Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen"

Transkript

1 Strømkrisa hvor reell er den? Fins det andre alternativer enn store kabler? Nils Martin Espegren Energiavdelingen, nettseksjonen

2 Fakta Myndighetenes vurderinger Strømkrise? Energibalanse Større hendelser Alternativer Finansiering av kabler

3 28. nov Kva er forsyningssikkerhet? Kraftsystemet sin evne til å sikre kontinuerlig forsyning i alle situasjoner Effektsikkerhet Energisikkerhet 3

4 Import og eksport mellom de nordiske land og fra/til tilgrensende områder i uke 45 i Alle tall i GWh. Kilde: Nord Pool Spot

5

6 Planlagte utenlandsforbindelser 2010 England 1400 MW Nederland Tyskland Danmark Kilde : Statnett MW MW MW

7 Planlagte utenlandsforbindelser 2011 England 1200 MW Kilde : Statnett Tyskland 700 MW Danmark 600 MW

8 Kraftforsyningen stadig viktigere for hele samfunnet Kraftforbruk fordelt på sektorer (Netto kraftforbruk, TWh) 100%= Kraftintensiv industri Alminnelig forsyning 27,6 89,2 116,7 35% 29% 46% 65% 71% 54% Tilgang på billig energi har vært avgjørende for industribyggingen i landet (og er fortsatt viktig) Utviklingen i kraftforbruket seneste ti-år gjenspeiler at vi går fra en industri- til en tjenesteøkonomi Strøm er i økende grad en innsatsfaktor i all økonomisk aktivitet i samfunnet, og ikke lenger primært til industrien Kilde : Statnett

9 Myndighetenes vurderinger

10 Trygg forsyning er fundamentalt i et moderne samfunn, og viktigere nå enn før Agnar Aas, Bergens Tidende, : Kraftforsyningen er kanskje den mest kritiske infrastrukturen vi har i samfunnet, ikke minst fordi den er så avgjørende for andre viktige tjenester som telefoni, data, vannforsyning, samferdsel og næringsvirksomhet, i tillegg til å skaffe lys og varme i skoler, sykehjem og boliger. Vi har erfaring for at samfunnet stopper opp dersom strømmen blir borte. Ot.prp. 62 ( ) om endringer i energiloven, våren 2009: Et stabilt og effektivt kraftsystem er en forutsetning for samfunnssikkerheten i Norge. Forsyningssikkerheten for elektrisk energi har fått økt oppmerksomhet de senere årene. Dette skyldes kanskje spesielt at samfunnets og den enkeltes avhengighet av elektrisk energi har økt og at toleransen for svikt i kraftforsyningen har blitt mindre.

11 Hvem bestemmer hva som er riktig nivå? Indirekte bestemmer myndighetene mye ved å ta stilling til konsesjonssøknader Statnett fikk konsesjon for Sima-Samnanger med forsyningssikkerhet som primær begrunnelse Ot.prp. 62 ( ) om endringer i energiloven, våren 2009: NVE har en viktig oppgave med å overvåke at... forsyningssikkerheten og beredskapen i både distribusjons-, regionalog sentralnettet er tilfredsstillende. Statnett skal i tråd med sine vedtekter til en hver tid fremme prosjekter som foretaket mener gir samfunnet større nytte enn ulemper. Også forhold som er vanskelig å verdsette i kroner, som naturinngrep og forsyningssikkerhet, skal vurderes i denne sammenhengen.

12 Hvem bestemmer hva som er riktig nivå? Ola Borten Moe, Statnetts Høstkonferanse 2011: Driftssikkerheten i nettet må økes. Departementet støtter Statnetts bruk av N-1 kriteriet. Hardanger-utvalg IV: I lys av at en ikke har pålitelige markedssignaler om verdien av forsyningssikkerhet å forholde seg til, kan det forholdsvis strenge N- 1 kriterier virke fornuftig ettersom kostnadene forårsaket av underinvesteringer i forsyningssikkerhet kan være betydelig høyere enn kostnadene som følge av overinvesteringer. Ekspertutvalget om driften av kraftsystemet ( nodeprisutvalget ): N-1 kriteriet har vist seg normalt å gi den driftssikkerheten som samfunnet krever

13 Er strøkrisa reell Energi hydrologisk balanse/import Større hendelser

14 Prosent Fyllingsgraden til vassmagasina i Noreg. Kapasitet=84,3 TWh. Kjelde: NVE Median ( ) 2009 Maks. ( ) Min. ( ) Veke nr.

15 Kilde : Statnett

16 Nyttbart tilsig i Norge i 2010 og 2011, maks, min og gjennomsnitt for perioden , GWh. Kilde: Nord Pool Spot og NVE Gj.snitt Maks Min Årtilsig 2011 Tilsig til og med veke 45

17 GWh GWh Nettoutveksling pr. uke for Norge og Norden, 2009, 2010 og 2011, GWh. Kilde: Nord Pool Import Noreg Import Norden Eksport Eksport

18 Eksport Import GW h. Netto utveksling mot andre land, tom uke

19 MWh Import og eksport i dei norske elspotområda, veke 45. Alle tal i MWh. Kjelde: Nord Pool Spot 2000 Import NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 Noreg Eksport Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn

20 Ofoten Kvanndal, januar 2011 Kilde : Statnett

21 Kilde : Statnett

22 Kilde : Statnett

23 Før Gudrun...og etter... 23

24 24

25 Kanariøyene forsterkning omsøkt i 1987 avslag i november orkanen Delta tillatelse sommeren 2006 Kilde: Endesa

26 Hva er alternativene? Redusert forbruk Økt produksjon AMS

27

28

29 Mulige prosjekter som kan bidra til kraftilgang nov

30 Smart Grids kan redusere pristopper Høypris-område Lavpris-område NO4 NO3 SE FI 17 desember, 8 januar, 22 februar timer med priser på opp mot 12 kr/kwh En årsak: Stiv etterspørsel manglende anmeldt forbrukerfleksibilitet NO5 NO1 NO2 DK1 DK2 SG utkobling av varmtvannskjeler ville kunnet dempet prisen betydelig Laststyring kan avlaste nettet i flaskehalssituasjoner og kan utsette enkelte nettinvesteringer Kilde : Sintef 30

31 Hvordan skal vi velge å forsterke nettet? Forskjellige ledetider mellom infrasstrukturutbygging og: Ulike produksjonsformer Ulike former for forbruksutvidelser Reversible forløp Investeringsplaner og beslutninger kan endres, stanses og utsettes Sprangvise utvidelser av strømnettet Skaper usikkerhet om når behovet for nett-tilkobling kan komme tidsnok Skaper usikkerhet om behovet kommer i det hele tatt, og når det eventuelt kommer Nettet kan ikke utvides marginalt i tråd med mindre endringer i forbruk eller produksjon Vi kan: 1. Utvide nettet «etterskuddsvis»: Går glipp av verdiskaping Forsinker arbeidet med klimagassreduksjoner Risikerer strømbrudd Redusert tillit i befolkningen 2. Utvide nettet «forskuddsvis»: Risikerer overinvestering i nett Risikerer unødvendige miljøulemper Kilde : Statnett

32 Kilde : Eidsiva Vannkraft

33 Finansiering av kabler St. meld. Nr 18 ( ) om forsyningssikkerheten for strøm mv. Det legges til grunn at departementet kan gi konsesjon for tilrettelegging for kraftutveksling med utlandet. Som hovedregel er det brukerne av sentralnettet som skal dekke kostnadene knyttet til investeringer og drift av nye overføringsforbindelser. Normalt er det brukerne av nettet som dekker kostnadene knyttet til investeringer og drift av nettet. Myndighetene regulerer nettvirksomheten, herunder de samlede inntektene til nettet. Dette gjelder også overføringsforbindelsene til Sverige, Danmark, Finland og Russland. Den norske andelen av kostnadene for disse forbindelsene belastes brukerne av sentralnettet og den norske andelen av flaskehalsinntektene godtgjøres sentralnettet tilsvarende, jf. St.meld. nr. 9 ( ) Kraftutvekslinga mellom Noreg og Danmark og Innst. S. nr. 93 ( ). Departementet legger opp til at tilsvarende praksis bør gjelde for nye overføringsforbindelser

34 28. nov Utfordringer Skal næringsliv og befolking tilpasse seg kraftsystemet eller omvendt? Kan prisområder brukes ofte i noen distrikt for å håndtere effektsituasjoner? Hvordan sikre politisk og folkelig deltakelse og støtte? 34

35 Fokus på forsyningssikkerhet?

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Utbyggingen av kraftnettet har historisk gått hånd i hånd med økt verdiskaping og velferd etter hvert som vi har tatt elektrisiteten i bruk på stadig flere samfunnsområder. Kraftnettet

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane En landsdel på vent Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane Multiklientstudie April 2011 En landsdel på vent - Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane 2 av 58 Om prosjektet

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-26-8 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region midt Januar 2013 THEMA Rapport 2012-31 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004)

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innst. S. nr. 181 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innstilling fra energikomiteen om forsyningssikkerheten for strøm mv. Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer

Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling

Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner. Energirike, 24. juni 2011, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling Statnetts oppdrag og nettutviklingsplaner Energirike, 24. juni 211, Haugesund Bente Hagem, Konserndirektør, Kommersiell utvikling Samfunnets oppdrag til Statnett Bedre forsyningssikkerhet Økt verdiskapning

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

Rapport. Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2012/2013

Rapport. Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2012/2013 Rapport Evaluering av ordningen med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2012/2013 side 2 av 12 Forord Denne rapporten er en evaluering av ordningen med energiopsjoner. Evalueringsrapporten oversendes

Detaljer

Kraftsituasjonen veke 16, 2010

Kraftsituasjonen veke 16, 2010 , 21 Nedgang i magasinfyllinga Auka norsk kraftforbruk og lågare kraftproduksjon saman med mindre tilsig ga ein større nedgong i dei norske vassmagasina enn i veka før. Magasinfyllinga var 22,8 prosent

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Sentralnettariffen 2013

Sentralnettariffen 2013 Sentralnettariffen 2013 Statnett har vedtatt å holde et stabilt tariffnivå til våre kunder. På grunn av spesielt høye flaskehalsinntekter Ingress: vil merinntekten i løpet av året komme opp mot 3,5 mrd.

Detaljer

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 1 Sammendrag Energi Norge har over tid arbeidet med ulike problemstillinger i

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer