Kraftsituasjonen veke 16, 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftsituasjonen veke 16, 2010"

Transkript

1 , 21 Nedgang i magasinfyllinga Auka norsk kraftforbruk og lågare kraftproduksjon saman med mindre tilsig ga ein større nedgong i dei norske vassmagasina enn i veka før. Magasinfyllinga var 22,8 prosent ved utgongen av veke 16, ein nedgong på 1,4 prosenteiningar frå veka før. Magasinfyllinga var då 11,9 prosenteiningar under medianverdien for veka og 7,9 prosenteiningar under fjoråret sitt nivå. Gjennom veka minka fyllingsgraden i vassmagasina i alle dei norske elspotområda. Som i veke 15 hadde dei norske områda dei høgaste spotprisane i Norden. Aller høgast var dei i Aust-, Sørvest- og Vest-Noreg. Desse områda hadde ein snittpris på 39 øre/kwh. Midt- og Nord-Noreg hadde snittprisar på 38 og 37 øre/kwh.

2 2 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Magasinfylling - Nedgang i magasinfyllinga Ved utgangen av veke 16 var fyllingsgraden i norske magasin 22,8 prosent. Gjennom veka minka fyllingsgraden med 1,4 prosenteiningar mot 1, prosenteiningar veka før. Mindre tilsig førte til større nedgang i fyllingsgraden enn i veka før. Magasinfyllinga er 11,9 prosenteiningar under medianverdien for veka og 7,9 prosenteiningar under fjoråret sitt nivå. I Aust-Noreg (elspotområde NO1) var fyllingsgraden 11,4 prosent, ein nedgang på 1,1 prosenteiningar frå veka før. I Sørvest-Noreg (elspotområde NO2) minka fyllingsgraden med 1,2 prosenteiningar til 26, prosent. Midt- Noreg (elspotområde NO3) hadde ei fylling på 12,1 prosent. Det er og ein nedgang på 1,6 prosenteiningar frå veka før, og fyllinga er,8 prosenteiningar over lågaste verdi til same tid for perioden I Nord-Noreg (elspotområde NO4) minka fyllingsgraden med 1,2 prosenteiningar til 32,2 prosent og i Vest-Noreg (elspotområde NO5) minka fyllingsgraden med 2,1 prosenteiningar til 18,5 prosent. Svenske magasin hadde ein fyllingsgrad på 12,4 prosent, ein nedgang på,4 prosenteiningar frå veka før. Magasinfyllinga er 9,8 prosenteiningar under medianverdien for veka, men,9 prosenteiningar over fjoråret sitt nivå. Vêr og hydrologi - Mindre tilsig enn normalt - Temperaturar under normalt - 3 prosent mindre snø enn normalt Det nyttbare tilsiget for veke 16 var,8 TWh som er 35 prosent mindre enn normalt. Til no i 21 har tilsiget vore 8,3 TWh eller 3,4 TWh mindre enn normalt. Basert på dagens meteorologiske prognosar er det i veke 17 venta eit energitilsig på ca 1,5 TWh, eller 1 prosent mindre enn normalt. I veke 16 kom det mest nedbør i store delar av Vest-Noreg, Trøndelag og Nord-Noreg med 2-4 mm. Elles i landet kom det lite nedbør. Rekna om til nedbørenergi kom det,8 TWh. Det er vel halvparten av normalt. Til no i år har nedbørenergien vore om lag 22 TWh eller nesten 15 TWh mindre enn normalt. I veke 17 er det venta omkring 1 mm nedbør på kysten av Vestlandet og mellom 3 og 6 mm på indre strøk av Vestlandet, i Trøndelag og sør i Troms. Elles i landet er det venta lite nedbør. Totalt er det venta 2,8 TWh, eller over det dobbelte av normalt. I veke 16 var temperaturane i heile landet 1-2 grader under normalt. Veke 17 starta med temperaturar over normalt, men mot slutten av veka er det venta fallande temperaturar i heile landet. Totalt for veka er det venta temperaturar omtrent som normalt i heile landet. Totalt for Noreg er det no vel 3 prosent mindre snø enn normalt. Det er nå om lag balanse mellom avsmelting i låglandet og auke i snømengdene i høgfjellet. Snømagasinet kulminerar vanlegvis i overgangen april/mai. Det er derfor venta at snømagasinet vil kulminere noko under 7 prosent av gjennomsnittleg maksimumsnivå. I så fall vil vi i år ha det nest minste snømagasinet sidan Det minste snømagasinet var vinteren 1995/96. Da kulminerte det med litt over halvparten av normalt. Produksjon og forbruk Kaldare vêr auka det norske kraftforbruket frå veke 15 til veke 16. Berre Nord-Noreg hadde lågare forbruk enn i veka før. I dette området var temperaturane noko høgare enn i veka før. Trass i høgare forbruk gjekk den norsk kraftproduksjonen ned. Midt-Noreg hadde ein reduksjon i

3 3 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 - Auka kraftforbruk - Lågare kraftproduksjon produksjonen på heile 15 prosent frå veka før. Nettoimporten til området auka med 43. Nedgongen i norsk vasskraftproduksjon heng saman med at dei norske produsentane har god kontroll med vannet. Relativ lav magasinfylling saman med om lag 3 prosent mindre snø i fjellet enn normalt, gjer at det fleire stader i landet ikkje er fare for overløp i magasina ved vårkulminasjon. Av dei nordiske landa var det berre Finland som hadde lågare kraftforbruk i veke 16 enn i veke 15. Berre Sverige auka kraftproduksjonen, og Norden enda med ein nettoimport 131 høgare enn i veke 15. Medan Sverige auka kraftproduksjonen frå veka før gjekk den ned i dei andre nordiske landa. Svensk produksjonsauke heng saman med at det var noko meir kjernekraftproduksjon inn i marknaden enn i veka før. Forsmark 3 gjekk for fullt i veke 16 medan det var ute for vedlikehald delar av veke 15. I tillegg auka etterspørselen frå dei norske områda frå veka før. Det var lågare dansk og tysk vindkraftproduksjon i veke 16 enn i veke 15. Totalt for Danmark gjekk kraftproduksjonen ned med om lag 6 prosent. Elektrikarstreik i Sverige har påverka fleire svenske vasskraftverk i veke 16. Det er vanskeleg å sei kor mykje produksjonsbortfallet har påverka marknaden. Det er òg streik i finsk og svensk papirindustri, noko som påverkar forbrukssida. Utveksling Aust-, Midt- og Nord-Noreg auka nettoimporten frå Sverige betrakteleg frå veke 15. Kraftforbruket gjekk opp i desse tre områda, medan produksjonen gjekk ned i Midt- og Aust-Noreg. Dette ga auka importbehov. Nord-Noreg hadde svensk import på 76 i veke 16 mot ein svensk nettoimport på 42 veka før. Midt-Noreg auka importen frå Sverige med 35 og Aust-Noreg auka nettoimporten med 75 frå veka før. Kapasiteten på overføringane frå Sverige og inn til Midt- og Nord-Noreg blei maksimalt utnytta store delar av veke 16. På grunn av arbeid på linja Rana-Svartisen var det lågare kapasitet på overføringane inn til Midt-Noreg frå Nord-Noreg og Sverige på dagtid onsdag og torsdag i førre veke. Dette ga flaskehalsar i nettet. Det var òg lågare kapasitet på overføringa frå Sverige og inn til Nord-Noreg desse dagane. Totalt auka Sverige nettoeksporten frå veka før. Svensk import frå Finland gjekk ned og Sverige auka nettoeksporten til Noreg. I veke 15 var Sverige nettoeksportør at kraft til Danmark, medan flyten snudde i veke 16. Nettoimporten frå Tyskland auka frå veka før. NorNed-kabelen blei testa på søndag og det gjekk totalt 2 i frå Nederland til Sørvest-Noreg. Kabelen blei statt i full drift tysdag inneverande veke. Prisar Som i veke 15 hadde elspotområda Aust-, Sørvest- og Vest-Noreg (NO1, NO2 og NO5) høgast spotpris i den nordiske marknaden. Snittprisen for veka var lik i desse områda, og enda på 389 kr/mwh. Dette er ein auke på ei

4 4 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 - Høgast spotpris i Aust-, Sørvest- og Vest-Noreg - Terminprisane aukar - CO 2 -prisen fortsett å stig krone frå veka før. Gjennomsnittleg spotpris gjekk ned i dei resterande nordiske områda. I veke 16 hadde Midt- og Nord-Noreg snittprisar på 375 og 37 kr/mwh, ein nedgang på 3 og 7 kroner frå veka før. Midt-Noreg hadde høgare pris enn Nord-Noreg på dagtid på onsdag og torsdag. Det var i desse timane redusert kapasitet på overføringane frå Nord-Noreg og Sverige inn til området som følgje av arbeidet på Rana-Svartisen. Midt- og Nord-Noreg hadde lik pris i om lag 9 prosent av timane i veke 16. Midt-Noreg hadde lik pris med Sverige i litt under 3 prosent av timane. I Sverige og Finland gjekk dei gjennomsnittlege spotprisane ned med 17 og 14 kroner til 339 kr/mwh. Sølv med lågare dansk vindkraftproduksjon enn i veka før gjekk dei danske områdeprisane ned. Jylland og Sjælland hadde snittprisar på 311 og 328 kr/mwh, ein nedgang på 39 og 16 kroner frå veka før. På fredag i veke 16 låg prisen på dei nordiske terminkontraktane for tredje og fjerde kvartal på 355 og 383 kr/mwh. Dette er ein auke på 6 kroner frå veka før. Saman med prisauke på dei tyske terminkontraktane kan forventningar om kaldt vêr og sein norsk vårflom vore med å pressa opp prisane frå veka før. På den tyske kraftbørsen EEX gjekk dei tilsvarande kontraktane opp med 7 og 11 kroner, og enda på 347 og 395 kr/mwh. Prisen på desse kontraktane kan ha vore påverka av prisauken på terminkontraktane på kull og CO2- utsleppsrettar frå veka før. Prisen på CO 2 -utsleppsretter i 21 og 211 auka med to kroner til 117 og 121 kr/tonn utslepp CO 2 frå fredag i veke 15 til fredag i veke 16. Prisen på utsleppsretter har ikkje vore høgare sia midten av desember 29. Sluttbrukarprisar - Lågast pris i Midt- og Nord- Noreg Prisen på standard variabel kontrakt tilbode for veke 18 gjekk ned frå veka før, både i utvalet av dei dominerande og for dei 13 landsdekkjande leverandørane. Det var små endringar i prisen på spotkontraktane i alle prisområda frå veke 15 til 16. Områdeprisen er no om lag lik i områdane NO1, NO2 og NO5 medan han er noko lågare i NO3 og NO4. Både den norske eitt- og treårige fastpriskontakten gjekk noko ned frå veke 15. Prisen på den svenske eittårige fastpriskontrakten var nærmast uendra frå veka før.

5 5 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Innhald 1. Magasinfylling Tilsig og nedbørtilhøve Produksjon, forbruk og utveksling Kraftprisar Tilstanden til kraftsystemet...22

6 6 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Magasinfylling Tabell 1 Magasinfylling. Kjelde: NVE og Nord Pool Spot Prosent Prosenteiningar Veke Veke Veke Median veke 16 Endring frå sist veke Differanse frå same veke i 29 Differanse frå median Norge NO NO NO NO NO Sverige Figur 1 Fyllingsgraden til vassmagasina i Noreg. Prosent. Kapasitet=84,3 TWh. Kjelde: NVE Prosent Median (199-27) 29 Maks. (199-27) Min. (199-27) Veke nr. Figur 2 Vassmagasinas fyllingsgrad i Sverige. Prosent. Kapasitet=33,8 TWh. Kjelde: Svensk Energi Prosent Veke nr. Gj.snitt (195-25) 29 Maks. (195-25) Min. (195-25) 21

7 7 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 3 Vassmagasina sin fyllingsgrad for elspotområda NO1, NO2, NO3, NO4 og NO5. Prosent. Kjelde: NVE 1 9 NO1 Kapasitet Prosent Veke nr Prosent NO2 Kapasitet Veke nr NO3 Kapasitet 6886 Prosent Veke nr

8 8 Noregs vassdrags- og energidirektorat, NO4 Kapasitet Prosent Veke nr Prosent NO5 Kapasitet Veke nr

9 9 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Tilsig og nedbørtilhøve Tabell 2 Tilsig og nedbør. Kjelde: NVE TWh Veke 16 veke 16 Normal Veke Veke 1-16 Normal Prosent av normal veke Differanse frå normal til no i år Tilsig Nedbør Tabell 2b Forventa tilsig og nedbør i inneverande veke. Kjelde: NVE TWh Prosent av normal Tilsig Nedbør For fleire detaljar når det gjeld vassføring i Noreg sjå: Figur 4 Nyttbart tilsig i Noreg i 29 og 21, maks, min og gjennomsnitt for perioden ,. Kjelde: Nord Pool Spot og NVE 1 75 Gj.snitt Maks Min Årtilsig Tilsig til og med veke 16 Figur 5 Nedbør i Noreg i 29 og 21, og gjennomsnitt for perioden ,. Kjelde: NVE 1 Gj.snitt Årsnedbør Nedbør til og med veke 16

10 1 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 6 Temperaturar i Noreg i 29 og 21, og normalår (ref: ). Kjelde: Meteorologisk institutt Oslo Bergen Normal Normal Grader Grader Veke Veke Værnes Tromsø Grader Normal Grader Normal Veke Veke Figur 7 Utviklinga av snømagasin for dei norske vassmagasina vintrane 27/8, 28/9 og 29/1 i prosent av median kulminasjon. Median, maksimum og minimum for perioden Kjelde: NVE 15 % 125 % 1 % Maksimum Median Minimum /28 28/29 29/21 75 % 5 % 25 % % 1.sep 1.des 1.mar 1.jun 1.sep

11 11 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 8 Snømagasin i prosent av normalt for vintrane 25/6, 26/7, 27/8, 28/9 og 29/1. Kjelde: NVE 35 % 25/26 3 % 26/27 27/28 28/29 25 % 29/21 2 % 15 % 1 % 5 % % 1.okt 1.des 1.feb 1.apr 1.jun For fleire detaljar om snø, smelting, nedbør og temperatur, sjå: Her fins blant anna kart med opplysningar om vær, vann og snø kvar einaste dag frå 196 til og med i morgon.

12 12 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Produksjon, forbruk og utveksling Tabell 3 Norsk produksjon, forbruk* og kraftutveksling. Alle tal i. Kjelde: Nord Pool Spot År 29 Veke Produksjon NO (-2.3%) NO (2.6%) NO (.8%) NO (-14.9%) -56 (-22.3%) NO (-3.9%) 31 (9.7%) Norsk totalproduksjon (-1.8%) -133 (-6.2%) Forbruk NO (5.7%) NO (5.7%) NO (5%) NO (2.4%) 36 (9.7%) NO (-2.6%) 42 (14.1%) Norsk totalforbruk (3.7%) 272 (12.7%) Import NO NO NO NO NO Norsk nettoimport Endring fra førre veke Endring fra same veke i fjor (-6.9%) (13.2%) *Ikkje temperaturkorrigerte tal. 15. mars vart NO5 oppretta frå delar av dåverande NO1 (Søraust-Noreg) og NO2 (Sørvest-Noreg). For eitt år sida var noverande NO1, NO2 og NO5 eitt marknadsområde. 1. april opna eit nytt estisk prisområde på Nord Pool. Tabell 4 Nordisk produksjon, forbruk* og kraftutveksling. Alle tal i. Kjelde: Nord Pool Spot År 29 Veke Produksjon Norge (-1.8%) -133 (-6.3%) Sverige (2.8%) 25 (1.2%) Finland (-1.9%) 255 (2.3%) Danmark (-5.6%) 16 (3.1%) Jylland (-6.2%) 13 (29.6%) Sjælland (-4.4%) 57 (31.1%) Nordisk totalproduksjon (-.5%) 533 (8.4%) Forbruk Norge (3.7%) 272 (12.7%) Sverige (.5%) 192 (7.9%) Finland (-.6%) 82 (5.5%) Danmark (1.1%) 44 (7.3%) Jylland (.8%) 29 (8.3%) Sjælland (1.5%) 15 (5.9%) Nordisk totalforbruk (1.4%) 59 (8.9%) Import Norge Sverige Finland Danmark Nordisk nettoimport Endring fra førre veke Endring fra same veke i fjor *Ikkje temperaturkorrigerte tal.

13 13 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Utviklinga i kraftproduksjon og forbruk Tabell 5 Produksjon, forbruk og utveksling så langt i år. Kjelde: Nord Pool Spot Norden (TWh) Til no i år Same periode i fjor Endring Produksjon (1%) Forbruk (5.8%) Nettoimport Norge (TWh) Til no i år Same periode i fjor Endring Produksjon (-3.1%) Forbruk (5.8%) Nettoimport Figur 9 Produksjonsutvikling i dei nordiske landa, 29 og 21,. Kjelde: Nord Pool Spot 4 Noreg 4 Sverige Finland 1 2 Danmark Figur 1 Forbruksutvikling i dei nordiske landa, 29 og 21,. Kjelde: Nord Pool Spot 4 Noreg 4 Sverige Finland 1 2 Danmark

14 14 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Utveksling Figur 11 Nettoutveksling pr. veke for Noreg og Norden, 29 og 21,. Kjelde: Nord Pool Spot Import Noreg Import Norden Eksport Eksport Figur 12 Import og eksport mellom dei nordiske landa og frå/til tilgrensande område i veke 16 i 21 (veke 15). Alle tal i. Kjelde: Nord Pool Spot* NO4 8(7) () 7(1) (26) NO1 () 74(56) (2) () () NO2 53(111) NO3 2(14) () 132(97) 76(44) RU 2() NO5 () 221(252) NO2 4(16) NO1 () 3(31) 137(9) SE () 2(221) FI 5(57) 211(28) NL () 69(1) DK1 13(51) 47(37) DK2 1(3) () EE 97(73) 33(88) DE 7(16) 2(18) 14(19) PL * Tala i figur 12 er Ikkje avstemt mot tala i tabell 3 og 4, og det eksisterer avvik i forhold til netto handelstal i tabell 3 og 4. Kraftflyten mellom Sverige og dei norske elspotområda NO1, NO3 og NO4, samt utveksling internt i Noreg er basert på planlagt elspotflyt. Tala vil avvike frå faktisk utveksling ved endringar i driftsforholda.

15 15 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Tabell 6 Forbruk, temperaturkorrigert. Kjelde: Nord Pool Spot og Svensk energi TWh TWh Veke 15 Veke 14 Veke Veke Endring uke TWh Endring hittil i år Alminneleg forsyning temperaturkorrigert (4%) Noreg Kraftintensiv industri (-1%) Elektrokjelar (-13%) Sverige Totalforbruk temperaturkorrigert Totalforbruk temperaturkorrigert (1%) (1%) Figur 13 Temperaturkorrigert totalforbruk i Noreg.. Kjelde: Nord Pool Spot F Forbruk til og med veke 15 Årsforbruk Figur 14 Temperaturkorrigert forbruk i alminneleg forsyning i Noreg.. Kjelde: Nord Pool Spot F Forbruk til og med veke 15 Årsforbruk

16 16 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 15 Forbruk i kraftintensiv industri i Noreg.. Kjelde: Nord Pool Spot F Forbruk til og med veke 15 Årsforbruk Figur 16 Forbruk i elektrokjelar i Noreg.. Kjelde: Nord Pool Spot F Forbruk til og med veke 15 Årsforbruk Figur 17 Totalt kraftforbruk i Sverige, temperaturkorrigerte tall.. Kjelde: Svensk Energi F Forbruk til og med veke 15 Årsforbruk

17 17 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Kraftprisar Engrosmarknaden Tabell 7 Kraftprisar nordiske elspotområde*. Vekesnitt. Kjelde: Nord Pool og EEX kr/mwh Veke Veke Veke Endring veke Endring fra i fjor NO (%) 14.9 (37%) NO (%) 14.9 (37%) NO (-1%) 66.2 (21%) NO (-2%) 61.5 (2%) NO (%) 15.1 (37%) Sverige (-5%) 45.9 (16%) Finland (-4%) 45. (15%) Jylland (-11%) 17.9 (6%) Sjælland (-5%) 34. (12%) Estlink (-8%) - - System (-1%) 82.5 (28%) Tyskland (-1%) 59.8 (24%) *15. mars vart NO5 oppretta frå delar av NO1 (Aust-Noreg) og NO2 (Sørvest-Noreg). For eitt år sida var noverande NO1, NO2 og NO5 eitt marknadsområde. 1. april opna eit nytt estisk prisområde på Nord Pool. Figur 18 Vekegjennomsnitt for døgnmarknadspris (elspotprisen) for prisområde NO1 og European Electricity Exchange (EEX), 28, 29 og 21, kr/mwh. Kjelde: Nord Pool Spot og EEX Nord Pool NO1 29 Nord Pool NO1 28 Nord Pool NO1 21 EEX Tyskland 29 EEX Tyskland 28 EEX Tyskland 6. kr/mwh Veke nr. Figur 19 Spotprisar i Norden og Tyskland, kr/mwh. Kjelde: Nord Pool Spot og EEX 6 5 NO1 NO3 NO5 Finland Sjælland System NO2 NO4 Sverige Jylland Estlink Tyskland (EEX) 4 kr/mwh Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn

18 18 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Terminmarknaden Tabell 8 Terminprisar, nordisk og tysk kraft, samt kvotar. Kjelder: Nord Pool og EEX. Prisane i tabellen er sluttprisar fredag i den aktuelle veka. Veke 16 Veke 15 Endring Elektrisitet kr/mwh NordPool EEX 3. kvartal (2%) 4. kvartal (2%) 3. kvartal (2%) 4. kvartal (3%) CO2 kr/tonn NordPool (1%) (1%) Figur 2 Daglege sluttprisar for enkelte typar kontraktar i den finansielle kraftmarknaden siste tolv månader, kr/mwh. Kjelde: Nord Pool Spot og EEX 6 5 NP 3. kvartal 21 NP 4. kvartal 21 EEX 3. kvartal 21 EEX 4. kvartal 21 4 kr/mwh feb. 9 apr. 9 jun. 9 aug. 9 okt. 9 des. 9 feb. 1 apr. 1 Figur 21 Daglege sluttprisar for utslippskvotar på CO 2, kr/tonn. Kjelde: Nord Pool Spot EUA des. 21 EUA des kr/tonn feb. 9 apr. 9 jun. 9 aug. 9 okt. 9 des. 9 feb. 1 apr. 1

19 19 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 22 Valutakurs, norske kroner mot euro. Kjelde: Nord Pool Spot NOK/ Veke Sluttbrukarprisane Tabell 9 Sluttbrukarprisar, inkl. moms. Kjelde: Konkurransetilsynet Øre/kWh Veke18* Veke17 Standard variabel Marknadspris Endring Veke18*-17 Dominerande Landsdekkjande (13) Veke 16 Veke 15 Endring Veke NO NO NO NO NO Fastpris Veke 16 Veke 15 Endring Veke år (snitt Noreg) år (snitt Noreg) år (snitt Sverige) *Pris tilbode i veke 18 notert i veke 16

20 2 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 23 Aritmetisk snitt for 15 landsdekkjande leverandørar av standard variabel kontrakt samanlikna med snittet for utvalet av dominerande leverandørar av same type kontrakt og spotpriskontraktar for dei fire prisområda med påslag på 1,9 øre/kwh. Prisar inkl. mva, øre/kwh. Kjelde: Konkurransetilsynet og NVE øre/kwh Standard variabel pris - dominerande leverandørar Standard variabel pris - 15 landsdekkjande leverandørar Spot pluss påslag (1,9 øre) Søraust-Noreg (NO1) Spot pluss påslag (1,9 øre) Sørvest-Noreg (NO2) Spot pluss påslag (1,9 øre) Midt-Noreg (NO3) Spot pluss påslag (1,9 øre) Nord-Noreg (NO4) Spot pluss påslag (1,9 øre) Vest-Noreg (NO5) *Prisar for standard variabel kontrakt meldas to veker fram i tid Veke nr. Figur 24 Utviklinga i standard variabel kraftpris siste 52 vekene for dominerande leverandør (volumvege snitt), gjennomsnittet av landsdekkjande leverandørar og ein tenkt spotpriskontrakt med påslag på 1,9 øre/kwh. Alle prisar inkludert mva. Prisar for standard variabel kontrakt meldas to veker fram i tid. Kjelde: Konkurransetilsynet og NVE Pris standard variabel kontrakt, landsdekkjande leverandørar Spot pluss påslag (1,9 øre) Søraust-Noreg (NO1) Gjennomsnittleg pris standard variabel kontrakt, dominerande leverandørar Spot pluss påslag (1,9 øre) Sørvest-Noreg (NO2) Spot pluss påslag (1,9 øre) Midt-Noreg (NO3) Spot pluss påslag (1,9 øre) Nord-Noreg (NO4) Spot pluss påslag (1,9 øre) Vest-Noreg (NO5) HurumKraft AS - Lavpris LOS ekunde Lyse AS Gudbrandsdal Energi Lavpris Ustekveikja Energi AS - Lavpris Fjordkraft Web Telinet Energi AS - Telinet Online Gudbrandsdal Energi Hafslund Direkte Lærdal Energi Ustekveikja Energi AS Luster Energiverk AS Total Energi ASA

21 21 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Figur 25 Utviklinga i 1-årige norske og svenske fastpriskontraktar med årleg forbruk på 2 kwh for dei siste 52 vekene. Dei svenske prisane er oppgjeve inklusive kostnader til elsertifikat. Alle prisar inkl. mva. Aritmetisk gjennomsnitt for 36 svenske og 15 norske leverandørar, norske øre/kwh. Kjelde: Montel og Konkurransetilsynet øre/kwh Norsk 1-års fastpris Svensk 1-års fastpris Norsk 3-års fastpris Veke nr.

22 22 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Tilstanden til kraftsystemet 1 Det er vedlikehaldsarbeid på linjenett og ved kraftstasjonar fleire stader i Norden. For meir informasjon om linjer og kraftverk viser vi til Nord Pool Spot sine heimesider. På grunn av arbeidet med Oslofjordkablane har det i lengre tid vore redusert kapasitet mellom Aust-Noreg (NO1) og Sverige. Den 16. oktober 29 var Oslofjord-forbindelsane tilbake i ordinær drift. Kapasiteten i retning Sverige vil likevel i periodar kunne bli redusert til ned mot 6 MW grunna redusert kapasitet på kabelen Rød-Hasle. Dette vil avhenge av utvekslinga mellom Sørvest-Noreg og Danmark/Nederland samt fordelinga av produksjon og forbruk på norsk side. I følgje Statnett vil dette halde fram til kablane over Oslofjorden er oppgraderte. Vedlikehaldsarbeid på linja Rana-Svartisen gjorde at overføringskapasiteten frå Nord- til Midt-Noreg (9 MW) vart redusert til 5 MW 21. og 22. april. Av same grunn vart overføringskapasiteten mellom Nord-Noreg og Sverige (8/6 MW) redusert til 5 MW i retning Sverige og 35 MW i retning Nord-Noreg i same tidsrom. Kapasiteten mellom Midt- Noreg og Sverige (6/8 MW) vart redusert til 5 MW i retning Sverige og 6 MW i retning Midt-Noreg. Overføringskabelen mellom Aust- og Vest-Noreg (NO1 og NO5) (65/7 MW) Fardal- Aurdal var ute på grunn av vedlikehald frå 19. til 24. april. Overføringskabelen mellom Aust-Noreg (NO1) og Sverige (25/19 MW) Tegneby-Hasle var redusert ned til 85 i begge retningar grunna vedlikehald 25. og 26. april. Overføringskabelen NorNed (7 MW) mellom Noreg og Nederland gjekk ut av drift grunna ein feil 29. januar. Tysdag 27. april var kabelen tilbake i full drift. Overføringskapasiteten frå Russland til Finland (13 MW) er redusert til 11 MW frå 5. til 24. april grunna vedlikehaldsarbeid. Overføringskapasiteten mellom Polen og Sverige (6/6 MW) SwePol Link var redusert til null i begge retningar grunna vedlikehald frå torsdag kveld til og med laurdag i veke 16. Overføringskapasiteten mellom Sjælland og Tyskland (55/55 MW) Kontek vil vere redusert til 3 MW i retning Tyskland grunna vedlikehald frå 26. til 29. april. Det norske vasskraftverket Aurland 1 (28 MW) var ute på grunn av vedlikehald frå 19. til 24. april. Det norske vasskraftverka Lang-Sima 1 (25 MW) var ute av drift på grunn av vedlikehald frå 26. til 28. april. Det norske vasskraftverka Tysso 2 (21 MW) er ute av drift frå 26. april til 14. mai på grunn av ein lekkasje. Produksjonskapasiteten ved det svenske kjernekraftverket Forsmark 2 (99 MW) har vore redusert ned mot 2 MW sidan 21. januar grunna vedlikehaldsarbeid og reparasjonar. Frå fredag 16. april til fredag 23. april var kapasiteten 15 MW. Laurdag 24. april auka kapasiteten til 325 MW. Det svenske kjernekraftverket Oskarshamn 1 (473 MW) skal ha redusert kapasitet 2. og 21. april på grunn av testing av ein ventil. Kapasiteten vil i desse dagane vere 17 MW. 1 Kjelde: ( Urgent Market Messages (UMM) ).

23 23 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 21 Det svenske kjernekraftverket Oskarshamn 3 (14 MW) er no i ein testperiode etter effektoppgradering. Testperioden er planlagt å vare til 21. mai, og produksjonen skal etter kvart gradvis auke framover mot denne datoen. I veke 16 var kapasiteten 76 MW. Den er og venta å vere 76 MW i veke 17. Det svenske kjernekraftverket Ringhals 2 (866 MW) har sia 17. mars hatt produksjonen opp i 814 MW. Dette vil vere maksimal produksjonskapasitet fram mot vedlikehaldsstansen i 211. Det svenske vasskraftverket Porjus G11(235 MW) var ute på grunn av vedlikehald frå 23. til 26 april. Det danske kolkraftverket Studsrupværket 3 (38 MW) er ut for årleg vedlikehald frå 23. april til 7. juni. Onsdag 21. april var kapasiteten på kolkraftverket null på grunn av en lekkasje. Det finske kjernekraftverket Olkiluoto 2 (86 MW) skal ut til årleg vedlikehald frå 2. til 11. mai. Statkraft Energi AS har melda om redusert beredskap på sine svenske vasskraftverk (1225 MW). På grunn av forhandlingar mellom det Svenska Elektrikerförbundet (SEF) og Energiföretagenes Arbetsgivarförening har SEF bestemt at medlemmer ikkje skal reparere eller starte vasskraftproduksjon utanom normal arbeidstid frå 15. april. Frå 19. april vil dette også gjelde i normal arbeidstid. E.ON meldar det same for sin vasskraftproduksjon i Sverige. Installert kapasitet i E.ONs vasskraftverk i Sverige er 151 MW. E.ON melda den 26. april at de no er om lag 25 MW av de 151 MW som ikkje er tilgjengeleg i marknaden på grunna situasjonen. Det er streik i papirindustrien i Sverige. Fredag 16. april gjekk arbeidarane i 6 papirfabrikker ut i streik. Desse har eit elektrisitetsforbruk på rundt 1,7 TWh i året. Frå 26. april kan ytterligare 6 fabrikker bli tatt ut av drift. På grunn av streik i Sverige har Fortum Hydro redusert vasskraftproduksjonen sin frå 31 MW til 2875 MW frå tysdag 2. april.

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Utnytting av kraftkundar i sluttbrukarmarknaden Analyser av konkurransetilhøvet mellom norske kraftavtaler. av Bjarne Bjørkavåg Sunde

Utnytting av kraftkundar i sluttbrukarmarknaden Analyser av konkurransetilhøvet mellom norske kraftavtaler. av Bjarne Bjørkavåg Sunde Arbeidsnotat nr. 30/11 Utnytting av kraftkundar i sluttbrukarmarknaden Analyser av konkurransetilhøvet mellom norske kraftavtaler av Bjarne Bjørkavåg Sunde SNF prosjekt 1215 Konkurransepolitikk Prosjektet

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Rapport. Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010

Rapport. Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010 Rapport Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010 15. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 EKSTREMPRISER VINTEREN 2009/2010... 5 4 KRAFTMARKEDET...

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMEN. Holtsmark og Aune: INTERNASJONAL KLIMAAVTALE. Johnsen: KRAFT OG UTSLIPPSRETTER. Rosendahl og Storrøsten: GRATIS TILDELING

SAMFUNNSØKONOMEN. Holtsmark og Aune: INTERNASJONAL KLIMAAVTALE. Johnsen: KRAFT OG UTSLIPPSRETTER. Rosendahl og Storrøsten: GRATIS TILDELING 1 ÅR 198-28 NR. 9 28 62. årgang SAMFUNNSØKONOMEN Holtsmark og Aune: INTERNASJONAL KLIMAAVTALE Johnsen: KRAFT OG UTSLIPPSRETTER Rosendahl og Storrøsten: GRATIS TILDELING SAMFUNNSØKONOMEN ANSVARLIG NUMMERREDAKTØR

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 59 400 husholdningskunder skiftet leverandør i 4. kvartal 2005. Dette er en oppgang fra 3. kvartal i år. 1 Antall leverandørskifter er også

Detaljer

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de Foto: NordPool ASA Kraftmarkedet 7 Hvordan kraftmarkedet fungerer Utenlandsforbindelsene Omsetning av kraft Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet Bakgrunnen for krafthandelen mellom de nordiske landene

Detaljer

Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013

Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013 Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013 www.sykkylven-energi.no www.enok-senteret.no Sykkylven Energi AS SAMANDRAG Den samla elektrisitetsbruken i Sykkylven var på 124 GWh (temperaturkorrigert) i

Detaljer

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Rapport 0717 Maria Sandsmark og Arild Hervik Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Endrede markedsforhold og reguleringsregimer Maria Sandsmark og Arild Hervik VILKÅRENE FOR KRAFTKREVENDE INDUSTRI

Detaljer

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1.

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1. 1 Naturlegvis Å rsm el di ng Godt grunnlag for vidare vekst Året starta og slutta med kaldt og tørt ver. Dette gav låge snømagasin og utfordra overføringskapasiteten på nettanlegga våre. Til det første,

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Strømstyringssystemet. vaktmesteren. kan installere selv. tonn. Fra 2010 til 2012 ventes det norske pelletsforbruket å øke med 55 000

ENERGIRAPPORTEN. Strømstyringssystemet. vaktmesteren. kan installere selv. tonn. Fra 2010 til 2012 ventes det norske pelletsforbruket å øke med 55 000 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 37 Torsdag 24. november 20 ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Strømstyringssystemet vaktmesteren kan installere selv 2 Sandvika kan få verdens nordligste energipositive,

Detaljer

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

Torgeir Ericson, Bente Halvorsen og Petter Vegard Hansen Hvordan påvirkes strømprisene i alminnelig forsyning av endret spotpris?

Torgeir Ericson, Bente Halvorsen og Petter Vegard Hansen Hvordan påvirkes strømprisene i alminnelig forsyning av endret spotpris? Rapporter 08/54 Torgeir Ericson, Bente Halvorsen og Petter Vegard Hansen Hvordan påvirkes strømprisene i alminnelig forsyning av endret spotpris? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 2 Torsdag 6. juni ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann 2 Nytt oppdrag til Rambøll i Akershus EnergiPark 4 Kjøleanlegg

Detaljer

! " # $ %& '() # +, " -

!  # $ %& '() # +,  - ! " # $ %& '() * #, " - ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Vannmagasinstatistikk for uke 9 viser en fyllingsgrad på 54,2%. En reduksjon på 11% poeng siden forrige rapport (uke 5). Fyllingsgraden for

Detaljer

Nettutviklingsplan for sentralnettet

Nettutviklingsplan for sentralnettet Nettutviklingsplan for sentralnettet 2010 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskaping, og legge til rette for klimavennlige løsninger.

Detaljer

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding.

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding. rt po ra p 10 20 År s 2 0 1 0 il å tt Kr af ra m ke f ve r på tid a SFE SIN VISJON, kraft til å påverke framtida, fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet.

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Skal styre 10 prosent av norske gatelys. BioCHP kan bli en av løsningene i 500-800 nullutslippsbygg Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Skal styre 10 prosent av norske gatelys. BioCHP kan bli en av løsningene i 500-800 nullutslippsbygg Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 0 Nummer 5 Torsdag 7. februar ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Skal styre 0 prosent av norske gatelys 2 Ble hedret på Enovakonferansen 3 BioCHP kan bli en av løsningene

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen

Vi må være ferdige med konsesjonsbehandlingen Krafthandel Ny plattform skapte meglertrøbbel s.4 Nettmeldingen OED vil øke konsesjonsfarten s.5 Energiutvalget Ser lyse utsikter for industrien s.6 Nr 10 2012 Nyhetsbrev Norge 7. mars 50 40 Nasdaq OMX

Detaljer

Årsrapport 2012. Sogn og Fjordane Energi

Årsrapport 2012. Sogn og Fjordane Energi Årsrapport 2012 Sogn og Fjordane Energi Visjon: Kraft til å påverke framtida Visjonen fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet. SFE er ein stor aktør i den

Detaljer

Energiutgreiing Odda kommune

Energiutgreiing Odda kommune Energiutgreiing Odda kommune Rullering 2009 SAMANDRAG I følgje Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE i januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årleg oppdatere og offentleggjere ei energiutgreiing

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 Fornybar energi 23.05.2012 Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG HOVUDPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2012 1 Referanseside Boks 523, 6803 FØRDE. Tlf: 57722500, Faks: 57722501. www.hisf.no

Detaljer