Kraftsituasjonen veke 16, 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftsituasjonen veke 16, 2010"

Transkript

1 , 21 Nedgang i magasinfyllinga Auka norsk kraftforbruk og lågare kraftproduksjon saman med mindre tilsig ga ein større nedgong i dei norske vassmagasina enn i veka før. Magasinfyllinga var 22,8 prosent ved utgongen av veke 16, ein nedgong på 1,4 prosenteiningar frå veka før. Magasinfyllinga var då 11,9 prosenteiningar under medianverdien for veka og 7,9 prosenteiningar under fjoråret sitt nivå. Gjennom veka minka fyllingsgraden i vassmagasina i alle dei norske elspotområda. Som i veke 15 hadde dei norske områda dei høgaste spotprisane i Norden. Aller høgast var dei i Aust-, Sørvest- og Vest-Noreg. Desse områda hadde ein snittpris på 39 øre/kwh. Midt- og Nord-Noreg hadde snittprisar på 38 og 37 øre/kwh.

2 2 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Magasinfylling - Nedgang i magasinfyllinga Ved utgangen av veke 16 var fyllingsgraden i norske magasin 22,8 prosent. Gjennom veka minka fyllingsgraden med 1,4 prosenteiningar mot 1, prosenteiningar veka før. Mindre tilsig førte til større nedgang i fyllingsgraden enn i veka før. Magasinfyllinga er 11,9 prosenteiningar under medianverdien for veka og 7,9 prosenteiningar under fjoråret sitt nivå. I Aust-Noreg (elspotområde NO1) var fyllingsgraden 11,4 prosent, ein nedgang på 1,1 prosenteiningar frå veka før. I Sørvest-Noreg (elspotområde NO2) minka fyllingsgraden med 1,2 prosenteiningar til 26, prosent. Midt- Noreg (elspotområde NO3) hadde ei fylling på 12,1 prosent. Det er og ein nedgang på 1,6 prosenteiningar frå veka før, og fyllinga er,8 prosenteiningar over lågaste verdi til same tid for perioden I Nord-Noreg (elspotområde NO4) minka fyllingsgraden med 1,2 prosenteiningar til 32,2 prosent og i Vest-Noreg (elspotområde NO5) minka fyllingsgraden med 2,1 prosenteiningar til 18,5 prosent. Svenske magasin hadde ein fyllingsgrad på 12,4 prosent, ein nedgang på,4 prosenteiningar frå veka før. Magasinfyllinga er 9,8 prosenteiningar under medianverdien for veka, men,9 prosenteiningar over fjoråret sitt nivå. Vêr og hydrologi - Mindre tilsig enn normalt - Temperaturar under normalt - 3 prosent mindre snø enn normalt Det nyttbare tilsiget for veke 16 var,8 TWh som er 35 prosent mindre enn normalt. Til no i 21 har tilsiget vore 8,3 TWh eller 3,4 TWh mindre enn normalt. Basert på dagens meteorologiske prognosar er det i veke 17 venta eit energitilsig på ca 1,5 TWh, eller 1 prosent mindre enn normalt. I veke 16 kom det mest nedbør i store delar av Vest-Noreg, Trøndelag og Nord-Noreg med 2-4 mm. Elles i landet kom det lite nedbør. Rekna om til nedbørenergi kom det,8 TWh. Det er vel halvparten av normalt. Til no i år har nedbørenergien vore om lag 22 TWh eller nesten 15 TWh mindre enn normalt. I veke 17 er det venta omkring 1 mm nedbør på kysten av Vestlandet og mellom 3 og 6 mm på indre strøk av Vestlandet, i Trøndelag og sør i Troms. Elles i landet er det venta lite nedbør. Totalt er det venta 2,8 TWh, eller over det dobbelte av normalt. I veke 16 var temperaturane i heile landet 1-2 grader under normalt. Veke 17 starta med temperaturar over normalt, men mot slutten av veka er det venta fallande temperaturar i heile landet. Totalt for veka er det venta temperaturar omtrent som normalt i heile landet. Totalt for Noreg er det no vel 3 prosent mindre snø enn normalt. Det er nå om lag balanse mellom avsmelting i låglandet og auke i snømengdene i høgfjellet. Snømagasinet kulminerar vanlegvis i overgangen april/mai. Det er derfor venta at snømagasinet vil kulminere noko under 7 prosent av gjennomsnittleg maksimumsnivå. I så fall vil vi i år ha det nest minste snømagasinet sidan Det minste snømagasinet var vinteren 1995/96. Da kulminerte det med litt over halvparten av normalt. Produksjon og forbruk Kaldare vêr auka det norske kraftforbruket frå veke 15 til veke 16. Berre Nord-Noreg hadde lågare forbruk enn i veka før. I dette området var temperaturane noko høgare enn i veka før. Trass i høgare forbruk gjekk den norsk kraftproduksjonen ned. Midt-Noreg hadde ein reduksjon i

3 3 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 - Auka kraftforbruk - Lågare kraftproduksjon produksjonen på heile 15 prosent frå veka før. Nettoimporten til området auka med 43. Nedgongen i norsk vasskraftproduksjon heng saman med at dei norske produsentane har god kontroll med vannet. Relativ lav magasinfylling saman med om lag 3 prosent mindre snø i fjellet enn normalt, gjer at det fleire stader i landet ikkje er fare for overløp i magasina ved vårkulminasjon. Av dei nordiske landa var det berre Finland som hadde lågare kraftforbruk i veke 16 enn i veke 15. Berre Sverige auka kraftproduksjonen, og Norden enda med ein nettoimport 131 høgare enn i veke 15. Medan Sverige auka kraftproduksjonen frå veka før gjekk den ned i dei andre nordiske landa. Svensk produksjonsauke heng saman med at det var noko meir kjernekraftproduksjon inn i marknaden enn i veka før. Forsmark 3 gjekk for fullt i veke 16 medan det var ute for vedlikehald delar av veke 15. I tillegg auka etterspørselen frå dei norske områda frå veka før. Det var lågare dansk og tysk vindkraftproduksjon i veke 16 enn i veke 15. Totalt for Danmark gjekk kraftproduksjonen ned med om lag 6 prosent. Elektrikarstreik i Sverige har påverka fleire svenske vasskraftverk i veke 16. Det er vanskeleg å sei kor mykje produksjonsbortfallet har påverka marknaden. Det er òg streik i finsk og svensk papirindustri, noko som påverkar forbrukssida. Utveksling Aust-, Midt- og Nord-Noreg auka nettoimporten frå Sverige betrakteleg frå veke 15. Kraftforbruket gjekk opp i desse tre områda, medan produksjonen gjekk ned i Midt- og Aust-Noreg. Dette ga auka importbehov. Nord-Noreg hadde svensk import på 76 i veke 16 mot ein svensk nettoimport på 42 veka før. Midt-Noreg auka importen frå Sverige med 35 og Aust-Noreg auka nettoimporten med 75 frå veka før. Kapasiteten på overføringane frå Sverige og inn til Midt- og Nord-Noreg blei maksimalt utnytta store delar av veke 16. På grunn av arbeid på linja Rana-Svartisen var det lågare kapasitet på overføringane inn til Midt-Noreg frå Nord-Noreg og Sverige på dagtid onsdag og torsdag i førre veke. Dette ga flaskehalsar i nettet. Det var òg lågare kapasitet på overføringa frå Sverige og inn til Nord-Noreg desse dagane. Totalt auka Sverige nettoeksporten frå veka før. Svensk import frå Finland gjekk ned og Sverige auka nettoeksporten til Noreg. I veke 15 var Sverige nettoeksportør at kraft til Danmark, medan flyten snudde i veke 16. Nettoimporten frå Tyskland auka frå veka før. NorNed-kabelen blei testa på søndag og det gjekk totalt 2 i frå Nederland til Sørvest-Noreg. Kabelen blei statt i full drift tysdag inneverande veke. Prisar Som i veke 15 hadde elspotområda Aust-, Sørvest- og Vest-Noreg (NO1, NO2 og NO5) høgast spotpris i den nordiske marknaden. Snittprisen for veka var lik i desse områda, og enda på 389 kr/mwh. Dette er ein auke på ei

4 4 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 - Høgast spotpris i Aust-, Sørvest- og Vest-Noreg - Terminprisane aukar - CO 2 -prisen fortsett å stig krone frå veka før. Gjennomsnittleg spotpris gjekk ned i dei resterande nordiske områda. I veke 16 hadde Midt- og Nord-Noreg snittprisar på 375 og 37 kr/mwh, ein nedgang på 3 og 7 kroner frå veka før. Midt-Noreg hadde høgare pris enn Nord-Noreg på dagtid på onsdag og torsdag. Det var i desse timane redusert kapasitet på overføringane frå Nord-Noreg og Sverige inn til området som følgje av arbeidet på Rana-Svartisen. Midt- og Nord-Noreg hadde lik pris i om lag 9 prosent av timane i veke 16. Midt-Noreg hadde lik pris med Sverige i litt under 3 prosent av timane. I Sverige og Finland gjekk dei gjennomsnittlege spotprisane ned med 17 og 14 kroner til 339 kr/mwh. Sølv med lågare dansk vindkraftproduksjon enn i veka før gjekk dei danske områdeprisane ned. Jylland og Sjælland hadde snittprisar på 311 og 328 kr/mwh, ein nedgang på 39 og 16 kroner frå veka før. På fredag i veke 16 låg prisen på dei nordiske terminkontraktane for tredje og fjerde kvartal på 355 og 383 kr/mwh. Dette er ein auke på 6 kroner frå veka før. Saman med prisauke på dei tyske terminkontraktane kan forventningar om kaldt vêr og sein norsk vårflom vore med å pressa opp prisane frå veka før. På den tyske kraftbørsen EEX gjekk dei tilsvarande kontraktane opp med 7 og 11 kroner, og enda på 347 og 395 kr/mwh. Prisen på desse kontraktane kan ha vore påverka av prisauken på terminkontraktane på kull og CO2- utsleppsrettar frå veka før. Prisen på CO 2 -utsleppsretter i 21 og 211 auka med to kroner til 117 og 121 kr/tonn utslepp CO 2 frå fredag i veke 15 til fredag i veke 16. Prisen på utsleppsretter har ikkje vore høgare sia midten av desember 29. Sluttbrukarprisar - Lågast pris i Midt- og Nord- Noreg Prisen på standard variabel kontrakt tilbode for veke 18 gjekk ned frå veka før, både i utvalet av dei dominerande og for dei 13 landsdekkjande leverandørane. Det var små endringar i prisen på spotkontraktane i alle prisområda frå veke 15 til 16. Områdeprisen er no om lag lik i områdane NO1, NO2 og NO5 medan han er noko lågare i NO3 og NO4. Både den norske eitt- og treårige fastpriskontakten gjekk noko ned frå veke 15. Prisen på den svenske eittårige fastpriskontrakten var nærmast uendra frå veka før.

5 5 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Innhald 1. Magasinfylling Tilsig og nedbørtilhøve Produksjon, forbruk og utveksling Kraftprisar Tilstanden til kraftsystemet...22

6 6 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Magasinfylling Tabell 1 Magasinfylling. Kjelde: NVE og Nord Pool Spot Prosent Prosenteiningar Veke Veke Veke Median veke 16 Endring frå sist veke Differanse frå same veke i 29 Differanse frå median Norge NO NO NO NO NO Sverige Figur 1 Fyllingsgraden til vassmagasina i Noreg. Prosent. Kapasitet=84,3 TWh. Kjelde: NVE Prosent Median (199-27) 29 Maks. (199-27) Min. (199-27) Veke nr. Figur 2 Vassmagasinas fyllingsgrad i Sverige. Prosent. Kapasitet=33,8 TWh. Kjelde: Svensk Energi Prosent Veke nr. Gj.snitt (195-25) 29 Maks. (195-25) Min. (195-25) 21

7 7 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 3 Vassmagasina sin fyllingsgrad for elspotområda NO1, NO2, NO3, NO4 og NO5. Prosent. Kjelde: NVE 1 9 NO1 Kapasitet Prosent Veke nr Prosent NO2 Kapasitet Veke nr NO3 Kapasitet 6886 Prosent Veke nr

8 8 Noregs vassdrags- og energidirektorat, NO4 Kapasitet Prosent Veke nr Prosent NO5 Kapasitet Veke nr

9 9 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Tilsig og nedbørtilhøve Tabell 2 Tilsig og nedbør. Kjelde: NVE TWh Veke 16 veke 16 Normal Veke Veke 1-16 Normal Prosent av normal veke Differanse frå normal til no i år Tilsig Nedbør Tabell 2b Forventa tilsig og nedbør i inneverande veke. Kjelde: NVE TWh Prosent av normal Tilsig Nedbør For fleire detaljar når det gjeld vassføring i Noreg sjå: Figur 4 Nyttbart tilsig i Noreg i 29 og 21, maks, min og gjennomsnitt for perioden ,. Kjelde: Nord Pool Spot og NVE 1 75 Gj.snitt Maks Min Årtilsig Tilsig til og med veke 16 Figur 5 Nedbør i Noreg i 29 og 21, og gjennomsnitt for perioden ,. Kjelde: NVE 1 Gj.snitt Årsnedbør Nedbør til og med veke 16

10 1 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 6 Temperaturar i Noreg i 29 og 21, og normalår (ref: ). Kjelde: Meteorologisk institutt Oslo Bergen Normal Normal Grader Grader Veke Veke Værnes Tromsø Grader Normal Grader Normal Veke Veke Figur 7 Utviklinga av snømagasin for dei norske vassmagasina vintrane 27/8, 28/9 og 29/1 i prosent av median kulminasjon. Median, maksimum og minimum for perioden Kjelde: NVE 15 % 125 % 1 % Maksimum Median Minimum /28 28/29 29/21 75 % 5 % 25 % % 1.sep 1.des 1.mar 1.jun 1.sep

11 11 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 8 Snømagasin i prosent av normalt for vintrane 25/6, 26/7, 27/8, 28/9 og 29/1. Kjelde: NVE 35 % 25/26 3 % 26/27 27/28 28/29 25 % 29/21 2 % 15 % 1 % 5 % % 1.okt 1.des 1.feb 1.apr 1.jun For fleire detaljar om snø, smelting, nedbør og temperatur, sjå: Her fins blant anna kart med opplysningar om vær, vann og snø kvar einaste dag frå 196 til og med i morgon.

12 12 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Produksjon, forbruk og utveksling Tabell 3 Norsk produksjon, forbruk* og kraftutveksling. Alle tal i. Kjelde: Nord Pool Spot År 29 Veke Produksjon NO (-2.3%) NO (2.6%) NO (.8%) NO (-14.9%) -56 (-22.3%) NO (-3.9%) 31 (9.7%) Norsk totalproduksjon (-1.8%) -133 (-6.2%) Forbruk NO (5.7%) NO (5.7%) NO (5%) NO (2.4%) 36 (9.7%) NO (-2.6%) 42 (14.1%) Norsk totalforbruk (3.7%) 272 (12.7%) Import NO NO NO NO NO Norsk nettoimport Endring fra førre veke Endring fra same veke i fjor (-6.9%) (13.2%) *Ikkje temperaturkorrigerte tal. 15. mars vart NO5 oppretta frå delar av dåverande NO1 (Søraust-Noreg) og NO2 (Sørvest-Noreg). For eitt år sida var noverande NO1, NO2 og NO5 eitt marknadsområde. 1. april opna eit nytt estisk prisområde på Nord Pool. Tabell 4 Nordisk produksjon, forbruk* og kraftutveksling. Alle tal i. Kjelde: Nord Pool Spot År 29 Veke Produksjon Norge (-1.8%) -133 (-6.3%) Sverige (2.8%) 25 (1.2%) Finland (-1.9%) 255 (2.3%) Danmark (-5.6%) 16 (3.1%) Jylland (-6.2%) 13 (29.6%) Sjælland (-4.4%) 57 (31.1%) Nordisk totalproduksjon (-.5%) 533 (8.4%) Forbruk Norge (3.7%) 272 (12.7%) Sverige (.5%) 192 (7.9%) Finland (-.6%) 82 (5.5%) Danmark (1.1%) 44 (7.3%) Jylland (.8%) 29 (8.3%) Sjælland (1.5%) 15 (5.9%) Nordisk totalforbruk (1.4%) 59 (8.9%) Import Norge Sverige Finland Danmark Nordisk nettoimport Endring fra førre veke Endring fra same veke i fjor *Ikkje temperaturkorrigerte tal.

13 13 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Utviklinga i kraftproduksjon og forbruk Tabell 5 Produksjon, forbruk og utveksling så langt i år. Kjelde: Nord Pool Spot Norden (TWh) Til no i år Same periode i fjor Endring Produksjon (1%) Forbruk (5.8%) Nettoimport Norge (TWh) Til no i år Same periode i fjor Endring Produksjon (-3.1%) Forbruk (5.8%) Nettoimport Figur 9 Produksjonsutvikling i dei nordiske landa, 29 og 21,. Kjelde: Nord Pool Spot 4 Noreg 4 Sverige Finland 1 2 Danmark Figur 1 Forbruksutvikling i dei nordiske landa, 29 og 21,. Kjelde: Nord Pool Spot 4 Noreg 4 Sverige Finland 1 2 Danmark

14 14 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Utveksling Figur 11 Nettoutveksling pr. veke for Noreg og Norden, 29 og 21,. Kjelde: Nord Pool Spot Import Noreg Import Norden Eksport Eksport Figur 12 Import og eksport mellom dei nordiske landa og frå/til tilgrensande område i veke 16 i 21 (veke 15). Alle tal i. Kjelde: Nord Pool Spot* NO4 8(7) () 7(1) (26) NO1 () 74(56) (2) () () NO2 53(111) NO3 2(14) () 132(97) 76(44) RU 2() NO5 () 221(252) NO2 4(16) NO1 () 3(31) 137(9) SE () 2(221) FI 5(57) 211(28) NL () 69(1) DK1 13(51) 47(37) DK2 1(3) () EE 97(73) 33(88) DE 7(16) 2(18) 14(19) PL * Tala i figur 12 er Ikkje avstemt mot tala i tabell 3 og 4, og det eksisterer avvik i forhold til netto handelstal i tabell 3 og 4. Kraftflyten mellom Sverige og dei norske elspotområda NO1, NO3 og NO4, samt utveksling internt i Noreg er basert på planlagt elspotflyt. Tala vil avvike frå faktisk utveksling ved endringar i driftsforholda.

15 15 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Tabell 6 Forbruk, temperaturkorrigert. Kjelde: Nord Pool Spot og Svensk energi TWh TWh Veke 15 Veke 14 Veke Veke Endring uke TWh Endring hittil i år Alminneleg forsyning temperaturkorrigert (4%) Noreg Kraftintensiv industri (-1%) Elektrokjelar (-13%) Sverige Totalforbruk temperaturkorrigert Totalforbruk temperaturkorrigert (1%) (1%) Figur 13 Temperaturkorrigert totalforbruk i Noreg.. Kjelde: Nord Pool Spot F Forbruk til og med veke 15 Årsforbruk Figur 14 Temperaturkorrigert forbruk i alminneleg forsyning i Noreg.. Kjelde: Nord Pool Spot F Forbruk til og med veke 15 Årsforbruk

16 16 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 15 Forbruk i kraftintensiv industri i Noreg.. Kjelde: Nord Pool Spot F Forbruk til og med veke 15 Årsforbruk Figur 16 Forbruk i elektrokjelar i Noreg.. Kjelde: Nord Pool Spot F Forbruk til og med veke 15 Årsforbruk Figur 17 Totalt kraftforbruk i Sverige, temperaturkorrigerte tall.. Kjelde: Svensk Energi F Forbruk til og med veke 15 Årsforbruk

17 17 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Kraftprisar Engrosmarknaden Tabell 7 Kraftprisar nordiske elspotområde*. Vekesnitt. Kjelde: Nord Pool og EEX kr/mwh Veke Veke Veke Endring veke Endring fra i fjor NO (%) 14.9 (37%) NO (%) 14.9 (37%) NO (-1%) 66.2 (21%) NO (-2%) 61.5 (2%) NO (%) 15.1 (37%) Sverige (-5%) 45.9 (16%) Finland (-4%) 45. (15%) Jylland (-11%) 17.9 (6%) Sjælland (-5%) 34. (12%) Estlink (-8%) - - System (-1%) 82.5 (28%) Tyskland (-1%) 59.8 (24%) *15. mars vart NO5 oppretta frå delar av NO1 (Aust-Noreg) og NO2 (Sørvest-Noreg). For eitt år sida var noverande NO1, NO2 og NO5 eitt marknadsområde. 1. april opna eit nytt estisk prisområde på Nord Pool. Figur 18 Vekegjennomsnitt for døgnmarknadspris (elspotprisen) for prisområde NO1 og European Electricity Exchange (EEX), 28, 29 og 21, kr/mwh. Kjelde: Nord Pool Spot og EEX Nord Pool NO1 29 Nord Pool NO1 28 Nord Pool NO1 21 EEX Tyskland 29 EEX Tyskland 28 EEX Tyskland 6. kr/mwh Veke nr. Figur 19 Spotprisar i Norden og Tyskland, kr/mwh. Kjelde: Nord Pool Spot og EEX 6 5 NO1 NO3 NO5 Finland Sjælland System NO2 NO4 Sverige Jylland Estlink Tyskland (EEX) 4 kr/mwh Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn

18 18 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Terminmarknaden Tabell 8 Terminprisar, nordisk og tysk kraft, samt kvotar. Kjelder: Nord Pool og EEX. Prisane i tabellen er sluttprisar fredag i den aktuelle veka. Veke 16 Veke 15 Endring Elektrisitet kr/mwh NordPool EEX 3. kvartal (2%) 4. kvartal (2%) 3. kvartal (2%) 4. kvartal (3%) CO2 kr/tonn NordPool (1%) (1%) Figur 2 Daglege sluttprisar for enkelte typar kontraktar i den finansielle kraftmarknaden siste tolv månader, kr/mwh. Kjelde: Nord Pool Spot og EEX 6 5 NP 3. kvartal 21 NP 4. kvartal 21 EEX 3. kvartal 21 EEX 4. kvartal 21 4 kr/mwh feb. 9 apr. 9 jun. 9 aug. 9 okt. 9 des. 9 feb. 1 apr. 1 Figur 21 Daglege sluttprisar for utslippskvotar på CO 2, kr/tonn. Kjelde: Nord Pool Spot EUA des. 21 EUA des kr/tonn feb. 9 apr. 9 jun. 9 aug. 9 okt. 9 des. 9 feb. 1 apr. 1

19 19 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 22 Valutakurs, norske kroner mot euro. Kjelde: Nord Pool Spot NOK/ Veke Sluttbrukarprisane Tabell 9 Sluttbrukarprisar, inkl. moms. Kjelde: Konkurransetilsynet Øre/kWh Veke18* Veke17 Standard variabel Marknadspris Endring Veke18*-17 Dominerande Landsdekkjande (13) Veke 16 Veke 15 Endring Veke NO NO NO NO NO Fastpris Veke 16 Veke 15 Endring Veke år (snitt Noreg) år (snitt Noreg) år (snitt Sverige) *Pris tilbode i veke 18 notert i veke 16

20 2 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 23 Aritmetisk snitt for 15 landsdekkjande leverandørar av standard variabel kontrakt samanlikna med snittet for utvalet av dominerande leverandørar av same type kontrakt og spotpriskontraktar for dei fire prisområda med påslag på 1,9 øre/kwh. Prisar inkl. mva, øre/kwh. Kjelde: Konkurransetilsynet og NVE øre/kwh Standard variabel pris - dominerande leverandørar Standard variabel pris - 15 landsdekkjande leverandørar Spot pluss påslag (1,9 øre) Søraust-Noreg (NO1) Spot pluss påslag (1,9 øre) Sørvest-Noreg (NO2) Spot pluss påslag (1,9 øre) Midt-Noreg (NO3) Spot pluss påslag (1,9 øre) Nord-Noreg (NO4) Spot pluss påslag (1,9 øre) Vest-Noreg (NO5) *Prisar for standard variabel kontrakt meldas to veker fram i tid Veke nr. Figur 24 Utviklinga i standard variabel kraftpris siste 52 vekene for dominerande leverandør (volumvege snitt), gjennomsnittet av landsdekkjande leverandørar og ein tenkt spotpriskontrakt med påslag på 1,9 øre/kwh. Alle prisar inkludert mva. Prisar for standard variabel kontrakt meldas to veker fram i tid. Kjelde: Konkurransetilsynet og NVE Pris standard variabel kontrakt, landsdekkjande leverandørar Spot pluss påslag (1,9 øre) Søraust-Noreg (NO1) Gjennomsnittleg pris standard variabel kontrakt, dominerande leverandørar Spot pluss påslag (1,9 øre) Sørvest-Noreg (NO2) Spot pluss påslag (1,9 øre) Midt-Noreg (NO3) Spot pluss påslag (1,9 øre) Nord-Noreg (NO4) Spot pluss påslag (1,9 øre) Vest-Noreg (NO5) HurumKraft AS - Lavpris LOS ekunde Lyse AS Gudbrandsdal Energi Lavpris Ustekveikja Energi AS - Lavpris Fjordkraft Web Telinet Energi AS - Telinet Online Gudbrandsdal Energi Hafslund Direkte Lærdal Energi Ustekveikja Energi AS Luster Energiverk AS Total Energi ASA

21 21 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 25 Utviklinga i 1-årige norske og svenske fastpriskontraktar med årleg forbruk på 2 kwh for dei siste 52 vekene. Dei svenske prisane er oppgjeve inklusive kostnader til elsertifikat. Alle prisar inkl. mva. Aritmetisk gjennomsnitt for 36 svenske og 15 norske leverandørar, norske øre/kwh. Kjelde: Montel og Konkurransetilsynet øre/kwh Norsk 1-års fastpris Svensk 1-års fastpris Norsk 3-års fastpris Veke nr.

22 22 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Tilstanden til kraftsystemet 1 Det er vedlikehaldsarbeid på linjenett og ved kraftstasjonar fleire stader i Norden. For meir informasjon om linjer og kraftverk viser vi til Nord Pool Spot sine heimesider. På grunn av arbeidet med Oslofjordkablane har det i lengre tid vore redusert kapasitet mellom Aust-Noreg (NO1) og Sverige. Den 16. oktober 29 var Oslofjord-forbindelsane tilbake i ordinær drift. Kapasiteten i retning Sverige vil likevel i periodar kunne bli redusert til ned mot 6 MW grunna redusert kapasitet på kabelen Rød-Hasle. Dette vil avhenge av utvekslinga mellom Sørvest-Noreg og Danmark/Nederland samt fordelinga av produksjon og forbruk på norsk side. I følgje Statnett vil dette halde fram til kablane over Oslofjorden er oppgraderte. Vedlikehaldsarbeid på linja Rana-Svartisen gjorde at overføringskapasiteten frå Nord- til Midt-Noreg (9 MW) vart redusert til 5 MW 21. og 22. april. Av same grunn vart overføringskapasiteten mellom Nord-Noreg og Sverige (8/6 MW) redusert til 5 MW i retning Sverige og 35 MW i retning Nord-Noreg i same tidsrom. Kapasiteten mellom Midt- Noreg og Sverige (6/8 MW) vart redusert til 5 MW i retning Sverige og 6 MW i retning Midt-Noreg. Overføringskabelen mellom Aust- og Vest-Noreg (NO1 og NO5) (65/7 MW) Fardal- Aurdal var ute på grunn av vedlikehald frå 19. til 24. april. Overføringskabelen mellom Aust-Noreg (NO1) og Sverige (25/19 MW) Tegneby-Hasle var redusert ned til 85 i begge retningar grunna vedlikehald 25. og 26. april. Overføringskabelen NorNed (7 MW) mellom Noreg og Nederland gjekk ut av drift grunna ein feil 29. januar. Tysdag 27. april var kabelen tilbake i full drift. Overføringskapasiteten frå Russland til Finland (13 MW) er redusert til 11 MW frå 5. til 24. april grunna vedlikehaldsarbeid. Overføringskapasiteten mellom Polen og Sverige (6/6 MW) SwePol Link var redusert til null i begge retningar grunna vedlikehald frå torsdag kveld til og med laurdag i veke 16. Overføringskapasiteten mellom Sjælland og Tyskland (55/55 MW) Kontek vil vere redusert til 3 MW i retning Tyskland grunna vedlikehald frå 26. til 29. april. Det norske vasskraftverket Aurland 1 (28 MW) var ute på grunn av vedlikehald frå 19. til 24. april. Det norske vasskraftverka Lang-Sima 1 (25 MW) var ute av drift på grunn av vedlikehald frå 26. til 28. april. Det norske vasskraftverka Tysso 2 (21 MW) er ute av drift frå 26. april til 14. mai på grunn av ein lekkasje. Produksjonskapasiteten ved det svenske kjernekraftverket Forsmark 2 (99 MW) har vore redusert ned mot 2 MW sidan 21. januar grunna vedlikehaldsarbeid og reparasjonar. Frå fredag 16. april til fredag 23. april var kapasiteten 15 MW. Laurdag 24. april auka kapasiteten til 325 MW. Det svenske kjernekraftverket Oskarshamn 1 (473 MW) skal ha redusert kapasitet 2. og 21. april på grunn av testing av ein ventil. Kapasiteten vil i desse dagane vere 17 MW. 1 Kjelde: ( Urgent Market Messages (UMM) ).

23 23 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Det svenske kjernekraftverket Oskarshamn 3 (14 MW) er no i ein testperiode etter effektoppgradering. Testperioden er planlagt å vare til 21. mai, og produksjonen skal etter kvart gradvis auke framover mot denne datoen. I veke 16 var kapasiteten 76 MW. Den er og venta å vere 76 MW i veke 17. Det svenske kjernekraftverket Ringhals 2 (866 MW) har sia 17. mars hatt produksjonen opp i 814 MW. Dette vil vere maksimal produksjonskapasitet fram mot vedlikehaldsstansen i 211. Det svenske vasskraftverket Porjus G11(235 MW) var ute på grunn av vedlikehald frå 23. til 26 april. Det danske kolkraftverket Studsrupværket 3 (38 MW) er ut for årleg vedlikehald frå 23. april til 7. juni. Onsdag 21. april var kapasiteten på kolkraftverket null på grunn av en lekkasje. Det finske kjernekraftverket Olkiluoto 2 (86 MW) skal ut til årleg vedlikehald frå 2. til 11. mai. Statkraft Energi AS har melda om redusert beredskap på sine svenske vasskraftverk (1225 MW). På grunn av forhandlingar mellom det Svenska Elektrikerförbundet (SEF) og Energiföretagenes Arbetsgivarförening har SEF bestemt at medlemmer ikkje skal reparere eller starte vasskraftproduksjon utanom normal arbeidstid frå 15. april. Frå 19. april vil dette også gjelde i normal arbeidstid. E.ON meldar det same for sin vasskraftproduksjon i Sverige. Installert kapasitet i E.ONs vasskraftverk i Sverige er 151 MW. E.ON melda den 26. april at de no er om lag 25 MW av de 151 MW som ikkje er tilgjengeleg i marknaden på grunna situasjonen. Det er streik i papirindustrien i Sverige. Fredag 16. april gjekk arbeidarane i 6 papirfabrikker ut i streik. Desse har eit elektrisitetsforbruk på rundt 1,7 TWh i året. Frå 26. april kan ytterligare 6 fabrikker bli tatt ut av drift. På grunn av streik i Sverige har Fortum Hydro redusert vasskraftproduksjonen sin frå 31 MW til 2875 MW frå tysdag 2. april.

Kraftsituasjonen pr. 5. november:

Kraftsituasjonen pr. 5. november: : Prisoppgang og norsk produksjonsauke Etter tre veker med nedgang i børsprisane var det prisoppgang ved den nordiske kraftbørsen i veke 44. Ein oppgang i kraftforbruket som følgje av kaldare vêr har medverka

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 20, 2010

Kraftsituasjonen veke 20, 2010 Kraftsituasjonen veke 2, 21 Høgt tilsig og låge prisar Det var 8 prosent meir tilsig enn normalt i veke 2. Varmt vêr førte til stor snøsmelting i dei fleste delane av landet. Auken i tilsiga førte både

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 8, 2010

Kraftsituasjonen veke 8, 2010 , Rekordhøge prisar Den gjennomsnittlege kraftprisen i veke 8 var rekordhøg for alle dei nordiske marknadsområda med unntak av Sørvest-Noreg og Jylland. Vekeprisen var høgast i Midt- Noreg. Der var prisen

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 4, 2009

Kraftsituasjonen veke 4, 2009 , 29 Mindre prisforskjellar i Noreg og Norden Børsprisen for elektrisk kraft fall meir i Midt- og Nord-Noreg (NO2) enn i Sør- Noreg (NO1) frå veke 3 til 4, og prisforskjellen mellom desse områda minka.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 29. oktober:

Kraftsituasjonen pr. 29. oktober: : Mye tilsig og lågare prisar I veke 43 var det totale tilsiget til det norske vannkraftsystemet 4,4 TWh. Det er over det dobbelte av kva som er normalt for veka. Det høge tilsiget medverka til at magasinfyllinga

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 26. mars:

Kraftsituasjonen pr. 26. mars: : Kaldere vær ga økte kraftpriser Fallende temperaturer fra uke 11 til uke 12 ga økt norsk kraftforbruk og -produksjon. Prisene økte, men prisoppgangen ble noe begrenset på grunn av fridager i påsken.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 24. mai:

Kraftsituasjonen pr. 24. mai: : Økt forbruk og produksjon Kaldere vær bidro til at forbruket av elektrisk kraft i Norden gikk opp med fire prosent fra uke 19 til 2. Samtidig er flere kraftverk stoppet for årlig vedlikehold. Dette bidro

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. april:

Kraftsituasjonen pr. 12. april: : Fortsatt kraftimport til Norge Kraftutvekslingen med de andre nordiske landene snudde fra norsk eksport i uke 12, til import i uke 13. Også i uke 14 har det vært en norsk kraftimport. Prisene i Tyskland

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 7. november:

Kraftsituasjonen pr. 7. november: : Høyt tilsig og lavere priser I uke 44 var det et samlet tilsig til det norske vannkraftsystemet på 3,4 TWh. Det er 6 prosent mer enn det som er normalt for uken. Det høye tilsiget bidro til at fyllingen

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 11. januar:

Kraftsituasjonen pr. 11. januar: : Kaldt vær ga høy produksjon og eksport i uke 1 Kaldt vær over store deler av Norden ga høyt kraftforbruk og økt kraftpris i uke 1. Dette ga høy norsk kraftproduksjon, og spesielt i begynnelsen av uken

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 2. januar:

Kraftsituasjonen pr. 2. januar: : Høy norsk kraftimport i den siste uken av 27 Det var tilnærmet full import av elektrisk kraft til Norge i uke 52, og den samlede norske nettoimporten var 334. Det er den høyeste importen siden uke 4

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 21. juni:

Kraftsituasjonen pr. 21. juni: : Lavt tilsig femte uke på rad Beregnet tilsig til det norske kraftsystemet var 5,5 TWh i uke 24. Det er 9 prosent av normalt, og tilsiget har nå vært under normalt de siste fem ukene. Likevel økte tilsiget

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 1. august:

Kraftsituasjonen pr. 1. august: : Fortsatt høy kraftproduksjon og eksport Det var høy norsk vannkraftproduksjon og eksport også i uke 3. Den norske kraftproduksjonen var om lag 2,2 TWh. En femtedel av produksjonen ble eksportert til

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 23. januar:

Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Lavere kraftpriser Prisene ved den nordiske kraftbørsen falt fra uke 2 til 3. Prisnedgangen har sammenheng med lavere kraftforbruk som følge av mildere vær. Temperaturene

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. september:

Kraftsituasjonen pr. 12. september: Kraftsituasjonen pr. 12. september: Svak økning i magasinfyllingen Det nyttbare tilsiget til de norske vannmagasinene var 2,7 TWh, eller 2 prosent mer enn normalt i uke 36. Dette var litt mer enn kraftproduksjonen,

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 1. november: Økt norsk kraftimport

Kraftsituasjonen pr. 1. november: Økt norsk kraftimport : Økt norsk kraftimport Det norske kraftforbruket økte med seks prosent fra uke 42 til uke 43, hovedsakelig på grunn av lavere temperaturer. Den norske kraftproduksjonen var imidlertid omtrent uendret.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 15. november:

Kraftsituasjonen pr. 15. november: : Økt fyllingsgrad og lavere kraftpriser Mildt vær og mye regn har ført til tilsig som er større enn normalt de siste ukene. I uke 45 var tilsiget til de norske vannmagasinene 3, TWh, og det er 6 prosent

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 23. august:

Kraftsituasjonen pr. 23. august: : Normal nedbør - tilsig under normalt i uke 33 Det kom 2,4 TWh nedbørenergi i uke 33. Det er litt over normalen, men som følge av lite mark- og grunnvann ble tilsiget til de norske kraftmagasinene bare

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 10, 2016

Kraftsituasjonen veke 10, 2016 , 2016 Låg vindkraftproduksjon og auke i kraftprisen* Det var uvanleg låg vindkraftproduksjon i førre veke, noko som gjorde at kraftproduksjonen i Norden gjekk ned. Høgare temperaturar drog samtidig forbruket

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 30. april:

Kraftsituasjonen pr. 30. april: Kraftsituasjonen pr. 3. april: Nedgang i norsk kraftproduksjon Den norske produksjonen av elektrisk kraft gikk ned med 11 prosent fra uke 16 til 17, og den samlede norske produksjonen var 2359 i uke 17.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 22. februar:

Kraftsituasjonen pr. 22. februar: : Lavere produksjon og eksport enn på samme tid i fjor Lavere tilsig og mindre snø i fjellet enn på samme tid i fjor har ført til at den norske kraftproduksjonen nå er lavere enn for ett år siden. I uke

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 27. september: Lavt forbruk og økt norsk import

Kraftsituasjonen pr. 27. september: Lavt forbruk og økt norsk import : Lavt forbruk og økt norsk import Mildt vær har bidratt til at det norske kraftforbruket i løpet av de siste fire ukene har vært 1 prosent lavere enn det som ble observert i de samme ukene i fjor. Også

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 49, 2015

Kraftsituasjonen veke 49, 2015 , 2015 «Synne» gav låge kraftprisar Ekstremvêret «Synne» gav store utslag på kraftmarknaden i førre veke. Rekordmykje nedbør og høge temperaturar for årstida bidrog til at fyllingsgraden i dei norske vassmagasina

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06 Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.6 Det nordiske kraftmarkedet Deregulert i perioden 1991-2 Pris bestemmes av tilbud og etterspørsel Flaskehalser gir prisforskjeller Produksjon og forbruk bestemmes av

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 53, 2015

Kraftsituasjonen veke 53, 2015 , 2015 God nordisk ressurssituasjon Den norske magasinfyllinga låg over sitt historiske maksimum for veka ved utgangen av 2015. Totalt for året kom det 31,7 TWh meir nedbør og 23 TWh meir tilsig enn normalt

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarknaden

Kvartalsrapport for kraftmarknaden Kvartalsrapport for kraftmarknaden 2. kvartal 211 Tor Arnt Johnsen (red.) 19 211 R A P P O R T Rapport nr. 19 Kvartalsrapport for kraftmarknaden Utgitt av: Redaktør: Forfattarar: Norges vassdrags- og

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 2. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-10) 3. Magasinfylling (11-15) 4. Produksjon og forbruk (16-19) 5. Kraftutveksling (20-22)

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 22. november:

Kraftsituasjonen pr. 22. november: : Fallende kraftpriser Mildvær og mye nedbør har, sammen med økt kjernekraftproduksjon i Sverige, ført til at prisene ved den nordiske kraftbørsen har falt med over en tredel siden slutten av august. Børsprisen

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Samandrag Omlag 51 700 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 4. kvartal 2008 (veke 40 til 52). Dette er omlag det same som førre kvartal då 51 000 hushaldskundar

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen Andre kvartal 2014

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen Andre kvartal 2014 Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen Andre kvartal 2014 Andre kvartal 2014 Mildt vær og gunstige snøforhold i fjellet bidrog til høyt tilsig og en stadig bedret ressurssituasjon i det

Detaljer

Rapport nr. 27 Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 2013

Rapport nr. 27 Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 213 Ellen Skaansar (red.) 27 213 R A P P O R T Rapport nr. 27 Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 213 Utgitt av: Redaktør: Forfattarar: Norges vassdrags-

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 13, 2016

Kraftsituasjonen veke 13, 2016 , 2016 Noko høgare terminprisar I starten av veke 13 var det mildt vêr, påske og mykje vindkraft, noko som bidrog til låge kraftprisar. I Tyskland og dei danske prisområda vart det negative prisar. Mot

Detaljer

! "" " " # " $" % & ' (

!    #  $ % & ' ( ! "" " " # " $" % & ' ( ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Det er fremdeles høy magasinfylling og det har vært høyere tilsig enn normalt. Vannmagasinstatistikk for uke 5 viser en fyllingsgrad på 65,3%.

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarkedet

Kvartalsrapport for kraftmarkedet NV I Kvartalsrapport for kraftmarkedet 3. kvartal 2005 Kvartalsrapport for kraftmarkedet 3. kvartal 2005 Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Rapport nr. 21 Kvartalsrapport for kraftmarkedet Utgitt

Detaljer

Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen

Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen Fakta Myndighetenes vurderinger Strømkrise? Energibalanse Større hendelser

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarkedet,

Kvartalsrapport for kraftmarkedet, Kvartalsrapport for kraftmarkedet, 4. kvartal 24 Tor Arnt Johnsen (red.) 1 25 september oktober november desember januar februar mars april R A P P O R T august mai juli juni Kvartalsrapport for kraftmarkedet

Detaljer

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * Svensk og finsk kjernekraft produksjon er på 83% av installert kapasitet,

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarkedet R A P P O R T. 1. kvartal 2010. Tor Arnt johnsen (red.)

Kvartalsrapport for kraftmarkedet R A P P O R T. 1. kvartal 2010. Tor Arnt johnsen (red.) Kvartalsrapport for kraftmarkedet 1. kvartal 21 Tor Arnt johnsen (red.) 1 21 R A P P O R T Kvartalsrapport for kraftmarkedet 1. kvartal 21 Norges vassdrags- og energidirektorat 21 i Rapport nr. 1 Kvartalsrapport

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarkedet

Kvartalsrapport for kraftmarkedet juni Kvartalsrapport for kraftmarkedet 2. kvartal 28 Tor Arnt Johnsen (red.) 13 28 oktober september november desember januar februar mars april R A P P O R T august mai juli Kvartalsrapport for kraftmarkedet

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

* Nedbørrik mai måned med temperaturer over normalen. * Bedring i vannmagasinfyllingen og i den hydrologiske balansen

* Nedbørrik mai måned med temperaturer over normalen. * Bedring i vannmagasinfyllingen og i den hydrologiske balansen * Nedbørrik mai måned med temperaturer over normalen * Bedring i vannmagasinfyllingen og i den hydrologiske balansen * Tyskland har besluttet å fase ut all kjernekraft * Norned kabelen er tilbake i drift

Detaljer

* Makroøkonomisk uro og bekymring for situasjonen i eurosonen preger finansmarkedene. * Svakere brenselspriser og svekket euro

* Makroøkonomisk uro og bekymring for situasjonen i eurosonen preger finansmarkedene. * Svakere brenselspriser og svekket euro * Lavere kraftpriser * Kjøligere temperatur enn normalt har forsinket snøsmeltingen og dermed er det fortsatt godt med snø igjen i Langfjella og enkelte steder på Vestlandet * Makroøkonomisk uro og bekymring

Detaljer

Kraftsituasjonen vinteren 2010/2011

Kraftsituasjonen vinteren 2010/2011 Kraftsituasjonen vinteren 21/211 11 211 R A P P O R T Kraftsituasjonen vinteren 21/211 Rapport nr 11 Kraftsituasjonen vinteren 21/211 Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen

Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen Norges vassdrags- og energidirektorat Kvoteprisens påvirkning på kraftprisen Kjerstin Dahl Viggen NVE kdv@nve.no Kraftmarkedet, kvotemarkedet og brenselsmarkedene henger sammen! 2 Et sammensatt bilde Kvotesystemet

Detaljer

* April måned har vært kjøligere enn normalen. * Årlige revisjoner for kjernekraftverkene har startet som planlagt i Sverige og Finland

* April måned har vært kjøligere enn normalen. * Årlige revisjoner for kjernekraftverkene har startet som planlagt i Sverige og Finland * April måned har vært kjøligere enn normalen * Forsinket snøsmelting * Årlige revisjoner for kjernekraftverkene har startet som planlagt i Sverige og Finland * Lav omsetning i elsertifikatmarkedet og

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

* Høyt tilsig, kjørepress, lavere forbruk og fallende priser. * Fortsatt snø igjen enkelte steder i fjellet

* Høyt tilsig, kjørepress, lavere forbruk og fallende priser. * Fortsatt snø igjen enkelte steder i fjellet * Høyt tilsig, kjørepress, lavere forbruk og fallende priser * Fortsatt snø igjen enkelte steder i fjellet * Nedbør over normalen og temperatur under normalen så langt denne «sommeren» * Urolige finansmarkeder,

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Kraftprisar og energisparing

Kraftprisar og energisparing Handelshøgskolen ved UMB Fagdag for økonomilærerar, 01.11.2012 1 2 3 Restrukturering Spotmarknaden Tilbod og pris 1 Restrukturering Spotmarknaden Tilbod og pris 2 3 Restrukturering Restrukturering Spotmarknaden

Detaljer

Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling

Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner Energirike, 24. juni 211, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling Samfunnets oppdrag til Statnett Bedre forsyningssikkerhet Økt verdiskapning

Detaljer

! " # $ % & !$ ) * +,

!  # $ % & !$ ) * +, ! " # $ % & ''('(!$ ) *, ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Rekordhøy magasinfylling for årstiden. Temperaturer over normalen og kraftig tilsig er årsaken. Vi har gått fra rekordlav til rekordhøy magasinfylling

Detaljer

Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling

Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling Endring i prisrisiko - Prisområder i Sverige - Markedskobling VP Spot: Therese Gjerde 1 Agenda Prisområder i Sverige Hva trodde vi skulle skje med prisene? Hva har skjedd med prisene? Hvorfor har det blitt

Detaljer

!"#$%&' ( &)& * % +,$ - (. / (.

!#$%&' ( &)& * % +,$ - (. / (. !"#$%&' ( &)& * %,$ (. / (. 0 ( * &1 ! "# $% & ' ( ) *,. / / 01.0, 2 Mens september måned var en tørr måned, ble oktober måned som normalt. For uke 43 lå fyllingsgraden på 76,1 %, mot medianverdien for

Detaljer

! " # $ %& '() # +, " -

!  # $ %& '() # +,  - ! " # $ %& '() * #, " - ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Vannmagasinstatistikk for uke 9 viser en fyllingsgrad på 54,2%. En reduksjon på 11% poeng siden forrige rapport (uke 5). Fyllingsgraden for

Detaljer

Det Norske Videnskaps-Akademi 16. februar 2011

Det Norske Videnskaps-Akademi 16. februar 2011 Det Norske Videnskaps-Akademi 16. februar 2011 Kraftoverføring over distanse Forsyningssikkerheit Agnar Aas Vassdrags- og energidirektør Kraftleidningar til behandling i NVE 1700 km 420 kv til behandling

Detaljer

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv Kraftmarkedet Kraftnettet er den fysiske markedsplassen Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv De nordiske landene utgjør et felles engrosmarkedsområde Norge Sverige Danmark

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013

Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013 Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse 2. kvartal 2013 Sammendrag Leverandørskifter Midlertidige 1 tall viser at det ble foretatt 85 600 leverandørskifter blant norske husholdninger i andre kvartal

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 59 400 husholdningskunder skiftet leverandør i 4. kvartal 2005. Dette er en oppgang fra 3. kvartal i år. 1 Antall leverandørskifter er også

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013 Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013 Sammendrag Leverandørskifter Midlertidige tall viser at norske husholdninger skiftet kraftleverandør 82 800 ganger i første kvartal 2013.

Detaljer

Utarbeidet 06. mai av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 06. mai av handelsavdelingen ved : * Temperaturer og nedbør betydelig over normalen har avverget vårknipen. * Den hydrologiske balansen fortsatte bedringen i april * Spenning rundt kjernekraftens fremtid etter Fukushima katastrofen * Høye

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Kraftsituasjonen i Midt-Norge. 7. april 2010

Kraftsituasjonen i Midt-Norge. 7. april 2010 Kraftsituasjonen i Midt-Norge 7. april 2010 Kraftsituasjonen i Norden Vi har sett svært høye priser på strøm. Det skyldes : Høyt forbruk på grunn av kulde i hele Norden Lavere tilbud Manglende svensk kjernekraft

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 10. trinnet

Terminprøve i matematikk for 10. trinnet Terminprøve i matematikk for 10. trinnet Hausten 2006 nynorsk Til nokre av oppgåvene skal du bruke opplysningar frå informasjonsheftet. Desse oppgåvene er merkte med dette symbolet: Namn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

onsdag, 14. februar 2007 420 kv linje gjennom Setesdal

onsdag, 14. februar 2007 420 kv linje gjennom Setesdal onsdag, 14. februar 2007 420 kv linje gjennom Setesdal Luftspenn eller kabel Øystese 6.-7. feb.07 Skåreheia (Evjeområde) Holen i Bykle 102km 420 kv linje Klagesak onsdag, 14. februar 2007 - Side 2 420

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 4.kvartal / året 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

Kraftsituasjonen mai/juni 2010. Tiltak før kommende sommer- og vintersesong.

Kraftsituasjonen mai/juni 2010. Tiltak før kommende sommer- og vintersesong. Kraftsituasjonen mai/juni 2010. Tiltak før kommende sommer- og vintersesong. 1. Sammendrag Det hydrologiske underskuddet i Norden er ca 40 TWh pr mai 2010. Størstedelen av underskuddet er i Sør-Norge.

Detaljer

Olav Akselsen. Leiar av utvalet

Olav Akselsen. Leiar av utvalet Olav Akselsen Leiar av utvalet Men først litt om Mandat Energi- og kraftbalansen Ytre forhold 2030 2050 klimaendringar internasjonal utvikling Verdiskaping sysselsetting kompetanse/teknologiutvikling Mandat

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Rapport. Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2015/2016

Rapport. Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2015/2016 Rapport Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2015/2016 side 2 av 12 Forord Denne rapporten er en evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk (ENOP) for sesongen 2015/2016.

Detaljer

Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett

Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett Sammentænkning, København, 12. september 2014 2 Statnett er ansvarlig for et sikkert og stabilt kraftsystem i Norge Statnett drifter omkring 11 000

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Ålesund 13. oktober 2010. Tafjord Kraftnett AS

Ålesund 13. oktober 2010. Tafjord Kraftnett AS Kraftsituasjonen med økende pris? Ålesund 13. oktober 2010 Peter W. Kirkebø Tafjord Kraftnett AS Avgrensing av Midt-Norge og Møre & Romsdal Midt-Norge generelt og Møre og Romsdal spesielt: Kraftunderskudd

Detaljer

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 Oppgave 1 Fra tabell 5.2 summerer vi tallene i venstre kolonne, og får 82.2 TWh. Total midlere

Detaljer

BOOM or BUST GRØNNE SERTIFIKAT OG INVESTERING I NY FORNYBAR ENERGI. Olvar Bergland

BOOM or BUST GRØNNE SERTIFIKAT OG INVESTERING I NY FORNYBAR ENERGI. Olvar Bergland BOOM or BUST I NY FORNYBAR ENERGI Olvar Bergland Kva er sertifikat Bakgrunn Design av sertifikat systemet Investering i ny fornybar energi Energipris risiko Sertifkatpris risiko Politisk risiko Konklusjon

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport

Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport Konserndirektør Bente Hagem ZERO-konferansen Oslo, 6. november 2013 Statnett har et klart samfunnsoppdrag Formelle rammer Systemansvarlig Samfunnsoppdraget

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

SFFK - Konsesjonskraft

SFFK - Konsesjonskraft SFFK - Konsesjonskraft Har konsesjonskraft på ca. 400 GWh Selvkost er ca. 12 øre/kwh +/- 1 øre betyr 4,0 mill kr/år i ekstra inntekt/tap Med dagens pris (ca. 30 øre/kwh) er nettoverdien på år 2013: ca.

Detaljer

Kraftmarkedet. Hvordan kraftmarkedet fungerer Omsetning av kraft Prisdannelsen Krafthandelen mellom landene Kraftproduksjonen i de nordiske landene

Kraftmarkedet. Hvordan kraftmarkedet fungerer Omsetning av kraft Prisdannelsen Krafthandelen mellom landene Kraftproduksjonen i de nordiske landene Kraftmarkedet Hvordan kraftmarkedet fungerer Omsetning av kraft Prisdannelsen Krafthandelen mellom landene Kraftproduksjonen i de nordiske landene 7 82 Energiloven regulerer kraftforsyningen i Norge. Energiloven

Detaljer

Hvor står gasskraftsaken?

Hvor står gasskraftsaken? Hvor står gasskraftsaken? Hvorfor blir det ikke bygd gasskraft i Norge? - hva om vi hadde hatt gasskraft i vinter? Geir Holler Direktør Statkraft SF Statkraft Eierposisjoner Ansatte Kraftprod. TWh Elkunder

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP Eigedomsskatt Naturressursskatt Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter I tillegg Grunnrenteskatt og overskotsskatt. Dette er skattar som i sin heilheit går til staten. - Side 1 - Eigedomsskatt

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013.

Trafikkstatistikk for bomringen i Bergen - per september 2013. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen MELDING Til: Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Dato: 17. oktober 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201307938-1/BJORMI Arkivnr.: 815 Trafikkstatistikk for bomringen

Detaljer