Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006"

Transkript

1 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag husholdningskunder skiftet leverandør, men likevel vesentlig høyere enn samme kvartal i 2005, da omlag skiftet leverandør. Omlag næringskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag næringskunder skiftet leverandør, men likevel en del høyere enn samme kvartal i 2005, da om lag skiftet leverandør. Antallet leverandørskifter har gått ned dette kvartalet, til tross for en prisøkning gjennom kvartalet. Det reduserte antallet skifter må sees i sammenheng med det lavere forbruket av energi i sommerhalvåret. Samtidig ser vi at tendensen med at flere velger spotpriskontrakt fortsetter, hvor 26,2 prosent nå har en slik kontrakt. Prisen for standard variabel kontrakt inkludert mva. lå i uke 14 på 58,5 øre/kwh. Prisen holdt seg over 58 øre/kwh frem til uke 20, før den beveget seg ned mot 49 øre/kwh. Prisen endte på 49,2 øre/kwh i uke 26, da den igjen var på vei oppover. Dette for et utvalg bestående av dominerende kraftleverandør i 22 av de største nettområdene. For standard variabel kontrakt lå den volumveide prisen i snitt på 54,7 øre/kwh i 2. kvartal 2006 for dominerende leverandør. Ingen av de landsdekkende leverandørene som var å finne på Konkurransetilsynets prisoversikt gjennom hele kvartalet, lå høyere i pris enn dette snittet. Imidlertid var spotpriskontrakten enda gunstigere, med et snitt på 46,5 øre/kwh for de 11 landsdekkende leverandørene gjennom dette kvartalet. I husholdningsmarkedet er markedsandelen til dominerende leverandør fortsatt høy, målt både etter antall målepunkt (79,3 %) og etter antatt årlig omsatt volum (73,4 %). I næringsmarkedet er også markedsandelen til dominerende leverandør målt i antall målerpunkt relativt høy (67,3 %), men denne andelen er atskillig lavere målt i omsatt volum (50,5 %). Tendensen over tid har vært at markedsandelen til dominerende leverandør gradvis har sunket. Både i husholdningsmarkedet og næringsmarkedet har de fleste leverandører en vesentlig markedsandel kun i et fåtalls nettområder, gjerne i eget og eventuelt noen få tilgrensende områder.

2 2 Innhold 1. Bakgrunn for leverandørskifteundersøkelsen Undersøkelsens omfang Åpningen av det norske kraftmarkedet Prisutvikling i husholdningsmarkedet Prisspredning Sammenhengen mellom leverandørskifter og prisutviklingen Kraftkontrakter Husholdningskunder Antall leverandørskifter Markedsandeler Næringskunder Antall leverandørskifter Markedsandeler Markedssituasjonen i detaljmarkedet Konklusjon... 16

3 3 1. Bakgrunn for leverandørskifteundersøkelsen Som et ledd i arbeidet med å undersøke om kraftmarkedet fungerer tilfredsstillende, har (NVE) siden 1997 foretatt kvartalsvise undersøkelser vedrørende leverandørskifter og prisutvikling. Fra og med 1999 ble undersøkelsen utvidet fra å kun omfatte husholdningskunder og hytter/fritidsboliger til også å omfatte næringskunder. Fra og med 4. kvartal 2004 er nettselskapene også bedt om å rapportere markedsandeler for de fem største leverandørene innenfor husholdnings- og næringsmarkedet Undersøkelsens omfang Undersøkelsen viser utviklingen i antall leverandørskifter 1 og markedsandeler i markedet for husholdnings- og næringskunder. Markedsandelene er målt etter antatt årlig omsatt kraftvolum. Rapporteringen begrenser seg til de fem største selskapene i hvert segment i nettområdet. NVE kontakter hvert kvartal nettselskapet i 27 av de største distribusjonsnettene i Norge. Innledningsvis presenteres prisutviklingen og utvikling i prisspredning for husholdningskunder samt utviklingen i kraftkontrakter for ulike kundesegmenter Åpningen av det norske kraftmarkedet I dag kan norske husholdningskunder helt fritt velge kraftleverandør. Om lag 30 leverandører er landsdekkende. I tillegg er det i de fleste nettområder flere lokale og regionale leverandører. Hvert nettområde har som regel en dominerende leverandør. I de fleste tilfeller er, eller har, denne leverandøren vært integrert med det lokale nettselskapet siden åpningen av kraftmarkedet i Kraftpriser for dominerende kraftleverandør i hvert enkelt nettområde hentes inn fra Konkurransetilsynets oversikter. Prisene som benyttes er standard variabel pris. Disse oversiktene er tilgjengelige på Konkurransetilsynets hjemmesider på Internet Prisutvikling i husholdningsmarkedet Figur 2.1 nedenfor sammenligner pris til husholdninger med gjennomsnittlig ukespris i spotmarkedet 3 (inkl. mva.) fra januar 1998 til og med juli Pris til husholdning er standard variabel pris som er hentet fra Konkurransetilsynets prisoversikter. Beregningene omfatter leverandørene i 22 av nettområdene som inngår i leverandørskifteundersøkelsen. 4 Årsaken til det noe mindre utvalget er at dominerende leverandører i øvrige nettområder ikke har standard variabel kontrakt som sitt hovedprodukt. Andelen med standard variabel kontrakt som standardprodukt er også synkende. Videre veies prisene med totalt volum levert til husholdninger i nettområdet. 1 I disse tallene er flyttinger og reforhandling av kontrakt med eksisterende leverandør holdt utenfor Ukespris i Oslo; kilde: Nord Pool 4 Per

4 4 Figur 2.1 Utvikling i volumveid pris og spotpris (inkl. mva) fra 1998 t.o.m. 2. kvartal 2006, kilde Nord Pool, Konkurransetilsynet og NVE Standard variabel kontrakt m/mva, utvalg Spotpris m/mva øre/kwh Differansen mellom kraftpris til husholdning og spotprisen kan betegnes som den markedsmessige bruttomarginen leverandøren ville oppnådd ved å kjøpe inn all kraft i spotmarkedet. Marginen skal dekke risiko m.h.p. volum og pris samt andre driftskostnader. Kraftleverandører som kjøper kraft i spotmarkedet og selger den til en høyere pris til husholdninger, vil oppnå en positiv bruttomargin. Tilsvarende vil kraftleverandører som kjøper kraft i spotmarkedet og selger den til en lavere pris til sluttbruker, ha en negativ bruttomargin. Prisen for standard variabel kontrakt inkludert mva. lå i uke 14 på 58,5 øre/kwh for et utvalg bestående av dominerende kraftleverandør i 22 av de største nettområdene. 5 Prisen holdt seg over 58 øre/kwh frem til uke 20 før den beveget seg ned mot 49 øre/kwh. Prisen endte på 49,2 øre/kwh i uke 26 da den igjen var på vei oppover. Den volumveide gjennomsnittprisen for dominerende leverandører var 54,7 øre/kwh i 2. kvartal Dette var noe over med den aritmetiske snittprisen, med andre ord hadde de største leverandørene noe høyere priser enn de mindre i 2. kvartal. 6 Den aritmetiske gjennomsnittsprisen for de billigste landsdekkende leverandørene var 51,9 øre/kwh i 2. kvartal, altså 3,7 øre/kwh lavere enn volumveid snitt av dominerende leverandører i samme kvartal. 5 Utvalget har blitt noe mindre da flere dominerende leverandører har gått over til andre produkter enn standard variabel som sitt standardprodukt. 6 Valget av kwh/år er ikke helt uproblematisk. Eksempelvis har Hafslund Strøm et snittforbruk på sine kunder i eget nett på under kwh. Dette er en stor leverandør med høy vekt i utvalget. Bildet kan dermed bli noe skjevt ved å regne på kwh/år. I og med at Hafslund har et høyt fastledd (599 kroner) er gjennomsnittlig kwh-pris for deres kunder høyere enn som fremkommer ved å ta utgangspunkt i et årsforbruk på kwh.

5 5 Spotprisen inkl. mva. var 53,1 øre/kwh i uke 14. Spotprisen holdt seg høy til og med uke 16. Deretter falt den til 35,0 øre/kwh i uke 19. Prisen endte på 45,4 øre/kwh i uke 26. For spotpriskontrakter har påslaget i snitt for de 11 landsdekkende leverandørene 7 som har levert i alle uker i 2. kvartal 2006, vært 1,9 øre/kwh ved et forbruk på kwh/år. Dette er uendret fra foregående kvartal. Figur 2.2 Utvikling i kraftpriser over kvartalet Standard variabel kontrakt m/mva, utvalg Spot pluss 1,9 øre/kw h De (15) billigste landsdekkende leverandører, standard variabel kontrakt 55 øre/kwh Uke I figur 2.3 nedenfor sammenlignes gjennomsnittlig standard variabel kraftpris for de dominerende leverandørene med gjennomsnittlig kraftpris for hver enkelt landsdekkende leverandør for 2. kvartal Gjennomsnittlig standard variabel kraftpris for dominerende leverandører var i snitt 54,7 øre/kwh i 2. kvartal (volumveid). Ingen av de landsdekkende leverandørene som figurerte på Konkurransetilsynets prisoversikt gjennom hele kvartalet, lå over dette snittet. Imidlertid var spotpriskontrakten enda gunstigere med et snitt for de 11 landsdekkende leverandørene gjennom kvartalet på 46,5 øre/kwh. Dette var vesentlig under standard variable kontrakt for samtlige av de landsdekkende leverandørene. 8 7 En landsdekkende kraftleverandør tilbyr kraft i alle nettområder. 8 Det er kun brukt aritmetiske gjennomsnitt og forbruksprofil er ikke hensyntatt.

6 6 Figur 2.3 Aritmetisk snitt for 14 landsdekkende kraftleverandører sammenlignet med snittet for utvalget av dominerende leverandører, begge standard variabel kontrakt, og med en spotpriskontrakt med påslag på 1,9 øre/kwh, priser inkl. mva. Kilde: Konkurransetilsynet og NVE 57,0 Snittpris 2. kvartal for ulike leverandører Spotpris pluss påslag (1,9 øre/kw h) Standard variabel kontrakt, dominerende leverandører 55,0 53,0 51,0 49,0 47,0 45,0 Total Energi SEA Norge AS Hafslund Direkte Norges Energi SKS Tindekraft Aktiv - Tussa-24 Gudbrandsdal Energi LOS Telinet Energi Ustekveikja Energi Fitjar Kraftlag Fjordkraft Luster Everk Lyse 2.1. Prisspredning For å få et bilde av prisutvikling og prisspredning viser vi to forskjellige figurer. Prisene som benyttes er standard variabel pris hentet fra Konkurransetilsynets prisoversikter. Også her omfatter beregningene de dominerende leverandørene i 22 av de nettområdene som inngår i undersøkelsen. Videre veies prisene med totalt volum levert husholdninger i nettområdet. 9 Figur 2.4 nedenfor viser grafer som illustrerer prisspredningen ved datoene 2. oktober 2005 og 1. januar, 2. april og 2. juli Grafene illustrerer hvor stor andel av volumet som har vært omsatt til hvilken pris. Figuren illustrerer dermed prisspredningen ved slutten av hvert kvartal. Den volumveide gjennomsnittsprisen var 54,2 øre/kwh ved utgangen av 2. kvartal i år. Prisen ved utgangen av 2. kvartal 2006 lå 20,4 øre/kwh over prisen ved utgangen av 2. kvartal Prisspredningen (standardavviket) er høy i forhold til samme kvartal i 2005, og større enn 1. kvartal På grunn av at markedsandelene til den dominerende leverandøren i de enkelte nettområdene stadig reduseres, vil denne beregningsmetoden gi en mindre riktig gjennomsnittspris for kraften som faktisk blir solgt til husholdningene enn tidligere.

7 7 Figur 2.4 Prisspredningen ved utgangen av de fire siste kvartalene. 80 % 70 % 60 % 50 % % 30 % 20 % 10 % 0 % Pris[øre/kWh] Også figur 2.5 illustrerer hvor stor andel som har vært omsatt til hvilken pris, men her er det tatt utgangspunkt i gjennomsnittet over et kvartal, og ikke på en bestemt dato som i foregående figur. Figur 2.5 Prisspredningen over fire siste kvartal. 50 % 3. kvartal kvartal % 1. kvartal kvartal % 20 % 10 % 0 % Pris[øre/kWh]

8 Sammenhengen mellom leverandørskifter og prisutviklingen Figur 2.6 viser utviklingen i differansen mellom dyreste dominerende leverandør og billigste landsdekkende leverandør samt antall leverandørskifter fra 4. kvartal 2000 t.o.m. 2. kvartal Denne differansen har i snitt vært noe høyere enn i tilsvarende kvartal 2005, men noe lavere enn i 1. kvartal Antall leverandørskifter var noe synkende i 2. kvartal 2006, etter en økning i antall skifter i 4. kvartal 2005 og 1. kvartal At antallet skifter reduseres, til tross for en økning i prisen, kan sees i sammenheng med den sesongmessige reduksjonen i forbruket av energi. Fokuset på kraftpriser er nok større i vinterhalvåret med høyere priser. Figur 2.6 Utvikling i leverandørskifter og differansen i prisen mellom dyreste dominerende leverandør og billigste landsdekkende leverandør. 90 Antall leverandørbytter øre/kwh kv kv Kraftkontrakter Differansen mellom dyreste leverandør og billigste landsdekkende leverandør 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Andelen husholdningskunder på spotpriskontrakter fortsetter å gå opp også i 2. kvartal Over tid har spotpriskontrakter vist seg som mer prisgunstig enn særlig standard variabel kontrakt fra dominerende leverandør. Andelen med kontrakter tilknyttet spotprisen 2. kvartal var 26,2 prosent, opp 0,8 prosentpoeng fra foregående kvartal. Kraftvolumet solgt til husholdninger med fastpriskontrakt lå i 1. kvartal 2006 på 16,3 prosent. Dette er en liten nedgang fra foregående kvartal. Standard variabel kontrakt er fortsatt den mest vanlige kontraktsformen for husholdningskunder i Norge med 57,5 prosent. 0 Antall bytter

9 9 Figur 2.7 Prosentvis fordeling av ulike kontraktstyper i husholdningsmarkedet. Kilde: SSB 70 % 1. kv kv % 3. kv kv % 1. kv kv % 30 % 20 % 10 % 0 % 1 års fastpriskontrakter Andre fastpriskontrakter Kontrakter tilknyttet elspotprisen Standard variabel Ser vi på tjenesteytende næringer er bilde noe annet. Næringskunder utenom industrien velger å være mer eksponert for spotprisen gjennom en høy andel spotpriskontrakter. Standard variabel kontrakt er langt mindre vanlig enn i husholdningssegmentet. Også fastpriskontrakter viser en synkende tendens i motsetning til i husholdningsmarkedet der andelen er nokså stabil. Innenfor industrien er fastpriskontrakter dominerende.

10 10 Figur 2.8 Prosentvis fordeling av ulike kontraktstyper i tjenesteytende næringer. Kilde: SSB 80 % 70 % 2 kv kv kv % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1 års fastpriskontrakter Andre fastpriskontrakter Kontrakter tilknyttet elspotprisen Standard variabel 3. Husholdningskunder Undersøkelsen omfatter 80.0 prosent av husholdninger og hytter/fritidsboliger i Norge. Totalt finnes det ca. 2,3 millioner husholdninger og hytter/fritidsboliger i Norge 10, og nøkkeltallene er derfor skalert opp med 1,25 for å representere hele landet Antall leverandørskifter Om lag husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da om lag husholdningskunder skiftet leverandør. Dette er likevel en del høyere enn tilsvarende kvartal i fjor da om lag skiftet leverandør. Aktiviteten i husholdningsmarkedet har derfor sunket noe, etter en stigning i antallet leverandørskifter i 4. kvartal 2005 og 1. kvartal Aktiviteten er likevel vesentlig høyere enn det lave nivået spesielt i 2. og 3. kvartal I undersøkelser fra 1. kvartal 1999 til og med 2. kvartal 2001 ble antall skifter skalert opp med utgangspunkt i 2,2 mill. husholdningskunder. Undersøkelsene som ble utført før 1999 har utgangspunkt i 2 mill. husholdningskunder. Fra 4. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005 er antall husholdningskunder igjen skalert opp, fra 2,28 til 2,30 millioner. Tallene er således ikke helt sammenlignbare. 11 I og med at utvalget er de 27 største nettområdene er utvalget ikke statistisk representativt. Utvalget er gjort ut fra vurderingen at de mindre nettselskapene har begrensede ressurser til å drive denne typen rapportering. Dersom det er slik at kunder i mindre nettområder er mer lojale mot lokal leverandør, vil de skalerte resultatene gi for høye anslag, men dersom tilfellet er motsatt, vil anslagene bli for lave.

11 11 Figur 3.1 Antall kunder med ikke-dominerende kraftleverandør og antall skifter per kvartal kv kv Antall husholdningskunder med ikkedominerende kraftleverandør Antall skifter dette kvartalet 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Om lag husholdninger og hytter/fritidsboliger (målepunkt) har en annen kraftleverandør enn den dominerende i nettområdet per 4. juli Dette utgjør ca. 26,1 prosent av kundene, dvs. målepunktene. 12 Denne andelen har vært svakt stigende de siste to årene. Totalt antall leverandørskifter i husholdningsmarkedet i perioden 1. januar mars 2006 ligger rundt Markedsandeler Figuren nedenfor viser gjennomsnittlige markedsandel for dominerende kraftleverandør. Per 4. juli 2006 var denne 73,9 prosent basert på antall målepunkt. Dette er en liten nedgang i forhold til den gjennomsnittlige markedsandelen for 1. kvartal 2006 (74,8 prosent). Vi finner imidlertid en relativt stor spredning mellom de ulike nettområdene. Mens den laveste markedsandelen for en dominerende leverandør i et nettområde er 31,9 prosent, er den høyeste andel på 95,7 prosent. Markedsandeler omtales for øvrig mer utførlig omtalt i kapittel Det antas da at husholdninger som skiftet leverandør før 1. januar 1997 ikke skiftet mer enn en gang i perioden 1. januar januar Per 1. januar 1997 var det kun husholdninger som hadde en annen kraftleverandør enn den dominerende i nettområdet.

12 12 Figur 3.2 Andel husholdningskunder med dominerende kraftleverandør. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Næringskunder Undersøkelsen omfatter dette kvartalet 93,9 prosent av næringskundene. Totalt er det ca målepunkt innenfor næringssegmentet i Norge 14. Nøkkeltallene fra undersøkelsen er derfor skalert opp med 1,07 for å representere hele landet. Det er ikke innhentet informasjon om priser i næringsmarkedet Antall leverandørskifter I 2. kvartal 2006 ble det registrert om lag leverandørskifter. Dette er en nedgang fra leverandørskifter i forrige kvartal. Dette er imidlertid en oppgang i forhold til samme kvartal i 2005 hvor antall leverandørskifter var Antall målepunkt som har en annen kraftleverandør enn den dominerende i nettet, er om lag , dvs. 33,2 prosent av det totale markedet målt i antall målepunkt. Figuren under viser utviklingen i antall leverandørskifter og antall næringskunder som har en annen leverandør enn den dominerende i nettområdet. 14 Tallet er hentet fra selskapenes økonomiske og tekniske rapportering til NVE og utgjør antall abonnenter i kategorien "næring" tilknyttet regionalnett og distribusjonsnett. Dette vil imidlertid i mindre grad enn i husholdningsmarkedet være sammenfallende med antall kunder da én næringskunde, eksempelvis en stor kommune eller en større bedrift, kan ha en lang rekke målepunkt og dermed abonnement.

13 13 Figur 4.1 Antall næringskunder med ikke-dominerende kraftleverandør og antall leverandørskifter per kvartal Antall næringskunder med ikkedominerende kraftleverandør Antall skifter dette kvartalet kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Det fremgår av figuren at antallet næringskunder som har en annen leverandør enn den som er dominerende i området er økende, og har vært det stort sett for hele perioden. Etter at denne utviklingen flatet ut i 2005, viser tallene for 2006 at dette antallet igjen har begynt å stige noe. Antallet leverandørskifter i næringsmarkedet er også relativt lavt, men også her er tendensen stigende etter 2. og 3 kvartal Markedsandeler Den samlede markedsandel for dominerende kraftleverandør per 2. juli 2006 er 66,8 prosent målt i antall målepunkt. Dette er en noe lavere andel i forhold til foregående kvartal (67,3 prosent). Denne andelen lå noenlunde stabil gjennom hele 2005, men har vist en synkende tendens første halvdel av Laveste markedsandel for 2. kvartal 2006 var 34,7 prosent, mens høyeste markedsandel var 88,0 prosent.

14 14 Figur 4.2: Andel næringskunder med dominerende kraftleverandør. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Markedssituasjonen i detaljmarkedet Både i husholdningsmarkedet og i næringsmarkedet har de fleste leverandører en vesentlig markedsandel kun i 1-2 nettområder, gjerne eget og eventuelt noen få tilgrensende. Imidlertid er mange av leverandørene med markedsandeler i kun ett område store kunder som gjerne kjøper kraft på Nord Pool via en megler. De står da selv som leverandør selv om flere av dem bruker samme meglerhus. Det høye antallet leverandører til næringskunder med betydelige markedsandeler i kun ett nettområde er derfor noe misvisende. Siden 1. kvartal 2005 har det vært en viss økning i antall leverandører som kun er aktive i ett nettområde, men noen store endringer i markedsbildet er det ikke.

15 15 Figur 5.1 Antall nettområder der kraftleverandørene er blant de fem største leverandørene og dermed med i tallgrunnlaget som innrapporteres til NVE Husholdning Næring Kraftleverandører Antall nettområder der en kraftleverandør er blant de fem største Ser vi på markedsandelen for dominerende leverandør, er det aritmetiske snittet høyt i husholdningsmarkedet både målt etter antall målerpunkt (79,3 prosent) og antatt årlig omsatt energi (73,4 prosent). Også i næringsmarkedet er markedsandelen til dominerende leverandør målt i antall målerpunkt relativt høy (67,3 prosent). Målt i omsatt energi er imidlertid markedsandelen atskillig lavere (50,5 prosent). For både husholdningsmarkedet og næringsmarkedet er det snakk om marginale endringer siden 1. kvartal Ser vi på tallene for de dominerende leverandørene totalt sett, så er 73,9 prosent av kundene (målepunkt) hos dominerende leverandør i husholdningsmarkedet. Disse står for 68,8 prosent av antatt årlig omsatt volum. I næringsmarkedet er tallene henholdsvis 66,8 prosent av kunden (målepunkt) og 42,1 prosent av omsatt volum. For begge markedskategoriene er det snakk om en liten nedgang i begge mål for samlet markedsandel til dominerende leverandør.

16 16 Figur 5.2: Markedsandeler for de fem største leverandørene samt restleverandørene. 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % Husholdning, kunder Husholdning, forbruk Næring, kunder Næring, forbruk 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Dominerende Nummer to Nummer tre Nummer fire Nummer fem Rest Leverandør 6. Konklusjon Antallet leverandørskifter i husholdningsmarkedet har gått noe ned dette kvartalet sammenlignet med foregående kvartal til tross en økning i prisen på elektrisitet, fra til Likevel var det flere leverandørskifter i husholdningsmarkedet sammenlignet med 2. kvartal Nedgangen fra 1. kvartal 2006 var ventet da det dette kvartalet var et relativt høyt antall skifter. Det er heller ingen store avvik i prisutviklingen for de ulike leverandørene dette kvartalet sammenlignet med de foregående. Imidlertid ligger de landsdekkende leverandørene også dette kvartalet klart under de dominerende leverandørene i pris.

NO9805347 NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK. os r i. Magnus Køber Ann-Kristin Hjeile KRAFTMARKEDSUNDERSØKELSEN 1997 EA/0/<- OG MARKEDSAVDELINGEN

NO9805347 NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK. os r i. Magnus Køber Ann-Kristin Hjeile KRAFTMARKEDSUNDERSØKELSEN 1997 EA/0/<- OG MARKEDSAVDELINGEN NO9805347 NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK Magnus Køber Ann-Kristin Hjeile os r i KRAFTMARKEDSUNDERSØKELSEN 1997 EA/0/

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Konkurransesituasjonen i det norske markedet for strøm til sluttbrukere

Konkurransesituasjonen i det norske markedet for strøm til sluttbrukere Siviløkonomoppgave i Økonomisk Styring/Samfunnsøkonomi Konkurransesituasjonen i det norske markedet for strøm til sluttbrukere Jan André Trollsås Norges Handelshøyskole Bergen Juni 2008 Veileder: Kurt

Detaljer

Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft

Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft Rapport utarbeidet for NVE Oslo, 7/8-2006 Jørgen Bjørndalen, Svein Roar Brunborg - 1 - Innhold 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Kraftkontrakter

Detaljer

Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet

Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet NORGESHANDELSHØYSKOLE Bergen,Juni2014 Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet Konkurransen i sluttbrukermarkedet for kraft Nina Strøm Christensen Veileder: SisselJensen Selvstendigarbeid,masteri økonomiog

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Rapport fra Bransjeundersøkelsen 2014. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014

Rapport fra Bransjeundersøkelsen 2014. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014 Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014 03.09.2014 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. Om bransjeundersøkelsen 4 1.2. Datainnsamling. 4 1.2.1. Medlemsdelen.... 5 1.2.2. Virksomhetsdelen. 6 1.2.3. Stillingskategorier

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Analyse utført for Energi Norge om forholdet mellom fremtidig kontantstrøm og selskapenes investeringsbehov Tittel Oppdragsgiver Nettselskapenes

Detaljer

De norske bensinprisene 1

De norske bensinprisene 1 De norske bensinprisene 1 EIRIK NORVALD CHRISTENSEN Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet JAN PETTER VERLO FEDJE Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet GJERMUND NESE Fungerende seksjonsleder, Konkurransetilsynet

Detaljer

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de Foto: NordPool ASA Kraftmarkedet 7 Hvordan kraftmarkedet fungerer Utenlandsforbindelsene Omsetning av kraft Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet Bakgrunnen for krafthandelen mellom de nordiske landene

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 3. oktober 2012 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse 25. november 2005 Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Tel: 22 82 46 00 www.npt.no Oppsummering Markedet som analyseres avgrenses til å gjelde

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 PT-rapport nr. 4 2012 9. mai 2012 NØKKELTALL 2011 2010 2011 Endring Fast telefoni Abonnement 1 647 400 1 528 964-7,2 % Av dette: Privat

Detaljer

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass Bedriftene Utvinning av råolje og naturgass Produksjons- og markedsforhold 1999 var et vesentlig bedre år for olje- og gassprodusentene enn 1998. Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet

Detaljer

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14

VISTA ANALYSE AS RAPPORT. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter 2015/14 RAPPORT 2015/14 Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter Ingeborg Rasmussen, Vivian A Dyb, Oscar Haavardsholm og Steinar Strøm VISTA ANALYSE AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/14

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2010 20. mai 2011 1 NØKKELTALL 2010 2009 2010 Endring Fast telefoni Abonnement 1 770 923 1 648 927 (6,9 %) Av dette: Privat 1395 261 1 294 210

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2012 DATO: 30.10.2012 Boliglånsundersøkelsen 2012 2 Finanstilsynet Boliglånsundersøkelsen 2012 Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Nedbetalingslån 6 3.1 Porteføljens

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer