Effektivitetsgevinsten av det marginale energiledd og andre bomskudd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektivitetsgevinsten av det marginale energiledd og andre bomskudd"

Transkript

1 E-CO Vannkraft Effektivitetsgevinsten av det marginale energiledd og andre bomskudd Bomskudd eller blink Kraftutvekslingsdebatten Utformingen av konkurransearena for salg til sluttbrukere Det marginale energileddet i tariffen for sentralnett EBLs vinterkonferanse mars på Hurtigruten fra Trondheim til Tromsø Odd Øygarden; E-CO Vannkraft as

2 Kraftutvekslingsdebatten Man har praktisert en slags omvendt landbruksøkonomi Der landbrukspolitikken ved hjelp av importrestriksjoner har gitt bøndene gevinster på forbrukernes bekostning har utenlandshandelen med kraft ved hjelp av eksportrestriksjoner gitt forbrukerne gevinster på produsentenes bekostning. (Innlegg i Dagens Næringsliv 14. juni 1994 ved Atle Midtun)

3 Kraftutvekslingsdebatten Kraftbransjens prognosemakere fra 1970-tallet har påført samfunnet unødige investeringer på 25 til 50 milliarder kroner (Dagens Næringsliv 12.november 1992) - For 15 år siden sa kraftkrevende industri at den ville ha syv TWh til, og Stortinget sa ja. Da dette var ordnet, sa den kraftkrevende industri nei. (sitat Odd Holter i Dagens Næringsliv 12. november 1992)

4 Kraftutvekslingsdebatten Krafteksport har i alle år blitt omtalt i positive vendinger, også her i bladet. Økonomiprofessorene bruker eksportmulighetene som argument for kraftpriser høye nok til å avfolke hele Vestlandet. (Kapital 19. januar 1993) Kraftarbitrasje - Det går lite strøm om natten, mens toppene nås når Günter og Helga steker Bratwürst til frokost og middag. Skal disse toppene dekkes av egenprodusert strøm, blir de siste kilowattimene dyre. Kapasiteten blir jo stående ubenyttet det meste av døgnet. Der kommer norsk strøm inn i bildet.. Den kraften vi kjøper fra tyskere og engelskmenn for ingenting om natten, kan vi. (Kapital 19. januar 1993 )

5 Kraftutvekslingsdebatten Utspill bør i særlig grad reserveres områder hvor forutsetninger og dybdekunnskap gir debatten nytt innhold. (sitat Lars Thulin, Statkraft SF, 22. desember 1993)

6 Utformingen av konkurransearena for salg til sluttbrukere Vi forventer også at NHO, myndigheter og andre er like markedsliberalistiske i sine holdninger når tørrår og kraftmarkedet setter ganske andre verdier på vårt magasinvann enn det vi i dag må legge til grunn selvkost. (Harald Mellerud i Dagens Næringsliv; 30. desember 1992) Televerket sparer 18 % på elektrisitetsregningen etter en nasjonal anbudsrunde der over 200 energiverk deltok Statkraft vant kontrakten for Sør-Norge og Nord-Norge, mens Istad Kraftselskap vant Midt- Norge. (Dagens Næringsliv 3. september 1993)

7 Det marginale energileddet Energilovproposisjonen Ot.prp /90 Prisutjevning et vektlagt moment Bruksavhengige tariffledd Bruksavhengige tariffledd består av energiledd og kapasitetsledd. Energileddet skal som hovedregel fastsettes på grunnlag av marginale tapskostnader i nettet Prinsipper for utforming av punkttariffer d) tariffene skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av nettet. e) tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold.

8 Det marginale energileddet Utforming av tariffer for ordinære uttak i sentral- og regionalnett I sentral- og regionalnett skal energileddet fra 1. januar 2003 være referert til de enkelte tilknytningspunkter. Energileddet skal tidsdifferensieres. Tidsdifferensieringen skal som et minimum være vinter dag, vinter natt/helg og sommer. Marginale tapsprosenter skal så langt som mulig beregnes med hensyn til systembelastningen i et samlet nettsystem og en produksjons- og lastsituasjon som er representativ for hvert enkelt tidsavsnitt. Når energileddet fastsettes individuelt for hvert tilknytningspunkt, skal tapsprosenten for henholdsvis uttak og innmating ha samme absoluttverdi, men motsatt fortegn.

9 Det marginale energileddet Statnett-notat 1995 : I henhold til samfunnsøkonomisk teori skal optimale priser på nettjenester utformes slik at de dekker løpende marginale kostnader (som for et nett tilsvarer marginale tap) Incentivene for optimal utnyttelse av nettet på kort sikt skal styres fra energileddet / marginaltapsavgiften

10 Det marginale energileddet Det marginale energileddet er ikke marginalt Eidskog-forbruker : Residual ca 2,5 øre/kwh + energiledd 2,1 øre/kwh (25*0,083 ) ; det vil si marginaltapskostnad på 84 % av fastledd og det kan maksimalt bli 45*0,083=3,7 øre/kwh ca 150 % av fastleddet Marginaltapsleddet er ikke marginalt i forhold til sentralnettariff, men marginalt i forhold til sum av nettariff(er), kraftkjøp, elavgift og moms

11 Det marginale energileddet Incentiv for optimal utnyttelse av nettet. For forbrukere blir signalet borte i avgifter og kraftprisendringer Hvis en vannkraftprodusent med magasin halverer sin produksjon på grunn av signalet, så endres ikke marginaltapsprosenten videre forsvinner signalets verdi i usikkerhetsdimensjonen knyttet til kraftprisendringer, samt en stor reduksjon i et punkt kan føre til at Systemoperatøren må kjøpe dyrere regulerkraft Hvis en elvekraftprodusent i et nettpunkt med negativt beregnet marginaltap på grunn av signalet skulle ønske å øke sin produksjon, så renner det ikke mer vann i elven Hvis en vindkraftprodusent i et nettpunkt med positivt beregnet marginaltap skulle ønske å redusere sin produksjon, så får vi håpe at vinden løyer

12 Det marginale energileddet Teoretisk korrekt beregning av marginaltap Beregningen må ta utgangspunkt i faktisk lastflyt i hver enkelt time Gitt at en aktør endrer innmating eller uttak skal det beregnes på nytt med den nye faktiske kraftflyt En nær riktig beregning vil gi forskjellig resultat for innmating og uttak ; for eksempel innmating + 3 % og uttak -1 % Statnetts tilnærmede metode Vurderer én antatt lastflyt gyldig for de neste 8 uker fremover Beregninger gjennomført i forhold til den vurderte lastflyt står fast i hele åtteukers perioden uavhengig av hvilke lastflytendringer som oppstår Statnett tilnærmer med [ 3+1]/2 = 2 Altså innmating + 2 % og uttak 2 %

13 Det marginale energileddet Beregningen av marginaltapet er usikker og tilnærmet Fin og avansert programvare, samt utsagn om at de tilnærmingene man gjør må være bedre enn å ikke beregne marginaltap i hele tatt Selvsagt skal marginaltap beregnes, men metoden for utforming av energiledd bør modifiseres ikke del ut penger; negativt beregnet marginaltap bør tilsi null energiledd (ikke en inntekt for bruker) En rendyrket bruk av marginaltapsberegningene tilsier at energileddinntektene blir dobbelt så store som faktiske tapskostnader. Vektlegging av politisk moment om prisutjevning bør tilsi en avdemping av satsene slik at man dekker faktisk tapskostnader med et mindre påslag

14 Vedlegg Energileddet er et bruksavhengig ledd, som tar sikte på å reflektere belastningen den enkelte kunde påfører nettet. Energileddet skal gjenspeile de marginale tapskostnadene en kunde påfører systemet ved å ta ut eller levere inn kraft. Kundens kostnader time for time knyttet til energileddet, blir således: Kostnader energiledd = energiledd (kr/mwh). energi uttak/innlevert per time (MWh) Energileddet er med andre ord lik verdien av det marginale tapet i nettet som følge av at det leveres inn eller tas ut én ekstra enhet energi i et utvekslingspunkt. Endringer i overføringsforholdene vil både kunne øke og redusere tapet i nettet. Marginaltapssatsen er symmetrisk om 0 for innlevering og uttak i hvert enkelt punkt. Marginaltapssatsene er administrativt begrenset til ± 10 %. Det beregnes separate marginal-tapssatser for dag og natt/helg. Dag er definert som virkedag mellom kl og kl De til enhver tid gjeldende marginaltapssatser finnes på

15 Vedlegg Beregningene er basert på representativ lastflyt i det norsk/svenske nettet og marginaltapssatsene legges ut på Statnetts hjemmesider på internett senest 14 dager før hver periode starter.

16 Vedlegg Korrigering av marginaltapsatser uke Ved en beklagelig feil er de utsendte marginaltapssatsene for uke natt/helg feilaktig beregnet på samme lastflyt som for uke Marginaltapssatsene skal gi signaler om riktig tilpasning i forhold til systembelastningen,og marginaltapssatsene må derfor være kjent av kundene på forhånd. I henhold til NVEs 13-5 i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, skal tariffendringer gjøres kjent innen rimelig tid før nye tariffer trer i kraft. Statnett har derfor i sin alminnelighet lagt til grunn 14 dagers varsel i forbindelse med utsendelse av nye marginaltapssatser. Tatt i betraktning at dette gjelder kortsiktige signaler mener Statnett at det er riktigst å benytte de korrigerte satsene så snart som det er praktisk mulig. De korrigerte satsene vil derfor bli gjort gjeldende fra uke 48. Vi håper på forståelse for dette fra våre kunder.

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Sentralnettariffen 2013

Sentralnettariffen 2013 Sentralnettariffen 2013 Statnett har vedtatt å holde et stabilt tariffnivå til våre kunder. På grunn av spesielt høye flaskehalsinntekter Ingress: vil merinntekten i løpet av året komme opp mot 3,5 mrd.

Detaljer

Kommentar til NVEs konsepthøring om tariffer i distribusjonsnettet

Kommentar til NVEs konsepthøring om tariffer i distribusjonsnettet Offentlig Kommentar til NVEs konsepthøring om tariffer i distribusjonsnettet THEMA Notat 2015-04 2015 THEMA Consulting Group Om prosjektet Om notatet Prosjektnummer: ENO-2015-03 Notatnummer: 2015-04 Oppdragsgiver:

Detaljer

Innkreving av residuale nettkostnader med AMS

Innkreving av residuale nettkostnader med AMS Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-36-7 Innkreving av residuale nettkostnader med AMS På oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat 24. mai 2013 THEMA Rapport 2013-22 THEMA Rapport 2012-[nummer hentes

Detaljer

Rapport 2006-002. Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet

Rapport 2006-002. Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet Rapport 2006-002 Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet ECON-rapport nr. 2006-002, Prosjekt nr. 46700 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-839-4 ÅJE/PJS/mbh, BTE, 16. februar 2006 Offentlig Tariffering

Detaljer

Fremtidens tariffer i D-nettet

Fremtidens tariffer i D-nettet EC Group Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Oslo c/o Aker Brygge Business Center Postboks 1433 Vika 0115 Oslo T: (+47) 73 600 700 E: firmapost@ecgroup.no Fremtidens tariffer i D-nettet DISKUSJONSUNDERLAG

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Tariffer for utkoblbart forbruk

Tariffer for utkoblbart forbruk Tariffer for utkoblbart forbruk Forslag til endringer i forskrift nr 302 av 11. mars 1999 Høringsdokument oktober 2008 13 2008 D O K U M E N T Tariffer Forslag til endringer i forskrift av 11. mars 1999

Detaljer

TARIFFHEFTE 2011 EIDSIVA REGIONALNETT

TARIFFHEFTE 2011 EIDSIVA REGIONALNETT TARIFFHEFTE 2011 EIDSIVA REGIONALNETT Hamar 30.november 2010 Postadresse Eidsiva: Hovedkontor Hamar: Eidsiva Nett AS Besøksadresse Vangsvn. 73. Postboks 4100 2307 Hamar Kontaktperson/fagansvarlig R-nettariffer

Detaljer

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Utbyggingen av kraftnettet har historisk gått hånd i hånd med økt verdiskaping og velferd etter hvert som vi har tatt elektrisiteten i bruk på stadig flere samfunnsområder. Kraftnettet

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM publikasjon nr 3-2010 Regulering av fjernvarme Dag Morten Dalen, Espen R. Moen og Christian Riis Regulering av fjernvarme Utredning for Olje- og energidepartementet

Detaljer

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 R A P P O R T Endring i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de Foto: NordPool ASA Kraftmarkedet 7 Hvordan kraftmarkedet fungerer Utenlandsforbindelsene Omsetning av kraft Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet Bakgrunnen for krafthandelen mellom de nordiske landene

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Investering i småkraftverk i Norge

Investering i småkraftverk i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.06.2012 Investering i småkraftverk i Norge En analyse av mulighetene til en grunneier med fallretter Hilde Holden Veileder: Professor Øystein Gjerde Masteroppgave i finansiell

Detaljer

Håndtering av merog mindreinntekt

Håndtering av merog mindreinntekt Håndtering av merog mindreinntekt Oppsummering av høring i 2011 om forslag til endringer i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og

Detaljer

FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020

FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020 Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-12-1 FORNYBARUTBYGGING OG MELLOMLANDSFORBINDELSER MOT 2020 Mars 2012 THEMA Rapport 2012-05 Oppdragsgivere: BKK, Lyse Energi, Agder Energi, Statkraft og Vattenfall Om prosjektet

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak

Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-42-8 Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak På oppdrag fra Energi Norge 5. september 2013 THEMA Rapport 2013-29 Side 2 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Ot.prp. nr. 114 (2004 2005) Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) Særskilt vedlegg: NOU 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Strømmarkedet i Midt- Norge

Strømmarkedet i Midt- Norge Strømmarkedet i Midt- Norge av Trine Linn Rage Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi Juni 2007 Forord Forord

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer