Kraftsituasjonen veke 4, 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftsituasjonen veke 4, 2009"

Transkript

1 , 29 Mindre prisforskjellar i Noreg og Norden Børsprisen for elektrisk kraft fall meir i Midt- og Nord-Noreg (NO2) enn i Sør- Noreg (NO1) frå veke 3 til 4, og prisforskjellen mellom desse områda minka. I litt over tre firedelar av timane var det lik pris mellom NO1 og NO2 sist veke. I snitt for veka var prisen 34,8 øre/kwh i Sør-Noreg og 35, øre/kwh i Midt- og Nord-Noreg. Det var og fall i dei danske prisane frå veke 3 til 4. Det førte til at forskjellen mellom høgaste og lågaste vekepris i Norden var 4 øre/kwh. Lågare forbruk som følgje av mildare vêr samt mindre eksport til kontinentet har medverka til likare prisar i Norden. Vi må tilbake til veke 16 i 27 for å finne ei veke med mindre prisforskjellar i Norden.

2 2 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 29 Magasinfylling - Fyllingsgraden under 6 prosent Vêr og hydrologi Produksjon - Lågare nordisk vasskraftproduksjon Ved utgangen av veke 4 var fyllingsgraden i norske magasin 58,1 prosent. Gjennom veka minka fyllingsgraden med 2,6 prosenteiningar mot 1,7 prosenteiningar veka før. Magasinfyllinga er 4,5 prosenteiningar under medianverdien for veka og 9,3 prosenteiningar under fjoråret sitt nivå. Svenske magasin hadde ein fyllingsgrad på 42,7 prosent, ein nedgang på 2,7 prosenteiningar frå veka før. Magasinfyllinga er 12,9 prosenteiningar under medianverdien for veka og 18,8 prosenteiningar under fjoråret sitt nivå. I elspotområde NO1 (Sør-Noreg) var fyllingsgraden 58,2 prosent, ein nedgang på 2,8 prosenteiningar. I elspotområde NO2 (Midt- og Nord-Noreg) var fyllinga 57,9 prosent, ein nedgang på 2,2 prosenteiningar frå veka før. Fram til 17. november var Noreg delt i tre elspotområdar. I det tidlegare elspotområde NO2 (Midt-Noreg) var fyllinga 49,4 prosent ved utgangen av veke 4. Det er ein nedgang på 3,7 prosenteiningar frå veka før. I det tidlegare elspotområde NO3 (Nord-Noreg) minka fyllingsgraden med 1,7 prosenteiningar til 6,9 prosent. Det berekna nyttbare tilsiget for veke 4 var,9 TWh, eller om lag 2 % høgare enn normalt. Til no i 29 har tilsiget vore omlag 4,3 TWh, eller 1,1 TWh meir enn normalt. Basert på dagens meteorologiske prognoser er det i veke 5 venta eit energitilsig på omkring,5 TWh, som er 6 % av normalt. I veke 4 kom det relativt mye nedbør over austlege og sørlige delar av Sør- Noreg, med opp mot 1 mm enkelte stader på Sørlandet. På Vestlandet nord for Rogaland, i Trøndelag og i Nord-Noreg kom det lite nedbør. Omrekna i nedbørenergi kom det omlag 3,4 TWh totalt. Det er omtrent normalt. Sum nedbørenergi til no i år er nærare 13 TWh, eller omtrent som normalt. For veke 5 ventes lite nedbør i heile landet. Totalt ventes omlag,5 TWh eller om lag 2 av det normale for uka. Det var stor sett mildare enn normalt over heile landet i veke 4. Mildast var det i låglandet austafjells med drygt 4 grader høgare temperatur enn normalt. I resten av landet låg temperaturen eit par grader over normalen. I inneverande veke ventes framleis kuldegrader, men 3 4 grader høgare temperatur enn normalt i låglandet austafjells og i Nord-Noreg. Resten av landet får omtrent normale temperaturar. I sum for magasinområdane er det om lag normale snøforhold. For fleire opplysningar om snø, sjå På disse internettsidene oppdaterast kvar onsdag kl. 11 ein snørapport for heile landet under fanen Analyser/ Vekerapport snø. Den nordiske kraftproduksjonen fall i alle dei nordiske landa. Fallet var størst i norsk og svensk vasskraftproduksjon. Kjernekraftproduksjonen i Sverige auka frå veke 3 til 4. Ringhals 1 som starta opp igjen i veke 3 etter ein periode med tekniske problem, nådde full kapasitet i løpet av veke 4, og dei svenske kjernekraftverka har sia gått for full kapasitet. I Danmark var det noko lågare vindkraftproduksjon sist veke samanlikna med veka før. Så langt i år har det vore produsert 32,1 TWh i Norden. Det er 3,5 TWh mindre enn i fjor. Nedgangen har vore i Sverige. Det har vore ein oppgang i dei andre nordiske landa. Den norske kraftproduksjonen fall med 3 prosent frå veke 3 til 4. Så langt i år utgjer den norske produksjonen 12,6 TWh. Det,4 TWh meir enn i same periode i fjor.

3 3 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 29 Forbruk - Mildare vêr og lågare nordisk forbruk Også kraftforbruket fall i dei nordiske landa frå veke 3 til 4. Nedgangen var først og fremst i Sverige og Noreg. Mildare vêr enn i veka før kan forklare nedgangen sist veke. Døgntemperaturane var null grader eller høgare gjennom heile veke 4 både i Stockholm og i Oslo. I Finland var forbruket meir stabilt gjennom veke 4 og totalt sett noko lågare enn i veka før. Dei fire første vekene i år sett under eit, har det finske forbruket vore betydeleg lågare enn i fjor. Det er hovudårsaka til at det nordiske kraftforbruket så langt i år er,6 TWh lågare enn i tilsvarande periode i fjor. Relativt sett gjekk det kraftforbruket ned like mykje i Sør-Noreg som i Midtog Nord-Noreg frå veke 3 til 4. Det samla norske forbruket var 287 sist veke. Det er 1,6 prosent lågare enn i veka før. Så langt i år er det norsk forbruket av elektrisk kraft vore 11,9 TWh, som er litt over ein tredel av det totale nordiske forbruket. Korrigert for temperaturar var det ein nedgang i det norske kraftforbruket i årets tre første veker samanlikna med same periode i fjor. Det har vore forbruksnedgang i både alminneleg forsyning og kraftkrevjande industri, medan forbruket i elektrokjelane er uendra. Utveksling - Mindre nordisk eksport til kontinentet Lågare etterspørsel og prisar på kontinentet medverka til at den nordiske nettoeksporten fall med 37 frå veke 3 til 146 i veke 4. Nettoeksporten frå Danmark til Tyskland fall med 59. Redusert overføringskapasitet frå Danmark til Tyskland i store deler av veka har og medverka til nedgangen. Nedgangen i dansk eksport mot Tyskland bidrog til mindre dansk import frå resten av Norden, først og fremst frå Sverige. Det var ein svak nedgang i den norske nettoeksporten til Nederland og Danmark.. I veke 5 i fjor varslet Statnett at det som følgje av flaskehalser sør i Sør- Noreg av og til ville bli nødvendig å redusere overføringskapasiteten frå Sør-Noreg til Nederland og Danmark. Til og med veke 4 i år har det vore reduksjonar i 24 timar eller 2 prosent av tida. Reduksjonane har i snitt vore 11 prosent av normalkapasiteten på forbindelsane. Nettoeksporten frå Sør-Noreg til Sverige auka noko frå veke 3 til 4. Mellom Midt- og Nord-Noreg og Sverige auka utvekslingsvolumet frå veke 3 til 4. Det ble importert meir kraft frå Sverige om natta og i helgen og det ble eksportert meir kraft til Sverige om dagen. Totalt var det 5 lågare nettoeksport frå Midt- og Nord- Noreg til Sverige i veke 4. Prisar - Framleis prisfall Den gjennomsnittlige kraftprisen fall i både Sør-Noreg (NO1) og Midt- og Nord- Noreg (NO2) frå veke 3 til veke 4. I Sør-Noreg var snittprisen 348 kr/mwh i veke 4. Det er 31 kroner lågare enn i veka før. I Midt- og Nord-Noreg fall prisen med 39 kroner til 35 kr/mwh. Mildare vêr og meir nedbør enn forventa kan forklare nedgangen. I tillegg kan lågare kraftprisar på kontinentet ha medverka til prisfallet. Også prisforskjellen mellom dei to norske elspotområda minka i førre veke, og i 76 prosent av timane var prisen lik. Store delar av onsdag var prisen i Sør- Noreg lågare enn prisen i Midt- og Nord-Noreg. Då var den tilgjengelege eksportkapasiteten frå Sør-Noreg til Danmark, Sverige og Nederland fullt utnytta. Med unntak av to timer på søndag hadde Sverige og Finland same kraftpris

4 4 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 29 som Midt- og Nord-Noreg i heile veke 4. Veka før var det like prisar heile veka. - Lågaste prisforskjell i Norden på nesten to år Også i Danmark fall prisane, og som i veke 3 nærma dei danske prisane seg resten av Norden i førre veke. Nedgangen har samanheng med lågare tyske prisar og redusert overføringskapasitet til Tyskland. På Jylland fall vekeprisen med 34 kroner til 347 kr/mwh i veke 4. Det var den lågaste snittprisen i dei nordiske elspotområda i førre veke. Den høgaste vekeprisen fann stad på Sjælland, men her var prisfallet likevel størst. Børsprisen på Sjælland fall med 51 kroner til 351 kr/mwh. Det betyr at forskjellen mellom høgaste og lågaste vekepris i dei nordiske elspotområda minka monaleg i førre veke, og har ikkje vore lågare sidan veke 16 i 27. Som i veke 3 varierte dei nordiske elspotprisane mindre gjennom veka enn dei ofte gjer. Den høgaste prisen på Sjælland, som var 814 kr/mwh i time 19 på onsdag, skiljar seg ut frå resten av prisane. Onsdag ettermiddag og kveld var det nesten ikkje vindkraftproduksjon i Danmark. Sjælland hadde også den lågaste kraftprisen for veka, med 179 kr/mwh i time 6 på laurdag. På den tyske kraftbørsen EEX fall også kraftprisen i førre veke. I snitt var prisen 472 kr/mwh i veke 4. Det er 133 kroner lågare enn veka før. Lågare kullpris og noko høgare vindkraftproduksjon trekte i retning av lågare kraftpris i førre veke. I tillegg medverka streik blant arbeidarar på franske kjernekraftverk i veke 3 til den høge prisen denne veka. Termin- og sluttbrukerprisar Prisen på dei nordiske kontraktane for andre og tredje kvartal gjekk ned i førre veke. Andrekvartalskontrakten for 29 fall med 17 kroner til 323 kr/mwh. Tredjekvartalskontrakten fall med 25 kroner til 311 kr/mwh. Nedgangen har samanheng med lågare kullpris og forventningar om lågare etterspørsel. Fall i valutakursen for euro forsterka nedgangen i norske kroner. Dei same tilhøva medverka til at prisen for andre og tredje kvartal fall i Tyskland i førre veke og enda på 43 og 424 kr/mwh. Prisen på utsleppskvotar for 29 og 21 fall frå veke 3 til veke 4. Kvoteprisen for 29 var 15 kr/mwh, medan kvoteprisen for 21 var 19 kr/mwh. I sluttbrukarmarknaden gjekk prisen på standard variabel kraftleveringskontrakt som vert tibydd for veke 6 ned frå veka før. Dette gjeld og den gjennomsnittlege prisen for dei 15 landsdekkjande kraftleverandørane som tilbyr standard variabel kontrakt. Gjennomsnittsprisen hjå dei landsdekkjande leverandørane vil vere,4 øre billegare enn snittet blant dei dominerande for levering i veke 6. Prisen på ein marknadspriskontrakt i Midt- og Nord-Noreg gjekk ned frå veka før. Det gjorde og prisen på denne type kontrakt i Sør-Noreg.

5 5 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 29 Innhald 1. Magasinfylling Tilsig og nedbørtilhøve Produksjon, forbruk og utveksling Kraftprisar Kraftforbruk Tilstanden til kraftsystemet...2

6 6 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Magasinfylling Tabell 1 Magasinfylling. Tall i tabellen for Midt- og Nord-Noreg visar magasintal for dei tidlegare elspotområda NO2 og NO3. Kjelde: NVE og Nord Pool Spot Prosent Prosentpoeng Veke 4 29 Veke 3 29 Veke 4 28 Median veke 4 Endring fra sist veke Differanse fra same veke i 28 Differanse fra median Norge NO NO Sverige Sør-Noreg (NO1) Midt-Noreg Nord-Noreg Figur 1 Fyllingsgraden til vassmagasina i Noreg. Prosent. Kapasitet=84,3 TWh. Kjelde: NVE Prosent Median (199-27) 28 Maks. (199-27) Min. (199-27) 29 Veke nr. Figur 2 Vassmagasinas fyllingsgrad i Sverige. Prosent. Kapasitet=33,8 TWh. Kjelde: Svensk Energi Prosent Median (199-27) 28 Maks. (199-27) Min. (199-27) 29 Veke nr.

7 7 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 29 Figur 3 Vassmagasina sin fyllingsgrad for elspotområda NO1 og NO2. Prosent. Kjelde: NVE 1 9 NO Prosent Veke nr NO Prosent Veke nr

8 8 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Tilsig og nedbørtilhøve Tabell 2 Tilsig og nedbør. Kjelde: NVE TWh Veke 4 Veke 4 Normal Veke Veke 1-4 Normal Prosent av normal veke Differanse fra normal til no i år Tilsig Nedbør Tabell 2b Forventa tilsig og nedbør i veke 4. Kjelde: NVE Twh Prosent av normal Tilsig.5 67 Nedbør.5 17 For fleire detaljar når det gjeld vassføring i Noreg sjå: Figur 4 Nyttbart tilsig i Noreg i 28 og 29, maks, min og gjennomsnitt for perioden ,. Kjelde: Nord Pool Spot og NVE 1 75 Gj.snitt Maks Min Årtilsig Tilsig til og med uke 4

9 9 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 29 Figur 5 Nedbør i Noreg i 28 og 29, og gjennomsnitt for perioden ,. Kjelde: NVE 1 Gj.snitt Årsnedbør Nedbør til og me Figur 6 Temperaturar i Noreg i 28 og 29, og normalar (ref: ). Kjelde: Meteorologisk institutt Oslo Bergen Normal Normal Grader 1 5 Grader Uke Uke Værnes Tromsø Normal Normal Grader 1 5 Grader Uke -15 Uke

10 1 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 29 Figur 7 Utviklinga av snømagasin for dei norske vassmagasina vintrane 26-7, 27-8 og Maksimum og minimum frå perioden Kjelde: NVE 14 % Snøens energiinnhold i % av median kulminasjon 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % Maximum Median Minimum / 7 27 / 8 28 / 9 % 1. sep. 1. des. 1. mar. 1. jun.

11 11 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Produksjon, forbruk og utveksling Tabell 3 Norsk produksjon, forbruk* og kraftutveksling. Alle tal i. Kjelde: Nord Pool Spot År Endring fra førre Veke veke Produksjon Norge (-3.2%) -14 (-.5%) Sverige (-2.9%) -228 (-6.4%) Finland (-.5%) 37 (2.4%) Danmark (-1.4%) 38 (4.5%) Jylland (-3.6%) 29 (5.4%) Sjælland (2.6%) 9 (2.9%) Nordisk totalproduksjon (-2.4%) -167 (-1.9%) Forbruk Norge (-1.6%) -47 (-1.6%) Sverige (-3.2%) -139 (-4.2%) Finland (-1.2%) -18 (-5.6%) Danmark (-.9%) -1 (-.1%) Jylland (-.7%) -1 (-.2%) Sjælland (-.9%) 1 (.3%) Nordisk totalforbruk (-2.1%) -295 (-3.3%) Import Norge Sverige Finland Danmark Nordisk nettoimport Endring fra same veke i fjor *Ikkje temperaturkorrigerte tall Tabell 4 Nordisk produksjon, forbruk* og kraftutveksling. Alle tal i. Kjelde: Nord Pool Spot År Endring fra førre Veke veke Produksjon NO (-2.8%) -1 (%) NO (-4.4%) -13 (-1.6%) Norsk totalproduksjon (-3.2%) -14 (-.5%) Forbruk NO (-1.7%) -38 (-1.8%) NO (-1.4%) -8 (-1%) Norsk totalforbruk (-1.6%) -47 (-1.6%) Import NO NO Norsk Nettoimport *Ikkje temperaturkorrigerte tall Endring fra same veke i fjor

12 12 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 29 Utviklinga i kraftproduksjon og forbruk Figur 5 Produksjon, forbruk og utveksling så langt i år. Kjelde: Nord Pool Spot Norden (TWh) Til no i år Same periode i fjor Endring Produksjon (-9.9%) Forbruk (-1.7%) Nettoimport Norge (TWh) Til no i år Same periode i fjor Endring Produksjon (3.6%) Forbruk (.6%) Nettoimport Figur 8 Produksjonsutvikling i dei nordiske landa, 28 og 29,. Kjelde: Nord Pool Spot 4 Noreg 4 Sverige Finland 12 Danmark Figur 9 Forbruksutvikling i dei nordiske landa, 27 og 29,. Kjelde: Nord Pool Spot 4 Noreg 4 Sverige Finland 12 Danmark

13 13 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 29 Utveksling Figur 1 Nettoutveksling pr. veke for Noreg og Norden, 28 og 29,. Kjelde: Nord Pool Spot Import Noreg Import Norden Eksport Eksport Figur 11 Import og eksport mellom dei nordiske landa og frå/til tilgrensande område i veke 4 i 29 (veke 3). Alle tall i. Kjelde: Nord Pool Spot* 2 (1) 4 (4) NO2 1 (1) 48 (44) 25 (16) 7 (4) RU 14(12) 5 (9) NO1 29 (28) 75(66) 62 (69) SE 2 (24) 52 (43) FI 37(4) 24 (24) NL 87(94) 34 (34) DK1 68 (13) 34 (28) DK2 2 () () EE 23 (6) DE 211 (25) 59 (57) 5 (5) 75 (72) PL * Tala i figur 1 er Ikkje avstemt mot tala i tabell 3 og 4, og det eksisterer avvik i forhold til netto handelstal i tabell 3 og 4. Kraftflyten mellom Sverige og dei norske elspotområda NO2 og NO3, og utveksling internt i Noreg er basert på planlagt elspotflyt. Tala vil avvike frå faktisk utveksling ved endringar i driftsforholda.

14 14 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Kraftprisar Engrosmarknaden Tabell 6 Kraftpriser nordiske elspotområder. Vekesnitt. Kjelde: NordPool kr/mwh Veke 4 29 Veke 3 29 Veke 4 28 Endring veke Endring fra i fjor NO (-8%) 5. (1%) NO (-1%) - - Sverige (-1%) (8%) Finland (-1%) (8%) Jylland (-9%) -4.4 (8%) Sjælland (-13%) -9.2 (12%) System (-1%) -2.4 (1%) Tyskland (-22%) 51.2 (44%) Figur 12 Vekegjennomsnitt for døgnmarknadspris (elspotprisen) for prisområde NO1, NO2, NO3 og European Electricity Exchange (EEX), 27 og 28, NOK/MWh. Kjelde: Nord Pool Spot og EEX Nord Pool NO1 29 EEX Tyskland 29 Nord Pool NO2 28 Nord Pool NO1 28 EEX Tyskland 6 kr/mwh Veke nr. Figur 13 Spotprisar i Norden og Tyskland i veke 4, NOK/MWh. Kjelde: Nord Pool Spot og EEX NO1 NO2 Sverige Finland Jylland System Sjælland Tyskland (EEX) 6 NOK/MWh Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn

15 15 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 29 Terminmarknaden Tabell 7 Terminprisar, nordisk og tysk kraft, samt kvotar. Kjelder: Nord Pool og EEX. Prisane som i tabellen er slutprisar fredag i den aktuelle veka. Veke 4 Veke 3 Endring Elektrisitet kr/mwh CO2 kr/tonn NordPool EEX NordPool 2.kvartal ,4 34,4-17, (-5%) 3.kvartal 29 31,7 335,2-24,5 (-7%) 2.kvartal 29 42,6 435,8-33,2 (-8%) 3.kvartal ,1 455,6-31,5 (-7%) 29 15,4 117,9-12,5 (-11%) 21 18,6 121,1-12,5 (-1%) Figur 14 Daglege sluttprisar for enkelte typar kontraktar i den finansielle kraftmarknaden siste tolv månader, NOK/MWh. Kjelde: Nord Pool Spot og EEX 8 7 NP 2. kvartal 29 NP 3. kvartal 29 EEX 2. kvartal 29 EEX 3. kvartal 29 6 kr/mwh jan. 8 feb. 8 mar. 8 apr. 8 mai. 8 jun. 8 jul. 8 aug. 8 sep. 8 okt. 8 nov. 8 des. 8 jan. 9 Figur 15 Daglege sluttprisar for utslippskvotar på CO 2, kroner/tonn. Kjelde: Nord Pool Spot 25 2 kr/tonn 15 1 EUA - des. 29 EUA - des jan. 8 feb. 8 mar. 8 apr. 8 mai. 8 jun. 8 jul. 8 aug. 8 sep. 8 okt. 8 nov. 8 des. 8 jan. 9

16 16 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 29 Sluttbrukarprisane Tabell 8 Sluttbrukerprisar. Kjelde: Konkurransetilsynet Øre/kWh Veke 6* Veke 5* Standard variabel Markedspris Fastpris * Pris tilbode for veke 6 notert i veke 4 Endring veke 4-3 Volumvege snitt billegaste landsdekkjande Veke 4 Veke 3 Endring veke 4-3 NO NO Veke 4 Veke 3 Endring veke år (snitt Noreg) år (snitt Noreg) år (snitt Sverige) Figur 16 Utviklinga i standard variabel kraftpris siste 52 vekene for dominerande leverandør (volumvege snitt), gjennomsnittet av landsdekkjande leverandørar og ein tenkt spotpriskontrakt med påslag på 1,9 øre/kwh. Alle prisar inkludert mva. Kjelde: Konkurransetilsynet og NVE 8 St andard variabel pris - dominerande leverandørar St andard variabel pris - 15 landsdekkjande leverandørar Spot pluss påslag (1,9 øre) i Sør-Noreg (NO1) Spot pluss påslag (1,9 øre) i Midt -Noreg (NO2) Spot pluss påslag (1,9 øre) i Nord-Noreg (NO3) Spot pluss påslag (1,9 øre) i Midt - og Nord-Noreg (ny NO2) *P risar fo r standard variabel ko ntrakt meldas to veker fram i tid Veke nr.

17 17 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 29 Figur 17 Utviklinga i 1-årige norske og svenske fastpriskontraktar med årleg forbruk på 2 kwh for siste 52 veker. Dei svenske prisane er oppgjeve inklusive kostnader til elsertifikat. Alle prisar inkl. mva. Aritmetisk gjennomsnitt for 36 svenske og 15 norske leverandørar, norske øre/kwh. Kjelde: Montel og Konkurransetilsynet øre/kwh Norsk 1-års fastpris Svensk 1-års fastpris Norsk 3-års fastpris Veke nr.

18 18 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Kraftforbruk Tabell 9 Forbruk, temperaturkorrigert. Kjelde: Nord Pool Spot TWh TWh Uke 3 Uke 1 Uke Uke Endring uke TWh Endring hittil i år Alminnlig forsyning temperaturkorrigert ,9 7,1-38 -,2 (-3%) Noreg Kraftkrevende industri ,8 1,9-11 -,1 (-5%) Elektrokjeler 16 16,3,3 (%) Sverige Totalforbruk temperaturkorrigert Totalforbruk temperaturkorrigert ,2 9,4-43 -,2 (-2%) ,8 1,7 22 -,9 (-8%) Figur 18 Temperaturkorrigert totalforbruk i Noreg.. Kjelde: Nord Pool Spot F Årsforbruk Forbruk til og med veke 3 Figur 19 Temperaturkorrigert forbruk i alminneleg forsyning i Noreg.. Kjelde: Nord Pool Spot F Årsforbruk Forbruk til og med veke 3

19 19 Noregs vassdrags- og energidirektorat, 29 Figur 2 Forbruk i kraftintensiv industri i Noreg.. Kjelde: Nord Pool Spot F Årsforbruk Forbruk til og med veke 3 Figur 21 Forbruk i elektrokjelar i Noreg,. Kjelde: Nord Pool Spot F Årsforbruk Forbruk til og med veke 3 Figur 21 Totalt kraftforbruk i Sverige, temperaturkorrigerte tall,. Kjelde: Svensk Energi F Årsforbruk Forbruk til og med veke 3

20 2 Noregs vassdrags- og energidirektorat, Tilstanden til kraftsystemet 1 Det er vedlikehaldsarbeid på linjenett og ved kraftstasjonar fleire stader i Norden. For meir informasjon om linjer og kraftverk viser vi til Nord Pool Spot sine heimesider. Det vil vere redusert overføringskapasitet mellom Sør-Noreg (NO1) og Sverige (25/2 MW) frem til 1. mai neste år. Frå og med 15. desember har kapasiteten frå Sør-Noreg til Sverige hovudsakelig vore mellom 7 og 12 MW (mellom 6 og 9 MW før 15. desember). I periodar med høgt forbruk i Oslo-regionen eller i periodar med høg import frå kontinentet og eksport til Sverige kan kapasiteten i retning Sverige bli redusert til 2 MW. Under gunstige situasjonar vil det kunne vere høgare kapasitet enn 12 MW. Frå Sverige til Sør-Noreg er den estimerte kapasiteten frem til mai 12 MW. Av omsyn til systemtryggleiken i Sør-Noreg kan overføringskapasiteten frå Sør-Noreg til Jylland (1 MW) og Nederland (7 MW) bli redusert ned mot minimum 75 MW og 55 MW mellom kl 7 og senest 22 på arbeidsdagane frå 12. desember 28 til 1. mars 29. Overføringskapasiteten frå Finland til Estland (365 MW) vil vere redusert enkelte timer i perioden 16. til 31. januar grunna vedlikehald på nettet i Estland. Det norske vasskraftverket Lang-Sima (25 MW) var ute av drift frå torsdag til fredag i veke 4. Det danske kolkraftverket Stigsnæsværket 2 (26 MW) var ute av drift frå tysdag til søndag i veke 4 grunna feil. Det svenske oljekraftverket Karlshamn 3 (335 MW) var ute av drift frå fredag til søndag i veke 3 på grunn av vedlikehaldsarbeid. Det finske kolkraftverket Tahkoluoto (24 MW) var ute av drift frå fredag 23. januar til måndag 26. januar. 1 Kjelde: ( Urgent Market Messages (UMM) ).

Kraftsituasjonen pr. 5. november:

Kraftsituasjonen pr. 5. november: : Prisoppgang og norsk produksjonsauke Etter tre veker med nedgang i børsprisane var det prisoppgang ved den nordiske kraftbørsen i veke 44. Ein oppgang i kraftforbruket som følgje av kaldare vêr har medverka

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 26. mars:

Kraftsituasjonen pr. 26. mars: : Kaldere vær ga økte kraftpriser Fallende temperaturer fra uke 11 til uke 12 ga økt norsk kraftforbruk og -produksjon. Prisene økte, men prisoppgangen ble noe begrenset på grunn av fridager i påsken.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 24. mai:

Kraftsituasjonen pr. 24. mai: : Økt forbruk og produksjon Kaldere vær bidro til at forbruket av elektrisk kraft i Norden gikk opp med fire prosent fra uke 19 til 2. Samtidig er flere kraftverk stoppet for årlig vedlikehold. Dette bidro

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 7. november:

Kraftsituasjonen pr. 7. november: : Høyt tilsig og lavere priser I uke 44 var det et samlet tilsig til det norske vannkraftsystemet på 3,4 TWh. Det er 6 prosent mer enn det som er normalt for uken. Det høye tilsiget bidro til at fyllingen

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 23. januar:

Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Kraftsituasjonen pr. 23. januar: Lavere kraftpriser Prisene ved den nordiske kraftbørsen falt fra uke 2 til 3. Prisnedgangen har sammenheng med lavere kraftforbruk som følge av mildere vær. Temperaturene

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 11. januar:

Kraftsituasjonen pr. 11. januar: : Kaldt vær ga høy produksjon og eksport i uke 1 Kaldt vær over store deler av Norden ga høyt kraftforbruk og økt kraftpris i uke 1. Dette ga høy norsk kraftproduksjon, og spesielt i begynnelsen av uken

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 1. august:

Kraftsituasjonen pr. 1. august: : Fortsatt høy kraftproduksjon og eksport Det var høy norsk vannkraftproduksjon og eksport også i uke 3. Den norske kraftproduksjonen var om lag 2,2 TWh. En femtedel av produksjonen ble eksportert til

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 29. oktober:

Kraftsituasjonen pr. 29. oktober: : Mye tilsig og lågare prisar I veke 43 var det totale tilsiget til det norske vannkraftsystemet 4,4 TWh. Det er over det dobbelte av kva som er normalt for veka. Det høge tilsiget medverka til at magasinfyllinga

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. april:

Kraftsituasjonen pr. 12. april: : Fortsatt kraftimport til Norge Kraftutvekslingen med de andre nordiske landene snudde fra norsk eksport i uke 12, til import i uke 13. Også i uke 14 har det vært en norsk kraftimport. Prisene i Tyskland

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 23. august:

Kraftsituasjonen pr. 23. august: : Normal nedbør - tilsig under normalt i uke 33 Det kom 2,4 TWh nedbørenergi i uke 33. Det er litt over normalen, men som følge av lite mark- og grunnvann ble tilsiget til de norske kraftmagasinene bare

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 2. januar:

Kraftsituasjonen pr. 2. januar: : Høy norsk kraftimport i den siste uken av 27 Det var tilnærmet full import av elektrisk kraft til Norge i uke 52, og den samlede norske nettoimporten var 334. Det er den høyeste importen siden uke 4

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 21. juni:

Kraftsituasjonen pr. 21. juni: : Lavt tilsig femte uke på rad Beregnet tilsig til det norske kraftsystemet var 5,5 TWh i uke 24. Det er 9 prosent av normalt, og tilsiget har nå vært under normalt de siste fem ukene. Likevel økte tilsiget

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 8, 2010

Kraftsituasjonen veke 8, 2010 , Rekordhøge prisar Den gjennomsnittlege kraftprisen i veke 8 var rekordhøg for alle dei nordiske marknadsområda med unntak av Sørvest-Noreg og Jylland. Vekeprisen var høgast i Midt- Noreg. Der var prisen

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 20, 2010

Kraftsituasjonen veke 20, 2010 Kraftsituasjonen veke 2, 21 Høgt tilsig og låge prisar Det var 8 prosent meir tilsig enn normalt i veke 2. Varmt vêr førte til stor snøsmelting i dei fleste delane av landet. Auken i tilsiga førte både

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 3, 2017

Kraftsituasjonen veke 3, 2017 , 2017 Auka nettoeksport av kraft frå Noreg og Norden Lågare dansk vindkraftproduksjon bidrog til auka nettoeksport av kraft frå Noreg i førre veke. Sjølv om den danske produksjonsnedgangen var stor, auka

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 10, 2016

Kraftsituasjonen veke 10, 2016 , 2016 Låg vindkraftproduksjon og auke i kraftprisen* Det var uvanleg låg vindkraftproduksjon i førre veke, noko som gjorde at kraftproduksjonen i Norden gjekk ned. Høgare temperaturar drog samtidig forbruket

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. september:

Kraftsituasjonen pr. 12. september: Kraftsituasjonen pr. 12. september: Svak økning i magasinfyllingen Det nyttbare tilsiget til de norske vannmagasinene var 2,7 TWh, eller 2 prosent mer enn normalt i uke 36. Dette var litt mer enn kraftproduksjonen,

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 50, 2016

Kraftsituasjonen veke 50, 2016 Kraftsituasjonen veke 50, 2016 Kaldare vêr og mindre vind auka dei nordiske prisane Kaldare vêr bidrog til høgare forbruk i store delar av Norden i førre veke. I tillegg gjekk den nordiske vindkraftproduksjonen

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 2, 2017

Kraftsituasjonen veke 2, 2017 , 2017 Vêrskifte gav lågare kraftprisar Høgare temperaturar gjorde at norsk kraftproduksjon og -forbruk gjekk ned i førre veke. I tillegg var det høg nordisk vindkraftproduksjon, noko som medverka til

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 51 og 52, 2016

Kraftsituasjonen veke 51 og 52, 2016 , 216 Våt, mild og vindfull slutt på året gav auke i magasinfyllinga. Ekstremvêret «Urd» gav store nedbørsmengder og vind i jula. Det medverka til at tilsiget i veke 51 og 52 vart uvanlig høgt for årstida.

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 51 og 52, 2016

Kraftsituasjonen veke 51 og 52, 2016 Kraftsituasjonen veke 51 og 52, 216 Våt, mild og vindfull slutt på året gav auke i magasinfyllinga Ekstremvêret «Urd» gav store nedbørsmengder og vind i jula. Det medverka til at tilsiget i veke 51 og

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 16, 2010

Kraftsituasjonen veke 16, 2010 , 21 Nedgang i magasinfyllinga Auka norsk kraftforbruk og lågare kraftproduksjon saman med mindre tilsig ga ein større nedgong i dei norske vassmagasina enn i veka før. Magasinfyllinga var 22,8 prosent

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 3, 2016

Kraftsituasjonen veke 3, 2016 , 216 Det ble oppdaget en feil i fordeling av energiinnhold i magasiner mellom elspotområde 1 og 5. Feilen er rettet opp i uke 3. Historiske data er rettet opp og tilgjengelig på http://vannmagasinfylling.nve.no/default.aspx?viewtype=allyearstable&omr=el

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 1. november: Økt norsk kraftimport

Kraftsituasjonen pr. 1. november: Økt norsk kraftimport : Økt norsk kraftimport Det norske kraftforbruket økte med seks prosent fra uke 42 til uke 43, hovedsakelig på grunn av lavere temperaturer. Den norske kraftproduksjonen var imidlertid omtrent uendret.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 15. november:

Kraftsituasjonen pr. 15. november: : Økt fyllingsgrad og lavere kraftpriser Mildt vær og mye regn har ført til tilsig som er større enn normalt de siste ukene. I uke 45 var tilsiget til de norske vannmagasinene 3, TWh, og det er 6 prosent

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 30, 2016

Kraftsituasjonen veke 30, 2016 , 2016 Ressursgrunnlaget som normalt Nedbør gav ein auke i vassmagasina i alle elspotområda i Noreg i veke 30. Samla sett i Noreg er fyllingsgraden på medianen. NVEs berekningar for snø, grunn- og markvatn

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 2, 2018

Kraftsituasjonen veke 2, 2018 Kraftsituasjonen veke 2, 218 Norsk vasskraft tok seg av auka forbruk i Norden Frå veke 1 til 2 gjekk temperaturen ned i dei befolkningstette områda i Norden. Den samla oppgangen på det nordiske kraftforbruket

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 4, 2016

Kraftsituasjonen veke 4, 2016 , 2016 Ekstremvêret Tor ga store utslag i kraftmarknaden Etter ein periode med kaldt vêr auka temperaturane førre veke, og førte til lågare kraftetterspurnad i heile Norden. I tillegg bidrog ekstremvêret

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 30. april:

Kraftsituasjonen pr. 30. april: Kraftsituasjonen pr. 3. april: Nedgang i norsk kraftproduksjon Den norske produksjonen av elektrisk kraft gikk ned med 11 prosent fra uke 16 til 17, og den samlede norske produksjonen var 2359 i uke 17.

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 4, 2017

Kraftsituasjonen veke 4, 2017 , 2017 Høgare temperaturar bidrog til lågare kraftpris Høgare temperaturar gjorde at forbruket i Norden gjekk ned i førre veke, spesielt i Nord-Noreg og Nord-Sverige. Produksjonen frå kjernekraft og vindkraft

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 5, 2016

Kraftsituasjonen veke 5, 2016 , 2016 Låge kraftprisar Kaldt vêr gav høgt kraftforbruk dei første vekene i 2016, noko som gjorde at kraftprisane steg i januar. Ein mildare vêrtype den siste tida har gjort at kraftprisane no er tilbake

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 5, 2017

Kraftsituasjonen veke 5, 2017 , 2017 Høgare kraftprisar i Norden Tørt vêr og mindre vind bidrog til ein oppgang i det nordiske prisnivået sist veke. Den svenske vindkraftproduksjonen gjekk ned med 200 GWh, og vart dermed halvert samanlikna

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 27. september: Lavt forbruk og økt norsk import

Kraftsituasjonen pr. 27. september: Lavt forbruk og økt norsk import : Lavt forbruk og økt norsk import Mildt vær har bidratt til at det norske kraftforbruket i løpet av de siste fire ukene har vært 1 prosent lavere enn det som ble observert i de samme ukene i fjor. Også

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 22. februar:

Kraftsituasjonen pr. 22. februar: : Lavere produksjon og eksport enn på samme tid i fjor Lavere tilsig og mindre snø i fjellet enn på samme tid i fjor har ført til at den norske kraftproduksjonen nå er lavere enn for ett år siden. I uke

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 2, 2016

Kraftsituasjonen veke 2, 2016 Kraftsituasjonen veke 2, 216 Kulda gav høgare kraftprisar Det var låge temperaturar i heile Norden i veke 2. Det førte til høg kraftetterspurnad i dei nordiske landa. Samtidig var vindkraftproduksjonen

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 7, 2016

Kraftsituasjonen veke 7, 2016 , 2016 Svak auke i norsk forbruk og høgare prisar Høgare forbruk i Noreg bidrog til ein svak auke i norsk vasskraftproduksjon samanlikna med førre veke. Tidvis kaldt vêr i kombinasjon med låg vindkraftproduksjon

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarknaden

Kvartalsrapport for kraftmarknaden Kvartalsrapport for kraftmarknaden 2. kvartal 211 Tor Arnt Johnsen (red.) 19 211 R A P P O R T Rapport nr. 19 Kvartalsrapport for kraftmarknaden Utgitt av: Redaktør: Forfattarar: Norges vassdrags- og

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 49, 2016

Kraftsituasjonen veke 49, 2016 , 2016 Mykje regn og høgt tilsig til vassmagasina Mildt vêr og mykje nedbør bidrog til at ressurssituasjonen i Noreg betra seg frå veke 48 til veke 49. I Midt-Noreg gjekk magasinfyllinga opp med 3,1 prosentpoeng,

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 6, 2016

Kraftsituasjonen veke 6, 2016 , 2016 Oppgang i norsk vasskraftproduksjon Trass i nokre vindfulle dagar i starten av veka, vart den nordiske vindkraftproduksjonen omtrent halvert frå veke 5 til veke 6. Produksjonsnedgangen i Danmark

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 53, 2015

Kraftsituasjonen veke 53, 2015 , 2015 God nordisk ressurssituasjon Den norske magasinfyllinga låg over sitt historiske maksimum for veka ved utgangen av 2015. Totalt for året kom det 31,7 TWh meir nedbør og 23 TWh meir tilsig enn normalt

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 34, 2016

Kraftsituasjonen veke 34, 2016 , 2016 Svak auke i nordisk produksjon Ei svak auke i den nordiske kraftproduksjonen, ga tilnærma balanse i nordisk produksjon og forbruk. Dansk vindkraft bidrog til produksjonsoppgangen. Magasinfyllinga

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 22. november:

Kraftsituasjonen pr. 22. november: : Fallende kraftpriser Mildvær og mye nedbør har, sammen med økt kjernekraftproduksjon i Sverige, ført til at prisene ved den nordiske kraftbørsen har falt med over en tredel siden slutten av august. Børsprisen

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 1, 2016

Kraftsituasjonen veke 1, 2016 , 2016 Rekordhøg straumproduksjon Straumproduksjonen i Noreg har aldri før vært høgare enn onsdag 6. januar mellom kl. 19 og 20. Det ble i denne timen produsert 26 766 MWh. Høgt nordisk forbruk i tillegg

Detaljer

Rapport nr. 27 Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 2013

Rapport nr. 27 Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 213 Ellen Skaansar (red.) 27 213 R A P P O R T Rapport nr. 27 Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 213 Utgitt av: Redaktør: Forfattarar: Norges vassdrags-

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 49, 2015

Kraftsituasjonen veke 49, 2015 , 2015 «Synne» gav låge kraftprisar Ekstremvêret «Synne» gav store utslag på kraftmarknaden i førre veke. Rekordmykje nedbør og høge temperaturar for årstida bidrog til at fyllingsgraden i dei norske vassmagasina

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 14, 2016

Kraftsituasjonen veke 14, 2016 , 2016 Stabil kraftmarknad Ein svak nedgang i det norske kraftforbruket og noko lågare vindkraftproduksjon i Norden ga ein liten oppgang i kraftprisane til ca. 20 øre/kwh. Kraftprisane har sida i vinter

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen 3. kvartal 2014 Endresen og Vik

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen 3. kvartal 2014 Endresen og Vik Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2014 Endresen og Vik 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-15) 4. Produksjon og forbruk (16-26) 5. Kraftutveksling

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 37, 2016

Kraftsituasjonen veke 37, 2016 , 216 Auka krafteksport frå Noreg til Nederland Kraftprisen gjekk litt opp i Noreg i førre veke. Utvekslingskabelen mellom Noreg og Nederland vart satt i drift etter vedlikehald, noko som ga større nettoeksport

Detaljer

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06

Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.06 Kraftsituasjon Presseseminar 25.8.6 Det nordiske kraftmarkedet Deregulert i perioden 1991-2 Pris bestemmes av tilbud og etterspørsel Flaskehalser gir prisforskjeller Produksjon og forbruk bestemmes av

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 216 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (1-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-21) 6.

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 43, 2016

Kraftsituasjonen veke 43, 2016 Kraftsituasjonen veke 43, 216 Lite vatn for årstida i Midt-Noreg Magasinfyllinga i Midt-Noreg er no nær historisk minimum (måleperiode 22-215). Dette medverkar til høgare kraftprisar enn i resten av landet.

Detaljer

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010

Markedskommentarer til 1. kvartal 2010 % magasinfylling Markedskommentarer til 1. kvartal 21 1. Hydrologi Ved inngangen til 21 var fyllingsgraden i Norge 65 %, noe som er 6 prosentpoeng under medianverdien (1993-28). Særlig Midt-Norge og deler

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 48, 2016

Kraftsituasjonen veke 48, 2016 , 216 Lågare kraftprisar og betra ressurssituasjon i Midt-Noreg Terminprisen for kraft for første kvartal 217 har vore variabel i haust. I starten av oktober var prisen på kraftleveransar til vinteren

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Samandrag Omlag 51 700 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 4. kvartal 2008 (veke 40 til 52). Dette er omlag det same som førre kvartal då 51 000 hushaldskundar

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 2. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-10) 3. Magasinfylling (11-15) 4. Produksjon og forbruk (16-19) 5. Kraftutveksling (20-22)

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 33, 2016

Kraftsituasjonen veke 33, 2016 , 216 Tørt og mindre vind Etter ei veke med regn og ruskevêr kom sommaren tilbake førre veke med tørt og varmt vêr i Noreg. Samstundes gjekk vindkraftproduksjonen markant ned i Sverige og Danmark. Produksjonsnedgangen

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 32, 2016

Kraftsituasjonen veke 32, 2016 , 2016 Ruskevêr bidrog til lågare kraftpriser Ferieslutt og kjøligare vêr bidrog til at kraftforbruket gjekk opp sist veke. Nedbøren og vinden som følgde med ruskevêret gav likevel høg uregulert kraftproduksjon,

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 13, 2016

Kraftsituasjonen veke 13, 2016 , 2016 Noko høgare terminprisar I starten av veke 13 var det mildt vêr, påske og mykje vindkraft, noko som bidrog til låge kraftprisar. I Tyskland og dei danske prisområda vart det negative prisar. Mot

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 217 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (1-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-21) 6.

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 39, 2016

Kraftsituasjonen veke 39, 2016 , 2016 Haustvêr og produksjonsnedgang Det vart kaldare i heile Noreg i veke 39 og det kom over dobbelt så mykje nedbør som normalt for veka. Samstundes gjekk norsk kraftproduksjon ned. Dette skuldast mellom

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarkedet

Kvartalsrapport for kraftmarkedet NV I Kvartalsrapport for kraftmarkedet 3. kvartal 2005 Kvartalsrapport for kraftmarkedet 3. kvartal 2005 Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Rapport nr. 21 Kvartalsrapport for kraftmarkedet Utgitt

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 4. kvartal 2014 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen Andre kvartal 2014

Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftsituasjonen Andre kvartal 2014 Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen Andre kvartal 2014 Andre kvartal 2014 Mildt vær og gunstige snøforhold i fjellet bidrog til høyt tilsig og en stadig bedret ressurssituasjon i det

Detaljer

Kraftmarkedsrapporten 1. kvartal 2016

Kraftmarkedsrapporten 1. kvartal 2016 Kraftmarkedsrapporten 1. kvartal 216 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (1-11) 4. Produksjon og forbruk (12-18) 5. Kraftutveksling (19-22) 6. Priser (23-27) 1. kvartal 216 216

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 44, 2016

Kraftsituasjonen veke 44, 2016 , 216 Kulda auka kraftforbruket i Noreg I førre veke var temperaturane 3 grader under normalen, noko som medverka til ein monaleg auka i norsk kraftforbruk. Den same utviklinga skjedde i Sverige og Finland.

Detaljer

KRAFTSITUASJONEN Fjerde kvartal og året 2017

KRAFTSITUASJONEN Fjerde kvartal og året 2017 KRAFTSITUASJONEN Fjerde kvartal og året 2017 Innhold Kort oppsummering av året Vær og hydrologi Magasinfylling Produksjon og forbruk Kraftutveksling Kraftpriser Kort oppsummering av året 2017 ble et mildt

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 40, 2016

Kraftsituasjonen veke 40, 2016 Kraftsituasjonen veke 4, 216 Kulda førte til stor oppgang i kraftforbruket Det vart kjøligare vêr i heile landet i førre veke, noko som medverka til ein auke i forbruket på over 2 GWh i Noreg. I Finland

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 11, 2016

Kraftsituasjonen veke 11, 2016 , 2016 Lågare prisar i heile Norden* Etterspurnaden etter kraft gjekk ned i heile Norden frå veke 10 til veke 11. Nedgangen var størst i Noreg, noko som har samanheng med høgare temperaturar i store delar

Detaljer

Møte med aktørene den

Møte med aktørene den Møte med aktørene den 18.01.11 -Energisituasjonen Tom Tellefsen Direktør Systemdrift Temperatur, avvik fra normalt. November og desember 2010. 3,9 ºC < normalen. 4,7 ºC < normalen. Kilde: NVE 2 Hydrologi/

Detaljer

KRAFTSITUASJONEN. 3. kvartal Foto: NVE/Stig Storheil

KRAFTSITUASJONEN. 3. kvartal Foto: NVE/Stig Storheil KRAFTSITUASJONEN 3. kvartal 217 Foto: NVE/Stig Storheil 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (1-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-21) 6. Priser (22-28)

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 16, 2016

Kraftsituasjonen veke 16, 2016 , 2016 Vårbesøk av kong vinter Norsk kraftproduksjon gjekk ned med 14 prosent førre veke, samanlikna med veke 15. Lågare temperaturar i Sør- Noreg førte til at noko av nedbøren falt som snø, slik at snømagasina

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 2. kvartal 2017 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-21)

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 4.kvartal og året 2016 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser

* God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling. * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * God påfylling til vannmagasinene som nærmer seg 90 % fylling * Mye nedbør har gitt høy vannkraftproduksjon og lavere priser * Svensk og finsk kjernekraft produksjon er på 83% av installert kapasitet,

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 22, 2016

Kraftsituasjonen veke 22, 2016 , 2016 Høgt tilsig og produksjon Snøsmelting ga mykje tilsig og stor auke i magasinfyllinga i førre veke. Det førte til høg kraftproduksjon og ein uvanleg stor nettoeksport. Kraftprisane i gjekk ned i

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarkedet

Kvartalsrapport for kraftmarkedet Kvartalsrapport for kraftmarkedet 3. kvartal 28 Ellen Skaansar (red.) 15 28 september oktober november desember januar februar mars april R A P P O R T august mai juli juni Kvartalsrapport for kraftmarkedet

Detaljer

Kraftsituasjonen vinteren 2010/2011

Kraftsituasjonen vinteren 2010/2011 Kraftsituasjonen vinteren 21/211 11 211 R A P P O R T Kraftsituasjonen vinteren 21/211 Rapport nr 11 Kraftsituasjonen vinteren 21/211 Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen

Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen Fakta Myndighetenes vurderinger Strømkrise? Energibalanse Større hendelser

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarknaden

Kvartalsrapport for kraftmarknaden Kvartalsrapport for kraftmarknaden 3. kvartal 212 Finn Erik Ljåstad Pettersen (red.) 43 212 april mai juni R A P P O R T Rapport nr. 43 Kvartalsrapport for kraftmarknaden Utgitt av: Redaktør: Forfattarar:

Detaljer

! "" " " # " $" % & ' (

!    #  $ % & ' ( ! "" " " # " $" % & ' ( ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Det er fremdeles høy magasinfylling og det har vært høyere tilsig enn normalt. Vannmagasinstatistikk for uke 5 viser en fyllingsgrad på 65,3%.

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarknaden

Kvartalsrapport for kraftmarknaden Kvartalsrapport for kraftmarknaden 4. kvartal 21 Tor Arnt johnsen (red.) 3 211 Desember November Oktober R A P P O R T Rapport nr. 3 Kvartalsrapport for kraftmarknaden Utgitt av: Redaktør: Forfattere:

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarkedet,

Kvartalsrapport for kraftmarkedet, Kvartalsrapport for kraftmarkedet, 4. kvartal 24 Tor Arnt Johnsen (red.) 1 25 september oktober november desember januar februar mars april R A P P O R T august mai juli juni Kvartalsrapport for kraftmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarkedet,

Kvartalsrapport for kraftmarkedet, Kvartalsrapport for kraftmarkedet, 2. kvartal 26 Tor Arnt Johnsen (red.) 11 26 september oktober november desember januar februar mars april R A P P O R T august mai juli juni Rapport nr. 11-26 Kvartalsrapport

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarknaden. Ellen Skaansar (red.)

Kvartalsrapport for kraftmarknaden. Ellen Skaansar (red.) Kvartalsrapport for kraftmarknaden Ellen Skaansar (red.) 8 213 R A P P O R T Rapport nr. 8 Kvartalsrapport for kraftmarknaden Utgitt av: Redaktør: Forfattarar: Norges vassdrags- og energidirektorat Ellen

Detaljer

Det Norske Videnskaps-Akademi 16. februar 2011

Det Norske Videnskaps-Akademi 16. februar 2011 Det Norske Videnskaps-Akademi 16. februar 2011 Kraftoverføring over distanse Forsyningssikkerheit Agnar Aas Vassdrags- og energidirektør Kraftleidningar til behandling i NVE 1700 km 420 kv til behandling

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarkedet

Kvartalsrapport for kraftmarkedet Kvartalsrapport for kraftmarkedet 4. kvartal 29 Tor Arnt johnsen (red.) 1 21 R A P P O R T Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 591 Majorstuen, 31 Oslo Telefon: 22 95 95 95

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarknaden

Kvartalsrapport for kraftmarknaden Kvartalsrapport for kraftmarknaden 2. kvartal 212 Finn Erik Ljåstad Pettersen (red.) 25 212 april mai juni R A P P O R T Rapport nr. 25 Kvartalsrapport for kraftmarknaden Utgitt av: Redaktør: Forfattarar:

Detaljer

Ansvarlig/Adm. enhet Torkel Bugten/ UM

Ansvarlig/Adm. enhet Torkel Bugten/ UM Notat Sak Årsrapport Det nordiske kraftmarkedet med norske øyne 29 Dokumentet sendes til Statnett Saksbehandlere/adm. enhet Ane Elgesem og Line Monsbakken/UM Sign.... Ansvarlig/Adm. enhet Torkel Bugten/

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Kvartalsrapport kraftsituasjonen. 2. kvartal 2004

Kvartalsrapport kraftsituasjonen. 2. kvartal 2004 Kvartalsrapport kraftsituasjonen 2. kvartal 24 Norges vassdrags- og 1 energidirektorat 24 Rapport nr 15-25 Redaktør: Forfatter: Tor Arnt Johnsen Erik Holmqvist, Per Tore Jensen Lund, Nils Spjeldnæs og

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarkedet,

Kvartalsrapport for kraftmarkedet, Kvartalsrapport for kraftmarkedet, 2. kvartal 25 Tor Arnt Johnsen (red.) 17 25 september oktober november desember januar februar mars april R A P P O R T august mai juli juni Kvartalsrapport for kraftmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarknaden

Kvartalsrapport for kraftmarknaden Kvartalsrapport for kraftmarknaden 3. kvartal 211 Finn Erik Ljåstad Pettersen (red.) 24 211 R A P P O R T Rapport nr. 24 Kvartalsrapport for kraftmarknaden Utgitt av: Redaktør: Forfattarar: Norges vassdrags-

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal Gudmund Bartnes (red.)

Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal Gudmund Bartnes (red.) Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 214 Gudmund Bartnes (red.) 36 214 R A P P O R T Kvartalsrapport for kraftmarknaden 1. kvartal 214 Rapport nr. 27 Norges vassdrags- og energidirektorat 214

Detaljer

Kvartalsrapport for kraftmarkedet

Kvartalsrapport for kraftmarkedet Kvartalsrapport for kraftmarkedet 2. kvartal 21 Tor Arnt johnsen (red.) 14 21 APRIL R A P P O R T MAI JUNI Rapport nr. 14 Kvartalsrapport for kraftmarkedet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags-

Detaljer