Kraftsituasjonen veke 20, 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftsituasjonen veke 20, 2010"

Transkript

1 Kraftsituasjonen veke 2, 21 Høgt tilsig og låge prisar Det var 8 prosent meir tilsig enn normalt i veke 2. Varmt vêr førte til stor snøsmelting i dei fleste delane av landet. Auken i tilsiga førte både til ein oppgang i fyllingsgraden og kraftproduksjonen. Fyllingsgraden i dei norske magasina auka med 8,6 prosenteiningar gjennom veke 2. Ved slutten av veka var fyllingsgraden 32,6 prosent. Det er 7, prosenteiningar under normalt. Den totale norske kraftproduksjonen auka med 17 frå veke 19 til 2. Ein betydeleg nedgang i produksjonen i Sørvest-Noreg dempa oppgangen i dei andre marknadsområda. Lågt kraftforbruk og høg kraftproduksjon førte til prisnedgang i alle dei norske marknadsområda. Nedgangen var størst i Midt- og Nord-Noreg. Der fall prisane med 1 øre/kwh. I dei tre sørlige prisområda var nedgangen 8 øre/kwh. Det var først og fremst om natta når forbruket er lågt at prisane var høgare i Sør-Noreg. Høg elvekraftproduksjon bidrog til låge prisar ned mot 2 øre/kwh i Midt- og Nord-Noreg enkelte nattetimar sist veke. I desse timane vart det ikkje noko eksport da det var enda lågare prisar i Sverige, Finland og Sjælland. Dei låge prisane i utlandet skuldast lågt forbruk og at det var svært rimeleg produksjon tilgjengeleg desse timane.

2 Kraftsituasjonen veke 2 2 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Magasinfylling - Monaleg auke i magasinfyllinga Ved utgangen av veke 2 var fyllingsgraden i norske magasin 32,6 prosent. Gjennom veka auka fyllingsgraden med 8,6 prosenteiningar mot,8 prosenteiningar veka før. Varmt vêr med stor snøsmelting ga tilsig godt over normalt. Dette er årsaka til den store auken i fyllingsgraden. Magasinfyllinga er 7, prosenteiningar under medianverdien for veka og 7,1 prosenteiningar under fjoråret sitt nivå. I Aust-Noreg (elspotområde NO1) var fyllingsgraden 28,7 prosent, ein auke på 14,3 prosenteiningar frå veka før. I Sørvest-Noreg (elspotområde NO2) auka fyllingsgraden med 6,7 prosenteiningar til 34,7 prosent, mens Vest- Noreg (elspotområde NO5) hadde ei fylling på 24,3 prosent. Det er ein auke på 5,5 prosenteiningar. Midt-Noreg (elspotområde NO3) hadde ei fylling på 26,3 prosent. Det er ein auke på 12,4 prosenteiningar frå veka før. I Nord- Noreg (elspotområde NO4) auka fyllingsgraden med 7,8 prosenteiningar til 38,6. Svenske magasin hadde ein fyllingsgrad på 38,5 prosent, ein auke på 19,7 prosenteiningar frå veka før. Magasinfyllinga er 3,9 prosenteiningar over medianverdien for veka og 8,4 prosenteiningar over fjoråret sitt nivå. Vêr og hydrologi - 8 prosent meir tilsig enn normalt Det nyttbare tilsiget for veke 2 var 8,7 TWh eller 18 prosent av normalt. Til no i 21 har tilsiget vore 22,8 TWh eller 1,8 TWh mindre enn normalt. Basert på dagens meteorologiske prognosar er det i veke 21 venta eit energitilsig på 5,8 TWh, eller omtrent som normalt. I veke 2 kom det 1-15 mm nedbør i stort sett heile landet, bortsett frå sentrale strøk i Sør-Noreg og nord i Midt-Noreg som fekk opp mot 5 mm. Rekna om til nedbørenergi kom det 1,1 TWh, eller 85 prosent av normalt. Til no i år har nedbørenergien vore 28 TWh eller nesten 14 TWh mindre enn normalt. I veke 21 er det venta mest nedbør sentralt på Austlandet med opp mot 5 mm. Elles i landet er det venta mellom 1 og 25 mm. Totalt er det venta 1,4 TWh, eller 95 prosent av normalt. I veke 2 var temperaturane 3-5 grader over normalt dei fleste stader i landet. I veke 21 er det venta kaldare vêr i heile landet med temperaturar rundt 2 grader under normalt. Totalt for Noreg er det no ca 45 prosent mindre snø enn normalt. Produksjon og forbruk -Forbruksnedgang i heile Norden -Norsk auke produskjonen, men nedgang i Søraust-Noreg Temperaturar over normalt i det meste av landet førte til at det norske kraftforbruket gjekk ned frå veke 19 til 2. Totalt gjekk det norske kraftforbruket ned med 279. Relativt sett falt forbruket mest i Aust- Noreg. Varmt vêr sette og fart i snøsmeltinga og meir tilsig førte til at produksjonen auka i dei fleste delane av landet. I Sørvest-Noreg fall derimot produksjonen og var nær å utlikne oppgangen i resten av landet. Samla var den norske kraftproduksjonen 17 lågare i veke 2 enn i veke 19. Det var og forbruksnedgang i resten av Norden. I Sverige fall forbruket 146. Nedgangen var betrakteleg mindre i Finland og Danmark. Totalt var det nordiske forbruket Det er 364 mindre enn i veka før og på nivå med kraftforbruket i same veke i fjor. Den nordiske produksjonen fall totalt sett med 32 frå veke 19 til 2. Det var ei betydeleg auke i produksjonen i Sverige. Der gjekk produksjonen opp med 26 frå veka før. Snøsmeltinga har gitt høg elvekraftproduksjon nord i Sverige, samtidig som den svenske kjernekraftproduksjonen låg på rundt 9 prosent av installert kapasitet frem til søndag. Da gjekk Oskarshamn 3 ut av drift. Verket utgjør 15 prosent eller 14 MW av samla svensk installert kjernekraftkapasitet og skal ha

3 Kraftsituasjonen veke 2 3 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 vedlikehald frem til 1. juni. Produksjonsoppgangen i Noreg og Sverige vart meir enn utlikna av nedgangen i Danmark og Finland. Nedgangen i Danmark kan forklarast med mindre tilgjengeleg termisk produksjonskapasitet i tillegg til lågare kraftetterspørsel samanlikna med veka før. Det var noko meir dansk vindkraftproduksjon i veke 2. Utveksling -Nordisk nettoeksport veke 2 i Sist veke var det nordisk nettoeksport for første gang i år. Den samla nordiske nettoeksporten var 129. Den danske nettoeksporten til Tyskland auka med 148. Det var og ein auke i den svenske nettoeksporten til Tyskland. Den norske nettoeksporten til Nederland var 27 sist veke - mot 55 norsk nettoimport frå Nederland veka før. Det var nær einsidig norsk import frå Sverige sist veke. Midt- og Nord- Norge nettoimporterte 78 mindre enn i veka før. Den sørnorske nettoimporten frå Sverige utgjorde 23 sist veke. Det er 87 meir enn i veka før. Den tilgjengelege overføringskapasiteten frå Sverige til Sør- Noreg var ofte nytta til fulle i nattetimane sist veke. Da var det svært låge prisar i Sverige. For første gang sia elspotområdet for Sørvest-Noreg vart oppretta var det nettoeksport frå Aust- til Sørvest-Noreg. Det var først og fremst i natte- og helgetimane det ble overført kraft frå Aust til Sørvest-Noreg. Prisar - Prisfall i heile Norden -Svært låge prisar om natta i Sverige, Finland og Sjælland - Mindre prisnedgang i Tyskland -Prisauke i terminmarknaden Snøsmelting og lavt forbruk som følgje av høgare temperaturar førte til at kraftprisane fall i heile Norden frå veke 19 til 2. Høg svensk kjernekraftproduksjon jamført med tidlegare i vinter bidrog og til låge prisar. Vekeprisen fall mest i dei norske elspotområda. Midt- og Nord-Noreg hadde den største nedgangen. Der gjekk prisen ned med 99 og 1 kroner frå veke 19. Desse to områda hadde lik pris heile veka og i snitt var den 281 kr/mwh. Dei tre sørlige norske elspotområda heldt framleis eit høgare prisnivå enn resten av landet. I desse områda fall vekeprisen med i overkant av 8 kroner. I Aust-Noreg var prisen 315 kr/mwh. I Vest- og Sørvest-Noreg var prisen 317 kr/mwh. Det var berre ein helgetime med ulik pris i dei to sistnemnte områda og dei hadde lik pris med Aust-Noreg i 96 prosent av timane sist veke. Frå og med natt til onsdag sist veke ble det registrert svært låge prisar i fleire nattetimar i Sverige, Finland, Sjælland. Det var og låge prisar i Midt- og Nord-Noreg i desse timane. Den lågaste prisen var 11 kr/mwh i Sverige, Finland og Sjælland i time 5 sist laurdag. I den same timen var prisen 47 kr/mwh i Midt- og Nord-Noreg. Dei låge prisane må sjåast i samanheng med lite forbruk, høg svensk elvekraft- og kjernekraftproduksjon. I dei tre elspotområda i Sør-Noreg var det mindre prisvariasjon gjennom døgeret. I time 5 sist laurdag var prisen 188 kr/mwh i desse områda. Det var ikkje like stor nedgang i kraftprisane ved den tyske kraftbørsen EEX som i Norden. Der fall vekeprisen med 2 kroner til 334 kr/mwh frå veke 19 til 2. Noko meir tilgjengeleg produksjonskapasitet samt høgare vindkraftproduksjon først og fremst i starten av veka, medverka til lågare snittpris i Tyskland. Utviklinga i den nordiske terminmarknaden indikerar at prisnedgangen er venta å vere midlertidig. Både prisen på tredje- og fjerdekvartalskontrakten gjekk opp frå fredag i veke 19 til fredag i veke 2. Prisen på desse kontraktane var da 382 og 46 kr/mwh. Tørrare og kaldare vêrprognosar enn i veka før samt høgare prisar på brensel har medverka til oppgangen. På den tyske kraftbørsen auka ikkje prisane like mykje. Der var tredje- og fjerdekvartalskontrakten prisa til 372 og 411 kr/mwh. Det var ein liten

4 Kraftsituasjonen veke 2 4 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 nedgang i prisen på CO 2 utsleppsrettar frå veka før. Sluttbrukarprisar Prisen på standard variabel kontrakt tilbode for veke 22 gjekk ned frå veka før, både for utvalet av dei dominerande og for dei landsdekkjande leverandørane. Prisen i alle spotområda gjekk kraftig ned frå veke 19 til 2. Størst nedgang var det i Midt- og Nord-Noreg (NO3 og NO4) med ein nedgang på 12,4 og 12,5 øre frå veka før. Prisen for både den norske eitt- og treårige fastpriskontrakten gjekk noko ned frå veke 19 til 2. I Sverige gjekk prisen på eittårs fastpriskontrakt opp med 1,5 øre grunna endringar i valutakursen.

5 Kraftsituasjonen veke 2 5 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Innhald Høgt tilsig og låge prisar Magasinfylling Tilsig og nedbørtilhøve Produksjon, forbruk og utveksling Kraftprisar Tilstanden til kraftsystemet...22

6 Kraftsituasjonen veke 2 6 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Magasinfylling Tabell 1 Magasinfylling. Kjelde: NVE og Nord Pool Spot Prosent Prosenteiningar Veke 2 21 Veke Veke 2 29 Median veke 2 Endring frå sist veke Differanse frå same veke i 29 Differanse frå median Norge NO NO NO NO NO Sverige Figur 1 Fyllingsgraden til vassmagasina i Noreg. Prosent. Kapasitet=84,3 TWh. Kjelde: NVE Prosent Median (199-27) 29 Maks. (199-27) Min. (199-27) Veke nr. Figur 2 Vassmagasinas fyllingsgrad i Sverige. Prosent. Kapasitet=33,8 TWh. Kjelde: Svensk Energi Prosent Veke nr. Gj.snitt (195-25) 29 Maks. (195-25) Min. (195-25) 21

7 Kraftsituasjonen veke 2 7 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 3 Vassmagasina sin fyllingsgrad for elspotområda NO1, NO2, NO3, NO4 og NO5. Prosent. Kjelde: NVE 1 9 NO1 Kapasitet Prosent Veke nr Prosent NO2 Kapasitet Veke nr NO3 Kapasitet 6886 Prosent Veke nr

8 Kraftsituasjonen veke 2 8 Noregs vassdrags- og energidirektorat, NO4 Kapasitet Prosent Prosent NO5 Kapasitet 9581 Veke nr Veke nr Tilsig og nedbørtilhøve Tabell 2 Tilsig og nedbør. Kjelde: NVE TWh Veke 2 veke 2 Normal Veke Veke 1-2 Normal Prosent av normal veke Differanse frå normal til no i år Tilsig Nedbør Tabell 2b Forventa tilsig og nedbør i inneverande veke. Kjelde: NVE TWh Prosent av normal Tilsig Nedbør For fleire detaljar når det gjeld vassføring i Noreg sjå:

9 Kraftsituasjonen veke 2 9 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 4 Nyttbart tilsig i Noreg i 29 og 21, maks, min og gjennomsnitt for perioden ,. Kjelde: Nord Pool Spot og NVE 1 75 Gj.snitt Maks Min Årtilsig Tilsig til og med veke 2 Figur 5 Nedbør i Noreg i 29 og 21, og gjennomsnitt for perioden ,. Kjelde: NVE 1 Gj.snitt Årsnedbør Nedbør til og med veke 2

10 Kraftsituasjonen veke 2 1 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 6 Temperaturar i Noreg i 29 og 21, og normalår (ref: ). Kjelde: Meteorologisk institutt Oslo Bergen Normal Normal Grader -5-1 Grader Veke Veke Værnes Tromsø Grader Normal Grader Normal Veke Veke Figur 7 Utviklinga av snømagasin for dei norske vassmagasina vintrane 27/8, 28/9 og 29/1 i prosent av median kulminasjon. Median, maksimum og minimum for perioden Kjelde: NVE 15 % 125 % 1 % Maksimum Median Minimum /28 28/29 29/21 75 % 5 % 25 % % 1.sep 1.des 1.mar 1.jun 1.sep

11 Kraftsituasjonen veke 2 11 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 8 Snømagasin i prosent av normalt for vintrane 25/6, 26/7, 27/8, 28/9 og 29/1. Kjelde: NVE 35 % 25/26 26/27 3 % 27/28 28/29 25 % 29/21 2 % 15 % 1 % 5 % % 1.okt 1.des 1.feb 1.apr 1.jun For fleire detaljar om snø, smelting, nedbør og temperatur, sjå: Her fins blant anna kart med opplysningar om vær, vann og snø kvar einaste dag frå 196 til og med i morgon.

12 Kraftsituasjonen veke 2 12 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Produksjon, forbruk og utveksling Tabell 3 Norsk produksjon, forbruk* og kraftutveksling. Alle tal i. Kjelde: Nord Pool Spot År Veke Endring fra førre veke Produksjon NO (44%) NO (-36.3%) NO (8.4%) NO (13.8%) -65 (-23.7%) NO (9.6%) -21 (-7.1%) Norsk totalproduksjon (1%) -285 (-14.1%) Forbruk NO (-13.6%) NO (-11.5%) NO (-2.9%) NO (-9.2%) -11 (-3.3%) NO (-1%) 58 (24.7%) Norsk totalforbruk (-8.5%) 21 (1.1%) Import NO NO NO NO NO Norsk nettoimport Endring fra same veke i fjor (-13.7%) (-1.9%) *Ikkje temperaturkorrigerte tal. 15. mars vart NO5 oppretta frå delar av dåverande NO1 (Søraust-Noreg) og NO2 (Sørvest-Noreg). For eitt år sida var noverande NO1, NO2 og NO5 eitt marknadsområde. 1. april opna eit nytt estisk prisområde på Nord Pool. Tabell 4 Nordisk produksjon, forbruk* og kraftutveksling. Alle tal i. Kjelde: Nord Pool Spot År 29 Veke Produksjon Norge (1%) -285 (-14.1%) Sverige (9.3%) 592 (24.1%) Finland (-15.2%) 13 (1.2%) Danmark (-17.8%) -13 (-2.4%) Jylland (-15.8%) 1 (2.8%) Sjælland (-22.5%) -24 (-12.9%) Nordisk totalproduksjon (-.5%) 37 (5%) Forbruk Norge (-8.5%) 21 (1.1%) Sverige (-6.1%) -26 (-1.1%) Finland (-1.4%) -13 (-.9%) Danmark (-2.1%) -9 (-1.4%) Jylland (-.5%) 3 (.8%) Sjælland (-4.3%) -12 (-4.7%) Nordisk totalforbruk (-5.5%) -27 (-.4%) Import Norge Sverige Finland Danmark Nordisk nettoimport Endring fra førre veke Endring fra same veke i fjor *Ikkje temperaturkorrigerte tal.

13 Kraftsituasjonen veke 2 13 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Utviklinga i kraftproduksjon og forbruk Tabell 5 Produksjon, forbruk og utveksling så langt i år. Kjelde: Nord Pool Spot Norden (TWh) Til no i år Same periode i fjor Endring Produksjon (1.7%) Forbruk (5.8%) Nettoimport Norge (TWh) Til no i år Same periode i fjor Endring Produksjon (-5.5%) Forbruk (5.8%) Nettoimport Figur 9 Produksjonsutvikling i dei nordiske landa, 29 og 21,. Kjelde: Nord Pool Spot 4 Noreg 4 Sverige Finland 1 2 Danmark Figur 1 Forbruksutvikling i dei nordiske landa, 29 og 21,. Kjelde: Nord Pool Spot 4 Noreg 4 Sverige Finland 1 2 Danmark

14 Kraftsituasjonen veke 2 14 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Utveksling Figur 11 Nettoutveksling pr. veke for Noreg og Norden, 29 og 21,. Kjelde: Nord Pool Spot Import Noreg Import Norden Eksport Eksport Figur 12 Import og eksport mellom dei nordiske landa og frå/til tilgrensande område i veke 19 i 21 (veke 18). Alle tal i. Kjelde: Nord Pool Spot* Figur 12 er ikkje oppdatert som følgje av manglande innrapportering av utvekslingstal til Nord Pool for fleire av forbindelsane i enkelte timar. Rapporten vil bli oppdatert på NVEs heimesider når alle tal foreligger. Forbruk Tabell 6 Forbruk, temperaturkorrigert. Kjelde: Nord Pool Spot og Svensk energi TWh TWh Veke 19 Veke 18 Veke Veke Endring uke TWh Endring hittil i år Alminneleg forsyning temperaturkorrigert (3%) Noreg Kraftintensiv industri (1%) Elektrokjelar (-6%) Sverige Totalforbruk temperaturkorrigert Totalforbruk temperaturkorrigert (1%) (1%)

15 Kraftsituasjonen veke 2 15 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 13 Temperaturkorrigert totalforbruk i Noreg.. Kjelde: Nord Pool Spot F Forbruk til og med veke 19 Årsforbruk Figur 14 Temperaturkorrigert forbruk i alminneleg forsyning i Noreg.. Kjelde: Nord Pool Spot F Forbruk til og med veke 19 Årsforbruk Figur 15 Forbruk i kraftintensiv industri i Noreg.. Kjelde: Nord Pool Spot F Forbruk til og med veke 19 Årsforbruk

16 Kraftsituasjonen veke 2 16 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 16 Forbruk i elektrokjelar i Noreg.. Kjelde: Nord Pool Spot F Forbruk til og med veke 19 Årsforbruk Figur 17 Totalt kraftforbruk i Sverige, temperaturkorrigerte tall.. Kjelde: Svensk Energi F Forbruk til og med veke 19 Årsforbruk

17 Kraftsituasjonen veke 2 17 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Kraftprisar Engrosmarknaden Tabell 7 Kraftprisar nordiske elspotområde*. Vekesnitt. Kjelde: Nord Pool og EEX kr/mwh Veke 2 21 Veke Veke 2 29 Endring veke Endring fra i fjor NO (-21%) 13.2 (4%) NO (-2%) 14.8 (5%) NO (-26%) (-1%) NO (-26%) -3.1 (-1%) NO (-2%) 14.5 (5%) Sverige (-14%) (-13%) Finland (-13%) (-13%) Jylland (-5%) 6.5 (2%) Sjælland (-12%) (-11%) Estlink (-16%) - - System (-22%) (-6%) Tyskland (-1%) 65.9 (25%) *15. mars vart NO5 oppretta frå delar av NO1 (Aust-Noreg) og NO2 (Sørvest-Noreg). For eitt år sida var noverande NO1, NO2 og NO5 eitt marknadsområde. 1. april opna eit nytt estisk prisområde på Nord Pool. Figur 18 Vekegjennomsnitt for døgnmarknadspris (elspotprisen) for prisområde NO1 og European Electricity Exchange (EEX), 28, 29 og 21, kr/mwh. Kjelde: Nord Pool Spot og EEX Nord Pool NO1 29 Nord Pool NO1 28 Nord Pool NO1 21 EEX Tyskland 29 EEX Tyskland 28 EEX Tyskland 6. kr/mwh Veke nr.

18 Kraftsituasjonen veke 2 18 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 19 Spotprisar i Norden og Tyskland, kr/mwh. Kjelde: Nord Pool Spot og EEX 6 5 NO1 NO3 NO5 Finland Sjælland System NO2 NO4 Sverige Jylland Estlink Tyskland (EEX) kr/mwh Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Terminmarknaden Tabell 8 Terminprisar, nordisk og tysk kraft, samt kvotar. Kjelder: Nord Pool og EEX. Prisane i tabellen er sluttprisar fredag i den aktuelle veka. Veke 2 Veke 19 Endring Elektrisitet kr/mwh NordPool EEX 3. kvartal (8%) 4. kvartal (7%) 3. kvartal (3%) 4. kvartal (2%) CO2 kr/tonn NordPool (-4%) (-4%) Figur 2 Daglege sluttprisar for enkelte typar kontraktar i den finansielle kraftmarknaden siste tolv månader, kr/mwh. Kjelde: Nord Pool Spot og EEX 6 5 NP 3. kvartal 21 NP 4. kvartal 21 EEX 3. kvartal 21 EEX 4. kvartal 21 4 kr/mwh feb. 9 apr. 9 jun. 9 aug. 9 okt. 9 des. 9 feb. 1 apr. 1

19 Kraftsituasjonen veke 2 19 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 21 Daglege sluttprisar for utslippskvotar på CO 2, kr/tonn. Kjelde: Nord Pool Spot EUA des. 21 EUA des kr/tonn feb. 9 apr. 9 jun. 9 aug. 9 okt. 9 des. 9 feb. 1 apr. 1 Figur 22 Valutakurs, norske kroner mot euro. Kjelde: Nord Pool Spot NOK/ Veke

20 Kraftsituasjonen veke 2 2 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Sluttbrukarprisane Tabell 9 Sluttbrukarprisar, inkl. moms. Kjelde: Konkurransetilsynet Øre/kWh Veke22 Veke21 Standard variabel Marknadspris Fastpris Endring Veke22-21 Dominerande Landsdekkjande (13) Endring Veke Veke 2 Veke NO NO NO NO NO Endring Veke Veke 2 Veke år (snitt Noreg) år (snitt Noreg) år (snitt Sverige) *Pris tilbode i veke 21 notert i veke 2 Figur 23 Aritmetisk snitt for 15 landsdekkjande leverandørar av standard variabel kontrakt samanlikna med snittet for utvalet av dominerande leverandørar av same type kontrakt og spotpriskontraktar for dei fire prisområda med påslag på 1,9 øre/kwh. Prisar inkl. mva, øre/kwh. Kjelde: Konkurransetilsynet og NVE 8 Pris standard variabel kontrakt, landsdekkjande leverandørar Spot pluss påslag (1,9 øre) Søraust-Noreg (NO1) Gjennomsnittleg pris standard variabel kontrakt, dominerande leverandørar Spot pluss påslag (1,9 øre) Sørvest-Noreg (NO2) Spot pluss påslag (1,9 øre) Midt-Noreg (NO3) Spot pluss påslag (1,9 øre) Nord-Noreg (NO4) Spot pluss påslag (1,9 øre) Vest-Noreg (NO5) HurumKraft AS - Lavpris LOS ekunde Lyse AS Gudbrandsdal Energi Lavpris Ustekveikja Energi AS - Lavpris Fjordkraft Web Telinet Energi AS - Telinet Online Gudbrandsdal Energi Hafslund Direkte Lærdal Energi Ustekveikja Energi AS Luster Energiverk AS Total Energi ASA Tussa-24

21 Kraftsituasjonen veke 2 21 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 24 Utviklinga i standard variabel kraftpris siste 52 vekene for dominerande leverandør (volumvege snitt), gjennomsnittet av landsdekkjande leverandørar og ein tenkt spotpriskontrakt med påslag på 1,9 øre/kwh. Alle prisar inkludert mva. Prisar for standard variabel kontrakt meldas to veker fram i tid. Kjelde: Konkurransetilsynet og NVE øre/kwh Standard variabel pris - dominerande leverandørar Standard variabel pris - 15 landsdekkjande leverandørar Spot pluss påslag (1,9 øre) Aust-Noreg (NO1) Spot pluss påslag (1,9 øre) Sørvest-Noreg (NO2) Spot pluss påslag (1,9 øre) Midt-Noreg (NO3) Spot pluss påslag (1,9 øre) Nord-Noreg (NO4) Spot pluss påslag (1,9 øre) Vest-Noreg (NO5) *Prisar for standard variabel kontrakt meldas to veker fram i tid Veke nr. Figur 25 Utviklinga i 1-årige norske og svenske fastpriskontraktar med årleg forbruk på 2 kwh for dei siste 52 vekene. Dei svenske prisane er oppgjeve inklusive kostnader til elsertifikat. Alle prisar inkl. mva. Aritmetisk gjennomsnitt for 36 svenske og 15 norske leverandørar, norske øre/kwh. Kjelde: Montel og Konkurransetilsynet øre/kwh Norsk 1-års fastpris Svensk 1-års fastpris Norsk 3-års fastpris Veke nr.

22 Kraftsituasjonen veke 2 22 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Tilstanden til kraftsystemet 1 Det er vedlikehaldsarbeid på linjenett og ved kraftstasjonar fleire stader i Norden. For meir informasjon om linjer og kraftverk viser vi til Nord Pool Spot sine heimesider. På grunn av arbeidet med Oslofjordkablane har det i lengre tid vore redusert kapasitet mellom Aust-Noreg (NO1) og Sverige. Den 16. oktober 29 var Oslofjord-forbindelsane tilbake i ordinær drift. Kapasiteten i retning Sverige vil likevel i periodar kunne bli redusert til ned mot 6 MW grunna redusert kapasitet på kabelen Rød-Hasle. Dette vil avhenge av utvekslinga mellom Sørvest-Noreg og Danmark/Nederland samt fordelinga av produksjon og forbruk på norsk side. I følgje Statnett vil dette halde fram til kablane over Oslofjorden er oppgraderte. Kapasiteten mellom NO1 og Sverige (25/2 MW) vil vere redusert tl 16/18 MW frå 19. til 3. mai grunna vedlikehald på lina mellom Flesaker og Tegneby. Skagerak-forbindelsen mellom NO2 og DK1 (1/1 MW vil vere redusert til 5/68 MW på dagtid frå tysdag til og med fredag inneverande veke grunna vedlikehald.. Det norske vasskraftverket Kvilldal G2 (31 MW) gjekk ut av drift 29. april grunna feil. Planlagt oppstart er utsett frå 28. mai til 25. juni. Produksjonskapasiteten ved det svenske kjernekraftverket Forsmark 2 (99 MW) har vore redusert ned mot 15 MW sidan 21. januar grunna vedlikehaldsarbeid og reparasjonar. Frå onsdag 5. mai auka kapasiteten til 325 MW, og vil ligge på dette inntil vidare. Verket går ut til vedlikehald 3. mai. Det svenske kjernekraftverket Forsmark 3 (117 MW) reduserte produksjonen som følgje av stopp i forbindelse ved vedlikehald av turbin fredag 21. mai. Produksjonen var nede i 22 prosent av installert kapasitet sist måndag. Problemet er no løst og verket er venta å nå full kapasitet førstkomande fredag. Det svenske kjernekraftverket Oskarshamn 3 (14 MW) gjekk ut av drift 23. mai. Det skal utføres testing på verket og det er venta å vere tilbake i drift 1. juni. Det svenske vasskraftverket Porjus 11 (235 MW) gjekk ut til vedlikehald 24. mai og er venta tilbake i drift 4. juni. Det svenske vasskraftverket Hårsprånget 5 (44 MW) var ute av drift tysdag til onsdag sist veke grunna feil på transformator. Det svenske vasskraftverket Seitevare 1 gjekk ut til vedlikehald 17. mai og er venta tilbake 4. juni. Det finske kjernekraftverket Olkiluoto 2 (86 MW) gjekk ut av drift grunna feil i reaktor den 15. mai. Verket var tilbake i drift den 18. mai. Verket var ute til vedlikehald frå 2. mai til 14. mai. Det finske kjernekraftverket Olkiluoto 1 (86 MW) gjekk ut til vedlikehald 16. mai. Verket er venta tilbake i drift 11. juni. Kolkraftverket Fyn 7 (49 MW) på Jylland gjekk ut til årleg vedlikehald fredag 21. mai. Verket skal vere tilbake i drift 1. juni. Kolkraftverket Nordjylland 2 (412 MW) var ute av drift frå 19 til 21. mai grunna feil på intern kraftline. 1 Kjelde: ( Urgent Market Messages (UMM) ).

Kraftsituasjonen pr. 5. november:

Kraftsituasjonen pr. 5. november: : Prisoppgang og norsk produksjonsauke Etter tre veker med nedgang i børsprisane var det prisoppgang ved den nordiske kraftbørsen i veke 44. Ein oppgang i kraftforbruket som følgje av kaldare vêr har medverka

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 29. oktober:

Kraftsituasjonen pr. 29. oktober: : Mye tilsig og lågare prisar I veke 43 var det totale tilsiget til det norske vannkraftsystemet 4,4 TWh. Det er over det dobbelte av kva som er normalt for veka. Det høge tilsiget medverka til at magasinfyllinga

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 8, 2010

Kraftsituasjonen veke 8, 2010 , Rekordhøge prisar Den gjennomsnittlege kraftprisen i veke 8 var rekordhøg for alle dei nordiske marknadsområda med unntak av Sørvest-Noreg og Jylland. Vekeprisen var høgast i Midt- Noreg. Der var prisen

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 4, 2009

Kraftsituasjonen veke 4, 2009 , 29 Mindre prisforskjellar i Noreg og Norden Børsprisen for elektrisk kraft fall meir i Midt- og Nord-Noreg (NO2) enn i Sør- Noreg (NO1) frå veke 3 til 4, og prisforskjellen mellom desse områda minka.

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 16, 2010

Kraftsituasjonen veke 16, 2010 , 21 Nedgang i magasinfyllinga Auka norsk kraftforbruk og lågare kraftproduksjon saman med mindre tilsig ga ein større nedgong i dei norske vassmagasina enn i veka før. Magasinfyllinga var 22,8 prosent

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. april:

Kraftsituasjonen pr. 12. april: : Fortsatt kraftimport til Norge Kraftutvekslingen med de andre nordiske landene snudde fra norsk eksport i uke 12, til import i uke 13. Også i uke 14 har det vært en norsk kraftimport. Prisene i Tyskland

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 26. mars:

Kraftsituasjonen pr. 26. mars: : Kaldere vær ga økte kraftpriser Fallende temperaturer fra uke 11 til uke 12 ga økt norsk kraftforbruk og -produksjon. Prisene økte, men prisoppgangen ble noe begrenset på grunn av fridager i påsken.

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 2, 2017

Kraftsituasjonen veke 2, 2017 , 2017 Vêrskifte gav lågare kraftprisar Høgare temperaturar gjorde at norsk kraftproduksjon og -forbruk gjekk ned i førre veke. I tillegg var det høg nordisk vindkraftproduksjon, noko som medverka til

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 2. januar:

Kraftsituasjonen pr. 2. januar: : Høy norsk kraftimport i den siste uken av 27 Det var tilnærmet full import av elektrisk kraft til Norge i uke 52, og den samlede norske nettoimporten var 334. Det er den høyeste importen siden uke 4

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 24, 2016

Kraftsituasjonen veke 24, 2016 , 216 Nordisk nettoimport Ein nedgang i norsk og svensk kraftproduksjon bidrog til første veke med nordisk nettoimport sidan januar. Lågare tilsig og revisjonar på fleire store vasskraftverk kan ha bidrege

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 50, 2016

Kraftsituasjonen veke 50, 2016 Kraftsituasjonen veke 50, 2016 Kaldare vêr og mindre vind auka dei nordiske prisane Kaldare vêr bidrog til høgare forbruk i store delar av Norden i førre veke. I tillegg gjekk den nordiske vindkraftproduksjonen

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 3, 2017

Kraftsituasjonen veke 3, 2017 , 2017 Auka nettoeksport av kraft frå Noreg og Norden Lågare dansk vindkraftproduksjon bidrog til auka nettoeksport av kraft frå Noreg i førre veke. Sjølv om den danske produksjonsnedgangen var stor, auka

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 24. mai:

Kraftsituasjonen pr. 24. mai: : Økt forbruk og produksjon Kaldere vær bidro til at forbruket av elektrisk kraft i Norden gikk opp med fire prosent fra uke 19 til 2. Samtidig er flere kraftverk stoppet for årlig vedlikehold. Dette bidro

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 31, 2016

Kraftsituasjonen veke 31, 2016 , 2016 Auke i vindkraftproduksjonen Høgare vindkraftproduksjon i Sverige og Danmark samt meir nedbør enn normalt bidrog til noko lågare kraftpris i heile norden i veke 31. Det er óg venta høgare nedbørsmengder

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 1, 2019

Kraftsituasjonen veke 1, 2019 , 2019 Mykje vind i starten av året Eit lågtrykk som fekk namnet Alfrida i Sverige og Finland bidrog til mykje vind i Norden og Tyskland i byrjinga av førre veke. Auka vindkraftproduksjon i våre naboland

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 7. november:

Kraftsituasjonen pr. 7. november: : Høyt tilsig og lavere priser I uke 44 var det et samlet tilsig til det norske vannkraftsystemet på 3,4 TWh. Det er 6 prosent mer enn det som er normalt for uken. Det høye tilsiget bidro til at fyllingen

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 21. juni:

Kraftsituasjonen pr. 21. juni: : Lavt tilsig femte uke på rad Beregnet tilsig til det norske kraftsystemet var 5,5 TWh i uke 24. Det er 9 prosent av normalt, og tilsiget har nå vært under normalt de siste fem ukene. Likevel økte tilsiget

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 51 og 52, 2016

Kraftsituasjonen veke 51 og 52, 2016 Kraftsituasjonen veke 51 og 52, 216 Våt, mild og vindfull slutt på året gav auke i magasinfyllinga Ekstremvêret «Urd» gav store nedbørsmengder og vind i jula. Det medverka til at tilsiget i veke 51 og

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 30, 2016

Kraftsituasjonen veke 30, 2016 , 2016 Ressursgrunnlaget som normalt Nedbør gav ein auke i vassmagasina i alle elspotområda i Noreg i veke 30. Samla sett i Noreg er fyllingsgraden på medianen. NVEs berekningar for snø, grunn- og markvatn

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 51 og 52, 2016

Kraftsituasjonen veke 51 og 52, 2016 , 216 Våt, mild og vindfull slutt på året gav auke i magasinfyllinga. Ekstremvêret «Urd» gav store nedbørsmengder og vind i jula. Det medverka til at tilsiget i veke 51 og 52 vart uvanlig høgt for årstida.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. september:

Kraftsituasjonen pr. 12. september: Kraftsituasjonen pr. 12. september: Svak økning i magasinfyllingen Det nyttbare tilsiget til de norske vannmagasinene var 2,7 TWh, eller 2 prosent mer enn normalt i uke 36. Dette var litt mer enn kraftproduksjonen,

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 3, 2016

Kraftsituasjonen veke 3, 2016 , 216 Det ble oppdaget en feil i fordeling av energiinnhold i magasiner mellom elspotområde 1 og 5. Feilen er rettet opp i uke 3. Historiske data er rettet opp og tilgjengelig på http://vannmagasinfylling.nve.no/default.aspx?viewtype=allyearstable&omr=el

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 5, 2017

Kraftsituasjonen veke 5, 2017 , 2017 Høgare kraftprisar i Norden Tørt vêr og mindre vind bidrog til ein oppgang i det nordiske prisnivået sist veke. Den svenske vindkraftproduksjonen gjekk ned med 200 GWh, og vart dermed halvert samanlikna

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 23. januar:

Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Lavere kraftpriser Prisene ved den nordiske kraftbørsen falt fra uke 2 til 3. Prisnedgangen har sammenheng med lavere kraftforbruk som følge av mildere vær. Temperaturene

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 2, 2018

Kraftsituasjonen veke 2, 2018 Kraftsituasjonen veke 2, 218 Norsk vasskraft tok seg av auka forbruk i Norden Frå veke 1 til 2 gjekk temperaturen ned i dei befolkningstette områda i Norden. Den samla oppgangen på det nordiske kraftforbruket

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 6, 2017

Kraftsituasjonen veke 6, 2017 , 2017 Auka forbruk i heile Norden Kaldt vêr bidrog til ein monaleg auke i kraftforbruket i heile Norden i førre veke. I Noreg gjekk kraftforbruket opp til 3,4 TWh, som er det høgaste forbruket over ei

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 4, 2016

Kraftsituasjonen veke 4, 2016 , 2016 Ekstremvêret Tor ga store utslag i kraftmarknaden Etter ein periode med kaldt vêr auka temperaturane førre veke, og førte til lågare kraftetterspurnad i heile Norden. I tillegg bidrog ekstremvêret

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 30. april:

Kraftsituasjonen pr. 30. april: Kraftsituasjonen pr. 3. april: Nedgang i norsk kraftproduksjon Den norske produksjonen av elektrisk kraft gikk ned med 11 prosent fra uke 16 til 17, og den samlede norske produksjonen var 2359 i uke 17.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 11. januar:

Kraftsituasjonen pr. 11. januar: : Kaldt vær ga høy produksjon og eksport i uke 1 Kaldt vær over store deler av Norden ga høyt kraftforbruk og økt kraftpris i uke 1. Dette ga høy norsk kraftproduksjon, og spesielt i begynnelsen av uken

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 1. november: Økt norsk kraftimport

Kraftsituasjonen pr. 1. november: Økt norsk kraftimport : Økt norsk kraftimport Det norske kraftforbruket økte med seks prosent fra uke 42 til uke 43, hovedsakelig på grunn av lavere temperaturer. Den norske kraftproduksjonen var imidlertid omtrent uendret.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 15. november:

Kraftsituasjonen pr. 15. november: : Økt fyllingsgrad og lavere kraftpriser Mildt vær og mye regn har ført til tilsig som er større enn normalt de siste ukene. I uke 45 var tilsiget til de norske vannmagasinene 3, TWh, og det er 6 prosent

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 48, 2018

Kraftsituasjonen veke 48, 2018 , 2018 Reduksjon i nettoeksport frå Noreg Det var mildare vêr i Noreg førre veke samanlikna med veka før, medan forbruket heldt seg stabilt. Det var ei kraftig auke i svensk vindkraftproduksjon, noko som

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 4, 2017

Kraftsituasjonen veke 4, 2017 , 2017 Høgare temperaturar bidrog til lågare kraftpris Høgare temperaturar gjorde at forbruket i Norden gjekk ned i førre veke, spesielt i Nord-Noreg og Nord-Sverige. Produksjonen frå kjernekraft og vindkraft

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 1. august:

Kraftsituasjonen pr. 1. august: : Fortsatt høy kraftproduksjon og eksport Det var høy norsk vannkraftproduksjon og eksport også i uke 3. Den norske kraftproduksjonen var om lag 2,2 TWh. En femtedel av produksjonen ble eksportert til

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 2, 2019

Kraftsituasjonen veke 2, 2019 , 2019 Auka straumforbruk Lågare temperaturar og normal arbeidsveke medverka til at straumforbruket i Norden gjekk opp 5 prosent i veke 2. Forbruksauken vart dekka av både produksjon og nettoimport. Både

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 5, 2016

Kraftsituasjonen veke 5, 2016 , 2016 Låge kraftprisar Kaldt vêr gav høgt kraftforbruk dei første vekene i 2016, noko som gjorde at kraftprisane steg i januar. Ein mildare vêrtype den siste tida har gjort at kraftprisane no er tilbake

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 23. august:

Kraftsituasjonen pr. 23. august: : Normal nedbør - tilsig under normalt i uke 33 Det kom 2,4 TWh nedbørenergi i uke 33. Det er litt over normalen, men som følge av lite mark- og grunnvann ble tilsiget til de norske kraftmagasinene bare

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 22. februar:

Kraftsituasjonen pr. 22. februar: : Lavere produksjon og eksport enn på samme tid i fjor Lavere tilsig og mindre snø i fjellet enn på samme tid i fjor har ført til at den norske kraftproduksjonen nå er lavere enn for ett år siden. I uke

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 27. september: Lavt forbruk og økt norsk import

Kraftsituasjonen pr. 27. september: Lavt forbruk og økt norsk import : Lavt forbruk og økt norsk import Mildt vær har bidratt til at det norske kraftforbruket i løpet av de siste fire ukene har vært 1 prosent lavere enn det som ble observert i de samme ukene i fjor. Også

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 1, 2018

Kraftsituasjonen veke 1, 2018 , 2018 Frå import til eksport, trass auka forbruk Etter ein nedgang i forbinding med jolefeiringa, auka forbruket i Noreg atter førre veke. I samanheng med dette, auka også norsk vasskraftproduksjon. Også

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 41, 2018

Kraftsituasjonen veke 41, 2018 , 2018 Høge temperaturar gav lågare kraftprisar I samband med lågare forbruk, mykje tilgjengeleg kraft og ein reduksjon i brenselsprisar, gjekk kraftprisen i Noreg kraftig ned førre veke. Temperaturane

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 49, 2018

Kraftsituasjonen veke 49, 2018 , 2018 Lågare prisar Prisane gjekk ned i alle prisområde i førre veke. Medverkande årsakar til prisreduksjonen var lågare forbruk i Norden og høg vindkraftproduksjon mot slutten av veka. I Danmark og Tyskland

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 9, 2019

Kraftsituasjonen veke 9, 2019 , 19 Uendra kraftsituasjon Temperaturane i Noreg gjekk noko ned i veke 9, men er framleis høgare enn normalt. Forbruk og produksjon av straum i Noreg var tilnærma lik samanlikna med førre veke, medan forbruk

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 10, 2016

Kraftsituasjonen veke 10, 2016 , 2016 Låg vindkraftproduksjon og auke i kraftprisen* Det var uvanleg låg vindkraftproduksjon i førre veke, noko som gjorde at kraftproduksjonen i Norden gjekk ned. Høgare temperaturar drog samtidig forbruket

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 9, 2016

Kraftsituasjonen veke 9, 2016 Kraftsituasjonen veke 9, 216 Ressursgrunnlaget i Noreg tilbake til normalen Det var høg vasskraftproduksjon i veke 9, og fyllingsgraden gjekk ned med 3,6 prosenteiningar. Det er no 5,5 TWh med lagra vatn

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 51 og 52, 2018

Kraftsituasjonen veke 51 og 52, 2018 , 2018 Høg nettoimport i juleveka I veke 51 var det høgt forbruk og lite vindkraftproduksjon i Norden, noko som bidrog til ein auke i kraftprisane i dei nordiske elspotområda frå veka før. I veke 52 medverka

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 7, 2016

Kraftsituasjonen veke 7, 2016 , 2016 Svak auke i norsk forbruk og høgare prisar Høgare forbruk i Noreg bidrog til ein svak auke i norsk vasskraftproduksjon samanlikna med førre veke. Tidvis kaldt vêr i kombinasjon med låg vindkraftproduksjon

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 49, 2016

Kraftsituasjonen veke 49, 2016 , 2016 Mykje regn og høgt tilsig til vassmagasina Mildt vêr og mykje nedbør bidrog til at ressurssituasjonen i Noreg betra seg frå veke 48 til veke 49. I Midt-Noreg gjekk magasinfyllinga opp med 3,1 prosentpoeng,

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 49, 2015

Kraftsituasjonen veke 49, 2015 , 2015 «Synne» gav låge kraftprisar Ekstremvêret «Synne» gav store utslag på kraftmarknaden i førre veke. Rekordmykje nedbør og høge temperaturar for årstida bidrog til at fyllingsgraden i dei norske vassmagasina

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 34, 2016

Kraftsituasjonen veke 34, 2016 , 2016 Svak auke i nordisk produksjon Ei svak auke i den nordiske kraftproduksjonen, ga tilnærma balanse i nordisk produksjon og forbruk. Dansk vindkraft bidrog til produksjonsoppgangen. Magasinfyllinga

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 40, 2018

Kraftsituasjonen veke 40, 2018 , 2018 Auke i norsk kraftproduksjon og eksport Norsk vasskraftproduksjon auka til over 3 TWh i veke 40, og norsk nettoeksport til det nest høgaste nivået so langt i år. Ei sterk nedgang i nordisk vindkraftproduksjon,

Detaljer

KRAFTSITUASJONEN. Første kvartal 2018

KRAFTSITUASJONEN. Første kvartal 2018 KRAFTSITUASJONEN Første kvartal 218 Innhold Oppsummering av første kvartal 218 Vær og hydrologi Magasinfylling Produksjon og forbruk Kraftutveksling Kraftpriser Sluttbrukerpriser Kald vinter med høye priser

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 2, 2016

Kraftsituasjonen veke 2, 2016 Kraftsituasjonen veke 2, 216 Kulda gav høgare kraftprisar Det var låge temperaturar i heile Norden i veke 2. Det førte til høg kraftetterspurnad i dei nordiske landa. Samtidig var vindkraftproduksjonen

Detaljer

KRAFTSITUASJONEN. Første kvartal Foto: Mehuken Vindkraftverk, Olav Haaverstad

KRAFTSITUASJONEN. Første kvartal Foto: Mehuken Vindkraftverk, Olav Haaverstad KRAFTSITUASJONEN Første kvartal 2019 Foto: Mehuken Vindkraftverk, Olav Haaverstad Innhold Oppsummering av første kvartal 2019 Vær og hydrologi Magasinfylling Produksjon og forbruk Kraftutveksling Kraftpriser

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 216 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (1-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-21) 6.

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 53, 2015

Kraftsituasjonen veke 53, 2015 , 2015 God nordisk ressurssituasjon Den norske magasinfyllinga låg over sitt historiske maksimum for veka ved utgangen av 2015. Totalt for året kom det 31,7 TWh meir nedbør og 23 TWh meir tilsig enn normalt

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 33, 2016

Kraftsituasjonen veke 33, 2016 , 216 Tørt og mindre vind Etter ei veke med regn og ruskevêr kom sommaren tilbake førre veke med tørt og varmt vêr i Noreg. Samstundes gjekk vindkraftproduksjonen markant ned i Sverige og Danmark. Produksjonsnedgangen

Detaljer

KRAFTSITUASJONEN. Andre kvartal Foto: Bygdin nedtappet i 2012, Bjørn Lytskjold

KRAFTSITUASJONEN. Andre kvartal Foto: Bygdin nedtappet i 2012, Bjørn Lytskjold KRAFTSITUASJONEN Andre kvartal 218 Foto: Bygdin nedtappet i 212, Bjørn Lytskjold Lite nedbør ga høye priser Oppsummering av andre kvartal 218 Andre kvartal ble nok et kvartal med lite nedbør. Nedbør som

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen 3. kvartal 2014 Endresen og Vik

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen 3. kvartal 2014 Endresen og Vik Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2014 Endresen og Vik 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-15) 4. Produksjon og forbruk (16-26) 5. Kraftutveksling

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 2. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-10) 3. Magasinfylling (11-15) 4. Produksjon og forbruk (16-19) 5. Kraftutveksling (20-22)

Detaljer

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06 Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.6 Det nordiske kraftmarkedet Deregulert i perioden 1991-2 Pris bestemmes av tilbud og etterspørsel Flaskehalser gir prisforskjeller Produksjon og forbruk bestemmes av

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 18, 2016

Kraftsituasjonen veke 18, 2016 , 2016 Lågare forbruk Mildare vêr og langhelg gav ein nedgang i kraftforbruket, noko som medverka til lågare kraftprisar i veke 18. Snittprisane i Noreg vart rundt 20 øre/kwh. I tillegg gjekk produksjonen

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 6, 2016

Kraftsituasjonen veke 6, 2016 , 2016 Oppgang i norsk vasskraftproduksjon Trass i nokre vindfulle dagar i starten av veka, vart den nordiske vindkraftproduksjonen omtrent halvert frå veke 5 til veke 6. Produksjonsnedgangen i Danmark

Detaljer

KRAFTSITUASJONEN. Andre kvartal Foto: Bygdin nedtappet i 2012, Bjørn Lytskjold

KRAFTSITUASJONEN. Andre kvartal Foto: Bygdin nedtappet i 2012, Bjørn Lytskjold KRAFTSITUASJONEN Andre kvartal 218 Foto: Bygdin nedtappet i 212, Bjørn Lytskjold Lite nedbør ga høye priser Oppsummering av andre kvartal 218 Andre kvartal ble nok et kvartal med lite nedbør. Nedbør som

Detaljer

KRAFTSITUASJONEN Fjerde kvartal og året 2018

KRAFTSITUASJONEN Fjerde kvartal og året 2018 KRAFTSITUASJONEN Fjerde kvartal og året 218 Innhold Kort oppsummering av året Vær og hydrologi Magasinfylling Produksjon og forbruk Kraftutveksling Kraftpriser Kort oppsummering av året og fjerde kvartal

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 43, 2016

Kraftsituasjonen veke 43, 2016 Kraftsituasjonen veke 43, 216 Lite vatn for årstida i Midt-Noreg Magasinfyllinga i Midt-Noreg er no nær historisk minimum (måleperiode 22-215). Dette medverkar til høgare kraftprisar enn i resten av landet.

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 37, 2016

Kraftsituasjonen veke 37, 2016 , 216 Auka krafteksport frå Noreg til Nederland Kraftprisen gjekk litt opp i Noreg i førre veke. Utvekslingskabelen mellom Noreg og Nederland vart satt i drift etter vedlikehald, noko som ga større nettoeksport

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarknaden

Kvartalsrapport for kraftmarknaden Kvartalsrapport for kraftmarknaden 2. kvartal 211 Tor Arnt Johnsen (red.) 19 211 R A P P O R T Rapport nr. 19 Kvartalsrapport for kraftmarknaden Utgitt av: Redaktør: Forfattarar: Norges vassdrags- og

Detaljer

KRAFTSITUASJONEN Fjerde kvartal og året 2018

KRAFTSITUASJONEN Fjerde kvartal og året 2018 KRAFTSITUASJONEN Fjerde kvartal og året 218 Innhold Kort oppsummering av året Vær og hydrologi Magasinfylling Produksjon og forbruk Kraftutveksling Kraftpriser Kort oppsummering av året og fjerde kvartal

Detaljer

Kraftmarkedsrapporten 1. kvartal 2016

Kraftmarkedsrapporten 1. kvartal 2016 Kraftmarkedsrapporten 1. kvartal 216 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (1-11) 4. Produksjon og forbruk (12-18) 5. Kraftutveksling (19-22) 6. Priser (23-27) 1. kvartal 216 216

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 32, 2016

Kraftsituasjonen veke 32, 2016 , 2016 Ruskevêr bidrog til lågare kraftpriser Ferieslutt og kjøligare vêr bidrog til at kraftforbruket gjekk opp sist veke. Nedbøren og vinden som følgde med ruskevêret gav likevel høg uregulert kraftproduksjon,

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 48, 2016

Kraftsituasjonen veke 48, 2016 , 216 Lågare kraftprisar og betra ressurssituasjon i Midt-Noreg Terminprisen for kraft for første kvartal 217 har vore variabel i haust. I starten av oktober var prisen på kraftleveransar til vinteren

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 1, 2016

Kraftsituasjonen veke 1, 2016 , 2016 Rekordhøg straumproduksjon Straumproduksjonen i Noreg har aldri før vært høgare enn onsdag 6. januar mellom kl. 19 og 20. Det ble i denne timen produsert 26 766 MWh. Høgt nordisk forbruk i tillegg

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 25, 2016

Kraftsituasjonen veke 25, 2016 Kraftsituasjonen veke 25, 216 Nedgang i terminprisane på nordisk kraft Kontraktane for prissikring på nordisk straum falt 7-8 prosent frå veke 24. Høgt tilsig og varsel om dobbelt så høg nedbør som normalt

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 217 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (1-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-21) 6.

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 42, 2016

Kraftsituasjonen veke 42, 2016 , 2016 Meir kapasitet i Sør-Noreg gav likare prisar Feilen på Oslofjordkablane i september gjer at handelskapasiteten i Sør-Noreg i større grad heng saman med kraftunderskotet på Austlandet. Lågare forbruk

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 39, 2016

Kraftsituasjonen veke 39, 2016 , 2016 Haustvêr og produksjonsnedgang Det vart kaldare i heile Noreg i veke 39 og det kom over dobbelt så mykje nedbør som normalt for veka. Samstundes gjekk norsk kraftproduksjon ned. Dette skuldast mellom

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 44, 2016

Kraftsituasjonen veke 44, 2016 , 216 Kulda auka kraftforbruket i Noreg I førre veke var temperaturane 3 grader under normalen, noko som medverka til ein monaleg auka i norsk kraftforbruk. Den same utviklinga skjedde i Sverige og Finland.

Detaljer

KRAFTSITUASJONEN Fjerde kvartal og året 2017

KRAFTSITUASJONEN Fjerde kvartal og året 2017 KRAFTSITUASJONEN Fjerde kvartal og året 2017 Innhold Kort oppsummering av året Vær og hydrologi Magasinfylling Produksjon og forbruk Kraftutveksling Kraftpriser Kort oppsummering av året 2017 ble et mildt

Detaljer

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010 % magasinfylling Markedskommentarer til 1. kvartal 21 1. Hydrologi Ved inngangen til 21 var fyllingsgraden i Norge 65 %, noe som er 6 prosentpoeng under medianverdien (1993-28). Særlig Midt-Norge og deler

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen Andre kvartal 2014

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen Andre kvartal 2014 Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen Andre kvartal 2014 Andre kvartal 2014 Mildt vær og gunstige snøforhold i fjellet bidrog til høyt tilsig og en stadig bedret ressurssituasjon i det

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 40, 2016

Kraftsituasjonen veke 40, 2016 Kraftsituasjonen veke 4, 216 Kulda førte til stor oppgang i kraftforbruket Det vart kjøligare vêr i heile landet i førre veke, noko som medverka til ein auke i forbruket på over 2 GWh i Noreg. I Finland

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 14, 2016

Kraftsituasjonen veke 14, 2016 , 2016 Stabil kraftmarknad Ein svak nedgang i det norske kraftforbruket og noko lågare vindkraftproduksjon i Norden ga ein liten oppgang i kraftprisane til ca. 20 øre/kwh. Kraftprisane har sida i vinter

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 22. november:

Kraftsituasjonen pr. 22. november: : Fallende kraftpriser Mildvær og mye nedbør har, sammen med økt kjernekraftproduksjon i Sverige, ført til at prisene ved den nordiske kraftbørsen har falt med over en tredel siden slutten av august. Børsprisen

Detaljer

KRAFTSITUASJONEN. 3. kvartal Foto: NVE/Stig Storheil

KRAFTSITUASJONEN. 3. kvartal Foto: NVE/Stig Storheil KRAFTSITUASJONEN 3. kvartal 217 Foto: NVE/Stig Storheil 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (1-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-21) 6. Priser (22-28)

Detaljer

Rapport nr. 27 Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 2013

Rapport nr. 27 Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 213 Ellen Skaansar (red.) 27 213 R A P P O R T Rapport nr. 27 Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 213 Utgitt av: Redaktør: Forfattarar: Norges vassdrags-

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Samandrag Omlag 51 700 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 4. kvartal 2008 (veke 40 til 52). Dette er omlag det same som førre kvartal då 51 000 hushaldskundar

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 16, 2016

Kraftsituasjonen veke 16, 2016 , 2016 Vårbesøk av kong vinter Norsk kraftproduksjon gjekk ned med 14 prosent førre veke, samanlikna med veke 15. Lågare temperaturar i Sør- Noreg førte til at noko av nedbøren falt som snø, slik at snømagasina

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 4. kvartal 2014 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

KRAFTSITUASJONEN. Tredje kvartal Foto: Lav fyllingsgrad i Tyin sommeren 2018, Gudmund Bartnes

KRAFTSITUASJONEN. Tredje kvartal Foto: Lav fyllingsgrad i Tyin sommeren 2018, Gudmund Bartnes KRAFTSITUASJONEN Tredje kvartal 2018 Foto: Lav fyllingsgrad i Tyin sommeren 2018, Gudmund Bartnes Innhold Oppsummering av tredje kvartal 2018 Vær og hydrologi Magasinfylling Produksjon og forbruk Kraftutveksling

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 4.kvartal og året 2016 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 2. kvartal 2017 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-21)

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarknaden

Kvartalsrapport for kraftmarknaden Kvartalsrapport for kraftmarknaden 3. kvartal 212 Finn Erik Ljåstad Pettersen (red.) 43 212 april mai juni R A P P O R T Rapport nr. 43 Kvartalsrapport for kraftmarknaden Utgitt av: Redaktør: Forfattarar:

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 13, 2016

Kraftsituasjonen veke 13, 2016 , 2016 Noko høgare terminprisar I starten av veke 13 var det mildt vêr, påske og mykje vindkraft, noko som bidrog til låge kraftprisar. I Tyskland og dei danske prisområda vart det negative prisar. Mot

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarknaden. Ellen Skaansar (red.)

Kvartalsrapport for kraftmarknaden. Ellen Skaansar (red.) Kvartalsrapport for kraftmarknaden Ellen Skaansar (red.) 8 213 R A P P O R T Rapport nr. 8 Kvartalsrapport for kraftmarknaden Utgitt av: Redaktør: Forfattarar: Norges vassdrags- og energidirektorat Ellen

Detaljer