Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005"

Transkript

1 Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Sammendrag Om lag husholdningskunder skiftet leverandør i 4. kvartal Dette er en oppgang fra 3. kvartal i år. 1 Antall leverandørskifter er også høyere enn tilsvarende kvartal i fjor da skiftet leverandør. Aktiviteten i husholdningsmarkedet ser altså ut til å være økende etter relativt lav aktivitet i 2. og 3. kvartal I næringsmarkedet er antall leverandørskifter moderat. Antallet næringskunder som skiftet leverandør i 4. kvartal var Dette er en oppgang på over fra forrige kvartal. Tilsvarende tall for 4. kvartal 2004 var imidlertid I næringsmarkedet ser det ut til at det er noe flere leverandører som har betydelige markedsandeler i mange nettområder sammenlignet med husholdningsmarkedet. Prisen for standard variabel kontrakt inkludert mva lå i uke 40 på 36,5 øre/kwh for et utvalg bestående av dominerende kraftleverandør i 27 av de største nettområdene. Prisen viste en stigende tendens gjennom kvartalet og endte på 39,1 øre i uke 52. Over året har prisen for standard variabel kontrakt ligget mellom 30 og 40 øre/kwh inkludert mva med en stigende trend fra 29 øre/kwh i månedsskiftet januar/februar til 39 øre/kwh mot slutten av året. Ved inngangen til 2005 lå prisen på 33,7 øre/kwh. Gjennomsnittlig standard variabel kraftpris for dominerende leverandører var i snitt 37,8 øre/kwh i 4. kvartal (volumveid). Ingen av de landsdekkende leverandørene som figurerte på Konkurransetilsynets prisoversikt gjennom hele kvartalet, lå over dette snittet. Sammenligner vi med en spotpriskontrakt med et påslag på 2,5 øre/kwh var det seks leverandører som lå over snittet der på 34,3 øre/kwh. 2 Ser vi på markedsandelen for dominerende leverandør, er det aritmetiske snittet høyt i husholdningsmarkedet både målt etter antall målerpunkt (80,4 pst.) og antatt årlig omsatt energi (76,7 pst.). Også i næringsmarkedet er markedsandelen til dominerende leverandør målt i antall målerpunkt relativt høy (69,1 pst.). Målt i volum er imidlertid markedsandelen atskillig lavere (52,2 pst.). Den store endringen på struktursiden i dette kvartalet var at Hydro Texaco besluttet å gå ut av sluttbrukermarkedet for strøm, både innenfor husholdningsmarkedet og bedriftsmarkedet. I sistnevnte marked har de riktignok inngått en samarbeidsavtale med Hafslund der Hydro Texaco står for leveranse av olje og Hafslund står for leveranse av strøm. 1 Dessverre kom NVE i skade for å presentere et uskalert tall. I stedet for skifter i husholdningsmarkedet som ble opplyst i forrige kvartalsrapport, var det reelle tallet skifter. 2 Det er kun brukt aritmetiske gjennomsnitt og forbruksprofil er ikke hensyntatt. Snittpåslaget i 2. kvartal for landsdekkende leverandører var 2,2 øre/kwh. For å kunne sammenligne tallene over tid, velger vi likevel å bruke spot pluss 2,5 øre som fast sammenligningsgrunnlag (snittet for 2004).

2 2 Innhold 1. Bakgrunn for leverandørskifteundersøkelsen Undersøkelsens omfang Åpningen av det norske kraftmarkedet Prisutvikling i husholdningsmarkedet Prisspredning Sammenhengen mellom leverandørskifter og prisutviklingen Kraftkontrakter Husholdningskunder Antall leverandørskifter Markedsandeler Næringskunder Antall leverandørskifter Markedsandeler Markedssituasjonen i detaljmarkedet Konklusjon...15

3 3 1. Bakgrunn for leverandørskifteundersøkelsen Som et ledd i arbeidet med å undersøke om kraftmarkedet fungerer tilfredsstillende, har (NVE) siden 1997 foretatt kvartalsvise undersøkelser vedrørende leverandørskifter og prisutvikling. Fra og med 1999 ble undersøkelsen utvidet fra å kun omfatte husholdningskunder og hytter/fritidsboliger til også å omfatte næringskunder. Fra og med 4. kvartal 2004 er nettselskapene også bedt om å rapportere markedsandeler for de fem største leverandørene innenfor husholdnings- og næringsmarkedet Undersøkelsens omfang Undersøkelsen viser utviklingen i antall leverandørskifter 3 og markedsandeler i markedet for husholdnings- og næringskunder. Markedsandelene er målt etter antatt årlig omsatt kraftvolum. Rapporteringen begrenser seg til de fem største selskapene i hvert segment i nettområdet. NVE hvert kvartal nettselskapet i 29 av de største distribusjonsnettene i Norge. 4 Innledningsvis presenteres prisutviklingen og utvikling i prisspredning for husholdningskunder samt utviklingen i kraftkontrakter for ulike kundesegmenter Åpningen av det norske kraftmarkedet I dag kan norske husholdningskunder helt fritt velge kraftleverandør. Om lag 30 leverandører er landsdekkende. I tillegg er det i de fleste nettområder flere lokale og regionale leverandører. Hvert nettområde har gjerne en dominerende leverandør. I de fleste tilfeller er, eller har, denne leverandøren vært integrert med det lokale nettselskapet siden åpningen av kraftmarkedet i 91. Kraftpriser for dominerende kraftleverandør i hvert enkelt nettområde hentes inn fra Konkurransetilsynets oversikter. Prisene som benyttes er standard variabel pris. Disse oversiktene er tilgjengelige på Konkurransetilsynets hjemmesider på Internet Prisutvikling i husholdningsmarkedet Figur 2.1 under sammenligner pris til husholdninger med gjennomsnittlig ukespris i spotmarkedet 6 inkl. mva. fra januar 1998 til og med desember Pris til husholdning er standard variabel pris som er hentet fra Konkurransetilsynets prisoversikter. Beregningene omfatter leverandørene i 27 av nettområdene som inngår i leverandørskifteundersøkelsen 8. Årsaken til det noe mindre utvalget er at dominerende leverandører i øvrige nettområder ikke har standard variabel kontrakt som sitt hovedprodukt. Videre veies prisene med totalt volum levert til husholdninger i nettområdet. 3 I disse tallene er flyttinger og reforhandling av kontrakt med eksisterende leverandør holdt utenfor. 4 Pga. systemtekniske endringer ble det gitt henholdsvis helt og delvis dispensasjon fra rapporteringsplikten til Mjøskraft og Tussa Energi dette kvartalet Ukespris i Oslo; kilde: Nord Pool 7 Grafen er rensket for forbruksavgift da denne fra 1. januar 2004 ble flyttet fra kraftprisen over på nettleien. 8 Per

4 4 Figur 2.1 Utvikling i volumveid pris og spotpris (inkl. mva) fra 1998 t.o.m. 3. kvartal 2005, kilde NordPool, Konkurransetilsynet og NVE. 100 øre/kwh Standard variabel kontrak m/mva, utvalg Spotpris m/mva Differansen mellom kraftpris til husholdning og spotprisen kan betegnes som den markedsmessige bruttomarginen leverandøren ville oppnådd ved å kjøpe inn all kraft i spotmarkedet. Marginen skal dekke risiko mhp. volum og pris samt andre driftskostnader. Kraftleverandører som kjøper kraft i spotmarkedet når spotprisen ligger under prisen til husholdninger, vil oppnå en positiv bruttomargin ved å selge denne i husholdningsmarkedet. Tilsvarende vil kraftleverandører som kjøper kraft i spotmarkedet når spotprisen ligger over prisen til sluttbruker, ha en negativ bruttomargin. Prisen for standard variabel kontrakt inkludert mva lå i uke 40 på 36,5 øre/kwh for et utvalg bestående av dominerende kraftleverandør i 27 av de største nettområdene. Prisen viste en stigende tendens gjennom kvartalet og endte på 39,1 øre i uke 52. Over året har prisen for standard variabel kontrakt ligget mellom 30 og 40 øre/kwh inkludert mva med en stigende trend fra 29 øre/kwh i månedsskiftet januar/februar til 39 øre/kwh mot slutten av året. Ved inngangen til 2005 lå prisen på 33,7 øre/kwh. Den aritmetiske gjennomsnittsprisen for de 15 billigste landsdekkende leverandørene var 34,2 øre/kwh i 4. kvartal 2005, altså 3,6 øre/kwh lavere enn volumveid snitt av dominerende leverandører i samme kvartal. Generelt ligger volumveid snitt av dominerende leverandører 2-3 øre/kwh over de billigste landsdekkende leverandørene. Spotprisen var 23,0 øre/kwh i uke 40, og det var laveste spotpris i kvartalet. Høyeste ukentlige spotpris i 4. kvartal hadde uke 48 med 27,8 øre/kwh. Prisen endte på 27,3 øre/kwh i uke 52. For spotpriskontrakter har påslaget i snitt for de 11 landsdekkende leverandører 9 som har levert i alle uker i 4. kvartal, vært 2,1 øre/kwh ved et forbruk på kwh/år, 0,1 øre/kwh ned fra foregående kvartal. For året samlet sett var gjennomsnittlig påslag på spotpris for landsdekkende leverandører som leverte i mer enn halvparten av årets uker 2,17 øre/kwh. 9 En landsdekkende kraftleverandør tilbyr kraft i alle nettområder.

5 5 I uke 40 var den markedsmessige marginen inkl. mva. 7,7 øre/kwh. Marginen var positiv i hele kvartalet med 1,5 øre/kwh som det laveste i uke 42 og 13,1 øre/kwh som det høyeste i uke 45. Ved utgangen av kvartalet, i uke 39, var den markedsmessige 5,1 øre/kwh. Figur 2.2 Utvikling i kraftpriser over kvartalet øre/kwh Standard variabel kontrak m/mva, utvalg Spot pluss 2,5 øre/kwh 15 billigste landsdekkende leverandører, standard variabel kontrakt Uke Gjennomsnittlig standard variabel kraftpris for dominerende leverandører var i snitt 37,8 øre/kwh i 4. kvartal (volumveid). Ingen av de landsdekkende leverandørene som figurerte på Konkurransetilsynets prisoversikt gjennom hele kvartalet, lå over dette snittet. Sammenligner vi med en spotpriskontrakt med et påslag på 2,5 øre/kwh var det seks leverandører som lå over dette snittet på 34,3 øre/kwh. 10 Figur 2.3 Aritmetisk snitt for 17 landsdekkende kraftleverandører sammenlignet med snittet for utvalget av dominerende leverandører, begge standard variabel kontrakt, og med en spotpriskontrakt med påslag på 2,5 øre/kwh, priser inkl. mva. Kilde: Konkurransetilsynet og NVE 10 Det er kun brukt aritmetiske gjennomsnitt og forbruksprofil er ikke hensyntatt. Snittpåslaget i 2. kvartal for landsdekkende leverandører var 2,2 øre/kwh. For å kunne sammenligne tallene over tid, velger vi likevel å bruke spot pluss 2,5 øre som fast sammenligningsgrunnlag (snittet for 2004).

6 6 38,0 37,0 36,0 Snittpris 4. kvartal Spotpris pluss påslag Volumveid snitt 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 SEA Norge AS Telinet Energi Total Energi Gudbrandsdal Energi Norges Energi Hafslund Direkte Tindekraft Aktiv - Tussa-24 Hydro Texaco SKS Ustekveikja Energi Luster Everk Hurum Lyse Fjordkraft Fitjar Kraftlag Stranda Forbrukerkraft 2.1. Prisspredning For å få et bilde av prisutvikling og prisspredning viser vi to forskjellige figurer. Prisene som benyttes er standard variabel pris hentet fra Konkurransetilsynets prisoversikter. Også her omfatter beregningene de dominerende leverandørene i 27 av de nettområdene som inngår i undersøkelsen. Videre veies prisene med totalt volum levert husholdninger i nettområdet. 11 Figur 2.3 viser grafer som illustrerer prisspredningen ved datoene 3. april, 3. juli, 2. oktober og 1. januar Grafene illustrerer hvor stor andel av volumet som har vært omsatt til hvilken pris. Figuren illustrerer dermed prisspredningen ved slutten av hvert kvartal. Den volumveide gjennomsnittsprisen var 39,1 øre/kwh ved utgangen av 4. kvartal i år. Prisspredningen (standardavviket) over normalen. Prisen ved utgangen av 4. kvartal 2005 lå 3,9 øre/kwh over prisen ved utgangen av 4. kvartal På grunn av at markedsandelene til den dominerende leverandøren i de enkelte nettområdene stadig reduseres, vil denne beregningsmetoden gi en mindre riktig gjennomsnittspris for kraften som faktisk blir solgt til husholdningene enn tidligere.

7 7 Figur 2.4 Prisspredningen ved utgangen av de fire siste kvartalene. 80 % 70 % % % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Pris[øre/kWh] Også figur 2.4 illustrerer hvor stor andel som har vært omsatt til hvilken pris, men her er det tatt utgangspunkt i gjennomsnittet over et kvartal og ikke på en bestemt dato som i foregående figur. Figur 2.5 Prisspredningen over fire siste kvartal. 50 % 40 % 1. kvartal kvartal kvartal kvartal % 20 % 10 % 0 % Pris[øre/kWh]

8 Sammenhengen mellom leverandørskifter og prisutviklingen Figur 2.5 viser utviklingen i differansen mellom dyreste dominerende leverandør og billigste landsdekkende leverandør samt antall leverandørskifter fra 4. kvartal 2000 t.o.m. 4. kvartal Antall leverandørskifter var noe høyere i 4. kvartal 2005 sammenlignet med de to foregående kvartalene. Imidlertid kan tallene ha vært noe inflatert på grunn av at porteføljeoverdragelse av Hydro Texaco til NorgesEnergi i noen få tilfeller har blitt inkludert i innrapporteringen av leverandørskifter selv om det ikke kan kalles et aktivt skifte av leverandør initiert fra kundens side. Aktiviteten i husholdningsmarkedet har falt fra de høye nivåene i etterkant av priskrisen vinteren 2002/2003. Forskjellen i pris mellom billigste landsdekkende leverandør og dyreste dominerende leverandør i 4. kvartal var den høyeste siden Det kan være en årsak til at noe flere kunder har valgt å skifte leverandør siste kvartal. Figur 2.6 Utvikling i leverandørskifter og standardavvik i prisene til dominerende leverandør. Antall leverandørbytter Differansen mellom dyreste leverandør og billigste landsdekkende leverandør øre/kwh Antall bytter 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Kraftkontrakter Kraftvolumet solgt til husholdninger med fastpriskontrakt lå i 4. kvartal 2005 på 16,8 prosent. Dette er en liten oppgang fra foregående kvartal. Sammenlignet med 4. kvartal 2004 er det en liten nedgang fra 20,1 prosent. Standard variabel kontrakt er fortsatt den mest vanlige kontraktsformen for husholdningskunder i Norge med 60,5 prosent. Sammenlignet med 4. kvartal 2004 er dette en nedgang på 5,1 prosentpoeng. 65,6 prosent av husholdningene var da på en slik kontrakt. Andelen med kontrakter tilknyttet spotprisen 4. kvartal 2005 var 22,7 prosent, opp 2,0 prosentpoeng fra foregående kvartal og hele 8,3 prosentpoeng fra 4. kvartal Figur 2.7 Prosentvis fordeling av ulike kontraktstyper i husholdningsmarkedet. Kilde: SSB

9 9 70 % 60 % 50 % 40 % 4 kv kv kv kv kv kv % 20 % 10 % 0 % 1 års fastpriskontrakter Andre fastpriskontrakter Kontrakter tilknyttet elspotprisen Standard variabel Ser vi på tjenesteytende næringer er bilde noe annet. Næringskunder utenom industrien velger å være mer eksponert for spotprisen gjennom en høy andel spotpriskontrakter. Standard variabel kontrakt er langt mindre vanlig enn i husholdningssegmentet. Også fastpriskontrakter viser en synkende tendens i motsetning til i husholdningsmarkedet der andelen er nokså stabil. Innenfor industrien er fastpriskontrakter dominerende. Figur 2.8 Prosentvis fordeling av ulike kontraktstyper i tjenesteytende næringer. Kilde: SSB 80 % 70 % 60 % 50 % 4 kv kv kv % 30 % 20 % 10 % 0 % 1 års fastpriskontrakter Andre fastpriskontrakter Kontrakter tilknyttet elspotprisen Standard variabel 3. Husholdningskunder Undersøkelsen omfatter 78,6 prosent av husholdninger og hytter/fritidsboliger i Norge. Totalt finnes det ca. 2,3 millioner husholdninger og hytter/fritidsboliger i Norge 12, og nøkkeltallene er derfor skalert opp med 1,27 for å representere hele landet I undersøkelser fra 1. kvartal 1999 til og med 2. kvartal 2001 ble antall skifter skalert opp med utgangspunkt i 2,2 mill. husholdningskunder. Undersøkelsene som ble utført før 1999 har utgangspunkt i 2 mill. husholdningskunder. Fra 4. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005 er antall husholdningskunder igjen skalert opp, fra 2,28 til 2,30 millioner. Tallene er således ikke helt sammenlignbare.

10 Antall leverandørskifter Om lag husholdningskunder skiftet leverandør i 4. kvartal Dette er en oppgang fra 3. kvartal i år da husholdningskunder skiftet leverandør. Det også noe høyere enn tilsvarende kvartal i fjor da skiftet leverandør. Aktiviteten i husholdningsmarkedet har med andre ord ikke tatt seg helt opp etter det lave nivået i 2. og 3. kvartal Totalt var det leverandørskifter i husholdningsmarkedet i Dette er en nedgang på fra 2004 da husholdningskunder skiftet leverandør. Det høyeste antall leverandørskifter på ett år kom i 2003 da skifte leverandør. Figur 3.1 Antall kunder med ikke-dominerende kraftleverandør og antall skifter per kvartal kv kv Antall husholdningskunder med ikkedominerende kraftleverandør Antall skifter dette kvartalet 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Om lag husholdninger og hytter/fritidsboliger (målepunkt) har en annen kraftleverandør enn den dominerende i nettområdet per 1. januar Dette utgjør ca. 25,2 prosent av kundene, dvs. målepunktene. 14 Andelen har ligget stabil rundt dette nivået de siste to årene. Totalt antall leverandørskifter i husholdningsmakedet i perioden 1. januar oktober 2005 ligger rundt Markedsandeler 13 I og med at utvalget er de 29 største nettområdene er utvalget ikke statistisk representativt. Utvalget er gjort ut fra vurderingen at de mindre nettselskapene har begrensede ressurser til å drive denne typen rapportering. Dersom det er slik at kunder i mindre nettområder er mer lojale mot lokal leverandør, vil de skalerte resultatene gi for høye anslag, men dersom tilfellet er motsatt, vil anslagene bli for lave. 14 Søylen for 3. kvartal 2001 er basert på enkelte stipulerte tall (aritmetisk gjennomsnitt av 2. og 4. kvartal 2001) pga. et redusert datagrunnlag. 15 Det antas da at husholdninger som skiftet leverandør før 1. januar 1997 ikke skiftet mer enn en gang i perioden 1. januar januar Per 1. januar 1997 var det kun husholdninger som hadde en annen kraftleverandør enn den dominerende i nettområdet.

11 11 Figuren nedenfor viser gjennomsnittlige markedsandel for dominerende kraftleverandør. Per 10. oktober 2005 var denne 74,8 prosent basert på antall målepunkt. Dette er en liten nedgang i forhold til den gjennomsnittlige markedsandelen for 3. kvartal 2005 (75,7 prosent). Laveste markedsandel for en dominerende leverandør i et nettområde er 32,0 prosent mens høyeste andel er 95,7 prosent. Markedsandeler omtales for øvrig mer utførlig omtalt i kapittel 5. Figur 3.2 Andel husholdningskunder med dominerende kraftleverandør. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Næringskunder Undersøkelsen omfatter dette kvartalet 93,2 prosent av næringskundene. Totalt er det ca målepunkt innenfor næringssegmentet i Norge 16. Nøkkeltallene fra undersøkelsen er derfor skalert opp med 1,07 for å representere hele landet. Det er ikke innhentet informasjon om priser i næringsmarkedet Antall leverandørskifter I 4. kvartal 2005 ble det registrert anslagsvis leverandørskifter. Dette er en oppgang på over fra forrige kvartal. Tilsvarende tall for 4. kvartal 2004 var imidlertid Antall målepunkt som har en annen kraftleverandør enn den dominerende i nettet, er om lag , dvs. 31,1 prosent av det totale markedet målt i antall målepunkt, en marginal nedgang fra 2. kvartal. Figuren under viser utviklingen i antall leverandørskifter og antall næringskunder som har en annen leverandør enn den dominerende i nettområdet. Figur 4.1 Antall næringskunder med ikke-dominerende kraftleverandør og antall leverandørskifter per kvartal. 16 Tallet er hentet fra selskapenes økonomiske og tekniske rapportering til NVE og utgjør antall abonnenter i kategorien "næring" tilknyttet regionalnett og distribusjonsnett. Dette vil imidlertid i mindre grad enn i husholdningsmarkedet være sammenfallende med antall kunder da én næringskunde, eksempelvis en stor kommune eller en større bedrift, kan ha en lang rekke målepunkt og dermed abonnement.

12 Antall næringskunder med ikke-dominerende kraftleverandør Antall skifter dette kvartalet kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Det fremgår av figuren at andelen næringskunder som har en annen leverandør enn den som er dominerende i området er økende, og har vært det stort sett for hele perioden. 17 Denne utviklingen ser imidlertid ut til å flate ut. Antallet leverandørskifter i næringsmarkedet er også relativt lavt Markedsandeler Den samlede markedsandel for dominerende kraftleverandør per 1. januar 2006 er 68,9 prosent målt i antall målepunkt. Dette er om lag uendret i forhold til foregående kvartal (68,8 prosent). Laveste markedsandel var 34,8 prosent mens høyeste markedsandel var 93,5 prosent. 17 Søylen for 3. kvartal 2001 er basert på enkelte stipulerte tall (aritmetisk gjennomsnitt av 2. og 4. kvartal 2001) pga. et redusert datagrunnlag.

13 13 Figur 4.2: Andel næringskunder med dominerende kraftleverandør. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Markedssituasjonen i detaljmarkedet Den store endringen på struktursiden i dette kvartalet var at Hydro Texaco besluttet å gå ut av sluttbrukermarkedet for strøm, både innenfor husholdningsmarkedet og bedriftsmarkedet. I sistnevnte marked har de riktignok inngått en samarbeidsavtale med Hafslund der Hydro Texaco står for leveranse av olje og Hafslund står for leveranse av strøm. Både i husholdningsmarkedet og i næringsmarkedet har de fleste leverandører en vesentlig markedsandel kun i 1-2 nettområder, gjerne eget og eventuelt noen få tilgrensende. Kun ett selskap er blant de fem største i mer enn 20 nettområder i husholdningsmarkedet. I næringsmarkedet er det ingen leverandører med en slik stilling. Til gjengjeld er flere leverandører blant det fem største i mer enn ett nettområde (det lokale). I januar kom meldingen om at Agder Energi innlemmer Forbrukerkraft og Noextras.net i LOS. Årsaken er at Agder Energi ikke har hatt en tilfredsstillende inntjening på selskapene. I Noextras tilfelle gjelder dette strømsalg og ikke andre tjenester som mobiltelefoni. LOS sitter dermed på en stor kundeportefølje utenfor eget nett og er sammen med Hafslund-eide NorgesEnergi og BKK og Skagerak-eide Fjordkraft den store aktøren på husholdningsmarkedet i Norge med betydelig kundeportefølje også utenfor eget nett. I tillegg til disse store er det noen mindre, uavhengige selskaper som tilbyr lave priser, men som har relativt få kunder foreløpig.

14 14 Figur 5.1 Antall nettområder der kraftleverandørene er blant de fem største leverandørene og dermed med i tallgrunnlaget som innrapporteres til NVE Kraftleverandører Husholdning Næring Antall nettområder der en kraftleverandør er blant de fem største Ser vi på markedsandelen for dominerende leverandør, er det aritmetiske snittet høyt i husholdningsmarkedet både målt etter antall målerpunkt (80,4 pst.) og antatt årlig omsatt energi (76,7 pst.). Også i næringsmarkedet er markedsandelen til dominerende leverandør målt i antall målerpunkt relativt høy (69,1 pst.). Målt i volum er imidlertid markedsandelen atskillig lavere (52,2 pst.). Ser vi på totaltall, dvs. antall målepunkt ev. antatt årlig omsatt energi hos dominerende leverandør totalt sett, er 74,8 pst. av kundene (målepunkt) hos dominerende leverandør i husholdningsmarkedet. Disse står for 70,6 prosent av antatt årlig omsatt energi. I næringsmarkedet er tallene henholdsvis 68,9 og 42,5 prosent. Figur 5.2: Markedsandeler for de fem største leverandørene samt restleverandørene.

15 15 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Husholdning,volum Husholdning, kunder Næring, volum Næring, kunder 30 % 20 % 10 % 0 % femte største fjerde største tredje største nest største største rest 6. Konklusjon Antall leverandørskifter er noe høyere dette kvartalet sammenlignet med de foregående kvartalene, men fremdeles nokså lavt om vi sammenligner med tilsvarende kvartal i Også i næringsmarkedet går antall leverandørskifter ned. I leverandørskifteundersøkelsen for 3. kvartal gikk NVE nokså offensivt ut og utrykte bekymring over utviklingen. I forhold til antall leverandørskifter, ser det ut til at kundene nå i noe større grad reagerer på prisforskjeller mellom leverandørene. Samtidig har betydelige aktører gått ut av sluttbrukermarkedet eller de vil gjøre det i tiden fremover. Uviklingen bør derfor følges nøye også fremover.

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100099.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

NO9805347 NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK. os r i. Magnus Køber Ann-Kristin Hjeile KRAFTMARKEDSUNDERSØKELSEN 1997 EA/0/<- OG MARKEDSAVDELINGEN

NO9805347 NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK. os r i. Magnus Køber Ann-Kristin Hjeile KRAFTMARKEDSUNDERSØKELSEN 1997 EA/0/<- OG MARKEDSAVDELINGEN NO9805347 NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK Magnus Køber Ann-Kristin Hjeile os r i KRAFTMARKEDSUNDERSØKELSEN 1997 EA/0/

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

Konkurransesituasjonen i det norske markedet for strøm til sluttbrukere

Konkurransesituasjonen i det norske markedet for strøm til sluttbrukere Siviløkonomoppgave i Økonomisk Styring/Samfunnsøkonomi Konkurransesituasjonen i det norske markedet for strøm til sluttbrukere Jan André Trollsås Norges Handelshøyskole Bergen Juni 2008 Veileder: Kurt

Detaljer

Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet

Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet NORGESHANDELSHØYSKOLE Bergen,Juni2014 Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet Konkurransen i sluttbrukermarkedet for kraft Nina Strøm Christensen Veileder: SisselJensen Selvstendigarbeid,masteri økonomiog

Detaljer

Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft

Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft Rapport utarbeidet for NVE Oslo, 7/8-2006 Jørgen Bjørndalen, Svein Roar Brunborg - 1 - Innhold 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Kraftkontrakter

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de Foto: NordPool ASA Kraftmarkedet 7 Hvordan kraftmarkedet fungerer Utenlandsforbindelsene Omsetning av kraft Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet Bakgrunnen for krafthandelen mellom de nordiske landene

Detaljer

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet Emilie Nærum Everett 80 2013 R A P P O R T Husholdningskunders tilpasning i kraftmarkedet Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 80-2013 Husholdningskunders

Detaljer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Analyse utført for Energi Norge om forholdet mellom fremtidig kontantstrøm og selskapenes investeringsbehov Tittel Oppdragsgiver Nettselskapenes

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Rapport fra Bransjeundersøkelsen 2014. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014

Rapport fra Bransjeundersøkelsen 2014. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014 Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014 03.09.2014 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. Om bransjeundersøkelsen 4 1.2. Datainnsamling. 4 1.2.1. Medlemsdelen.... 5 1.2.2. Virksomhetsdelen. 6 1.2.3. Stillingskategorier

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

De norske bensinprisene 1

De norske bensinprisene 1 De norske bensinprisene 1 EIRIK NORVALD CHRISTENSEN Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet JAN PETTER VERLO FEDJE Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet GJERMUND NESE Fungerende seksjonsleder, Konkurransetilsynet

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED

Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED ISBN-nummer: 978-82-9315-32-9 Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED THEMA Notat 213-2 Innhold Innledning... 2 Både oljeforbruket og det utkoblbare elforbruket er redusert...

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer