Tariffering. Kurs: Budsjettering og tariffering september Svein Sandbakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tariffering. Kurs: Budsjettering og tariffering september Svein Sandbakken"

Transkript

1 Tariffering Kurs: Budsjettering og tariffering september 2009 Svein Sandbakken 1

2 NETTREGULERING - TARIFFERING EFFEKTIVITET NVE- RAPPORTERING EGNE DRIFTS- KOSTNADER KOSTNADS- NORM INVESTERING INNTEKTS- RAMME TARIFFER 2

3 TARIFFERINGSPROSESS 1. Fordeling av inntektsramme mellom regional- og distribusjonsnett 2. Fastsetting av årets tariffinntekt 3. Hvilke tariffer 4. Fordeling av tariffinntekt mellom tariffgrupper 5. Fordeling av inntekt fra tariffgruppene mellom de ulike tariffledd tariffstruktur 3

4 TARIFFERINGSPROSESS 1,2. Samlet inntekt distribusjon Fritidsboliger Husholdninger Stor næring 3. Fordeling mellom kundegrupper Liten næring 4. Fordeling mellom enkeltkunder? Antall kunder * Fastledd + Energi * Energiledd 4

5 1. FORDELING AV INNTEKTSRAMME Én samlet inntektsramme fra NVE Ingen strenge føringer for fordeling av inntektsramme (..objektive kriterier.. ) Separat beregning av inntektsramme for regional- og distribusjonsnett etter de generelle beregningsprinsipper 5

6 1. FORDELING AV INNTEKTSRAMME I n = 40%*K + 60%*K N + Tap R n-2*spot n + K U n-2*kpi n /KPI n-2 + JI +( K Faktisk n-2 - I n-2 ) * BV n / BV n - K = (DV n-2 -K U n-2)*kpi n /KPI n-2 + AVS n-2 + BV n-2 *1,01*NVE-Rente n + ILE n-2 *KILE-satser n + Tap D n-2*spot n - K N = EFF n-2 Kal * K = (EFF n % - EFF BR n-2) * K - JI = INV n-2 * (1,46*NVE-Renten) + ( AVS n-2 n + BV n-2 n * NVE-rente n ) (2009 og 2010) (Fra og med 2009) 6

7 1. FORDELING AV INNTEKTSRAMME Inntektsramme 2010 Generelle forutsetninger pr september 2009 KPI 2010 = 126,6 (123,1 i 2008) NVE-rente 2010 = ca 6,3 % (ST5X = 3,4%) Tapspris 2010 = ca 34 øre/kwh 7

8 1. FORDELING AV INNTEKTSRAMME Inntektsramme 2010 fra NVE Tidlig desember (nettkonferansen) Mulige endringer sammenlignet med 2009 Færre parametere i DEA-modell for Dnett Fritidskunder, andre kunder, energioverføring, nettstasjoner og høyspentnett Korrigering/kompensasjon for ytre rammevilkår utenom DEA-modell Grenseskille, kystklima, skog, snø, øyforsyning og lokal produksjon 8

9 2. ÅRETS TARIFFINNTEKT Årets brutto inntektsramme - Faktisk KILE =Årets netto inntektsramme +Kostnad til overliggende nett +Eiendomsskatt +Enova-avgift ±Innkreving/tilbakeføring mer-/mindreinntekt =Årets lovlige inntekt 9

10 2. ÅRETS TARIFFINNTEKT Plan for innhenting av samlet lovlig inntekt i løpet av de nærmeste år Samlet inntektsramme Saldo mer-/mindreinntekt Kostnad til overliggende nett ++ Stabile tariffer eller stabil utvikling 10

11 2. ÅRETS TARIFFINNTEKT Tariffutvikling over tid Langsiktig perspektiv Ikke overilte tariffendringer Unngå tarifføkning det ene året og tariffreduksjon det neste 11

12 2. ÅRETS TARIFFINNTEKT Inntektsramme - tariffinntekt Inntektsramme Tariffinntekt

13 2. ÅRETS TARIFFINNTEKT Stabile tariffer eller stabil utvikling Forbruksutvikling Nye kunder Temperaturkorrigert forbruk Store variasjoner i kraftpris store forbruksvariasjoner Tariffstruktur Fordeling av inntekt mellom fastledd og forbruksavhengige ledd (energi- og effektledd) 13

14 3. HVILKE TARIFFER Tariffgrupper antall ulike tariffer Kapittel 13. Generelt om tariffer 13-1,e Tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold. Nettnivå ( 14-2) Det skal utarbeides separate tariffer for høyspent og lavspent uttak Prioritet ( 15-1) Skal tilby utkoblbar overføring til redusert tariff 14

15 3. HVILKE TARIFFER Tariffgrupper antall ulike tariffer Forskrift Nettnivå Prioritet 15

16 3. HVILKE TARIFFER Tariffgrupper antall ulike tariffer Ikke krav om forskjellige tariffer til f.eks husholdning og fritidsboliger Ikke krav om forskjellige tariffer til f.eks husholdning og små næringskunder Ikke krav om at noen skal ha tariff med effektledd 16

17 3. HVILKE TARIFFER Tariffgrupper antall ulike tariffer I hovedsak opp til selskapene Avveining mellom kostnadsriktighet/rettferdighet og enkelhet/praktikable tariffer Så store kostnadsforskjeller mellom forsyning til ulike kundegrupper at det er behov for egne tariffer til forskjellige kundetyper 17

18 3. HVILKE TARIFFER Tariffgrupper antall ulike tariffer Forskriftens krav Nettnivå Prioritet Egne valg Størrelse Forbruksmønster Husholdning kontra fritidsboliger Husholdning kontra små næringskunder Kunder med spesielt forbruk Antall tariffer? 18

19 3. HVILKE TARIFFER Tariffgrupper antall ulike tariffer Husholdning Fritidskunder Nivå på fastleddet Husholdning Små næringskunder Vanskelig å finne kostnadsmessig begrunnelse for forskjell Grense for overgang til tariffer med effektledd Sikringsgrense 19

20 4. INNTEKTSFORDELING Fordeling av inntekt mellom tariffer Forskrift Regler for tariff for innmating I praksis ingen føringer for inntektsfordeling mellom forbrukstariffer (H4, T4, T3..) ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold Kostnadsriktig - Rettferdighet 20

21 4. INNTEKTSFORDELING Produksjon forbruk/uttak Fastledd produksjon sentralnettstariff retningsgivende = sentralnettstariff 0,56 øre/kwh i 2009 (0,8 øre/kwh fra 2010) Midlere produksjon for siste 10 år 21

22 4. INNTEKTSFORDELING Energiledd marginaltap Utforming av tariffer for ordinære uttak i sentralog regionalnett I sentral- og regionalnett skal energileddet fra 1. januar 2003 være referert til de enkelte tilknytningspunkter. Energileddet skal tidsdifferensieres. Tidsdifferensieringen skal som et minimum være vinter dag, vinter natt/helg og sommer. Marginale tapsprosenter skal så langt som mulig beregnes med hensyn til systembelastningen i et samlet nettsystem og en produksjonsog lastsituasjon som er representativ for hvert enkelt tidsavsnitt. Når energileddet fastsettes individuelt for hvert tilknytningspunkt, skal tapsprosenten for henholdsvis uttak og innmating ha samme absoluttverdi, men motsatt fortegn. 22

23 4. INNTEKTSFORDELING Energiledd marginaltap Kapittel 16. Praktisk utforming av tariffer for innmating fra produksjon Energileddet for innmating skal avspeile de marginale tapskostnader i nettet ved innmating i tilknytningspunktet første ledd gjelder tilsvarende. NVE har i notat fjernet kravet om punktvise marginaltap for innmating i distribusjonsnett 23

24 4. INNTEKTSFORDELING Energiledd marginaltap Til dels meget store variasjoner i marginaltap for produksjon i distribusjonsnett Marginaltap betydelig prissignal for om utbygging bør gjennomføres eller ikke Marginaltap for produksjon bør beregnes punktvis også i distribusjonsnettet 24

25 4. INNTEKTSFORDELING Marginaltap for innmating eller uttak i et punkt i nettet Nettmodell Tapsendring i nettet samlet ved en marginal endring i innmating eller uttak i det aktuelle punktet 1,000 kw økt innmating 0,056 kw reduksjon i tap Marginaltap = -5,6 % for innmating 25

26 4. INNTEKTSFORDELING Overliggende nett Eget nett Marginaltap overliggende nett Innmating + 5,0 % Uttak - 5,0 % Marginaltap i eget nett Innmating - 3,0 % Uttak + 3,0 % ~ Marginaltap i punktet Innmating + 2,0 % Uttak - 2,0 % 26

27 4. INNTEKTSFORDELING Marginaltap i overliggende nett +Marginaltap fra punkt i overliggende nett fram til punkt i eget nett =Marginaltap i tariff i punkt i eget nett 27

28 4. INNTEKTSFORDELING Tidsoppløsning marginaltap Forskrift (Vd, Vn/h, resten av året) Statnett: Ukentlig fra 2007 (dag og natt/helg) Anbefaling Beregn for eget nett med forskriftens krav til tidsoppløsning (eller oftere) Endre marginaltap i punktene i eget nett med tidsoppløsning for marginaltap i overliggende nett 28

29 4. INNTEKTSFORDELING Lastsituasjon som legges til grunn ved beregning av marginaltap Prinsipielt Marginaltap endring i nettets tapskostnad ved en marginal endring i produksjon/forbruk Normal lastsituasjon Faktisk overføring (inklusive transitt) og faktisk deling i nettet Men: Store forskjeller i marginaltap på hver side av et nettdele (Kraftverk) 29

30 4. INNTEKTSFORDELING Lastsituasjon som legges til grunn ved beregning av marginaltap Vindkraftverk 30

31 4. INNTEKTSFORDELING MW Produksjon i vindkraftverk 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,

32 4. INNTEKTSFORDELING Lastsituasjon som legges til grunn ved beregning av marginaltap Vindkraftverk Raske variasjoner i produksjon Mer og mindre umulig å prognosere produksjonen Beregn marginaltap som funksjon av produksjonen 32

33 4. INNTEKTSFORDELING Øvre/nedre grense for marginaltap Sentralnettet: ± 10 % (± 15 % fra 2010) Forskriften Ingenting Prinsipielt Marginaltap endring i nettets tapskostnad ved en marginal endring i produksjon/forbruk Transport/taps-korrigert kraftverdi Ingen øvre/nedre grense 33

34 4. INNTEKTSFORDELING Energiledd Uttak/produksjon i regionalnett Produksjon i distribusjonsnett Kraftpris * marginaltap i punktet Hvilken kraftpris? Statnett: Systempris Lokalt Systempris for marginaltap i sentralnettet Områdepris for marginaltap i lokalt nett Områdepris 34

35 4. INNTEKTSFORDELING Oppsummering marginaltap Beregn marginaltap i alle punkter i eget regionalnett og i punkter med produksjon i eget distribusjonsnett Fastsett marginaltapssatser i punkter i distribusjons- og regionalnett som summen av tapsmarginaler i overliggende nett og beregnede tapsmarginaler i eget nett Ingen øvre/nedre grense for tapsmarginaler i lokalt nett Energiledd = Områdepris * Marginaltap 35

36 4. INNTEKTSFORDELING Samlet tariffinntekt - Inntekt fra fastledd produksjon - Inntekt fra punktvise energiledd for innmating og uttak i regionalnett - Inntekt fra punktvise energiledd for innmating i distribusjonsnett =Resten av tariffinntekten 36

37 4. INNTEKTSFORDELING RNETT Sentralnettskostnad forbruk K-faktor modellen Avregningsgrunnlag forbruk (F ) F = F * k-faktor F = F * [F / (Pt + F + 1,5 * KII)] Forskjellig sentralnettskostnad for KII-forbruk og vanlig forbruk Tariffering av ulike typer forbruk 37

38 4. INNTEKTSFORDELING RNETT Fordeling av KII-rabatt i sentralnettet Generell tariffreduksjon for alt forbruk Hele rabatten til KII-forbruk Sentralnettskostnad vanlig forbruk uavhengig av andel KII-forbruk 38

39 4. INNTEKTSFORDELING RNETT Rabatt for KII-forbruk for overføring i regionalnettet? Mulig å finne kostnadsmessig begrunnelse? Kostnaden for å bygge nett for å transportere en MW uavhengig av brukstid Krav/ønsker om sikrere forsyning Nei ingen rabatt 39

40 4. INNTEKTSFORDELING RNETT Dekning av kostnader for forbruk/uttak tilknyttet ulike nettnivå Tilknytning hovedfordeling Tilknytning understasjon Sentralnettskostnad X X Kostnad hovedfordeling X X Kostnad understasjon X Administrative kostnader X X 40

41 4. INNTEKTSFORDELING RNETT Ordinære uttak direkte fra kraftverk For uttak til distribusjonsnett direkte fra felles nettanlegg tilknyttet kraftverk hvor det over året er netto innmating mot regional- eller sentralnett, skal andre tariffledd beregnes slik at hele gevinsten, sett i forhold til tariffen ved direkte tilknytning mot sentralnettet, tilfaller uttaket. Kostnader i nettanlegg som kun benyttes til uttak, skal dekkes av distribusjonsnettet. Uttak skal avregnes energiledd referert tilknytningspunktet, jf NVE: I praksis ingen som tilfredsstiller forskriftens krav 41

42 4. INNTEKTSFORDELING RNETT Avregningsprinsipp effektledd Sentralnettskostnader Avregning etter samme prinsipp som i sentralnettet Inntekt til dekning av faste kostnader i regionalnettet Avregningsgrunnlag Forbruk Uttak Bestilt kapasitet K-faktor modell 42

43 4. INNTEKTSFORDELING RNETT Avregningsprinsipp effektledd Regionalnett D1 P = 50 MW F = 100 MW D2 P = 0 MW F = 100 MW 43

44 4. INNTEKTSFORDELING RNETT Riktigst fordeling av kostnader i regionalnettet Påvirkning på kostnader i regionalnettet Produksjonen i distribusjonsnettene av en slik type at det kan tas hensyn til denne ved dimensjoneringen av regionalnettet? Varierer fra regionalnett til regionalnett Bestilt effekt 44

45 4. INNTEKTSFORDELING RNETT Avregningsprinsipp effektledd Bruttotariffering (forbruk) D1: 50% D2: 50% Nettotariffering (uttak) D1: 33% D2: 67% K-faktor modell D1: 40% D2: 60% K-faktor modell betydelig forenkling 45

46 4. INNTEKTSFORDELING DNETT Kostnadsfordeling mellom tariffer I praksis ingen føringer i forskrift ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold Kostnadsriktighet Rettferdighet Kunder med uttak i høyspentnettet dekker ikke kostnader i nettstasjoner og lavspentnett 46

47 4. INNTEKTSFORDELING DNETT Kostnadsfordeling mellom tariffer Alle kostnader må først fordeles mellom de forskjellige nettnivå og ulike kunderelaterte oppgaver Direkteførte kostnader Kostnader overliggende nett Kostnader energitap Faste nettkostnader Kunderelaterte kostnader Indirekte kostnader - Felleskostnader 47

48 4. INNTEKTSFORDELING DNETT Fordeling av indirekte kostnader mellom kundeservice og nettnivå etter bruk Type felleskostnad Teknisk fellesadministrasjon Lager Fordeling av felleskostnader Kundeservice Høyspentnett Nettstasjon Lavspentnett Har sammenheng med aktivitetsnivå i nettet. Fordeles mellom alle nettnivå Transport Fordeles mellom nettnivå og kundeservice etter bruk Samband Andre felleskostnader (administrasjon, økonomi og lignende) Fordeles mellom kundeservice og HS (for å sikre at alle kunder dekker administrative kostnader likt i øre/kwh) Fordeles mellom HS og NS 48

49 4. INNTEKTSFORDELING DNETT Kostnadsfordeling mellom tariffer (de forskjellige kundegruppenes bidrag til kostnadene) Kunderelaterte kostnader Nettkostnader Lavspentnett Nettstasjoner Høyspentnett Overliggende nett 49

50 4. INNTEKTSFORDELING DNETT Kunderelaterte kostnader Måling Avregning Tilsyn Likt i kr pr kunde for like kunder Forskjellig mellom forskjellige kundegrupper 50

51 4. INNTEKTSFORDELING DNETT Kostnader i lavspentnett og nettstasjoner avhengig av kundestørrelse Lavere kostnader ved forsyning av en kunde på 500 kw enn ved forsyning av 10 kunder på 50 kw hver Lengde av lavspentnett avtar med kundestørrelse Store kunder tilknyttet større fordelingstransformatorer (kostnad pr kva avtar med økende kundestørrelse) 51

52 4. INNTEKTSFORDELING DNETT Nyverdi lavspent linje og kabel Kroner pr meter og mm2 10,0 9,0 8,0 Jordkabel i asfalt Luftlinje (EX) - normale forhold 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Tverrsnitt (mm2) 52

53 4. INNTEKTSFORDELING DNETT Nyverdi fordelingstrafoer som funksjon av ytelse Kroner/kVA Ytelse [kva] 53

54 4. INNTEKTSFORDELING DNETT Kostnader i lavspentnett og nettstasjoner avhengig av kundestørrelse Kostnad pr kwh eller kw avtar med økende kundestørrelse Betydelige variasjoner mellom selskap Bør beregnes for eget selskap 54

55 4. INNTEKTSFORDELING DNETT Kostnader i høyspentnett Dimensjonering etter behov (forhåpentligvis) Fordeling mellom kundegrupper etter Energioverføring? Bidrag til maksimaleffekt? 55

56 4. INNTEKTSFORDELING DNETT Kostnader i høyspentnett 56

57 4. INNTEKTSFORDELING DNETT Fordeling av kostnader i høyspentnett Liten del av kapitalkostnadene er effektrelaterte Driftskostnader (kroner/km) tilnærmet uavhengig av overføringskapasitet Faste kostnader i liten grad avhengig av nettets overføringskapasitet Behovet for nettanlegg store kostnadsdriver Alle kundegrupper dekker kostnader likt i øre/kwh 57

58 4. INNTEKTSFORDELING DNETT Fordeling av kostnader i overliggende nett Effektkostnader forbruk Tunglast Kundenes bidrag til maksimaleffekt Manglende informasjon Kostnader energiledd Etter energiforbruk Alle kundegrupper dekker kostnader likt i øre/kwh 58

59 4. INNTEKTSFORDELING DNETT Fordeling av nettkostnader mellom kundegrupper Nettnivå Overliggende nett Høyspentnett Nettstasjon Lavspentnett Kostnadsfordeling mellom kundegrupper Dekkes likt i øre/kwh av alle kundegrupper Kostnad pr kwh avtar med økende kundestørrelse. Lavere kostnad pr kwh for store enn for små kunder 59

60 5. TARIFFSTRUKTUR DNETT Tariffstruktur Fordeling av inntekt mellom de forskjellige tariffledd Føringer Forskrift Tariffene skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av nettet Fastledd >= Kunderelaterte kostnader Energiledd >= Kostnad for marginale tap 60

61 5. TARIFFSTRUKTUR DNETT Fastledd [Kr/år] Kostnad marginaltap Tariffregulering Kunderelaterte kostnader (måling, fakturering...) 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Energiledd [øre/kwh] 61

62 5. TARIFFSTRUKTUR DNETT Vurderinger Best mulig utnytting av eksisterende nett Variable kostnader forbruksavhengige tariffledd Energiledd = Nettets kostnad for overføring av en ekstra kwh Effektledd = Nettets kostnad for overføring av en ekstra kw Faste kostnader forbruksuavhengige tariffledd Rettferdighet mellom kunder innen en tariffgruppe Store små kunder Kort lang brukstid Inntektsstabilitet Enkelhet Eller bare skaffe inntektene 62

63 5. TARIFFSTRUKTUR DNETT Vurderinger Tariff uten effektledd Nivå på fastledd kontra energiledd Tariff med effektledd Nivå på fastledd kontra energi-/effektledd Nivå på energiledd kontra effektledd Avregningsprinsipper for effektledd 63

64 5. TARIFFSTRUKTUR DNETT Type kostnad Best mulig nettutnyttelse Rettferdighet Kunderelaterte kostnader Fastledd Fastledd Faste nettkostnader Lavspentnett Fastledd Nettstasjoner Fastledd Høyspentnett Effekt- og/eller Regionalnett energiledd Kostnader for å øke Effekt- og/eller Effekt- og/eller nettkapasitet energiledd energiledd Effektkostnader Effekt- og/eller Effekt- og/eller overliggende nett energiledd energiledd Kostnader marginale tap Energiledd Energiledd I hovedsak samme konklusjon 64

65 5. TARIFFSTRUKTUR DNETT Anbefaling fastledd Små kunder Kunderelaterte kostnader Faste kostnader i LS og NS Ikke behov for differensiering av fastledd Store kunder Kunderelaterte kostnader Faste kostnader i LS og NS Andel (kapasitetsuavhengig del av kostnadene) av faste kostnader i HS og Rnett Sikringsdifferensiert fastledd 65

66 5. TARIFFSTRUKTUR DNETT Anbefaling energi- og effektledd Små kunder Energiledd Kostnader som ikke dekkes av fastledd Tidsdifferensiert etter tapsvariasjon Energiledd vinter dekker effektkostnader til overliggende nett Store kunder Effektledd Effektkostnader overliggende nett Faste kostnader i HS og Rnett som ikke dekkes av fastledd Likt effektledd til alle (ikke kvantumsdifferensiering) Avregnes kun under tunglast Energiledd Marginaltap - tidsdifferensiert 66

67 5. TARIFFSTRUKTUR DNETT Ikke noe entydig svar på hva som er en riktig tariffutforming Må ses i forhold til nettkapasiteten i det enkelte nettselskap Men I hovedsak god nettkapasitet Økning av fastledd 67

68 ECgroup AS - kontaktinformasjon ECgroup AS Trondheim Beddingen Trondheim Faks: Tlf: Oslo Stortingsgata Oslo Faks:

Aktuelle tarifftemaer i distribusjonsnett

Aktuelle tarifftemaer i distribusjonsnett Aktuelle tarifftemaer i distribusjonsnett Næringspolitisk verksted 4. juni 2009 Svein Sandbakken 1 INNHOLD Årets tariffinntekt Hvilke tariffer Inntektsfordeling mellom tariffer Produksjon forbruk Ulike

Detaljer

Tariffering. Kurs: Budsjettering og tariffering oktober Svein Sandbakken

Tariffering. Kurs: Budsjettering og tariffering oktober Svein Sandbakken Tariffering Kurs: Budsjettering og tariffering 1. 2. oktober 2008 Svein Sandbakken 1 NETTREGULERING - TARIFFERING EFFEKTIVITET RAPPORTERING EGNE DRIFTS- KOSTNADER KOSTNADS- NORM INVESTERING NVE- INNTEKTS-

Detaljer

Tariffering. Svein Sandbakken. Kurs: Budsjettering og tariffering. 3. og 4. oktober Trondheim Beddingen Trondheim

Tariffering. Svein Sandbakken. Kurs: Budsjettering og tariffering. 3. og 4. oktober Trondheim Beddingen Trondheim Tariffering Svein Sandbakken Kurs: Budsjettering og tariffering 3. og 4. oktober 2007 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim ECgroup AS www.ecgroup.no Tlf. 73 600 700 Fax. 73 600 701 Oslo Stortingsgata 22

Detaljer

Tariffering av produksjon

Tariffering av produksjon Tariffering av produksjon 22.01.2009 Svein Sandbakken 1 Innhold Forskriftskrav Marginaltap, hva og hvorfor? Beregning og bruk av marginaltap i tariff 2 Forskriftskrav Tariffering av produksjon Fastledd

Detaljer

Veileder marginaltap - hovedpunkter

Veileder marginaltap - hovedpunkter Veileder marginaltap - hovedpunkter Temadag EBL 13.03.2008 Svein Sandbakken 1 Innhold Bakgrunn Formål Beregningsmetodikk og prinsipp Avregning Informasjon til kundene Beregning i praksis Beregningseksempel

Detaljer

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Energiledd Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Hvorfor energiledd? Et grunnleggende prinsipp for optimal ressursanvendelse er at den marginale kostnaden ved å frembringe et gode, skal være lik kjøpers

Detaljer

Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene

Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene LOGO Prosjektrapport Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene til NTE Nett AS TIL: NTE Nett AS ATT: Jan A. Foosnæs Dato: 16. februar 2010 Antall sider: 23 Prosjektansvarlig:

Detaljer

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER VILKÅR FOR PLUSSKUNDER Oppdragsgiver: Energi Norge Kontaktperson: Trond Svartsund Leverandør: Energy Creative group AS (ECgroup) Kontaktperson hos ECgroup: Svein Sandbakken Dato: 2. september 2011 Antall

Detaljer

Anleggsbidrag Nettregulering

Anleggsbidrag Nettregulering Anleggsbidrag Nettregulering Temadag EBL 12.03.2008 Svein Sandbakken Innhold En eller annen utbygging Egen eller tilskuddsfinansiering Anleggsbidrag incentiv i reguleringen 2 Effektivitetsmåling Kostnader

Detaljer

Workshop om marginaltap. Statnetts marginaltapsmodell

Workshop om marginaltap. Statnetts marginaltapsmodell Workshop om marginaltap Statnetts marginaltapsmodell Agenda Lovverket Marginaltap hva er det? Statnetts modell Forholdene i Nord-Norge Lovverket Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Framtidig utforming av nett-tariffer

PROSJEKTRAPPORT Framtidig utforming av nett-tariffer PROSJEKTRAPPORT Framtidig utforming av nett-tariffer Kunde: Kontakt: NVE Velaug Mook Dato: 11. oktober 2014 Sider: 58 Ansvarlig: Deltagere: Svein Sandbakken Jørgen Bjørndalen Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn...

Detaljer

Rapportering fra EBLs arbeid med distribusjonsnettariffene

Rapportering fra EBLs arbeid med distribusjonsnettariffene Rapportering fra EBLs arbeid med distribusjonsnettariffene Trond Svartsund, EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Disposisjon Nettariffer og omdømme Tariffprinsipper og struktur distribusjonsnettariffer

Detaljer

Hvordan virker reguleringsmodellen

Hvordan virker reguleringsmodellen Hvordan virker reguleringsmodellen Svein Sandbakken Temadag 26. april 2007 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Tlf. 73 600 700 Fax. 73 600 701 ECgroup AS www.ecgroup.no Oslo Brugata 1 0255 Oslo Tlf. 907

Detaljer

Hvordan virker reguleringsmodellen

Hvordan virker reguleringsmodellen Hvordan virker reguleringsmodellen Svein Sandbakken Temadag EBL 1. november 2007 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Fax. 73 600 701 ECgroup AS www.ecgroup.no Tlf. 73 600 700 Oslo Stortingsgata 22 0161

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Temadag: Marginaltap Marginaltap og sentralnettets utstrekning 18. mars 2009

Norges vassdrags- og energidirektorat. Temadag: Marginaltap Marginaltap og sentralnettets utstrekning 18. mars 2009 Norges vassdrags- og energidirektorat Temadag: Marginaltap Marginaltap og sentralnettets utstrekning 18. mars 2009 Hvorfor energiledd? Et grunnleggende prinsipp for optimal ressursanvendelse er at den

Detaljer

Anleggsbidrag Nettregulering

Anleggsbidrag Nettregulering Anleggsbidrag Nettregulering Temadag EBL 17.03.2009 Svein Sandbakken Innhold En eller annen utbygging Egen eller tilskuddsfinansiering Anleggsbidrag incentiv i reguleringen 2 Effektivitetsmåling Kostnader

Detaljer

Ny nettregulering - rammebetingelser

Ny nettregulering - rammebetingelser Ny nettregulering - rammebetingelser Svein Sandbakken Kurs: Budsjettering og tariffering 3. og 4. oktober 2007 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim ECgroup AS www.ecgroup.no Tlf. 73 600 700 Fax. 73 600

Detaljer

Hvordan virker reguleringsmodellen

Hvordan virker reguleringsmodellen Hvordan virker reguleringsmodellen Svein Sandbakken 25. mai 2009 Innhold Nettregulering generelt Nettregulering fra 2007 Beskrivelse Effektivitetsmåling Incentiv 2 Nettregulering generelt Nettvirksomhet

Detaljer

Nettregulering - rammebetingelser

Nettregulering - rammebetingelser Nettregulering - Nettregulering - rammebetingelser rammebetingelser Kurs: Budsjettering og tariffering 16. - 17. september 2009 Svein Sandbakken 1 NETTREGULERING NVEs reguleringsmodell Effektivitetsmåling

Detaljer

Nettregulering - rammebetingelser

Nettregulering - rammebetingelser Nettregulering - Nettregulering - rammebetingelser rammebetingelser Kurs: Budsjettering og tariffering 15. - 16. september 2010 Svein Sandbakken 1 NETTREGULERING NVEs reguleringsmodell Effektivitetsmåling

Detaljer

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon Clei Norges vassdrags- og energidlrektorat N V E SKL Nett AS Postboks 24 5401 STORD 2 08. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200902366-7 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Hans GeorgeDahl Deres ref.:

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Kraftnettet hva er kapitalen? Totalkapitalen for nettet: 57,35 mrd. kr 27 % 54 % Distribusjon Regional Statnett 19 % 2 Kraftnettet hva er årskostnadene? NVE tildeler

Detaljer

Nettleien Oppdatert august 2016

Nettleien Oppdatert august 2016 Nettleien 2016 Oppdatert august 2016 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVE fastsetter

Detaljer

Sammenligning av nett-tariffer for NTE Nett AS og Malvik Everk AS

Sammenligning av nett-tariffer for NTE Nett AS og Malvik Everk AS LOGO Prosjektrapport Sammenligning av nett-tariffer for NTE Nett AS og Malvik Everk AS TIL: NTE Nett AS ATT: Jan A. Foosnæs Dato: 15. februar 2010 Antall sider: 12 Prosjektansvarlig: Svein Sandbakken TRONDHEIM

Detaljer

VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG. 17. mars 2009 Svein Sandbakken

VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG. 17. mars 2009 Svein Sandbakken VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG 17. mars 2009 Svein Sandbakken 1 INNHOLD FELLES: UTTAK/PRODUKSJON Veiledernes oppbygging: Struktur og innhold Forskriftsbestemmelser Anleggskostnad Beregning av anleggsbidrag UTTAK:

Detaljer

Nettregulering - rammebetingelser

Nettregulering - rammebetingelser Nettregulering - rammebetingelser Kurs: Budsjettering og tariffering 1.-2. oktober 2008 Svein Sandbakken 1 NETTREGULERING - TARIFFERING EFFEKTIVITET RAPPORTERING EGNE DRIFTS- KOSTNADER KOSTNADS- NORM INVESTERING

Detaljer

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Nettleien 2009 Oppdatert 01.03.2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien

Detaljer

VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG. 12. mars 2008 Torgeir Olsen

VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG. 12. mars 2008 Torgeir Olsen VEILEDERE ANLEGGSBIDRAG 12. mars 2008 Torgeir Olsen 1 INNHOLD FELLES: UTTAK/PRODUKSJON Veiledernes oppbygging: Struktur og innhold Forskriftsbestemmelser Anleggskostnad Beregning av anleggsbidrag UTTAK:

Detaljer

Småkraft og nettregulering

Småkraft og nettregulering Småkraft og nettregulering 22.01.2009 Svein Sandbakken 1 Innhold Gjeldende nettregulering Konsekvenser av kraftutbygging Nettselskapenes økonomiske incentiv 2 Reguleringsmodell Egne kostnader inkl. KILE

Detaljer

Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1

Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1 Sentralnettstariffen 2013 Tariffheftet 2013 Sentralnettstariffen 2013 gjelder fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2013. 1 Grunnlaget for utforming av nettleie i sentralnettet er gitt i Norges vassdrags-

Detaljer

Tarifferingsregimet en tung bør for områdekonsesjonærene? Ole-Petter Halvåg, direktør forretningsutvikling og rammer

Tarifferingsregimet en tung bør for områdekonsesjonærene? Ole-Petter Halvåg, direktør forretningsutvikling og rammer Tarifferingsregimet en tung bør for områdekonsesjonærene? Ole-Petter Halvåg, direktør forretningsutvikling og rammer Jeg har blitt utfordret på følgende problemstilling: Hvilke konsekvenser har investeringene

Detaljer

Kurs i NVE-rapportering

Kurs i NVE-rapportering Svein Sandbakken 07.02.2012 08.02.2012 Kursinnhold NVE rapportering Nettregulering Generelt om NVE rapporteringen - Organisering - Viktighet Gruppeoppgaver - Løsning av oppgaver - Gjenomgang - Generelt

Detaljer

Lær å forstå DEA-målingen

Lær å forstå DEA-målingen Lær å forstå DEA-målingen Svein Sandbakken Temadag 26. april 2007 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Tlf. 73 600 700 Fax. 73 600 701 ECgroup AS www.ecgroup.no Oslo Brugata 1 0255 Oslo Tlf. 90 72 80 11

Detaljer

Lær å forstå DEA-målingen

Lær å forstå DEA-målingen Lær å forstå DEA-målingen Svein Sandbakken Temadag EBL 25. mai 2009 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Fax. 73 600 701 ECgroup AS www.ecgroup.no Tlf. 73 600 700 Oslo Stortingsgata 22 0161 Oslo Fax. 22

Detaljer

Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013. Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken

Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013. Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken Kommentarer til NVEs forslag til endringer i nettregulering fra 2013 Næringspolitisk Verksted 21.06.2012 Svein Sandbakken Innhold Forskriftsendringer Mer-/mindreinntekt NVE-renten Tapspris Kostnadsnorm

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Nordkrafts regionalnettstariff for 2000 og vedtak

Nordkrafts regionalnettstariff for 2000 og vedtak Nordkraft AS 8275 STORFJORD I TYSFJORD Vår dato: 02.05.2001 Vår ref.: NVE 200100363-2 emt/chs Arkiv: 653.4 Saksbehandler: Deres dato:: Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 94 85 Nordkrafts regionalnettstariff

Detaljer

NVEs konsepthøring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet. Tonje M. Andresen Elmarkedstilsynet Seksjon for regulering av nettjenester

NVEs konsepthøring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet. Tonje M. Andresen Elmarkedstilsynet Seksjon for regulering av nettjenester NVEs konsepthøring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Tonje M. Andresen Elmarkedstilsynet Seksjon for regulering av nettjenester Kraftsystemet i endring Produksjonssiden Mer uregulerbart Forbrukssiden

Detaljer

Lær å forstå DEA-målingen

Lær å forstå DEA-målingen Lær å forstå DEA-målingen Svein Sandbakken Temadag EBL 1. november 2007 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Fax. 73 600 701 ECgroup AS www.ecgroup.no Tlf. 73 600 700 Oslo Stortingsgata 22 0161 Oslo Fax.

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Midt- Telemark Energi AS tariffering og beregning av anleggsbidrag

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Midt- Telemark Energi AS tariffering og beregning av anleggsbidrag Midt-Telemark Energi AS Grønvoldveien 1 3830 ULEFOSS Vår dato: 31.05.201602.06.2016 Vår ref.: 201601156-5 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjell Rune Verlo Oversending av revisjonsrapport

Detaljer

TARIFFHEFTE 2010 EIDSIVA REGIONALNETT

TARIFFHEFTE 2010 EIDSIVA REGIONALNETT TARIFFHEFTE 2010 EIDSIVA REGIONALNETT Hamar 1. desember 2009 Postadresse Eidsiva: Hovedkontor Hamar: Eidsiva Nett AS Besøksadresse Vangsvn. 73. Postboks 4100 2307 Hamar Kontaktperson/fagansvarlig R-nettariffer

Detaljer

Effektivitetsgevinsten av det marginale energiledd og andre bomskudd

Effektivitetsgevinsten av det marginale energiledd og andre bomskudd E-CO Vannkraft Effektivitetsgevinsten av det marginale energiledd og andre bomskudd Bomskudd eller blink Kraftutvekslingsdebatten 1992 1994 Utformingen av konkurransearena for salg til sluttbrukere Det

Detaljer

Innføring AMS og tariffering

Innføring AMS og tariffering Innføring AMS og tariffering Geir M. Holen Avd. ingeniør nettavdelingen AS Eidefoss AS Eidefoss Stiftet 1916, interkommunalt AS, siden 1975 I dag eiet av kommunene,,, og med 20% på hver Konsesjonsområde

Detaljer

VURDERING AV BEHOVET FOR YTTERLIGERE LOKALISERINGSSIGNALER I TARIFFEN

VURDERING AV BEHOVET FOR YTTERLIGERE LOKALISERINGSSIGNALER I TARIFFEN 15. september 2017 VURDERING AV BEHOVET FOR YTTERLIGERE LOKALISERINGSSIGNALER I TARIFFEN Åsmund Jenssen og Christoffer Noreng, BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING Statnett gjennomfører en evaluering av tariffmodellen

Detaljer

NVEs vurdering av tariff for mikrokraftverk

NVEs vurdering av tariff for mikrokraftverk Norges vassdrags- og energidirektorat Knut Oaland Eidane 4110 Forsand Vår dato: 2 a 09.2006 Vår ref.: NVE 200601772-5 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 12.06.2006 Deres ref.: Saksbehandler: Christina

Detaljer

Oppsummering og svar på høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet

Oppsummering og svar på høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Notat Til NVE, Energi Norge Oppsummering og svar på høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Dette notatet er et svar på NVEs høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet. Slik NTE Nett

Detaljer

Lær å forstå DEA-målingen

Lær å forstå DEA-målingen Lær å forstå DEA-målingen Svein Sandbakken Temadag EBL 28. mai 2008 Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Fax. 73 600 701 ECgroup AS www.ecgroup.no Tlf. 73 600 700 Oslo Stortingsgata 22 0161 Oslo Fax. 22

Detaljer

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010 Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag NTE NETT Nett AS ENERGI Østersund 17.02.2010 Konsernsjef i NTE og styreleder i Torbjørn R. Skjerve Nett NTEs fire pilarer Energi Marked Forr.utvikl.

Detaljer

TARIFFHEFTE 2011 EIDSIVA REGIONALNETT

TARIFFHEFTE 2011 EIDSIVA REGIONALNETT TARIFFHEFTE 2011 EIDSIVA REGIONALNETT Hamar 30.november 2010 Postadresse Eidsiva: Hovedkontor Hamar: Eidsiva Nett AS Besøksadresse Vangsvn. 73. Postboks 4100 2307 Hamar Kontaktperson/fagansvarlig R-nettariffer

Detaljer

Sentralnettstariffen 2012 gjelder fra 1. januar 2012 til og med 31. desember

Sentralnettstariffen 2012 gjelder fra 1. januar 2012 til og med 31. desember Sentralnettstariffen 2012 Tariffheftet 2012 Sentralnettstariffen 2012 gjelder fra 1. januar 2012 til og med 31. desember 2012. 1 Grunnlaget for utforming av nettleie i sentralnettet er gitt i Norges vassdrags-

Detaljer

TARIFFHEFTE 2009 EIDSIVA REGIONALNETT

TARIFFHEFTE 2009 EIDSIVA REGIONALNETT TARIFFHEFTE 2009 EIDSIVA REGIONALNETT Tariffområde: Eidsiva R-nett (inkl. tidligere Fellesnett Oppland f.o.m. 2007) Postadresse Eidsiva: Hovedkontor Hamar: Eidsiva Nett AS Besøksadresse Vangsvn. 73. Postboks

Detaljer

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Nils-Martin Sætrang 15.03.2014 NMS Deres dato: Deres referanse: Til alle våre kunder KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Tariffgrunnlaget

Detaljer

OVERFØRINGSTARIFFER FOR FRITIDSBOLIG - SØR AURDAL ENERGI

OVERFØRINGSTARIFFER FOR FRITIDSBOLIG - SØR AURDAL ENERGI Vår ref. Vår dato NVE 9702145-4 19.06.98 MM/TRS/653.4 Deres ref. Deres dato Sør Aurdal Energi AL 2936 BEGNDALEN Saksbehandler: Trond Svartsund, MM 22 95 90 77 OVERFØRINGSTARIFFER FOR FRITIDSBOLIG - SØR

Detaljer

NVEs vurdering i klage på ny beregning av nettleie - vedtak

NVEs vurdering i klage på ny beregning av nettleie - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 12.11.2015 Vår ref.: 201504434-6 Arkiv: 623

Detaljer

Klage på sentralnettstariffen for NVEs vurdering

Klage på sentralnettstariffen for NVEs vurdering Statnett SF 0302 OSLO Vår dato: 27.11.2000 Vår ref.: NVE 200003592-22 mt/chs Arkiv: 653 Saksbehandler: Deres dato:: Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 94 85 Klage på sentralnettstariffen for 2001 -

Detaljer

Sentralnettstariffen 2010 gjelder fra 1. januar 2010 til og med 31. desember 2010. 1

Sentralnettstariffen 2010 gjelder fra 1. januar 2010 til og med 31. desember 2010. 1 Sentralnettstariffen 2010 Tariffhefte 2010 Sentralnettstariffen 2010 gjelder fra 1. januar 2010 til og med 31. desember 2010. 1 Grunnlaget for utforming av prisene i sentralnettet er gitt i Norges vassdrags-

Detaljer

Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010

Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010 Nettleien 2010 Oppdatert 09.02.2010 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling NVEs inntektsrammer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Klagesak Ballangen Energi AS klager på Nordkrafts regionalnettstariff

Klagesak Ballangen Energi AS klager på Nordkrafts regionalnettstariff Filnavn: \\fiks\home-avdem\ijs\oeds_vedtak\oedvedtak2001sak13_ballangenognordkraft2002.doc Ballangen Energi AS Postboks 53 8546 Ballangen Deres ref Vår ref Dato OED 2001/1672 EV MM 13.02.2002 Klagesak

Detaljer

TARIFFHEFTE 2015 EIDSIVA NETT AS REGIONALNETT

TARIFFHEFTE 2015 EIDSIVA NETT AS REGIONALNETT TARIFFHEFTE 2015 EIDSIVA NETT AS REGIONALNETT Produsenter, distribusjonsnett og næringskunder (sluttbruker/ relaterte nett) Hamar 30. november 2014 Postadresse: Hovedkontor Hamar: Eidsiva Nett AS Besøksadresse

Detaljer

Energiledd (kr) = systempris (kr/mwh) marginaltapssats (%) energi uttak/innlevert (MWh)

Energiledd (kr) = systempris (kr/mwh) marginaltapssats (%) energi uttak/innlevert (MWh) Innledning Sentralnettariffen for 2008 ble vedtatt av Statnetts styre 31. oktober 2007. NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (FOR 1999-03-11

Detaljer

Foto: Husmo-foto/Kristian Hilsen. Overføringsnettet. Innledning. Monopolkontrollen

Foto: Husmo-foto/Kristian Hilsen. Overføringsnettet. Innledning. Monopolkontrollen Foto: Husmo-foto/Kristian Hilsen Overføringsnettet 6 Innledning Monopolkontrollen 6.1 Innledning Produksjon, overføring og omsetning er de tre grunnleggende økonomiske funksjonene i kraftforsyningen. Overføringsnettet

Detaljer

Notat Dato 2. oktober 2017

Notat Dato 2. oktober 2017 Notat Dato 2. oktober 2017 Til Distriktsenergi Fra ADAPT Consulting Kopi til Emne Et innspill til drøfting av Statnetts tariffer for transmisjonsnettet Bakgrunn Tariffene for uttak og innmating i transmisjonsnettet

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

Tariffer for transmisjonsnettet 2018

Tariffer for transmisjonsnettet 2018 Tariffer for transmisjonsnettet 2018 Modellbeskrivelse og satser Foto: Statnett Tariff 2018 Endringer i energiloven ble vedtatt med virkning fra 1. juli 2016. Loven definerer blant annet endring i nettnivåinndeling,

Detaljer

Sentralnettstariffen 2009 gjelder fra 1. januar 2009 til og med 31. desember

Sentralnettstariffen 2009 gjelder fra 1. januar 2009 til og med 31. desember Sentralnettstariffen 2009 Tariffhefte 2009 Sentralnettstariffen 2009 gjelder fra 1. januar 2009 til og med 31. desember 2009. 1 Grunnlaget for utforming av prisene i sentralnettet er gitt i Norges vassdrags-

Detaljer

6Overføringsnett. Innledning Monopolkontrollen Virkninger for miljøet ved transport av elektrisitet

6Overføringsnett. Innledning Monopolkontrollen Virkninger for miljøet ved transport av elektrisitet Overføringsnett Innledning Monopolkontrollen Virkninger for miljøet ved transport av elektrisitet 6.1 Innledning Produksjon, overføring og omsetning er de tre grunnleggende funksjonene i kraftforsyningen.

Detaljer

Sentralnettariffen for 2006 ble vedtatt av Statnetts styre 19. oktober 2005.

Sentralnettariffen for 2006 ble vedtatt av Statnetts styre 19. oktober 2005. Innledning Sentralnettariffen for 2006 ble vedtatt av Statnetts styre 19. oktober 2005. NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (FOR 1999-03-11

Detaljer

Tariffering av fellesmålt anlegg. Knut Olav Bakkene

Tariffering av fellesmålt anlegg. Knut Olav Bakkene Tariffering av fellesmålt anlegg Knut Olav Bakkene 14.05.08 Fellesmåling Urettferdighet satt i system For andre nettkunder som møter en økt kostnad som følge av at noen nettkunder unndrar seg en andel

Detaljer

Sentralnettariffen Modellbeskrivelse og satser

Sentralnettariffen Modellbeskrivelse og satser Sentralnettariffen 2016 Modellbeskrivelse og satser Tariff 2016 Sentralnettariffen 2016 gjelder fra 1. januar 2016 til og med 31. desember 2016. Grunnprinsipper for fastsettelse av tariff Tariffer skal

Detaljer

Prinsipiell begrunnelse for effekttariffer. Sted, dato Oslo, 7.4.2015 Ref 15031/2015-1002 1 INNLEDNING... 1 2 FORVENTET UTVIKLING I BEHOV...

Prinsipiell begrunnelse for effekttariffer. Sted, dato Oslo, 7.4.2015 Ref 15031/2015-1002 1 INNLEDNING... 1 2 FORVENTET UTVIKLING I BEHOV... NOTAT Til Fra Tema Energi Norge v/ Trond Svartsund Kjetil Ingeberg Prinsipiell begrunnelse for effekttariffer Sted, dato Oslo, 7.4.2015 Ref 15031/2015-1002 Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 FORVENTET UTVIKLING

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Dette er et skjult lysbilde Tema Prinsipper for tariffer i distribusjonsnettet Tariffer basert på abonnert effekt 6. sep. 2012 Tariffering med AMS AMS gir nye muligheter

Detaljer

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.04.2014 Vår ref.: 201305187-10 Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Anne Glomnes Rudi Deres ref.: 22959125 aru@nve.no Trønder Energi

Detaljer

Denne utgaven av sentralnettets tariffhefte erstatter i sin helhet tidligere tariffhefter.

Denne utgaven av sentralnettets tariffhefte erstatter i sin helhet tidligere tariffhefter. Innledning Sentralnettariffen for 2007 ble vedtatt av Statnetts styre 23. oktober 2006. NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (FOR 1999-03-11

Detaljer

Sentralnettstariffen 2011 gjelder fra 1. januar 2011 til og med 31. desember

Sentralnettstariffen 2011 gjelder fra 1. januar 2011 til og med 31. desember Sentralnettstariffen 2011 Tariffheftet 2011 Sentralnettstariffen 2011 gjelder fra 1. januar 2011 til og med 31. desember 2011. 1 Grunnlaget for utforming av prisene i sentralnettet er gitt i Norges vassdrags-

Detaljer

NVEs vurdering i klage på økning av nettleie - vedtak

NVEs vurdering i klage på økning av nettleie - vedtak Jon Liverud Vår dato: 06.11.2014 Vår ref.: 201401962-16 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook NVEs vurdering i klage på økning av nettleie - vedtak Jon Liverud klager på

Detaljer

Harmonisering av nettariffer

Harmonisering av nettariffer Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-95-4 Harmonisering av nettariffer På oppdrag fra Energi Norge mars, 2016 THEMA Notat 2016-02 Om prosjektet Om rapporten Prosjektnummer: ENO-15-2 Rapportnavn: Harmonisering

Detaljer

NVE PRESENTERER HØRINGSFORSLAGET

NVE PRESENTERER HØRINGSFORSLAGET NVE PRESENTERER HØRINGSFORSLAGET Velaug Mook og Håvard Hansen Reguleringsmyndigheten for energi (RME) Seksjon for regulering av nettjenester (RME-N) Agenda Bakgrunn Valg av modell Regneeksempler Forslag

Detaljer

Overføringsnett. Master ved Rjukanfoss

Overføringsnett. Master ved Rjukanfoss 6 Overføringsnett Foto: NVE Master ved Rjukanfoss 6.1 Innledning Produksjon, overføring og omsetning er de tre grunnleggende økonomiske funksjonene i kraftforsyningen. Overføringsnettet deles ofte inn

Detaljer

Overføringsnett. Innledning Monopolkontrollen Virkninger for miljøet ved transport av elektrisitet

Overføringsnett. Innledning Monopolkontrollen Virkninger for miljøet ved transport av elektrisitet Overføringsnett Innledning Monopolkontrollen Virkninger for miljøet ved transport av elektrisitet 6.1 Innledning Produksjon, overføring og omsetning er de tre grunnleggende funksjonene i kraftforsyningen.

Detaljer

Sentralnettstariffen Modellbeskrivelse og satser

Sentralnettstariffen Modellbeskrivelse og satser Sentralnettstariffen 2017 Modellbeskrivelse og satser Tariff 2017 Endringer i energiloven ble vedtatt med virkning fra 1. juli 2016. Loven definerer blant annet endring i nettnivåinndeling, fra tre nettnivå

Detaljer

Statnetts marginaltapsmodell kart vs terreng, Troms Krafts syn. Fredd Arnesen Tromsø / 23.1.2013

Statnetts marginaltapsmodell kart vs terreng, Troms Krafts syn. Fredd Arnesen Tromsø / 23.1.2013 Statnetts marginaltapsmodell kart vs terreng, Troms Krafts syn Fredd Arnesen Tromsø / 23.1.2013 Work shop marginaltap - Disposisjon Metodikk hos Troms Kraft Fakta om nettområde Troms Punktvis marginaltap

Detaljer

Sentralnettariffen Modellbeskrivelse og satser

Sentralnettariffen Modellbeskrivelse og satser Sentralnettariffen 2015 Modellbeskrivelse og satser Tariff 2015 Sentralnettariffen 2015 gjelder fra 1. januar 2015 til og med 31. desember 2015. Grunnprinsipper for fastsettelse av tariff Tariffer skal

Detaljer

(nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter. dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn

(nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter. dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn (nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn NTE Nett er et selskap i NTE-konsernet som eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS) Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Per Steen Havnegata 2 6516 KRISTIANSUND Vår dato: i a og. 2006 Vår ref.: NVE 200602158-6 emp/vem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 31.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

- Innledning - Monopolkontrollen - Virkninger for miljøet ved - transport av elektrisitet

- Innledning - Monopolkontrollen - Virkninger for miljøet ved - transport av elektrisitet 6 Overføringsnett - Innledning - Monopolkontrollen - Virkninger for miljøet ved - transport av elektrisitet 6.1 Innledning Produksjon, overføring og omsetning er de tre grunnleggende funksjonene i kraftforsyningen.

Detaljer

Grønne sertifikater og behov for harmonisering av tariffer og anleggsbidrag Verksted med Energi Norge, 19. mai 2010 Kjetil Ingeberg

Grønne sertifikater og behov for harmonisering av tariffer og anleggsbidrag Verksted med Energi Norge, 19. mai 2010 Kjetil Ingeberg Grønne sertifikater og behov for harmonisering av tariffer og anleggsbidrag Verksted med Energi Norge, 19. mai 2010 Kjetil Ingeberg 19. mai. 2010 www.xrgia.no post@xrgia.no Problemstilling Svensk/norsk

Detaljer

EFFEKTTARIFFER TIL BESVÆR Vil vi ha hurtigladestasjoner? Kjetil Ingeberg. September 2017

EFFEKTTARIFFER TIL BESVÆR Vil vi ha hurtigladestasjoner? Kjetil Ingeberg. September 2017 EFFEKTTARIFFER TIL BESVÆR Vil vi ha hurtigladestasjoner? Kjetil Ingeberg September 2017 VI VIL HA FLERE ELBILER PÅ VEIEN Klare politiske målsettinger for dekarbonisering av transport Skal dette skje, må

Detaljer

v/ketil Grasto Røn Vår dato: 16.oktober 2017

v/ketil Grasto Røn Vår dato: 16.oktober 2017 Statnett v/ketil Grasto Røn Vår dato: 16.oktober 2017 Innspill til Statnetts arbeid med ny sentralnettariff Distriktsenergi har sett på rapportene som er blitt utarbeidet i tilknytning til at Statnett

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra jordvanningslag i Vestfold på nettariff hos Skagerak Nett - vedtak

NVEs vurdering i klage fra jordvanningslag i Vestfold på nettariff hos Skagerak Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Bjerknes Wahl-Larsen AS Kronprinsens gate 5 0251 OSLO 1tit08. 20U Vår dato: Vår ref.: NVE 201201249-5 ep/vem Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Effekttariffer. Hvordan kan de utformes for å styre elforbruket i kostnadsriktig retning?

Effekttariffer. Hvordan kan de utformes for å styre elforbruket i kostnadsriktig retning? Effekttariffer. Hvordan kan de utformes for å styre elforbruket i kostnadsriktig retning? SET/NEF-konferansen 20.10.2015 Velaug Mook Elmarkedstilsynet Seksjon for regulering av nettjenester Hvorfor skal

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS vassdrags- og energidirektorat aenorgesn V Eidsiva Nett AS Postboks 40 2307 HAMAR 1 Vår dato: 5. 12.2011 Vår ref.: ep/bfl Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95 92 41 Vedtak

Detaljer

Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag?

Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag? Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag? Svein Sandbakken 26. april 2012 Innhold -Hva er riktig robusthet? -Riktige incentiv i nettreguleringen? 2 Riktig

Detaljer

Marginaltap - oppdatering Et kritisk skråblikk på marginaltapsmodellen

Marginaltap - oppdatering Et kritisk skråblikk på marginaltapsmodellen Marginaltap - oppdatering Et kritisk skråblikk på marginaltapsmodellen Marginaltapskalkulatoren EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Hans Olav Ween Næringspolitisk rådgiver - Kraftsystem,

Detaljer

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak Luster Energiverk AS 6868 Gaupne Vår dato: 15.08.2005 Vår ref.: NVE 200500212-7 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 10.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på tariffering

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Kragerø Energi AS tariffering og beregning av anleggsbidrag

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Kragerø Energi AS tariffering og beregning av anleggsbidrag Kragerø Energi AS Bråtevn. 6 3770 KRAGERØ Vår dato: 14.10.2016 Vår ref.: 201603569-6 Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Araberg Fladen Oversending av revisjonsrapport og varsel om

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Næringspolitisk verksted - distribusjonsnettariffer Aktuelt om tariffering 4. juni 2009

Norges vassdrags- og energidirektorat. Næringspolitisk verksted - distribusjonsnettariffer Aktuelt om tariffering 4. juni 2009 Norges vassdrags- og energidirektorat Næringspolitisk verksted - distribusjonsnettariffer Aktuelt om tariffering 4. juni 2009 Temaer Tariffer for utkoblbart forbruk Anleggsbidrag Fellesmåling Konsesjonsplikt

Detaljer

Svar på klage på tariffering i Trollheim - enkeltvedtak

Svar på klage på tariffering i Trollheim - enkeltvedtak Svorka Energi AS Postboks 43 6656 SURNADAL Vår dato: 08.03.2005 Vår ref.: emk/lav Arkiv: 912-653.4 /Statnett SF Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Svar på klage på

Detaljer

NVEs vurdering i klage på effektledd i nettleien - vedtak

NVEs vurdering i klage på effektledd i nettleien - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 12.02.2016 Vår ref.: 201506585-10 Arkiv: 623

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer