt med påslag på 1,9 øre/kwh, prisar inkl. mva. 8 Kjelde: Konkurransetilsynet og NVE øre/kwh Snittpris 4. kv for landsdekkjande leverandørar Spotpris pluss påslag (1,9 øre/kwh) Standard variabel kontrakt, dominerande leverandørar 0 Fitjar Kraftlag Gudbrandsdal Energi Gudbrandsdal Energi lavpris Hafslund Direkte LOS ekunde Luster Everk Lyse Lærdal Energi Norges Energi Telinet Energi Telinet Energi - Telinet Online Total Energi Ustekveikja Energi Ustekveikja Energi AS - Ustekveikja Pre Vitel AS 2.2 Prisvariasjon Figur 2.4 viser kor stor del av volumet i hushaldsmarknaden som har vore omsett til hvilke prisar. Figuren gir dermed eit bilete både av kor mykje prisane har variert i kvartalet og kor mykje av volumet som har vore omsett til dei ulike prisane. Prisane som er nytta, er standard variabel pris henta frå prisoversikta til Konkurransetilsynet. Også her omfattar utrekningane dei dominerande leverandørane. Samstundes blir prisane vekta med totalt volum levert til hushald i nettområdet. 9 Den volumvekta gjennomsnittsprisen var 68,7 øre/kwh i 4. kvartal i år. Dette er heile 28,5 øre/kwh høgare enn den volumvekta snittprisen for tilsvarande kvartal i fjor (40,2 øre/kwh). Figuren 2.4 synar at prisen I 4. kvartal 2008 ikkje har variert like mykje som kvartalet før då spreiinga i prisane var svært stor. Av figuren kjem det fram at om lag 35 prosent av volumet er omsatt mellom 34 og 35 øre/kwh i 4. kvartal. 8 Det er ikkje teke omsyn til ulike faktureringskrav. 9 Ettersom marknadsdelen til den dominerande leverandøren i dei einskilde nettområda stadig blir mindre, vil denne utrekningsmetoden gje ein mindre rett gjennomsnittspris enn tidlegare for kraft som blir seld til hushald.

7 7 Figur 2.4 Prisvariasjon i dei fire siste kvartala 50 % 1.kvartal kvartal kvartal % 4.kvartal % 20 % 10 % 0 % Pris[øre/kWh] Samanhengen mellom leverandørskifte og prisutvikling Figur 2.5 viser utviklinga i differansen mellom dyraste dominerande leverandør og billegaste landsdekkjande leverandør, saman med talet på leverandørskifte frå og med 4. kvartal 2001 til og med 4. kvartal Eit leverandørskifte er når ein kunde sjølv går inn og vel ein annan leverandør enn den han allereie har. Bytte mellom kontrakttypar eller oppstart av nye abonnement tel ikkje med. Skilnadane mellom billegaste landsdekkjande leverandør og dyraste dominerande leverandør har variert mellom 7,8 og 3,9 øre/kwh i 4. kvartal I snitt har prisdifferansen mellom dyraste dominerande leverandør og billegaste landsdekkjande leverandør kunn vore 5,2 øre mot 39,6 øre/kwh i 3. kvartal Differansen er om lag det same som for 4. kvartal 2007 då han var på 5,4. I 2003 og 2006 då både prisdifferansane var relativt sett store kunne ein registrera ein betydeleg auke i tal på leverandørbytte. Ser vi på talet på leverandørbytte i 2008 verkar det ikkje til at det er nokon spesiell samanheng mellom leverandørskifte og differansen på dyraste og billegaste landsdekkjande leverandør. Det er vanskeleg å peike på ein klar årsak til dette. Eit forhold kan vere at talet på kundar med spotkontraktar har auka betydeleg og at desse ikkje vil vera råka av prisskilnadane på standard variabel kontrakt mellom leverandørane. Samstundes er det på det reine at kraftprisane særleg i Sør-Noreg, i 2008 har våre lågare enn det mange forventa og at merksemd kring kraftprisane i media ikkje har vore like stor som i 2003 og 2006.

8 8 Figur 2.5 Utviklinga i leverandørskifte og differansen mellom dyraste leverandør og billegaste landsdekkjande leverandør Tal på leverandørskifte, hushald (skalert) Differansen mellom dyreste dominerende leverandør og billigste landsdekkende leverandør av standard variabel kraftkontrakt kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv øre/kwh Antall skifter Talet på leverandørskifte for hushaldskundar Nye tal for abonnement har vorte innrapporterte til NVE for Totalt er det per omlag abonnement innafor næringssegmentet i Noreg. Undersøkinga omfattar 83 prosent av hushald og hytter/fritidsbustader dette kvartalet. Nøkkeltala er difor skalerte opp med 1,2 for å representere heile landet. 11 Det var omlag hushaldskundar som skifta kraftleverandør i 4. kvartal Dette er ein auke frå 3. kvartal i år, då rundt hushaldskundar skifta leverandør. Samanlikna med 4. kvartal 2007, då omlag hushaldskundar skifta leverandør, har talet på leverandørskifte blant hushaldskundar auka. For 2008 totalt skifta om lag kraftleverandør i hushaldsmarknaden. Det er om lag 8 prosent av kundane (abonnementa). 10 I undersøkingane frå 1. kvartal 1999 til og med 4. kvartal 2001 blei talet på leverandørskifte skalert opp med utgangspunkt i 2,2 millionar hushaldsabonnement. Undersøkinga som blei utført før 1999 tek utgangspunkt i 2 millionar hushaldsabonnemet. Frå 4. kvartal 2004 til og med 4. kvartal 2007 er tala på hushaldskundar skalerte opp med utgangspunkt i 2,3 millionar. 11 Utvalet er per i dag frå dei 28 største nettområda, og er dermed ikkje statistisk representativt. Utvalet er gjort ut frå den vurderinga at dei mindre nettselskapa har avgrensa ressursar til å drive denne typen rapportering. Dersom det er slik at kundar i mindre nettområde er meir lojale mot ein lokal leverandør, vil dei skalerte resultata gi for høge estimat, men dersom det er motsett, vil estimata bli for låge.

9 9 Det totale talet på leverandørskifte i hushaldsmarknaden i perioden 1. januar desember 2008 ligg på omlag Figur 2.6 Fordelinga av leverandørskifte på kvartala kvartal 2. kvartal kvartal 4. kvartal Marknadsdelar Figur 2.7 nedanfor viser gjennomsnittleg marknadsdel for dominerande kraftleverandørar. Per 28. desember 2008 var denne 69,8 prosent, basert på fordelinga av målepunkt. Dette er ein nedgang samanlikna med den gjennomsnittlege marknadsdelen for 3. kvartal (71,1 prosent). Vidare synar figuren figur 2.7 at marknadsdelen for dominerande kraftleverandørar har falt frå nesten 95 prosent i 4. kvartal 1999 til 69,8 prosent i 4. kvartal Samstundes må ein marknadsdel på nesten 70 prosent karakteriserast som høgt og dermed skulle det være eit potensial for ytterligare reduksjon over tid. Når det gjeld storleiken på marknadsdelane finn vi relativt stor spreiing mellom dei ulike nettområda. Medan den lågaste marknadsdelen for ein dominerande leverandør i eit nettområde er 32,1 prosent, ligg den høgaste på 93,5 prosent. Dette betyr at omlag hushald og hytter/fritidsbustader (målepunkt) har ein annan kraftleverandør enn den dominerande i nettområdet per 28. desember Det utgjer ca. 30,2 prosent av kundane (abonnementa). Marknadsdelar blir elles meir utførleg omtala i kapittel 4.

10 10 Figur 2.7 Prosentdel hushaldskundar (basert på målepunkt) med dominerande kraftleverandør 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Figur 2.8 Hushaldskundar med ikkje-dominerande kraftleverandør og talet på skifte per kvartal Talet på hushaldskundar med ikkje-dominerande kraftleverandør Tall på skifte dette kvartalet kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 2008

11 Kraftkontraktar Om kraftkontraktane Oversikten over val av kraftkontrakt for hushalds- og næringskundar er henta frå ein undersøking gjennomført av SSB. Undersøkinga er basert på informasjon frå 50 av selskapa innanfor sluttbrukarmarknaden og gjennomførast i berre ein av kvartalets veker. Det blir ikkje korrigert for manglande rapportering og det er difor grunn til å vere noko forsiktig med å leggje for mykje vekt på den kvartalsvise utviklinga i undersøkinga. Undersøkinga kan likevel gi god informasjon om korleis val av kontrakt har utvikla seg i eit lenger tidsperspektiv og ho kan og si noko om den underliggjande trenden. Vi har difor valt å sjå på eit glidande gjennomsnitt over utviklinga i kontraktsval, der kvar søyle representerar snittet av dei fire siste kvartala Val av kraftkontraktar i hushaldningane Standard variabel kontrakt har tradisjonelt vore den vanlegaste kontrakttypen for hushaldskundar i Noreg. Frå at 85 prosent av kundane hadde denne kontrakten i 1. kvartal 2003, har gjennomsnittet for dei siste fire kvartala (1.kv kv. 2008) loge på 45,9 prosent. Delen av kundane med spotpriskontrakt har motsvarande hatt ein aukande utvikling i dei siste åra. I 1. kvartal 2003 hadde berre 7,5 prosent av kundane spotpriskontrakt medan snittet for den siste firekvartalsperioden var på 45,1 prosent. Talet på hushaldskundar med fastpriskontrakt er fortsatt lågt og har ikkje variert betydeleg i studieperioden. Figur 2.9 Prosentvis fordeling av ulike kontrakttypar i hushaldsmarknaden. Kjelde: SSB 60 % 2.kv kv % 3.kv kv kv kv % 1.kv kv % 20 % 10 % 0 % 1 års fastpriskontraktar Andre fastpriskontraktar Kontraktar knytt til elspotprisen Standard variabel 12 Informasjonen om kraftkontrakter for hushalds- og næringskundar er henta frå SSB sin kvartalsvise prisstatistikk for kraftmarkedet.

12 12 3 Næringskundar Og for næringskundar har nye tal for abonnement vorte innrapportert til NVE. Totalt var det per omlag abonnement innanfor næringssegmentet i Noreg, medan talet som har vorte brukt tidlegare var på om lag abonnement. 13 Undersøkinga omfattar i dette kvartalet 87 prosent av næringskundane. Nøkkeltala frå undersøkinga er difor skalert opp med 1,15 dette kvartalet for å representere heile landet. Det er ikkje henta inn informasjon om prisar i næringsmarknaden. 3.1 Talet på leverandørskifte for næringskundar I 4. kvartal 2008 blei det registrert rundt leverandørskifte. Dette er ein auke på nesten 20 prosent frå kvartalet før, då næringskundar skifta leverandør. Det tilsvarande talet for 4. kvartal 2007 var omlag I Figur 3.1 kan vi sjå ein årleg tendens til at talet på leverandørskifte blant næringskundar er størst i første kvartal. Ein mogleg årsak til dette kan vere at mange bedrifter reviderar kontraktane rundt årsskiftet. Talet på abonnement hos ein annan kraftleverandør enn den dominerande i nettet er omlag eller 35,9 prosent av den totale marknaden. Dette er ein oppgang mot førre kvartal. Figur 3.1 viser utviklinga i delen av næringskundane som har ein annan leverandør enn den dominerande i sitt nettområde, samt talet på leverandørskifte. Figur 3.1 Næringskundar med ikkje-dominerande kraftleverandør og talet på leverandørskifte per kvartal Talet på næringskundar med ikkje-dominerande kraftleverandør Talet på skifte dette kvartalet kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Talet er henta frå dei økonomiske og tekniske rapportane som selskapa sender til NVE, og utgjer abonnentane i kategorien "næring" knytte til distribusjonsnett. Dette talet vil likevel i mindre grad enn i hushaldsmarknaden vere samanfallande med talet på kundar, ettersom éin næringskunde, til dømes ein stor kommune eller ei større bedrift, kan ha ei lang rekkje målepunkt og dermed abonnement.

13 Marknadsdelar Den samla marknadsdelen for dominerande kraftleverandørar - per 28.desember er på 64,1 prosent målt i talet på abonnement. Dette er ein nedgang samanlikna med både kvartalet før og med 4. kvartal Lågaste marknadsdel notert for 4. kvartal 2008 var 29 prosent, medan den høgaste var 87 prosent. Som for hushalda, er marknadsdelen for dominerande leverandør høg sjølv om han er redusert noko over tid. Figur 3.2 Prosentdel av næringskundar med dominerande kraftleverandør og talet på leverandørskifte per kvartal 80,0 % Næringskundar med dominerande kraftleverandør Talet på skifte i kvartalet ,0 % Prosent 70,0 % 65,0 % 60,0 % 55,0 % Tal på leverandørskifte 50,0 % 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Periode 3.3 Kraftkontraktar tenesteytande næringar Samanlikna med hushaldskundar har næringskundar, utanom industrien, i større grad valt spotpriskontrakt. I figur 3.3 kan ein sjå at delen av næringskundar knytt til spotpriskontrakt har hatt ein aukande utvikling, og i den siste firekvartalsperioden utgjorde han om lag 77,7 prosent. Delen av næringskundar knytt til standard variabel kontrakt har vore på om lag 13 prosent i løpet av studieperioden.

14 14 Figur 3.3 Prosentvis fordeling av ulike kontrakttypar i tenesteytande næringar. Kjelde: SSB 90 % 80 % 70 % 60 % 2.kv kv kv kv kv kv kv kv % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Nye fastpriskontraktar Eldre fastpriskontraktar Kontraktar knytta til elspotprisen Standard variabel 4 Marknadssituasjonen i detaljmarknaden Både i hushaldsmarknaden og i næringsmarknaden har dei fleste leverandørar ein vesentleg marknadsdel berre i eitt eller to nettområde, gjerne i sitt eige og eventuelt nokre få tilgrensande. Mange av leverandørane med marknadsdelar i berre eitt område er store næringskundar som gjerne kjøper kraft på Nord Pool Spot via ein meklar. Dei står då sjølv som leverandør, trass i at fleire av dei brukar same meklarhus. Det høge talet på leverandørar med store marknadsdelar i berre eitt nettområde i næringsmarknaden er difor noko misvisande. Ser vi på marknadsdelen for dominerande leverandør, er det aritmetiske snittet høgt i hushaldsmarknaden både målt i talet på målepunkt (74 %) og i estimert årleg omsett energi (72 %). Også i næringsmarknaden er marknadsdelen til dominerande leverandør målt i talet på målepunkt relativt høg (68 %). Målt i volum er marknadsdelen mykje lågare (49 %). Ser vi på totaltala, talet på abonnement eller estimert årleg omsett energi hjå dominerande leverandør, viser den at 69,8 prosent av kundane (abonnementa) er tilslutta ein dominerande leverandør i hushaldsmarknaden. Desse står for 65,9 prosent av estimert årleg omsett energi. I næringsmarknaden er tala høvesvis 64,1 og 40,9 prosent.

15 15 Figur 4.1 Nettområde der kraftleverandørane er mellom dei fem største leverandørane og dermed med i talgrunnlaget som blir rapportert inn til NVE 60 Hushald Næring Kraftleverandører Talet på nettområder der ein kraftleverandør er blant dei fem største Figur 4.2 Marknadsdelar for dei fem største leverandørane og restleverandørane 80 % 70 % Hushald, kundar Hushald, forbruk 60 % Næring, kundar 50 % Næring, forbruk 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Dominerande Nummer to Nummer tre Nummer fire Nummer fem Rest Leverandør

16 16 5 Konklusjon Omlag hushaldskundar skifta kraftleverandør i 4. kvartal Dette er omlag det same som førre kvartal då hushaldskundar skifta leverandør, men ein auke på knappe 1 prosent samanlikna med 4. kvartal 2007 då omlag hushaldsskundar skifta leverandør. Det er no om lag ein lik del hushald kundar som har spotkontrakt som standard variabel kontrakt. I løpet av året (1.kv kv 2008) har delen med standard variabel kontrakt i snitt falt til 45,9 prosent, samanlika med 85 prosent i 1. kvartal Nedgangen motsvarast av ein tilsvarande auke i delen av hushalda med spotpriskontrakt, som i 2008 i snitt utgjorde 45,1 prosent av kundemassen. Omlag hushald og hytter/fritidsbustader (målepunkt) har ein annan kraftleverandør enn den dominerande i nettområdet per 28. desember Dette utgjer ca. 28,9 prosent av kundane, det vil seie av abonnementa. Samanlikna med førre kvartal er dette ein relativt liten auke. Omlag næringskundar skifta leverandør i 4. kvartal Dette er ein oppgang tilsvarande nesten 20 prosent frå førre kvartal, då det var omkring leverandørskifte i denne kategorien. Det tilsvarande talet for 4. kvartal 2007 var Det har vore en årleg trend at talet på leverandørskifte blant næringskundar har vore høgare i første kvartal enn elles. Ein mogleg årsak til dette kan vere at kontraktane vert revidert ved årsskiftet. Spotpriskontrakt er vanlegast blant tenesteytande næringar. Delen med spotpriskontrakt var i snitt 78 prosent over dei siste fire kvartala. Delen med standard variabel kontrakt har tradisjonelt vore låg, og i dei siste åra har den utgjort om lag 10 prosent av kundemassen.

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 59 400 husholdningskunder skiftet leverandør i 4. kvartal 2005. Dette er en oppgang fra 3. kvartal i år. 1 Antall leverandørskifter er også

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013

Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013 Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013 Sammendrag Leverandørskifter Midlertidige 1 tall viser at det ble foretatt 85 600 leverandørskifter blant norske husholdninger i andre kvartal

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005 Sammendrag Ikke siden 3. kvartal 2001 har det vært registrert et lavere antall leverandørskifter i husholdningsmarkedet enn dette kvartalet. Om lag 37 700

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 5. november:

Kraftsituasjonen pr. 5. november: : Prisoppgang og norsk produksjonsauke Etter tre veker med nedgang i børsprisane var det prisoppgang ved den nordiske kraftbørsen i veke 44. Ein oppgang i kraftforbruket som følgje av kaldare vêr har medverka

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013 Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013 Sammendrag Leverandørskifter Midlertidige tall viser at norske husholdninger skiftet kraftleverandør 82 800 ganger i første kvartal 2013.

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 36 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 3. kvartal 2005. Dette er en nedgang fra 2. kvartal i år. 1 Antall leverandørskifter er også

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 4. kvartal 2011

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 4. kvartal 2011 Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 4. kvartal 2011 Sammendrag Leverandørskifter I 2011 skiftet flere husholdningskunder kraftleverandør sammenliknet med 2010. Leverandørskifteundersøkelsen

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 4, 2009

Kraftsituasjonen veke 4, 2009 , 29 Mindre prisforskjellar i Noreg og Norden Børsprisen for elektrisk kraft fall meir i Midt- og Nord-Noreg (NO2) enn i Sør- Noreg (NO1) frå veke 3 til 4, og prisforskjellen mellom desse områda minka.

Detaljer

Leverandørskifter. Markedsandeler

Leverandørskifter. Markedsandeler Leverandørskifter Omtrent 600 flere husholdningskunder har hittil i år skiftet kraftleverandør sammenliknet med fjoråret. Det vil si 80 700 leverandørskifter, tilsvarende en oppgang på 0,7 prosent. I næringsmarkedet

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 3. kvartal 2011

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 3. kvartal 2011 Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 3. kvartal 2011 Sammendrag Leverandørskifter Færre husholdningskunder har hittil i år skiftet kraftleverandør sammenliknet med fjoråret. Leverandørskifteundersøkelsen

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

11. Bøker og bokomsetning

11. Bøker og bokomsetning Kulturstatistikk Gro Kamfjord. og bokomsetning I blei det avlevert over 0 000 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket registrerte også blant anna om lag 300 millionar vevdokument i.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarknaden

Kvartalsrapport for kraftmarknaden Kvartalsrapport for kraftmarknaden 2. kvartal 211 Tor Arnt Johnsen (red.) 19 211 R A P P O R T Rapport nr. 19 Kvartalsrapport for kraftmarknaden Utgitt av: Redaktør: Forfattarar: Norges vassdrags- og

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå Kulturstatistikk 2009 Statistiske analysar 2. Privat forbruk Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst 2.1. Nokre resultat Forbruksundersøkinga 2007-2009 viser at det gjennomsnittlege forbruket

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 20, 2010

Kraftsituasjonen veke 20, 2010 Kraftsituasjonen veke 2, 21 Høgt tilsig og låge prisar Det var 8 prosent meir tilsig enn normalt i veke 2. Varmt vêr førte til stor snøsmelting i dei fleste delane av landet. Auken i tilsiga førte både

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 29.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 13:30 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 022/15-026/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

10. 5 000 nye bøker i 2004

10. 5 000 nye bøker i 2004 Kulturstatistikk 004 0. 5 000 nye bøker i 004 Talet på utgjevne boktitlar og småtrykk held seg stabilt syner dei førebelse tala frå Nasjonalbiblioteket i Oslo. 5 000 bøker og 60 småtrykk blei utgjevne

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-39 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015 Forslag til forskriftsendring - heving

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 10. trinnet

Terminprøve i matematikk for 10. trinnet Terminprøve i matematikk for 10. trinnet Hausten 2006 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.10.2015 64580/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 2. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 2. kvartal 2016 Side 1 NVEs leverandørskifteundersøkelse, 2. kvartal 2016 Beregninger i leverandørskifteundersøkelsen for 2. kvartal 2016 viser at det ble foretatt 114 800 bytter blant norske husholdninger. Dette er en

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 16, 2010

Kraftsituasjonen veke 16, 2010 , 21 Nedgang i magasinfyllinga Auka norsk kraftforbruk og lågare kraftproduksjon saman med mindre tilsig ga ein større nedgong i dei norske vassmagasina enn i veka før. Magasinfyllinga var 22,8 prosent

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Rapport nr. 27 Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 2013

Rapport nr. 27 Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 213 Ellen Skaansar (red.) 27 213 R A P P O R T Rapport nr. 27 Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 213 Utgitt av: Redaktør: Forfattarar: Norges vassdrags-

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE.

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE. Vår ref. Vår dato NVE 9800452-5 02 09 98 MM/AVE/912-653.4 Dykkar ref. Dykkar dato Tussa Nett AS Dragsund 6080 GURSKØY Sakshandsamar: Arne Venjum, MM 22 95 92 58 Tariffering av kundar med lang brukstid

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 1. kvartal 2017

NVEs leverandørskifteundersøkelse 1. kvartal 2017 2 Leverandørskifter NVEs beregninger for 1. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 84 700 leverandørskifter blant norske husholdninger. 1, 2 Dette er en reduksjon på 25 700 bytter sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland Medlemmer av fylkestinget Hordaland Medlemmer av Opplærings- og helseutvalet Bergen, 06.11.2014 Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland I denne uttalen ønskjer

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 29. oktober:

Kraftsituasjonen pr. 29. oktober: : Mye tilsig og lågare prisar I veke 43 var det totale tilsiget til det norske vannkraftsystemet 4,4 TWh. Det er over det dobbelte av kva som er normalt for veka. Det høge tilsiget medverka til at magasinfyllinga

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016 // Notat 2 // 2017 687 000 tapte årsverk i 2016 NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse er: arbeid.og.velferd@nav.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST...

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... 2 KVEN KAN SØKJE/BRUKE DET ELEKTRONISKE SØKNADSSKJEMAET?... 3 STARTSIDE...

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Reduksjonar i verksemda ved Bjølvefossen i 2001 Agnes Mowinckelsgt. 5, Postboks 7900 5020 Bergen Bergen, JUNI 2001 Rapport Rapporten er utgjeven av Avdeling for regional utvikling,

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2017

NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2017 2 Leverandørskifter NVEs beregninger for 2. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 131 700 leverandørskifter blant norske husholdninger. Dette er en økning på 19 400 bytter sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Framtidige behov for hjelpemiddel

Framtidige behov for hjelpemiddel Framtidige behov for hjelpemiddel AV SIGURD GJERDE SAMANDRAG Hjelpemiddelformidling er ein stor og viktig del av hjelpetilbodet for alle med funksjonsvanskar. Samfunnet satsar store ressursar på formidling

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 3. kvartal 2017

NVEs leverandørskifteundersøkelse 3. kvartal 2017 2 Leverandørskifter NVEs beregninger for 3. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 126 500 leverandørskifter blant norske husholdninger. Dette er en økning på 6000 bytter sammenlignet med tilsvarende kvartal

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015.

SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015. Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS Torvmyrane 29 6160 Hovdebygda Volda Kommune Rådhuset 6100 Volda Dykkar ref: Vår ref: PB Dato: 24.10.14 SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015. Vi

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 1. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 1. kvartal 2016 Side 1 NVEs leverandørskifteundersøkelse, 1. kvartal 2016 Beregninger i leverandørskifteundersøkelsen for 1. kvartal 2016 viser at det ble foretatt 109 000 bytter blant norske husholdninger. Dette er en

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang . Bøker Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang.. Nokre resultat I 2009 blei det pliktavlevert 45 nye boktitlar som er lese inn på lydbok. Det er 62 færre innleverte titlar enn i

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Måndag 4 november 2013 kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Meldt forfall: Dorthe Huitfeldt Andre til stades

Detaljer

10. ELEKTRONISK AVSTANDSMÅLING. D = (λ x + λ) / 2. Fig. 10.1 Prinsipp for elektronisk avstandsmåling

10. ELEKTRONISK AVSTANDSMÅLING. D = (λ x + λ) / 2. Fig. 10.1 Prinsipp for elektronisk avstandsmåling 1. ELEKTRONISK AVSTANDSMÅLING For nokre tiår sidan kom dei fyrste elektroniske avstandsmålarar i bruk. Moderne elektronikk har sett fart i denne utviklinga og gitt oss små, hendige avstandsmålarar som

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 10, 2016

Kraftsituasjonen veke 10, 2016 , 2016 Låg vindkraftproduksjon og auke i kraftprisen* Det var uvanleg låg vindkraftproduksjon i førre veke, noko som gjorde at kraftproduksjonen i Norden gjekk ned. Høgare temperaturar drog samtidig forbruket

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer