Må energiloven endres for å møte dagens utfordringer i kraftsektoren?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Må energiloven endres for å møte dagens utfordringer i kraftsektoren?"

Transkript

1 Må energiloven endres for å møte dagens utfordringer i kraftsektoren? Einar Hope Energiforum EF og NHH Temamøte Energiforum

2 Energiloven av 29. juni 1990, nr. 50 Formål: Loven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt. Loven er en vid fullmaktslov; OED kan gi forskrifter og stille vilkår. NVE håndhever. Bestemmelser om ulike former for konsesjoner (anlegg, område, omsetning, utførsel/innførsel, organisert markedsplass, fjernvarme). Bestemmelser om leveringsplikt, måling, avregning og fakturering, selskapsmessig skille, systemansvar, rasjonering og leveringskvalitet, energiplanlegging, beredskap, kontroll, m.m.

3 Energiloven av 1990, forts Energiloven har blitt endret et par ganger siden 1990, sist , med virkning fra : Lovhjemmel til å regulere pris på kraft i henhold til reglene om leveringsplikt Endring i bestemmelsene om måling, avregning og fakturering for å ivareta hensynet til opprinnelsesgaranti for fornybar energi (EUs fornybardirektiv) Lovbestemmelser om krav til organisering av kraftselskaper; selskapsmessig og funksjonelt skille i vertikalt integrert virksomhet, med bakgrunn i EUs eldirektiv II Betingelser for adgang til elnettet ved grenseoverskridende handel med elektrisitet; EØS-avtalen (forskrift) Omfattende diskusjon i om krav til leveringssikkerhet, herunder krav til magasinregulering, men ikke implementert

4 Har energiloven virket etter hensikten? Energiloven la lovgrunnlaget for kraftmarkedsreformen. Alt i alt en vellykket reform. Betydelige samfunnsøkonomiske gevinster realisert. Men: Erfaringene så langt gjelder i hovedsak med driften av det eksisterende kraftomsetningssystem, på grunn av overkapasitet i systemet forut for reformen, og ikke med investeringer i ny kapasitet Vi har fått et fullt integrert nordisk kraftmarked og energiloven må vurderes i lys av dette, ikke som en isolert norsk sak Det norske/nordiske kraftmarkedet har i langt sterkere grad blitt integrert med det europeiske kraftmarkedet, både fysisk, omsetningsmessig og lovmessig, og energiloven må vurderes i lys av dette Miljømessige forhold ved produksjon og bruk av energi har blitt tillagt sterkere vekt over tid, politisk, bransjemessig og forbrukermessig

5 Dagens utfordringer i kraftsektoren? Fundamentalt utgangspunkt: Forholdet mellom marked og (direkte) regulering i et markedsbasert omsetningssystem for kraft. Identifisere kilder til markedssvikt: Offentlig gode (leveringssikkerhet) Eksterne virkninger i produksjon og forbruk; forholdet mellom markedsordninger (f.eks European Emission Trading System), avgifter/subsidier og direkte reguleringer Markedsimperfeksjoner Stordriftsfordeler (naturlig monopol) Markedsmakt, monopolisering (konkurranseloven) Manglende markeder (sertifikatmarkeder for fornybar energi, o.l) Svikt i håndhevingen av energiloven m.m. Ufullstendig informasjon, usikkerhet

6 Dagens utfordringer, forts Klarer kraftmarkedet investeringstesten? Skille mellom marked og nett Noen utfordringer/problemstillinger: Leveringssikkerhet; nasjonal eller flernasjonal løsning? Investeringer i ny produksjonskapasitet; hva trenges, ulike genereringsteknologier, kostnader/lønnsomhet, støtteformer, miljøvirkninger. Forholdet mellom effekt- og energiinvesteringer Nettinvesteringer. Nettet som marked ; konsekvenser av nettbegrensninger. Incentivregulering versus direkte pålegg om investering. Nasjonalt nett versus nordisk nett. ISO versus TSO Lokalisering av ny kraftproduksjon i forhold til nettet, eventuelt av stort kraftforbruk

7 Dagens utfordringer, forts Investeringer i parallell infrastruktur Investeringer i energieffektivisering på forbrukssiden Eierforhold til kraftproduksjon, herunder i forbindelse med hjemfall Harmonisering av regelverk og reguleringsregimer mellom land Miljøtiltak, herunder konsesjonskrav mht til klimagassutslipp Eierrettigheter, organisering av markedsplasser m.m. for miljømarkeder

8 Evaluering av energiloven OED gjennomfører nå en evaluering av energiloven i tråd med Soria Moria erklæringen. En rekke utredninger er igangsatt. Seminar Utredninger: Vilkår for ny kraftproduksjon Identifisere forhold som eventuelt hindrer at energilovens formål om samfunnsmessig rasjonelle investeringer i kraftproduksjon oppnås Gjennomgang av plan og konsesjonssystemet for kraftproduksjon og nett Utviklingen i investeringer av kraftproduksjon i Norge og andre sentrale faktorer Disponering av vannmagasinene Magasindisponeringen før og etter energiloven Rammer for magasindisponeringen

9 Evaluering av energiloven, forts Vilkårene for utviklingen av varmesektoren Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen Vurdering av reguleringer i varmesektoren Effektivisering på forbrukssiden EØS-spørsmål i forbindelse med evalueringen av energiloven Innspill av tema fra BKK i forbindelse med evalueringen: Kraftutveksling eller selvforsyning? Store og miljøvennlige kraftanlegg er det mulig? Hva er optimalt for miljøet: Straffe miljøskadelig produksjon eller støtte miljøvennlig? En sentral energibærer eller flere?

10 Må energiloven endres noen refleksjoner? Fortjenstfullt at energiloven vurderes i lys av nye krav Energiloven som en fullmaktslov med forskrifter i forhold til en lov med detaljerte lovbestemmelser Energiloven som ledd i en regulering av et markedsbasert omsetningssystem for kraft i forhold til et politikkregime basert på sterkere styring, inngrep og direkte reguleringer Energiloven som ledd i en nasjonal reguleringspolitikk sett i forhold til en overnasjonal tilnærming (Norden/EU), med krav til samordning og harmonisering av lover, regler og reguleringer Er det energiloven eller energipolitikken som er det primære problemet i forhold til dagens utfordringer i energisektoren?

11 Må energiloven endres noen spesifikke tiltak Utforming av ordninger mht til leveringssikkerhet Ordninger mht effekt- og energioppdekking ved variabel produksjon av fornybar energi (vind, sol, m.m.) Ordninger mht til innføring av to-veis kommunikasjon mellom produsenter og forbrukere for bedre ressursdisponering og energieffektivisering; rettigheter og plikter Lokalisering av ny kraftproduksjon i forhold til nettet Regulering av parallell energi-infrastruktur i forhold til hverandre (elektrisitet, fjernvarme, gass, kogenerering, desentral kraft/varme) og til annen infrastruktur i integrerte nettselskaper (digitale nettverk). Samordning og harmonisering av nasjonale reguleringer på grunnlag av energiloven med internasjonale bestemmelser

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Innst. O. nr. 68. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra energi- og miljøkomiteen. Ot.prp. nr. 61 (2005-2006)

Innst. O. nr. 68. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra energi- og miljøkomiteen. Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) Innst. O. nr. 68 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra energi- og miljøkomiteen Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

FAKTA. EnErgi- og vannressurser i norge

FAKTA. EnErgi- og vannressurser i norge FAKTA 2013 EnErgi- og vannressurser i norge Fakta 2013 Energi- og vannressurser i Norge Redaktør: Inger Østensen Redaksjonen avsluttet: November 2012 Design: iteragazzette Omslagsfoto: Foran og bak: Viddalsdammen

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004)

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innst. S. nr. 181 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innstilling fra energikomiteen om forsyningssikkerheten for strøm mv. Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

Møte tirsdag den 6. juni kl. 10.12. President: B e r i t B r ø r b y

Møte tirsdag den 6. juni kl. 10.12. President: B e r i t B r ø r b y 6. juni Endringer i energiloven 277 Møte tirsdag den 6. juni kl. 10.12 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 29): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om endringar i lov 28. juni

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer

Høringssvar - lovutkast om endringer i energiloven

Høringssvar - lovutkast om endringer i energiloven Høringssvar - lovutkast om endringer i energiloven EL & IT Forbundet viser til mottatt høringsbrev fra Olje og Energidepartementet, mottatt LO 14. juli, om høring av lovutkast om endringer i energiloven.

Detaljer

Akureyri-erklæringen" Et videre og fordypet samarbeid innenfor det nordiske elmarkedet. Nordisk Ministerråd

Akureyri-erklæringen Et videre og fordypet samarbeid innenfor det nordiske elmarkedet. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Akureyri-erklæringen" 13. august 2004 Jr.Nr: 3200100104 MR-E 01/01 Et videre og fordypet samarbeid innenfor det nordiske elmarkedet

Detaljer

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 1 Sammendrag Energi Norge har over tid arbeidet med ulike problemstillinger i

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom

Detaljer

EØS-avtalen og norsk energipolitikk

EØS-avtalen og norsk energipolitikk Rapport # 8 EØS-avtalen og norsk energipolitikk Ole Gunnar Austvik og Dag Harald Claes Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Ole Gunnar Austvik og Dag Harald Claes Om rapporten Utvalget Rapporten

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø.

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø. () NOU Norges offentlige utredninger 2012: 9 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 2012 NOU 2012: 9 1 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap?

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? Oppdraget utført av: Rapport nr. 9/2004 Norsk renholdsverksforening/ Forum for Biogass Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport

Detaljer

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling 64 2015 R A P P O R T Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge RAPPORT 2012/12 Hvite sertifikater og elsertifikater Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug Utarbeidet for Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Politisk styring og lønnsomhet

Politisk styring og lønnsomhet SUM Report No. 12 Politisk styring og lønnsomhet En analyse av rammebetingelser for energiomlegging i byggeog eiendomssektoren i Norge Ingeborg Rasmussen, Jørgen Knudsen og Audun Ruud Centre for Development

Detaljer

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Forord Rapporten om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer