Endringer i energiloven. Forskrift om inntektsrammereguleringen FSNs synspunkter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i energiloven. Forskrift om inntektsrammereguleringen FSNs synspunkter"

Transkript

1 Endringer i energiloven. Forskrift om inntektsrammereguleringen FSNs synspunkter Innlegg på El & Its landskonferanse på Gol 7. november 2005 Advokat ved Høyesterett Caroline Lund

2 Disposisjon 1. Presentasjon av FSN 2. OEDs forslag til endringer i energiloven 3. NVEs forslag til ny forskrift om den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten

3 I. Presentasjon FSN FSN = Forum for Strategisk Nettutvikling Stiftet i fusjonerte med LVK-IDE i 2003 Organiserer omlag 60 e-verk, hovedsakelig nettselskap Leder: Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft Sekretariat: Advokatene Stein Erik Stinessen og Caroline Lund, advokatfirmaet Hjort DA FSN er medlem av Statnetts brukerråd Har drøftingsrett med Statnett om fastsettelse av sentralnettstariffen Offentlig høringsinstans

4 Bakgrunnen for stiftelsen av FSN Nettspørsmål og nett-tariffering i fokus Politikken skjules i teknikken Skjulte virkemidler for omstrukturering av e-verkbransjen? Ubalanse mellom produksjonsinteressene og nettinteressene: LVK IDE - kraftuttak i produksjonsnære områder FSN sentralnettets utstrekning Viktig rammevilkår for all næringsvirksomhet og dermed grunnlaget for fortsatt bosetting i hele landet

5 II. OEDs forslag om endringer i energiloven OEDs høringsnotat 28. juni 2005 Høringsfrist 17. oktober 2005

6 Ny Krav til selskapsmessig skille Dersom en vertikalt integrert virksomhet er tillagt systemansvar etter 5 A-1 eller har et antall nettkunder som overskrider en grense fastsatt av departementet, skal nettvirksomhet skilles faktisk og rettslig fra virksomhet innen produksjon eller omsetning av elektrisk energi. Virksomhetene skal være organisert i selvstendige juridiske enheter. Nettvirksomheten skal ikke selv eie eller eies av enheter med virksomhet innen produksjon eller omsetning av elektrisk energi. Selskapsmessig skille etter første ledd skal gjennomføres innen den frist departementet fastsetter. Departementet kan gi nærmere forskrifter og fastsette vilkår om krav til selskapsmessig skille. Departementet avgjør i tvilstilfelle hvorvidt krav fastsatt i eller i medhold av denne bestemmelsen er oppfylt.

7 Ny 4-7 krav om funksjonelt skille Vertikalt integrerte virksomheter som omfattes av 4-6 første ledd, må oppfylle krav om funksjonelt skille fastsatt i eller i medhold av denne bestemmelsen innen den frist departementet fastsetter. Ledelsen i nettvirksomheten kan ikke direkte eller indirekte være ansvarlig for eller delta i ledelsen eller driften av virksomhet som forestår konkurranseutsatt virksomhet innenfor den vertikalintegrerte virksomheten. Ledelsen i konkurranseutsatte virksomheter kan ikke direkte eller indirekte være ansvarlig for eller delta i ledelsen eller driften av nettvirksomheten innenfor den vertikalt integrerte virksomheten. Ledelsen i nettvirksomheten kan ikke direkte eller indirekte inneha eierandeler i virksomhet innen produksjon eller omsetning av elektrisk energi innenfor den vertikalt integrerte virksomheten. Nettvirksomheten skal opprette et overvåkingsprogram, som skal fastsette tiltak for å sikre ikke-diskrimerende adferd. En årlig rapport skal oversendes til departementet og offentliggjøres. Departementet kan gi nærmere forskrifter og fastsette vilkår for konsesjon etter 4-1 om krav til funksjonelt skille

8 Ny 4-8 Annen virksomhet Departementet kan stille krav til at nettvirksomheten skal atskilles faktisk og rettslig fra annen virksomhet enn produksjon eller omsetning av elektrisk energi.

9 OEDs Høringsnotat s. 27: Departementet går på dette grunnlaget primært inn for at krav om selskapsmessig og funksjonelt skille skal stilles for vertikal integrerte virksomheter med flere enn nettkunder. Krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for virksomheter med færre enn nettkunder kan etter departementets oppfatning virke unødig tyngende. Departementet er imidlertid åpen for en grense på nettkunder, og ønsker vurderinger av disse to alternativene fra høringsinstansene.

10 Europaparlamentets Rådsdirektiv 2003/54/EF- (el-direktiv II): Setter terskelen for krav til selskapsmessig skille til mer enn nettkunder I implementeringsdokumentet uttales: A balanced assessment of, on the one hand, the need for independence and, on the other hand, the interest of, for instance, multi-utility operators to look for possible synergies is necessary

11 FSNs høringsuttalelse Regjeringen har ikke dokumentert at dagens organisering av kraftselskapene hindrer en effektiv konkurranse i kraftmarkedet Forslaget vil kunne føre til en sanering av distriktsenergiverk i Norge Forslaget må ses i sammenheng med andre virkemidler som sikrer konkurransen, herunder krav til regnskapsmessige skiller

12 FSNs høringsuttalelse - forts: - Lovverket må balansere hensynet til effektivitet og konkurranse mot - a) beredskap og sikkerhetshensyn - b) nærhet til kundemasse - c) utnyttelse av synergieffekter i infrastrukturoppgaver

13 Selskaper som omfattes av forslaget

14 Selskaper som omfattes av forslaget om funksjonelt skille

15 Selskaper som omfattes av forslaget om funksjonelt skille

16 Funksjonelt skille - forts FSN: Lovforslaget er strengere enn direktivets krav også mht det innholdsmessige kravet til funksjonelt skille Sverige og Danmark har innført krav til funksjonelt skille for virksomheter med mer enn nettkunder Det er uheldig å innføre ulike rettslige rammebetingelser for aktører i et felles marked

17 Er tvangssammenslutning motivet? FSN: Kravene til skille vil føre til økte administrasjonskostnader samtidig som samdriftsfordelene forsvinner Både økonomisk, praktisk og personellmessig vil forslaget i realiteten stille mange små og mellomstore i en tvangssituasjon

18 OED i høringsnotatet: Utskillelse i ulike juridiske enheter legger i denne sammenheng bedre til rette for sammenslåinger og samarbeid mellom like typer virksomheter. Større grad av separasjon vil kunne legge til rette for større nettselskaper og nettområder

19 III. Den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten Forslag til endring av forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, m.v. Fremmet av NVE - sammen med forslag om endring av tre andre forskrifter (leveringskvalitet, tariffer, måling og avregning) Høringsdokument 1. juli 2005 Høringsfrist 3. oktober 2005

20 Hovedpunkter i endringsforslaget 1. Årlig oppdatering av inntektsrammen, og et tidsetterslep på to år, dvs at inntektsrammen for 2007 baseres på kostnader i Kostnadsgrunnlaget inflasjonsjusteres. 2. Inntektsrammen skal fastsettes delvis ut fa selskapets faktiske kostnader og delvis ut fra normerte kostnader. 60 % av inntekten skal baseres på normerte kostnader. 3. De normerte kostnader skal bestemmes på bakgrunn av en årlig effektivitetsmåling mot de mest effektive nettselskapene. Modellen for effektivitetsmålingen er ikke ferdig utarbeidet. Generelt effektivitetskrav bortfaller.

21 Den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten 4. Dagens søknadsbaserte modell for justering for nyinvesteringer erstattes med et fast justeringsparameter på 5,5 %. Kun effektive investeringer skal kunne gi avkastning. 5. NVE renten endres til en fast rente på 7,7 % 6. KILE inkluderes som kostnad i effektivitetsmålingen. KILE foreslås utvidet til å omfatte kortvarige avbrudd fra 2009.

22 FSNs høringsuttalelse Det er FSNs oppfatning at NVEs utredning av forslagets konsekvenser er mangelfull og i strid med de plikter som følger av Statens Utredningsinstruks fastsatt ved kgl. res. 18. februar 2000 (Utredningsinstruksen), forvaltningsloven 37 og ulovfestede prinsipper om god forvaltningsskikk

23 NVE påpeker selv i høringsutkastet at effektivitetsanalysene vil få økt vektlegging i det nye forslaget. Samtidig fremgår det av høringsutkastet at modellen for måling av effektivitet ennå ikke foreligger, men at NVE vil presentere modell for måling av effektivitet i løpet av 2006 (side 7 nederst). Det er FSNs vurdering at så lenge modellen for effektivitetsmåling ikke foreligger, vil det ikke være mulig å foreta en konkret vurdering av forslagets konsekvenser verken for bransjen som helhet, for de konkrete nettselskaper eller grupper av nettselskaper.

24 NVEs forslag til avkastningskrav NVEs forslag har klart strengere krav til selskapenes målte effektivitet enn i gjeldende regulering for å oppnå normalavkastning. Det er FSNs syn at effektivitetsmålingene må benyttes slik at bransjen som helhet og eventuelt også ulike kategorier nettselskap (store, mellomstore, små) kan oppnå en rimelig avkastning på sine investeringer, og at det ikke bare er de mest effektive selskapene som oppnår en avkastning på nivå med avkastningen i sammenlignbare bransjer.

25 Nærmere om avkastningskravet FSN har forståelse for at et reguleringsregime skal gi insentiver til effektivisering, men vi har ikke forståelse for et regime som presser avkastningen ned mot en fastsatt minimumsverdi med liten eller ingen reell mulighet for selskapene til å forbedre sitt resultat. Et slikt regime vil i tillegg til å virke urimelig, kunne føre til dårligere leveringssikkerhet og dessuten kunne være i direkte strid med regelverket NVE er bundet av.

26 Konsekvenser av ny regulering Investeringsincentiv Overinvesteringer i effektive selskap? Investeringstørke i selskap med lav effektivitet?

27 Oppsummering Minst effektive selskap Betydelig effektivisering nødvendig for å oppnå normalavkastning Avkastning < normalavkastning for investeringer Investeringstørke? Eiers avkastningskrav Krav til effektivisering Lav avkastning Salg, men til lav pris

28 Oppsummering Mest effektive selskap Avkastning > normalavkastning uten effektivisering for å oppnå normalavkastning Avkastning > normalavkastning for investeringer Overinvesteringer? Interesse for oppkjøp av lite effektive selskap til lav pris

29

30

Innst. O. nr. 68. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra energi- og miljøkomiteen. Ot.prp. nr. 61 (2005-2006)

Innst. O. nr. 68. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra energi- og miljøkomiteen. Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) Innst. O. nr. 68 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra energi- og miljøkomiteen Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

Høringssvar - lovutkast om endringer i energiloven

Høringssvar - lovutkast om endringer i energiloven Høringssvar - lovutkast om endringer i energiloven EL & IT Forbundet viser til mottatt høringsbrev fra Olje og Energidepartementet, mottatt LO 14. juli, om høring av lovutkast om endringer i energiloven.

Detaljer

Høringssvar 19. september 2005

Høringssvar 19. september 2005 Høringssvar 19. september 2005 Endringer i forskrift om leveringskvalitet, måling og avregning og teknisk rapportering, inntektsrammer og tariffer. EL & IT Forbundet viser til mottatt høringsbrev fra Norges

Detaljer

Møte tirsdag den 6. juni kl. 10.12. President: B e r i t B r ø r b y

Møte tirsdag den 6. juni kl. 10.12. President: B e r i t B r ø r b y 6. juni Endringer i energiloven 277 Møte tirsdag den 6. juni kl. 10.12 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 29): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om endringar i lov 28. juni

Detaljer

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling 64 2015 R A P P O R T Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

Betalt av. Betalt av. Belast. kont. Belast. konto RIKTIG GIRO. Betalt til. Kroner. Betalt til Kroner. Øre. Til konto. Betalin. Kvittering tilbake

Betalt av. Betalt av. Belast. kont. Belast. konto RIKTIG GIRO. Betalt til. Kroner. Betalt til Kroner. Øre. Til konto. Betalin. Kvittering tilbake Forslag til endring i avregningsforskriften 2 2013 Krav om etterskuddsfakturering mv. RIKTIG Beløp Betalerens kontonum mer ved girering GIRO mer Blankettnum mer Kvittering tilbake mer Blankettnum Kvittering

Detaljer

Endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet Endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet Oppsummering av høringer og endelig forskriftstekst vedrørende kryssubsidiering og skattesats i referanserenten 81 2014 R A P P O R T Oppsummeringsrapport:

Detaljer

Deres ref./your ref.: Vår ref./our ref.: Dato/date.: 200705911/1 99089-1 Oslo, 29.10.07

Deres ref./your ref.: Vår ref./our ref.: Dato/date.: 200705911/1 99089-1 Oslo, 29.10.07 Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo JUSTISDEPARTEMENTET 3 1 OKT 2007 SAK9NR.: 0 AVO ONT EH; wn4 MttL OOK,NR - ARItIVKODE: Deres ref./your ref.: Vår ref./our ref.: Dato/date.:

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 63 2015 R A P P O R T Endringer i

Detaljer

Kompetanseforskriften. veiledning for tillitsvalgte

Kompetanseforskriften. veiledning for tillitsvalgte Kompetanseforskriften veiledning for tillitsvalgte Oktober 2012 Innledning... 3 Kapittel 1 Formål... 5 Kapittel 2 Virkeområde... 56 Kapittel 3 Krav til egenkompetanse hos nettselskaper som har inntektsramme

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/751 MIDTNETT BUSKERUD AS - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/751 MIDTNETT BUSKERUD AS - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/751 MIDTNETT BUSKERUD AS - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte eierstrategi vedtas. 2. Selskapets vedtekter

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 4

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 4 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet med forbrukere Utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet 5. desember 2002. Avgitt til Justisdepartementet

Detaljer

Aktuelle saker Nett og Marked. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Aktuelle saker Nett og Marked. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Aktuelle saker Nett og Marked EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon EBLs arbeid overfor små og mellomstore bedrifter Vi ønsker å forbedre oss Vi ønsker ikke å fremstå som fjerne i forhold

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II Regionreform og kraftinntekter D e l r a p p o r t II REGIONREFORM OG KRAFTINNTEKTER - DELUTREDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn formålet med utredningen... 2 1.2 Fylkeskommunale

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven

Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven Deres referanse Vår referanse Dato 17.02.2009 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og

Detaljer

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 R A P P O R T Endring i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Akureyri-erklæringen" Et videre og fordypet samarbeid innenfor det nordiske elmarkedet. Nordisk Ministerråd

Akureyri-erklæringen Et videre og fordypet samarbeid innenfor det nordiske elmarkedet. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Akureyri-erklæringen" 13. august 2004 Jr.Nr: 3200100104 MR-E 01/01 Et videre og fordypet samarbeid innenfor det nordiske elmarkedet

Detaljer

Tariffer for utkoblbart forbruk

Tariffer for utkoblbart forbruk Tariffer for utkoblbart forbruk Forslag til endringer i forskrift nr 302 av 11. mars 1999 Høringsdokument oktober 2008 13 2008 D O K U M E N T Tariffer Forslag til endringer i forskrift av 11. mars 1999

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon Rapport 2006-031 Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon ECON-rapport nr. 2006-031, Prosjekt nr. 48200 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-849-1 KIB/OSH/TES/pil, ODN, 7. april 2006 Offentlig

Detaljer

Håndtering av merog mindreinntekt

Håndtering av merog mindreinntekt Håndtering av merog mindreinntekt Oppsummering av høring i 2011 om forslag til endringer i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og

Detaljer