Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007"

Transkript

1 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då hushaldskundar skifta leverandør. Dette er og ein nedgang frå 2. kvartal 2006, då om lag hushaldsskundar skifta leverandør. Framleis er standard variabel kontrakt vanlegast blant hushalda, sjølv om talet på kundar med denne typen kontrakt er på veg nedover. I 2. kvartal hadde 51,7 prosent av hushaldskundane standard variabel kontrakt. Samanlikna med 1. kvartal 2007 blei auka denne med 2,2 prosentpoeng. I same periode minka talet på hushaldskundar med fastpriskontraktar 5,6 prosentpoeng. Talet på hushaldskundar med spotpriskontrakt har i 2. kvartal auka med 3,3 prosentpoeng. Omlag 5000 næringskundar skifta leverandør i 2. kvartal Dette er ein klar nedgang frå 1. kvartal, då omlag skifta leverandør. Det tilsvarande talet for 2. kvartal 2006 var Prisen for standard variabel kontrakt inkludert mva låg i uke 14 i år på 31,4 øre/kwh for eit utval beståande av dominerande kraftleverandør i 21 av de største nettområda. Prisen har falt gjennom kvartalet og den enda på 24,8 øre/kwh i uke 26. Prisen for ein spotpriskontrakt med eit påslag på 1,9 øre/kwh viste ein fallande tendens gjennom kvartalet, men økte igjen dei siste tre vekene, frå 25 øre/kwh i uke 14 til 26,2 øre/kwh i uke 26. I snitt var prisen for ein spotpriskontrakt 23,9 øre/kwh i andre kvartal. For dei dominerande leverandørane med standard variabel kontrakt, låg den volumvegne prisen i snitt på 27,4 øre/kwh i 2. kvartal For dei billigaste landsdekkjande leverandørane med standard variabel kontrakt, låg den aritmetiske snittprisen på 26,2 øre/kwh i 2. kvartal. Ein spotpriskontrakt med eit påslag på 1,9 øre/kwh gav til samanlikning ein snittpris på 23,9 øre/kwh, 3,5 øre/kwh lågare enn snittet for dei dominerande leverandørane med standard variabel kontrakt. I hushaldsmarknaden har dominerande leverandørar framleis høg marknadsdel, både i høve til målepunkt (77,8 %) og etter estimert årleg omsett energi (70,9 %). Også i næringsmarknaden har dominerande leverandørar relativt høg marknadsdel om vi ser på talet på målepunkt (68,9 %). Målt i volum er derimot marknadsdelen ein god del lågare (49,3 %). Tendensen over tid har vore at marknadsdelen til dominerande leverandør gradvis har blitt noko redusert. Denne tendensen har helde fram i 2. kvartal Både i hushaldsmarknaden og næringsmarknaden har dei fleste dominerande leverandørane ein vesentleg marknadsdel berre i eit fåtal nettområde. Det vanlege er at ein leverandør er dominerande i sitt eige område og eventuelt nokre få tilgrensande.

2 2 Innhald Innhald Bakgrunn for leverandørskifteundersøkinga Omfanget av undersøkinga Opninga av den norske kraftmarknaden Hushaldsmarknaden Prisutviklinga i hushaldsmarknaden Prisspreiing Samanhengen mellom leverandørskifte og prisutvikling Kraftkontraktar - hushaldskundar Kraftkontraktar tenesteytande næringar Talet på leverandørskifte for hushaldskundar Marknadsdelar Næringskundar Talet på leverandørskifte for næringskundar Marknadsdelar Marknadssituasjonen i detaljmarknaden Konklusjon...16

3 3 1. Bakgrunn for leverandørskifteundersøkinga Som eit ledd i arbeidet med å undersøkje om kraftmarknaden fungerer tilfredsstillande, har (NVE) sidan 1997 gjort kvartalsvise undersøkingar om leverandørskifte og prisutvikling. Frå og med 1999 blei undersøkinga utvida frå å omfatte berre hushald og hytter/fritidsbustader til også å omfatte næringskundar. Frå og med 4. kvartal 2004 er nettselskapa også blitt bedne om å rapportere om marknadsdelar for dei fem største leverandørane innanfor hushalds- og næringsmarknaden. 1.1 Omfanget av undersøkinga Undersøkinga viser utviklinga i talet på leverandørskifte 1 og fordelinga av marknadsdelar i hushalds- og næringskundemarknaden. Rapporteringa er avgrensa til dei fem største selskapa i kvart segment i nettområdet. NVE kontaktar kvart kvartal nettselskapet i om lag 30 av dei største distribusjonsnetta i Noreg. Vi vil først presentere prisutviklinga og prisspreiinga for hushaldskundar og utviklinga i kraftkontraktar for ulike kundesegment. 1.2 Opninga av den norske kraftmarknaden I dag kan norske hushaldskundar velje kraftleverandør heilt fritt. Om lag 30 leverandørar er landsdekkjande. I dei fleste nettområda er det i tillegg fleire lokale og regionale leverandørar. Kvart nettområde har gjerne ein dominerande leverandør. I dei fleste tilfelle har denne leverandøren vore integrert med det lokale nettselskapet sidan opninga av kraftmarknaden i Prisane på kraft frå den dominerande kraftleverandøren i kvart einskilt nettområde er henta frå Konkurransetilsynet si oversikt. Den prisen som blir brukt er standard variabel pris. Oversikta finn ein på Konkurransetilsynet sine heimesider på Internett. 2 2 Hushaldsmarknaden 2.1 Prisutviklinga i hushaldsmarknaden Figur 2.1 under samanliknar prisen til hushald med gjennomsnittleg vekepris inkludert meirverdiavgift i spotmarknaden 3 frå januar 2000 til og med 1. juli Prisen til hushald er standard variabel pris henta frå Konkurransetilsynet si prisoversikt 4. Utrekningane omfattar leverandørane i 21 av nettområda som er med i leverandørskifteundersøkinga. 5 Prisane blir vegne med totalvolumet levert til hushald i nettområdet. Prosentdelen av leverandørar med standard variabel kontrakt som standardprodukt er på veg ned. 1 I desse tala er flyttingar og reforhandling av kontrakt med eksisterande leverandør haldne utanfor Vekepris i Oslo. Kjelde: Nord Pool 4 Standard variabel kontrakt er ein kontrakt med variabel pris. Prisvariasjonen er basert på utviklinga i kraftmarknaden. Leverandørane pliktar å informere om prisendringar 14 dagar før dei trer i kraft. Kontraktane har ingen direkte oppseiingstid, men det tek vanlegvis tre til fire veker å skifte frå ein leverandør til ein annan. Nokre leverandørar krev ein fast sum årleg i tillegg til det variable leddet som er knytt til forbruket. 5 Per

4 4 Figur 2.1 Utviklinga i volumvegen pris og spotpris (inkl. mva) f.o.m t.o.m. 1. kvartal Kjelder: Nord Pool, Konkurransetilsynet og NVE Standard variabel kontrakt m/mva, utval Spotpris m/mva 60 øre/kwh Differansen mellom kraftpris til hushald og spotpris kan vi kalle den marknadsmessige bruttomarginen som leverandøren ville fått ved å kjøpe inn all kraft på spotmarknaden. Marginen skal dekkje risikoen når det gjeld volum, pris og andre driftskostnader. Kraftleverandørar som kjøper kraft på spotmarknaden når spotprisen er låg, og sel krafta til ein høgare pris til hushald, vil få ein positiv bruttomargin. Tilsvarande vil kraftleverandørar som kjøper kraft på spotmarknaden og sel krafta til ein lågare pris til sluttbrukaren, få negativ bruttomargin. Prisen for standard variabel kontrakt inkludert meirverdiavgift (mva) låg på 31,4 øre/kwh i veke 14. Prisen viste ein fallande tendens heile 2. kvartal og enda på 24,8 øre/kwh i veke 26. Dette gjeldande for eit utval samansett av dominerande kraftleverandør i 21 av dei største nettområda. Den volumvegne gjennomsnittprisen for dominerande leverandørar var 27,4 øre/kwh i 2. kvartal Dette var om lag det same som den aritmetiske snittprisen, det vil seie at det samla sett ikkje var stor forskjell i fastsetting av pris mellom store og små aktørar i utvalet i siste kvartal. Den aritmetiske snittprisen for dei billigaste landsdekkjande leverandørane var 26,2 øre/kwh i 2. kvartal, altså 1,2 øre/kwh lågare enn det volumvegne snittet for dominerande leverandørar i same kvartal. Prisen for spotpriskontrakt inkludert mva heldt seg rimeleg stabil gjennom kvartalet, frå 25,1 øre/kwh i veke 14 til 26,2 øre/kwh i veke 26. Påslaget for spotpriskontraktar har i 2006 i snitt vore 1,9 øre/kwh ved eit forbruk på kwh/år. Som figur 2.2 synar, har prisen på spotpriskontrakt i store delar av 2. kvartal vore lågare enn prisen på standard variabel kontrakt. Hushaldskundar med spotpriskontrakt har difor totalt sett kome betre ut enn kundar med standard variabel kontrakt i denne perioden.

5 5 Figur 2.2 Utviklinga i kraftprisar gjennom kvartalet Standard variabel kontrakt m/mva, utval Spot pluss 1,9 øre/kwh Dei (15) billigaste landsdekkjande leverandørane, standard variabel kontrakt øre/kwh Veke I figur 2.3 nedanfor vert gjennomsnittleg standard variabel kraftpris for dei dominerande leverandørane samanlikna med gjennomsnittleg kraftpris for kvar enkelt av dei landsdekkjande leverandørane i 2. kvartal Gjennomsnittleg standard variable kraftpris for dominerande leverandørar var i snitt 27,4 øre/kwh i 2. kvartal (volumvege). Alle så nær som ein av dei landsdekkjande leverandørane, låg under dette snittet. Gjennomsnittleg spotpris, med påslag lik snittet for dei landsdekkjande leverandørane (1,9 øre/kwh i 2006), var til samanlikning i snitt 24 øre/kwh. 6 6 Det er berre brukt aritmetiske gjennomsnitt og ikkje teke omsyn til forbruksprofil.

6 6 27,50 27,00 26,50 26,00 25,50 25,00 24,50 24,00 Snittpris 2. kvartal 2007 for ulike leverandørar Spotpris pluss påslag (1,9 øre/kwh) Standard variabel kontrakt, dominerande leverandørar 23,50 SEA Norge AS Total Energi ASA Gudbrandsdal Energi Lavpris NorgesEnergi AS LOS ekunde Lærdal Energi Ustekveikja Energi AS Tussa-24 AS Telinet Energi AS Gudbrandsdal Energi Luster Energiverk AS Lyse AS SKS KraftSalg AS Fitjar Kraftlag PL HurumKraft AS Hafslund Direkte Nordvest Kraft AS Figur 2.3 Aritmetisk snitt for 16 landsdekkjande kraftleverandørar samanlikna med snittet for utvalet av dominerande leverandørar, begge standard variabel kontrakt, og med ein spotpriskontrakt med påslag på 1,9 øre/kwh, prisar inkl. mva. 7 Kjelde: Konkurransetilsynet og NVE 2.2 Prisspreiing For å få eit bilete av prisutvikling og prisspreiing viser vi to ulike figurar. Prisane som er nytta, er standard variabel pris henta frå prisoversikta til Konkurransetilsynet. Også her omfattar utrekningane dei dominerande leverandørane i 21 av dei nettområda som er med i undersøkinga. Samstundes blir prisane vegne med totalt volum levert til hushald i nettområdet. 8 Den volumvegne gjennomsnittsprisen var 27,4 øre/kwh 2. kvartal i år. Dette er heile 27,3 øre/kwh lågare enn den volumvegne gjennomsnittsprisen for 2. kvartal i fjor (54,7). Hovudårsaka er høgt tilsig til dei norske vasskraftmagasina. Prisspreiinga mellom dei dominerande leverandørane har i snitt vore 0,8 for 2. kvartal Dette er lågare samanlikna med 2. kvartal i fjor (1,8), og noko lågare i snitt samanlikna med 1. kvartal i år (1,1). Figur 2.4 nedanfor viser grafar som illustrerer prisspreiinga 1. oktober 2006, 31. desember 2006, 1. april 2007 og 01. juli Grafane illustrerer kor stor del av volumet som har vore omsett til kva pris. Figuren illustrerer dermed prisspreiinga på slutten av kvart kvartal. 7 Det er ikkje tatt omsyn til ulike faktureringskrav. 8 Ettersom marknadsdelen til den dominerande leverandøren i dei einskilde nettområda stadig blir mindre, vil denne utrekningsmetoden gje ein mindre rett gjennomsnittspris enn tidlegare for kraft som blir seld til hushald.

7 7 Figur 2.4 Prisspreiinga ved utgangen av dei fire siste kvartala 90 % 80 % % % % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Pris[øre/kWh] Også figur 2.5 illustrerer kor stor prosentdel som har vore omsett til kva pris, men her er det teke utgangspunkt i gjennomsnittet i eit kvartal, og ikkje på ein bestemt dato som i førre figur. Figur 2.5 Prisspreiinga i dei fire siste kvartala 50 % 3. kvartal kvartal kvartal kvartal % 30 % 20 % 10 % 0 % Pris[øre/kWh]

8 8 2.3 Samanhengen mellom leverandørskifte og prisutvikling Figur 2.6 nedanfor viser utviklinga i differansen mellom dyraste dominerande leverandør og billigaste landsdekkjande leverandør, saman med talet på leverandørskifte frå og med 1. kvartal 2001 til og med 2. kvartal Forskjellane mellom billegaste landsdekkjande leverandør og dyraste dominerande leverandør har i 2. kvartal variert mellom 3,5 øre/kwh og 7,6 øre/kwh. Årsaka til variasjonane frå veke til veke er dei raske prisendringane og det at ikkje alle leverandørane endrar prisane på same tidspunkt. Prisspreiinga, målt som standardavviket mellom dei dominerande leverandørane, har også variert mykje grunna raske prisendringar. I snitt har differansen i pris mellom dyraste dominerande leverandør og billigaste landsdekkjande leverandør vore 4,8 øre/kwh i 2. kvartal Dette er i snitt lågare samanlikna med 2. kvartal 2006 (9,2 øre/kwh) og 1. kvartal 2007 (7,3 øre/kwh). Figur 2.6 Utviklinga i leverandørskifte og differansen mellom dyraste leverandør og billigaste landsdekkande leverandør Antall leverandørskifte Differansen mellom dyraste leverandør og billigaste landsdekkande leverandør øre/kwh Antall skifte kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Kraftkontraktar - hushaldskundar Standard variabel kontrakt er framleis den mest vanlege kontraktsforma for hushaldskundar i Noreg, men denne prosentdelen har over tid vorte redusert. Medan 57,5 prosent av hushaldskundane hadde standard variabel kontrakt 2. kvartal 2006, er dette talet for 2. kvartal 2007 redusert til 51,7 prosent. Men samanlikna med 1. kvartal har denne delen vorte auka med 2,2 prosentpoeng, det vil seie frå 49,5 prosent til 51,7 prosent.

9 9 Talet på hushaldskundar med fastpriskontrakt låg i 2. kvartal 2007 på 11,3 prosent. Samanlikna med 1. kvartal 2007 er dette ein nedgang på 5,6 prosentpoeng. 37 prosent av hushaldskundane har spotpriskontrakt 2. kvartal i Dette er ein auke på 3,3 prosentpoeng frå 1. kvartal i år, og ein auke på heile10,8 prosentpoeng frå 2. kvartal Figur 2.7 Prosentvis fordeling av ulike kontrakttypar i hushaldsmarknaden. Kjelde: SSB 70 % 60 % 50 % 40 % 2. kv kv kv kv kv % 20 % 10 % 0 % 1 års fastpriskontraktar Andre fastpriskontraktar Kontraktar knytt til elspotprisen Standard variabel 2.5 Kraftkontraktar tenesteytande næringar Ser vi på tenesteytande næringar, er biletet litt annleis. Næringskundar utanom industrien vel å vere meir eksponert for spotprisen gjennom ein høg prosentdel på spotpriskontrakt. Standard variabel kontrakt er mykje mindre vanleg enn i hushaldssegmentet. Også fastpriskontraktar er mindre vanlege for tenesteytande næringar. Innanfor industrien er fastpriskontraktar dominerande.

10 10 Figur 2.8 Prosentvis fordeling av ulike kontrakttypar i tenesteytande næringar. Kjelde: SSB 80 % 70 % 60 % 50 % 2. kv kv kv % 30 % 20 % 10 % 0 % 1 års fastpriskontraktar Andre fastpriskontraktar Kontraktar tilknytta elspotprisen Standard variabel 2.6 Talet på leverandørskifte for hushaldskundar Undersøkinga omfattar 81,7 prosent av hushald og hytter/fritidsbustader i Noreg. Totalt finst det om lag 2,3 millionar hushald og hytter/fritidsbustader i Noreg, 9 og nøkkeltala er difor skalerte opp med 1,22 for å representere heile landet. 10 Det var om lag hushaldskundar som skifta kraftleverandør i 2. kvartal Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då hushaldskundar skifta leverandør. Dette er og ein nedgang frå 2. kvartal 2006, då om lag hushaldsskundar skifta leverandør. 9 I undersøkingane frå 1. kvartal 1999 til og med 3. kvartal 2001 blei talet på leverandørskifte skalert opp med utgangspunkt i 2,2 millionar hushaldskundar. Undersøkinga som blei utført før 1999 tek utgangspunkt i 2 millionar hushaldskundar. Frå 4. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005 er talet på hushaldskundar også skalert opp, frå 2,28 til 2,30 millionar. Tala kan såleis ikkje heilt samanliknast. 10 I og med at utvalet er dei 28 største nettområda, er det ikkje statistisk representativt. Utvalet er gjort ut frå den vurderinga at dei mindre nettselskapa har avgrensa ressursar til å drive denne typen rapportering. Dersom det er slik at kundar i mindre nettområde er meir lojale mot ein lokal leverandør, vil dei skalerte resultata gi for høge estimat, men dersom det er motsett, vil estimata bli for låge.

11 11 Figur 3.1 Kundar med ikkje-dominerande kraftleverandør og talet på skifte per kvartal Talet på hushaldskundar med ikkje-dominerande kraftleverandør Tall på skifte dette kvartalet kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv, kv Om lag hushald og hytter/fritidsbustader (målepunkt) har ein annan kraftleverandør enn den dominerande i nettområdet per 1. juli Dette utgjer ca. 27 prosent av kundane, det vil seie av målepunkta. Også i 2. kvartal 2007 har talet på kundar med ikkje-dominerande kraftleverandør hatt ein liten auke. Det totale talet på leverandørskifte i hushaldsmarknaden i perioden 1. januar juli 2007 ligg på om lag Marknadsdelar Figuren nedanfor viser gjennomsnittleg marknadsdel for dominerande kraftleverandørar. Per 1. juli 2007 var denne 72,4 prosent, basert på fordelinga av målepunkt. Dette er ein marginal nedgang samanlikna med den gjennomsnittlege marknadsdelen for 1. kvartal 2007 (72,7 prosent). Når det gjeld storleiken på marknadsdelane finn vi relativt stor spreiing mellom dei ulike nettområda. Medan den lågaste marknadsdelen for ein dominerande leverandør i eit nettområde er 30 prosent, ligg den høgaste på 95 prosent. Marknadsdelar blir elles meir utførleg omtala i kapittel 4.

12 12 Figur 3.2 Prosentdel hushaldskundar med dominerande kraftleverandør 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Næringskundar Undersøkinga omfattar i dette kvartalet 95, 2 prosent av næringskundane. Totalt er det om lag målepunkt innanfor næringssegmentet i Noreg. 11 Nøkkeltala frå undersøkinga er difor skalert opp med 1,05 for å representere heile landet. Det er ikkje henta inn informasjon om prisar i næringsmarknaden. 3.1 Talet på leverandørskifte for næringskundar I 2. kvartal 2007 blei det registrert rundt leverandørskifte. Dette er ein klar nedgang frå kvartalet før, då skifta leverandør. Det tilsvarande talet for 2. kvartal 2006 var Talet på målepunkt som har ein annan kraftleverandør enn den dominerande i nettet, er om lag , det vil seie 32,3 prosent av den totale marknaden målt i talet på målepunkt. Figuren under viser utviklinga i leverandørskifte og talet på næringskundar som har ein annan leverandør enn den dominerande i nettområdet. 11 Talet er henta frå dei økonomiske og tekniske rapportane som selskapa sender til NVE, og utgjer abonnentane i kategorien "næring" knytte til regionalnett og distribusjonsnett. Dette talet vil likevel i mindre grad enn i hushaldsmarknaden vere samanfallande med talet på kundar, ettersom éin næringskunde, til dømes ein stor kommune eller ei større bedrift, kan ha ei lang rekkje målepunkt og dermed abonnement.

13 13 Figur 4.1 Næringskundar med ikkje-dominerande kraftleverandør og talet på leverandørskifte per kvartal Talet på næringskundar med ikkje-dominerande kraftleverandør Talet på skifte dette kvartalet kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Talet på leverandørskifte i næringsmarknaden har minka i 2. kvartal samanlikna med dei føregåande kvartala. Når det gjeld talet på næringskundar med ikkje-dominerande kraftleverandør, har desse minka marginalt. 3.2 Marknadsdelar Den samla marknadsdelen for dominerande kraftleverandør per 1. juli 2007 er 67,7 prosent målt i talet på målepunkt. Dette er ein reduksjon samanlikna med kvartalet før (67,4 prosent). Men det er ein auke samanlikna med 2006 då marknadsdelen i snitt var 66,8 prosent. Lågaste marknadsdel 2. kvartal 2007 var 38 prosent, medan høgaste marknadsdel var 87 prosent.

14 14 Figur 4.2: Prosentdel av næringskundane med dominerande kraftleverandør 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Marknadssituasjonen i detaljmarknaden Både i hushaldsmarknaden og i næringsmarknaden har dei fleste leverandørar ein vesentleg marknadsdel i berre eitt eller to nettområde, gjerne sitt eige og eventuelt nokre få tilgrensande. Mange av leverandørane med marknadsdelar i berre eitt område er store næringskundar som gjerne kjøper kraft på Nord Pool via ein meklar. Dei står då sjølv som leverandør, trass i at fleire av dei brukar same meklarhus. Det høge talet på leverandørar i næringsmarknaden med store marknadsdelar i berre eitt nettområde er difor noko misvisande.

15 15 Figur 5.1 Nettområde der kraftleverandørane er mellom dei fem største leverandørane og dermed med i talgrunnlaget som blir rapportert inn til NVE Hushald Næring 30 Kraftleverandører Talet på nettområder der ein kraftleverandør er blant dei fem største Ser vi på marknadsdelen for dominerande leverandør, er det aritmetiske snittet høgt i hushaldsmarknaden både målt i talet på målepunkt (77,8 %) og i estimert årleg omsett energi (70,9 %). Også i næringsmarknaden er marknadsdelen til dominerande leverandør målt i talet på målepunkt relativt høg (68,9 %). Målt i volum er marknadsdelen mykje lågare (49,3 %). Ser vi på totaltala, det vil seie talet på målepunkt eller estimert årleg omsett energi hos dominerande leverandør totalt sett, er 72,4 prosent av kundane (målepunkt) hos dominerande leverandør i hushaldsmarknaden. Desse står for 66,5 prosent av estimert årleg omsett energi. I næringsmarknaden er tala høvesvis 67,7 og 44,5 prosent.

16 16 Figur 5.2: Marknadsdelar for dei fem største leverandørane og restleverandørane 90 % 80 % 70 % 60 % Hushald, kundar Hushald, forbruk Næring, kundar Næring, forbruk 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Dominerende Nummer to Nummer tre Nummer fire Nummer fem Rest Leverandør 5 Konklusjon Om lag hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då hushaldskundar skifta leverandør. Dette er og ein nedgang frå 2. kvartal 2006, då om lag hushaldsskundar skifta leverandør. Framleis er standard variabel kontrakt vanlegast mellom hushalda, sjølv om talet på kundar med denne typen kontrakt er på veg nedover. I 2. kvartal hadde 51,7 prosent av hushaldskundane standard variabel kontrakt. Samanlikna med 1. kvartal 2007 blei denne delen redusert med 2,2 prosentpoeng. I same periode minka talet på hushaldskundar med fastpriskontraktar 5,6 prosentpoeng. Talet på hushaldskundar med spotpriskontrakt har i 2. kvartal auka med 3,3 prosentpoeng. Tendensen med at fleire og fleire hushaldskundar vel ikkje-dominerande kraftleverandør har helde fram også i 2. kvartal. Om lag hushald og hytter/fritidsbustader (målepunkt) har ein annan kraftleverandør enn den dominerande i nettområdet per 1. juli Dette utgjer ca. 27,5 prosent av kundane, det vil seie av målepunkta. Samanlikna med fjordåret er dette ein liten auke. Omlag 5000 næringskundar skifta leverandør i 2. kvartal Dette er ein klar nedgang frå 1. kvartal, då omlag skifta leverandør. Det tilsvarande talet for 2. kvartal 2006 var

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Samandrag Omlag 51 700 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 4. kvartal 2008 (veke 40 til 52). Dette er omlag det same som førre kvartal då 51 000 hushaldskundar

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 59 400 husholdningskunder skiftet leverandør i 4. kvartal 2005. Dette er en oppgang fra 3. kvartal i år. 1 Antall leverandørskifter er også

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2005 Sammendrag Ikke siden 3. kvartal 2001 har det vært registrert et lavere antall leverandørskifter i husholdningsmarkedet enn dette kvartalet. Om lag 37 700

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013

Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013 Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013 Sammendrag Leverandørskifter Midlertidige 1 tall viser at det ble foretatt 85 600 leverandørskifter blant norske husholdninger i andre kvartal

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013 Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013 Sammendrag Leverandørskifter Midlertidige tall viser at norske husholdninger skiftet kraftleverandør 82 800 ganger i første kvartal 2013.

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 3. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 36 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 3. kvartal 2005. Dette er en nedgang fra 2. kvartal i år. 1 Antall leverandørskifter er også

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 5. november:

Kraftsituasjonen pr. 5. november: : Prisoppgang og norsk produksjonsauke Etter tre veker med nedgang i børsprisane var det prisoppgang ved den nordiske kraftbørsen i veke 44. Ein oppgang i kraftforbruket som følgje av kaldare vêr har medverka

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 4. kvartal 2011

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 4. kvartal 2011 Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 4. kvartal 2011 Sammendrag Leverandørskifter I 2011 skiftet flere husholdningskunder kraftleverandør sammenliknet med 2010. Leverandørskifteundersøkelsen

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 3. kvartal 2011

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 3. kvartal 2011 Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 3. kvartal 2011 Sammendrag Leverandørskifter Færre husholdningskunder har hittil i år skiftet kraftleverandør sammenliknet med fjoråret. Leverandørskifteundersøkelsen

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

11. Bøker og bokomsetning

11. Bøker og bokomsetning Kulturstatistikk Gro Kamfjord. og bokomsetning I blei det avlevert over 0 000 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket registrerte også blant anna om lag 300 millionar vevdokument i.

Detaljer

Leverandørskifter. Markedsandeler

Leverandørskifter. Markedsandeler Leverandørskifter Omtrent 600 flere husholdningskunder har hittil i år skiftet kraftleverandør sammenliknet med fjoråret. Det vil si 80 700 leverandørskifter, tilsvarende en oppgang på 0,7 prosent. I næringsmarkedet

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 4, 2009

Kraftsituasjonen veke 4, 2009 , 29 Mindre prisforskjellar i Noreg og Norden Børsprisen for elektrisk kraft fall meir i Midt- og Nord-Noreg (NO2) enn i Sør- Noreg (NO1) frå veke 3 til 4, og prisforskjellen mellom desse områda minka.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå Kulturstatistikk 2009 Statistiske analysar 2. Privat forbruk Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst 2.1. Nokre resultat Forbruksundersøkinga 2007-2009 viser at det gjennomsnittlege forbruket

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

10. 5 000 nye bøker i 2004

10. 5 000 nye bøker i 2004 Kulturstatistikk 004 0. 5 000 nye bøker i 004 Talet på utgjevne boktitlar og småtrykk held seg stabilt syner dei førebelse tala frå Nasjonalbiblioteket i Oslo. 5 000 bøker og 60 småtrykk blei utgjevne

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 10. trinnet

Terminprøve i matematikk for 10. trinnet Terminprøve i matematikk for 10. trinnet Hausten 2006 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarknaden

Kvartalsrapport for kraftmarknaden Kvartalsrapport for kraftmarknaden 2. kvartal 211 Tor Arnt Johnsen (red.) 19 211 R A P P O R T Rapport nr. 19 Kvartalsrapport for kraftmarknaden Utgitt av: Redaktør: Forfattarar: Norges vassdrags- og

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 20, 2010

Kraftsituasjonen veke 20, 2010 Kraftsituasjonen veke 2, 21 Høgt tilsig og låge prisar Det var 8 prosent meir tilsig enn normalt i veke 2. Varmt vêr førte til stor snøsmelting i dei fleste delane av landet. Auken i tilsiga førte både

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 29. oktober:

Kraftsituasjonen pr. 29. oktober: : Mye tilsig og lågare prisar I veke 43 var det totale tilsiget til det norske vannkraftsystemet 4,4 TWh. Det er over det dobbelte av kva som er normalt for veka. Det høge tilsiget medverka til at magasinfyllinga

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang . Bøker Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang.. Nokre resultat I 2009 blei det pliktavlevert 45 nye boktitlar som er lese inn på lydbok. Det er 62 færre innleverte titlar enn i

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-39 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015 Forslag til forskriftsendring - heving

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Samtalestatistikk 1. halvår 2014. Hjelpelinja for speleavhengige

Samtalestatistikk 1. halvår 2014. Hjelpelinja for speleavhengige Samtalestatistikk Hjelpelinja for speleavhengige Lotteritilsynet august 2014 Side 1 av 9 Oppsummering Denne halvårsstatistikken viser at talet på samtaler i første halvår 2014 er redusert samanlikna med

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 2. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 2. kvartal 2016 Side 1 NVEs leverandørskifteundersøkelse, 2. kvartal 2016 Beregninger i leverandørskifteundersøkelsen for 2. kvartal 2016 viser at det ble foretatt 114 800 bytter blant norske husholdninger. Dette er en

Detaljer

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE.

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE. Vår ref. Vår dato NVE 9800452-5 02 09 98 MM/AVE/912-653.4 Dykkar ref. Dykkar dato Tussa Nett AS Dragsund 6080 GURSKØY Sakshandsamar: Arne Venjum, MM 22 95 92 58 Tariffering av kundar med lang brukstid

Detaljer

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016 // Notat 2 // 2017 687 000 tapte årsverk i 2016 NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse er: arbeid.og.velferd@nav.no

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Reduksjonar i verksemda ved Bjølvefossen i 2001 Agnes Mowinckelsgt. 5, Postboks 7900 5020 Bergen Bergen, JUNI 2001 Rapport Rapporten er utgjeven av Avdeling for regional utvikling,

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016 Side 1 NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016 Beregninger i leverandørskifteundersøkelsen for 3. kvartal 2016 viser at det ble foretatt 118 800 bytter blant norske husholdninger. Dette er en

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2

Detaljer

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.10.2015 64580/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 30, 2016

Kraftsituasjonen veke 30, 2016 , 2016 Ressursgrunnlaget som normalt Nedbør gav ein auke i vassmagasina i alle elspotområda i Noreg i veke 30. Samla sett i Noreg er fyllingsgraden på medianen. NVEs berekningar for snø, grunn- og markvatn

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 10, 2016

Kraftsituasjonen veke 10, 2016 , 2016 Låg vindkraftproduksjon og auke i kraftprisen* Det var uvanleg låg vindkraftproduksjon i førre veke, noko som gjorde at kraftproduksjonen i Norden gjekk ned. Høgare temperaturar drog samtidig forbruket

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

10. ELEKTRONISK AVSTANDSMÅLING. D = (λ x + λ) / 2. Fig. 10.1 Prinsipp for elektronisk avstandsmåling

10. ELEKTRONISK AVSTANDSMÅLING. D = (λ x + λ) / 2. Fig. 10.1 Prinsipp for elektronisk avstandsmåling 1. ELEKTRONISK AVSTANDSMÅLING For nokre tiår sidan kom dei fyrste elektroniske avstandsmålarar i bruk. Moderne elektronikk har sett fart i denne utviklinga og gitt oss små, hendige avstandsmålarar som

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.01 REA308 Matematikk S Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

tapte årsverk i 2011

tapte årsverk i 2011 662 000 tapte årsverk i 2011 Av Jorunn Furuberg, Xu Cong Qiu og Ola Thune Samandrag I 2011 gjekk til saman 662 000 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dette er ein auke

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 1. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 1. kvartal 2016 Side 1 NVEs leverandørskifteundersøkelse, 1. kvartal 2016 Beregninger i leverandørskifteundersøkelsen for 1. kvartal 2016 viser at det ble foretatt 109 000 bytter blant norske husholdninger. Dette er en

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Norske tenåringsmødrer få, men fattige

Norske tenåringsmødrer få, men fattige Norske tenåringsmødrer få, men fattige Det blir stadig færre tenåringsmødrer i Noreg, samstundes er dei økonomiske levekåra til desse mødrene klårt dårlegare enn for mødrer som får barn seinare i livet.

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 50, 2016

Kraftsituasjonen veke 50, 2016 Kraftsituasjonen veke 50, 2016 Kaldare vêr og mindre vind auka dei nordiske prisane Kaldare vêr bidrog til høgare forbruk i store delar av Norden i førre veke. I tillegg gjekk den nordiske vindkraftproduksjonen

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2017

NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2017 2 Leverandørskifter NVEs beregninger for 2. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 131 700 leverandørskifter blant norske husholdninger. Dette er en økning på 19 400 bytter sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Dato: 29.02.2012 Ansvarlig: TSH Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Unge funksjonshemmede takkar for høvet til å kommentera departementet sitt framlegg

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 1. kvartal 2017

NVEs leverandørskifteundersøkelse 1. kvartal 2017 2 Leverandørskifter NVEs beregninger for 1. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 84 700 leverandørskifter blant norske husholdninger. 1, 2 Dette er en reduksjon på 25 700 bytter sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 3. kvartal 2017

NVEs leverandørskifteundersøkelse 3. kvartal 2017 2 Leverandørskifter NVEs beregninger for 3. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 126 500 leverandørskifter blant norske husholdninger. Dette er en økning på 6000 bytter sammenlignet med tilsvarende kvartal

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 16, 2010

Kraftsituasjonen veke 16, 2010 , 21 Nedgang i magasinfyllinga Auka norsk kraftforbruk og lågare kraftproduksjon saman med mindre tilsig ga ein større nedgong i dei norske vassmagasina enn i veka før. Magasinfyllinga var 22,8 prosent

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer