Sentralnettariffen 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralnettariffen 2013"

Transkript

1 Sentralnettariffen 2013 Statnett har vedtatt å holde et stabilt tariffnivå til våre kunder. På grunn av spesielt høye flaskehalsinntekter Ingress: vil merinntekten i løpet av året komme opp mot 3,5 mrd. NOK. Vi ønsker derfor å sette ned tariffen noe, selv om tariffen vil måtte øke framover som følge av betydelige investeringer. NVE har kommet med forslag om en økning i rentebelastning av merinntekt fra og med 1. januar Dette vil gå på bekostning av stabilitet i tariffen og gi usikre rammevilkår for alle sentralnettkunder dersom det innføres for raskt. Etter dialog med NVE jobber vi for å utsette virkningen av forslaget med ett år. 1. Prinsipper for tariffutforming Statnett er tildelt rollen som operatør av sentralnettet og eier sentralnettanlegg som representerer 93% av inntektsrammen. For at sentralnettet skal tarifferes samlet, leier Statnett inn de resterende 7 % som eies av til sammen 22 netteiere. Prinsipper for utforming av tariffene er gitt i NVEs kontrollforskrift og har følgende overordnede målsettinger: Tilrettelegge for et effektivt kraftmarked. Bidra til samfunnsøkonomisk effektiv bruk og utvikling av sentralnettet. Kostnadsdekning innenfor inntektsrammen. I tillegg legges det vekt på enkelhet for å kunne kommunisere grunnlaget for tariffen på en god måte. Tariffen er sammensatt av et variabelt ledd (energiledd) og et fast ledd. Det variable leddet skal gi prissignaler for å stimulere til en mer rasjonell utnytting av kraftsystemet. I tillegg til tariffinntekter får sentralnettet inntekter som følge av krafthandel mellom områder med forskjellig pris (flaskehalsinntekter). Utforming av det faste leddet fordeler resten av sentralnettkostnadene mellom kundegruppene produsenter, industri og øvrig forbruk. Basert på gjeldende prisstrategi, og etter drøfting med kundeorganisasjonene, vedtar Statnetts styre hver høst kommende års sentralnettariff. Prisstrategien for perioden ble vedtatt av styret 12. februar 2009 og er retningsgivende for den årlige tariffastsettelsen. I november 2011 ble det bestemt at gjeldende prisstrategi forlenges med et år slik at ny prisstrategi kommer i fase med oppstart av regionalnettordningen fra Prisstrategi for neste generasjon sentralnett forelegges Statnetts styre i desember. I gjeldende prisstrategi er faste ledd for produksjon satt med 0,8 øre/kwh for hele perioden. I praksis er det derfor nivået for faste ledd forbruk som justeres fra år til år gjennom tariffprosessen. 2. Sentralnettets kostnader vil øke fremover Hvilke kostnader som skal dekkes gjennom sentralnettariffen er regulert i kontrollforskriften. NVE fastsetter sentralnettets tillatte inntekt i etterkant av hvert år. De årlige tariffsatsene settes i forkant av året, og må derfor beregnes på grunnlag av prognoser for tillatt inntekt. Dette gjør det også krevende å lage gode prognoser for utvikling av mer-/mindreinntekt i sentralnettet. Totalt tillatt inntekt for sentralnettet i 2013 er prognostisert til 5,85 mrd. NOK. I tiden fremover vil tillatt inntekt øke med godt over 10 % årlig som følge av forventede nettinvesteringer. Flaskehalsinntektene reduserer kostnaden sentralnettskundene må dekke gjennom tariffen. Side 1 av 5

2 Figur 1: Utvikling i forventet tillatt inntekt for sentralnettet med prognose for flaskehalsinntekter for perioden 2012 til Vi ønsker jevne og forutsigbare tariffer over tid Tariffsatsene fastsettes for ett år av gangen, og senest tre måneder før det aktuelle tariffåret. Trenden de senere årene har vært at det er blitt vanskeligere å prognostisere både forventede driftsinntekter og tillatt inntekt i sentralnettet. Store variasjoner i hydrologi, større kraftutveksling med våre naboland, krevende nettforhold og endringer i tillatt inntekt er årsakene til dette. Både NVE, Energi Norge og Defo har tydelig gitt uttrykk for at store svingninger i tariffen fra år til år ikke er ønskelig. Derfor innførte vi fra og med 2011 et utjevningsprinsipp for å sørge for at mer-/mindreinntekt går mot null over tid og ikke styres mot null hvert år 1. Strategien med å skape forutsigbarhet og gode rammevilkår for våre kunder, har blitt godt mottatt. Uforutsette høy flaskehalsinntekter og endringer i tillatt inntekt har likevel ført til en økning i merinntekten. Ifølge våre prognoser vil denne bli ca 3,5 mrd NOK ved utgangen av Nytt forslag fra NVE om økt rentesats på mer/mindreinntekt I drøfting med kundeorganisasjonene i juni foreslo vi en tariffsats for 2013 på 200 kr/kw, basert på utjevningsprinsippet vi har fulgt de siste årene og langtidsprognosen som forelå i mai. (Se vedlagte protokoller med Defo, Energi Norge og Norsk Industri). 19. juni kom NVE med forslag til endringer i kontrollforskriften, som går ut på å renteberegne mer- og mindreinntekt med en betydelig høyere rente enn i dag. Flere elementer i forslaget vurderes som gode. Rentenivået på mer/mindreinntekten blir mer i tråd med rentenivået i markedet og vil ikke lenger gi incentiv for bransjen til å holde tilbake merinntekt bedriftsøkonomisk. Utfordringen er likevel stor fordi ordningen innføres med for kort varsel. I dag renteberegnes all mer-/mindreinntekt med Norges Banks styringsrente (rundt 2 %). Dette er lavt. NVE foreslår nå å renteberegne årets gjennomsnittlige merinntektssaldo over 25 % av tillatt inntekt med NVEs referanserente (forventet rundt 7,5 %). Gjennomsnittlig merinntektssaldo opp til 25 % av tillatt inntekt foreslås renteberegnet med NIBOR (forventet rundt 3 % i 2013). Frist for innspill til høringen er 21. september. NVE har i samme høringsbrev også foreslått en vesentlig økning av NVErenten som gir Statnett en betydelig resultatforbedring for 2013 og noen år fremover. Den økte NVErenten gjør det imidlertid med NVEs forslag mer kostbart å ha en merinntektssaldo. Får forslaget til NVE virkning fra 1. januar 2013 betyr dette en økt rentebelastning på vår opparbeidede merinntektssaldo. Vi har derfor tatt dette opp i møte med NVE, og vil også innarbeide dette i vårt høringssvar. Vi ønsker å unngå store svingninger i sentralnettariffen og ønsker derfor at NVE hensynstar våre og bransjens innspill ved at virketidspunktet for å beregne merinntekt over 25 % med NVE-renten utsettes til 1. januar I en helhetsvurdering foreslår vi å sette forbrukstariffen for faste ledd ned fra 210 kr/kw i 2012 til 170 kr/kw i Denne satsen, kombinert med oppjusterte prognoser for flaskehalsinntekter og tillatt inntekt i 2012 og 2013 gir en forventet akkumulert merinntekt i sentralnettet ved utgangen av 2013 på 2,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer 50 % av tillatt inntekt. Prognoser fremover viser at merinntekten 1 I kontrollforskriftens 7 5 står det blant annet "Nettvirksomheten skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null." Side 2 av 5

3 kan reduseres til 25 % ved utgangen av 2014 for så å elimineres helt ved utgangen av 2015 uten at det kreves dramatiske endringer i tariffsatsen. Dersom NVEs forslag om økt renteberegning av merinntekt får virkning allerede fra 1. januar 2013 vil Statnett bli påført en økt rentekostnad på inntil 70 mill. NOK, gitt den foreslåtte reduksjonen i tariffen. Skulle dette mot formodning skje, vil vi komme tilbake med en vurdering av hva man i så fall ønsker å gjøre. Et mulig utfall kan være å sette tariffen betydelig ned, med tre måneders varslingstid. Dette vil gi betydelige utfordringer for underliggende nettselskaper som da "overtar" vårt problem med mindre de får justert sine tariffer tilsvarende, noe som vil være ekstra utfordrende midt i året. Erfaringen er at stabile nettariffer er viktig også hos kundene i regional- og distribusjonsnett. I følge NVE vil en slik tariffreduksjon også være mot reguleringens intensjon og i så måte ikke være ønskelig. Den eksisterende ordningen har, selv om det er utilsiktet, sikret Statnett relativt billig likviditet gjennom den lave "lånekostnaden" som merinntekten har medført. Til sammenligning ville alternativkostnaden av å låne opp den løpende merinntekten i markedet siden 2010 vært om lag 90 millioner kroner. Dersom man velger å tilbakebetale merinntekten, vil man måtte låne et tilsvarende beløp i markedet for å opprettholde Statnetts likviditet. 5. Strategi for utjevning og tilbakebetaling av merinntekt Statnett er i all hovedsak positive til grunnprinsippene i endringene som er foreslått fra NVE. Ved å bruke NIBOR i stedet for styringsrenten får vi en mer nøytral rente som kan sammenlignes med kostnaden ved å låne penger i markedet. Samtidig ser vi at forslaget, med de terskelverdiene som er foreslått i dag, begrenser vår mulighet til å sette jevne og stabile tariffer over tid. Dette vil vi ta opp i vår høringsuttalelse til NVE. Med en sats på 170 kr/kw forventer vi en utvikling i tariffsats og merinntekt for de neste fire årene som følger; Figur 2: Forventet utvikling i nominell merinntekt (akkumulert utgående balanse)og tariffsats frem til 2016 gitt samme fordelingsnøkkel som i eksisterende prisstrategi mv. 6. Drøfting med kundeorganisasjonene justert forslag til tariffsatser 2013 Kundene er nå i store trekk fornøyde med hvordan tariffene settes på bakgrunn av den gjeldende prisstrategien. Dette gjenspeiles i de vedlagte protokoller, som inneholder relativt få kommentarer og innsigelser. Et målrettet arbeid for å sikre stabile rammer har vært en medvirkende årsak til dette. Drøftingsmøter ble gjennomført med Energi Norge, Defo og Norsk Industri i juni. Både Energi Norge og Distriktenes Energiforening la i drøftingsmøtene vekt på at det er viktig at Statnett holder tariffsatsene stabile fra år til år for å sikre forutsigbarhet. Norsk Industri er den eneste drøftingsparten som ønsker en raskere nedbetaling av den opparbeidede merinntekten ut fra argumentet at Statnett ikke bør være kundenes bank. Dette ønsker også vi, men vi vil bruke noe tid på gjennomføringen. Etter at tariffen ble drøftet med kundeorganisasjonene i juni har noen forutsetninger endret seg. Prognose for tillatt inntekt er oppjustert fra 5,3 mrd NOK til 5,85 mrd NOK for 2013 grunnet oppjustert NVE-rente. I tillegg har flaskehalsinntektene i sommer har vært betydelig høyere enn forventet og prognosen for 2012 er oppjustert med 250 millioner NOK siden drøftingene i juni. NVE sitt forslag til Side 3 av 5

4 økt rente på merinntekten sikter på å gi incentiver til bedre styring av mer-, mindreinntekt for nettselskapene. Figur 3 viser utvikling av tariffen i sentralnettet fordelt på kundegrupper. Figur 3: Fordeling av nominell tariffkostnad per kundegruppe (øre/kwh) Etter en samlet vurdering, hvor ønsket om å tilpasse seg reguleringen veier tungt, har vi valgt å sette tariffsatsen for forbruk ytterligere ned, til 170 kr/kw, i forhold til satsen på 200 kr/kw som ble foreslått i drøftingsmøtene. Tariffens faste ledd i 2013 blir som vist i tabellen nedenfor. Øvrige tariffer holdes uendret Produksjon 0,8 øre/kwh 0,8 øre/kwh Forbruk 170 kr/kw 210 kr/kw Fleksibelt forbruk*, 15 min varslingstid 9 kr/kw 10 kr/kw Fleksibelt forbruk*, 2 timers varslingstid 43 kr/kw 52 kr/kw Fleksibelt forbruk*, 12 timers varslingstid 85 kr/kw 105 kr/kw Fleksibelt forbruk*, 15 min varslingstid, begrenset 2 timer 128 kr/kw 157 kr/kw Reaktiv effekt 30 kr/kvar 30 kr/kvar *Satser for fleksibelt forbruk avledes fra fastledd forbruk. Side 4 av 5

5 Tariffgrunnlag 2013 mill NOK Prognose 2012 Budsjett 2013 Fastledd - Produksjon Fastledd - Forbruk Energiledd - Produksjon Energiledd - Forbruk Flaskehalsinntekter Norden Flaskehalsinntekter NorNed Annet Sum inntekt Systemdriftskostnader Leiekostnader Tap Sum kostnad Resultat Akk res IB Akk resultat UB Tariffer - Tariffgrunnlag Tariffsats Produksjon (øre/kwh) 0,8 0,8 Tariffsats Forbruk (kr/kw) Grunnlag Produksjon (GWh) Grunnlag Forbruk (MW) Side 5 av 5

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Håndtering av merog mindreinntekt

Håndtering av merog mindreinntekt Håndtering av merog mindreinntekt Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 5 2011 John G. Cock Erik Normann

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Høringsnotat Endring i Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv

Høringsnotat Endring i Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv NORGES BANK PENGEPOLITIKK 6. oktober 2010 Høringsnotat Endring i Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv 1. Bakgrunn Under finanskrisen i 2008-09 var tilførsel av reserver (likviditet)

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 8. november 21 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember Innholdsfortegnelse. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr. 31.

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Tariffering - en kort gjennomgang av en hel del

Tariffering - en kort gjennomgang av en hel del Tariffering - en kort gjennomgang av en hel del Temadager regional- og sentralnett, 31. mai 2007 Lars Svindal, Disposisjon Organisering av sentralnettet Påvirker utviklingen i Europa Norge? Norske og nordiske

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer